Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Vnější důvody zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua

V této kapitole autor zevrubně vysvětluje vnější důvody zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Poté, co Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, projevil svoje zábavy jako Pán Kṛṣṇa, považoval za moudré zjevit se v podobě oddaného, aby tak osobně vysvětlil transcendentální nálady vzájemné služby a lásky, kterou si vyměňuje se svými služebníky, přáteli, rodiči a snoubenkami. Podle védské literatury je v nynějším věku Kali nejpřednější povinností lidstva nāma-saṅkīrtana neboli společné zpívání svatého jména Pána. Inkarnace pro tento věk tedy učí zvláště tomuto postupu, ale pouze samotný Kṛṣṇa může vysvětlit důvěrnou láskyplnou službu ve čtyřech hlavních druzích láskyplných vztahů mezi Nejvyšším Pánem a Jeho oddanými. Proto Pán Kṛṣṇa osobně sestoupil jako Pán Caitanya se svými úplnými částmi. Tato kapitola vysvětluje, že toto byl důvod, proč se Pán Kṛṣṇa osobně zjevil v Navadvípu v podobě Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua.

Kṛṣṇadāsa Kavirāja zde podává mnoho hodnověrných důkazů ze Śrīmad-Bhāgavatamu a dalších písem, aby doložil, že Pán Caitanya se neliší od samotného Śrī Kṛṣṇy. Popsal tělesné znaky, které lze vidět pouze u osoby Nejvyššího Pána, a dokázal i to, že se Pán Caitanya zjevil se svými osobními společníky – Śrī Nityānandou, Advaitou, Gadādharem, Śrīvāsem a ostatními oddanými – aby učil, jak zvláště důležité je zpívání Hare Kṛṣṇa. Zjevení Pána Caitanyi je nejen významné, ale i důvěrné. Pána jsou schopni poznat pouze čistí oddaní, a to pouze procesem oddané služby. Pán se snažil skrýt svoji totožnost Nejvyšší Osobnosti Božství tím, že vystupoval jako oddaný, ale Jeho čistí oddaní Jej díky Jeho zvláštním rysům stejně poznali. Proto je někdy příznačně označován jako skrytá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, i když Védy a Purāṇy zjevení Pána Caitanyi předpovídají.

Advaita Ācārya byl vrstevníkem otce Pána Caitanyi. Cítil lítost nad stavem světa, protože dokonce ani po zjevení Pána Kṛṣṇy nikdo nejevil o oddanou službu Kṛṣṇovi zájem. Jak tato nevědomost rostla, Advaita Ācārya nabýval přesvědčení, že osvítit lidi poznáním oddané služby Nejvyššímu Pánu nemůže nikdo jiný než samotný Pán Kṛṣṇa. Proto požádal Pána Kṛṣṇu, aby se zjevil jako Pán Caitanya. Volal Pána, aby sestoupil, a přitom Jej uctíval lístky tulasī a vodou z Gangy. Pán měl ze svých čistých oddaných radost, a tak sestoupil, aby je potěšil. Pán Caitanya se tedy zjevil proto, že byl spokojený s Advaitou Ācāryou.

Verš

śrī-caitanya-prabhuṁ vande
yat-pādāśraya-vīryataḥ
saṅgṛhṇāty ākara-vrātād
ajñaḥ siddhānta-san-maṇīn

Synonyma

śrī-caitanya-prabhum — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; vande — s úctou se klaním; yat — jehož; pāda-āśraya — útočiště u lotosových nohou; vīryataḥ — díky síle; saṅgṛhṇāti — nashromáždí; ākara-vrātāt — z mnoha nalezišť v podobě písem; ajñaḥ — hlupák; siddhānta — závěru; sat-maṇīn — nejlepší drahokamy.

Překlad

Skládám své uctivé poklony Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Útočiště u Jeho lotosových nohou má takovou moc, že i hlupákovi umožní nashromáždit z nalezišť zjevených písem vzácné drahokamy konečné pravdy.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

tṛtīya ślokera artha kaila vivaraṇa
caturtha ślokera artha śuna bhakta-gaṇa

Synonyma

tṛtīya — třetího; ślokera — verše; artha — význam; kaila — byl; vivaraṇa — popis; caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; śuna — prosím slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Vysvětlil jsem verš třetí a nyní, ó oddaní, vyslechněte prosím pozorně význam verše čtvrtého.

Verš

anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ

Synonyma

anarpita — neudělené; carīm — doposud; cirāt — dlouhou dobu; karuṇayā — bezpříčinnou milostí; avatīrṇaḥ — sestoupil; kalau — ve věku Kali; samarpayitum — udělit; unnata — vznešenou; ujjvala-rasām — milostnou náladu; sva-bhakti — své vlastní služby; śriyam — poklad; hariḥ — Nejvyšší Pán; puraṭa — než zlato; sundara — krásnější; dyuti — jasu; kadamba — množstvím; sandīpitaḥ — zářící; sadā — vždy; hṛdaya-kandare — v hloubi srdce; sphuratu — nechť se zjeví; vaḥ — vašeho; śacī-nandanaḥ — syn matky Śacī.

Překlad

„Nechť se tento Nejvyšší Pán, známý jako syn Śrīmatī Śacīdevī, transcendentálně usídlí v hloubi vašeho srdce. Ze své bezpříčinné milosti se zjevil v tomto věku Kali, zářící jako tekuté zlato, aby udělil to, co žádná inkarnace nikdy předtím: nejvznešenější náladu oddané služby, náladu milostné lásky.“

Význam

Toto je citát z Vidagdha-mādhavy (1.2), což je divadelní hra, kterou napsal Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

pūrṇa bhagavān kṛṣṇa vrajendra-kumāra
goloke vrajera saha nitya vihāra

Synonyma

pūrṇa — úplná; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vrajendra-kumāra — syn krále Vradži; goloke — na Goloce; vrajera saha — spolu s Vradža-dhámem; nitya — věčné; vihāra — zábavy.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, syn krále Vradži, je Nejvyšší Pán. Ve svém věčném sídle Goloce, jež zahrnuje též Vradža-dhám, si věčně užívá svých transcendentálních zábav.

Význam

V minulé kapitole bylo prokázáno, že Kṛṣṇa, syn Vrajendry (krále Vradži), je Nejvyšší Osobnost Božství se šesti vznešenými atributy. Na své planetě, známé jako Goloka, si věčně užívá transcendentálně rozmanitého majestátu. Pánovy věčné zábavy na této duchovní planetě Kṛṣṇaloce se nazývají aprakaṭa neboli neprojevené, protože se nacházejí mimo zorné pole podmíněných duší. Pán Kṛṣṇa je neustále všude, ale když není viditelný naším zrakem, nazývá se aprakaṭa, neprojevený.

Verš

brahmāra eka dine tiṅho eka-bāra
avatīrṇa hañā karena prakaṭa vihāra

Synonyma

brahmāra — Pána Brahmy; eka — jeden; dine — za den; tiṅho — On; eka-bāra — jednou; avatīrṇa — sestoupil; hañā — je; karena — provádí; prakaṭa — projevené; vihāra — zábavy.

Překlad

Jednou za den Brahmy sestupuje do tohoto světa, aby své transcendentální zábavy projevil.

Verš

satya, tretā, dvāpara, kali, cāri-yuga jāni
sei cāri-yuge divya eka-yuga māni

Synonyma

satya — Satya; tretā — Tretā; dvāpara — Dvāpara; kali — Kali; cāri-yuga — čtyři věky; jāni — známe; sei — těchto; cāri-yuge — ve čtyřech věcích; divya — božský; eka-yuga — jeden věk; māni — považujeme.

Překlad

Víme, že existují čtyři věky (yugy) – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – které dohromady tvoří jednu divya-yugu.

Verš

ekāttara catur-yuge eka manv-antara
caudda manv-antara brahmāra divasa bhitara

Synonyma

ekāttara — sedmdesát jedna; catuḥ-yuge — v cyklech čtyř věků; eka — jedno; manu-antara — období Manua; caudda — čtrnáct; manu-antara — období Manua; brahmāra — Pána Brahmy; divasa — den; bhitara — v průběhu.

Překlad

Sedmdesát jedna divya-yug představuje jednu manv-antaru. V jednom Brahmově dni se vystřídá čtrnáct manv-antar.

Význam

Manv-antara je období, po které vládne jeden Manu. Vláda čtrnácti Manuů se rovná délce jednoho dne (dvanácti hodin) Brahmova života. Stejně dlouhá je i Brahmova noc. Tyto údaje obsahuje hodnověrná kniha Sūrya-siddhānta, která pojednává o astronomii. Bengálský překlad této knihy pořídil velký profesor astronomie a matematiky, Bimal Prasād Datta, později známý jako Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī, jenž byl naším milostivým duchovním mistrem. Titul Siddhānta Sarasvatī dostal za svůj překlad Sūrya-siddhānty a titul Gosvāmī Mahārāja získal, když přijal sannyās, stav odříkání.

Verš

‘vaivasvata’-nāma ei saptama manv-antara
sātāiśa catur-yuga tāhāra antara

Synonyma

vaivasvata-nāma — jménem Vaivasvata; ei — toto; saptama — sedmé; manu-antara — období Manua; sātāiśa — dvacet sedm; catuḥ-yuga — cyklů čtyř věků; tāhāra — tohoto; antara — období.

Překlad

Současný Manu je sedmý a jmenuje se Vaivasvata (syn Vivasvāna). Nyní již z jeho období uplynulo dvacet sedm divya-yug (27 x 4 320 000 slunečních let).

Význam

Jména čtrnácti Manuů znějí: (1) Svāyambhuva, (2) Svārociṣa, (3) Uttama, (4) Tāmasa, (5) Raivata, (6) Cākṣuṣa, (7) Vaivasvata, (8) Sāvarṇi, (9) Dakṣa-sāvarṇi, (10) Brahma-sāvarṇi, (11) Dharma-sāvarṇi, (12) Rudraputra (Rudra-sāvarṇi), (13) Raucya neboli Deva-sāvarṇi a (14) Bhautyaka neboli Indra-sāvarṇi.

Verš

aṣṭāviṁśa catur-yuge dvāparera śeṣe
vrajera sahite haya kṛṣṇera prakāśe

Synonyma

aṣṭāviṁśa — dvacátý osmý; catuḥ-yuge — v cyklu čtyř věků; dvāparera — Dvāpara-yugy; śeṣe — na konci; vrajera sahite — spolu s Vradžou; haya — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prakāśe — projevení.

Překlad

Na konci Dvāpara-yugy ve dvacáté osmé divya-yuze se na Zemi zjevuje Pán Kṛṣṇa i s celým svým věčným Vradža-dhāmem.

Význam

Nyní probíhá období Vaivasvaty Manua, během kterého se zjevuje Pán Caitanya. Nejdříve se na konci Dvāpara-yugy dvacáté osmé divya-yugy zjevuje Pán Kṛṣṇa a potom se v Kali-yuze stejné divya-yugy zjevuje Pán Caitanya. Pán Kṛṣṇa a Pán Caitanya se zjevují jednou v každém Brahmově dni neboli jednou ve čtrnácti manv-antarách, z nichž každá se skládá ze sedmdesáti jedna divya-yug.

Od začátku Brahmova dne, který trvá 4 320 000 000 let, přijde a odejde šest Manuů, a teprve potom se zjeví Pán Kṛṣṇa. Před zjevením Pána Kṛṣṇy tedy uběhne z Brahmova dne 1 975 320 000 let. To je astronomický výpočet podle slunečních let.

Verš

dāsya, sakhya, vātsalya, śṛṅgāra — cāri rasa
cāri bhāvera bhakta yata kṛṣṇa tāra vaśa

Synonyma

dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská náklonnost; śṛṅgāra — milostná láska; cāri — čtyři; rasa — nálady; cāri — čtyř; bhāvera — druhů citů; bhakta — oddaní; yata — tolik, kolik jich je; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāra — jimi; vaśa — podmaněn.

Překlad

Služebnictví (dāsya), přátelství (sakhya), rodičovská náklonnost (vātsalya) a milostná láska (śṛṅgāra) jsou čtyři transcendentální nálady (rasy) a oddaní, kteří je uchovávají ve svém srdci, si Pána podmaňují.

Význam

Dāsya, sakhya, vātsalya a śṛṅgāra jsou transcendentální druhy láskyplné služby Pánu. O śānta-rase neboli neutrálním stádiu v tomto verši není zmínka, protože na úrovni této rasy člověk sice považuje Absolutní Pravdu za vznešenou a velikou, ale dál jeho představa nesahá. Pro materialistické filosofy je śānta-rasa ušlechtilou ideou, ale toto idealistické ocenění je pouhý začátek; mezi vztahy v duchovním světě stojí nejníže. Śānta-rase není připisována příliš velká důležitost, neboť jakmile se mezi poznávajícím a poznávaným rozvine sebemenší porozumění, dochází okamžitě k opětování láskyplných transcendentálních vztahů. Dāsya-rasa je základní vztah mezi Kṛṣṇou a Jeho oddanými, a z toho důvodu považuje tento verš dāsyu za první stádium transcendentální oddané služby.

Verš

dāsa-sakhā-pitā-mātā-kāntā-gaṇa lañā
vraje krīḍā kare kṛṣṇa premāviṣṭa hañā

Synonyma

dāsa — služebníci; sakhā — přátelé; pitā-mātā — otec a matka; kāntā-gaṇa — milenky; lañā — beroucí; vraje — ve Vradži; krīḍā kare — baví se; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prema-āviṣṭa — pohroužený v lásce; hañā — jsoucí.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa si ve Vradži užívá se svými oddanými služebníky, přáteli, rodiči a milenkami, pohroužený v transcendentální lásce.

Význam

Sestoupení Śrī Kṛṣṇy, Absolutní Osobnosti Božství, je zcela záměrné. V Bhagavad-gītě je řečeno, že ten, kdo zná pravdu o zjevení Pána Kṛṣṇy a Jeho různých činnostech, je okamžitě osvobozen a nemusí po opuštění svého současného hmotného těla znovu poklesnout na úroveň existence, která se vyznačuje rozením a umíráním. Jinými slovy, ten, kdo Kṛṣṇu skutečně pozná, dovede svůj život k dokonalosti. Nedokonalý život realizujeme v hmotné existenci v pěti různých vztazích, které tu s každým sdílíme: neutralitě, služebnictví, přátelství, rodičovské lásce a milostné lásce mezi manželem a manželkou nebo milencem a milenkou. Těchto pět vztahů, kterých si v hmotném světě užíváme, je zvráceným odrazem vztahů s Absolutní Osobností Božství, jež existují na transcendentální úrovni. Śrī Kṛṣṇa, Absolutní Osobnost, sestupuje proto, aby těchto pět věčně existujících vztahů oživil. Své transcendentální zábavy ve Vradži tedy projevuje z toho důvodu, aby lidé mohli být k této úrovni jednání přitahováni, a mohli zanechat napodobování těchto vztahů na světské úrovni. Poté, co Pán všechny tyto činnosti plně projeví, odejde.

Verš

yatheṣṭa vihari’ kṛṣṇa kare antardhāna
antardhāna kari’ mane kare anumāna

Synonyma

yathā-iṣṭa — nakolik si přeje; vihari' — užívající si; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; antardhāna — odchod; antardhāna kari' — když odejde; mane — v mysli; kare — činí; anumāna — uvažování.

Překlad

Pán Kṛṣṇa se těší ze svých transcendentálních zábav tak dlouho, jak si přeje, a pak odejde. Poté však uvažuje takto:

Verš

cira-kāla nāhi kari prema-bhakti dāna
bhakti vinā jagatera nāhi avasthāna

Synonyma

cira-kāla — dlouho; nāhi kari — neudělal jsem; prema-bhakti — láskyplné oddané služby; dāna — dávání; bhakti — oddaná služba; vinā — bez; jagatera — vesmíru; nāhi — ne; avasthāna — existence.

Překlad

„Již dlouhou dobu jsem obyvatelům tohoto světa neudělil ryzí láskyplnou oddanou službu Mně. Bez této láskyplné připoutanosti je tento hmotný svět k ničemu.“

Význam

I když Pán uděluje čistou transcendentální lásku jen zřídka, bez této čisté lásky k Bohu, prosté ploduchtivých činností i empirické spekulace, nemůže nikdo v životě dosáhnout dokonalosti.

Verš

sakala jagate more kare vidhi-bhakti
vidhi-bhaktye vraja-bhāva pāite nāhi śakti

Synonyma

sakala — všude; jagate — ve vesmíru; more — Mně; kare — konají; vidhi-bhakti — usměrněnou oddanou službu; vidhi-bhaktye — usměrněnou oddanou službou; vraja-bhāva — pocity obyvatel Vradži; pāite — dosáhnout; nāhi — ne; śakti — síla.

Překlad

„Všude na světě Mne lidé uctívají podle nařízení písem. Pouhým následováním usměrňujících pravidel ale nelze dosáhnout láskyplných citů oddaných z Vradžabhúmi.“

Verš

aiśvarya-jñānete saba jagat miśrita
aiśvarya-śithila-preme nāhi mora prīta

Synonyma

aiśvarya-jñānete — vědom si vznešenosti; saba — celý; jagat — svět; miśrita — smíšená; aiśvarya-śithila-preme — k lásce oslabené vznešeností; nāhi — není; mora — Moje; prīta — náchylnost.

Překlad

„Protože celý svět zná Moji vznešenost, hledí na Mne se zbožnou úctou a bázní. Oddanost oslabená touto úctou Mě ale nepřitahuje.“

Význam

Po svém zjevení Pán Kṛṣṇa uvažoval o tom, že nerozdával transcendentální osobní vztahy druhu dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya, které má se svými oddanými. Člověk má možnost z védské literatury pochopit vědu o Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak se stát oddaným Pána a uctívat Jej v rámci usměrňujících pravidel popsaných v písmech, ale tímto způsobem nepochopí, jak Kṛṣṇovi slouží obyvatelé Vradžabhúmi. Jednání Pána ve Vrindávanu nelze pochopit pouhým následováním obřadních pravidel uvedených v písmech. Následováním pokynů písem lze samozřejmě zvýšit svoje vnímání Pánovy slávy, ale to nám neumožní navázat s Ním osobní vztah. Věnovat přílišnou pozornost Pánově vznešené slávě znamená mít menší naději, že s Ním navážeme osobní láskyplné vztahy. Pán se tedy rozhodl, že se zjeví jako Pán Caitanya, aby učil principy tohoto láskyplného jednání.

Verš

aiśvarya-jñāne vidhi-bhajana kariyā
vaikuṇṭhake yāya catur-vidha mukti pāñā

Synonyma

aiśvarya-jñāne — vědomi si vznešenosti; vidhi — podle pravidel; bhajana — uctívání; kariyā — provádějící; vaikuṇṭhake — na Vaikuṇṭhu; yāya — spějí; catuḥ-vidha — čtyři druhy; mukti — osvobození; pāñā — když získají.

Překlad

„Vykonáváním usměrněné oddané služby s úctou a bázní lze dospět na Vaikuṇṭhu a získat čtyři druhy osvobození.“

Verš

sārṣṭi, sārūpya, āra sāmīpya, sālokya
sāyujya nā laya bhakta yāte brahma-aikya

Synonyma

sārṣṭi — stejný majestát, jaký má Pán; sārūpya — stejnou podobu, jako má Pán; āra — a; sāmīpya — Pánovu osobní společnost; sālokya — sídlo na Vaikuṇṭě; sāyujya — splynutí s Pánem; laya — nepřijímají; bhakta — oddaní; yāte — protože; brahma-aikya — splynutí s Brahmanem.

Překlad

„Tato osvobození jsou: sārṣṭi (mít stejný majestát, jako má Pán), sārūpya (mít stejnou podobu, jako Pán), sāmīpya (žít jako osobní společník Pána) a sālokya (žít na Vaikuṇṭě). Oddaní však nikdy nepřijmou osvobození sāyujya, protože to znamená splynout s Brahmanem.“

Význam

Ti, kdo se věnují oddané službě podle obřadních zásad popsaných v písmech, dosáhnou těchto různých druhů osvobození. Přestože však tito oddaní mohou získat sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya a sālokya, nezajímají se o ně, protože jsou spokojeni pouhým prokazováním transcendentální láskyplné služby Pánu. Pátý druh osvobození, sāyujya, nikdy nepřijmou dokonce ani ti oddaní, kteří provádějí pouze obřadní uctívání. Sāyujya neboli splynutí se září Brahmanu Nejvyšší Osobnosti Božství je touhou impersonalistů, a oddaný se o ně nikdy nezajímá.

Verš

yuga-dharma pravartāimu nāma-saṅkīrtana
cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana

Synonyma

yuga-dharma — náboženství pro tento věk; pravartāimu — zavedu; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; cāri — čtyř; bhāva — nálad; bhakti — oddanost; diyā — dávající; nācāmu — roztančím; bhuvana — svět.

Překlad

„Osobně zavedu náboženství pro tento věk – nāma-saṅkīrtan neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná čtyři nálady láskyplné oddané služby.“

Verš

āpani karimu bhakta-bhāva aṅgīkāre
āpani ācari’ bhakti śikhāimu sabāre

Synonyma

āpani — osobně; karimu — učiním; bhakta-bhāva — postavení oddaného; aṅgīkāre — přijetí; āpani — osobně; ācari' — vykonávající; bhakti — oddanou službu; śikhāimu — budu učit; sabāre — všechny.

Překlad

„Přijmu roli oddaného a budu učit oddanou službu svým vlastním příkladem.“

Význam

Budeme-li se sdružovat s čistým oddaným, uděláme takový pokrok, že se nebudeme snažit dosáhnout osvobození sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya ani sālokya, jelikož je budeme vnímat jako určitý druh smyslového požitku. Čistí oddaní nežádají od Pána nic pro svůj osobní prospěch. Nepřijmou osobní výhody dokonce ani tehdy, jsou-li jim nabídnuty, protože jejich jedinou touhou je uspokojovat transcendentální láskyplnou službou Nejvyšší Osobnost Božství. Tuto nejvyšší podobu oddané služby nemůže učit nikdo jiný než samotný Pán. Když tedy Pán přijal roli inkarnace pro Kali-yugu, aby šířil slávu zpívání Hare Kṛṣṇa – způsobu uctívání doporučeného pro tento věk – rozdával zároveň proces oddané služby na úrovni spontánní transcendentální lásky. Pán se zjevil v podobě oddaného jako Pán Caitanya, aby učil nejvyšší zásady duchovního života.

Verš

āpane nā kaile dharma śikhāna nā yāya
ei ta’ siddhānta gītā-bhāgavate gāya

Synonyma

āpane — osobně; kaile — není-li konáno; dharma — náboženství; śikhāna — učení; yāya — nepokročí; ei — tento; ta' — jistě; siddhānta — závěr; gītā — v Bhagavad-gītě; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; gāya — zpívají.

Překlad

„Dokud člověk nekoná oddanou službu sám, nemůže ji učit ostatní. Tento závěr je potvrzen v celé Gītě i Bhāgavatamu.“

Verš

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

Synonyma

yadā yadā — kdykoliv; hi — jistě; dharmasya — náboženských zásad; glāniḥ — úpadek; bhavati — je; bhārata — ó potomku Bharaty; abhyutthānam — rozmach; adharmasya — bezbožnosti; tadā — tehdy; ātmānam — osobně; sṛjāmi — se projevuji; aham — Já.

Překlad

„Ó potomku Bharaty, kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženství a rozmach bezbožnosti, tehdy osobně sestupuji.“

Verš

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Synonyma

paritrāṇāya — kvůli osvobození; sādhūnām — oddaných; vināśāya — kvůli zničení; ca — a; duṣkṛtām — darebáků; dharma — náboženských zásad; saṁsthāpana-arthāya — za účelem ustanovení; sambhavāmi — zjevuji se; yuge yuge — v každém věku.

Překlad

„Zjevuji se věk za věkem, abych osvobodil zbožné, zničil bezbožné a ustanovil náboženské zásady.“

Význam

Verše 22 a 23 vyslovil Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.7–8). Následující verše 24 a 25 pocházejí také z Bhagavad-gīty (3.24,21).

Verš

utsīdeyur ime lokā
na kuryāṁ karma ced aham
saṅkarasya ca kartā syām
upahanyām imāḥ prajāḥ

Synonyma

utsīdeyuḥ — zanikly by; ime — tyto; lokāḥ — světy; na kuryām — nevykonával; karma — činnosti; cet — kdybych; aham — Já; saṅkarasya — nežádoucího obyvatelstva; ca — a; kartā — stvořitel; syām — stal bych se; upahanyām — zničil bych; imāḥ — tyto; prajāḥ — živé bytosti.

Překlad

„Kdybych neukázal správné náboženské zásady, všechny tyto světy by zanikly. Stal bych se příčinou nežádoucího obyvatelstva a záhuby všech těchto živých bytostí.“

Verš

yad yad ācarati śreṣṭhas
tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

Synonyma

yat yat — jakkoliv; ācarati — chová se; śreṣṭhaḥ — nejlepší člověk; tat tat — to; eva — jistě; itaraḥ — níže postavený; janaḥ — člověk; saḥ — on; yat — jaký; pramāṇam — standard; kurute — ukáže; lokaḥ — lidé; tat — to; anuvartate — následují.

Překlad

„Cokoliv vykoná velký člověk, obyčejní lidé následují a vzor, který svým příkladem stanoví, si pak osvojí celý svět.“

Verš

yuga-dharma-pravartana haya aṁśa haite
āmā vinā anye nāre vraja-prema dite

Synonyma

yuga-dharma — náboženství daného věku; pravartana — zavedení; haya — je; aṁśa — úplná část; haite — od; āmā — pro Mne; vinā — vyjma; anye — další; nāre — nemůže; vraja-prema — láska, jakou prožívají obyvatelé Vradži; dite — udělit.

Překlad

„Zásady náboženství pro příslušný věk mohou ustanovit Moje úplné části. Nikdo jiný než Já však nemůže udělit takovou láskyplnou službu, jakou vykonávají obyvatelé Vradži.“

Verš

santv avatārā bahavaḥ paṅkaja-nābhasya sarvato-bhadrāḥ
kṛṣṇād anyaḥ ko vā latāsv api prema-do bhavati

Synonyma

santu — nechť je; avatārāḥ — inkarnací; bahavaḥ — mnoho; paṅkaja-nābhasya — Pána, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ; sarvataḥ-bhadrāḥ — naprosto příznivých; kṛṣṇāt — než Pán Kṛṣṇa; anyaḥ — jiný; kaḥ — kdo by mohl; latāsu — odevzdaným duším; api — také; prema-daḥ — ten, kdo udílí lásku; bhavati — je.

Překlad

„Třebaže existuje mnoho po všech stránkách příznivých inkarnací Osobnosti Božství, kdo jiný než Pán Śrī Kṛṣṇa může odevzdaným duším udělit lásku k Bohu?“

Význam

Tento citát z díla Bilvamaṅgala Ṭhākura se nachází v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.37).

Verš

tāhāte āpana bhakta-gaṇa kari’ saṅge
pṛthivīte avatari’ karimu nānā raṅge

Synonyma

tāhāte — v této; āpana — Mé vlastní; bhakta-gaṇa — s oddanými; kari' — činící; saṅge — ve společnosti; pṛthivīte — na Zemi; avatari' — sestupující; karimu — budu provádět; nānā — různé; raṅge — pestré zábavy.

Překlad

„Proto se ve společnosti svých oddaných zjevím na Zemi a budu provádět různé pestré zábavy.“

Verš

eta bhāvi’ kali-kāle prathama sandhyāya
avatīrṇa hailā kṛṣṇa āpani nadīyāya

Synonyma

eta — takto; bhāvi' — uvažující; kali-kāle — ve věku Kali; prathama — prvním; sandhyāya — na rozhraní; avatīrṇa hailā — sestoupil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āpani — osobně; nadīyāya — v Nadii.

Překlad

Po těchto úvahách se Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa osobně zjevil na začátku věku Kali v Nadii.

Význam

Prathama-sandhyā znamená začátek věku. Každý věk je podle astronomických výpočtů rozdělen na dvanáct částí. První z nich je známa jako prathama-sandhyā. Tato prathama-sandhyā a śeṣa-sandhyā, což je poslední období věku předcházejícího, vytvářejí přelom mezi dvěma věky. Podle Sūrya-siddhānty trvá prathama-sandhyā Kali-yugy 36 000 slunečních let. Pán Caitanya se zjevil během prathama-sandhyi poté, co uplynulo 4 586 slunečních let Kali-yugy.

Verš

caitanya-siṁhera navadvīpe avatāra
siṁha-grīva, siṁha-vīrya, siṁhera huṅkāra

Synonyma

caitanya-siṁhera — lvu podobného Pána Caitanyi Mahāprabhua; navadvīpe — v Navadvípu; avatāra — inkarnace; siṁha-grīva — měl krk jako lev; siṁha-vīrya — sílu lva; siṁhera huṅkāra — lví řev.

Překlad

Tak se lvu podobný Pán Caitanya zjevil v Navadvípu. Měl krk jako lev, sílu jako lev a hlas mocný jako lev.

Verš

sei siṁha vasuk jīvera hṛdaya-kandare
kalmaṣa-dvirada nāśe yāṅhāra huṅkāre

Synonyma

sei — tento; siṁha — lev; vasuk — nechť usedne; jīvera — živých bytostí; hṛdaya — srdce; kandare — v hloubi; kalmaṣa — hříchů; dvi-rada — slona; nāśe — zničí; yāṅhāra — jehož; huṅkāre — řev.

Překlad

Nechť se tento lev usadí v srdci každé živé bytosti a svým pronikavým řevem zažene slony jejích hříchů.

Verš

prathama līlāya tāṅra ‘viśvambhara’ nāma
bhakti-rase bharila, dharila bhūta-grāma

Synonyma

prathama — první; līlāya — v zábavách; tāṅra — Jeho; viśvambhara nāma — jméno Viśvambhara; bhakti-rase — náladou oddané služby; bharila — naplnil; dharila — zachránil; bhūta-grāma — všechny živé bytosti.

Překlad

Během svých dětských zábav je známý jako Viśvambhara, protože zaplavuje svět nektarem oddanosti, a tím zachraňuje živé bytosti.

Verš

ḍubhṛñ dhātura artha — poṣaṇa, dhāraṇa
puṣila, dharila prema diyā tri-bhuvana

Synonyma

ḍubhṛñ — známého jako ḍubhṛñ (bhṛ); dhātura — slovního kořene; artha — význam; poṣaṇa — vyživování; dhāraṇa — udržování; puṣila — vyživoval; dharila — udržoval; prema diyā — rozdávající lásku k Bohu; tri-bhuvana — ve třech světech.

Překlad

Slovní kořen ,ḍubhṛñ̀ (což je základ slova ,viśvambharà) vyjadřuje vyživování a udržování. On (Pán Caitanya) rozdáváním lásky k Bohu vyživuje a udržuje tři světy.

Verš

śeṣa-līlāya dhare nāma ‘śrī-kṛṣṇa-caitanya’
śrī-kṛṣṇa jānāye saba viśva kaila dhanya

Synonyma

śeṣa-līlāya — ve svých závěrečných zábavách; dhare — nesl; nāma — jméno; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; śrī-kṛṣṇa — o Pánu Kṛṣṇovi; jānāye — učil; saba — celý; viśva — svět; kaila — učinil; dhanya — požehnaným.

Překlad

Ve svých pozdějších zábavách je známý jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Učením o jménu a slávě Pána Śrī Kṛṣṇy žehná celému světu.

Význam

Pán Caitanya zůstal hospodářem pouze do konce svého dvacátého čtvrtého roku života. Potom vstoupil do stavu odříkání a v tomto hmotném světě zůstal projevený do svých čtyřiceti osmi let. Jeho śeṣa-līlā neboli závěrečná část Jeho činností tedy trvala dvacet čtyři let.

Někteří takzvaní vaiṣṇavové říkají, že ve vaiṣṇavské sampradāyi neboli učednické posloupnosti se až do doby Pána Caitanyi stav odříkání nepřijímal. To není příliš inteligentní tvrzení. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās od Śrīpādy Keśavy Bhāratīho, příslušníka Śaṅkarovy školy, která pro sannyāsī schvaluje pouze deset jmen. Řád sannyāsa však existoval již dlouho před příchodem Śrīpādy Śaṅkarācāryi, a to ve vaiṣṇavské posloupnosti od Viṣṇu Svāmīho. V sampradāyi Viṣṇu Svāmīho existuje deset různých druhů jmen sannyāsīch a 108 různých jmen pro sannyāsī, kteří přijali tri-daṇḍu neboli trojitou tyč sannyāsīho. To je schváleno védskými pravidly. Vaiṣṇavský sannyās tedy existoval už před zjevením Śaṅkarācāryi, ale ti, kdo o tom nic nevědí, zbytečně prohlašují, že ve vaiṣṇavské sampradāyi sannyās neexistuje.

V době Pána Caitanyi měl Śaṅkarācārya ve společnosti velmi silný vliv. Lidé si mysleli, že sannyās lze přijmout pouze v Śaṅkarově učednické posloupnosti. Pán Caitanya sice mohl provádět svoje misionářské činnosti jako hospodář, ale shledal, že život hospodáře je pro Jeho misi překážkou. Rozhodl se tedy přijmout sannyās, stav odříkání. A protože mělo Jeho přijetí sannyāsu upoutat pozornost veřejnosti a nechtěl narušovat společenské konvence, přijal stav odříkání od sannyāsīho z Śaṅkarācāryovy učednické posloupnosti, i když bylo možné přijmout sannyās i ve vaiṣṇavské sampradāyi.

Sannyāsīm v Śaṅkarově sampradāyi je udělováno deset různých jmen: (1) Tīrtha, (2) Āśrama, (3) Vana, (4) Araṇya, (5) Giri, (6) Parvata, (7) Sāgara, (8) Sarasvatī, (9) Bhāratī a (10) Purī. Předtím, než někdo přijme sannyās, má některé ze jmen náležících brahmacārīmu, asistentovi sannyāsīho. Sannyāsī s tituly Tīrtha a Āśrama obvykle sídlí ve Dvárace a jejich jméno jako brahmacārī je Svarūpa. Ti, kdo jsou známí pod jmény Vana a Araṇya, sídlí v Purušóttamě neboli Džagannáth Purí a jejich jméno jako brahmacārī je Prakāśa. Ti, kteří mají jména Giri, Parvata a Sāgara, sídlí obvykle v Badarikášramu a jejich jméno jako brahmacārī je Ānanda. Ti, kdo mají tituly Sarasvatī, Bhāratī a Purī, sídlí obvykle v Šringérí v jižní Indii a jejich jméno jako brahmacārī je Caitanya.

Śrīpāda Śaṅkarācārya založil v Indii čtyři kláštery na čtyřech světových stranách (sever, jih, východ a západ) a svěřil je čtyřem sannyāsīm, kteří byli jeho žáky. Pod vedením těchto čtyř hlavních klášterů dnes existují stovky jejich odnoží. I když mezi nimi existuje oficiální soulad, v jejich jednání je mnoho rozdílů. V těchto klášterech existují čtyři hlavní směry, známé jako Ānandavāra, Bhogavāra, Kīṭavāra a Bhūmivāra, které postupem času rozvinuly různá pojetí a slogany.

Podle pravidel učednické posloupnosti musí ten, kdo chce vstoupit do odříkavého stavu Śaṅkarācāryovy školy, nejprve projít výcvikem jako brahmacārī pod vedením pravého sannyāsīho. Brahmacārī dostane jméno podle skupiny, ke které patří sannyāsī, jemuž asistuje. Pán Caitanya přijal sannyās od Keśavy Bhāratīho. Když k němu poprvé přišel, byl přijat jako brahmacārī se jménem Śrī Kṛṣṇa Caitanya Brahmacārī. Po přijetí sannyāsu se rozhodl, že si jméno Kṛṣṇa Caitanya ponechá.

Vysvětlení toho, proč Pán Caitanya poté, co přijal sannyās od Bhāratīho, odmítl přijmout jméno Bhāratī, nepředložily velké autority v učednické posloupnosti až do doby, kdy s ním sám od sebe vystoupil Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja. Vysvětlil, že v Śaṅkarově sampradāyi si sannyāsī myslí, že se stal Nejvyšším, a protože se chtěl Pán Caitanya tomuto mylnému pojetí vyhnout, ponechal si jméno Śrī Kṛṣṇa Caitanya, aby zdůraznil svoje postavení věčného služebníka. Brahmacārī má sloužit duchovnímu mistrovi, a On proto nechtěl tento vztah služby svému duchovnímu mistrovi popírat. To vztahu mezi žákem a duchovním mistrem prospívá.

Hodnověrné biografie se také zmiňují o tom, že Pán Caitanya při zasvěcení do sannyāsu přijal jeho symboly, jako je daṇḍa (tyč) a nádoba na žebrání.

Verš

tāṅra yugāvatāra jāni’ garga mahāśaya
kṛṣṇera nāma-karaṇe kariyāche nirṇaya

Synonyma

tāṅra — Jeho; yuga-avatāra — inkarnaci pro daný věk; jāni' — znající; garga — Garga Muni; mahāśaya — velká osobnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāma-karaṇe — při obřadu udílení jména; kariyāche — učinil; nirṇaya — zjištění.

Překlad

Protože Garga Muni věděl, že Pán Caitanya je inkarnací pro Kali-yugu, předpověděl Jeho zjevení při obřadu udílení jména Kṛṣṇovi.

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — jistě; asya — tohoto; gṛhṇataḥ — který projevuje; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — takto; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalou; gataḥ — získal.

Překlad

„Když se tento chlapec (Kṛṣṇa) zjevuje v různých věcích, má tři další barvy pleti – bílou, červenou a žlutou. Nyní se zjevil s transcendentální načernalou barvou.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13).

Verš

śukla, rakta, pīta-varṇa — ei tina dyuti
satya-tretā-kali-kāle dharena śrī-pati

Synonyma

śukla — bílou; rakta — červenou; pīta-varṇa — žlutou barvu; ei — tyto; tina — tři; dyuti — tělesné záře; satya — v Satya-yuze; tretā — v Tretā-yuze; kali-kāle — ve věku Kali; dharena — projevuje; śrī-pati — manžel bohyně štěstí.

Překlad

Bílá, červená a žlutá jsou tři zářící barvy pleti, které Pán, manžel bohyně štěstí, postupně přijímá ve věcích Satya, Tretā a Kali.

Verš

idānīṁ dvāpare tiṅho hailā kṛṣṇa-varṇa
ei saba śāstrāgama-purāṇera marma

Synonyma

idānīm — nyní; dvāpare — ve Dvāpara-yuze; tiṅho — On; hailā — byl; kṛṣṇa-varṇa — načernalá barva; ei — tyto; saba — veškeré; śāstra-āgama — a védské literatury; purāṇeraPurāṇ; marma — podstata.

Překlad

Nyní, ve Dvāpara-yuze, Pán sestoupil s načernalou barvou pleti. To je podstata výroků Purāṇ a ostatních védských textů s ohledem na dané souvislosti.

Verš

dvāpare bhagavān śyāmaḥ
pīta-vāsā nijāyudhaḥ
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca
lakṣaṇair upalakṣitaḥ

Synonyma

dvāpare — ve Dvāpara-yuze; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; śyāmaḥ — načernalý; pīta-vāsāḥ — má žluté šaty; nija — vlastní; āyudhaḥ — má zbraně; śrīvatsa-ādibhiḥ — jako je Śrīvatsa; aṅkaiḥ — tělesnými znaky; ca — a; lakṣaṇaiḥ — vnějšími znaky, jako je drahokam Kaustubha; upalakṣitaḥ — charakterizovaný.

Překlad

„Ve Dvāpara-yuze se Pán zjevuje s načernalou barvou pleti. Obléká se do žlutých šatů, drží v rukou své osobní zbraně, je ozdoben drahokamem Kaustubha a znakem Śrīvatsa. Tak jsou popsány Jeho znaky.“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.27). Vyslovil ho jeden z devíti vznešených mystiků, světec Karabhājana, když králi Nimimu popisoval různé rysy Pána v různých věcích.

Verš

kali-yuge yuga-dharma — nāmera pracāra
tathi lāgi’ pīta-varṇa caitanyāvatāra

Synonyma

kali-yuge — ve věku Kali; yuga-dharma — náboženství daného věku; nāmera — svatého jména; pracāra — šíření; tathi — toto; lāgi' — pro; pīta-varṇa — se žlutou barvou; caitanya-avatāra — inkarnace Pána Caitanyi.

Překlad

Náboženstvím věku Kali je šířit slávu svatého jména. Jen proto Pán sestoupil se žlutou barvou pleti jako Pán Caitanya.

Význam

Praktickým náboženským systémem pro každého je v současném věku Kali zpívání jmen Boha. To v tomto věku zavedl Pán Caitanya. Bhakti-yoga ve skutečnosti začíná zpíváním svatých jmen, jak potvrzuje Madhvācārya ve svém komentáři k Muṇḍaka Upaniṣadě, v němž cituje verš z Nārāyaṇa-saṁhity:

dvāparīyair janair viṣṇuḥ
pañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa
pūjyate bhagavān hariḥ

„Ve Dvāpara-yuze by lidé měli uctívat Pána Viṣṇua výhradně podle usměrňujících zásad Nārada-pañcarātry a dalších takových autorizovaných knih. Ve věku Kali by však měli pouze zpívat svatá jména Nejvyšší Osobnosti Božství.“ O Hare Kṛṣṇa mantře je konkrétní zmínka v mnoha Upaniṣadách, například v Kalisantaraṇa Upaniṣadě, kde stojí:

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa
kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare
iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁkali-kalmaṣa-nāśanaṁ
nātaḥ parataropāyaḥ
sarva-vedeṣu dṛśyate

„Když prozkoumáme celou védskou literaturu, nenajdeme pro tento věk vznešenější náboženský proces, než je zpívání Hare Kṛṣṇa.“

Verš

tapta-hema-sama-kānti, prakāṇḍa śarīra
nava-megha jini kaṇṭha-dhvani ye gambhīra

Synonyma

tapta-hema — jako tekuté zlato; sama-kānti — stejný jas; prakāṇḍa — nesmírný; śarīra — tělo; nava-megha — čerstvá mračna; jini — pokořující; kaṇṭha-dhvani — zvuk hlasu; ye — ten; gambhīra — hluboký.

Překlad

Jas Jeho ohromného těla připomíná tekuté zlato a hluboký hlas překonává hřmění čerstvě seskupených mračen.

Verš

dairghya-vistāre yei āpanāra hāta
cāri hasta haya ‘mahā-puruṣa’ vikhyāta

Synonyma

dairghya — na délku; vistāre — a na šířku; yei — kdo; āpanāra — své vlastní; hāta — ruky; cāri — čtyři; hasta — lokty; haya — je; mahā-puruṣa — jako velká osobnost; vikhyāta — oslavován.

Překlad

Ten, kdo podle délky své ruky měří čtyři lokty na výšku i na rozpažení, je oslavován jako velká osobnost.

Verš

‘nyagrodha-parimaṇḍala’ haya tāṅra nāma
nyagrodha-parimaṇḍala-tanu caitanya guṇa-dhāma

Synonyma

nyagrodha-parimaṇḍalanyagrodha-parimaṇḍala; haya — je; tāṅra — jeho; nāma — jméno; nyagrodha-parimaṇḍalanyagrodha-parimaṇḍala; tanu — který má takové tělo; caitanya — Pán Caitanya Mahāprabhu; guṇa-dhāma — sídlo dobrých vlastností.

Překlad

Taková osoba se nazývá nyagrodha-parimaṇḍala. Śrī Caitanya Mahāprabhu, který je zosobněním všech dobrých vlastností, má právě takové tělo.

Význam

Tyto tělesné rysy nemůže mít nikdo jiný než samotný Nejvyšší Pán, který okouzluje živé bytosti působením svojí iluzorní energie. Jsou příznakem toho, že se jedná o inkarnaci Viṣṇua a nikoho jiného.

Verš

ājānulambita-bhuja kamala-locana
tilaphula-jini-nāsā, sudhāṁśu-vadana

Synonyma

ā-jānu-lambita-bhuja — paže, které sahají až ke kolenům; kamala-locana — s lotosovýma očima; tila-phula — sezamový květ; jini — překonávající; nāsā — jehož nos; sudhā-aṁśu-vadana — jehož tvář je jako měsíc.

Překlad

Jeho paže sahají až ke kolenům, Jeho oči jsou jako lotosové květy, Jeho nos jako sezamový květ a Jeho tvář je krásná jako měsíc.

Verš

śānta, dānta, kṛṣṇa-bhakti-niṣṭhā-parāyaṇa
bhakta-vatsala, suśīla, sarva-bhūte sama

Synonyma

śānta — klidný; dānta — sebeovládnutý; kṛṣṇa-bhakti — službě Pánu Kṛṣṇovi; niṣṭhā-parāyaṇa — plně odevzdaný; bhakta-vatsala — laskavý k oddaným; su-śīla — dobrý charakter; sarva-bhūte — vůči všem živým bytostem; sama — stejný.

Překlad

Je klidný, sebeovládnutý a plně odevzdaný transcendentální službě Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je laskavý ke svým oddaným, jemný a žádným živým bytostem nestraní.

Verš

candanera aṅgada-bālā, candana-bhūṣaṇa
nṛtya-kāle pari’ karena kṛṣṇa-saṅkīrtana

Synonyma

candanera — santálového dřeva; aṅgada — a náramky; bālā — nákotníčky; candana — santálové pasty; bhūṣaṇa — ozdoby; nṛtya-kāle — v době tance; pari' — zdobící se; karena — činí; kṛṣṇa-saṅkīrtana — společné zpívání jména Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Je ozdobený nákotníčky, náramky ze santálového dřeva a santálovou pastou. Zvláště se tak zdobí, když se chystá tančit při śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanu.

Verš

ei saba guṇa lañā muni vaiśampāyana
sahasra-nāme kaila tāṅra nāma-gaṇana

Synonyma

ei — tyto; saba — všechny; guṇa — vlastnosti; lañā — beroucí; muni — mudrc; vaiśampāyana — jménem Vaiśampāyana; sahasra-nāme — do Viṣṇu-sahasra-nāmy; kaila — učinil; tāṅra — Jeho; nāma-gaṇana — započítání jména.

Překlad

Když mudrc Vaiśampāyana zaznamenal všechny tyto vlastnosti Pána Caitanyi, zahrnul Jeho jméno do Viṣṇu-sahasra-nāmy.

Verš

dui līlā caitanyera — ādi āra śeṣa
dui līlāya cāri cāri nāma viśeṣa

Synonyma

dui — dvě; līlā — zábavy; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ādi — první; āra — a; śeṣa — závěrečné; dui — dvou; līlāya — v zábavách; cāri — čtyři; cāri — a čtyři; nāma — jména; viśeṣa — konkrétní.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi se dělí na dvě části – rané zábavy (ādi-līla) a pozdější zábavy (śeṣa-līla). V každé z nich má čtyři jména.

Verš

suvarṇa-varṇo hemāṅgo
varāṅgaś candanāṅgadī
sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto
niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ

Synonyma

suvarṇa — zlata; varṇaḥ — barvy; hema-aṅgaḥ — jehož tělo vypadalo jako tekuté zlato; vara-aṅgaḥ — jenž má velice krásné tělo; candana-aṅgadī — jehož tělo bylo potřené santálovou pastou; sannyāsa-kṛt — žijící ve stavu odříkání; śamaḥ — vyrovnaný; śāntaḥ — klidný; niṣṭhā — oddanosti; śānti — a klidu; parāyaṇaḥ — nejvyšší útočiště.

Překlad

„Ve svých raných zábavách vystupuje jako hospodář se zlatou barvou pleti. Jeho údy jsou překrásné a Jeho tělo, potřené pastou ze santálového dřeva, připomíná tekuté zlato. Ve svých pozdějších zábavách přijímá stav sannyās a je vyrovnaný a klidný. Je nejvyšším sídlem klidu a oddanosti, protože umlčuje neoddané impersonalisty.“

Význam

Tento verš pochází z Mahābhāraty (Dāna-dharmy, Viṣṇu-sahasra-nāma-stotry). Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa ve svém komentáři k Viṣṇu-sahasra-nāma-stotře zvaném Nāmārtha-sudhā ve významu k tomuto verši tvrdí, že podle důkazů v Upaniṣadách je Pán Caitanya Nejvyšší Osobnost Božství. Vysvětluje, že suvarṇa-varṇaḥ znamená „zlatá pleť“. Cituje též védský verš yadā paśyaḥ paśyate rukma-varṇaṁ kartāram īśaṁ puruṣaṁ brahma-yonim (Muṇḍaka Up. 3.1.3). Rukma-varṇaṁ kartāram īśaṁ se vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství s barvou pleti připomínající tekuté zlato. Puruṣam znamená Nejvyšší Pán a brahma-yonim vyjadřuje, že je také Nejvyšší Brahman. Tento odkaz tedy rovněž potvrzuje, že Pán Caitanya je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Jiný význam pasáží, ve kterých se mluví o Pánově zlaté pleti, je, že osobnost Pána Caitanyi je stejně úchvatná, jako je zlato přitažlivé. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa také vysvětlil, že slovo varāṅga znamená „neobyčejně krásný“.

Pán Caitanya přijal sannyās a opustil rodinný život proto, aby kázal svoji misi. Je vyrovnaný v různých významech. Jednak vysvětluje důvěrnou pravdu o Osobnosti Božství a za druhé každého uspokojuje poznáním a připoutaností ke Kṛṣṇovi. Klidný je proto, že se vyhýbá všem tématům, která se nevztahují ke službě Kṛṣṇovi. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa vysvětlil, že slovo niṣṭhā vyjadřuje, že je neochvějně zaměřený na zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Pán Caitanya porazil všechny odpůrce oddané služby, zvláště monisty, kteří cítí přímo odpor k osobnímu rysu Nejvyššího Pána.

Verš

vyakta kari’ bhāgavate kahe bāra bāra
kali-yuge dharma — nāma-saṅkīrtana sāra

Synonyma

vyakta — zřejmé; kari' — činící; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; kahe — říkají; bāra bāra — opakovaně; kali-yuge — ve věku Kali; dharma — náboženství; nāma-saṅkīrtana — společné zpívání svatého jména; sāra — podstata.

Překlad

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je opakovaně a jasně řečeno, že podstatou náboženství ve věku Kali je zpívání svatých jmen Kṛṣṇy.

Verš

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api yathā śṛṇu

Synonyma

iti — tak; dvāpare — ve věku Dvāpara; uru-īśa — ó králi; stuvanti — chválí; jagat-īśvaram — Pána vesmíru; nānā — různá; tantra — písma; vidhānena — pravidly; kalau — ve věku Kali; api — také; yathā — jakým způsobem; śṛṇu — prosím slyš.

Překlad

„Ó králi, takto lidé uctívali Pána vesmíru ve Dvāpara-yuze. V Kali-yuze Ho také uctívají podle pokynů zjevených písem. Nyní o tom ode mne prosím slyš.“

Význam

Tento verš vyslovil světec Karabhājana ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.31).

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — opakující slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā — jasem; akṛṣṇam — ne černým (nýbrž zlatým); sa-aṅga — se svými společníky; upāṅga — služebníky; astra — zbraněmi; pārṣadam — důvěrnými druhy; yajñaiḥ — obětí; saṅkīrtana-prāyaiḥ — tvořenou hlavně společným zpíváním; yajanti — uctívají; hi — jistě; su-medhasaḥ — inteligentní lidé.

Překlad

„Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež bez ustání zpívá Kṛṣṇovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa. Přišel v doprovodu svých společníků, služebníků, zbraní a důvěrných přátel.“

Význam

Tento text je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32). Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil tento verš ve svém komentáři k Bhāgavatamu, známém jako Krama-sandarbha, kde uvádí, že se Pán Kṛṣṇa zjevuje také se zlatou pletí. Tento zlatý Pán Kṛṣṇa je Pán Caitanya, jehož uctívají inteligentní lidé současného věku. To ve Śrīmad-Bhāgavatamu potvrzuje Garga Muni, který řekl, že i když je dítě Kṛṣṇa načernalé, zjevuje se také v dalších třech barvách, a to červené, bílé a žluté. Svoji bílou a červenou barvu projevil ve věcích Satya a Tretā. Zbývající žlutou barvu však neprojevil, dokud se nezjevil jako Pán Caitanya, známý též jako Gaura Hari.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětluje, že kṛṣṇa-varṇam znamená Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Kṛṣṇa-varṇa a Kṛṣṇa Caitanya jsou jedno a totéž. Jméno Kṛṣṇa se objevuje u obou, u Pána Kṛṣṇy i u Pána Caitanyi Kṛṣṇy. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, ale vždy popisuje Kṛṣṇu, a tak si opěvováním Jeho jména a podoby a vzpomínáním na ně vychutnává transcendentální blaženost. Pán Kṛṣṇa se osobně zjevuje jako Pán Caitanya, aby kázal nejvyšší poselství.

Pán Caitanya stále zpívá svaté jméno Kṛṣṇy a také je popisuje ostatním. A protože je samotný Kṛṣṇa, bude každý, kdo Ho potká, automaticky zpívat svaté jméno Kṛṣṇy a později ho také přibližovat ostatním. Člověk je tak naplněn transcendentálním vědomím Kṛṣṇy, které ho ponoří do transcendentální blaženosti. Jako Kṛṣṇa se tedy Pán zjeví každému, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zvuku. Když jen člověk zahlédne Pána Caitanyu, okamžitě si vzpomene na Pána Kṛṣṇu. Proto Ho lze přijmout jako viṣṇu-tattvu. Jinak řečeno, Pán Caitanya je samotný Pán Kṛṣṇa.

To, že Pán Caitanya je Pán Kṛṣṇa, dále potvrzují slova sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam. Jeho tělo neustále zdobí santálové dřevo a santálová pasta. Svojí zcela výjimečnou krásou si podmaňuje všechny lidi tohoto věku. Když Pán sestupuje jindy, používá občas k poražení démonských lidí své zbraně, ale v tomto věku si je podmaňuje svojí dokonale přitažlivou postavou jako Caitanya Mahāprabhu. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětluje, že Jeho krása je Jeho astra neboli zbraň k pokoření démonů. Rozumí se, že díky Jeho dokonalé přitažlivosti s Ním všichni polobozi žili jako Jeho společníci. Jeho činy byly neobvyklé a Jeho společníci úžasní. Když šířil saṅkīrtanové hnutí, zaujal tím mnoho velkých učenců a ācāryů, zvláště v Bengálsku a Uríse. Pána Caitanyu vždy doprovázejí Jeho nejbližší druhové, jako je Pán Nityānanda, Advaita, Gadādhara a Śrīvāsa.

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje verš z védské literatury, který říká, že není nutné provádět okázalé oběti nebo obřady. Vysvětluje to tak, že místo těchto vnějších pompézních činností by se měli všichni lidé bez ohledu na kastu, barvu pleti či vyznání sejít a uctívat Pána Caitanyu zpíváním Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam znamená, že by měl být kladen důraz na jméno Kṛṣṇy. Pán Caitanya učil filosofii vědomí Kṛṣṇy a zpíval Kṛṣṇovo jméno. Měl by tedy být uctíván tak, že se všichni sejdou a budou zpívat mahā-mantru: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Šířit uctívání v kostelech, chrámech nebo mešitách již není možné, protože o to lidé ztratili zájem. Zpívat Hare Kṛṣṇa však mohou kdykoliv a kdekoliv. Uctíváním Pána Caitanyi tak mohou provádět tu nejvznešenější činnost a splnit nejvyšší účel náboženství, kterým je uspokojit Svrchovaného Pána.

Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, slavný žák Pána Caitanyi, řekl: „Protože byly zásady transcendentální oddané služby ztraceny, zjevil se Śrī Kṛṣṇa Caitanya, aby znovu přinesl proces oddanosti. Je tak milostivý, že rozdává lásku ke Kṛṣṇovi. Každý by měl být čím dál více přitahován k Jeho lotosovým nohám, jako bzučící včely přitahuje lotosový květ.“

Verš

śuna, bhāi, ei saba caitanya-mahimā
ei śloke kahe tāṅra mahimāra sīmā

Synonyma

śuna — prosím slyšte; bhāi — ó bratři; ei — tato; saba — všechna; caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — sláva; ei — tento; śloke — verš; kahe — říká; tāṅra — Jeho; mahimāra — slávy; sīmā — hranice.

Překlad

Moji drazí bratři, naslouchejte prosím o veškeré této slávě Pána Caitanyi. Tento verš jasně shrnuje Jeho činnosti a vlastnosti.

Verš

‘kṛṣṇa’ ei dui varṇa sadā yāṅra mukhe
athavā, kṛṣṇake tiṅho varṇe nija sukhe

Synonyma

kṛṣṇakṛṣ-ṇa; ei — tyto; dui — dvě; varṇa — slabiky; sadā — vždy; yāṅra — jehož; mukhe — v ústech; athavā — nebo jinak; kṛṣṇake — Pána Kṛṣṇu; tiṅho — On; varṇe — popisuje; nija — svém vlastním; sukhe — ve štěstí.

Překlad

Dvě slabiky „kṛṣ-ṇa“ jsou neustále v Jeho ústech; stále s velkou blažeností popisuje Kṛṣṇu.

Verš

kṛṣṇa-varṇa-śabdera artha dui ta pramāṇa
kṛṣṇa vinu tāṅra mukhe nāhi āise āna

Synonyma

kṛṣṇa-varṇa-śabdera — slova kṛṣṇa-varṇa; artha — význam; dui — dva; ta — jistě; pramāṇa — příklady; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; vinu — než; tāṅra — Jeho; mukhe — do úst; nāhi āise — nepřichází; āna — cokoliv jiného.

Překlad

Toto jsou dva významy slov „kṛṣṇa-varṇa“. Nic jiného než Kṛṣṇa ve skutečnosti z Jeho úst nevychází.

Verš

keha tāṅre bale yadi kṛṣṇa-varaṇa
āra viśeṣaṇe tāra kare nivāraṇa

Synonyma

keha — někdo; tāṅre — Jemu; bale — připisuje; yadi — pokud; kṛṣṇa — černou; varaṇa — barvu; āra — další; viśeṣaṇe — v přídavném jménu; tāra — toho; kare — činí; nivāraṇa — zabránění.

Překlad

Snaží-li se Jej někdo popsat jako osobu černé pleti, další přívlastek (tviṣā akṛṣṇam) mu v tom okamžitě zabrání.

Verš

deha-kāntye haya teṅho akṛṣṇa-varaṇa
akṛṣṇa-varaṇe kahe pīta-varaṇa

Synonyma

deha-kāntye — v tělesném jasu; haya — je; teṅho — On; akṛṣṇa — nikoliv černý; varaṇa — barva; akṛṣṇa-varaṇe — barvou, která není černá; kahe — tím se myslí; pīta — žlutá; varaṇa — barva.

Překlad

Jeho barva rozhodně není načernalá. A to, že není načernalý, naznačuje, že Jeho barva je žlutá.

Verš

kalau yaṁ vidvāṁsaḥ sphuṭam abhiyajante dyuti-bharād
akṛṣṇāṅgaṁ kṛṣṇaṁ makha-vidhibhir utkīrtana-mayaiḥ
upāsyaṁ ca prāhur yam akhila-caturthāśrama-juṣāṁ
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyma

kalau — ve věku Kali; yam — toho, jehož; vidvāṁsaḥ — učení lidé; sphuṭam — jasně projeveného; abhiyajante — uctívají; dyuti-bharāt — díky přemíře tělesného jasu; akṛṣṇa-aṅgam — jehož tělo není načernalé; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; makha-vidhibhiḥ — prováděním oběti; utkīrtana-mayaiḥ — sestávající z hlasitého zpívání svatého jména; upāsyam — předmět uctívání; ca — a; prāhuḥ — řekli; yam — jemuž; akhila — všech; caturtha-āśrama-juṣām — těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās); saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — nezměrně; naḥ — nám; kṛpayatu — nechť prokáže svou milost.

Překlad

„Prováděním oběti v podobě společného zpívání svatého jména uctívají učení lidé věku Kali Pána Kṛṣṇu, jenž tentokrát není načernalý, neboť se v něm vzedmuly pocity Śrīmatī Rādhārāṇī. Je jediným uctívaným Božstvem paramahaṁsů, jež dosáhli nejvyšší úrovně čtvrtého životního stavu (sannyāsu). Nechť nám tento Pán Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství, prokáže svou nezměrnou bezpříčinnou milost.“

Význam

Tento verš je Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

pratyakṣa tāṅhāra tapta-kāñcanera dyuti
yāṅhāra chaṭāya nāśe ajñāna-tamastati

Synonyma

pratyakṣa — zřejmá; tāṅhāra — Jeho; tapta — tekutého; kāñcanera — zlata; dyuti — záře; yāṅhāra — jehož; chaṭāya — jasem; nāśe — ničí; ajñāna — nevědomosti; tamastati — rozsah temnoty.

Překlad

Každý může jasně vidět Jeho zářivou pleť barvy tekutého zlata, která rozptyluje temnotu nevědomosti.

Verš

jīvera kalmaṣa-tamo nāśa karibāre
aṅga-upāṅga-nāma nānā astra dhare

Synonyma

jīvera — živé bytosti; kalmaṣa — hříšných činností; tamaḥ — temnota; nāśa karibāre — pro zničení; aṅga — společníci; upāṅga — oddaní; nāma — svatá jména; nānā — různé; astra — zbraně; dhare — drží.

Překlad

Hříšný život živých bytostí je výsledkem nevědomosti. Aby tuto nevědomost zničil, vzal si s sebou různé zbraně v podobě svých přímých společníků, svých oddaných a svatého jména.

Verš

bhaktira virodhī karma-dharma vā adharma
tāhāra ’kalmaṣa’ nāma, sei mahā-tamaḥ

Synonyma

bhaktira — oddané službě; virodhī — protivící se; karma — činnost; dharma — zbožná; — nebo; adharma — bezbožná; tāhāra — toho; kalmaṣa — hřích; nāma — jméno; sei — toto; mahā-tamaḥ — velká temnota.

Překlad

Tu nejhlubší nevědomost tvoří činnosti, ať zbožné, či bezbožné, které jsou v rozporu s oddanou službou. Říká se jim hříchy (kalmaṣa).

Verš

bāhu tuli’ hari bali’ prema-dṛṣṭye cāya
kariyā kalmaṣa nāśa premete bhāsāya

Synonyma

bāhu tuli' — zvedající ruce; hari bali' — zpívající svaté jméno; prema-dṛṣṭye — svým pohledem plným hluboké lásky; cāya — dívá se; kariyā — zapříčiňující; kalmaṣa — hříchů; nāśa — zničení; premete — v lásce k Bohu; bhāsāya — utápí.

Překlad

Se zdviženýma rukama zpívá svaté jméno a na každého pohlíží s hlubokou láskou. Tím odhání veškeré hříchy a všechny zaplavuje láskou k Bohu.

Verš

smitālokaḥ śokaṁ harati jagatāṁ yasya parito
girāṁ tu prārambhaḥ kuśala-paṭalīṁ pallavayati
padālambhaḥ kaṁ vā praṇayati na hi prema-nivahaṁ
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyma

smita — usměvavý; ālokaḥ — pohled; śokam — nářek; harati — odstraňuje; jagatām — světa; yasya — jehož; paritaḥ — všude; girām — řeči; tu — také; prārambhaḥ — začátek; kuśala — všeho příznivého; paṭalīm — spousty; pallavayati — způsobí, že rozkvete; pada-ālambhaḥ — chytit se lotosových nohou; kaṁ — vůbec; praṇayati — vede k; na — ne; hi — jistě; prema-nivaham — množství lásky k Bohu; saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — hojně; naḥ — nám; kṛpayatu — nechť prokáže svou milost.

Překlad

„Kéž nám Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Pána Śrī Caitanyi udělí svoji bezpříčinnou milost! Jeho usměvavý pohled ihned zahání všechny smutky tohoto světa a každé Jeho slovo rozvíjí lístky příznivých rostlinek oddanosti, a tak je probouzí k životu. Přijetí útočiště u Jeho lotosových nohou okamžitě vyvolává transcendentální lásku k Bohu.“

Význam

Tento verš je Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 8 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

śrī-aṅga, śrī-mukha yei kare daraśana
tāra pāpa-kṣaya haya, pāya prema-dhana

Synonyma

śrī-aṅga — Jeho tělo; śrī-mukha — Jeho tvář; yei — každý, kdo; kare — činí; daraśana — pohled na; tāra — jeho; pāpa-kṣaya — zničení hříchů; haya — nastane; pāya — získá; prema-dhana — bohatství lásky k Bohu.

Překlad

Každý, kdo pohlédne na Jeho překrásné tělo nebo na Jeho překrásnou tvář, se osvobodí od všech hříchů a získá bohatství lásky k Bohu.

Verš

anya avatāre saba sainya-śastra saṅge
caitanya-kṛṣṇera sainya aṅga-upāṅge

Synonyma

anya — jiné; avatāre — v inkarnacích; saba — všemi; sainya — vojáky; śastra — a zbraněmi; saṅge — spolu s; caitanya-kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy jako Pána Caitanyi; sainya — vojáci; aṅga — úplné části; upāṅge — a společníci.

Překlad

V jiných inkarnacích Pán sestoupil s armádami a zbraněmi, ale v této inkarnaci jsou Jeho vojáky Jeho úplné části a Jeho společníci.

Verš

sadopāsyaḥ śrīmān dhṛta-manuja-kāyaiḥ praṇayitāṁ
vahadbhir gīr-vāṇair giriśa-parameṣṭhi-prabhṛtibhiḥ
sva-bhaktebhyaḥ śuddhāṁ nija-bhajana-mudrām upadiśan
sa caitanyaḥ kiṁ me punar api dṛśor yāsyati padam

Synonyma

sadā — vždy; upāsyaḥ — hodný uctívání; śrīmān — překrásný; dhṛta — kdo přijali; manuja-kāyaiḥ — lidská těla; praṇayitām — lásku; vahadbhiḥ — chovají; giḥ-vāṇaiḥ — polobohy; giriśa — Pán Śiva; parameṣṭhi — Pán Brahmā; prabhṛtibhiḥ — jimi vedenými; sva-bhaktebhyaḥ — svým vlastním oddaným; śuddhām — čisté; nija-bhajana — uctívání sebe; mudrām — znak; upadiśan — poučuje; saḥ — On; caitanyaḥ — Pán Caitanya; kim — co; me — mých; punaḥ — znovu; api — jistě; dṛśoḥ — očí; yāsyati — půjde; padam — do sídla.

Překlad

„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vždy nejuctívanějším Božstvem polobohů, včetně Pána Śivy a Pána Brahmy, kteří za Ním z lásky přišli v podobě obyčejných lidí. Pán své oddané poučuje o čisté oddané službě Jemu. Budu Jej moci znovu spatřit?“

Význam

Tento verš je Prathama Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

āṅgopāṅga astra kare sva-kārya-sādhana
‘aṅga’-śabdera artha āra śuna diyā mana

Synonyma

āṅga-upāṅga — úplné části a společníci; astra — zbraně; kare — vykonávají; sva-kārya — svou vlastní činnost; sādhana — jako plnění povinnosti; aṅga-śabdera — slova aṅga; artha — význam; āra — další; śuna — prosím slyšte; diyā — dávajíce; mana — mysl.

Překlad

Jeho úplné části a společníci vykonávají jako svoji osobní povinnost úlohu zbraní. Prosím, slyšte ode mne další význam slova „aṅga“.

Verš

‘aṅga’-śabde aṁśa kahe śāstra-paramāṇa
aṅgera avayava ‘upāṅga’-vyākhyāna

Synonyma

aṅga-śabde — slovem aṅga neboli část těla; aṁśa — část; kahe — říkají; śāstra — zjevených písem; paramāṇa — svědectví; aṅgera — tělesné části; avayava — součást; upāṅga-vyākhyāna — výklad slova upāṅga.

Překlad

Podle svědectví zjevených písem se část těla (aṅga) nazývá také část (aṁśa) a část určité části těla se nazývá částečná část (upāṅga).

Verš

nārāyaṇas tvaṁ na hi sarva-dehinām
ātmāsy adhīśākhila-loka-sākṣī
nārāyaṇo ’ṅgaṁ nara-bhū-jalāyanāt
tac cāpi satyaṁ na tavaiva māyā

Synonyma

nārāyaṇaḥ — Pán Nārāyaṇa; tvam — Ty; na — ne; hi — jistě; sarva — všech; dehinām — vtělených bytostí; ātmā — Nadduše; asi — Ty jsi; adhīśa — ó Pane; akhila-loka — všech světů; sākṣī — svědek; nārāyaṇaḥ — známý jako Nārāyaṇa; aṅgam — úplná část; nara — Nary; bhū — zrozený; jala — ve vodě; ayanāt — jelikož je místo spočinutí; tat — toto; ca — a; api — jistě; satyam — nejvyšší pravda; na — ne; tava — Tvoje; eva — vůbec; māyā — energie klamu.

Překlad

„Ó Pane všech pánů, sleduješ celé stvoření. Co více, jsi nejdražším životem každé bytosti. Nejsi tedy můj otec Nārāyaṇa? ,Nārāyaṇà označuje toho, jehož sídlo je na vodě, která pochází z Nary (Garbhodakaśāyī Viṣṇua), a tento Nārāyaṇa je Tvoje úplná část. Všechny Tvé úplné části jsou transcendentální, absolutní a nejsou výtvory māyi.“

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.14). Vyslovil ho Brahmā k Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

jala-śāyī antar-yāmī yei nārāyaṇa
seho tomāra aṁśa, tumi mūla nārāyaṇa

Synonyma

jala-śāyī — ležící ve vodách; antaḥ-yāmī — Nadduše sídlící uvnitř; yei — ten, který; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; seho — On; tomāra — Tvoje; aṁśa — úplná část; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

Expanze Nārāyaṇa v srdci všech bytostí a také Nārāyaṇa, který žije ve vodách (Kāraṇa, Garbha a Kṣīra), jsou Tvé úplné části. Původní Nārāyaṇa jsi proto Ty.

Verš

‘aṅga’-śabde aṁśa kahe, seho satya haya
māyā-kārya nahe — saba cid-ānanda-maya

Synonyma

aṅga-śabde — slovem aṅga; aṁśa — úplná část; kahe — myslí se; seho — toto; satya — pravda; haya — je; māyā — hmotné energie; kārya — činnost; nahe — není; saba — všechny; cit-ānanda-maya — plné poznání a blaženosti.

Překlad

Slovo „aṅga“ se tedy vztahuje na úplné části. Tyto expanze by nikdy neměly být považovány za výtvory hmotné přírody, protože jsou všechny transcendentální, plné poznání a blaženosti.

Význam

Pokud je v hmotném světě od původního předmětu nějaká část oddělena, daného předmětu tím ubude. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ale činnostmi māyi není ani v nejmenším ovlivněn. Īśopaniṣad říká:

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je dokonalý a úplný, a protože je plně dokonalý, jsou všechny Jeho expanze, jako je například tento hmotný svět, dokonale vybaveny jako úplné celky. Cokoliv z tohoto úplného celku vychází, je také samo o sobě úplné. A protože On je úplný celek, zůstává v dokonalé rovnováze i přesto, že z Něho vychází tolik dalších úplných celků.“ (Śrī Īśopaniṣad, vzývání)

Na úrovni Absolutního se jedna plus jedna rovná jedna a jedna minus jedna je také jedna. Části Nejvyššího Pána by tedy neměly být chápány v hmotném smyslu. V duchovním světě nemá hmotná energie žádný vliv a hmotné posuzování částí tam nepatří. V patnácté kapitole Bhagavad-gīty Pán říká, že živé bytosti jsou Jeho nedílné části. V duchovních i hmotných vesmírech je nespočet živých bytostí, ale Pán Kṛṣṇa i přesto zůstává úplný sám v sobě. Myslet si, že Bůh ztratil svoji osobnost, protože se rozdělil na mnoho částí po celém vesmíru, je iluze. To je hmotný pohled. Takto lze uvažovat pouze pod vlivem hmotné energie, māyi. V duchovním světě není hmotná energie přítomna.

V kategorii viṣṇu-tattvy nedochází u žádné z následujících expanzí k úbytku síly, stejně jako nedochází k úbytku světla svíce, od které zapalujeme další svíce. Jedna svíce může zapálit tisíce dalších, a stále si zachová stejnou svítivost. I když se všechny viṣṇu-tattvy, od Kṛṣṇy a Pána Caitanyi po Rāmu, Nṛsiṁhu, Varāhu a tak dále, zjevují v různých podobách a různých věcích, všechny se vyznačují stejnou nejvyšší silou.

Polobozi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, přicházejí do styku s hmotnou energií, a jejich moc a síla jsou proto jiného stupně. Všechny inkarnace Viṣṇua však mají stejnou moc, neboť Jich se māyā nemůže ani dotknout.

Verš

advaita, nityānanda — caitanyera dui aṅga
aṅgera avayava-gaṇa kahiye upāṅga

Synonyma

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Pán Nityānanda; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; dui — dvě; aṅga — části; aṅgera — částí; avayava-gaṇa — součásti; kahiye — říkám; upāṅga — části.

Překlad

Śrī Advaita Prabhu i Śrī Nityānanda Prabhu jsou úplné části Pána Caitanyi. Jsou tedy části (aṅgy) Jeho těla. Části těchto dvou částí se nazývají upāṅgy.

Verš

aṅgopāṅga tīkṣṇa astra prabhura sahite
sei saba astra haya pāṣaṇḍa dalite

Synonyma

aṅga-upāṅga — úplné části a jejich části; tīkṣṇa — ostré; astra — zbraně; prabhura sahite — spolu s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; sei — tyto; saba — všechny; astra — zbraně; haya — jsou; pāṣaṇḍa — ateisty; dalite — drtit.

Překlad

Takto je Pán vybavený ostrými zbraněmi v podobě svých částí a úplných částí. Všechny tyto zbraně jsou schopny drtit ateisty.

Význam

Slovo pāṣaṇḍa je zde velice důležité. Jako pāṣaṇḍa je označován ten, kdo přirovnává Nejvyšší Osobnost Božství k polobohům. Tito pāṣaṇḍové se snaží snížit Nejvyššího Pána na světskou úroveň. Někdy si vytvoří svého imaginárního Boha, nebo jako Boha přijmou obyčejného člověka a prohlašují, že se vyrovná Nejvyšší Osobnosti Božství. Jsou tak hloupí, že někoho představují jako novou inkarnaci Pána Caitanyi nebo Kṛṣṇy, přestože jedná úplně jinak, než by pravá inkarnace měla, a tak matou nevinné lidi. Inteligentního člověka, který studuje vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství s ohledem na védské souvislosti, však nemohou zmást.

Pāṣaṇḍové neboli ateisté nemohou zábavy Pána ani transcendentální láskyplnou službu Pánu pochopit. Myslí si, že oddaná služba není o nic lepší, než obyčejné ploduchtivé činnosti (karma). Bhagavad-gītā (4.8) nicméně potvrzuje, že Nejvyšší Pán i Jeho oddaní vždy krotí tyto hloupé ateisty tak, že zachraňují poctivé a trestají ničemy (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām). Ničemové se vždy snaží popírat existenci Nejvyšší Osobnosti Božství a klást překážky do cesty oddané služby. Pán tedy posílá své právoplatné zástupce a též se zjevuje sám, aby s těmito nesmysly skoncoval.

Verš

nityānanda gosāñi sākṣāt haladhara
advaita ācārya gosāñi sākṣāt īśvara

Synonyma

nityānanda gosāñi — Pán Nityānanda Gosāñi; sākṣāt — přímo; hala-dhara — Pán Balarāma, jenž nosí pluh; advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi; sākṣāt — přímo; īśvara — Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Nityānanda Gosāñi je přímo Haladhara (Pán Balarāma) a Advaita Ācārya je samotný Pán, Osobnost Božství.

Verš

śrīvāsādi pāriṣada sainya saṅge lañā
dui senā-pati bule kīrtana kariyā

Synonyma

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa a ostatní; pāriṣada — společníci; sainya — vojáci; saṅge — spolu s; lañā — beroucí; dui — dva; senā-pati — kapitáni; bule — cestují; kīrtana kariyā — zpívajíce svaté jméno.

Překlad

Tito dva kapitáni všude cestují se svými vojáky, jako je Śrīvāsa Ṭhākura, za zpěvu svatého jména Pána.

Verš

pāṣaṇḍa-dalana-vānā nityānanda rāya
ācārya-huṅkāre pāpa-pāṣaṇḍī palāya

Synonyma

pāṣaṇḍa-dalana — drcením ateistů; vānā — jenž se vyznačuje; nityānanda — Pán Nityānanda; rāya — úctyhodný; ācārya — Advaity Ācāryi; huṅkāre — válečným pokřikem; pāpa — hříchy; pāṣaṇḍī — a ateisté; palāya — prchají.

Překlad

Už samotné rysy Pána Nityānandy naznačují, že se jedná o pokořitele nevěřících. Před hlasitými výkřiky Advaity Acāryi prchají všechny hříchy i ateisté.

Verš

saṅkīrtana-pravartaka śrī-kṛṣṇa-caitanya
saṅkīrtana-yajñe tāṅre bhaje, sei dhanya

Synonyma

saṅkīrtana-pravartaka — ten, který zavedl společné zpívání; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Caitanya Mahāprabhu; saṅkīrtana — společného zpívání; yajñe — obětí; tāṅre — Jeho; bhaje — uctívá; sei — on; dhanya — požehnaný.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya zavedl saṅkīrtan (společné zpívání svatého jména Pána) a ten, kdo Jej saṅkīrtanem uctívá, je vskutku požehnaný.

Verš

sei ta’ sumedhā, āra kubuddhi saṁsāra
sarva-yajña haite kṛṣṇa-nāma-yajña sāra

Synonyma

sei — on; ta' — jistě; su-medhā — inteligentní; āra — jiní; ku-buddhi — chabé poznání; saṁsāra — v hmotném světě; sarva-yajña haite — než všechny ostatní oběti; kṛṣṇa-nāma — zpívání jména Pána Kṛṣṇy; yajña — oběť; sāra — nejlepší.

Překlad

Takový člověk je opravdu inteligentní, ale ti, jejichž poznání je chabé, musejí zůstat v koloběhu opakovaného zrození a smrti. Ze všech obětí je zpívání svatého jména Pána tou nejvznešenější.

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je otcem a zakladatelem saṅkīrtanového hnutí. K tomu, kdo Ho uctívá obětováním svého života, peněz, inteligence a slov tomuto saṅkīrtanovému hnutí, se Pán přihlásí a požehná mu. O ostatních se dá říci, že jsou hloupí, protože ze všech obětí, ve kterých může člověk uplatnit svou energii, je oběť pro saṅkīrtanové hnutí tou nejslavnější.

Verš

koṭi aśvamedha eka kṛṣṇa nāma sama
yei kahe, se pāṣaṇḍī, daṇḍe tāre yama

Synonyma

koṭi — deset miliónů; aśvamedha — obětí koně; eka — jedno; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; nāma — jméno; sama — rovná se; yei — ten, kdo; kahe — říká; se — on; pāṣaṇḍī — ateista; daṇḍe — potrestá; tāre — jej; yama — Yamarāja.

Překlad

Ten, kdo říká, že deset miliónů obětí aśvamedha se vyrovná zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy, je ateista a Yamarāja ho zaručeně potrestá.

Význam

Z deseti přestupků proti zpívání svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství, Hare Kṛṣṇa, je osmým přestupkem dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ. Nikdy bychom neměli považovat zpívání svatých jmen Boha za rovnocenné zbožným činnostem, jako je rozdávání milodarů brāhmaṇům nebo svatým osobám, otevírání dobročinných vzdělávacích institucí, rozdávání jídla zdarma a tak dále. Výsledky zbožných činností se výsledkům zpívání svatého jména Kṛṣṇy nevyrovnají.

Védská písma říkají:

go-koṭi-dānaṁ grahaṇe khagasya
prayāga-gaṅgodaka-kalpa-vāsaḥ
yajñāyutaṁ meru-suvarṇa-dānaṁ
govinda-kīrter na samaṁ śatāṁśaiḥ

„I kdyby člověk rozdal při zatmění slunce jako milodary deset miliónů krav, žil po milióny let u soutoku Gangy s Jamunou nebo obětoval horu zlata brāhmaṇům, nezíská tím ani setinu prospěchu ze zpívání Hare Kṛṣṇa.“ Jinak řečeno, ten, kdo považuje zpívání Hare Kṛṣṇa za nějakou zbožnou činnost, je na scestí. Samozřejmě, že to zbožné je, ale skutečností zůstává, že Kṛṣṇa a Jeho jméno jsou transcendentální, a tudíž stojí vysoko nade všemi světskými zbožnými činnostmi. Zbožné jednání je na hmotné úrovni, kdežto zpívání svatého jména Kṛṣṇy je zcela na duchovní úrovni. I když to pāṣaṇḍī nechápou, zbožná činnost se nikdy nedá se zpíváním svatého jména srovnávat.

Verš

‘bhāgavata-sandarbha’-granthera maṅgalācaraṇe
e-śloka jīva-gosāñi kariyāchena vyākhyāne

Synonyma

bhāgavata-sandarbha-granthera — knihy známé jako Bhāgavata-sandarbha; maṅgala-ācaraṇe — v úvodním vzývání přízně; e-śloka — tento verš; jīva- gosāñi — Jīva Gosvāmī; kariyāchena — učinil; vyākhyāne — ve vysvětlení.

Překlad

Śrīla Jīva Gosvāmī podal ve svém úvodním vzývání přízně ke knize Bhāgavata-sandarbha jako vysvětlení následující verš.

Verš

antaḥ kṛṣṇaṁ bahir gauraṁ
darśitāṅgādi-vaibhavam
kalau saṅkīrtanādyaiḥ sma
kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ

Synonyma

antaḥ — v nitru; kṛṣṇam — Pán Kṛṣṇa; bahiḥ — navenek; gauram — světlé barvy; darśita — projevil; aṅga — částmi; ādi — počínaje; vaibhavam — expanze; kalau — ve věku Kali; saṅkīrtana-ādyaiḥ — společným zpíváním a tak dále; sma — jistě; kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; āśritāḥ — uchylující se k.

Překlad

„Přijímám útočiště u Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, jenž má navenek světlou barvu pleti, ale v nitru je samotný Kṛṣṇa. V tomto věku Kali projevuje svoje expanze (svoje aṅgy a upāṅgy) při společném zpívání svatého jména Pána.“

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī použil verš (kṛṣṇa-varṇam tviṣākṛṣṇam), který zde byl citován jako verš 52 a jenž pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu 11.5.32, jako úvodní vzývání přízně ve své knize Bhāgavata-sandarbha neboli Ṣaṭ-sandarbha. Tento verš (81) je jeho vysvětlením a v daném díle se objevuje hned za ním, jako verš druhý. Verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu vyslovil Karabhājana, jeden z devíti velkých mudrců, a je obšírně vysvětlen v Sarva-saṁvādinī, což je komentář Jīvy Gosvāmīho k jeho vlastnímu dílu Ṣaṭ-sandarbha.

Antaḥ kṛṣṇa označuje toho, kdo neustále myslí na Kṛṣṇu. Tento postoj je nejvýraznějším rysem Śrīmatī Rādhārāṇī. I když na Kṛṣṇu neustále myslí mnoho oddaných, nikdo v tomto ohledu nepřekoná gopī, mezi nimiž je Śrīmatī Rādhārāṇī v myšlení na Kṛṣṇu nejdokonalejší. Vědomí Kṛṣṇy Śrīmatī Rādhārāṇī dalece převyšuje vědomí Kṛṣṇy ostatních oddaných. A protože Pán Caitanya v touze poznat Kṛṣṇu přijal roli Śrīmatī Rādhārāṇī, myslel na Kṛṣṇu stejným způsobem jako Ona. Tak Kṛṣṇu díky svému myšlení na Něho neustále překrýval.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya, který byl navenek velmi světlé pleti, podobné tekutému zlatu, zároveň projevil své věčné společníky, majestát, expanze a inkarnace. Kázal zpívání Hare Kṛṣṇa a ti, kdo přijímají útočiště u Jeho lotosových nohou, jsou slavní.

Verš

upa-purāṇeha śuni śrī-kṛṣṇa-vacana
kṛpā kari vyāsa prati kariyāchena kathana

Synonyma

upa-purāṇeha — v Upapurāṇāch; śuni — slyšíme; śrī-kṛṣṇa-vacana — slova Pána Kṛṣṇy; kṛpā kari — projevující soucit; vyāsa prati — s Vyāsadevou; kariyāchena — učinil; kathana — mluvení.

Překlad

Z Upapurāṇ se dozvídáme, že Śrī Kṛṣṇa projevil Vyāsadevovi milost tím, že k němu promluvil následovně.

Verš

aham eva kvacid brahman
sannyāsāśramam āśritaḥ
hari-bhaktiṁ grāhayāmi
kalau pāpa-hatān narān

Synonyma

aham — Já; eva — jistě; kvacit — někde; brahman — ó brāhmaṇo; sannyāsa-āśramam — stavu odříkavého života; āśritaḥ — uchyluji se do; hari-bhaktim — oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; grāhayāmi — dám; kalau — ve věku Kali; pāpa-hatān — hříšným; narān — lidem.

Překlad

„Ó učený brāhmaṇo, někdy vstupuji do stavu odříkání, abych přiměl pokleslé lidi věku Kali přijmout oddanou službu Pánu.“

Verš

bhāgavata, bhārata-śāstra, āgama, purāṇa
caitanya-kṛṣṇa-avatāre prakaṭa pramāṇa

Synonyma

bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; bhārata-śāstraMahābhārata; āgama — védská literatura; purāṇaPurāṇy; caitanya — jako Pán Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; avatāre — v inkarnaci; prakaṭa — projevený; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam, Mahābhārata, Purāṇy a další védská písma dokazují, že Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je inkarnace Kṛṣṇy.

Verš

pratyakṣe dekhaha nānā prakaṭa prabhāva
alaukika karma, alaukika anubhāva

Synonyma

pratyakṣe — přímo; dekhaha — pohleď; nānā — různé; prakaṭa — projevený; prabhāva — vliv; alaukika — neobyčejné; karma — činnosti; alaukika — neobyčejné; anubhāva — realizace vědomí Kṛṣṇy.

Překlad

Vliv, který Pán Caitanya projevil, je vidět také v Jeho neobyčejných činnostech a neobyčejných realizacích vědomí Kṛṣṇy.

Verš

dekhiyā nā dekhe yata abhaktera gaṇa
ulūke nā dekhe yena sūryera kiraṇa

Synonyma

dekhiyā — vidící; dekhe — nevidí; yata — všechny; abhaktera — neoddaných; gaṇa — zástupy; ulūke — sova; dekhe — nevidí; yena — stejně jako; sūryera — slunce; kiraṇa — paprsky.

Překlad

Nevěřící však nejsou schopni vidět, co je zcela zřejmé, stejně jako sovy nevidí sluneční paprsky.

Verš

tvāṁ śīla-rūpa-caritaiḥ parama-prakṛṣṭaiḥ
sattvena sāttvikatayā prabalaiś ca śāstraiḥ
prakhyāta-daiva-paramārtha-vidāṁ mataiś ca
naivāsura-prakṛtayaḥ prabhavanti boddhum

Synonyma

tvām — Ty; śīla — charakter; rūpa — podoby; caritaiḥ — činnostmi; parama — velice; prakṛṣṭaiḥ — význačnými; sattvena — neobvyklou mocí; sāttvikatayā — s převažující kvalitou dobra; prabalaiḥ — vznešenými; ca — a; śāstraiḥ — písmy; prakhyāta — proslulých; daiva — božských; parama-artha-vidām — těch, kdo znají nejvyšší cíl; mataiḥ — podle názorů; ca — a; na — ne; eva — jistě; āsura-prakṛtayaḥ — osoby s démonskou povahou; prabhavanti — jsou schopni; boddhum — znát.

Překlad

„Ó můj Pane, ti, kdo jsou ovlivněni démonskými principy, Tě nemohou poznat, i když je jasné, že jsi Nejvyšší, o čemž svědčí Tvé vznešené činnosti, podoby, Tvůj charakter a neobyčejná moc. To potvrzují všechna zjevená písma kvality dobra a také oslavovaní transcendentalisté božské povahy.“

Význam

Tento verš pochází ze Stotra-ratny (12), kterou napsal Yamunācārya, duchovní mistr Rāmānujācāryi. Transcendentální činnosti, rysy, podoba a vlastnosti Kṛṣṇy jsou popsány v hodnověrných písmech a Kṛṣṇa sám sebe vysvětluje v Bhagavad-gītě, nejhodnověrnějším písmu na světě. Dále je vysvětlen ve Śrīmad-Bhāgavatamu, který je považován za výklad Vedānta-sūtry. Pán Kṛṣṇa je tedy přijímán jako Nejvyšší Osobnost Božství na základě těchto zjevených písem, ne na základě názorů lidí. V moderní době si jistá skupina hlupáků myslí, že mohou Bohem zvolit kohokoliv, stejně jako je někdo zvolen politickým vůdcem. Transcendentální Nejvyšší Osobnost Božství však dokonale popisují hodnověrná písma. V Bhagavad-gītě Pán říká, že pouze hlupáci se Mu vysmívají a myslí si, že jako Kṛṣṇa může mluvit každý.

Kṛṣṇovy činnosti jsou neobyčejné dokonce i podle historických záznamů. Kṛṣṇa tvrdil: „Jsem Bůh,“ a také podle toho jednal. Māyāvādī si myslí, že o sobě každý může prohlašovat, že je Bůh, ale to je jejich iluze, protože nikdo jiný nemůže provádět tak neobyčejné činnosti jako Kṛṣṇa. Když byl jako dítě na klíně své matky, zabil démonici Pūtanu. Potom zahubil démony Tṛṇāvartu, Vatsāsuru a Baku. Když trochu povyrostl, zabil démony Aghāsuru a Vṛṣabhāsuru. Bůh je tedy Bohem od samého začátku. Nápad, že se někdo může stát Bohem pomocí meditace, je směšný. Tvrdou snahou lze realizovat svoji božskou povahu, ale nikdy se nestaneme Bohem. Asurové neboli démoni, kteří si myslí, že se Bohem může stát kdokoliv, jsou zavrženi.

Hodnověrná písma sestavily osobnosti, jako je Vyāsadeva, Nārada, Asita a Parāśara, což nejsou obyčejní lidé. Všichni následovníci védského způsobu života tyto slavné osobnosti uznávají, protože jejich hodnověrná písma jsou v naprostém souladu s védskými texty. Ti, kdo mají démonskou povahu, však jejich výrokům nevěří a záměrně vystupují proti Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho oddaným. Dnes se mezi obyčejnými lidmi stalo módou psát, co je napadne, a nechat se od dalších obyčejných lidí považovat za inkarnace Boha. Tato démonská mentalita je odsouzena v sedmé kapitole Bhagavad-gīty, kde je řečeno, že lotři a nejnižší z lidí, hlupáci a oslové kvůli své démonské povaze nejsou schopni přijmout Nejvyšší Osobnost Božství. Jsou přirovnáni k ulūkům neboli sovám, které na slunečním světle nemohou otevřít oči. Protože nesnášejí sluneční světlo, schovávájí se před ním, a tak jej nikdy nespatří. Nemohou uvěřit, že by taková záře mohla existovat.

Verš

āpanā lukāite kṛṣṇa nānā yatna kare
tathāpi tāṅhāra bhakta jānaye tāṅhāre

Synonyma

āpanā — sebe; lukāite — schovat; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nānā — různé; yatna — snahy; kare — činí; tathāpi — přesto; tāṅhāra — Jeho; bhakta — oddaní; jānaye — znají; tāṅhāre — Jej.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa se snaží různými způsoby skrýt, ale Jeho čistí oddaní Jej i přesto znají takového, jaký je.

Verš

ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ

Synonyma

ullaṅghita — překonal; tri-vidha — tři druhy; sīma — omezení; sama — stejných; atiśāyi — a lepších; sambhāvanam — přiměřenost; tava — Tvojí; parivraḍhima — svrchovanosti; svabhāvam — skutečná povaha; māyā-balena — mocí energie klamu; bhavatā — Tvojí; api — přestože; niguhyamānam — ukrytý; paśyanti — vidí; kecit — někteří; aniśam — vždy; tvat — Tobě; ananya-bhāvāḥ — ti, kdo jsou výhradně oddáni.

Překlad

„Ó můj Pane, v hmotné přírodě je všechno omezené časem, prostorem a myšlenkou. Tvoje vlastnosti jsou však nesrovnatelné a nepřekonatelné a vždy transcendentální vůči těmto omezením. Někdy tyto svoje vlastnosti skryješ svojí vlastní energií, avšak Tvoji čistí oddaní jsou schopni Tě vidět za všech okolností.“

Význam

Tento verš je také citátem z Yamunācāryovy Stotra-ratny (13). Vše, co je pokryto māyou, se nachází v omezeném prostoru, čase a myšlence. Dokonce i největší projev, který jsme schopni vnímat – nebe – má také své hranice. Z hodnověrných písem je totiž zřejmé, že nad tímto nebem se nachází pokryv ze sedmi vrstev, z nichž každá je desetkrát silnější než ta předchozí. Tyto pokryvy jsou obrovské, ale ať s nimi či bez nich, prostor je omezený. Naše schopnost přemýšlet o čase či prostoru je také omezená. Čas je věčný; můžeme si představit miliardy a bilióny let, ale to bude stále neúměrná představa o čase. Naše nedokonalé smysly tedy o velikosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nemohou ani uvažovat, ani Jej nemůžeme vtěsnat do hranic času nebo naší schopnosti myslet. Proto je Jeho postavení popsáno slovem ullaṅghita. Pán je vůči prostoru, času a myšlence transcendentální, a přestože se v nich objevuje, zůstává stále na transcendentální úrovni. I když je Pánova transcendentální existence zahalena prostorem, časem a myšlenkou, čistí oddaní Jej mohou vidět v Jeho osobních rysech mimo prostor, čas a myšlenku. Jinými slovy, i když Pána oči obyčejných lidí nevidí, ti, kdo díky své transcendentální oddané službě stojí mimo zahalující vrstvy, Jej vidět mohou.

Někdy se může zdát, že je slunce zakryto mrakem, ale ve skutečnosti není zakryto slunce, ale oči nepatrných lidí pod mrakem. Když tito nepatrní lidé vzlétnou v letadle nad mraky, uvidí slunce i jeho záři bez překážek. Pokrytí māyou je také velmi silné, ale Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.14):

daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

„Tuto Mou božskou energii, sestávající z tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat. Avšak ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.“ Překonat vliv energie klamu je velice obtížné, ale ti, kdo jsou odhodláni se chytit lotosových nohou Pána, jsou ze spárů māyi vysvobozeni. Čistí oddaní proto mohou Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, poznat, ale démoni kvůli svému bezbožnému chování nikoliv, i kdyby viděli mnoho zjevených písem a Pánových neobyčejných činností.

Verš

asura-svabhāve kṛṣṇe kabhu nāhi jāne
lukāite nāre kṛṣṇa bhakta-jana-sthāne

Synonyma

asura-svabhāve — lidé s démonskou povahou; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; kabhu — kdykoliv; nāhi — ne; jāne — znají; lukāite — skrýt se; nāre — nemůže; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakta-jana — čistých oddaných; sthāne — na místě.

Překlad

Ti, kdo mají démonskou povahu, Kṛṣṇu nikdy nepoznají, ale před svými čistými oddanými se nemůže skrýt.

Význam

Lidé, kteří rozvinou povahu asurů jako Rāvaṇa a Hiraṇyakaśipu, nemohou Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, zpochybňováním Jeho autority nikdy poznat. Před svými čistými oddanými se však Śrī Kṛṣṇa nemůže skrýt.

Verš

dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva
āsuras tad-viparyayaḥ

Synonyma

dvau — dvě; bhūta — živých bytostí; sargau — povahy; loke — ve světě; asmin — v tomto; daivaḥ — božské; āsuraḥ — démonské; eva — jistě; ca — a; viṣṇu-bhaktaḥ — oddaný Pána Viṣṇua; smṛtaḥ — vzpomínaný; daivaḥ — božské; āsuraḥ — démonské; tat-viparyayaḥ — pravý opak toho.

Překlad

„V tomto stvořeném světě jsou dva druhy lidí – jedni jsou démonští a druzí božští. Oddaní Pána Viṣṇua jsou božské povahy a ti, kdo jsou jejich pravým opakem, se nazývají démoni.“

Význam

Toto je verš z Padma Purāṇy. Viṣṇu-bhaktové neboli oddaní vědomí si Kṛṣṇy jsou známí jako devové (polobozi). Ateisté, kteří v Boha nevěří nebo se za Něho sami prohlašují, jsou asurové (démoni). Asurové se vždy věnují ateistickým materialistickým činnostem a vymýšlejí způsoby, jak využívat hmotné zdroje k uspokojování smyslů. Viṣṇu-bhaktové, oddaní vědomí si Kṛṣṇy, jsou také činní, ale jejich cílem je svojí oddanou službou těšit Nejvyšší Osobnost Božství. Navenek to může vypadat, že pracují stejným způsobem, ale jejich záměry jsou vzhledem k rozdílnému vědomí zcela opačné. Asurové pracují pro osobní smyslový požitek, kdežto oddaní pracují pro uspokojení Nejvyššího Pána. Všichni pracují svědomitě, ale jejich pohnutky se liší.

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je určeno pro devy neboli oddané. Démoni se činností spojených s vědomím Kṛṣṇy nemohou účastnit, a oddaní vědomí si Kṛṣṇy se zase nemohou účastnit démonských činností, to znamená pachtit se jako kočky a psi jen za uspokojením smyslů. To těm, kdo jsou si vědomi Kṛṣṇy, nic neříká. Oddaní přijímají pouze ty nejnutnější životní potřeby, aby si uchovali schopnost sloužit Kṛṣṇovi. Energii, která jim zbyde, využívají pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy, které jim pomůže přemístit se do Kṛṣṇova sídla díky tomu, že na Něho neustále myslí, dokonce i v okamžiku smrti.

Verš

ācārya gosāñi prabhura bhakta-avatāra
kṛṣṇa-avatāra-hetu yāṅhāra huṅkāra

Synonyma

ācārya gosāñi — Advaita Ācārya Gosāñi; prabhura — Pána; bhakta-avatāra — inkarnace oddaného; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; avatāra — sestoupení; hetu — příčina; yāṅhāra — jehož; huṅkāra — hlasité volání.

Překlad

Advaita Ācārya Gosvāmī je inkarnace Pána v podobě oddaného. Jeho hlasité volání bylo příčinou Kṛṣṇova příchodu.

Verš

kṛṣṇa yadi pṛthivīte karena avatāra
prathame karena guru-vargera sañcāra

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — když; pṛthivīte — na Zemi; karena — činí; avatāra — inkarnace; prathame — nejdříve; karena — činí; guru-vargera — skupiny úctyhodných předchůdců; sañcāra — příchod.

Překlad

Kdykoliv si Śrī Kṛṣṇa přeje projevit na Zemi svoji inkarnaci, sešle nejdříve inkarnace svých úctyhodných předchůdců.

Verš

pitā mātā guru ādi yata mānya-gaṇa
prathame karena sabāra pṛthivīte janama

Synonyma

pitā — otec; mātā — matka; guru — duchovní mistr; ādi — v čele s; yata — všichni; mānya-gaṇa — úctyhodní členové; prathame — nejdříve; karena — činí; sabāra — všech; pṛthivīte — na Zemi; janama — zrození.

Překlad

Proto se na Zemi nejprve narodí takové úctyhodné osobnosti, jako je Jeho otec, matka a duchovní mistr.

Verš

mādhava-īśvara-purī, śacī, jagannātha
advaita ācārya prakaṭa hailā sei sātha

Synonyma

mādhava — Mādhavendra Purī; īśvara-purī — Īśvara Purī; śacī — Śacīmātā; jagannātha — Jagannātha Miśra; advaita ācārya — Advaita Ācārya; prakaṭa — projeveni; hailā — byli; sei — tento; sātha — s.

Překlad

S Advaitou Ācāryou se zjevil i Mādhavendra Purī, Īśvara Purī, Śrīmatī Śacīmātā a Śrīla Jagannātha Miśra.

Význam

Kdykoliv Nejvyšší Osobnost Božství sestupuje ve své lidské podobě, posílá napřed všechny své oddané, kteří pak jednají jako Jeho otec, učitel a společníci v mnoha rolích. Tyto osobnosti se zjevují předtím, než sestoupí Nejvyšší Osobnost Božství. Před zjevením Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua se zjevili Jeho oddaní, jako je Śrī Mādhavendra Purī; Jeho duchovní mistr, Śrī Īśvara Purī; Jeho matka, Śrīmatī Śacī-devī; Jeho otec, Śrī Jagannātha Miśra, a Śrī Advaita Ācārya.

Verš

prakaṭiyā dekhe ācārya sakala saṁsāra
kṛṣṇa-bhakti gandha-hīna viṣaya-vyavahāra

Synonyma

prakaṭiyā — projevující; dekhe — viděl; ācārya — Advaita Ācārya; sakala — veškerá; saṁsāra — hmotná existence; kṛṣṇa-bhakti — oddanosti Pánu Kṛṣṇovi; gandha-hīna — beze stop; viṣaya — ve vztahu ke smyslovým předmětům; vyavahāra — činnosti.

Překlad

Když se v tomto světě zjevil Advaita Ācārya, zjistil, že zde není ani stopy po oddané službě Śrī Kṛṣṇovi, protože lidé byli pohrouženi v materialistických činnostech.

Verš

keha pāpe, keha puṇye kare viṣaya-bhoga
bhakti-gandha nāhi, yāte yāya bhava-roga

Synonyma

keha — někteří; pāpe — v hříšných činnostech; keha — někteří; puṇye — ve zbožných činnostech; kare — dělají; viṣaya — smyslových předmětů; bhoga — požitek; bhakti-gandha — stopa oddané služby; nāhi — není; yāte — díky které; yāya — odejde; bhava-roga — nemoc hmotné existence.

Překlad

Každý jen vyhledával hmotný požitek, bez ohledu na to, zda hříšný či ctnostný. O transcendentální službu Pánu, která může přinést naprostou úlevu od opakovaného zrození a smrti, se ale nikdo nezajímal.

Význam

Advaita Ācārya viděl, že se celý svět věnuje hmotně zbožným či bezbožným činnostem, a nikde nebylo ani stopy po oddané službě neboli vědomí Kṛṣṇy. Pravdou je, že vyjma vědomí Kṛṣṇy není v tomto hmotném světě ničeho nedostatek. Milostí Nejvyššího Pána je o všechny hmotné nezbytnosti postaráno. Někdy pociťujeme nedostatek kvůli našemu špatnému hospodaření, ale skutečným problémem je, že si lidé nejsou vědomi Kṛṣṇy. Všichni se oddávají hmotnému smyslovému požitku, avšak nemají žádné plány na konečné vyřešení svých skutečných problémů – zrození, nemoci, stáří a smrti. Tyto čtyři druhy hmotného utrpení se nazývají bhava-roga neboli hmotné nemoci a vyléčit je lze pouze vědomím Kṛṣṇy. Proto je vědomí Kṛṣṇy největším požehnáním pro společnost.

Verš

loka-gati dekhi’ ācārya karuṇa-hṛdaya
vicāra karena, lokera kaiche hita haya

Synonyma

loka-gati — kam svět směřuje; dekhi' — jenž viděl; ācārya — Advaita Ācārya; karuṇa-hṛdaya — srdce plné soucitu; vicāra karena — uvažoval; lokera — světa; kaiche — jak; hita — dobro; haya — je.

Překlad

Když Ācārya viděl, co se na světě děje, zmocnil se Ho soucit a začal uvažovat, jak by mohl lidem prospět.

Význam

Takovýto vážný zájem o prospěch veřejnosti dělá z člověka pravého ācāryu. Ācārya své následovníky nevykořisťuje. Protože je důvěrným služebníkem Pána, jeho srdce je vždy plné soucitu s trpícím lidstvem. Ví, že veškeré utrpení je způsobené nedostatkem oddané služby Pánu, a proto se vždycky snaží najít způsoby, jak změnit činnosti lidí, aby byly příznivé pro dosažení oddanosti. To je kvalifikace ācāryi. I když byl Śrī Advaita Prabhu sám dost mocný na to, aby se postaral o nápravu, jako pokorný služebník si myslel, že nikdo nemůže zlepšit pokleslý stav lidské společnosti, dokud se osobně nezjeví Pán.

V pevném sevření māyi se vězni první třídy tohoto hmotného světa mylně považují za šťastné, protože jsou bohatí, mocní, nápadití a tak dále. Tato hloupá stvoření nevědí, že jsou pouhými hračkami v rukách hmotné přírody a že její nemilosrdné nástrahy mohou každým okamžikem rozdrtit všechny jejich plány na bezbožné činnosti na prach. Tito hloupí vězni nevidí, že bez ohledu na to, jak se jim podaří uměle vylepšit svoje postavení, pohromy v podobě opakovaného zrození, nemoci, stáří a smrti se budou vždy vymykat jejich kontrole. Ve své hlouposti zanedbávají tyto hlavní životní problémy a zabývají se nerozumnými věcmi, které jim nepomohou jejich skutečné problémy vyřešit. Jsou si vědomi toho, že nechtějí zemřít nebo trpět bolestmi nemocí a stáří, ale pod vlivem energie klamu zůstávají zcela lhostejní a nedělají nic pro to, aby tyto problémy vyřešili. Tomu se říká māyā. Lidé v sevření māyi jsou po smrti uvrženi do stavu zapomnění a podle své karmy se v příštím životě stanou psy nebo bohy, i když většina z nich se stane psy. Aby se v příštím životě mohli stát bohy, musí začít s oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, jinak mají jisté, že se stanou podle přírodních zákonů psy nebo prasaty.

Vězni třetí třídy jsou po hmotné stránce chudší, a tak se snaží napodobovat vězně první třídy, protože i jim chybí poznání o tom, v jakém vězení se ve skutečnosti nacházejí. Tak jsou také ošáleni hmotnou přírodou. Úlohou ācāryi je však změnit činnosti vězňů jak první, tak třetí třídy pro jejich skutečný prospěch. Toto snažení z něho dělá oddaného, který je Pánu velice drahý. Pán jasně říká v Bhagavad-gītě, že Mu v lidské společnosti není nikdo dražší než oddaný, který Mu neustále slouží tím, že hledá způsoby, jak kázat poselství Boha v zájmu skutečného prospěchu světa. Takzvaní ācāryové věku Kali se více zajímají o vykořisťování svých následovníků než o zmírňování jejich utrpení, ale Śrī Advaita Prabhu se jako ideální ācārya staral o zlepšení podmínek světa.

Verš

āpani śrī-kṛṣṇa yadi karena avatāra
āpane ācari’ bhakti karena pracāra

Synonyma

āpani — osobně; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; karena — učiní; avatāra — inkarnace; āpane — osobně; ācari' — praktikující; bhakti — oddané služby; karena — činí; pracāra — kázání.

Překlad

(Advaita Ācārya uvažoval takto:) „Kdyby se Śrī Kṛṣṇa zjevil jako inkarnace, mohl by kázat oddanost svým osobním příkladem.“

Verš

nāma vinu kali-kāle dharma nāhi āra
kali-kāle kaiche habe kṛṣṇa avatāra

Synonyma

nāma vinu — kromě svatého jména; kali-kāle — ve věku Kali; dharma — náboženství; nāhi — není; āra — jiné; kali-kāle — ve věku Kali; kaiche — jak; habe — bude; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace.

Překlad

„V tomto věku Kali není jiné náboženství než zpívání svatého jména Pána, ale jak se v tomto věku zjeví Pánova inkarnace?“

Verš

śuddha-bhāve kariba kṛṣṇera ārādhana
nirantara sadainye kariba nivedana

Synonyma

śuddha-bhāve — s očištěnou myslí; kariba — budu provádět; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ārādhana — uctívání; nirantara — neustále; sa-dainye — s pokorou; kariba — budu činit; nivedana — žádost.

Překlad

„Budu Kṛṣṇu uctívat s očištěnou myslí a neustále se na Něj budu obracet s pokornou žádostí.“

Verš

āniyā kṛṣṇere karoṅ kīrtana sañcāra
tabe se ‘advaita’ nāma saphala āmāra

Synonyma

āniyā — přivedení; kṛṣṇere — Pána Kṛṣṇy; karoṅ — učiním; kīrtana — zpívání svatého jména; sañcāra — zjevení; tabe — potom; se — toto; advaita — nedvojné; nāma — jméno; sa-phala — naplněno; āmāra — Moje.

Překlad

„Když se Mi podaří přimět Kṛṣṇu, aby zavedl hnutí zpívání svatého jména, budu hoden jména ,Advaità.“

Význam

Māyāvādský stoupenec filosofie nedvojnosti se mylně domnívá, že mezi ním a Pánem není rozdíl, a proto na Pána není schopen volat jako Advaita Prabhu. I když se Advaita Prabhu od Pána skutečně neliší, přesto s Ním ve svém vztahu nikdy nesplyne, ale věčně Mu slouží jako Jeho úplná část. To je pro māyāvādī nepochopitelné, protože uvažují na základě hmotného smyslového vnímání, a proto si myslí, že nedvojnost nutně znamená ztratit oddělenou totožnost. Z tohoto verše je ale jasné, že Advaita Prabhu si svoji oddělenou totožnost zachovává, i když se od Pána neliší.

Śrī Caitanya Mahāprabhu kázal filosofii nepochopitelné současné jednoty s Pánem a odlišnosti od Něho. Pochopitelný dualismus a monismus jsou představy nedokonalých smyslů, které nemohou dosáhnout Transcendence, protože ta přesahuje představy omezené energie. Činnosti Śrī Advaity Prabhua však názorně dokazují nepochopitelnou nedvojnost. Ten, kdo se odevzdá Śrī Advaitovi Prabhuovi, tedy může snadno porozumět filosofii nepochopitelného současného dualismu a monismu.

Verš

kṛṣṇa vaśa karibena kon ārādhane
vicārite eka śloka āila tāṅra mane

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; vaśa karibena — naklonit si; kon ārādhane — jakým uctíváním; vicārite — když uvažoval; eka — jeden; śloka — verš; āila — přišel; tāṅra — Jeho; mane — na mysl.

Překlad

Když takto přemýšlel, jak si uctíváním naklonit Kṛṣṇu, vybavil se Mu následující verš.

Verš

tulasī-dala-mātreṇa
jalasya culukena vā
vikrīṇīte svam ātmānaṁ
bhaktebhyo bhakta-vatsalaḥ

Synonyma

tulasītulasī; dala — lístek; mātreṇa — pouze; jalasya — vody; culukena — dlaní plnou; — a; vikrīṇīte — prodá; svam — svoje vlastní; ātmānam — Já; bhaktebhyaḥ — oddaným; bhakta-vatsalaḥ — Pán Kṛṣṇa, jenž je laskavý ke svým oddaným.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa, jenž je ke svým oddaným velice laskavý, se prodá oddanému, který Mu obětuje pouhý lístek tulasī a trochu vody v dlani.“

Význam

Toto je verš z Gautamīya-tantry.

Verš

ei ślokārtha ācārya karena vicāraṇa
kṛṣṇake tulasī-jala deya yei jana
tāra ṛṇa śodhite kṛṣṇa karena cintana —
‘jala-tulasīra sama kichu ghare nāhi dhana’

Synonyma

ei — tohoto; śloka — verše; artha — význam; ācārya — Advaita Ācārya; karena — činí; vicāraṇa — zvážení; kṛṣṇake — Pánu Kṛṣṇovi; tulasī-jalatulasī a vodu; deya — dává; yei jana — ten, kdo; tāra — Jemu; ṛṇa — dluh; śodhite — splatit; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena — činí; cintana — uvažování; jala-tulasīra sama — rovnající se vodě a tulasī; kichu — jakékoliv; ghare — v domě; nāhi — není; dhana — bohatství.

Překlad

Advaita Ācārya uvažoval o významu tohoto verše takto: „Pán Kṛṣṇa nenachází způsob, jak splatit dluh tomu, kdo Mu obětuje lístek tulasī a vodu, a tak si myslí: ,Nevlastním bohatství, které by se vyrovnalo lístku tulasí a vodě.̀“

Verš

tabe ātmā veci’ kare ṛṇera śodhana
eta bhāvi’ ācārya karena ārādhana

Synonyma

tabe — potom; ātmā — sebe; veci' — prodávající; kare — činí; ṛṇera — dluhu; śodhana — splacení; eta — tak; bhāvi' — uvažující; ācārya — Advaita Ācārya; karena — provádí; ārādhana — uctívání.

Překlad

„Pán tedy splácí dluh tím, že oddanému nabídne sám sebe.“ Po těchto úvahách začal Ācārya Pána uctívat.

Význam

V rámci oddané služby lze Pána Kṛṣṇu snadno potěšit lístkem rostlinky tulasī a trochou vody. Pán v Bhagavad-gītě (9.26) říká, že Jej velice potěší lístek, květ, ovoce nebo trocha vody (patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam), jsou-li obětovány s oddaností. Od svých oddaných přijímá jakoukoliv službu. I ti nejchudší oddaní kdekoliv na světě mohou obstarat malý květ, ovoce, lístek a trochu vody, a pokud jsou tyto obětiny, zvláště lístky tulasī a voda z Gangy, Kṛṣṇovi obětovány s oddaností, je velmi spokojen. Je řečeno, že Kṛṣṇu tato oddaná služba natolik těší, že za ni nabídne oddanému sám sebe. Śrīla Advaita Ācārya to věděl, a tak se rozhodl zavolat Osobnost Božství Kṛṣṇu, aby sestoupil, uctíváním lístky tulasī a vodou z Gangy.

Verš

gaṅgā-jala, tulasī-mañjarī anukṣaṇa
kṛṣṇa-pāda-padma bhāvi’ kare samarpaṇa

Synonyma

gaṅgā-jala — voda z Gangy; tulasī-mañjarī — poupata rostlinky tulasī; anukṣaṇa — neustále; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāda-padma — lotosové nohy; bhāvi' — myslící na; kare — činí; samarpaṇa — oběť.

Překlad

S myšlenkami na lotosové nohy Śrī Kṛṣṇy neustále obětoval poupata tulasī ve vodě z Gangy.

Verš

kṛṣṇera āhvāna kare kariyā huṅkāra
e-mate kṛṣṇere karāila avatāra

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; āhvāna — pozvání; kare — činí; kariyā — vydávající; huṅkāra — hlasité výkřiky; e-mate — takto; kṛṣṇere — Pána Kṛṣṇy; karāila — zapříčinil; avatāra — příchod.

Překlad

Naléhal na Śrī Kṛṣṇu hlasitým voláním, a tak umožnil Jeho zjevení.

Verš

caitanyera avatāre ei mukhya hetu
bhaktera icchāya avatare dharma-setu

Synonyma

caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; avatāre — v inkarnaci; ei — tato; mukhya — hlavní; hetu — příčina; bhaktera — oddaného; icchāya — díky touze; avatare — sestupuje; dharma-setu — ochránce náboženství.

Překlad

Toto naléhání Advaity Ācāryi je tedy hlavním důvodem sestoupení Śrī Caitanyi. Pán, ochránce náboženství, se zjevuje díky touze svého oddaného.

Verš

tvaṁ bhakti-yoga-paribhāvita-hṛt-saroja
āsse śrutekṣita-patho nanu nātha puṁsām
yad yad dhiyā ta urugāya vibhāvayanti
tat tad vapuḥ praṇayase sad-anugrahāya

Synonyma

tvam — Ty; bhakti-yoga — oddanou službou; paribhāvita — nasycen; hṛt — srdce; saroje — na lotosu; āsse — sídlíš; śruta — slyšen; īkṣita — viděn; pathaḥ — jehož cesta; nanu — jistě; nātha — ó Pane; puṁsām — oddanými; yat yat — cokoliv; dhiyā — myslí; te — oni; uru-gāyā — ó Pane, jenž jsi oslavován vznešenými způsoby; vibhāvayanti — rozjímají o; tat tat — této; vapuḥ — podobě; praṇayase — projevuješ; sat — svým oddaným; anugrahāya — prokázat přízeň.

Překlad

„Ó můj Pane, vždy sídlíš na dohled a doslech svých čistých oddaných. Žiješ také v jejich lotosům podobných srdcích, jež jsou očištěna oddanou službou. Ó můj Pane, jenž jsi oslavován vznešenými modlitbami, prokazuješ svým oddaným zvláštní přízeň tím, že se projevuješ ve věčných podobách, ve kterých Tě vítají.“

Význam

Tento text ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.9.11) je modlitba Pána Brahmy k Nejvyšší Osobnosti Božství Kṛṣṇovi, ve které žádá o požehnání, aby mohl tvořit. Poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství lze získat z popisů védských písem. Brahma-saṁhitā (5.29) například uvádí, že ve svém sídle z kamene cintāmaṇi (zázračného kamene) Pán Kṛṣṇa jedná jako pasáček krav a obsluhují Ho stovky a tisíce bohyní štěstí. Māyāvādī se domnívají, že oddaní si Kṛṣṇovu podobu vymysleli, ale popisy Kṛṣṇy a Jeho různých transcendentálních podob se nacházejí v hodnověrných védských písmech.

Slovo śruta ve śrutekṣita-pathaḥ znamená Védy a slovo īkṣita vyjadřuje, že způsobem, jak poznat Nejvyšší Osobnost Božství, je správné studium védských písem. Boha nebo Jeho podoby si nemůžeme vymýšlet. Ti, kdo mají vážný zájem o osvícení, žádné výmysly neberou v potaz. Zde Brahmā říká, že Kṛṣṇu lze poznat cestou správného pochopení védských textů. Je-li člověk na základě studia podoby, jména, vlastností, zábav a doprovodu Osobnosti Božství přitahován k Pánu, může provádět oddanou službu. Pánova podoba se otiskne do jeho srdce a zůstane tam transcendentálně umístěna. Dokud oddaný nerozvine transcendentální lásku k Pánu, nebude moci na Pána v srdci neustále myslet. Toto neustálé myšlení na Pána je vznešenou dokonalostí jógového procesu, jak je potvrzeno v Bhagavad-gītě (6.47), kde stojí, že kdokoliv, kdo je pohroužen v takových myšlenkách, je nejlepší ze všech yogīch. Tato transcendentální pohrouženost se nazývá samādhi. Čistý oddaný, který vždy myslí na Nejvyšší Osobnost Božství, je kvalifikovaný Pána vidět.

O Urugāyovi (Pánu, jenž je oslavován vznešenými modlitbami) nemůže nikdo mluvit, dokud není transcendentálně pokročilý. Brahma-saṁhitā (5.33) potvrzuje, že Pán má nespočet podob (advaitam acyutam anādim ananta-rūpam). Pán se expanduje do nesčetného množství podob zvaných svāṁśa. Když oddaný poté, co o nich slyšel, k jedné přilne a vždy na ni myslí, Pán se mu v ní zjeví. Pán Kṛṣṇa těší zvláště ty oddané, v jejichž srdcích sídlí díky jejich vznešené transcendentální lásce.

Verš

ei ślokera artha kahi saṅkṣepera sāra
bhaktera icchāya kṛṣṇera sarva avatāra

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; artha — význam; kahi — říkám; saṅkṣepera — stručnosti; sāra — jádro; bhaktera — oddaného; icchāya — díky touze; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sarva — všechny; avatāra — inkarnace.

Překlad

Podstatou významu tohoto verše je, že Pán Kṛṣṇa se zjevuje ve všech svých nesčetných věčných podobách na přání svých čistých oddaných.

Verš

caturtha ślokera artha haila suniścite
avatīrṇa hailā gaura prema prakāśite

Synonyma

caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; haila — byl; su-niścite — zcela jistě; avatīrṇa hailā — inkarnoval; gaura — Pán Caitanya Mahāprabhu; prema — lásku k Bohu; prakāśite — projevit.

Překlad

Tak jsem s jistotou určil význam čtvrtého verše. Pán Gaurāṅga (Pán Caitanya) se zjevil jako inkarnace, aby kázal ryzí lásku k Bohu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — kniha s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, jež popisuje vnější důvody zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua.