Skip to main content

KAPITOLA DRUHÁ

Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství

V této kapitole je vysvětleno, že Pán Caitanya je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Z toho vyplývá, že záře Brahmanu je tělesný jas Pána Caitanyi a že lokalizovaná Nadduše, sídlící v srdcích všech živých bytostí, je Jeho částečným zastoupením. V této souvislosti jsou také vysvětleni puruṣa-avatārové. Mahā-Viṣṇu je sice zdrojem všech podmíněných duší, ale konečným zřídlem a zdrojem početných úplných expanzí – včetně Nārāyaṇa, kterého obvykle māyāvādští filosofové považují za Absolutní Pravdu – je podle tvrzení autoritativních písem Pán Kṛṣṇa. Je tu také vysvětleno, jak Pán projevuje expanze prābhava a vaibhava a také částečné inkarnace a inkarnace s propůjčenými energiemi. Diskutováno je také Kṛṣṇovo dětství a mládí a je vysvětleno, že Jeho věčná podoba se vyznačuje věkem raného mládí.

V duchovním nebi se nacházejí nespočetné duchovní planety Vaikuṇṭhy, které jsou projevem Pánovy vnitřní energie. Nesčetné hmotné vesmíry jsou zase projeveny Jeho vnější energií a živé bytosti jsou projeveny energií okrajovou. A protože se Pán Kṛṣṇa Caitanya neliší od Pána Kṛṣṇy, je příčinou všech příčin; mimo Něho žádná jiná příčina neexistuje. Je věčný a Jeho podoba je duchovní. Pán Caitanya je podle důkazů autoritativních písem přímo Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán. Tato kapitola zdůrazňuje, že oddaný, který chce rozvinout vědomí Kṛṣṇy, musí mít poznání o Kṛṣṇově osobní podobě, Jeho třech hlavních energiích, Jeho zábavách a o tom, jaký s Ním má živá bytost vztah.

Verš

śrī-caitanya-prabhuṁ vande
bālo ’pi yad-anugrahāt
taren nānā-mata-grāha-
vyāptaṁ siddhānta-sāgaram

Synonyma

śrī-caitanya-prabhum — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vande — klaním se; bālaḥ — nevědomé dítě; api — dokonce; yat — jehož; anugrahāt — milostí; taret — může překonat; nānā — různé; mata — teorie; grāha — krokodýlů; vyāptam — plný; siddhānta — závěrů; sāgaram — oceán.

Překlad

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí může i nevědomé dítě přeplavat oceán závěrů týkajících se konečné pravdy, který je plný krokodýlů v podobě různých teorií.

Význam

Dokonce i nezkušený a nevzdělaný chlapec může být milostí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn z oceánu nevědomosti, plného různých filosofických doktrín, které připomínají nebezpečné vodní živočichy. Filosofie Buddhy, argumenty jñānīch, jógové systémy Patañjaliho a Gautamy, a systémy filosofů, jako jsou Kaṇāda, Kapila a Dattātreya, jsou nebezpečnými stvůrami v oceánu nevědomosti. Díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeme správně pochopit esenci poznání tak, že se vyhneme těmto sektářským pohledům a místo toho přijmeme za konečný cíl života lotosové nohy Kṛṣṇy. Uctívejme tedy všichni Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua za Jeho milost k podmíněným duším.

Verš

kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-kalā-pāthojani-bhrājitā
sad-bhaktāvali-haṁsa-cakra-madhupa-śreṇī-vihārāspadam
karṇānandi-kala-dhvanir vahatu me jihvā-maru-prāṅgaṇe
śrī-caitanya dayā-nidhe tava lasal-līlā-sudhā-svardhunī

Synonyma

kṛṣṇa — Kṛṣṇova svatého jména; utkīrtana — hlasité zpívání; gāna — zpěv; nartana — tančení; kalā — dalších krásných umění; pāthaḥ-jani — s lotosy; bhrājitā — zkrášlené; sat-bhakta — čistých oddaných; āvali — řady; haṁsa — labutí; cakra — ptáci cakravāka; madhu-pa — a čmeláci; śreṇī — proudy; vihāra — blaženosti; āspadam — sídlo; karṇa-ānandi — příjemné pro uši; kala — melodický; dhvaniḥ — zvuk; vahatu — nechť plyne; me — mého; jihvā — jazyka; maru — jako poušť; prāṅgaṇe — na dvorku; śrī-caitanya dayā-nidhe — ó Pane Caitanyo, oceáne milosti; tava — Tvoje; lasat — zářící; līlā-sudhā — nektar zábav; svardhunī — Ganga.

Překlad

Ó můj milostivý Pane Caitanyo, nechť Tvé nektarové transcendentální činnosti, které jsou jako vody Gangy, plynou po povrchu mého jazyka, který připomíná poušť. Tyto vody jsou zkrášlovány lotosy v podobě zpívání, tančení a hlasitého opěvování Kṛṣṇova svatého jména, které jsou pro ryzí oddané místa radovánek. Tito oddaní jsou přirovnáni k labutím, kachnám a čmelákům. Melodický zvuk proudu této řeky těší jejich uši.

Význam

Naše jazyky neustále vydávají zbytečné zvuky, které nám nepomohou realizovat transcendentální klid. Jazyk je zde přirovnán k poušti, protože má-li poušť plodit a rodit, potřebuje neustálou dodávku osvěžující vody. Voda je na poušti tou nejpotřebnější látkou. Pomíjivá radost ze světského umění, kultury, politiky, sociologie, suché filosofie, poezie a tak dále je přirovnána k pouhé kapce vody, neboť i když tyto náměty kvalitativně vyhlížejí jako transcendentální blaženost, jsou prostoupené kvalitami hmotné přírody. Z toho důvodu nemohou ani jednotlivě, ani společně uspokojit nedozírné požadavky jazyka, který je jako poušť. Jazyk i navzdory řečnění na různých konferencích zůstává vyprahlý. Z tohoto důvodu se musí lidé ze všech částí světa obrátit na oddané Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jež jsou přirovnáni k labutím plujícím okolo překrásných lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo k čmelákům, kteří bzučí okolo Jeho lotosových nohou a plni transcendentální blaženosti hledají med. Takzvaní filosofové, kteří volají po Brahmanu, osvobození a podobných suchých spekulativních cílech, nemohou suchopárné materialistické štěstí obdařit žádnou vláhou. Samotná duše má jiné potřeby. Duše může najít útěchu pouze milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho mnoha pravých oddaných, jež nikdy neopouštějí lotosové nohy Pána a nesnaží se stát Jeho napodobeninami, ale drží se u Jeho lotosových nohou jako čmeláci, kteří nikdy neopustí lotos plný medu.

Hnutí Pána Caitanyi, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, se vyznačuje tancem a opěvováním Kṛṣṇových zábav. Zde je přirovnáno k čisté vodě Gangy, plné lotosových květů. Z těchto květů se těší čistí oddaní, kteří jsou jako čmeláci a labutě. Jejich zpívání se podobá proudu Gangy, řeky nebeského království. Autor touží po tom, aby tyto sladce plynoucí vlny zalily jeho jazyk. Pokorně se přirovnává k materialistům, jež se neustále věnují suchopárným řečem, které jim neposkytují žádné uspokojení. Kdyby místo toho použili své vyschlé jazyky ke zpívání svatého jména Pána – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – jak to předvedl Pán Caitanya, mohli by vychutnávat sladký nektar a užívat si života.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Gaurāṅgy.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Pánu Śrī Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi a oddaným Pána Gaurāṅgy!

Verš

tṛtīya ślokera artha kari vivaraṇa
vastu-nirdeśa-rūpa maṅgalācaraṇa

Synonyma

tṛtīya — třetího; ślokera — verše; artha — význam; kari — činím; vivaraṇa — popis; vastu — Absolutní Pravdy; nirdeśa-rūpa — formou náčrtu; maṅgala — příznivé; ācaraṇa — chování.

Překlad

Nyní popíši význam třetího verše (z prvních čtrnácti). Je to příznivá vibrace, popisující Absolutní Pravdu.

Verš

yad advaitaṁ brahmopaniṣadi tad apy asya tanu-bhā
ya ātmāntar-yāmī puruṣa iti so ’syāṁśa-vibhavaḥ
ṣaḍ-aiśvaryaiḥ pūrṇo ya iha bhagavān sa svayam ayaṁ
na caitanyāt krṣṇāj jagati para-tattvaṁ param iha

Synonyma

yat — to, co; advaitam — jeden jediný; brahma — neosobní Brahman; upaniṣadi — v Upaniṣadāch; tat — to; api — jistě; asya — Jeho; tanu-bhā — záře Jeho transcendentálního těla; yaḥ — kdo; ātmā — Nadduše; antaḥ-yāmī — Pán v srdci; puruṣaḥ — nejvyšší poživatel; iti — tak; saḥ — On; asya — Jeho; aṁśa-vibhavaḥ — expanze úplné části; ṣaṭ-aiśvaryaiḥ — se šesti vznešenými atributy; pūrṇaḥ — úplný; yaḥ — kdo; iha — zde; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; saḥ — On; svayam — osobně; ayam — tento; na — ne; caitanyāt — než Pán Caitanya; kṛṣṇāt — než Pán Kṛṣṇa; jagati — ve světě; para — vyšší; tattvam — pravda; param — další; iha — zde.

Překlad

To, co Upaniṣady popisují jako neosobní Brahman, není nic jiného než záře Jeho těla a Pán známý jako Nadduše je pouze Jeho lokalizovaná úplná část. Pán Caitanya je však Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Kṛṣṇa, oplývající šesti vznešenými atributy. On je Absolutní Pravda a žádná jiná pravda se Mu nevyrovná, ani Jej nepředčí.

Význam

Sestavitelé Upaniṣad vyzdvihují neosobní Brahman. Upaniṣady, jež jsou považovány za nejpokročilejší část védské literatury, jsou určeny těm, kteří se touží vymanit z pout hmoty, a kteří proto přicházejí za pravým duchovním mistrem, aby je osvítil. Předpona upa- naznačuje, že poznání o Absolutní Pravdě musíme přijmout od duchovního mistra. Transcendentální pokyny získáme tehdy, když máme víru ve svého duchovního mistra, a úměrně tomu, jak slábne naše připoutanost k materialistickému životu, jsme schopni dělat pokrok na duchovní cestě. Poznání transcendentální vědy Upaniṣad nás může zbavit zapletení v hmotném světě, a takto osvobozeni budeme schopni pokrokem v duchovním životě dosáhnout duchovního království Nejvyšší Osobnosti Božství.

Duchovní osvícení začíná realizací neosobního Brahmanu dosaženého postupnou negací hmotné různorodosti. Realizace neosobního Brahmanu je částečná a vzdálená zkušenost s Absolutní Pravdou, nabytá racionálním přístupem. Je přirovnána k tomu, když někdo z dálky vidí horu, ale splete si ji s oblakem dýmu. Hora není oblak dýmu, ale z dálky tak kvůli naší nedokonalé schopnosti vidět vypadá. V nedokonalé či dýmu podobné realizaci Absolutní Pravdy nápadně chybí duchovní různorodost. Tato zkušenost se tedy nazývá advaita-vāda neboli realizace absolutní jednoty.

Neosobní žhnoucí záři Brahmanu představují pouze paprsky vycházející z těla Nejvyššího Boha, Śrī Kṛṣṇy. A protože je Śrī Gaurasundara neboli Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu totožný se Śrī Kṛṣṇou, záře Brahmanu jsou paprsky Jeho transcendentálního těla.

Nadduše neboli Paramātmā je úplné zastoupení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tento antar-yāmī, Nadduše sídlící v srdcích všech tvorů, je vládcem všech živých bytostí. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (15.15), kde Pán Kṛṣṇa říká: sarvasya cāham hṛdi sanniviṣṭaḥ – „Sídlím v srdcích všech.“ Bhagavad-gītā (5.29) také říká: bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram, což znamená, že Nejvyšší Pán, který jedná ve své expanzi jako Nadduše, je vlastníkem všeho. Také Brahma-saṁhitā (5.35) uvádí: aṇḍāntara-stha paramāṇu-cayāntara-stham. Pán je přítomný všude – jak v srdci každé živé bytosti, tak i v každém atomu. Tak je Pán všudypřítomný ve své podobě Nadduše.

Dále je také Pán Caitanya pánem veškerého bohatství, síly, slávy, krásy, poznání a odříkání, protože je samotný Śrī Kṛṣṇa. Je popsán jako pūrṇa neboli úplný. Pán je v podobě Pána Caitanyi ideálem odříkání, stejně jako byl Śrī Rāma ideální král. Pán Caitanya přijal sannyās a dal svým vlastním životem příklad dodržování obdivuhodných zásad. Nikdo se s Ním co se týče sannyāsu nemůže srovnávat. I když je v Kali-yuze přijímání sannyāsu obecně zakázáno, Pán Caitanya jej přijal, protože On je ve svém odříkání úplný. Jiní Ho nemohou napodobit, ale mohou pouze kráčet v Jeho stopách tak dalece, jak je to jen možné. Nařízení śāster přísně zakazují vstoupit do tohoto životního stavu těm, kdo na to nejsou náležitě připraveni. Pán Caitanya je nicméně úplný jak v odříkání, tak i ve všech ostatních vznešených atributech, a proto je nejvyšší podstatou Absolutní Pravdy.

Budeme-li analyticky studovat pravdu o Pánu Caitanyovi, zjistíme, že se neliší od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy; nikdo Mu není roven a nikdo Ho nepředčí. V Bhagavad-gītě (7.7) říká Pán Kṛṣṇa Arjunovi: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya – „Ó dobyvateli bohatství (Arjuno), není vyšší pravdy, než jsem Já.“ Zde je tedy potvrzeno, že není vyšší pravdy, než je Śrī Kṛṣṇa Caitanya.

Neosobní Brahman je cílem těch, kteří se věnují studiu knih o transcendentálním poznání, a Nadduše je cílem těch, kdo se věnují yoze. Ten, kdo zná Nejvyšší Osobnost Božství, však překoná realizace Brahmanu i Paramātmy, protože Bhagavān je konečnou úrovní absolutního poznání.

Osobnost Božství je úplnou podobou sac-cid-ānandy (dokonalého života, poznání a blaženosti). Když člověk realizuje část Úplného Celku zvanou sat (neomezená existence), poznává Pánův aspekt neosobního Brahmanu. Realizací části Úplného Celku zvané cit (neomezené poznání) poznává lokalizovaný aspekt Pána – Paramātmu. Ani jedna z těchto částečných realizací Úplného Celku však člověku nepomůže prožít ānandu neboli úplnou blaženost. Bez této realizace ānandy je poznání Absolutní Pravdy neúplné.

Tento verš Śrī Caitanya-caritāmṛty Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho je potvrzen stejným výrokem Tattva-sandarbhy Śrīly Jīvy Gosvāmīho. V osmé části Tattva-sandarbhy se říká, že Absolutní Pravda je někdy vnímána jako neosobní Brahman, což je sice duchovní, nicméně pouze částečné zastoupení Absolutní Pravdy. Nārāyaṇa, vládnoucí Božstvo Vaikuṇṭhy, je známý jako expanze Śrī Kṛṣṇy, ale Nejvyšší Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa, cíl transcendentální lásky všech živých bytostí.

Verš

brahma, ātmā, bhagavān — anuvāda tina
aṅga-prabhā, aṁśa, svarūpa — tina vidheya-cihna

Synonyma

brahma — neosobní Brahman; ātmā — lokalizovaná Paramātmā; bhagavān — Osobnost Božství; anuvāda — podměty; tina — tři; aṅga-prabhā — tělesná záře; aṁśa — částečné projevení; svarūpa — původní podoba; tina — tři; vidheya-cihna — přísudky.

Překlad

Neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství jsou tři podměty a třpytivá záře, částečné projevení a původní podoba jsou jejich tři příslušné přísudky.

Verš

anuvāda āge, pāche vidheya sthāpana
sei artha kahi, śuna śāstra-vivaraṇa

Synonyma

anuvāda — podmět; āge — nejprve; pāche — potom; vidheya — přísudek; sthāpana — umístění; sei — toto; artha — význam; kahi — říkám; śuna — prosím naslouchejte; śāstra-vivaraṇa — popisům písem.

Překlad

Podmět je vždy následován svým přísudkem. Nyní vysvětlím význam tohoto verše podle zjevených písem.

Verš

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa, viṣṇu-paratattva
pūrṇa-jñāna pūrṇānanda parama mahattva

Synonyma

svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; viṣṇu — všudypřítomného Śrī Viṣṇua; para-tattva — konečná pravda; pūrṇa-jñāna — úplné poznání; pūrṇa-ānanda — úplná blaženost; parama — nejvyšší; mahattva — vznešenost.

Překlad

Původní podoba Osobnosti Božství, Kṛṣṇa, je summum bonum všudypřítomného Viṣṇua. Je dokonalým poznáním a dokonalou blažeností. To On je Nejvyšší Transcendencí.

Verš

‘nanda-suta’ bali’ yāṅre bhāgavate gāi
sei kṛṣṇa avatīrṇa caitanya-gosāñi

Synonyma

nanda-suta — syn Nandy Mahārāje; bali' — jako; yāṅre — kdo; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; gāi — se zpívá; sei — ten; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatīrṇa — sestoupil; caitanya-gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Ten, jehož Śrīmad-Bhāgavatam popisuje jako syna Nandy Mahārāje, sestoupil na Zemi jako Pán Caitanya.

Význam

Podle rétorických pravidel větné kompozice by měl být vysloven nejdříve podmět a potom jeho přísudek. Protože se védská literatura často zmiňuje o Brahmanu, Paramātmě a Bhagavānovi, jsou tyto tři pojmy dobře známy jako předměty transcendentálního chápání. Co však už není tak dobře známo, je fakt, že neosobní Brahman je záře transcendentálního těla Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Obecně také není známo, že Nadduše neboli Paramātmā je pouze částečným zastoupením Pána Caitanyi, který je totožný se samotným Bhagavānem. Je proto nutné, aby byla tvrzení, že Brahman je září Pána Caitanji, že Paramātmā je Jeho částečným zastoupením a že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa je totožný s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem, potvrzena důkazy z autoritativních védských písem.

Autor chce nejdříve prokázat, že podstatou Véd je viṣṇu-tattva, Absolutní Pravda, Viṣṇu, všudypřítomný Bůh. Tato viṣṇu-tattva má různé kategorie, ze kterých je na nejvyšší úrovni Pán Kṛṣṇa, svrchovaná viṣṇu-tattva, jak je potvrzeno v Bhagavad-gītě a v celé védské literatuře. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je stejný Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, popsán jako Nanda-suta, syn krále Nandy. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī říká, že Nandasuta se zjevil znovu jako Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, a tento výrok opírá o své pochopení závěrů védské literatury, že Pán Kṛṣṇa a Pán Caitanya Mahāprabhu se od sebe neliší. To také autor dokáže. Je-li tedy prokázáno, že Śrī Kṛṣṇa je původem všech pravd (tattev), jmenovitě Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna, a že není rozdíl mezi Śrī Kṛṣṇou a Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nebude již těžké pochopit, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je tím samým zdrojem všech tattev. Stejná Absolutní Pravda se podle toho, jak se vyjevuje studentům s různými realizacemi, nazývá Brahman, Paramātmā a Bhagavān.

Verš

prakāśa-viśeṣe teṅha dhare tina nāma
brahma, paramātmā āra svayaṁ-bhagavān

Synonyma

prakāśa — projevení; viśeṣe — v různorodosti; teṅha — On; dhare — nese; tina — tři; nāma — jména; brahma — Brahman; paramātmā — Paramātmā (Nadduše); āra — a; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Podle svých různých projevů je známý ve třech podobách, které se nazývají neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a původní Osobnost Božství.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil slovo bhagavān ve své Bhagavat-sandarbě. Protože Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá pochopitelnými i nepochopitelnými energiemi, je absolutním Nejvyšším Celkem. Neosobní Brahman je částečným projevem Absolutní Pravdy, realizovaným bez těchto úplných energií. První slabikou ve slově bhagavān je bha, což znamená „udržovatel“ a „ochránce“. Další slabika ga znamená „vůdce“, „hybatel“ a „stvořitel“. Va znamená „sídlo“ (všechny živé bytosti sídlí v Nejvyšším Pánu a Nejvyšší Pán sídlí v srdcích všech živých bytostí). Spojením všech těchto pojmů dostává slovo bhagavān význam nepochopitelných schopností, co se týče poznání, energie, síly, bohatství, moci a vlivu, ve kterých není ani stopy po jakékoliv podřadnosti. Bez takových nepochopitelných schopností nemůže nikdo dokonale udržovat ani ochraňovat. Naše moderní civilizace je udržována vědeckými plány, které byly vymyšleny mnoha velkými vědeckými mozky. Můžeme si tedy jenom představit, jak gigantický musí být mozek, který udržuje na oběžných drahách neomezené množství planet a jejich satelitů a který vytvořil neomezený prostor, v němž se tyto planety vznášejí. Vezmeme-li v úvahu inteligenci, jež je třeba k provozu umělých satelitů, není možné, abychom se hloupě domnívali, že neexistuje gigantická inteligence, která uspořádala různé planetární soustavy. Není žádný důvod si myslet, že všechny obrovské planety se vznášejí ve vesmíru bez vyššího řízení vyšší inteligence. O tomto tématu jasně pojednává Bhagavad-gītā (15.13), kde Osobnost Božství říká: „Vstupuji do všech planet a svou energií je udržuji na jejich oběžných drahách.“ Kdyby planety nedržel Pán, Osobnost Božství, rozptýlily by se jako prach ve vzduchu. Moderní vědci nejsou schopni tuto nepochopitelnou sílu Osobnosti Božství rozumně vysvětlit.

Síly slabik bha, ga a va se dají vyložit v mnoha různých významech. Pán vše udržuje a ochraňuje skrze své zmocněnce, ale On sám ochraňuje a živí pouze své oddané, stejně jako král osobně živí a ochraňuje vlastní děti, zatímco udržování a ochraňování státu svěřuje různým vládním zmocněncům. Pán vede své oddané, což se dozvídáme z Bhagavad-gīty, kde je zmínka o tom, že Pán, Osobnost Božství, osobně poučuje své milující oddané, jak dělat zaručený pokrok na cestě oddanosti, a díky tomu s jistotou dosáhnout království Boha. Pán také příjímá veškeré uctívání oddanými, kteří Ho učinili svým cílem. Pán pro své oddané vytváří příznivé podmínky, ve kterých mohou rozvíjet cit pro transcendentální lásku k Bohu. Někdy to dělá tak, že oddaného násilně připraví o hmotná pouta a zbaví účinnosti všechny jeho hmotné ochranné prostředky, protože potom oddanému nezbývá, než plně záviset na Pánově ochraně. Tak Pán dokazuje, že vede své oddané.

Pán není přímo spojen se stvořením, udržováním a zničením hmotného světa, protože si věčně užívá transcendentální blaženosti s osobním doprovodem, který tvoří vnitřní energie. Přesto se však jako původce hmotné i okrajové energie (živých bytostí) expanduje na puruṣa-avatāry, kteří jsou obdařeni energiemi podobnými Jeho. Tito puruṣa-avatārové patří též do kategorie bhagavat-tattva, protože jsou všichni totožní s původní podobou Pána, Osobnosti Božství. Živé bytosti jsou Jeho nepatrné části a kvalitativně jsou s Ním totožné. Jsou tedy neustále podřízeny svrchované vůli Pána; i tehdy, když jsou poslány do tohoto hmotného světa, aby mohly holdovat hmotnému požitku a splnit si svoji touhu být nezávislými individualitami. Pán přijímá roli Nadduše, aby dohlédl na zajištění všeho, co je pro takový požitek potřeba. Vhodným příkladem takového požitku je občasná zábavní pouť. Když se lidé shromáždí na pouti, aby se mohli po určitou krátkou dobu veselit, vláda určí zvláštního úředníka, který na vše dohlíží. Ten je obdařen veškerými pravomocemi vlády, a proto se od vlády neliší. Jakmile pouť skončí, není ho již zapotřebí, a tak se vrátí domů. Paramātmā je přirovnána k takovémuto zmocněnci.

Živé bytosti nejsou vše. Jsou to nepochybně části Nejvyššího Pána, se kterým jsou kvalitativně totožné, ale zároveň jsou Mu podřízené. Proto se Pánu nikdy nevyrovnají ani nejsou totéž co On. Pán, který se sdružuje s živou bytostí, je Paramātmā neboli nejvyšší živá bytost. Nikdo by tedy neměl vidět nepatrné živé bytosti a svrchovanou živou bytost na stejné úrovni.

Všeprostupující pravda, jež věčně existuje během stvoření, udržování a zničení hmotného světa a v níž spočívají živé bytosti v transu, se nazývá neosobní Brahman.

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — jež; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — takto; paramātmā — Paramātmā; iti — takto; bhagavān — Bhagavān; iti — takto; śabdyate — je známá.

Překlad

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, říkají, že se jedná o nedvojné poznání, které se nazývá neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství.“

Význam

Tento sanskrtský verš se objevuje jako jedenáctý ve druhé kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde Sūta Gosvāmí odpovídá na otázky mudrců vedených Śaunakou Ṛṣim, kteří se ho ptali, co je podstatou všech pokynů písem. Slova tattva-vidaḥ označují osoby, jež mají poznání o Absolutní Pravdě, a protože jsou na duchovní úrovni, mohou toto poznání prosté protikladů pochopit. Absolutní Pravda je známá někdy jako Brahman, někdy jako Paramātmā a někdy jako Bhagavān. Ti, kdo znají pravdu, vědí, že člověk, který se snaží přiblížit k Absolutnímu pouze mentální spekulací, realizuje neosobní Brahman a ten, kdo se snaží přiblížit k Absolutnímu pomocí yogy, může realizovat Paramātmu. Ti však, jejichž poznání a duchovní pochopení jsou úplné, realizují duchovní podobu Bhagavāna, Osobnosti Božství.

Oddaní Osobnosti Božství vědí, že Śrī Kṛṣṇa, syn krále Vradži, je Absolutní Pravda, a nedělají rozdíly mezi Jeho jménem, podobou, vlastnostmi a zábavami. Pokud se někdo snaží oddělovat Pánovo absolutní jméno, podobu a vlastnosti od Pána samotného, znamená to, že postrádá absolutní poznání. Čistý oddaný ví, že když zpívá transcendentální jméno „Kṛṣṇa“, Śrī Kṛṣṇa je přítomen v podobě transcendentálního zvuku. Zpívá proto s naprostou vážností a úctou. Když vidí podoby Śrī Kṛṣṇy, nevidí nic, co by bylo od Pána oddělené. Vidí-li je někdo jinak, musí být považován za člověka, který není zběhlý v absolutním poznání. Tento nedostatek absolutního poznání se nazývá māyā. Ten, kdo si není vědom Kṛṣṇy, je ovládán kouzelnou mocí māyi, což znamená, že v poznání vidí protiklady. Na absolutní úrovni se od sebe žádné expanze Nejvyššího Pána neliší, stejně jako se od sebe neliší různé podoby Viṣṇua, vládce māyi. Empiričtí filosofové, jejichž cílem je neosobní Brahman, přijímají pouze to, že osobnost živé bytosti se neliší od osobnosti Nejvyššího Pána, a mystičtí yogī, jež se snaží nalézt Paramātmu, přijímají pouze poznání, že čistá duše se neliší od Nadduše. Absolutní pojetí čistého oddaného však zahrnuje vše ostatní. Oddaný vidí vše pouze ve vztahu ke Kṛṣṇovi, a proto je jeho realizace ze všech nejdokonalejší.

Verš

tāṅhāra aṅgera śuddha kiraṇa-maṇḍala
upaniṣat kahe tāṅre brahma sunirmala

Synonyma

tāṅhāra — Jeho; aṅgera — těla; śuddha — čistých; kiraṇa — paprsků; maṇḍala — oblast; upaniṣatUpaniṣady; kahe — říkají; tāṅre — tomuto; brahma — Brahman; su-nirmala — transcendentální.

Překlad

To, co Upaniṣady nazývají transcendentální neosobní Brahman, je oblast záře té samé Nejvyšší Osoby.

Význam

O tělesné záři Nejvyšší Osobnosti Božství podávají informaci tři mantry z Muṇḍaka Upaniṣady (2.2.9–11):

hiraṇmaye pare kośe
virajaṁ brahma niṣkalam
tac chubhraṁ jyotiṣāṁ jyotis
tad yad ātma-vido viduḥ
na tatra sūryo bhāti na candra-tārakaṁ
nemā vidyuto bhānti kuto ’yam agniḥ
tam eva bhāntam anubhāti sarvaṁ
tasya bhāsā sarvam idaṁ vibhāti
brahmaivedam amṛtaṁ purastād brahma
paścād brahma dakṣiṇataś cottareṇa
adhaś cordhvaṁ ca prasṛtaṁ brahmai-
vedaṁ viśvam idaṁ variṣṭham

„V duchovní oblasti, která leží za hmotným obalem, se nachází neomezená, hmotou neznečištěná záře Brahmanu. Transcendentalisté toto zářící bělostné světlo chápou jako světlo všech světel. V této oblasti není pro osvětlení potřeba slunce, měsíc, oheň ani elektřina. Veškeré osvětlení v hmotném světě je naopak pouhým odrazem této svrchované záře. Brahman je vepředu i vzadu, na severu, jihu, východě i západě a také nahoře i dole. Tato svrchovaná záře Brahmanu se zkrátka šíří jak hmotným, tak duchovním nebem.“

Verš

carma-cakṣe dekhe yaiche sūrya nirviśeṣa
jñāna-mārge laite nāre kṛṣṇera viśeṣa

Synonyma

carma-cakṣe — pouhým okem; dekhe — vidí; yaiche — stejně jako; sūrya — slunce; nirviśeṣa — bez různorodosti; jñāna-mārge — cestou filosofické spekulace; laite — přijmout; nāre — neschopen; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viśeṣa — různorodost.

Překlad

Tak jako člověk nemůže vidět slunce pouhým okem jinak než jako planoucí substanci, nemůže ani pouhou filosofickou spekulací pochopit transcendentální rozmanitost Pána Kṛṣṇy.

Verš

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭīṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; prabhā — záře; prabhavataḥ — toho, kdo vyniká mocí; jagat-aṇḍa — vesmírů; koṭi-koṭīṣu — v miliónech a miliónech; aśeṣa — neomezený; vasudhā-ādi — s planetami a tak dále; vibhūti — s majestátem; bhinnam — stává se rozmanitým; tat — tento; brahma — Brahman; niṣkalam — bez částí; anantam — neomezený; aśeṣa-bhūtam — jelikož je úplný; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„Uctívám Govindu, původního Pána, který má obrovskou moc. Neosobní Brahman, jenž je absolutní, úplný a neomezený a projevuje nespočetné množství různých planet s jejich rozmanitým majestátem v miliónech a miliónech vesmírů, je planoucí září vycházející z Jeho transcendentální podoby.“

Význam

Tento verš se nachází v Brahma-saṁhitě (5.40). Každý z nesčetných vesmírů je plný bezpočtu planet s různým složením a atmosférou. To vše pochází z neomezeného nedvojného Brahmanu neboli Úplného Celku, jenž existuje v absolutním poznání. Původem této neomezené záře Brahmanu je transcendentální tělo Govindy, kterému jsou skládány uctivé poklony jako původní a nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

koṭī koṭī brahmāṇḍe ye brahmera vibhūti
sei brahma govindera haya aṅga-kānti

Synonyma

koṭī — desítky miliónů; koṭī — desítky miliónů; brahma-aṇḍe — ve vesmírech; ye — jež; brahmera — Brahmanu; vibhūti — majestát; sei — tento; brahma — Brahman; govindera — Pána Govindy; haya — je; aṅga-kānti — tělesná záře.

Překlad

(Pán Brahma pravil:) „Majestát neosobního Brahmanu se šíří milióny a milióny vesmírů a není ničím jiným než tělesnou září Govindy.“

Verš

sei govinda bhaji āmi, tehoṅ mora pati
tāṅhāra prasāde mora haya sṛṣṭi-śakti

Synonyma

sei — tohoto; govinda — Pána Govindu; bhaji — uctívám; āmi — já; tehoṅ — On; mora — můj; pati — Pán; tāṅhāra — Jeho; prasāde — milostí; mora — moje; haya — stane se; sṛṣṭi — stvoření; śakti — energie.

Překlad

„Uctívám Govindu, který je mým Pánem a jehož milostí jsem zmocněn stvořit vesmír.“

Význam

I když je slunce vzdálené od ostatních planet, jeho paprsky je všechny vyživují a udržují. Slunce šíří teplo a světlo po celém vesmíru. Také nejvyšší slunce, Govinda, šíří svoje teplo a světlo všude v podobě svých různých energií. Tak jako se sluneční světlo a teplo neliší od samotného slunce, neliší se Govindovy neomezené energie od samotného Govindy. Všudypřítomný Brahman je tedy všudypřítomný Govinda. V Bhagavad-gītě (14.27) se jasně říká, že neosobní Brahman závisí na Govindovi, a to je pravé pochopení absolutního poznání.

Verš

munayo vāta-vāsanāḥ
śramaṇā ūrdhva-manthinaḥ
brahmākhyaṁ dhāma te yānti
śāntāḥ sannyāsino ’malāḥ

Synonyma

munayaḥ — světci; vāta-vāsanāḥ — nazí; śramaṇāḥ — kteří podstupují tvrdou tělesnou askezi; ūrdhva — pozvednuté; manthinaḥ — jejichž semeno; brahma-ākhyam — známého jako Brahmaloka; dhāma — do sídla; te — oni; yānti — jdou; śāntāḥ — vyrovnaní na úrovni Brahmanu; sannyāsinaḥ — ti, kdo jsou ve stavu odříkání; amalāḥ — čistí.

Překlad

„V oblasti známé jako Brahmaloka mohou žít nazí světci a sannyāsī, kteří podstupují tvrdou tělesnou askezi, umí pozvednout semeno až do mozku a jsou zcela klidní na úrovni Brahmanu.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.6.47). Slova vāta-vāsanāḥ se vztahují na potulné mnichy, kteří se nestarají o nic hmotného včetně oblečení, ale zcela závisejí na přírodě. Tito mudrci si nezakrývají tělo ani během kruté zimy, ani za spalujícího horka. Snaží se nevyhýbat žádnému z tělesných utrpení a živí se jenom žebráním ode dveří ke dveřím. Nikdy nevypustí semeno, ať již vědomě, či nevědomky. Díky celibátu dokáží pozvednout své semeno až do mozku, čímž získávají velkou inteligenci a bystrou paměť. Jejich mysl není nikdy vyrušena nebo odvedena od rozjímání o Absolutní Pravdě ani nejsou nikdy znečištěni touhou po hmotném požitku. Praktikováním askeze s tak přísnou sebekázní dosahují tito potulní mniši neutrálního stádia, jež je transcendentální vůči kvalitám hmotné přírody, a splývají s neosobním Brahmanem.

Verš

ātmāntaryāmī yāṅre yoga-śāstre kaya
seha govindera aṁśa vibhūti ye haya

Synonyma

ātmā antaḥ-yāmī — Nadduše sídlící uvnitř; yāṅre — která; yoga-śāstre — v jógových spisech; kaya — je řečeno; seha — tohoto; govindera — Govindy; aṁśa — úplná část; vibhūti — expanze; ye — jež; haya — je.

Překlad

Také ten, který je v yoga-śāstrách popsán jako Nadduše sídlící uvnitř (ātmā antar-yāmī), je úplnou částí Govindovy osobní expanze.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má blaženou povahu. Jeho požitky neboli zábavy jsou plně transcendentální. Je čtvrtým rozměrem existence, neboť zatímco hmotný svět je měřen v termínech délky, šířky a výšky, Nejvyšší Pán je ve svém těle, podobě a existenci zcela neomezený. Osobně nelpí na ničem, co se děje uvnitř hmotného vesmíru. Tento hmotný svět tvoří expanze Jeho puruṣa-avatārů a ty také řídí celkovou hmotnou energii a všechny podmíněné duše. Živá bytost může porozuměním těmto třem expanzím puruṣi transcendovat situaci, kdy zná pouze dvacet čtyři prvků tohoto hmotného světa.

Jedna z expanzí Mahā-Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nadduše v nitru každé živé bytosti. V podobě Nadduše celkového souhrnu živých bytostí neboli druhého puruṣi je známý jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu. A jako stvořitel a původní příčina nespočetných vesmírů neboli první puruṣa leží na Příčinném oceánu a říká se Mu Mahā-Viṣṇu. Tito tři puruṣové řídí dění v hmotném světě.

Autorizovaná písma směrují individuální duše k tomu, aby obnovily svůj vztah s Nadduší. Systém yogy je ve skutečnosti procesem transcendování vlivu hmotných prvků, k čemuž dojde navázáním vztahu s puruṣou známým jako Paramātmā. Ten, kdo dokonale prostudoval spletitosti stvoření, snadno pochopí, že tato Paramātmā je úplná část Nejvyšší Bytosti, Śrī Kṛṣṇy.

Verš

ananta sphaṭike yaiche eka sūrya bhāse
taiche jīve govindera aṁśa prakāśe

Synonyma

ananta — neomezené; sphaṭike — v krystalech; yaiche — jako; eka — jedno; sūrya — slunce; bhāse — vypadá; taiche — přesně tak; jīve — v živé bytosti; govindera — Govindy; aṁśa — část; prakāśe — projevuje se.

Překlad

Govinda se projevuje (jako Paramātmā) v srdcích všech živých bytostí stejně, jako se jedno slunce odráží v nespočetně mnoha drahokamech.

Význam

Slunce se nachází na určitém místě, ale odráží se v nespočetně mnoha drahokamech a projevuje se v nesčetných lokalizovaných aspektech. Přestože Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, věčně setrvává ve svém transcendentálním sídle, Goloce Vṛndāvanu, odráží se podobně v srdcích všech bytostí jako Nadduše. V Upaniṣadách je vysvětleno, že jīva (živá bytost) a Paramātmā (Nadduše) jsou jako dva ptáci sedící na stejném stromě. Nadduše živou bytost zaměstnává plodonosným jednáním s ohledem na její skutky v minulosti, ale sama s těmito činnostmi nemá nic společného. Jakmile však živá bytost přestane jednat s touhou po plodech a začne sloužit Pánu (Paramātmě) na základě pochopení Jeho svrchovanosti, je okamžitě osvobozena ode všech přívlastků a v tomto čistém stavu vstupuje do království Boha, známého jako Vaikuṇṭha.

Paramātmā neboli Nadduše, průvodce individuálních živých bytostí, se nezúčastňuje vyplňování jejich tužeb, ale zařizuje, aby se tak stalo skrze hmotnou přírodu. Jakmile si individuální duše začne být vědoma svého věčného vztahu s Nadduší a vzhlíží pouze k Ní, získává okamžité vysvobození z pout hmotného požitku. Křesťanští filosofové, kteří nevěří v zákon karmy, argumentují, že je absurdní říkat, že člověk musí sklidit výsledky svých minulých činností, kterých si není vědom. Zločinci je přece u soudu nejdříve jeho zločin připomenut svědky, a potom je za něj potrestán. Je-li smrt úplným zapomenutím, proč by měl být člověk trestán za své minulé chyby? Pojetí Paramātmy je však na tyto chybné argumenty nezvratnou odpovědí. Paramātmā je svědkem minulých činností individuální živé bytosti. Člověk si nemusí pamatovat, co dělal v dětství, ale jeho otec, který ho viděl procházet různými stádii růstu, si to vše pamatuje. Živá bytost podobně prochází mnoha tělesnými změnami v mnoha životech, ale Nadduše je vždy s ní a pamatuje si všechny její činnosti i přesto, že duše podstupuje evoluci mnoha různými těly.

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tímto; kim — jaký užitek; jñātena — když je známo; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — spočívající; jagat — vesmír.

Překlad

(Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, řekl:) „Co ti mám ještě říci? Svou jedinou úplnou částí prostupuji celým tímto vesmírným projevem.“

Význam

Tento verš vyslovil Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, v Bhagavad-gītě (10.42), když Arjunovi popisoval své energie.

Verš

tam imam aham ajaṁ śarīra-bhājāṁ
hṛdi hṛdi dhiṣṭhitam ātma-kalpitānām
prati-dṛśam iva naikadhārkam ekaṁ
samadhigato ’smi vidhūta-bheda-mohaḥ

Synonyma

tam — Jemu; imam — tomuto; aham — já; ajam — nezrozenému; śarīra-bhājām — podmíněných duší, které mají těla; hṛdi hṛdi — v každém srdci; dhiṣṭhitam — sídlícímu; ātma — samy; kalpitānām — které jsou v představách; prati-dṛśam — pro každé oko; iva — jako; na eka-dhā — ne jedním způsobem; arkam — slunce; ekam — jedno; samadhigataḥ — ten, kdo získal; asmi — jsem; vidhūta — odstraněna; bheda-mohaḥ — jehož mylná představa duality.

Překlad

(Praotec Bhīṣma řekl:) „Tak jako se slunce jeví různým pozorovatelům umístěné na různých místech, i Ty, nezrozený, se jevíš různě přítomný jako Paramātmā v každé živé bytosti. Když však pozorovatel ví, že je jedním ze Tvých služebníků, neuvažuje již dále z hlediska takové duality. Proto jsem nyní schopen ocenit Tvé věčné podoby, dobře si vědom toho, že Paramātmā je pouze Tvou úplnou částí.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.9.42) vyslovil Bhīṣmadeva, praotec Kuruovců, když na konci svého života ležel na lůžku ze šípů. Arjuna, Kṛṣṇa a nesčetní přátelé, obdivovatelé, příbuzní a mudrci se shromáždili okolo a Maharāja Yudhiṣṭhira přijímal od umírajícího Bhīṣmy morální a náboženské pokyny. Když nadešel Bhīṣmův poslední okamžik, vyslovil tento verš s očima upřenýma na Pána Kṛṣṇu.

Podobně jako mnoho různých osob pozoruje jedno slunce, je i jedno částečné zastoupení Pána Kṛṣṇy, žijící v srdcích všech živých bytostí jako Paramātmā, vnímáno různě. Ten, kdo naváže důvěrný styk s Pánem Kṛṣṇou prostřednictvím věčné služby, vidí Nadduši jako lokalizované částečné zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhīṣma věděl, že Nadduše je částečnou expanzí Pána Kṛṣṇy, jehož znal jako nejvyšší, nezrozenou transcendentální podobu.

Verš

seita govinda sākṣāc caitanya gosāñi
jīva nistārite aiche dayālu āra nāi

Synonyma

seita — tento; govinda — Govinda; sākṣāt — osobně; caitanya — Pán Caitanya; gosāñi — Gosāñi; jīva — pokleslé živé bytosti; nistārite — osvobodit; aiche — takový; dayālu — milostivý Pán; āra — další; nāi — není.

Překlad

Tento Govinda se osobně zjevil jako Caitanya Gosāñi. Žádný jiný Pán není při osvobozování pokleslých duší tak milostivý.

Význam

Poté, co autor Śrī Caitanya-caritāmṛty popsal Govindu v Jeho podobách Brahmanu a Paramātmy, nyní přikračuje k důkazu, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je s Govindou totožný. Stejný Pán Śrī Kṛṣṇa sestoupil do tohoto světa smrtelníků v rouchu oddaného Śrī Kṛṣṇy, aby přivedl zpět k sobě pokleslé lidské bytosti, které neporozuměly Osobnosti Božství správně ani poté, co vysvětlil Bhagavad-gītu. V Bhagavad-gītě dal Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, jasné pokyny o tom, že Nejvyšší je osoba, že neosobní Brahman je Jeho planoucí záře a Paramātmā je Jeho částečným zastoupením. Všem lidem bylo tedy doporučeno následovat cestu Śrī Kṛṣṇy a zanechat všech světských „ismů“. Darebáci však tento pokyn vlivem svého chabého poznání špatně pochopili, a tak přišel Śrī Kṛṣṇa ze své neomezené bezpříčinné milosti znovu, jako Śrī Caitanya Gosāñi.

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty důrazně trvá na tom, že Pán Caitanya Mahāprabhu je samotný Śrī Kṛṣṇa. Není expanzí podoby Śrī Kṛṣṇy druhu prakāśa ani vilāsa; je svayaṁ-rūpa, Govinda. Vedle příslušných důkazů z písem, které předložil Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, existuje v písmech o tom, že Pán Caitanya je samotný Nejvyšší Pán, ještě nesčetně mnoho dalších výroků. Můžeme citovat následující příklady:

(1) Z Caitanya Upaniṣady (5): gauraḥ sarvātmā mahā-puruṣo mahātmā mahā-yogī tri-guṇātītaḥ sattva-rūpo bhaktiṁ loke kāśyati – „Pán Gaura, který je všudypřítomná Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevuje jako velký světec a mocný mystik, jehož se nedotýká vliv tří kvalit hmotné přírody a jenž je symbolem transcendentálních činností. Po celém světě rozšiřuje nauku o oddanosti.“

(2) Ze Śvetāśvatara Upaniṣady (6.7 a 3.12):

tam īśvarāṇāṁ paramaṁ maheśvaraṁ
taṁ devatānāṁ paramaṁ ca daivatam
patiṁ patīnāṁ paramaṁ parastād
vidāma devaṁ bhuvaneśam īḍyam

„Ó Nejvyšší Pane, jsi Nejvyšší Maheśvara, Božstvo uctívané všemi polobohy a Nejvyšší Pán všech Pánů. Jsi vládce všech vládců, Osobnost Božství a Pán všeho, co je hodno uctívání.“

mahān prabhur vai puruṣaḥ
sattvasyaiṣa pravartakaḥ
su-nirmalām imāṁ prāptim
īśāno jyotir avyayaḥ

„Nejvyšší Osobnost Božství je Mahāprabhu, jenž rozdává transcendentální osvícení. Být s Ním ve styku znamená být ve styku s nezničitelnou brahmajyoti.

(3) Z Muṇḍaka Upaniṣady (3.1.3):

yadā paśyaḥ paśyate rukma-varṇaṁ
kartāram īśaṁ puruṣaṁ brahma-yonim

„Ten, kdo vidí tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství zlaté barvy, jenž je svrchovaným tvořitelem a zdrojem svrchovaného Brahmanu, je osvobozen.“

(4) Ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.33–34 a 7.9.38):

dhyeyaṁ sadā paribhava-ghnam abhīṣṭa-dohaṁ
tīrthāspadaṁ śiva-viriñci-nutaṁ śaraṇyam
bhṛtyārti-haṁ praṇata-pāla-bhavābdhi-potaṁ
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam

„S úctou se klaníme lotosovým nohám Pána, o němž bychom měli stále meditovat. Ničí urážky namířené proti Jeho oddaným, odstraňuje jejich utrpení a uspokojuje jejich touhy. On je sídlem všech svatých míst, útočištěm všech mudrců a uctívají Ho dokonce i Pán Śiva a Pán Brahmā. Pro polobohy je lodí, na které mohou překonat oceán zrození a smrti.“

tyaktvā sudustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīṁ
dharmiṣṭha ārya-vacasā yad agād araṇyam
māyā-mṛgaṁ dayitayepsitam anvadhāvad
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam

„S úctou se klaníme lotosovým nohám Pána, o němž bychom měli stále meditovat. Zanechal života hospodáře a opustil svoji věčnou společnici, kterou obdivují i obyvatelé nebes. Odešel do lesa, aby osvobozoval pokleslé duše, jež hmotná energie uvrhla do iluze.“

Prahlāda řekl:

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat-pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam

„Můj Pane, ve svých mnoha rozmanitých inkarnacích, ve kterých se zjevuješ mezi lidmi, zvířaty, polobohy, ṛṣii, vodními živočichy a tak dále, zabíjíš všechny nepřátele světa. Tak tyto světy osvětluješ transcendentálním poznáním. Ve věku Kali se někdy zjevuješ ve skryté inkarnaci, ó Mahāpuruṣo, a proto jsi známý jako Tri-yuga (ten, kdo se zjevuje pouze ve třech yugách).“

(5) Z Kṛṣṇa-yāmala-tantry: puṇya-kṣetre nava-dvīpe bhaviṣyāmi śacī-sutaḥ – „Zjevím se ve svaté zemi Navadvípu jako syn Śacī-devī.“

(6) Z Vāyu Purāṇy: kalau saṅkīrtanārambhe bhaviṣyāmi śacī-sutaḥ – „Až bude ve věku Kali zahájeno saṅkīrtanové hnutí, sestoupím jako syn Śrīmatī Śacī-devī.“

(7) Z Brahma-yāmala-tantry:

atha vāhaṁ dharādhāme
bhūtvā mad-bhakta-rūpa-dhṛk
māyāyāṁ ca bhaviṣyāmi
kalau saṅkīrtanāgame

„Někdy se osobně zjevuji na povrchu světa v rouchu oddaného. Zvláště se zjevuji v Kali-yuze jako syn Śacī, abych započal saṅkīrtanové hnutí.“

(8) Z Ananta-saṁhity:

ya eva bhagavān kṛṣṇo
rādhikā-prāṇa-vallabhaḥ
sṛṣṭy ādau sa jagan-nātho
gaura āsīn maheśvari

„Ó Maheśvarī, tato Nejvyšší Osoba, samotný Śrī Kṛṣṇa, jenž je životem Śrī Rādhārānī a je Pánem vesmíru během stvoření, udržování i zničení, se zjeví jako Gaura.“

Verš

para-vyomete vaise nārāyaṇa nāma
ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa lakṣmī-kānta bhagavān

Synonyma

para-vyomete — v transcendentálním světě; vaise — spočívá; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; nāma — jménem; ṣaṭ-aiśvarya — šesti vznešených atributů; pūrṇa — plný; lakṣmī-kānta — manžel bohyně bohatství; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Pán Nārāyaṇa, který vládne transcendentálnímu světu, vlastní v plné míře šest vznešených atributů. Je Osobnost Božství a také Pán bohyně štěstí.

Verš

veda, bhāgavata, upaniṣat, āgama
‘pūrṇa-tattva’ yāṅre kahe, nāhi yāṅra sama

Synonyma

veda — Védy; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; upaniṣatUpaniṣady; āgama — další transcendentální literatura; pūrṇa-tattva — úplná pravda; yāṅre — jemuž; kahe — říkají; nāhi — není; yāṅra — jehož; sama — rovný.

Překlad

Osobnost Božství je ten, jehož Védy, Śrīmad-Bhāgavatam, Upaniṣady a další transcendentální literatura popisují jako Absolutní Celek. Nikdo se Mu nevyrovná.

Význam

Ohledně osobní podoby Absolutní Pravdy existuje ve Védách nespočetné množství autoritativních výroků. Toto jsou některé z nich:

(1) Z Ṛk-saṁhity (1.22.20):

tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ
sadā paśyanti sūrayaḥ
divīva cakṣurātatam

„Všichni polobozi neustále dychtí spatřit lotosové nohy Osobnosti Božství, Viṣṇua, Absolutní Pravdy. Paprsky své energie prostupuje vším, stejně jako bůh Slunce. Nedokonalým očím se zdá být neosobním.“

(2) Nārāyaṇātharva-śira Upaniṣad (1–2): nārāyaṇād eva samutpadyante nārāyaṇāt pravartante nārāyaṇe pralīyante....atha nitya nārāyaṇah....nārāyaṇa evedaṁ sarvaṁ yad bhūtaṁ yac ca bhavyam....śuddho deva eko nārāyaṇo na dvitīyo 'sti kaścit – „Je to pouze Nārāyaṇa, ze kterého vše vychází, pouze On to vše udržuje a jenom v Něm je to vše zničeno. Nārāyaṇa je proto věčný. Vše, co existuje nyní nebo bude stvořeno v budoucnosti, není nic než Nārāyaṇa, jenž je ryzím Božstvem. Všude je jen Nārāyaṇa a nic jiného.“

(3) Z Nārāyaṇa Upaniṣady (1.4): yataḥ prasūtā jagataḥ prasūtī – „Nārāyaṇa je zdrojem, z něhož vycházejí všechny vesmíry.“

(4) Z Hayaśīrṣa Pañcarātry: paramātmā harir devaḥ – „Hari je Nejvyšší Pán.“

(5) Ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.3.34–35):

nārāyaṇābhidhānasya
brahmaṇaḥ paramātmanaḥ
niṣṭhām arhatha no vaktuṁ
yūyaṁ hi brahma-vittamāḥ

„Ó nejlepší z brāhmaṇů, pověz nám prosím o postavení Nārāyaṇa, který je také známý jako Brahman a Paramātmā.“

sthity-udbhava-pralaya-hetur ahetur asya
yat svapna-jāgara-suṣuptiṣu sad bahiś ca
dehendriyāsu-hṛdayāni caranti yena
sañjīvitāni tad avehi paraṁ narendra

„Ó králi, poznej toho, kdo nemá příčinu, a přesto je příčinou stvoření, udržování a zničení. Existuje ve třech stavech vědomí – v bdění, snění a hlubokém spánku – a také mimo ně. Oživuje tělo, smysly, životní vzduch a srdce, a tak je uvádí v činnost. Věz, že On je nejvyšší.“

Verš

bhakti-yoge bhakta pāya yāṅhāra darśana
sūrya yena savigraha dekhe deva-gaṇa

Synonyma

bhakti-yoge — oddanou službou; bhakta — oddaný; pāya — získá; yāṅhāra — jehož; darśana — spatření; sūrya — bůh Slunce; yena — jako; sa-vigraha — s podobou; dekhe — oni vidí; deva-gaṇa — obyvatelé nebes.

Překlad

Oddaní díky své službě vidí tuto Osobnost Božství, tak jako vidí obyvatelé nebes osobnost Slunce.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství má věčnou podobu, kterou nelze vidět hmotnýma očima či pomocí mentální spekulace. Tuto transcendentální podobu Pána lze poznat pouze transcendentální oddanou službou. Je zde uvedeno přirovnání ke schopnostem vidět osobní rysy boha Slunce. Tento bůh Slunce je osoba pro naše oči neviditelná, ale mohou jej vidět polobozi na vyšších planetách, jejichž oči jsou schopné prohlédnout skrze sluneční záři, která ho obklopuje. Každá planeta má řízením hmotné přírody svoji vlastní atmosféru, a je proto nutné mít určitým způsobem stavěné tělo, abychom dané planety mohli dosáhnout. Obyvatelé Země možná mají schopnost dosáhnout Měsíce, ale obyvatelé nebes mohou dosáhnout i ohnivé koule zvané Slunce. To, co je pro člověka na Zemi nemožné, je pro polobohy v nebi snadné, protože mají jiná těla. Podobně potřebujeme k tomu, abychom mohli vidět Nejvyššího Pána, duchovní zrak nabytý oddanou službou. Nejvyšší Pán je nedostupný pro ty, kteří jsou zvyklí o Absolutní Pravdě spekulovat formou experimentálního vědeckého uvažování, bez odkazu na transcendentální vibraci. Přistupujeme-li k Absolutní Pravdě vzestupným způsobem, skončíme přinejlepším realizací neosobního Brahmanu nebo lokalizované Paramātmy, ale Nejvyšší Transcendentální Osobu tímto způsobem poznat nelze.

Verš

jñāna-yoga-mārge tāṅre bhaje yei saba
brahma-ātma-rūpe tāṅre kare anubhava

Synonyma

jñāna — filosofické spekulace; yoga — a mystické yogy; mārge — na cestách; tāṅre — Jeho; bhaje — uctívají; yei — kdo; saba — všichni; brahma — neosobního Brahmanu; ātma — a Nadduše (Paramātmy); rūpe — v podobách; tāṅre — Jeho; kare — činí; anubhava — vnímání.

Překlad

Ti, kdo kráčejí cestami poznání a yogy, neuctívají nikoho jiného než Jeho, protože je to On, koho vnímají jako neosobní Brahman a lokalizovanou Paramātmu.

Význam

Ti, kdo se vyžívají v mentální spekulaci (jñāna-mārga) nebo chtějí meditovat v rámci mystické yogy, aby našli Absolutní Pravdu, musí dospět buď k neosobní záři Pána, nebo k Jeho částečnému zastoupení. Takové osoby nemohou realizovat věčnou podobu Pána.

Verš

upāsanā-bhede jāni īśvara-mahimā
ataeva sūrya tāṅra diyeta upamā

Synonyma

upāsanā-bhede — různými cestami uctívání; jāni — znám; īśvara — Nejvyššího Pána; mahimā — vznešenost; ataeva — proto; sūrya — slunce; tāṅra — Jeho; diyeta — bylo dáno; upamā — přirovnání.

Překlad

Jak dokresluje tento příklad se sluncem, člověk může slávě Pána porozumět různými způsoby uctívání.

Verš

sei nārāyaṇa kṛṣṇera svarūpa-abheda
eka-i vigraha, kintu ākāra-vibheda

Synonyma

sei — tento; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — původní podoba; abheda — nelišící se; eka-i — jedna; vigraha — totožnost; kintu — ale; ākāra — tělesných rysů; vibheda — rozdíl.

Překlad

Přestože jsou Nārāyaṇa a Śrī Kṛṣṇa stejná Osobnost Božství, Jejich tělesné rysy se liší.

Verš

iṅhota dvi-bhuja, tiṅho dhare cāri hātha
iṅho veṇu dhare, tiṅho cakrādika sātha

Synonyma

iṅhota — tento; dvi-bhuja — dvě paže; tiṅho — On; dhare — projevuje; cāri — čtyři; hātha — ruce; iṅho — tento; veṇu — flétnu; dhare — drží; tiṅho — On; cakra-ādika — kolo a tak dále; sātha — s.

Překlad

Tato Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa) má dvě ruce, ve kterých drží flétnu, kdežto ten druhý (Nārāyaṇa) má čtyři ruce, ve kterých drží lasturu, kolo, kyj a lotos.

Význam

Nārāyaṇa je se Śrī Kṛṣṇou totožný. Ve skutečnosti jde o tutéž osobu, která se jen různě projevuje, stejně jako má soudce nejvyššího soudu jiné postavení v úřadě a jiné doma. Jako Nārāyana se Pán projevuje se čtyřma rukama, ale jako Kṛṣṇa se dvěma.

Verš

nārāyaṇas tvaṁ na hi sarva-dehinām
ātmāsy adhīśākhila-loka-sākṣī
nārāyaṇo ’ṅgaṁ nara-bhū-jalāyanāt
tac cāpi satyaṁ na tavaiva māyā

Synonyma

nārāyaṇaḥ — Pán Nārāyaṇa; tvam — Ty; na — ne; hi — jistě; sarva — všech; dehinām — vtělených bytostí; ātmā — Nadduše; asi — Ty jsi; adhīśa — ó Pane; akhila-loka — všech světů; sākṣī — svědek; nārāyaṇaḥ — známý jako Nārāyaṇa; aṅgam — úplná část; nara — z Nary; bhū — pocházející; jala — ve vodě; ayanāt — jelikož má místo spočinutí; tat — toto; ca — a; api — jistě; satyam — nejvyšší pravda; na — ne; tava — Tvoje; eva — vůbec; māyā — klamná energie.

Překlad

„Ó Pane pánů, dohlížíš na celé stvoření. Co více, jsi pro všechny tím nejdražším životem. Nejsi tedy snad mým otcem Nārāyaṇem? Jméno Nārāyaṇa označuje toho, kdo sídlí na vodě, která má svůj původ v Narovi (Garbhodakaśāyī Viṣṇuovi), a tento Nārāyaṇa je Tvoje úplná část. Všechny Tvé úplné části jsou transcendentální, absolutní a nejsou výtvory māyi.“

Význam

Tento výrok známý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.14) pronesl Pán Brahmā ve svých modlitbách k Pánu Kṛṣṇovi poté, co ho Pán porazil projevením svých mystických sil. Brahmā chtěl Pána Kṛṣṇu vyzkoušet, aby se přesvědčil, zda se skutečně jedná o Nejvyšší Osobnost Božství, která se oddává zábavám pasáčka krav. Brahmā ukradl z pastvin všechny ostatní chlapce a jejich telátka, ale když se vrátil, všichni chlapci i s telátky byli stále na svém místě, protože Pán Kṛṣṇa je znovu stvořil. Poté, co Brahmā viděl tuto mystickou sílu Pána Kṛṣṇy, přiznal porážku a přednesl Pánu modlitby, ve kterých Jej oslovuje jako toho, kdo vlastní a vidí vše ve stvoření, a jako Nadduši, jež sídlí v srdci každé živé bytosti a je všem drahá. Tento Pán Kṛṣṇa je Nārāyaṇa, otec Brahmy, protože Brahmu stvořil Garbhodakaśāyī Viṣṇu, úplná část Pána Kṛṣṇy, ze svého vlastního těla, když ulehl do oceánu Garbha. Mahā-Viṣṇu v Příčinném oceánu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nadduše v srdcích všech bytostí, jsou také transcendentálními expanzemi Nejvyšší Pravdy.

Verš

śiśu vatsa hari’ brahmā kari aparādha
aparādha kṣamāite māgena prasāda

Synonyma

śiśu — kamarády; vatsa — telátka; hari' — kradoucí; brahmā — Pán Brahmā; kari — činící; aparādha — přestupek; aparādha — přestupek; kṣamāite — prominout; māgena — prosil; prasāda — milost.

Překlad

Poté, co se Brahmā dopustil přestupku vůči Kṛṣṇovi krádeží Jeho kamarádů a telátek, prosil Pána o odpuštění za tuto troufalost a modlil se o Jeho milost.

Verš

tomāra nābhi-padma haite āmāra janmodaya
tumi pitā-mātā, āmi tomāra tanaya

Synonyma

tomāra — Tvého nābhi-padma – lotosu z pupku; haite — z; āmāra — moje; janma-udaya — zrození; tumi — Ty; pitā — otec; mātā — matka; āmi — já; tomāra — Tvůj; tanaya — syn.

Překlad

„Narodil jsem se z lotosu, který vyrostl z Tvého pupku, a tak jsi můj otec i moje matka a já jsem Tvůj syn.“

Verš

pitā mātā bālakera nā laya aparādha
aparādha kṣama, more karaha prasāda

Synonyma

pitā — otec; mātā — matka; bālakera — dítěte; — ne; laya — berou vážně; aparādha — přestupek; aparādha — tento přestupek; kṣama — prosím promiň; more — mně; karaha — prosím prokaž; prasāda — milost.

Překlad

„Rodiče nikdy neberou vážně přestupky svých dětí, a proto Tě prosím, abys mi prominul a byl ke mně milostivý.“

Verš

kṛṣṇa kahena — brahmā, tomāra pitā nārāyaṇa
āmi gopa, tumi kaiche āmāra nandana

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kahena — říká; brahmā — ó Pane Brahmo; tomāra — tvůj; pitā — otec; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; āmi — Já (jsem); gopa — pasáček krav; tumi — ty; kaiche — jak; āmāra — Můj; nandana — syn.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa pravil: „Ó Brahmo, tvůj otec je Nārāyaṇa. Já jsem jen pasáček krav. Jak bys tedy mohl být Mým synem?“

Verš

brahmā balena, tumi ki nā hao nārāyaṇa
tumi nārāyaṇa — śuna tāhāra kāraṇa

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; balena — říká; tumi — Ty; ki hao — nejsi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; tumi — Ty; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; śuna — prosím slyš; tāhāra — toho; kāraṇa — důvod.

Překlad

Brahmā odpověděl: „Ty že nejsi Nārāyaṇa? Samozřejmě, že jsi Nārāyaṇa. Vyslechni si prosím moje důkazy.“

Verš

prākṛtāprākṛta-sṛṣṭye yata jīva-rūpa
tāhāra ye ātmā tumi mūla-svarūpa

Synonyma

prākṛta — hmotných; aprākṛta — a duchovních; sṛṣṭye — ve stvořeních; yata — tolik, kolik jich jen existuje; jīva-rūpa — živé bytosti; tāhāra — jich; ye — kdo; ātmā — Nadduše; tumi — Ty; mūla-svarūpa — původní zdroj.

Překlad

„Všechny živé bytosti, jež se nacházejí v hmotných i duchovních světech, se původně narodily z Tebe, protože Ty jsi jejich Nadduše.“

Význam

Stvoření tohoto vesmírného projevu probíhá vzájemným působením tří kvalit hmotné přírody. Transcendentální svět je plný duchovní různorodosti, přestože se v něm žádné hmotné kvality nenacházejí, a je v něm také nespočetné množství živých bytostí, věčně osvobozených duší neustále zaměstnaných transcendentální láskyplnou službou Pánu Kṛṣṇovi. Podmíněné duše, jež zůstávají v hmotném stvoření, podléhají třem druhům utrpení a bolestem způsobeným hmotnou přírodou. Jelikož projevují věčnou nechuť k transcendentální láskyplné oddanosti Nejvyššímu Pánu, jsou nuceny žít v různých formách života.

Saṅkarṣaṇa je původní zdroj všech živých bytostí, protože jsou expanzemi Jeho okrajové energie. Některé z nich jsou podmíněné hmotnou přírodou, zatímco jiné jsou pod ochranou duchovní přírody. Hmotná příroda je podmíněným projevem duchovní přírody, podobně jako je dým podmíněným stádiem ohně. Dým na ohni závisí, ale v žáru ohně pro dým není místo. Dým dráždí, ale oheň slouží. Svoji služebnickou náladu projevují obyvatelé transcendentálního světa v pěti různých vztazích s Nejvyšším Pánem, jemuž je určen veškerý požitek. V hmotném světě si každý sobecky užívá světského štěstí a neštěstí. Myslí si, že je pánem všeho, a snaží se užívat si klamné energie, avšak neúspěšně, protože není nezávislý; je pouze nepatrným zlomkem energie Pána Saṅkarṣaṇa. Všechny živé bytosti žijí pod vládou Nejvyššího Pána, a ten se proto nazývá Nārāyaṇa.

Verš

pṛthvī yaiche ghaṭa-kulera kāraṇa āśraya
jīvera nidāna tumi, tumi sarvāśraya

Synonyma

pṛthvī — země; yaiche — tak jako; ghaṭa — hliněných nádob; kulera — množství; kāraṇa — příčina; āśraya — místo spočinutí; jīvera — živých bytostí; nidāna — konečná příčina; tumi — Ty; tumi — Ty; sarva-āśraya — útočiště všech bytostí.

Překlad

„Tak jako je země původní příčinou a místem spočinutí všech hliněných nádob, jsi Ty konečnou příčinou a místem spočinutí všech živých bytostí.“

Význam

Tak jako je země zdrojem materiálu všech nádob vyrobených z hlíny, je Nejvyšší Duše zdrojem úplné podstaty všech individuálních živých bytostí. Příčinou živých bytostí je tedy příčina všech příčin, Nejvyšší Osobnost Božství. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.10), kde Pán říká: bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām („Jsem semeno všech živých bytostí“), a v Upaniṣadāch (Katha Up. 2.2.13), které prohlašují: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām („mezi všemi věčnými živými bytostmi je Pán nejvyšší vůdčí osobností“).

Pán je zdrojem všech živých i neživých projevů ve vesmíru. Zastánci filosofie viśiṣṭādvaita-vāda ve svých vysvětleních Vedānta-sūtry prohlašují, že živá bytost má dva druhy těl – jemnohmotné (složené z mysli, inteligence a falešného ega) a hrubohmotné (z pěti základních prvků) – a přestože žije ve třech tělesných rozměrech (hrubohmotném, jemnohmotném a duchovním), je duší duchovní povahy. Podobně Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, z něhož vycházejí hmotné i duchovní světy, je Nejvyšší Duší. A tak jako se individuální duše téměř neliší od svého hrubohmotného a jemnohmotného těla, je i Nejvyšší Pán téměř totožný s hmotnými i duchovními světy. Hmotný svět, který je plný podmíněných duší, jež se snaží ovládat hmotu, je projevem vnější energie Nejvyššího Pána a duchovní svět, plný dokonalých služebníků Pána, je projevem Jeho vnitřní energie. A jelikož jsou všechny živé bytosti nepatrnými částečkami Nejvyšší Osobnosti Božství, je On Nejvyšší Duší hmotných i duchovních světů. Vaiṣṇavové kráčející ve stopách Pána Caitanyi zdůrazňují nauku acintya-bhedābheda-tattva, která říká, že Nejvyšší Pán je jako příčina a následek všeho s projevy svých energií nepochopitelně totožný, a zároveň se od nich liší.

Verš

‘nāra’-śabde kahe sarva jīvera nicaya
‘ayana’-śabdete kahe tāhāra āśraya

Synonyma

nāra-śabde — slovem nāra; kahe — je myšleno; sarva-jīvera — všech živých bytostí; nicaya — souhrn; ayana-śabdete — slovem ayana; kahe — je myšleno; tāhāra — jejich; āśraya — útočiště.

Překlad

„Slovo ,nārà označuje souhrn všech živých bytostí a slovo ,ayanà jejich útočiště.“

Verš

ataeva tumi hao mūla nārāyaṇa
ei eka hetu, śuna dvitīya kāraṇa

Synonyma

ataeva — proto; tumi — Ty; hao — jsi; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; ei — toto; eka — jeden; hetu — důvod; śuna — prosím slyš; dvitīya — druhý; kāraṇa — důvod.

Překlad

„Proto jsi původní Nārāyaṇa. To je jeden důvod; vyslechni si prosím druhý.“

Verš

jīvera īśvara — puruṣādi avatāra
tāṅhā sabā haite tomāra aiśvarya apāra

Synonyma

jīvera — živých bytostí; īśvara — Nejvyšší Pán; puruṣa-ādi — inkarnace puruṣů a další; avatāra — inkarnace; tāṅhā — Je; sabā — všechny; haite — než; tomāra — Tvůj; aiśvarya — majestát; apāra — bez hranic.

Překlad

„Přímými Pány živých bytostí jsou inkarnace puruṣů. Tvůj majestát a moc jsou však vznešenější než Jejich.“

Verš

ataeva adhīśvara tumi sarva pitā
tomāra śaktite tāṅrā jagat-rakṣitā

Synonyma

ataeva — proto; adhīśvara — původní Pán; tumi — Ty; sarva — všech; pitā — otec; tomāra — Tvojí; śaktite — díky energii; tāṅrā — Oni; jagat — vesmírných stvoření; rakṣitā — ochránci.

Překlad

„Proto jsi Ty původní Pán a otec všech. Oni (puruṣové) ochraňují vesmíry díky síle, kterou dostávají od Tebe.“

Verš

nārera ayana yāte karaha pālana
ataeva hao tumi mūla nārāyaṇa

Synonyma

nārera — živých bytostí; ayana — útočiště; yāte — ti, kterým; karaha — dáváš; pālana — ochranu; ataeva — proto; hao — jsi; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

„A protože ochraňuješ ty, kteří jsou útočištěm všech živých bytostí, jsi původní Nārāyaṇa.“

Význam

Božstva vládnoucí všem živým bytostem v hmotných světech jsou tři puruṣa-avatārové. Účinná energie, projevená Śrī Kṛṣṇou, má však mnohem větší pole působnosti než ta, kterou jsou schopni projevit tito puruṣové. Śrī Kṛṣṇa je proto původním otcem a Pánem, jenž skrze své různé úplné části ochraňuje všechny tvořivé projevy. A protože Śrī Kṛṣṇa udržuje i ty, jež jsou útočišti všech živých bytostí, není pochyb o tom, že je původní Nārāyaṇa.

Verš

tṛtīya kāraṇa śuna śrī-bhagavān
ananta brahmāṇḍa bahu vaikuṇṭhādi dhāma

Synonyma

tṛtīya — třetí; kāraṇa — důvod; śuna — prosím slyš; śrī-bhagavān — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; ananta — neomezené; brahma-aṇḍa — vesmíry; bahu — mnohé; vaikuṇṭha-ādi — Vaikuṇṭha a tak podobně; dhāma — planety.

Překlad

„Ó můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství! Vyslechni prosím můj třetí důvod. Existuje nesčetné množství vesmírů a transcendentálních Vaikuṇṭh.“

Verš

ithe yata jīva, tāra trai-kālika karma
tāhā dekha, sākṣī tumi, jāna saba marma

Synonyma

ithe — v těchto; yata — tolika; jīva — živých bytostí; tāra — jejich; trai-kālika — minulé, současné a budoucí; karma — činnosti; tāhā — to; dekha — vidíš; sākṣī — svědek; tumi — Ty; jāna — znáš; saba — všeho; marma — podstatu.

Překlad

„Jak v hmotných, tak v transcendentálních světech sleduješ všechny skutky všech živých bytostí, a to v minulosti, současnosti i budoucnosti. Jelikož jsi svědkem všech těchto činností, znáš podstatu všeho.“

Verš

tomāra darśane sarva jagatera sthiti
tumi nā dekhile kāro nāhi sthiti gati

Synonyma

tomāra — Tvým; darśane — dohledem; sarva — celého; jagatera — vesmíru; sthiti — udržování; tumi — Ty; dekhile — pokud nedohlížíš; kāro — kohokoliv; nāhi — není; sthiti — spočinutí; gati — pohyb.

Překlad

„Všechny světy existují jen proto, že Ty na ně dohlížíš. Nikdo nemůže žít, hýbat se či existovat bez Tvého dohledu.“

Verš

nārera ayana yāte kara daraśana
tāhāteo hao tumi mūla nārāyaṇa

Synonyma

nārera — živých bytostí; ayana — pohyb; yāte — protože; kara — činíš; daraśana — sledování; tāhāteo — proto; hao — jsi; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

„Sleduješ putování všech živých bytostí, a to je další důvod, proč jsi původní Pán Nārāyaṇa.“

Význam

Śrī Kṛṣṇa žije jako Paramātmā v srdcích všech živých bytostí v transcendentálním i hmotném světě, a tak sleduje všechny jejich činnosti ve všech fázích času – v minulosti, současnosti i budoucnosti. Śrī Kṛṣṇa ví, co živé bytosti dělaly po stovky a tisíce minulých životů, vidí, co dělají nyní, a tudíž ví, jaké výsledky jim přinese jejich současné jednání v budoucnosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že všechny vesmíry jsou stvořeny, jakmile On pohlédne na hmotnou energii. Nic nemůže existovat bez Jeho dohledu. A protože vidí také sídlo souhrnu všech živých bytostí, je původní Nārāyaṇa.

Verš

kṛṣṇa kahena — brahmā, tomāra nā bujhi vacana
jīva-hṛdi, jale vaise sei nārāyaṇa

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kahena — říká; brahmā — ó Brahmo; tomāra — tvoji; — ne; bujhi — chápu; vacana — řeč; jīva — živé bytosti; hṛdi — v srdci; jale — ve vodě; vaise — spočívá; sei — tento; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa.

Překlad

Kṛṣṇa pravil: „Brahmo, nerozumím tomu, co říkáš. Pán Nārāyaṇa je přece ten, kdo sídlí v srdcích všech živých bytostí a kdo leží ve vodě oceánu Kāraṇa.“

Verš

brahmā kahe — jale jīve yei nārāyaṇa
se saba tomāra aṁśa — e satya vacana

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; kahe — říká; jale — ve vodě; jīve — v živé bytosti; yei — kdo; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; se — Oni; saba — všichni; tomāra — Tvoje; aṁśa — úplná část; e — toto; satya — pravdivé; vacana — slovo.

Překlad

Brahmā odpověděl: „Vše, co jsem řekl, je pravda. Ten samý Pán Nārāyaṇa, jenž žije na vodě a v srdcích všech živých bytostí, není nikým jiným než Tvojí úplnou částí.“

Verš

kāraṇābdhi-garbhodaka-kṣīrodaka-śāyī
māyā-dvāre sṛṣṭi kare, tāte saba māyī

Synonyma

kāraṇa-abdhi — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu; garbha-udaka — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; kṣīra-udaka-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; māyā-dvāre — s hmotnou energií; sṛṣṭi — stvoření; kare — zařizují; tāte — proto; saba — všichni; māyī — spojeni s māyou.

Překlad

„Nārāyaṇovy podoby Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī i Kṣīrodakaśāyī při tvoření spolupracují s hmotnou energií, māyou, a tak jsou s ní spojeni.“

Verš

sei tina jala-śāyī sarva-antaryāmī
brahmāṇḍa-vṛndera ātmā ye puruṣa-nāmī

Synonyma

sei — tito; tina — tři; jala-śāyī — ležící ve vodě; sarva — všech; antaḥ-yāmī — Nadduše; brahma-aṇḍa — vesmírů; vṛndera — mnoha; ātmā — Nadduše; ye — kdo; puruṣapuruṣa; nāmī — pojmenováni.

Překlad

„Tito tři Viṣṇuové ležící ve vodě jsou Nadduše všeho. Nadduše všech vesmírů je známá jako první puruṣa.“

Verš

hiraṇya-garbhera ātmā garbhodaka-śāyī
vyaṣṭi-jīva-antaryāmī kṣīrodaka-śāyī

Synonyma

hiraṇya-garbhera — souhrnu všech živých bytostí; ātmā — Nadduše; garbha-udaka-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; vyaṣṭi — individuální; jīva — živé bytosti; antaḥ-yāmī — Nadduše; kṣīra-udaka-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu.

Překlad

„Garbhodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší souhrnu všech živých bytostí. Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší každé individuální živé bytosti.“

Verš

e sabhāra darśanete āche māyā-gandha
turīya kṛṣṇera nāhi māyāra sambandha

Synonyma

e — toto; sabhāra — shromáždění; darśanete — v pohledu; āche — je; māyā-gandha — spojení s māyou; turīya — čtvrtý; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhī — není; māyāra — hmotné energie; sambandha — spojení.

Překlad

„U těchto tří puruṣů můžeme navenek vidět vztah s māyou, avšak nad Nimi ve čtvrtém rozměru spočívá Pán Kṛṣṇa, který s hmotnou energií žádný styk nemá.“

Význam

Všichni tři puruṣové – Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu – mají vztah s hmotnou energií zvanou māyā, protože s její pomocí tvoří hmotný svět. Tito tři puruṣové, kteří leží na oceánech Kāraṇa, Garbha a Kṣīra, jsou Nadduší všeho: Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší souhrnu všech vesmírů, Garbhodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší souhrnu všech živých bytostí a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší každé jednotlivé živé bytosti. Lze tedy říci, že mají všichni k māyi jistou náklonnost, vzhledem k Jejich určité připoutanosti k dění, které v oblasti hmotné energie probíhá. Transcendentální postavení samotného Śrī Kṛṣṇy však není māyou ani v nejmenším dotčeno, a proto se nazývá turīya neboli stav čtvrtého rozměru.

Verš

virāḍ hiraṇya-garbhaś ca
kāraṇaṁ cety upādhayaḥ
īśasya yat tribhir hīnaṁ
turīyaṁ tat pracakṣate

Synonyma

virāṭ — jako virāṭ; hiraṇya-garbhaḥ — jako hiraṇyagarbha; ca — a; kāraṇam — jako kāraṇa; ca — a; iti — tak; upādhayaḥ — příslušná označení; īśasya — Pána; yat — to, co; tribhiḥ — tato tři; hīnam — bez; turīyam — čtvrtý; tat — to; pracakṣate — je považován.

Překlad

„V hmotném světě je Pán označován jako virāṭ, hiraṇyagarbha a kāraṇa. Ve skutečnosti však setrvává na úrovni čtvrtého rozměru mimo tato tři označení.“

Význam

Virāt (fenomenální projev Nejvyššího Celku), hiraṇya-garbha (transcendentální duše všeho) a kāraṇa (příčina, nebo příčinná energie) jsou pouze označení puruṣů, kteří mají na starosti hmotné stvoření. Transcendentální postavení však tato tři označení překonává, a proto se nazývá postavením ve čtvrtém rozměru. Tento verš je citátem z komentáře Śrīdhara Svāmīho k verši 11.15.16 ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

yadyapi tinera māyā la-iyā vyavahāra
tathāpi tat-sparśa nāhi, sabhe māyā-pāra

Synonyma

yadyapi — přestože; tinera — těchto tří; māyā — hmotné energie; la-iyā — přijímající; vyavahāra — jednání; tathāpi — přesto; tat — toho; sparśa — dotek; nāhi — není; sabhe — Oni všichni; māyā-pāra — nad hmotnou energií.

Překlad

„Přestože tyto tři rysy Pána jednají přímo s hmotnou energií, žádný z Nich jí není dotčen. Všichni jsou mimo iluzi.“

Verš

etad īśanam īśasya
prakṛti-stho ’pi tad-guṇaiḥ
na yujyate sadātma-sthair
yathā buddhis tad-āśrayā

Synonyma

etat — toto; īśanam — majestát; īśasya — Nejvyššího Pána; prakṛti-sthaḥ — setrvávající v hmotné přírodě; api — přestože; tatmāyi; guṇaiḥ — kvalitami; na — ne; yujyate — je ovlivněn; sadā — vždy; ātma-sthaiḥ — jež jsou umístěny v Jeho vlastní energii; yathā — a také; buddhiḥ — inteligence; tat — u Něho; āśrayā — kdo vyhledal útočiště.

Překlad

„To je Pánův majestát; i když setrvává v hmotné přírodě, není nikdy ovlivněn jejími kvalitami. Stejně neovlivnění zůstávají i ti, kdo se Mu odevzdali a zaměřili na Něho svoji inteligenci.“

Význam

Toto je text ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.11.38). Ti, kdo vyhledali útočiště u lotosových nohou Osobnosti Božství, se neztotožňují s hmotným světem, ani když v něm žijí. Čistí oddaní také zacházejí se třemi kvalitami hmotné přírody, ale díky své transcendentální inteligenci na úrovni vědomí Kṛṣṇy jimi nejsou ovlivněni. Tyto oddané nepřitahuje kouzlo materialistických činností. Proto nejsou Nejvyšší Pán a Jeho oddaní, kteří jednají pod Jeho vedením, nikdy znečištěni hmotou.

Verš

sei tina janera tumi parama āśraya
tumi mūla nārāyaṇa — ithe ki saṁśaya

Synonyma

sei — těchto; tina — tří; janera — úplných částí; tumi — Ty; parama — nejvyšší; āśraya — útočiště; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; ithe — v tomto; ki — co; saṁśaya — pochyba.

Překlad

„Protože jsi konečným útočištěm těchto tří úplných částí, není pochyb o tom, že jsi původní Nārāyaṇa.“

Význam

Brahmā potvrdil, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší a že je zdrojem tří expanzí známých jako Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu). Kvůli zábavám se Pán Kṛṣṇa projevuje ve čtyřech původních expanzích – Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. První z puruṣa-avatārů, Mahā-Viṣṇu v Příčinném oceánu, je expanzí Saṅkarṣaṇa; druhý puruṣa, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, je expanzí Pradyumny a třetí puruṣa, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, je expanzí Aniruddhy. Ti všichni patří do kategorie expanzí Nārāyaṇa, který je expanzí Śrī Kṛṣṇy.

Verš

sei tinera aṁśī paravyoma-nārāyaṇa
teṅha tomāra vilāsa, tumi mūla-nārāyaṇa

Synonyma

sei — těchto; tinera — tří; aṁśī — zdroj; para-vyoma — v duchovním nebi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; teṅha — On; tomāra — Tvoje; vilāsa — expanze pro zábavy; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Překlad

„Původní Nārāyaṇa jsi Ty, protože Nārāyaṇa v duchovním nebi, který je zdrojem těchto tří podob, je Tvojí expanzí zvanou vilāsa.“

Verš

ataeva brahma-vākye — paravyoma-nārāyaṇa
teṅho kṛṣṇera vilāsa — ei tattva-vivaraṇa

Synonyma

ataeva — proto; brahma — Pána Brahmy; vākye — slovy; para-vyoma — v duchovním nebi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; teṅho — On; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vilāsa — inkarnace pro zábavy; ei — toto; tattva — pravdy; vivaraṇa — popis.

Překlad

Zde tedy autoritativní slova Brahmy nezvratně dokazují, že Śrī Nārāyaṇa vládnoucí v duchovním světě není nikdo jiný než Kṛṣṇova podoba zvaná vilāsa.

Verš

ei śloka tattva-lakṣaṇa bhāgavata-sāra
paribhāṣā-rūpe ihāra sarvatrādhikāra

Synonyma

ei — tento; śloka — verš; tattva — pravdu; lakṣaṇa — vyjadřující; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatamu; sāra — esencí; paribhāṣā — synonym; rūpe — v podobě; ihāra — tohoto (Śrīmad-Bhāgavatamu); sarvatra — všude; adhikāra — platnost.

Překlad

Pravda vyjádřená v tomto verši (sloce 30) představuje esenci Śrīmad-Bhāgavatamu. Tento závěr platí za použití různých synonym všude.

Verš

brahma, ātmā, bhagavān — kṛṣṇera vihāra
e artha nā jāni’ mūrkha artha kare āra

Synonyma

brahma — neosobní Brahman; ātmā — Nadduše; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vihāra — projevy; e — tento; artha — význam; — ne; jāni' — znající; mūrkha — hlupáci; artha — význam; kare — vymýšlejí; āra — jiný.

Překlad

Hloupí učenci různými způsoby spekulují, protože nevědí, že Brahman, Paramātmā i Bhagavān jsou aspekty Kṛṣṇy.

Verš

avatārī nārāyaṇa, kṛṣṇa avatāra
teṅha catur-bhuja, iṅha manuṣya-ākāra

Synonyma

avatārī — zdroj inkarnací; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace; teṅha — tato; catuḥ-bhuja — čtyři paže; iṅha — tato; manuṣya — podobná člověku; ākāra — podoba.

Překlad

Proto, že Nārāyaṇa má čtyři ruce, kdežto Kṛṣṇa vypadá jako člověk, říkají, že Nārāyaṇa je původní Bůh a Kṛṣṇa pouze Jeho inkarnace.

Význam

Někteří učenci tvrdí, že původní Osobnost Božství je Nārāyaṇa a že Kṛṣṇa je Jeho inkarnace, a to z toho důvodu, že Nārāyaṇa má čtyři ruce, ale Kṛṣṇa pouze dvě. Tito neinteligentní učenci nechápou rysy Absolutního.

Verš

ei-mate nānā-rūpa kare pūrva-pakṣa
tāhāre nirjite bhāgavata-padya dakṣa

Synonyma

ei-mate — takto; nānā — mnoho; rūpa — podob; kare — přijímá; pūrva-pakṣa — námitky; tāhāre — je; nirjite — překonává; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatamu; padya — poezie; dakṣa — mistrná.

Překlad

Jejich námitky se tak objevují v různých podobách, ale poezie Bhāgavatamu je všechny mistrně vyvrací.

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — jež; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — takto; paramātmā — Paramātmā; iti — takto; bhagavān — Bhagavān; iti — takto; śabdyate — je známá.

Překlad

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, říkají, že se jedná o nedvojné poznání, jež se nazývá neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství.“

Význam

Verš

śuna bhāi ei śloka karaha vicāra
eka mukhya-tattva, tina tāhāra pracāra

Synonyma

śuna — prosím slyšte; bhāi — bratři; ei — tomuto; śloka — verši; karaha — prosím věnujte; vicāra — zvážení; eka — jedna; mukhya — základní; tattva — pravda; tina — tři; tāhāra — té; pracāra — projevení.

Překlad

Moji drazí bratři, vyslechněte prosím vysvětlení tohoto verše a zvažte jeho význam: jedna původní bytost je známá ve svých třech různých aspektech.

Verš

advaya-jñāna tattva-vastu kṛṣṇera svarūpa
brahma, ātmā, bhagavān — tina tāṅra rūpa

Synonyma

advaya-jñāna — poznání prosté protikladů; tattva-vastu — Absolutní Pravda; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sva-rūpa — vlastní povaha; brahma — Brahman; ātmā — Paramātmā; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tina — tři; tāṅra — Jeho; rūpa — podoby.

Překlad

Samotný Pán Kṛṣṇa je jedna nerozdělená Absolutní Pravda, konečná skutečnost, která se projevuje ve třech rysech – jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān.

Význam

Ve výše zmíněném verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) je podstatné slovo bhagavān, které označuje Osobnost Božství, a Brahman i Paramātmā jsou průvodní jevy, odvozené od Absolutní Osobnosti, podobně jako vláda a její ministři jsou odvozeni od nejvyššího výkonného představitele. Základní pravda se jinými slovy projevuje ve třech různých fázích. Absolutní Pravda, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa (Bhagavān) je tedy také známý jako Brahman a Paramātmā, i když jsou všechny tyto rysy totožné.

Verš

ei ślokera arthe tumi hailā nirvacana
āra eka śuna bhāgavatera vacana

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; arthe — významem; tumi — ty; hailā — stal jsi se; nirvacana — beze slov; āra — další; eka — jednu; śuna — prosím slyš; bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; vacana — řeč.

Překlad

Význam tohoto verše tě připravil o další argumenty. Nyní si vyslechni další verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Synonyma

ete — tyto; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥpuruṣa-avatārů; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — sám; indra-ari — nepřátelé Pána Indry; vyākulam — plný; lokam — svět; mṛḍayanti — těší; yuge yuge — ve správný čas v každém věku.

Překlad

„Všechny tyto inkarnace Boha jsou buď úplné části, nebo části úplných částí puruṣa-avatārů. Kṛṣṇa je však samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V každém věku ve svých různých podobách chrání tento svět, když je sužován nepřáteli Indry.“

Význam

Tento výrok Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.28) s konečnou platností popírá názor, že Śrī Kṛṣṇa je avatāra Viṣṇua nebo Nārāyaṇa. Pán Śrī Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství, nejvyšší příčina všech příčin. V tomto verši je jasně řečeno, že všechny inkarnace Osobnosti Božství, jako je Rāma, Nṛsiṁha a Varāha, sice patří do skupiny Viṣṇua, ale jsou to buď úplné části, nebo části úplných částí původní Osobnosti Božství, Pána Śrī Kṛṣṇy.

Verš

saba avatārera kari sāmānya-lakṣaṇa
tāra madhye kṛṣṇa-candrera karila gaṇana

Synonyma

saba — všech; avatārera — inkarnací; kari — činící; sāmānya — obecné; lakṣaṇa — příznaky; tāra — nich; madhye — uprostřed; kṛṣṇa-candrera — Pána Śrī Kṛṣṇy; karila — učinil; gaṇana — započítání.

Překlad

Bhāgavatam popisuje příznaky a skutky inkarnací a Śrī Kṛṣṇu počítá mezi ně.

Verš

tabe sūta gosāñi mane pāñā baḍa bhaya
yāra ye lakṣaṇa tāhā karila niścaya

Synonyma

tabe — tehdy; sūta gosāñi — Sūta Gosvāmī; mane — v mysli; pāñā — když dostal; baḍa — velký; bhaya — strach; yāra — jehož; ye — které; lakṣaṇa — příznaky; tāhā — toto; karila — učinil; niścaya — zajisté.

Překlad

To v Sūtovi Gosvāmīm vzbudilo velké obavy, a proto každou inkarnaci odlišil podle jejích příznačných vlastností.

Verš

avatāra saba — puruṣera kalā, aṁśa
svayaṁ-bhagavān kṛṣṇa sarva-avataṁsa

Synonyma

avatāra — inkarnace; saba — všechny; puruṣerapuruṣa-avatārů; kalā — části úplných částí; aṁśa — úplné části; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva — všech; avataṁsa — vrchol.

Překlad

Všechny inkarnace Boha jsou buď úplné části nebo části úplných částí puruṣa-avatārů, ale původním Pánem je Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zdroj všech inkarnací.

Verš

pūrva-pakṣa kahe — tomāra bhāla ta’ vyākhyāna
paravyoma-nārāyaṇa svayaṁ-bhagavān

Synonyma

pūrva-pakṣa — odporující strana; kahe — říká; tomāra — tvoje; bhāla — hezká; ta' — jistě; vyākhyāna — interpretace; para-vyoma — setrvávající v duchovním nebi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Nějaký odpůrce může říci: „To je tvůj výklad, ale ve skutečnosti je Nejvyšším Pánem Nārāyaṇa, jenž sídlí v transcendentálním světě.“

Verš

teṅha āsi’ kṛṣṇa-rūpe karena avatāra
ei artha śloke dekhi ki āra vicāra

Synonyma

teṅha — On (Nārāyaṇa); āsi' — který přichází; kṛṣṇa-rūpe — v podobě Pána Kṛṣṇy; karena — činí; avatāra — inkarnace; ei — tento; artha — význam; śloke — ve verši; dekhi — vidím; ki — co; āra — další; vicāra — zvažování.

Překlad

„On (Nārāyaṇa) inkarnuje jako Pán Kṛṣṇa. Takto já vidím význam tohoto verše, a není třeba to dále rozebírat.“

Verš

tāre kahe — kene kara kutarkānumāna
śāstra-viruddhārtha kabhu nā haya pramāṇa

Synonyma

tāre — jemu; kahe — člověk řekne; kene — proč; kara — vytváříš; ku-tarka — chybného argumentu; anumāna — domněnku; śāstra-viruddha — v rozporu s písmy; artha — význam; kabhu — kdykoliv; — ne; haya — je; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Takovému pomýlenému člověku můžeme odpovědět: „Proč se oháníš takovou chybnou logikou? Žádná interpretace nemůže být nikdy přijata jako důkaz, je-li v rozporu se závěry písem.“

Verš

anuvādam anuktvā tu
na vidheyam udīrayet
na hy alabdhāspadaṁ kiñcit
kutracit pratitiṣṭhati

Synonyma

anuvādam — podmět; anuktvā — když neuvedl; tu — ale; na — ne; vidheyam — přísudek; udīrayet — měl by říci; na — ne; hi — jistě; alabdha-āspadam — bez jistého postavení; kiñcit — něco; kutracit — kdekoliv; pratitiṣṭhati — stojí.

Překlad

„,Nikdo by neměl vyřknout přísudek dříve než podmět, se kterým se pojí, protože nemůže stát bez opory.̀“

Význam

Toto rétorické pravidlo se nachází ve třináctém zpěvu Ekādaśī-tattvy, v souvislosti s metaforickým použitím slov. Neznámý přísudek by se neměl klást před známý podmět, protože přísudek nemá význam, pokud není nejprve uveden podmět.

Verš

anuvāda nā kahiyā nā kahi vidheya
āge anuvāda kahi, paścād vidheya

Synonyma

anuvāda — podmět; kahiyā — neříkající; — ne; kahi — říkám; vidheya — přísudek; āge — nejprve; anuvāda — podmět; kahi — říkám; paścāt — potom; vidheya — přísudek.

Překlad

„Pokud nevyslovím podmět, nemohu říci přísudek. Nejprve tedy řeknu podmět a potom přísudek.“

Verš

‘vidheya’ kahiye tāre, ye vastu ajñāta
‘anuvāda’ kahi tāre, yei haya jñāta

Synonyma

vidheya — přísudek; kahiye — říkám; tāre — jemu; ye — tato; vastu — věc; ajñāta — neznámá; anuvāda — podmět; kahi — říkám; tāre — jemu; yei — to, co; haya — je; jñāta — známé.

Překlad

„Přísudek ve větě je pro čtenáře neznámý, kdežto podmět je tím, co je pro něj známé.“

Verš

yaiche kahi, — ei vipra parama paṇḍita
vipra — anuvāda, ihāra vidheya — pāṇḍitya

Synonyma

yaiche — stejně jako; kahi — říkám; ei — tento; viprabrāhmaṇa; parama — velký; paṇḍita — učenec; vipra — tento brāhmaṇa; anuvāda — podmět; ihāra — tohoto; vidheya — přísudek; pāṇḍitya — učenost.

Překlad

„Například můžeme říci: ,Tento vipra je velice učený.̀ V této větě je vipra podmět a jeho učenost je přísudek.“

Verš

vipratva vikhyāta tāra pāṇḍitya ajñāta
ataeva vipra āge, pāṇḍitya paścāta

Synonyma

vipratva — vlastnost být viprou; vikhyāta — dobře známá; tāra — jeho; pāṇḍitya — vzdělání; ajñāta — neznámé; ataeva — proto; vipra — slovo vipra; āge — nejdříve; pāṇḍitya — vzdělání; paścāta — potom.

Překlad

„To, že dotyčný je vipra, již víme, ale neznáme jeho učenost. Proto je představena nejdříve osoba, a teprve potom její učenost.“

Verš

taiche iṅha avatāra saba haila jñāta
kāra avatāra? — ei vastu avijñāta

Synonyma

taiche — stejným způsobem; iṅha — tyto; avatāra — inkarnace; saba — všechny; haila — byly; jñāta — známé; kāra — čí; avatāra — inkarnace; ei — tato; vastu — věc; avijñāta — neznámá.

Překlad

„Stejně tak již byly známé všechny tyto inkarnace, ale čí jsou to inkarnace, známo nebylo.“

Verš

‘ete’-śabde avatārera āge anuvāda
‘puruṣera aṁśa’ pāche vidheya-saṁvāda

Synonyma

ete-śabde — ve slově ete (tyto); avatārera — inkarnací; āge — nejdříve; anuvāda — podmět; puruṣerapuruṣa-avatārů; aṁśa — úplné části; pāche — potom; vidheya — přísudku; saṁvāda — poselství.

Překlad

„Nejdříve je slovem ,etè (,tytò) ustanoven podmět (dané inkarnace), a potom jako přísudek následuje ,úplné části puruṣa-avatārů̀.“

Verš

taiche kṛṣṇa avatāra-bhitare haila jñāta
tāṅhāra viśeṣa-jñāna sei avijñāta

Synonyma

taiche — stejně tak; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra-bhitare — mezi inkarnacemi; haila — bylo; jñāta — známo; tāṅhāra — o Něm; viśeṣa-jñāna — specifické poznání; sei — to; avijñāta — neznámé.

Překlad

„Také když byl Kṛṣṇa nejprve započítán mezi inkarnace, určité poznání o Něm bylo stále ještě neznámé.“

Verš

ataeva ‘kṛṣṇa’-śabda āge anuvāda
‘svayaṁ-bhagavattā’ piche vidheya-saṁvāda

Synonyma

ataeva — proto; kṛṣṇa-śabda — slovo Kṛṣṇa; āge — nejdříve; anuvāda — podmět; svayam-bhagavattā — to, že je samotná Nejvyšší Osobnost Božství; piche — potom; vidheya — přísudku; saṁvāda — poselství.

Překlad

„Proto se nejprve objevuje slovo ,Kṛṣṇà jako podmět, po němž následuje přísudek, který Ho popisuje jako původní Osobnost Božství.“

Verš

kṛṣṇera svayaṁ-bhagavattā — ihā haila sādhya
svayaṁ-bhagavānera kṛṣṇatva haila bādhya

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svayam-bhagavattā — to, že je samotná Nejvyšší Osobnost Božství; ihā — toto; haila — bylo; sādhya — k prokázání; svayam-bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇatva — to, že je Pán Kṛṣṇa; haila — bylo; bādhya — závazné.

Překlad

„Z toho vyplývá, že Śrī Kṛṣṇa je původní Osobností Božství. Původní Osobnost Božství tudíž nutně musí být Kṛṣṇa.“

Verš

kṛṣṇa yadi aṁśa haita, aṁśī nārāyaṇa
tabe viparīta haita sūtera vacana

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — kdyby; aṁśa — úplná část; haita — byl; aṁśī — zdroj všech expanzí; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; tabe — potom; viparīta — obráceně; haita — byl by; sūtera — Sūty Gosvāmīho; vacana — výrok.

Překlad

„Kdyby byl Kṛṣṇa úplná část a Nārāyaṇa původní Pán, Sūta Gosvāmī by se vyjádřil obráceně.“

Verš

nārāyaṇa aṁśī yei svayaṁ-bhagavān
teṅha śrī-kṛṣṇa — aiche karita vyākhyāna

Synonyma

nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; aṁśī — zdroj všech inkarnací; yei — který; svayam-bhagavān — samotná Nejvyšší Osobnost Božství; teṅha — On; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; aiche — takovým způsobem; karita — by učinil; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

„Jeho výrok by zněl takto: ,Nārāyaṇa, zdroj všech inkarnací a původní Osobnost Božství, se zjevil jako Kṛṣṇa.̀“

Verš

bhrama, pramāda, vipralipsā, karaṇāpāṭava
ārṣa-vijña-vākye nāhi doṣa ei saba

Synonyma

bhrama — chyby; pramāda — klam; vipralipsā — podvádění; karaṇa-apāṭava — nedokonalost smyslů; ārṣa — mudrců s autoritou; vijña-vākye — v moudré řeči; nāhi — ne; doṣa — nedostatky; ei — tyto; saba — všechny.

Překlad

„Nedostatky, jako je chybování, klam, podvádění a nedokonalé vnímání, se ve výrocích mudrců požívajících autority nevyskytují.“

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam vyjmenoval avatāry, úplné expanze puruṣi, a Pán Kṛṣṇa je mezi nimi. Bhāgavatam však dále vysvětluje zvláštní postavení Pána Kṛṣṇy jako Nejvyšší Osobnosti Božství. A jelikož je Pán Kṛṣṇa původní Osobnost Božství, logika a argumenty dokazují, že Jeho postavení je vždy svrchované.

Kdyby byl Kṛṣṇa úplnou expanzí Nārāyaṇa, byl by původní verš sestaven jinak; slovosled by byl obrácený. Ve slovech osvobozených mudrců se však chyby, klam, podvádění nebo nedokonalé vnímání nevyskytují. Výrok, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, tedy není chybný. Všechny sanskrtské výroky Śrīmad-Bhāgavatamu jsou transcendentální zvuky. Śrīla Vyāsadeva je vyjevil po dosažení dokonalé realizace, a proto jsou dokonalé, jelikož osvobození mudrci, jako je Vyāsadeva, nikdy nedělají ve svých slovních kompozicích chyby. Dokud tuto skutečnost nepřijmeme, je zbytečné snažit se získat od zjevených písem nějakou pomoc.

Slovo bhrama se týká nepravého poznání či omylů, jako je plést si hada s provazem nebo lasturu ústřice se zlatem. Slovo pramāda se vztahuje k nepozornosti nebo nepochopení reality a vipralipsā je sklon podvádět. Karaṇāpāṭava znamená nedokonalost hmotných smyslů. Tu lze doložit mnoha příklady. Oči nevidí to, co je příliš vzdálené nebo malé, nejsme schopni vidět ani svoje vlastní oční víčko, které je oku nejblíže, a když dostaneme nemoc, jako je žloutenka, vidíme vše žlutě. Též uši nejsou schopny slyšet vzdálené zvuky. Protože Osobnost Božství i Jeho úplné části a seberealizovaní oddaní jsou na transcendentální úrovni, nemohou je takové nedostatky zmást.

Verš

viruddhārtha kaha tumi, kahite kara roṣa
tomāra arthe avimṛṣṭa-vidheyāṁśa-doṣa

Synonyma

viruddha-artha — opačný význam; kaha — říkáš; tumi — ty; kahite — poukazování; kara — projevuješ; roṣa — hněv; tomāra — tvůj; arthe — ve významu; avimṛṣṭa-vidheya-aṁśa — části s nerozvážně umístěným přísudkem; doṣa — chyba.

Překlad

„Říkáš rozporuplné věci a zlobíš se, je-li na to poukázáno. Tvoje vysvětlení má chybu spočívající ve špatně umístěném přísudku. To je neuvážená úprava.“

Verš

yāṅra bhagavattā haite anyera bhagavattā
‘svayaṁ-bhagavān’-śabdera tāhātei sattā

Synonyma

yāṅra — jehož; bhagavattā — totožnost Nejvyšší Osobnosti Božství; haite — od; anyera — jiných; bhagavattā — totožnost Nejvyšší Osobnosti Božství; svayam-bhagavān-śabdera — slov svayaṁ-bhagavān; tāhātei — v tomto; sattā — přítomnost.

Překlad

„Pouze Osobnost Božství, zdroj všech ostatních Bohů, může být označena jako svayaṁ-bhagavān neboli původní Pán.“

Verš

dīpa haite yaiche bahu dīpera jvalana
mūla eka dīpa tāhā kariye gaṇana

Synonyma

dīpa — lampa; haite — od; yaiche — stejně jako; bahu — mnoho; dīpera — lamp; jvalana — zapálení; mūla — původní; eka — jedna; dīpa — lampa; tāhā — toto; kariye — činím; gaṇana — uvážení.

Překlad

„Je-li jednou svící zapáleno mnoho dalších, považuji tu jednu za původní.“

Význam

V páté kapitole, čtyřicátém šestém verši Brahma-saṁhity je řečeno, že viṣṇu-tattva neboli princip Absolutní Osobnosti Božství je jako lampa, protože expanze se ve všech ohledech vyrovnají svému původu. Hořící lampa může zažehnout nespočetně mnoho dalších, a přestože ostatní lampy v ničem nezaostávají, musí být lampa, od které byly zapáleny, považována za původní. Nejvyšší Osobnost Božství se také expanduje v úplných podobách viṣṇu-tattvy a je považována za jejich zdroj, i když jsou stejně mocné. Tento příklad také vysvětluje zjevení kvalitativních inkarnací, jako je Pán Śiva a Pán Brahmā. Śrīla Jīva Gosvāmī říká: śambhos tu tamo-'dhiṣṭhānatvād kajjalamaya-sūkṣma-dīpa-śikhā-sthānīyasya na tathā sāmyam – „Tato śambhu-tattva neboli princip Pána Śivy je jako začouzená lampa, protože se stará o kvalitu nevědomosti. Záře z takové lampy je nepatrná. Proto se moc Pána Śivy nemůže rovnat moci principu Viṣṇua.“

Verš

taiche saba avatārera kṛṣṇa se kāraṇa
āra eka śloka śuna, kuvyākhyā-khaṇḍana

Synonyma

taiche — stejným způsobem; saba — všech; avatārera — inkarnací; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; se — On; kāraṇa — příčina; āra — další; eka — jeden; śloka — verš; śuna — prosím slyš; ku-vyākhyā — chybná vysvětlení; khaṇḍana — vyvracející.

Překlad

„Stejně tak je Kṛṣṇa příčinou všech příčin a všech inkarnací. Poslechni si prosím další verš vyvracející všechna chybná vysvětlení.“

Verš

atra sargo visargaś ca
sthānaṁ poṣaṇam ūtayaḥ
manvantareśānukathā
nirodho muktir āśrayaḥ
daśamasya viśuddhy-arthaṁ
navānām iha lakṣaṇam
varṇayanti mahātmānaḥ
śrutenārthena cāñjasā

Synonyma

atra — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; sargaḥ — stvoření složek vesmíru; visargaḥ — Brahmovo tvoření; ca — a; sthānam — udržování stvoření; poṣaṇam — udělování přízně Pánovým oddaným; ūtayaḥ — podněty k činnostem; manu-antara — předepsané povinnosti v obdobích Manuů; īśa-anukathāḥ — popis Pánových inkarnací; nirodhaḥ — ukončení stvoření; muktiḥ — osvobození; āśrayaḥ — konečné útočiště, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; daśamasya — desátého (āśraya); viśuddhi-artham — za účelem dokonalého poznání; navānām — devíti; iha — zde; lakṣaṇam — povahu; varṇayanti — popisují; mahā-ātmānaḥ — velké duše; śrutena — modlitbou; arthena — vysvětlením; ca — a; añjasā — přímo.

Překlad

„,Zde (ve Śrīmad-Bhāgavatamu) je popsáno deset témat: (1) stvoření složek vesmíru, (2) Brahmovo tvoření, (3) udržování stvoření, (4) zvláštní přízeň udělovaná oddaným, (5) podněty k činnostem, (6) předepsané povinnosti pro občany poslušné zákonů, (7) popis Pánových inkarnací, (8) zničení stvoření, (9) osvobození od hrubohmotné a jemnohmotné existence, (10) konečné útočiště, Nejvyšší Osobnost Božství. Toto desáté téma je útočištěm všech ostatních. Kvůli odlišení konečného útočiště od ostatních devíti témat popsali mahājanové těchto devět přímo i nepřímo v různých modlitbách či přímých vysvětleních.̀“

Význam

Tyto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.10.1–2) vyjmenovávají deset témat, o kterých se v Bhāgavatamu pojednává. Desáté téma je podstatou, a ostatních devět jsou kategorie od ní odvozené. Tato témata jsou:

(1) Sarga: prvotní tvoření, při němž Viṣṇu projeví pět hrubohmotných prvků, pět předmětů smyslového vnímání, deset smyslů, mysl, inteligenci, falešné ego a celkovou hmotnou energii neboli vesmírnou podobu.

(2) Visarga: druhotné tvoření, při němž Brahmā ve vesmíru (brahmāṇḍě) vytváří pohyblivá i nehybná těla.

(3) Sthāna: udržování vesmíru Osobností Božství, Viṣṇuem. Viṣṇuova funkce je důležitější a Jeho sláva větší než sláva Brahmy a Pána Śivy, neboť Brahmā sice tvoří a Pán Śiva ničí, ale Viṣṇu vše udržuje.

(4) Poṣaṇa: zvláštní péče a ochrana, kterou Pán poskytuje oddaným. Tak jako se král stará o své království a své svěřence, ale svým rodinným členům přesto věnuje zvláštní péči, i Pán, Osobnost Božství, věnuje zvláštní péči svým oddaným – duším, které se Mu plně odevzdaly.

(5) Ūti: podnět k tvoření neboli počáteční síla, která je příčinou všech výtvorů, jichž je podle času, místa a objektů třeba.

(6) Manv-antara: období vlády Manuů, kteří předkládají usměrňující zásady pro živé bytosti toužící dosáhnout v lidském životě dokonalosti. Zákony Manua, uvedené v Manu-saṁhitě, ukazují k této dokonalosti cestu.

(7) Īśānukathā: informace z písem týkající se Pána, Osobnosti Božství, Jeho inkarnací na Zemi a činností Jeho oddaných. Písma, která pojednávají o těchto tématech, jsou pro pokrok v lidském životě nezbytná.

(8) Nirodha: stažení všech energií použitých ve stvoření. Tyto energie vycházejí z Pána, Osobnosti Božství, jenž věčně leží v oceánu Kāraṇa. Vesmírné výtvory, projevené Jeho dýcháním, jsou časem opět zničeny.

(9) Mukti: osvobození podmíněných duší uvězněných v hrubohmotných a jemnohmotných obalech v podobě těla a mysli. Duše může dosáhnout duchovního nebe ve svém původním duchovním těle a zaměstnat se transcendentální láskyplnou službou Pánu na Vaikuṇṭhaloce nebo Kṛṣṇaloce, pokud se vzdala veškeré připoutanosti ke hmotě včetně hrubohmotného a jemnohmotného těla. Když se duše nachází ve svém původním přirozeném postavení, říká se, že je osvobozená. Je možné se zaměstnat transcendentální láskyplnou službou Pánu a stát se jīvan-muktou, duší osvobozenou již v tomto hmotném těle.

(10) Āśraya: Transcendence, summum bonum, ze kterého vše pochází, na kom vše spočívá a s kým vše po zničení splyne, je zdrojem i oporou všeho. Āśraya se také nazývá Nejvyšší Brahman, jako například ve Vedānta-sūtře (athāto brahma-jijñāsa, janmādy asya yataḥ). Zvláště Śrīmad-Bhāgavatam popisuje tento Nejvyšší Brahman jako āśrayu. A protože tento āśraya je Śrī Kṛṣṇa, je studium vědy o Kṛṣṇovi největší životní nezbytností.

Śrīmad-Bhāgavatam uznává Śrī Kṛṣṇu za útočiště všech projevů, protože Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je konečným zdrojem všeho a nejvyšším cílem všech.

Zde je tedy třeba vzít v úvahu dva různé principy: āśraya, ten, kdo poskytuje útočiště, a āśrita, ti, kteří potřebují ochranu. Āśrita existují v závislosti na původním principu āśraya. Prvních devět kategorií, popsaných v prvních devíti zpěvech Śrīmad-Bhāgavatamu, počínaje stvořením a konče osvobozením, včetně puruṣa-avatārů, inkarnací, okrajové energie neboli živých bytostí a vnější energie neboli hmotného světa, jsou všechny āśrita. Modlitby ve Śrīmad-Bhāgavatamu ovšem směřují k āśraya-tattvě, Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi. Velké duše, způsobilé k vyprávění Śrīmad-Bhāgavatamu, těchto devět kategorií pečlivě popsaly, a to někdy popisy přímými, a jindy nepřímými, jako jsou příběhy. Jejich skutečným záměrem je dokonale poznat Absolutní Transcendenci, Śrī Kṛṣṇu, protože celý hmotný i duchovní svět spočívá na Jeho těle.

Verš

āśraya jānite kahi e nava padārtha
e navera utpatti-hetu sei āśrayārtha

Synonyma

āśraya — konečné útočiště; jānite — znát; kahi — diskutuji; e — těchto; nava — devět; pada-artha — kategorií; e — těchto; navera — devíti; utpatti — původu; hetu — příčinu; sei — tohoto; āśraya — utočiště; artha — význam.

Překlad

„Aby bylo jasně pochopeno konečné útočiště všeho, co existuje, popsal jsem i zbývajících devět kategorií. Příčina jejich zjevení je po právu nazývána jejich útočištěm.“

Verš

kṛṣṇa eka sarvāśraya, kṛṣṇa sarva-dhāma
kṛṣṇera śarīre sarva-viśvera viśrāma

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; eka — jedno; sarva-āśraya — útočiště všeho; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-dhāma — sídlo všeho; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śarīre — v těle; sarva-viśvera — všech vesmírů; viśrāma — místo spočinutí.

Překlad

„Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je útočištěm a sídlem všeho. Všechny vesmíry spočívají v Jeho těle.“

Verš

daśame daśamaṁ lakṣyam
āśritāśraya-vigraham
śrī-kṛṣṇākhyaṁ paraṁ dhāma
jagad-dhāma namāmi tat

Synonyma

daśame — v desátém zpěvu; daśamam — desáté téma; lakṣyam — být viděn; āśrita — chráněnce; āśraya — ochránce; vigraham — který je podobou; śrī-kṛṣṇa-ākhyam — známý jako Pán Śrī Kṛṣṇa; param — nejvyšší; dhāma — sídlo; jagat-dhāma — kde sídlí vesmíry; namāmi — klaním se; tat — Jemu.

Překlad

„,Desátý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu vyjevuje desáté téma, Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je útočištěm všech odevzdaných duší. Je známý jako Śrī Kṛṣṇa, je původním zdrojem všech vesmírů, a já se Mu klaním.̀“

Význam

Toto je citát z komentáře Śrīdhara Svāmīho k prvnímu verši první kapitoly desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kṛṣṇera svarūpa, āra śakti-traya-jñāna
yāṅra haya, tāṅra nāhi kṛṣṇete ajñāna

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sva-rūpa — skutečná povaha; āra — a; śakti-traya — tří energií; jñāna — poznání; yāṅra — jehož; haya — je; tāṅra — jeho; nāhi — není; kṛṣṇete — o Pánu Kṛṣṇovi; ajñāna — nevědomost.

Překlad

„Ten, kdo zná skutečnou podobu Śrī Kṛṣṇy a Jeho tři různé energie, o Něm nemůže mít nejasnosti.“

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī ve své Bhagavat-sandarbě (16) říká, že díky svým energiím, které samy jednají mimo dosah spekulativní lidské mysli, existuje Pán neboli Nejvyšší Transcendence, summum bonum, věčně ve čtyřech transcendentálních podobách zároveň: jako Jeho osobnost, Jeho neosobní záře, částice Jeho energie (živé bytosti) a základní příčina všech příčin. Tento Nejvyšší Celek je přirovnán ke slunci, které také existuje ve čtyřech rysech, a to jako osobnost boha Slunce, třpyt jeho zářící koule, sluneční paprsky uvnitř planety slunce a odrazy slunce v mnoha dalších předmětech. Snaha potvrdit existenci transcendentální Absolutní Pravdy pomocí našeho omezeného úsudku bude neúspěšná, protože Absolutní Pravda se nachází mimo dosah našich omezených spekulativních myslí. Hledáme-li ji upřímně, musíme uznat, že její moc je pro naše nepatrné mozky nepochopitelná. Zkoumání vesmíru si vyžádalo úsilí největších vědců světa, a přesto dodnes existují nesčetné problémy týkající se dokonce i základního poznání hmotného stvoření, jež matou vědce, kteří se s nimi potýkají. Toto materialistické poznání je od duchovní přírody hodně vzdálené, a proto je jednání a řízení Absolutní Pravdy bezpochyby nepochopitelné.

Je řečeno, že hlavní energie Absolutní Pravdy jsou tři: vnitřní, vnější a okrajová. Činnostmi své vnitřní energie projevuje Osobnost Božství ve své původní podobě duchovní vesmírné projevy známé jako Vaikuṇṭhaloky, jež existují věčně, i po zničení hmotného vesmírného projevu. Prostřednictvím své okrajové energie se Pán expanduje jako živé bytosti, jež jsou Jeho částmi, tak jako slunce šíří své paprsky všemi směry. Hmotné stvoření Pán projevuje svojí vnější silou, stejně jako slunce svými paprsky vytváří mlhu. Hmotné stvoření je pouze zvráceným odrazem věčné přírody Vaikuṇṭhy.

Tyto tři energie Absolutní Pravdy jsou popsány i ve Viṣṇu Purāṇě, kde je řečeno, že živé bytosti se kvalitou rovnají vnitřní energii, kdežto vnější energii nepřímo ovládá hlavní příčina všech příčin. Māyā, energie klamu, svádí živé bytosti stejně, jako mlha svede z cesty poutníka, když nepropustí světlo slunce. I když je moc māyi kvalitativně na nižší úrovni než okrajová energie, která se skládá z živých bytostí, nedílných částí Pána, přesto má schopnost tyto živé bytosti ovládat, stejně jako mlha může omezit účinek určité části slunečních paprsků, ačkoliv nemůže zahalit slunce. Živé bytosti zahalené touto energií podstupují evoluci různými životními druhy, s těly, která začínají nepatrným mravencem a končí Brahmou, stavitelem vesmíru. Pradhāna, z neosobního pohledu příčina všech příčin, není nikdo jiný než Nejvyšší Pán, kterého lze v oblasti duchovní energie vidět tváří v tvář. Díky své nepochopitelné moci přijímá všeprostupující hmotnou podobu. I když jsou všechny tyto tři energie – vnitřní, vnější a okrajová – v konečném smyslu svou podstatou stejné, liší se svými účinky, stejně jako elektrická energie, která může za různých podmínek vytvářet buď zimu, nebo teplo. Vnější a okrajová energie jsou takto nazývány za různých podmínek, ale v původní, vnitřní energii tyto podmínky neexistují, a není ani možné, aby podmínky vnější energie existovaly v okrajové energii a naopak. Ten, kdo je schopen pochopit spletité zákonitosti všech těchto energií Nejvyššího Pána, již nemůže zůstat empirickým impersonalistou, kterým byl pod vlivem chabého poznání.

Verš

kṛṣṇera svarūpera haya ṣaḍ-vidha vilāsa
prābhava-vaibhava-rūpe dvi-vidha prakāśa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpera — podoby; haya — je; ṣaṭ-vidha — šest druhů; vilāsa — podoby za účelem zábav; prābhava-vaibhava-rūpe — v kategoriích prābhava a vaibhava; dvi-vidha — dva druhy; prakāśa — expanzí.

Překlad

„Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa si užívá v šesti prvotních expanzích. Jeho dva projevy jsou prābhava a vaibhava.“

Význam

Nyní začíná autor Śrī Caitanya-caritāmṛty popisovat Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu v Jeho nespočetných expanzích. Pán se prvotně expanduje ve dvou kategoriích, a to prābhava a vaibhava. Podoby prābhava jsou mocné stejně jako Śrī Kṛṣṇa a podoby vaibhava mají částečnou moc. Podoby prābhava se projevují ve spojení s energiemi, kdežto podoby vaibhava se projevují ve spojení s výjimečnými vlastnostmi. Mocné projevy prābhava jsou také dvojího druhu: dočasné a věčné. Podoby jako Mohinī, Haṁsa a Śukla jsou projeveny pouze dočasně, v určitém věku. Mezi podoby prābhava, které nejsou podle hmotných měřítek příliš známé, patří Dhanvantari, Ṛṣabha, Vyāsa, Dattātreya a Kapila. Mezi podoby vaibhava-prakāśa se řadí Kūrma, Matsya, Nara-Nārāyaṇa, Vāraha, Hayagrīva, Pṛśnigarbha, Baladeva, Yajña, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuṇṭha, Ajita, Vāmana, Sārvabhauma, Ṛṣabha, Viṣvaksena, Dharmasetu, Sudhāmā, Yogeśvara a Bṛhadbhānu.

Verš

aṁśa-śaktyāveśa-rūpe dvi-vidhāvatāra
bālya paugaṇḍa dharma dui ta’ prakāra

Synonyma

aṁśa — úplné expanze; śakti-āveśa — zmocněné; rūpe — v podobách; dvi- vidha — dva druhy; avatāra — inkarnací; bālya — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; dharma — charakteristiky věkového období; dui — dva; ta' — jistě; prakāra — druhy.

Překlad

„Jeho inkarnace jsou dvou druhů: částečné a zmocněné. Zjevuje se ve dvou věkových obdobích – dětství a chlapectví.“

Význam

Podob vilāsa je celkem šest. Inkarnace jsou dvou druhů: śakty-āveśa (zmocněné) a aṁśāveśa (částečné). I tyto inkarnace patří mezi projevy prābhava a vaibhava. Dětství a chlapectví jsou dva zvláštní rysy Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, ale Jeho trvalým rysem je Jeho věčná podoba raného mládí. Původní Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa je stále uctíván v této věčně mladistvé podobě.

Verš

kiśora-svarūpa kṛṣṇa svayaṁ avatārī
krīḍā kare ei chaya-rūpe viśva bhari’

Synonyma

kiśora-svarūpa — jehož skutečným rysem je mládí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — samotný; avatārī — zdroj všech inkarnací; krīḍā kare — hraje; ei — těchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; viśva — vesmíry; bhari' — udržující.

Překlad

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích podob.“

Verš

ei chaya-rūpe haya ananta vibheda
ananta-rūpe eka-rūpa, nāhi kichu bheda

Synonyma

ei — těchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; haya — je; ananta — neomezená; vibheda — různorodost; ananta-rūpe — v neomezených podobách; eka-rūpa — jedna podoba; nāhi — není; kichu — jakýkoliv; bheda — rozdíl.

Překlad

„Těchto šest druhů podob se projevuje v neomezeném počtu obměn. Třebaže je jich mnoho, jsou všechny jednou; není mezi nimi rozdílu.“

Význam

Osobnost Božství se projevuje v šesti různých podobách: (1) prābhava, (2) vaibhava, (3) zmocněné inkarnace, (4) částečné inkarnace, (5) dětství a (6) chlapectví. Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, jehož trvalou podobou je mládí, si užívá svých transcendentálních sklonů prostřednictvím zábav v těchto šesti podobách. Těchto šest kategorií čítá neomezené množství podob Osobnosti Božství. Jīvy neboli živé bytosti jsou odlišené, avšak nedílné části Pána. To vše jsou projevy rozmanitosti Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, jemuž se nikdo nevyrovná.

Verš

cic-chakti, svarūpa-śakti, antaraṅgā nāma
tāhāra vaibhava ananta vaikuṇṭhādi dhāma

Synonyma

cit-śakti — duchovní energie; svarūpa-śakti — osobní energie; antaḥ-aṅgā — vnitřní; nāma — jménem; tāhāra — té; vaibhava — projevy; ananta — neomezené; vaikuṇṭha-ādi — Vaikuṇṭha a tak podobně; dhāma — sídla.

Překlad

„Tato cit-śakti, známá i jako svarūpa-śakti nebo antaraṅga-śakti, má mnoho různých projevů. Udržuje království Boha se vším, co k němu patří.“

Verš

māyā-śakti, bahiraṅgā, jagat-kāraṇa
tāhāra vaibhava ananta brahmāṇḍera gaṇa

Synonyma

māyā-śakti — energie klamu; bahiḥ-aṅgā — vnější; jagat-kāraṇa — příčina vesmíru; tāhāra — té; vaibhava — projevy; ananta — neomezené; brahmāṇḍera — vesmírů; gaṇa — množství.

Překlad

„Vnější energie, zvaná māyā-śakti, je příčinou nesčetného množství vesmírů s různými hmotnými silami.“

Verš

jīva-śakti taṭasthākhya, nāhi yāra anta
mukhya tina śakti, tāra vibheda ananta

Synonyma

jīva-śakti — energie živé bytosti; taṭa-stha-ākhya — zvaná okrajová; nāhi — není; yāra — jejíž; anta — konec; mukhya — hlavní; tina — tři; śakti — energie; tāra — jejich; vibheda — rozmanitost; ananta — neomezená.

Překlad

„Okrajová energie, jež je mezi těmito dvěma, zahrnuje nesčetné množství živých bytostí. To jsou tedy tři hlavní energie, které mají neomezeně mnoho kategorií a pododdělení.“

Význam

Vnitřní energie Pána, zvaná cit-śakti nebo též antaraṅga-śakti, projevuje rozmanitost v transcendentálním světě známém jako Vaikuṇṭha. Kromě nás existuje neomezené množství osvobozených živých bytostí, které se sdružují s Pánem, Osobností Božství, v Jeho nespočetných podobách. Hmotný vesmír zjevuje vnější energii, ve které je podmíněným živým bytostem dána příležitost vrátit se po opuštění hmotné tělesné schránky zpátky k Osobnosti Božství. Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8) nás informuje:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

„Nejvyšší Pán nemá sobě rovného. Sám není nucen nic dělat a nemá hmotné smysly. Nikdo se Mu nevyrovná, ani Jej nepředčí. Má neomezené různorodé energie různých názvů, které v Něm existují jako samostatné vlastnosti a zprostředkovávají Mu úplné poznání, moc a zábavy.“

Verš

e-mata svarūpa-gaṇa, āra tina śakti
sabhāra āśraya kṛṣṇa, kṛṣṇe sabhāra sthiti

Synonyma

e-mata — takto; svarūpa-gaṇa — osobní podoby; āra — a; tina — tři; śakti — energie; sabhāra — celého shromáždění; āśraya — útočiště; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; sabhāra — celého shromáždění; sthiti — existence.

Překlad

„Toto jsou hlavní projevy a expanze Pána, Osobnosti Božství, a Jeho tří energií. Všechny vyvěrají z Transcendence, Śrī Kṛṣṇy, a jejich existence spočívá v Něm.“

Verš

yadyapi brahmāṇḍa-gaṇera puruṣa āśraya
sei puruṣādi sabhāra kṛṣṇa mūlāśraya

Synonyma

yadyapi — ačkoliv; brahma-aṇḍa-gaṇera — množství vesmírů; puruṣapuruṣa-avatāra; āśraya — útočiště; sei — tohoto; puruṣa-ādipuruṣa-avatārů a tak dále; sabhāra — shromáždění; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mūla-āśraya — původní zdroj.

Překlad

„I když jsou tři puruṣové útočištěm všech vesmírů, Pán Kṛṣṇa je Jejich původním zdrojem.“

Verš

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa, kṛṣṇa sarvāśraya
parama īśvara kṛṣṇa sarva-śāstre kaya

Synonyma

svayam — samotný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-āśraya — útočiště všech; parama — Nejvyšší; īśvara — Pán; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sarva-śāstre — všechna písma; kaya — říkají.

Překlad

„Původním Pánem a zdrojem všech expanzí je tedy Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Všechna zjevená písma uznávají Śrī Kṛṣṇu jako Nejvyššího Pána.“

Verš

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Synonyma

īśvaraḥ — vládce; paramaḥ — nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sat — věčná existence; cit — absolutní poznání; ānanda — absolutní blaženost; vigrahaḥ — jehož podoba; anādiḥ — bez počátku; ādiḥ — původ; govindaḥ — Pán Govinda; sarva-kāraṇa-kāraṇam — příčina všech příčin.

Překlad

„,Kṛṣṇa, známý jako Govinda, je nejvyšší vládce a má věčné, blažené, duchovní tělo. Je původem všeho, ale sám nemá žádný původ, protože On je prvotní příčinou všech příčin.̀“

Význam

To je první verš páté kapitoly Brahma-saṁhity.

Verš

e saba siddhānta tumi jāna bhāla-mate
tabu pūrva-pakṣa kara āmā cālāite

Synonyma

e — tyto; saba — všechny; siddhānta — závěry; tumi — ty; jāna — znáš; bhāla-mate — dobře; tabu — přesto; pūrva-pakṣa — námitku; kara — vznášíš; āmā — mně; cālāite — způsobit zbytečnou úzkost.

Překlad

„Ty moc dobře znáš všechny tyto závěry písem, ale vymýšlíš logické argumenty jen proto, abys mě rozrušil.“

Význam

Sečtělý člověk, který zevrubně prostudoval písma, se nezdráhá přijmout Śrī Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Když se začne o této věci přít, dělá to určitě jen proto, aby rozrušil mysli svých odpůrců.

Verš

sei kṛṣṇa avatārī vrajendra-kumāra
āpane caitanya-rūpe kaila avatāra

Synonyma

sei — tento; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatārī — zdroj všech inkarnací; vrajendra-kumāra — syn krále Vradži; āpane — osobně; caitanya-rūpe — v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; avatāra — inkarnace.

Překlad

Ten samý Pán Kṛṣṇa, zdroj všech inkarnací, je známý jako syn krále Vradži. Osobně sestoupil jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

ataeva caitanya gosāñi paratattva-sīmā
tāṅre kṣīroda-śāyī kahi, ki tāṅra mahimā

Synonyma

ataeva — proto; caitanya gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; para-tattva-sīmā — nejvyšší úroveň Absolutní Pravdy; tāṅre — Jemu; kṣīroda-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; kahi — když řeknu; ki — co; tāṅra — Jeho; mahimā — sláva.

Překlad

Proto je Pán Caitanya Nejvyšší Absolutní Pravda. Nazvat Jej Kṣīrodakaśāyī Viṣṇuem Mu na slávě nepřidá.

Verš

sei ta’ bhaktera vākya nahe vyabhicārī
sakala sambhave tāṅte, yāte avatārī

Synonyma

sei — tato; ta' — jistě; bhaktera — oddaného; vākya — řeč; nahe — není; vyabhicārī — odchylka; sakala — všechny; sambhave — možnosti; tāṅte — v Něm; yāte — protože; avatārī — zdroj všech inkarnací.

Překlad

Taková slova ze rtů upřímného oddaného však nemohou být chybná. V Něm spočívají všechny možnosti, protože On je původní Pán.

Verš

avatārīra dehe saba avatārera sthiti
keho kona-mate kahe, yemana yāra mati

Synonyma

avatārīra — zdroje; dehe — v těle; saba — všech; avatārera — inkarnací; sthiti — existence; keho — někdo; kona-mate — nějakým způsobem; kahe — říká; yemana — jako podle; yāra — čí; mati — názor.

Překlad

Všechny ostatní inkarnace setrvávají v neprojevených podobách v původním těle prvotního Pána. Lze Ho tedy podle svého názoru oslovit jménem jakékoliv inkarnace.

Význam

Pro oddaného není nic rozporuplného v tom, když nazve Nejvyššího Pána jakýmkoliv z rozmanitých jmen Jeho úplných expanzí, protože v původní Osobnosti Božství jsou všechny kategorie obsaženy. Můžeme se tedy na Pána obracet kterýmkoliv ze jmen Jeho úplných expanzí, protože ty všechny v původní osobě existují. Ve Śrī Caitanya-bhāgavatě (Madhya 6.95) Pán Caitanya říká: „Ležel jsem a spal v oceánu mléka, ale volání Nāḍy, Śrī Advaity Prabhua, Mě probudilo.“ Zde Pán mluví o své podobě Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua.

Verš

kṛṣṇake kahaye keha — nara-nārāyaṇa
keho kahe, kṛṣṇa haya sākṣāṭ vāmana

Synonyma

kṛṣṇake — Pánu Kṛṣṇovi; kahaye — říká; keha — někdo; nara-nārāyaṇa — Nara-Nārāyaṇa; keho — někdo; kahe — říká; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; sākṣāt — přímo; vāmana — Pán Vāmana.

Překlad

Někteří říkají, že Śrī Kṛṣṇa je přímo Nara-Nārāyaṇa, a jiní říkají, že je přímo Vāmana.

Verš

keho kahe, kṛṣṇa kṣīroda-śāyī avatāra
asambhava nahe, satya vacana sabāra

Synonyma

keho — někdo; kahe — říká; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṣīroda-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; avatāra — inkarnace; asambhava — nemožné; nahe — není; satya — pravdivé; vacana — výroky; sabāra — všech.

Překlad

Někteří říkají, že Kṛṣṇa je inkarnace Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua. Nic z toho není nemožné; každý z těchto výroků je stejně pravdivý jako ostatní.

Význam

Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.383) je řečeno:

ata evā purāṇādaukecin nara-sakhātmatām
mahendrānujatāṁ kecit
kecit kṣīrābdhi-śāyitām
sahasra-śīrṣatāṁ kecitkecid vaikuṇṭha-nāthatām
brūyuḥ kṛṣṇasya munayas
tat-tad-vṛtty-anugāminaḥ

“According to the intimate relationships between Śrī Kṛṣṇa, the primeval Lord, and His devotees, the Purāṇas describe Him by various names. Sometimes He is called Nārāyaṇa; sometimes Upendra (Vāmana), the younger brother of Indra, King of heaven; and sometimes Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Sometimes He is called the thousand-hooded Śeṣa Nāga, and sometimes the Lord of Vaikuṇṭha.”

Verš

keho kahe, para-vyome nārāyaṇa hari
sakala sambhave kṛṣṇe, yāte avatārī

Synonyma

keho — někdo; kahe — říká; para-vyome — v transcendentálním světě; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; hari — Nejvyšší Osobnost Božství; sakala sambhave — všechny možnosti; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; yāte — protože; avatārī — zdroj všech inkarnací.

Překlad

Někteří Jej nazývají Hari, neboli Nārāyaṇa transcendentálního světa. U Kṛṣṇy je možné vše, protože je původním Pánem.

Verš

saba śrotā-gaṇera kari caraṇa vandana
e saba siddhānta śuna, kari’ eka mana

Synonyma

saba — všech; śrotā-gaṇera — posluchačů; kari — dělám; caraṇa — k lotosovým nohám; vandana — modlení se; e — tyto; saba — všechny; siddhānta — závěry; śuna — prosím slyšte; kari' — činící; eka — jednu; mana — mysl.

Překlad

Skládám poklony u nohou všech, kdo poslouchají nebo čtou tuto rozpravu. Slyšte prosím pozorně, jaký je závěr všech těchto výroků.

Význam

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty se zde klaní u nohou svých čtenářů a s veškerou pokorou je snažně prosí, aby tyto závěrečné argumenty týkající se Absolutní Pravdy vyslechli s velkou pozorností. Naslouchání těmto argumentům bychom se neměli vyhýbat, protože jen díky tomuto poznání můžeme Kṛṣṇu dokonale znát.

Verš

siddhānta baliyā citte nā kara alasa
ihā ha-ite kṛṣṇe lāge sudṛḍha mānasa

Synonyma

siddhānta — závěr; baliyā — zvažující; citte — v mysli; kara — nebuď; alasa — líný; ihā — toto; ha-ite — od; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; lāge — ustálí se; su-dṛḍha — velmi pevná; mānasa — mysl.

Překlad

Upřímný student by neměl rozhovory o těchto závěrech zanedbávat a považovat je za rozporuplné, protože posilují mysl, která díky nim přilne ke Śrī Kṛṣṇovi.

Význam

Je mnoho studentů, kteří, přestože čtou Bhagavad-gītu, Kṛṣṇovo postavení kvůli svému nedokonalému poznání špatně pochopí a docházejí k závěru, že je obyčejnou historickou postavou. To nesmí být náš případ. Pravdu o Kṛṣṇovi se musíme snažit pochopit velmi pečlivě. Jestliže kvůli lenosti nedospějeme k úplnému poznání Kṛṣṇy, naše představa oddané služby bude zavádějící, jako v případě těch, kteří se prohlašují za pokročilé oddané a napodobují transcendentální příznaky, jež lze někdy vidět u osvobozených duší. I když je zvažování a argumentace velmi vhodný způsob, jak nezasvěceného člověka přivést k tomu, aby se stal oddaným, začátečníci v oddané službě musí vždy dbát na to, aby Kṛṣṇu poznali pohledem zjevených písem, pravých oddaných a duchovního mistra. Dokud o Śrī Kṛṣṇovi neuslyšíme od těchto autorit, nemůžeme dělat v oddanosti Śrī Kṛṣṇovi žádný pokrok. Zjevená písma se zmiňují o devíti způsobech, kterými lze dosáhnout oddané služby, a mezi nimi stojí jako první a nejdůležitější naslouchání autoritě. Semínko oddanosti nemůže vyklíčit, dokud není zaléváno procesem naslouchání a opěvování. Tato transcendentální poselství bychom měli s pokorou přijmout z duchovně pokročilých zdrojů, a potom ta samá poselství přednášet ku prospěchu svému i těch, kdo nás poslouchají.

Poté, co Brahmā popsal situaci čistých oddaných, kteří se již nezajímají o empirickou filosofii a plodonosné činnosti, doporučil proces naslouchání osobám, které kráčejí po cestě oddanosti. Kráčení ve stopách těchto osvobozených duší, jež jsou schopné pronášet skutečný transcendentální zvuk, nás může dovést do nejvyššího stádia oddanosti, a tak se z nás mohou stát mahā-bhāgavatové. Když Pán Caitanya Mahāprabhu učil Sanātanu Gosvāmīho, řekl (Madhya 22.65):

śāstra-yuktye sunipuṇa, dṛḍha-śraddhā yāṅra
̀uttama-adhikārī' sei tāraye saṁsāra

„Vysvobozovat ostatní ze spárů hmotné existence je skutečně schopen ten, kdo dokonale chápe závěry zjevených písem a plně se odevzdává Pánovu plánu.“ Śrīla Rūpa Gosvāmī nás ve své Upadeśāmṛtě (3) nabádá, že pokud si přejeme rychlý pokrok v oddané službě, měli bychom být velmi aktivní a vytrvalí při konání povinností předepsaných zjevenými písmy a potvrzených duchovním mistrem. Přijetí cesty osvobozených duší a sdružování se s čistými oddanými tyto činnosti ještě obohatí.

Imitátoři oddaných, kteří chtějí vystupovat jako pokročilí vaiṣṇavové, a proto napodobují předešlé ācāryi, aniž by je následovali v principech, jsou ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.24) odsouzeni jako lidé s kamenným srdcem. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura o jejich kamenném srdci říká: bahir aśru-pulakayoḥ sator api yad dhṛdayaṁ na vikriyeta tad aśma-sāram iti kaniṣṭhādhikāriṇām eva aśru-pulakādi-mattve 'pi aśma-sāra-hṛdayatayā nindaiṣā – „Ti, kdo se naučili ronit slzy, aniž by se změnila jejich srdce, jsou známí jako oddaní na nejnižší úrovni se srdcem z kamene. Jejich uměle nacvičený a předstíraný nářek si za všech okolností zaslouží odsouzení.“ Ta skutečná změna v srdci, o které byla zmínka dříve, se projeví neochotou dělat cokoliv, co není v souladu s oddanou službou. Aby k takové změně došlo, jsou plodné diskuse o Śrī Kṛṣṇovi a Jeho energiích absolutně nezbytné. Falešní oddaní si mohou myslet, že je pouhé ronění slz přivede na transcendentální úroveň, i když skutečná změna v srdci nenastala. Pokud však nepřijde transcendentální realizace, jsou takové praktiky k ničemu. Falešní oddaní neznají závěry transcendentálního poznání, a proto si myslí, že je vysvobodí umělé ronění slz. Jiný druh falešných oddaných si zase myslí, že studovat knihy předešlých ācāryů je stejně nevhodné jako studium suchých empirických filosofií. Śrīla Jīva Gosvāmī však po vzoru předešlých ācāryů hlásá závěry písem v šesti kompozicích zvaných Ṣaṭ-sandarbhy. Falešní oddaní vědí o těchto závěrech velmi málo, a tak nedosáhnou čisté oddané služby, protože jim chybí nadšení přijmout v oddané službě příznivé vedení, jež poskytují seberealizovaní oddaní. Tito falešní oddaní jsou jako impersonalisté, kteří si také myslí, že oddaná služba není o nic lepší než obyčejné plodonosné činnosti.

Verš

caitanya-mahimā jāni e saba siddhānte
citta dṛḍha hañā lāge mahimā-jñāna haite

Synonyma

caitanya-mahimā — slávu Pána Caitanyi Mahāprabhua; jāni — znám; e — těmto; saba — všem; siddhānte — díky závěrům; citta — mysl; dṛḍha — pevná; hañā — když se stane; lāge — upevní se; mahimā-jñāna — poznání o vznešenosti; haite — od.

Překlad

Díky tak důslednému studiu znám slávu Pána Caitanyi. Jedině když známe tuto slávu, může být naše pouto k Němu silné a neochvějné.

Význam

Slávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeme znát jen tehdy, pokud v poznání dospějeme ke konečnému závěru o Śrī Kṛṣṇovi, a ten ještě posílíme autorizovaným studiem závěrů, ke kterým došli ācāryové.

Verš

caitanya-prabhura mahimā kahibāra tare
kṛṣṇera mahimā kahi kariyā vistāre

Synonyma

caitanya-prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — sláva; kahibāra tare — proto, abych řekl; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mahimā — sláva; kahi — říkám; kariyā — činící; vistāre — v expanzi.

Překlad

Slávu Śrī Kṛṣṇy jsem se snažil podrobně popsat jenom proto, abych rozhlásil slávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

caitanya-gosāñira ei tattva-nirūpaṇa
svayaṁ-bhagavān kṛṣṇa vrajendra-nandana

Synonyma

caitanya-gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; tattva — pravdy; nirūpaṇa — ustanovení; svayam-bhagavān — samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vrajendra-nandana — syn krále Vradži.

Překlad

Závěr je tedy takový, že Pán Caitanya je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn krále Vradži.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Śrī Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke druhé kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství.