Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.26

Verš

avatārā hy asaṅkhyeyā
hareḥ sattva-nidher dvijāḥ
yathāvidāsinaḥ kulyāḥ
sarasaḥ syuḥ sahasraśaḥ

Synonyma

avatārāḥ — inkarnace; hi — zajisté; asaṅkhyeyāḥ — nespočetné; hareḥ — Hariho, Pána; sattva-nidheḥ — z oceánu dobra; dvijāḥbrāhmaṇové; yathā — tak jak je; avidāsinaḥ — nevyčerpatelné; kulyāḥ — říčky; sarasaḥ — širá jezera; syuḥ — jsou; sahasraśaḥ — tisíce.

Překlad

Ó brāhmaṇové, inkarnace Pána jsou nespočetné jako říčky a potoky z nevyčerpatelných zdrojů vod.

Význam

Uvedené inkarnace Osobnosti Božství samozřejmě nejsou jediné. Zde je zmínka jen o těch nejvýznačnějších. Existuje řada dalších: Śrī Hayagrīva, Hari, Haṁsa, Pṛśnigarbha, Vibhu, Satyasena, Vaikuṇṭha, Sārvabhauma, Viṣvaksena, Dharmasetu, Sudhāmā, Yogeśvara, Bṛhadbhānu a jiní, kteří se všichni zjevili jako inkarnace Pána v dávných dobách. Śrī Prahlāda Mahārāja říkal ve své modlitbě: “Pane můj! Přicházíš v tolika inkarnacích, kolik je životních druhů. Zjevuješ se mezi vodními živočichy, mezi rostlinami, mezi plazy, mezi ptáky, šelmami, lidmi, polobohy atd. V těchto inkarnacích se zastáváš věřících a nevěřící trestáš. Zjevuješ se s ohledem na dané podmínky v každé yuze jinak. A v Kali-yuze jsi se zjevil jako oddaný.” Touto Pánovou inkarnací v Kali-yuze je Śrī Caitanya Mahāprabhu. Zmínky o inkarnaci Pána jako Śrī Caitanya Mahāprabhu najdeme též na jiných místech v Bhāgavatamu a v dalších písmech. Brahma-saṁhitā nepřímo říká, že Pán se zjevuje v mnoha inkarnacích, mezi které patří Rāma, Nṛsiṁha, Varāha, Matsya, Kūrma a řada dalších, ale že někdy Pán přichází Osobně. Pána Śrī Kṛṣṇu a Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua z tohoto hlediska nelze zařadit mezi inkarnace, neboť jsou prvotními osobnostmi, ze kterých všechny inkarnace vycházejí. Příští śloka tuto skutečnost blíže osvětlí. Pán je nevyčerpatelným zdrojem nespočetného množství inkarnací, které nemusí být vždy nutně uvedeny. Každá z těchto inkarnací se však vždy vyznačuje nadlidskou silou a vykonává zázračné činy, které žádná jiná živá bytost vykonávat nedokáže. Lze tedy velmi snadno rozlišit, kdo je a kdo není opravdovou, přímo či nepřímo zplnomocněnou inkarnací. Některé uvedené inkarnace jsou téměř úplné části Boha. Je tomu tak kupříkladu při inkarnaci čtyř Kumārů, kteří jsou zplnomocnění co se týče transcendentálního poznání. Nārada Muni byl zplnomocněn v otázkách oddané služby a Mahārāja Pṛthu byl zplnomocněnou inkarnací ve věcech státosprávy. Matsya-avatāra je úplnou částí Boha. Nesčíslné inkarnace Pána, které se nepřetržitě zjevují ve všech vesmírných soustavách, jsou tedy jako neustálý proud z vodopádů.