Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.13

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nuyugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly přijaty; varṇāḥ trayaḥ — tři barvy; hi — jistě; asya — tvého syna Kṛṣṇy; gṛhṇataḥ — přijímající; anuyugam tanūḥ — transcendentální těla podle různých yug; śuklaḥ — někdy bílé; raktaḥ — někdy červené; tathā — a také; pītaḥ — někdy žluté; idānīm kṛṣṇatām gataḥ — v současnosti přijal načernalou barvu.

Překlad

“Tvůj syn Kṛṣṇa se zjevuje jako inkarnace v každém věku. V minulosti měl tři různé barvy-bílou, červenou a žlutou-a nyní se zjevil s načernalou. (V jiné Dvāpara-yuze se zjevil jako Pán Rāmacandra s barvou śuky neboli papouška. Všechny tyto inkarnace se nyní spojily v Kṛṣṇovi.)”

Význam

Gargamuni částečně vysvětluje postavení Pána Kṛṣṇy a částečně zakrývá fakta. Naznačil: “Tvůj syn je vznešená osobnost a v různých věcích může mít různou barvu svého těla.” Slovo gṛhṇataḥ vyjadřuje, že Kṛṣṇa se může zcela svobodně rozhodovat. Jinými slovy, je Nejvyšší Osobností Božství a může dělat, co se Mu zachce. Ve védské literatuře jsou uvedeny různé barvy Pána v různých věcích, a když tedy Gargamuni řekl: “Tvůj syn měl tyto barvy,” nepřímo tím prohlásil: “Je to Nejvyšší Osobnost Božství.” Kvůli Kaṁsovu krutému jednání se Gargamuni snažil tuto skutečnost uchovat v tajnosti, ale nepřímo Nandovi Mahārājovi sdělil, že jeho syn Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.

Můžeme podotknout, že Śrīla Jīva Gosvāmī ve své knize nazvané Krama-sandarbha vyjádřil význam tohoto verše. Kṛṣṇa se v každém věku zjevuje v jiné podobě-buď bílé, červené nebo žluté-ale tentokrát se zjevil osobně ve své původní, načernalé, a jak Gargamuni předpověděl, projevil moc Nārāyaṇa. Jelikož v této podobě se Nejvyšší Osobnost Božství projevuje plně, má jméno Śrī Kṛṣṇa neboli “ten, kdo je přitažlivý pro všechny”.

Kṛṣṇa je ve skutečnosti zdrojem všech avatārů, a proto se vyznačuje rozličnými rysy jednotlivých avatārů. Když sestoupí Kṛṣṇa, jsou v Něm zahrnuty rysy všech ostatních inkarnací. Jiné inkarnace jsou částečným zastoupením Kṛṣṇy, který je úplnou inkarnací Nejvyšší Bytosti. Je třeba vědět, že Nejvyšší Bytost je stále tatáž osoba, ať už se zjevuje v podobě śukla, rakta nebo pīta (bílé, červené či žluté). Když přichází v různých inkarnacích, má různé barvy, stejně jako sluneční svit, který obsahuje sedm barev. Někdy se barvy slunečního svitu projevují odděleně, ale jinak je viditelný především jako jasné světlo. Všichni jednotliví avatārové, jako například manvantara-avatārové, līlā-avatārové a daśa-avatārové, jsou v kṛṣṇa-avatārovi obsaženi. Když se zjevuje Kṛṣṇa, všichni avatārové se zjevují s Ním. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.3.26) je uvedeno:

avatārā hy asaṅkhyeyā
hareḥ sattva-nidher dvijāḥ
yathāvidāsinaḥ kulyāḥ
sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ

Avatārové se zjevují neustále, jako neustále plynoucí voda. Nikdo nedokáže spočítat, kolik je na tekoucí vodě vln, a stejně neomezený je i počet avatārů. Kṛṣṇa je úplným zastoupením všech těchto avatārů, jelikož je jejich zdrojem: Kṛṣṇa je aṁśī, zatímco ostatní jsou aṁśa, části Kṛṣṇy. Všechny živé bytosti, včetně nás, jsou aṁśi (mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ) a mají různou velikost. Lidské bytosti (což jsou nepatrné aṁśi) a polobozi, viṣṇu-tattva i všechny ostatní živé bytosti jsou části Nejvyššího. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Kṛṣṇa je úplným zastoupením všech živých bytostí, a když je přítomen, jsou v Něm všichni avatārové zahrnuti.

Jedenáctý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu popisuje inkarnace pro každou yugu v chronologickém pořadí. Je tam řečeno: kṛte śuklaś catur-bāhuḥ, tretāyāṁ rakta-varṇo 'sau, dvāpare bhagavān śyāmaḥ a kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam. Ačkoliv Bhāgavatam uvádí kṛṣṇa-varṇam, vidíme, že v Kali-yuze má Bhagavān v podobě Pána Gaurasundary barvu žlutou (pīta-varṇa). Aby byla tato tvrzení v souladu a nevyzněla protikladně, je třeba vědět, že i když v některých yugách určité barvy převládají, v každé yuze, kdykoli se zjeví Kṛṣṇa, jsou zastoupeny všechny barvy. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam-Caitanya Mahāprabhu sice není kṛṣṇa ve smyslu “načernalý”, ale rozumí se, že je samotný Kṛṣṇa. Idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ. Nyní se zjevil tentýž původní Kṛṣṇa, jenž přichází v různých varṇách neboli barvách. Slovo āsan naznačuje, že je přítomný neustále. Když Nejvyšší Osobnost Božství přichází ve své úplnosti, je vždy kṛṣṇa-varṇam, přestože může mít různé barvy. Prahlāda Mahārāja prohlašuje, že Caitanya Mahāprabhu je channa-i když je to Kṛṣṇa, je skrytý žlutou barvou. Gauḍīya-vaiṣṇavové proto přijímají závěr, že Caitanya Mahāprabhu je Kṛṣṇa, přestože se zjevil v barvě pīta.

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ