Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.83

Verš

aham eva kvacid brahman
sannyāsāśramam āśritaḥ
hari-bhaktiṁ grāhayāmi
kalau pāpa-hatān narān

Synonyma

aham — Já; eva — jistě; kvacit — někde; brahman — ó brāhmaṇo; sannyāsa-āśramam — stavu odříkavého života; āśritaḥ — uchyluji se do; hari-bhaktim — oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; grāhayāmi — dám; kalau — ve věku Kali; pāpa-hatān — hříšným; narān — lidem.

Překlad

„Ó učený brāhmaṇo, někdy vstupuji do stavu odříkání, abych přiměl pokleslé lidi věku Kali přijmout oddanou službu Pánu.“