Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTĀ

Důvěrné důvody zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua

V této kapitole eposu Caitanya-caritāmṛta zdůrazňuje Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī skutečnost, že Pána Caitanyu vedly k Jeho zjevení tři hlavní důvody. Prvním bylo vychutnat si roli Śrīmatī Rādhārāṇī, nejpřednější partnerky, se kterou Śrī Kṛṣṇa sdílí svoji transcendentální lásku. Pán Kṛṣṇa je studnicí transcendentálních láskyplných výměn se Śrīmatī Rādhārāṇī, při nichž je Pán sám subjektem a Rādhārāṇī objektem. Takže Pán jako subjekt si chtěl vychutnávat láskyplné nálady v postavení objektu, Rādhārāṇī.

Druhým důvodem Pánova zjevení byla Jeho touha poznat svoji vlastní transcendentální chuť. Pán Kṛṣṇa je ztělesněním veškeré sladkosti. Náklonnost, kterou Rādhārāṇī ke Kṛṣṇovi cítí, je vznešená, a aby ji zakusil a poznal svoji vlastní transcendentální sladkost, přijal náladu Rādhārāṇī.

Třetí důvod, proč se Pán Caitanya zjevil, byla Jeho touha užívat si blaženosti, kterou zažívá Rādhārāṇī. Pán uvažoval, že Rādhārāṇī se nepochybně těší z Jeho společnosti a On se těší ze společnosti Rādhārāṇī, ale výměna transcendentálních nálad v tomto duchovním páru přináší více potěšení Śrīmatī Rādhārāṇī než Śrī Kṛṣṇovi. Rādhārāṇī pociťovala v Kṛṣṇově společnosti více transcendentální blaženosti, než kolik On mohl pochopit, aniž by přijal Její roli. Kṛṣṇa si však v roli Śrīmatī Rādhārāṇī užívat nemohl, protože Mu tato role byla úplně cizí. Kṛṣṇa je transcendentální muž a Rādhārāṇī je transcendentální žena. Pán Kṛṣṇa se z toho důvodu zjevil jako Pán Śrī Caitanya, s emocemi a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, aby poznal transcendentální blaženost lásky ke Kṛṣṇovi.

Pán Caitanya se zjevil, aby naplnil tyto důvěrné touhy a dále také aby kázal o mimořádné důležitosti zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare a aby odpověděl na volání Advaity Prabhua. To byly druhotné důvody.

Śrī Svarūpa Dāmodara Gosvāmī byl hlavní postavou mezi důvěrnými oddanými Pána Caitanyi. Poznámky v jeho deníku vyjevily tyto důvěrné Pánovy záměry, a totéž potvrdily výroky Śrīly Rūpy Gosvāmīho v jeho různých modlitbách a básních.

Tato kapitola také přesně popisuje rozdíl mezi chtíčem a láskou. Autor je zde od sebe velmi jasně odlišil, protože vzájemné vztahy Kṛṣṇy a Rādhy se zcela liší od hmotného chtíče.

Verš

śrī-caitanya-prasādena
tad-rūpasya vinirṇayam
bālo ’pi kurute śāstraṁ
dṛṣṭvā vraja-vilāsinaḥ

Synonyma

śrī-caitanya-prasādena — milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua; tat — Jeho; rūpasya — podoby; vinirṇayam — úplné odhodlání; bālaḥ — dítě; api — dokonce; kurute — činí; śāstram — zjevená písma; dṛṣṭvā — po zhlédnutí; vraja-vilāsinaḥ — kdo si užívá zábav ve Vradži.

Překlad

Milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua může i hloupé dítě plně popsat povahu Pána Kṛṣṇy, který si užívá svých zábav ve Vradži, tak, jak to vidí zjevená písma.

Význam

Pochopit význam této sanskrtské śloky může pouze ten, komu se dostalo bezpříčinné milosti Pána Caitanyi. Pán Śrī Kṛṣṇa je absolutní Osobnost Božství a nelze Jej vidět světskými prostředky, protože si vyhrazuje právo nebýt odhalen intelektuálním úsilím neoddaných. Bez ohledu na tyto skutečnosti však milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua může i malé dítě snadno poznat Pána Śrī Kṛṣṇu a Jeho transcendentální zábavy ve Vrindávanu.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Śrī Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

caturtha ślokera artha kaila vivaraṇa
pañcama ślokera artha śuna bhakta-gaṇa

Synonyma

caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; kaila — učinil; vivaraṇa — popis; pañcama — pátého; ślokera — verše; artha — význam; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Popsal jsem význam čtvrtého verše. Ó oddaní, nyní prosím vyslechněte význam verše pátého.

Verš

mūla-ślokera artha karite prakāśa
artha lāgāite āge kahiye ābhāsa

Synonyma

mūla — původního; ślokera — verše; artha — význam; karite — učinit; prakāśa — vyjevení; artha — význam; lāgāite — dotknout se; āge — nejprve; kahiye — řeknu; ābhāsa — náznak.

Překlad

Pro vysvětlení původního verše nejprve naznačím, o čem pojednává.

Verš

caturtha ślokera artha ei kaila sāra
prema-nāma pracārite ei avatāra

Synonyma

caturtha — čtvrtého; ślokera — verše; artha — význam; ei — tuto; kaila — dal; sāra — podstatu; prema — láska k Bohu; nāma — svaté jméno; pracārite — šířit; ei — tato; avatāra — inkarnace.

Překlad

Již dříve jsem předložil podstatu významu čtvrtého verše: tento avatāra (Śrī Caitanya Mahāprabhu) sestupuje proto, aby šířil zpívání svatého jména a lásku k Bohu.

Verš

satya ei hetu, kintu eho bahiraṅga
āra eka hetu, śuna, āche antaraṅga

Synonyma

satya — pravda; ei — tento; hetu — důvod; kintu — ale; eho — tento; bahiraṅga — vnější; āra — další; eka — jeden; hetu — důvod; śuna — slyšte; āche — je; antaraṅga — vnitřní.

Překlad

I když to je pravda, jedná se pouze o vnější důvod Pánova sestoupení. Vyslechněte si prosím další, důvěrný důvod, proč se Pán zjevil.

Význam

Ve čtvrtém verši třetí kapitoly bylo jasně řečeno, že se Pán Caitanya zjevil, aby šířil lásku ke Kṛṣṇovi a zpívání Jeho transcendentálního svatého jména, Hare Kṛṣṇa. To byl však pouze druhotný význam zjevení Pána Caitanyi. Jak se dozvíme z této kapitoly, skutečný důvod byl jiný.

Verš

pūrve yena pṛthivīra bhāra haribāre
kṛṣṇa avatīrṇa hailā śāstrete pracāre

Synonyma

pūrve — dříve; yena — když; pṛthivīra — Země; bhāra — břímě; haribāre — odebrat; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatīrṇa — sestoupil; hailā — byl; śāstrete — písma; pracāre — tvrdí.

Překlad

Písma tvrdí, že v minulosti Śrī Kṛṣṇa sestoupil proto, aby odstranil břímě Země.

Verš

svayaṁ-bhagavānera karma nahe bhāra-haraṇa
sthiti-kartā viṣṇu karena jagat-pālana

Synonyma

svayam-bhagavānera — původní Nejvyšší Osobnosti Božství; karma — povinnost; nahe — není; bhāra-haraṇa — odstranit břímě; sthiti-kartā — udržovatel; viṣṇu — Pán Viṣṇu; karena — činí; jagat-pālana — ochranu vesmíru.

Překlad

Odstranit toto břímě ovšem není věcí Nejvyšší Osobnosti Božství, protože vesmír chrání jeho udržovatel Viṣṇu.

Verš

kintu kṛṣṇera yei haya avatāra-kāla
bhāra-haraṇa-kāla tāte ha-ila miśāla

Synonyma

kintu — ale; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; yei — to, co; haya — je; avatāra — inkarnace; kāla — čas; bhāra-haraṇa — odstranit břímě; kāla — čas; tāte — v tom; ha-ila — bylo; miśāla — smíšení.

Překlad

Čas, kdy bylo třeba odstranit břímě světa, se však překryl s dobou, kdy měl inkarnovat Pán Kṛṣṇa.

Význam

Z Bhagavad-gīty víme, že se Pán zjevuje v určitých intervalech, aby obnovil duchovní kulturu, která časem upadá. Pán Śrī Kṛṣṇa se zjevil na konci Dvāpara-yugy, aby znovu pozvedl tuto duchovní kulturu lidské společnosti a zároveň aby projevil svoje transcendentální zábavy. Viṣṇu je autorizovaným Pánem, jenž udržuje stvořený vesmír, a také hlavním Božstvem, které zjednává nápravu, pokud dojde k nesrovnalostem v řízení vesmírného stvoření. Śrī Kṛṣṇa je však původní Pán a nezjevuje se proto, aby prováděl takové úpravy v řízení, nýbrž výhradně proto, aby projevil své transcendentální zábavy, a přivábil tak pokleslé duše zpátky domů, zpátky k Bohu.

Na konci poslední Dvāpara-yugy však došlo ke shodě v čase určeném pro nápravu v řízení i pro zjevení Pána Śrī Kṛṣṇy. Když se tedy Śrī Kṛṣṇa zjevil, splynul s Ním i Viṣṇu, Pán, který udržuje, protože s Ním v době Jeho zjevení splynou všechny úplné části a expanze absolutní Osobnosti Božství.

Verš

pūrṇa bhagavān avatare yei kāle
āra saba avatāra tāṅte āsi’ mile

Synonyma

pūrṇa — úplný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; avatare — inkarnuje; yei — v tomto; kāle — čase; āra — ostatní; saba — všechny; avatāra — inkarnace; tāṅte — v Něm; āsi' — přicházející; mile — setkají se.

Překlad

Když sestupuje úplný Nejvyšší Pán, všechny ostatní inkarnace Osobnosti Božství se v Něm spojí.

Verš

nārāyaṇa, catur-vyūha, matsyādy-avatāra
yuga-manvantarāvatāra, yata āche āra
sabe āsi’ kṛṣṇa-aṅge haya avatīrṇa
aiche avatare kṛṣṇa bhagavān pūrṇa

Synonyma

nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; catuḥ-vyūha — čtyři expanze; matsya-ādi — počínaje Matsyou; avatāra — inkarnace; yuga-manv-antara-avatāra — inkarnace pro danou yugu a manv-antaru; yata — tolik, kolik; āche — je; āra — ostatní; sabe — všechny; āsi' — přicházející; kṛṣṇa-aṅge — v těle Pána Kṛṣṇy; haya — jsou; avatīrṇa — inkarnovaly; aiche — tímto způsobem; avatare — inkarnuje; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; pūrṇa — úplný.

Překlad

Pán Nārāyaṇa, čtyři hlavní expanze (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha), Matsya a ostatní līlā-avatārové, yuga-avatārové, manv-antara-avatārové a tolik dalších inkarnací, kolik Jich jen je, všechny sestupují v těle Pána Kṛṣṇy. Takto se zjevuje úplná Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Pán Kṛṣṇa.

Verš

ataeva viṣṇu takhana kṛṣṇera śarīre
viṣṇu-dvāre kare kṛṣṇa asura-saṁhāre

Synonyma

ataeva — proto; viṣṇu — Pán Viṣṇu; takhana — tehdy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śarīre — v těle; viṣṇu-dvāre — prostřednictvím Pána Viṣṇua; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; asura-saṁhāre — zabíjení démonů.

Překlad

Tehdy je proto Pán Viṣṇu přítomný v těle Pána Kṛṣṇy, a Pán Kṛṣṇa zabíjí démony skrze Něj.

Verš

ānuṣaṅga-karma ei asura-māraṇa
ye lāgi’ avatāra, kahi se mūla kāraṇa

Synonyma

ānuṣaṅga-karma — druhotná činnost; ei — tato; asura — démonů; māraṇa — zabíjení; ye — že; lāgi' — pro; avatāra — inkarnaci; kahi — řeknu; se — onu; mūla — hlavní; kāraṇa — příčinu.

Překlad

Zabíjení démonů je tedy pouze druhotná činnost. Nyní budu hovořit o hlavním důvodu Pánova zjevení.

Verš

prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama

Synonyma

prema-rasa — nálad lásky k Bohu; niryāsa — esenci; karite — činit; āsvādana — vychutnávání; rāga-mārga — cesta spontánní náklonnosti; bhakti — oddaná služba; loke — v tomto světě; karite — činit; pracāraṇa — šíření; rasika-śekhara — nanejvýš blažený; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-karuṇa — nejmilostivější; ei — tyto; dui — dva; hetu — důvody; haite — z; icchāra — touhy; udgama — zrození.

Překlad

Pánova touha zjevit se vznikla ze dvou příčin: chtěl vychutnat sladkou esenci nálad lásky k Bohu a také chtěl v tomto světě šířit oddanou službu na úrovni spontánní náklonnosti. Proto je známý jako nanejvýš blažený a ze všech nejmilostivější.

Význam

V době, kdy se zjevil Pán Kṛṣṇa, se o zabíjení asurů neboli nevěřících, jako byl Kaṁsa a Jarāsandha, postaral Viṣṇu přítomný v Kṛṣṇově osobě. Toto zabíjení, které Pán Śrī Kṛṣṇa zdánlivě prováděl, probíhalo jen mimochodem a bylo pro Něho spíše příležitostnou činností. Hlavním záměrem zjevení Pána Kṛṣṇy však bylo inscenovat divadelní představení svých transcendentálních zábav ve Vradžabhúmi, a tak projevit nejvyšší úroveň transcendentálních nálad ve výměnách lásky mezi živou bytostí a Nejvyšším Pánem. Tyto výměny nálad se nazývají rāga-bhakti neboli oddaná služba Pánu v transcendentální extázi. Pán Śrī Kṛṣṇa chce všechny podmíněné duše seznámit se skutečností, že rāga-bhakti Jej přitahuje více než vidhi-bhakti neboli usměrňovaná oddaná služba. Ve Védách (Taittirīya Up. 2.7) je řečeno: raso vai saḥ – Absolutní Pravda je studnicí všech druhů vzájemných výměn láskyplných citů. Pán je také bezpříčinně milostivý a chce nás obdařit touto rāga-bhakti. Proto se zjevil prostřednictvím své vnitřní energie, aniž by k tomu byl nucen nějakou vnější silou.

Verš

aiśvarya-jñānete saba jagat miśrita
aiśvarya-śithila-preme nahi mora prīta

Synonyma

aiśvarya-jñānete — s poznáním o majestátu; saba — celý; jagat — vesmír; miśrita — smíšené; aiśvarya-śithila — oslabené úctou; preme — v lásce; nāhi — není; mora — Moje; prīta — radost.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa uvažoval:) „Celý vesmír je plný představ o Mém majestátu, ale láska, která je oslabená tímto vědomím vznešenosti, Mi nepřináší uspokojení.“

Verš

āmāre īśvara māne, āpanāke hīna
tāra preme vaśa āmi nā ha-i adhīna

Synonyma

āmāre — Mě; īśvara — Pán; māne — považuje; āpanāke — sebe; hīna — nízký; tāra — jeho; preme — láskou; vaśa — ovládán; āmi — Já; ha-i — nejsem; adhīna — podřízený.

Překlad

„Považuje-li Mne někdo za Nejvyššího Pána a sebe za podřízeného, nemohu se jeho lásce poddat a tato láska Mě nemůže ovládat.“

Verš

āmāke ta’ ye ye bhakta bhaje yei bhāve
tāre se se bhāve bhaji, — e mora svabhāve

Synonyma

āmāke — Mě; ta' — jistě; ye ye — jakýkoliv; bhakta — oddaný; bhaje — uctívá; yei — jenž; bhāve — v náladě; tāre — jemu; se se — této; bhāve — v náladě; bhaji — opětuji; e — toto; mora — Mojí; svabhāve — v povaze.

Překlad

„Reaguji přesně podle toho, v jaké transcendentální náladě Mne Můj oddaný uctívá. To je moje přirozené chování.“

Význam

Přirozeným rysem Pána je, že se svým oddaným zjevuje podle povahy jejich oddané služby. Ačkoliv lidé obvykle uctívají Boha s úctou, vrindávanské zábavy ukázaly, že Pána více těší, když na Něho oddaný myslí jako na svého drahého syna, osobního přítele či milovaného snoubence a slouží Mu s touto přirozenou náklonností. V těchto transcendentálních vztazích se Pán stává podřízeným objektem lásky. Tato čistá láska k Bohu není znečištěna žádnou příměsí nadbytečných neoddaných tužeb a není smíchána s žádným druhem plodonosných činností či empirické spekulace. Jedná se o čistou a přirozenou lásku k Bohu, která se spontánně probouzí na absolutní úrovni. Tato oddaná služba je vykonávána v příznivé atmosféře, kterou neruší hmotné nálady.

Verš

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Synonyma

ye — všichni, kteří; yathā — jak; mām — Mně; prapadyante — se odevzdávají; tān — je; tathā — tak; eva — jistě; bhajāmi — odměním; aham — Já; mama — Moji; vartma — cestu; anuvartante — sledují; manuṣyāḥ — všichni lidé; pārtha — ó synu Pṛthy; sarvaśaḥ — ve všech ohledech.

Překlad

„Odměňuji své oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají. Každý jde ve všech ohledech Mou cestou, ó synu Pṛthy.“

Význam

Ve čtvrté kapitole Bhagavad-gīty Pán Kṛṣṇa potvrzuje, že v dávných dobách (nějakých 120 miliónů let před bitvou na Kurukšétře) vysvětlil mystickou filosofii Gīty bohu Slunce. Toto poselství bylo předáváno v učednické posloupnosti, ale časem se z nějakého důvodu tento řetězec přerušil, a tak se Pán Śrī Kṛṣṇa zjevil znovu a učil Arjunu pravdy Bhagavad-gīty. V té době Pán přednesl svému příteli Arjunovi tento verš (Bg. 4.11).

Verš

mora putra, mora sakhā, mora prāṇa-pati
ei-bhāve yei more kare śuddha-bhakti
āpanāke baḍa māne, āmāre sama-hīna
sei bhāve ha-i āmi tāhāra adhīna

Synonyma

mora — můj; putra — syn; mora — můj; sakhā — přítel; mora — můj; prāṇa-pati — pán života; ei-bhāve — takto; yei — ti, kdo; more — Mně; kare — provádějí; śuddha-bhakti — čistou oddanost; āpanāke — sám; baḍa — velký; māne — považuje; āmāre — Mě; sama — stejného; hīna — nebo níže postaveného; sei bhāve — takto; ha-i — jsem; āmi — Já; tāhāra — jemu; adhīna — podřízený.

Překlad

„Podřídím se však takovému oddanému, který vychutnává čistou oddanou službu Mně, pokládaje Mne za svého syna, přítele či milého, a který si o sobě myslí, že je vznešený, zatímco Mne považuje za sobě rovného či podřízeného.“

Význam

V Caitanya-caritāmṛtě jsou popsány tři druhy oddané služby: bhakti (obyčejná oddaná služba), śuddha-bhakti (čistá oddaná služba) a viddha-bhakti (smíšená oddaná služba).

Je-li oddaná služba vykonávána s nějakým hmotným záměrem a s příměsí plodonosných činností, mentální spekulace či mystické yogy, nazývá se smíšená nebo nepravá oddaná služba. Vedle bhakti-yogy popisuje Bhagavad-gītā také karma-yogu, jñāna-yogu a dhyāna-yogu. Yoga znamená spojení s Nejvyšším Pánem, což je možné pouze prostřednictvím oddanosti. Plodonosné činnosti končící oddanou službou, filosofická spekulace končící oddanou službou a praktikování mysticismu končící oddanou službou jsou známé (v tomto pořadí) jako karma-yoga, jñāna-yoga a dhyāna-yoga. Taková oddaná služba ale obsahuje příměsi těchto tří druhů hmotných činností.

Pro ty, kdo se hluboce ztotožňují s tělem, je doporučena karma-yoga neboli zbožné jednání. Pro ty, kdo své vlastní já ztotožňují s myslí, je doporučena filosofická spekulace neboli jñāna-yoga. Ale oddaní na duchovní úrovni tato materialistická pojetí smíšené oddanosti nepotřebují. Smíšená oddaná služba nesměřuje přímo k lásce k Nejvyšší Osobnosti Božství. Služba prováděná přísně v souladu se zjevenými písmy je proto lepší než taková viddha-bhakti, protože je prostá všech druhů hmotného znečištění. Vykonává se s vědomím Kṛṣṇy, jen pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Ti, kdo jsou spontánně oddáni Pánu a netouží po hmotném zisku, se nazývají oddaní s náklonností. Služba Pánu je spontánně přitahuje a kráčejí ve stopách seberealizovaných duší. Jejich čistá oddanost (śuddha-bhakti), projevující se z čisté lásky k Bohu, stojí nad usměrňujícími zásadami autoritativních písem. Láskyplná extáze někdy transcenduje usměrňující zásady; je však zcela na duchovní úrovni a nedá se napodobovat. Usměrňující zásady napomáhají obyčejným oddaným dosáhnout úrovně dokonalé lásky k Bohu. Čistá láska ke Kṛṣṇovi je dokonalostí čisté oddanosti, a čistá oddaná služba se od spontánní oddané služby neliší.

Bezchybné následování usměrňujících zásad je vidět na Vaikuṇṭhách, kam se lze jejich přísným dodržováním dostat. Spontánní čistá láskyplná služba se však nachází pouze na Kṛṣṇaloce.

Verš

mayi bhaktir hi bhūtānām
amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho
bhavatīnāṁ mad-āpanaḥ

Synonyma

mayi — Mně; bhaktiḥ — oddaná služba; hi — jistě; bhūtānām — živých bytostí; amṛtatvāya — věčný život; kalpate — přináší; diṣṭyā — štěstím; yat — jež; āsīt — bylo; mat — vůči Mně; snehaḥ — náklonnost; bhavatīnām — vás všech; mat — Mě; āpanaḥ — získání.

Překlad

„Oddaná služba, jež Mi živé bytosti prokazují, obnovuje jejich věčný život. Ó Mé drahé dívky z Vradži, vaše náklonnost vůči Mně je vaším velkým štěstím, protože jenom díky ní jste získaly Moji přízeň.“

Význam

Čistá oddaná služba je ztělesněna v jednání obyvatel Vradžabhúmi (Vrindávanu). Během zatmění slunce Pán přijel z Dváraky a setkal se s obyvateli Vrindávanu u Samanta-paňčaky. Pro dívky z Vradžabhúmi to bylo setkání velmi bolestivé, protože Pán Kṛṣṇa je zdánlivě opustil, aby žil ve Dvárace. Pán však s pocitem velké zavázanosti ocenil čistou oddanou službu vradžských dívek vyslovením tohoto verše (Bhāg. 10.82.44).

Verš

mātā more putra-bhāve karena bandhana
atihīna-jñāne kare lālana pālana

Synonyma

mātā — matka; more — Mě; putra-bhāve — jako syna; karena — činí; bandhana — svazování; ati-hīna-jñāne — myslí si, že jsem ubohý; kare — činí; lālana — vyživování; pālana — ochraňování.

Překlad

„Matka Mě někdy sváže jako svého syna. Živí Mě a ochraňuje, protože si myslí, že jsem zcela bezmocný.“

Verš

sakhā śuddha-sakhye kare, skandhe ārohaṇa
tumi kon baḍa loka, — tumi āmi sama

Synonyma

sakhā — přítel; śuddha-sakhye — z čistého přátelství; kare — činí; skandhe — na ramena; ārohaṇa — nasednutí; tumi — Ty; kon — co; baḍa — velká; loka — osoba; tumi — Ty; āmi — já; sama — stejní.

Překlad

„Přátelé Mi z čistého přátelství vylezou na záda se slovy: ,Co Ty jsi za velkého člověka? Vždyť jsme si rovni!̀“

Verš

priyā yadi māna kari’ karaye bhartsana
veda-stuti haite hare sei mora mana

Synonyma

priyā — milenka; yadi — když; māna kari' — mrzutě; karaye — činí; bhartsana — vyčítání; veda-stuti — védské modlitby; haite — od; hare — odvede; sei — toto; mora — Moji; mana — mysl.

Překlad

„Když Mi Moje milovaná společnice něco v rozmrzelé náladě vyčítá, odvede to Moji mysl od poslechu uctivých védských hymnů.“

Význam

Podle Upaniṣad závisejí všechny živé bytosti na nejvyšší živé bytosti, Osobnosti Božství. V Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13) je řečeno: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān – jedna věčná živá bytost podporuje všechny ostatní věčné živé bytosti. Protože Nejvyšší Osobnost Božství všechny ostatní živé bytosti udržuje, zůstávají Mu podřízené i tehdy, když se k Pánu připojí v láskyplných vztazích.

Podřízený oddaný se však někdy během opětování nejčistší transcendentální lásky snaží získat vrch nad nadřazeným partnerem. Ten, kdo s Pánem láskyplně jedná, jako kdyby byl Jeho matka nebo otec, někdy převezme roli Nejvyšší Osobnosti Božství. Jeho postavení někdy zaujme i Pánova snoubenka či milenka. Takové snahy jsou však projevem nejvyšší lásky. Jen z čisté lásky podřízená milenka Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, vynadá. Pán má z takového kárání radost a přijímá je velice příznivě. Projevy přirozené lásky způsobují, že se tyto činnosti stávají zdrojem požitku. Při uctívání Nejvyššího Pána s úctou se tato přirozená láska neobjevuje, protože oddaný považuje Pána za nadřízeného.

Usměrňující zásady oddané služby jsou určeny pro ty, kdo ještě neprobudili svoji přirozenou lásku k Bohu. Když se však tato láska projeví, všechny usměrňovací metody jsou překonány, a mezi Pánem a Jeho oddaným existuje čistá láska. I když se někdy na této úrovni lásky zdá, že má oddaný nad Pánem převahu nebo že porušuje usměrňující zásady, je toto jednání mnohem pokročilejší než běžné jednání s úctou a bázní, podle usměrňujících zásad. Oddaný, který je skutečně oproštěný od všech přívlastků díky své naprosté láskyplné připoutanosti k Nejvyššímu, projevuje spontánní lásku k Bohu, jež je vždy nadřazená oddanosti usměrněné zásadami.

Neformální mluva milenců je znakem čisté náklonnosti. Uctívají-li oddaní svého milého jako nejúctyhodnější objekt, je vidět, že jim chybí spontánní láskyplné city. Začátečník, který se řídí védskými pokyny určenými k usměrnění těch, kterým schází čistá láska k Bohu, může navenek vypadat vznešeněji než oddaný se spontánní láskou k Bohu. Skutečností však zůstává, že spontánní čistá láska usměrněnou oddanou službu dalece převyšuje. Tato čistá láska k Bohu je vždy slavná, ve všech ohledech slavnější než uctivá oddaná služba oddaného s menší náklonností.

Verš

ei śuddha-bhakta lañā karimu avatāra
kariba vividha-vidha adbhuta vihāra
vaikuṇṭhādye nāhi ye ye līlāra pracāra
se se līlā kariba, yāte mora camatkāra

Synonyma

ei — tyto; śuddha-bhakta — čisté oddané; lañā — vzetí; karimu — učiním; avatāra — inkarnaci; kariba — budu provádět; vividha-vidha — různé druhy; adbhuta — úžasné; vihāra — zábavy; vaikuṇṭha-ādye — na Vaikuṇṭhách a tak podobně; nāhi — ne; ye ye — kterékoliv; līlāra — ze zábav; pracāra — šíření; se se — tyto; līlā — zábavy; kariba — budu provádět; yāte — ve kterých; mora — Můj; camatkāra — údiv.

Překlad

„Vezmu tedy tyto čisté oddané s sebou a sestoupím, abych se bavil různými úžasnými způsoby, které neznají dokonce ani na Vaikuṇṭě. Budu šířit tyto zábavy, nad kterými žasnu dokonce i Já sám.“

Význam

Pán Kṛṣṇa v podobě Pána Caitanyi vzdělává své oddané, jak se postupně dostat až na úroveň čisté oddané služby. Proto se pravidelně zjevuje jako oddaný, aby se zúčastnil různých úžasných činností, které popisuje ve své vznešené filosofii a učení.

V duchovním nebi existuje nespočetné množství Vaikuṇṭh, na nichž Pán přijímá službu, kterou Mu prokazují Jeho věční oddaní v uctivé náladě. Proto Śrī Kṛṣṇa představuje své nejdůvěrnější zábavy tak, jak si jich užívá ve svém transcendentálním sídle. Tyto zábavy jsou tak přitažlivé, že přitahují dokonce i Pána samotného, který si je proto vychutnává v podobě Pána Caitanyi.

Verš

mo-viṣaye gopī-gaṇera upapati-bhāve
yoga-māyā karibeka āpana-prabhāve

Synonyma

mo-viṣaye — o Mně; gopī-gaṇeragopī; upapati — milence; bhāve — v postavení; yoga-māyāyogamāyā, vnitřní energie Pána Kṛṣṇy; karibeka — učiní; āpana — vlastním; prabhāve — vlivem.

Překlad

„Pod vlivem yogamāyi Mě budou gopī považovat za svého milence.“

Význam

Yogamāyā je jméno vnitřní energie, která způsobuje, že se Pán zapomene a stane se předmětem lásky svých čistých oddaných v různých transcendentálních náladách. Tato energie yogamāyā navozuje v myslích dívek z Vradži rozpoložení, díky kterému považují Pána Kṛṣṇu za svého milence. Toto rozpoložení bychom však nikdy neměli srovnávat se světskou nedovolenou sexuální láskou. I když se zdá, že je čistá láska takových oddaných sexuální, nemá se sexuální psychologií nic společného. Měli bychom s jistotou vědět, že v tomto vesmírném projevu nemůže existovat nic, co by nemělo svůj skutečný protějšek na duchovní úrovni. Všechny hmotné projevy jsou emanacemi Transcendence. Erotické zásady milenecké lásky, které se odrážejí ve smíšených materialistických hodnotách, jsou zvrácenými odrazy duchovní reality, ale dokud nejsme dostatečně vzděláni v duchovní vědě, nemůžeme této realitě porozumět.

Verš

āmiha nā jāni tāhā, nā jāne gopī-gaṇa
duṅhāra rūpa-guṇe duṅhāra nitya hare mana

Synonyma

āmiha — Já; jāni — nebudu vědět; tāhā — to; jāne — nebudou vědět; gopī-gaṇagopī; duṅhāra — obou; rūpa-guṇe — krása a vlastnosti; duṅhāra — obou; nitya — vždy; hare — unáší; mana — mysli.

Překlad

„Ani Já, ani gopī si toho nevšimneme, protože naše mysli budou neustále pohroužené do krásy a vlastností toho druhého.“

Význam

Vaikuṇṭhským planetám v duchovním nebi vládne Nārāyaṇa. Jeho oddaní mají stejné tělesné rysy jako On a slouží Mu s oddaností na úrovni úcty. Nad těmito Vaikuṇṭhami je však Goloka neboli Kṛṣṇaloka, kde původní Osobnost Božství, Kṛṣṇa, ve svých nevázaných milostných vztazích plně projevuje svoji energii blaženosti. A protože oddaní v hmotném světě o těchto zábavách téměř nic nevědí, Pán jim je chce ukázat.

Na Goloce Vṛndāvanu probíhá výměna lásky známá jako parakīya-rasa. Je to něco jako zalíbení vdané ženy v jiném muži, než je její manžel. V tomto světě je takový vztah odporný, protože je zvráceným odrazem parakīya-rasy v duchovním světě, kde je nejvyšším druhem milostného vztahu. Tyto city mezi oddaným a Pánem vznikají vlivem yogamāyi. Bhagavad-gītā říká, že oddané na nejvyšší úrovni opatruje daiva-māyā neboli yogamāyā: mahātmānās tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ (Bg. 9.13). Ti, kdo jsou skutečně velké duše (mahātmové), jsou plně pohrouženi ve vědomí Kṛṣṇy a neustále zaneprázdněni službou Pánu. Jsou pod ochranou daivī-prakṛti neboli yogamāyi. Yogamāyā vytváří situaci, ve které je oddaný připraven pro lásku ke Kṛṣṇovi překročit všechny usměrňující zásady. U oddaného je přirozené, že nechce překračovat zákony úcty k Nejvyšší Osobnosti Božství, ale pod vlivem yogamāyi je připraven udělat cokoliv, aby zdokonalil svoji lásku k Nejvyššímu Pánu.

Ti, kdo jsou pod vlivem hmotné energie, vůbec nejsou schopni činnosti yogamāyi vnímat, protože podmíněná duše těžko pochopí čisté vztahy mezi Pánem a Jeho oddanými. Pokud však člověk vykonává oddanou službu podle usměrňujících pravidel, může se stát velice pokročilým, a pak začne vnímat jednání s čistou láskou, řízené yogamāyou.

V duchovních láskyplných citech, podnícených energií yogamāyou, se jak Kṛṣṇa, tak vradžské dívky zapomínají v duchovní extázi. Pod vlivem tohoto zapomnění hraje přitažlivá krása gopī důležitou roli v transcendentálním uspokojení Pána, který nemá nic společného se světským sexem. Protože duchovní láska k Bohu stojí nad vším světským, navenek to vypadá, že gopī porušují pravidla světské morálky. To světské moralisty ustavičně mate. Yogamāyā proto Pána a Jeho zábavy ukrývá před zraky materialistů, což je potvrzeno i v Bhagavad-gītě (7.25), kde Pán říká, že si vyhrazuje právo nezjevovat se každému.

Činnosti yogamāyi umožňují Pánu a gopīm, aby se v láskyplné extázi někdy setkali a někdy odloučili. Tyto Pánovy transcendentální láskyplné vztahy jsou pro empiriky, zahloubané v neosobním rysu Absolutní Pravdy, nepředstavitelné. Pán se proto materialistům osobně zjevuje, aby jim daroval tu nejvyšší podobu duchovní realizace a zároveň aby vychutnával její esenci. Je tak milostivý, že osobně sestupuje, aby pokleslé duše odvedl zpátky domů, do království Boha, kde jsou Pánovy erotické principy věčně vychutnávány v jejich skutečné podobě, zcela odlišné od zvrácené sexuální lásky, která je tolik zbožňována pokleslými dušemi v jejich chorobném stavu a které se tolik oddávají. Pán projevuje rāsa-līlu v podstatě proto, aby přiměl všechny pokleslé duše k zavržení jejich chorobné morálky a zbožnosti a aby je přivábil do království Boha, kde si mohou užívat skutečnosti. Ten, kdo opravdu pochopí, co rāsa-līla je, zajisté získá odpor k světskému sexu. Uslyší-li realizovaná duše o Pánově rāsa-līle ze správného zdroje, úplně se zřekne hmotné sexuální rozkoše.

Verš

dharma chāḍi’ rāge duṅhe karaye milana
kabhu mile, kabhu nā mile, — daivera ghaṭana

Synonyma

dharma chāḍi' — vzdávající se náboženských zvyklostí; rāge — v lásce; duṅhe — oba; karaye — činí; milana — setkání; kabhu — někdy; mile — setkají se; kabhu — někdy; mile — se nesetkají; daivera — osudu; ghaṭana — událost.

Překlad

„Čistá připoutanost nás spojí i na úkor morálních a náboženských povinností (dharmy). Osud nás někdy svede dohromady a jindy nás zase rozdělí.“

Význam

Když gopī zaslechly zvuk Kṛṣṇovy flétny, vyběhly uprostřed noci ven, jen aby se s Ním setkaly. Śrīla Rūpa Gosvāmī podle toho složil pěkný verš (viz Ādi 5.224), který popisuje překrásného chlapce jménem Govinda, jak ve svitu měsíce stojí na břehu Jamuny se svou flétnou u rtů. Ti, kdo si chtějí užívat života na základě materialistické společnosti, přátelství a lásky, by neměli chodit k Jamuně podívat se na Govindovu podobu. Zvuk flétny Pána Kṛṣṇy je tak sladký, že kvůli němu gopī zapomněly na své vztahy k příbuzným a utekly uprostřed noci za Kṛṣṇou.

Tím, že takto opustily své domovy, gopī porušily védská pravidla rodinného života. To naznačuje, že když se plně projeví přirozené pocity lásky ke Kṛṣṇovi, může oddaný zavrhnout i obecně platná společenská pravidla. V hmotném světě pouze zaujímáme různá postavení s různými atributy, ale čistá oddaná služba začíná v okamžiku, kdy jsme od všech těchto atributů osvobozeni. K tomu dojde, jakmile se probudí láska ke Kṛṣṇovi.

Spontánní náklonnost Śrī Kṛṣṇy k Jeho drahým nedílným částem vytváří nadšení, které nutí Śrī Kṛṣṇu a gopī sejít se. Ke zvětšení tohoto transcendentálního nadšení je mezi milým a milou potřeba nálady odloučení. V podmínkách hmotného strádání po utrpení způsobeném odloučením nikdo netouží. Na transcendentální úrovni však toto odloučení díky své absolutní povaze svazek lásky posiluje a obohacuje touhu milenců po setkání. Čas odloučení přináší z transcendentálního pohledu více chuti než skutečné setkání, které postrádá pocity rostoucího očekávání, neboť oba milenci jsou přítomni.

Verš

ei saba rasa-niryāsa kariba āsvāda
ei dvāre kariba saba bhaktere prasāda

Synonyma

ei — tyto; saba — všechny; rasa-niryāsa — esence nálad; kariba — budu činit; āsvāda — vychutnávání; ei dvāre — tímto; kariba — prokáži; saba — všem; bhaktere — oddaným; prasāda — přízeň.

Překlad

„Budu vychutnávat esenci všech těchto ras, a tak prokáži přízeň všem oddaným.“

Verš

vrajera nirmala rāga śuni’ bhakta-gaṇa
rāga-mārge bhaje yena chāḍi’ dharma-karma

Synonyma

vrajera — Vradži; nirmala — bez poskvrny; rāga — láska; śuni' — když slyší; bhakta-gaṇa — oddaní; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhaje — uctívají; yena — takže; chāḍi' — vzdávající se; dharma — zbožnosti; karma — plodonosných činností.

Překlad

„Až oddaní uslyší o čisté lásce obyvatel Vradži, zanechají všech náboženských a plodonosných obřadů a začnou Mne uctívat se spontánní láskou.“

Význam

Mnoho realizovaných duší, jako například Raghunātha dāsa Gosvāmī a král Kulaśekhara, důrazně doporučovalo, abychom tuto spontánní lásku k Bohu rozvinuli i za cenu toho, že porušíme veškerá tradiční pravidla morálky a zbožnosti. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, jeden ze šesti Gosvāmīch z Vrindávanu, ve svých modlitbách zvaných Manah-śikṣā napsal, že bychom měli jednoduše uctívat Rādhu a Kṛṣṇu s plnou pozorností. Na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru – neměli bychom se příliš zajímat o provádění védských obřadů či pouhé následování usměrňujících pravidel.

Také král Kulaśekhara napsal ve své knize Mukunda-mālā-stotra (5):

nāsthā dharme na vasu-nicaye naiva kāmopabhoge
yad bhāvyaṁ tad bhavatu bhagavan pūrva-karmānurūpam
etat prārthyaṁ mama bahu-mataṁ janma-janmāntare 'pi
tvat-pādāmbho-ruha-yuga-gatā niścalā bhaktir astu

„Nepřitahuje mě provádění náboženských obřadů ani držba nějakého světského království. Smyslové požitky mě nezajímají; nechť přicházejí a odcházejí v souladu s mými předešlými činy. Mojí jedinou touhou je s neochvějnou oddaností sloužit lotosovým nohám Pána, i kdybych se zde měl dále rodit život za životem.“

Verš

anugrahāya bhaktānāṁ
mānuṣaṁ deham āśritaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍā
yāḥ śrutvā tat-paro bhavet

Synonyma

anugrahāya — aby prokázal milost; bhaktānām — oddaným; mānuṣam — připomínající člověka; deham — tělo; āśritaḥ — přijímající; bhajate — užívá si; tādṛśīḥ — takové; krīḍāḥ — zábavy; yāḥ — jež; śrutvā — když slyšel; tat-paraḥ — zcela na Něho zaměřen; bhavet — musí se stát.

Překlad

„Kṛṣṇa projevuje svoji věčnou lidskou podobu a své zábavy proto, aby prokázal milost svým oddaným. Člověk by tedy měl poté, co o těchto zábavách slyšel, začít Kṛṣṇovi sloužit.“

Význam

Tento text je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.36). Nejvyšší Osobnost Božství má nespočetné množství expanzí své transcendentální podoby, které věčně existují v duchovním světě. Tento hmotný svět je pouze zvráceným odrazem světa duchovního, kde se vše projevuje bez nedostatků. Tam je vše ve stavu své původní existence, mimo vládu času. Čas nemůže zhoršovat nebo jakkoliv rušit podmínky v duchovním světě, kde různé expanze Nejvyšší Osobnosti Božství přijímají uctívání od různých živých bytostí v jejich přirozeném duchovním postavení. V duchovním světě vše existuje na úrovni ryzího dobra. Dobro, které nacházíme v hmotném světě, je znečištěné kvalitami vášně a nevědomosti.

Když se říká, že lidská životní podoba představuje nejlepší postavení pro oddanou službu, má to svůj zvláštní význam, protože pouze v ní může živá bytost obnovit svůj věčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Lidská podoba je v koloběhu životních druhů v hmotném světě považována za nejvyšší. Ten, kdo využije tohoto nejvyššího druhu hmotné podoby, tak může znovu získat svoje postavení v oddané službě Pánu.

Inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství se zjevují ve všech životních druzích, i když je to pro lidský mozek nepochopitelné. Pánovy zábavy se liší v závislosti na schopnosti je vnímat, kterou živé bytosti v různých druzích těl mají. Když se zjevuje v lidské podobě, udílí lidské společnosti své nejmilostivější požehnání. Právě tehdy dostává lidstvo možnost zaměstnat se v různých druzích věčné služby Pánu.

Zvláštní přirozený zájem o popisy určité zábavy Boha naznačuje, jaké je věčné postavení dané živé bytosti. Zbožňování, služebnictví, přátelství, rodičovská náklonnost a milenecká láska – to je pět základních vztahů s Kṛṣṇou. Nejdokonalejší úroveň milostného vztahu, obohacená mnoha city, skýtá oddanému náladu s tou nejvyšší možnou chutí.

Pán se zjevuje v mnoha inkarnacích – jako ryba, želva a kanec, jako Paraśurāma, Pán Ráma, Buddha a tak dále – aby oplácel různé přístupy živých bytostí v různých stádiích evoluce. Milostný vztah zvaný parakīya-rasa je bezpříkladnou dokonalostí lásky, kterou Pán Kṛṣṇa a Jeho oddaní projevují.

Takzvaní oddaní známí jako sahajiové se snaží Pánovy zábavy napodobovat navzdory tomu, že nechápou mileneckou lásku Jeho expanzí energie blaženosti. Jejich povrchní napodobování může na cestě rozvoje duchovního vztahu s Pánem způsobit zmatek. Hmotná sexualita nemůže být nikdy s duchovní láskou na úrovni ryzího dobra srovnávána. Činnosti sahajiyů člověka pouze stáhnou hlouběji do hmotného znečištění smyslů a mysli. Kṛṣṇovy transcendentální zábavy ukazují věčnou službu Adhokṣajovi, Nejvyššímu Pánu, jenž stojí mimo veškeré představy hmotných smyslů. Materialistické podmíněné duše transcendentálním výměnám lásky nerozumí, ale rády se ve jménu oddané služby věnují uspokojování smyslů. Nezodpovědní lidé, kteří si o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy myslí, že jsou to obyčejné pletky, nemohou činnosti Nejvyššího Pána nikdy pochopit. Tanec rāsa inscenuje Kṛṣṇova vnitřní energie yogamāyā a je mimo dosah osob ovlivněných hmotou. Sahajiyové překrucují smysl výroků tat-paratvena nirmalam a tat-paro bhavet, a tak se ve své zvrácenosti snaží házet bláto do transcendence. Na základě překrouceného výkladu slov tādṛśīḥ krīdāḥ si chtějí užívat sexu, přičemž se tváří, že napodobují Pána Kṛṣṇu. Člověk však musí správně pochopit význam těchto slov skrze inteligenci autorizovaných gosvāmīch. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v modlitbách ke Gosvāmīm vyjádřil svoji neschopnost pochopit tyto duchovní vztahy takto:

rūpa-raghunātha-pade ha-ibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti

„Až budu dychtit po pochopení literatury, kterou zanechali Gosvāmī, pak budu schopen pochopit transcendentální láskyplné vztahy Rādhy a Kṛṣṇy.“ Jinými slovy, dokud člověk není vyškolen v učednické posloupnosti pocházející od Gosvāmīch, nemůže Rādhu a Kṛṣṇu poznat. Podmíněné duše mají přirozeně nechuť k pochopení duchovní existence Pána, a pokud se snaží poznat transcendentální povahu Pánových zábav pohrouženy v materialismu, budou se jistě dopouštět chyb jako sahajiyové.

Verš

‘bhavet’ kriyā vidhiliṅ, sei ihā kaya
kartavya avaśya ei, anyathā pratyavāya

Synonyma

bhavetbhavet; kriyā — sloveso; vidhi-liṅ — nařízení rozkazovacím způsobem; sei — toto; ihā — zde; kaya — říká; kartavya — má být uděláno; avaśya — jistě; ei — toto; anyathā — jinak; pratyavāya — újma.

Překlad

Použití slovesa ,bhavet̀, které je v rozkazovacím způsobu, nám říká, že to určitě musíme udělat. Neuposlechnout by znamenalo zanedbat svoji povinnost.

Význam

Tento příkaz se vztahuje na čisté oddané. Začátečníci budou schopni tyto věci pochopit teprve poté, co dosáhnou vyšší úrovně usměrněnou oddanou službou pod zkušeným vedením duchovního mistra. Potom budou také způsobilí k naslouchání o milostném poměru mezi Rādhou a Kṛṣṇou.

Dokud stále žijeme hmotným podmíněným životem, musíme dodržovat přísnou kázeň týkající se morálních a nemorálních činností. Absolutní svět je transcendentální a prostý takovýchto rozdílů, protože tam nemůže být nic znečištěné. V tomto hmotném světě je však kvůli sexuálnímu apetytu nutné rozlišovat mezi morálním a nemorálním chováním. V duchovním světě sexuální činnosti neexistují. Poměry mezi milenci v duchovním světě jsou projevy čisté transcendentální lásky a ryzí blaženosti.

Ten, koho nepřitahuje transcendentální krása rasy, bude stažen na úroveň zalíbení ve hmotě, jednání znečištěného hmotou, a tak bude postupně spět do nejtemnějších oblastí pekelného života. Pochopením milostné lásky Rādhy a Kṛṣṇy se však od připoutanosti k hmotné, takzvané lásce mezi mužem a ženou člověk osvobodí. Podobně ten, kdo pochopí čistou rodičovskou lásku, kterou ke Kṛṣṇovi chovají Nanda a Yaśodā, bude zachráněn před pouty hmotné rodičovské náklonnosti. Přijme-li někdo Kṛṣṇu jako nejvyššího přítele, hmotné přátelství pro něho ztratí kouzlo, a tak se vyhne nepříjemným překvapením spojených s takzvaným přátelstvím hádavých materialistů. Přitahuje-li někoho služba Kṛṣṇovi, nemusí již dále sloužit hmotnému tělu v degradovaném stavu hmotné existence, kde si dělá falešné naděje, že se v budoucnosti stane vládcem. A také toho, kdo neutrálně vidí Kṛṣṇovu vznešenost, nebude jež nikdy přitahovat takzvaná úleva, kterou poskytuje neosobní nebo voidistická filosofie. Nebudeme-li přitahováni transcendentální povahou Kṛṣṇy, budeme zcela jistě přitahováni hmotným požitkem, čímž se zapleteme do těsné sítě ctnostných a hříšných činností, a tak budeme pokračovat v převtělování z jednoho hmotného těla do druhého. Nejvyšší životní dokonalosti lze dosáhnout pouze vědomím Kṛṣṇy.

Verš

ei vāñchā yaiche kṛṣṇa-prākaṭya-kāraṇa
asura-saṁhāra — ānuṣaṅga prayojana
ei mata caitanya-kṛṣṇa pūrṇa bhagavān
yuga-dharma-pravartana nahe tāṅra kāma

Synonyma

ei — tato; vāñchā — touha; yaiche — stejně jako; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; prākaṭya — aby projevil; kāraṇa — důvod; asura-saṁhāra — zabíjení démonů; ānuṣaṅga — druhotný; prayojana — důvod; ei mata — tak také; caitanya — jako Pán Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pūrṇa — úplný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; yuga-dharma — náboženství pro tento věk; pravartana — zavést; nahe — není; tāṅra — Jeho; kāma — touha.

Překlad

Tak jako jsou tyto touhy základním důvodem Kṛṣṇova zjevení, kdežto zabíjení démonů je jenom vedlejší nezbytnost, je pro Śrī Kṛṣṇu Caitanyu, Nejvyšší Osobnost Božství, rozšiřování dharmy pro tento věk také jen vedlejší záležitostí.

Verš

kona kāraṇe yabe haila avatāre mana
yuga-dharma-kāla haila se kāle milana

Synonyma

kona kāraṇe — z nějakého důvodu; yabe — když; haila — byl; avatāre — inkarnace; mana — sklon; yuga-dharma — pro náboženství tohoto věku; kāla — čas; haila — nastalo; se kāle — tehdy; milana — spojení.

Překlad

Když se Pán zatoužil zjevit z jiného důvodu, nadešel také čas pro šíření náboženství tohoto věku.

Verš

dui hetu avatari’ lañā bhakta-gaṇa
āpane āsvāde prema-nāma-saṅkīrtana

Synonyma

dui — dva; hetu — důvody; avatari' — sestupující; lañā — beroucí; bhakta-gaṇa — oddané; āpane — osobně; āsvāde — vychutnává; prema — lásku k Bohu; nāma-saṅkīrtana — a společné zpívání svatého jména.

Překlad

Pán se tak společně se svými oddanými zjevil se dvěma záměry a společným zpíváním svatého jména si vychutnával nektar premy.

Verš

sei dvāre ācaṇḍāle kīrtana sañcāre
nāma-prema-mālā gāṅthi’ parāila saṁsāre

Synonyma

sei dvāre — takto; ā-caṇḍāle — dokonce mezi caṇḍāly; kīrtana — zpívání svatých jmen; sañcāre — zavádí; nāma — svatých jmen; prema — a lásky k Bohu; mālā — girlandu; gāṅthi' — navlékající; parāila — ověnčil; saṁsāre — celý hmotný svět.

Překlad

Takto šířil kīrtan dokonce i mezi nedotknutelnými. Ze svatého jména a premy uvil girlandu a ověnčil s ní celý svět.

Verš

ei-mata bhakta-bhāva kari’ aṅgīkāra
āpani ācari’ bhakti karila pracāra

Synonyma

ei-mata — takto; bhakta-bhāva — postavení oddaného; kari' — činící; aṅgīkāra — přijetí; āpani — osobně; ācari' — praktikující; bhakti — oddanou službu; karila — činil; pracāra — šíření.

Překlad

Tak kázal oddanou službu v náladě oddaného a sám ji také vykonával.

Význam

Když se Rūpa Gosvāmī setkal s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem v Prajágu (Iláhábádu), uctivě se Mu poklonil s prohlášením, že Pán Caitanya je velkodušnější než jakýkoliv jiný avatāra Kṛṣṇy, protože rozdává lásku ke Kṛṣṇovi. Jeho misí bylo oživit lásku k Bohu. Dosáhnout úrovně lásky k Bohu je nejvyšším cílem lidské podoby. Pán Caitanya nezavedl nějaký nový náboženský systém, jak si někdy lidé myslí. Náboženské systémy jsou určeny k tomu, aby poukázaly na existenci Boha, který je potom obvykle chápán jako vesmírný dodavatel. Transcendentální mise Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua však znamená rozdávat lásku k Bohu všem. Každý, kdo Boha přijímá jako Nejvyššího, může přijmout proces zpívání Hare Kṛṣṇa a začít Boha milovat. Proto je Pán Caitanya nejvelkodušnější. Tak velkoryse šířit oddanou službu může pouze Kṛṣṇa osobně. Pán Caitanya je proto Kṛṣṇa.

V Bhagavad-gītě Kṛṣṇa učil filosofii odevzdání se Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo se Nejvyššímu Pánu odevzdal, může udělat další pokrok tím, že se bude učit Ho milovat. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, které šířil Pán Caitanya, je proto zvláště určeno těm, kdo jsou si vědomi přítomnosti Nejvyššího Pána, svrchovaného vládce všeho. Jeho misí je učit lidi, jak se mohou zapojit do transcendentální láskyplné služby. Je samotný Kṛṣṇa a v postavení oddaného učí službu sobě. To, že Pán přijímá ve věčné podobě Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua roli oddaného, je další z Jeho úžasných rysů. Podmíněná duše nemůže absolutní Osobnost Božství dosáhnout svojí nedokonalou snahou, a proto je úžasné, že Pán Śrī Kṛṣṇa dal v podobě Pána Gaurāṅgy každému možnost k Němu snadno dospět.

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī Pána Śrī Caitanyu popsal jako samotného Kṛṣṇu v rozpoložení Rādhārāṇī neboli jako spojení Rādhy a Kṛṣṇy. Záměrem Pána Caitanyi je vychutnávat v transcendentální lásce Kṛṣṇovu sladkost. Nechce si o sobě myslet, že je Kṛṣṇa, protože si přeje být v postavení Rādhārāṇī. Na to bychom neměli zapomínat. Jistý druh takzvaných oddaných známých jako nadīyā-nāgarī nebo gaura-nāgarī předstírá, že se k Pánu Caitanyovi vztahují s city gopī, ale zapomínají na to, že nevystupoval jako Kṛṣṇa neboli ten, kdo si užívá, ale jako ten, kdo požitek přináší, čili oddaný Kṛṣṇy. Výmysly nepovolaných osob, které předstírají, že povolané jsou, Pán Caitanya nepřijímal. To, co představují gaura-nāgarī, je v upřímném vykonávání mise Pána Caitanyi pouze rušivým prvkem. Pán Caitanya je nepochybně samotný Kṛṣṇa a nikdy se neliší od Śrīmatī Rādhārāṇī. Rozpoložení zvané odborně vipralambha-bhāva, které Pán z důvěrných důvodů přijal, by však nemělo být pod rouškou služby narušováno. Materialisté by se neměli zbytečně vměšovat do transcendentálních záležitostí, a tak vyvolávat Pánovu nelibost. Na tento druh úchylky v oddané službě bychom si vždy měli dávat pozor. Oddaný není od toho, aby Kṛṣṇu rušil. Śrīla Rūpa Gosvāmī vysvětlil, že oddaná služba je ānukūlyena neboli konaná s příznivým postojem ke Kṛṣṇovi. Jednat vůči Kṛṣṇovi nepříznivě není projevem oddanosti. Kaṁsa byl Kṛṣṇův nepřítel. Neustále na Kṛṣṇu myslel, ale jenom jako na svého nepřítele. Této nepříznivé, takzvané službě, se musíme vždy vyhýbat.

Pán Caitanya přijal roli Rādhārāṇī a my bychom toto postavení měli podporovat tak, jak to dělal Svarūpa Dāmodara v Gambhíře (místnosti, ve které Pán Caitanya bydlel v Purí). Vždy Pánu Caitanyovi připomínal pocity odloučení Rādhy, jak jsou popsány ve Śrīmad-Bhāgavatamu, a Pán jeho asistenci oceňoval. Avšak gaura-nāgarī, kteří Pána Caitanyu staví do role toho, kdo si užívá, a sebe do role těch, kterých si užívá, nemají uznání ani Pána Caitanyi ani Jeho následovníků. Tito hloupí imitátoři nedostanou žádná požehnání, ale naopak jsou ponecháni zcela stranou. Jejich výmysly jsou v rozporu se zásadami Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nauku o Kṛṣṇově transcendentálním požitku není možné spojovat s naukou o transcendentálních pocitech odloučení od Kṛṣṇy v roli Rādhārāṇī.

Verš

dāsya, sakhya, vātsalya, āra ye śṛṅgāra
cāri prema, catur-vidha bhakta-i ādhāra

Synonyma

dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská náklonnost; āra — a; ye — že; śṛṅgāra — milostná láska; cāri — čtyři druhy; prema — lásky k Bohu; catuḥ-vidha — čtyři druhy; bhakta-i — oddaní; ādhāra — nádoby.

Překlad

Čtyři druhy oddaných jsou schránky čtyř druhů nálad lásky k Bohu, jimiž jsou služebnictví, přátelství, rodičovství a milostná láska.

Verš

nija nija bhāva sabe śreṣṭha kari’ māne
nija-bhāve kare kṛṣṇa-sukha āsvādane

Synonyma

nija nija — každý svoji vlastní; bhāva — náladu; sabe — všichni; śreṣṭha kari' — činící tou nejlepší; māne — přijímá; nija-bhāve — ve svém rozpoložení; kare — dělá; kṛṣṇa-sukha — štěstí s Pánem Kṛṣṇou; āsvādane — vychutnávání.

Překlad

Každý z oddaných si myslí, že právě jeho nálada je ta nejvznešenější, a v tomto rozpoložení vychutnává ve svém vztahu s Pánem Kṛṣṇou velké štěstí.

Verš

taṭastha ha-iyā mane vicāra yadi kari
saba rasa haite śṛṅgāre adhika mādhurī

Synonyma

taṭa-stha ha-iyā — nestranně; mane — v mysli; vicāra — uvážení; yadi — jestliže; kari — provedeme; saba rasa — všechny nálady; haite — než; śṛṅgāre — v milostné lásce; adhika — větší; mādhurī — sladkost.

Překlad

Když však tyto nálady nezaujatě srovnáme, zjistíme, že milostné rozpoložení je svojí sladkostí nadřazené všem ostatním.

Význam

V transcendentálních vztazích s Pánem není nikdo výše nebo níže než ti druzí, protože na absolutní úrovni je vše rovnocenné. To však neznamená, že mezi nimi nejsou transcendentální rozdíly. Transcendentální vztah milostné lásky je tedy považován za nejvyšší dokonalost.

Verš

yathottaram asau svāda-
viśeṣollāsamayy api
ratir vāsanayā svādvī
bhāsate kāpi kasyacit

Synonyma

yathā-uttaram — jeden po druhém; asau — tyto; svāda-viśeṣa — určitých chutí; ullāsa-mayī — jejichž podstatou je zvětšování se; api — přestože; ratiḥ — láska; vāsanayā — jinou touhou; svādvī — sladká; bhāsate — existuje; api — jakákoliv; kasyacit — něčí (oddaného).

Překlad

„Vzrůstající lásku lze zakoušet v různých chutích, tak jak následují jedna za druhou. Avšak láska, které v tomto vzestupném pořadí tužeb náleží ta nejvyšší chuť, se projevuje jako láska milostná.“

Význam

Toto je verš (2.5.38) z Bhakti-rasāmṛta-sindhu od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ataeva madhura rasa kahi tāra nāma
svakīyā-parakīyā-bhāve dvi-vidha saṁsthāna

Synonyma

ataeva — proto; madhura — sladká; rasa — nálada; kahi — říkám; tāra — tohoto; nāma — jména; svakīyāsvakīyā (vlastní); parakīyā — a jménem parakīyā (někoho jiného); bhāve — v náladách; dvi-vidha — dvou druhů; saṁsthāna — postavení.

Překlad

Proto ji nazývám madhura-rasa. Má dvě další pododdělení, kterými jsou láska mezi manželi a láska mezi milenci.

Verš

parakīyā-bhāve ati rasera ullāsa
vraja vinā ihāra anyatra nāhi vāsa

Synonyma

parakīyā-bhāve — v náladě parakīyā neboli milostného vztahu mimo manželský svazek; ati — veliké; rasera — chuti; ullāsa — zvýšení; vraja vinā — mimo Vradžu; ihāra — té; anyatra — nikde jinde; nāhi — není; vāsa — sídlo.

Překlad

V nemanželské náladě dochází k velkému zvýšení chuti. Tuto lásku nelze najít jinde než ve Vradži.

Verš

vraja-vadhū-gaṇera ei bhāva niravadhi
tāra madhye śrī-rādhāya bhāvera avadhi

Synonyma

vraja-vadhū-gaṇera — mladých manželek z Vradži; ei — tato; bhāva — nálada; niravadhi — bezmezná; tāra madhye — mezi nimi; śrī-rādhāya — u Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāvera — této nálady; avadhi — nejvyšší míra.

Překlad

Tato nálada nezná u dívek z Vradži hranic, ale mezi nimi svoji dokonalost nachází u Śrī Rādhy.

Verš

prauḍha nirmala-bhāva prema sarvottama
kṛṣṇera mādhurya-rasa-āsvāda-kāraṇa

Synonyma

prauḍha — zralá; nirmala-bhāva — čistota; prema — láska; sarva-uttama — nejlepší ze všech; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurya-rasa — nálady milostného vztahu; āsvāda — vychutnávání; kāraṇa — příčina.

Překlad

Vychutnávat sladkost milostného vztahu si Pán Kṛṣṇa může právě díky Její čisté a vyzrálé lásce, která překonává lásku všech ostatních.

Verš

ataeva sei bhāva aṅgīkāra kari’
sādhilena nija vāñchā gaurāṅga-śrī-hari

Synonyma

ataeva — proto; sei bhāva — tuto náladu; aṅgīkāra kari' — přijímající; sādhilena — splnil; nija — svou vlastní; vāñchā — touhu; gaurāṅga — Pán Caitanya Mahāprabhu; śrī-hari — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Proto Pán Gaurāṅga, který je samotný Śrī Hari, přijal náladu Rādhy, a tím si splnil své touhy.

Význam

Za nejúplnější ze čtyř druhů láskyplné služby, jimiž jsou dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya, je považována mādhurya. Tento milostný vztah je dále rozdělen na druhy svakīya a parakīya. Svakīya je vztah, kdy Kṛṣṇa hraje roli řádného manžela, a parakīya je vztah, kdy je Kṛṣṇa milencem. Odborníci na tuto oblast dospěli k závěru, že transcendentální extáze nálady parakīya je díky většímu nadšení lepší. Toto stádium milostné lásky nacházíme u těch, kdo se s vroucí láskou odevzdali Pánu, i když dobře věděli, že této nedovolené lásce k milenci se ve společnosti nedostává morálního schválení. Riziko, jež se s tímto druhem lásky k Bohu pojí, ji nadřazuje vztahům, kde toto riziko není přítomno. Takové riziko je však právoplatné pouze v transcendentálním světě. V hmotném světě milostná láska k Bohu na úrovních svakīya a parakīya neexistuje, a parakīya se neprojevuje ani nikde na Vaikuṇṭě kromě části Goloky Vṛndāvanu známé jako Vradža.

Někteří oddaní mají za to, že si Kṛṣṇa věčně užívá na Goloce Vṛndāvanu, ale že jenom někdy přichází na úroveň Vradži, aby si užíval parakīya-rasy. Šest Gosvāmīch z Vrindávanu však vysvětlilo, že Kṛṣṇovy vradžské zábavy jsou stejně věčné jako Jeho ostatní zábavy na Goloce Vṛndāvanu. Vradža je důvěrná část Goloky Vṛndāvanu. Podobné vradžské zábavy, které Kṛṣṇa projevil na povrchu této planety, jsou věčně projevené ve Vradži na Goloce Vṛndāvanu, kde je věčně přítomná i parakīya-rasa.

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī ve třetí kapitole tohoto díla jednoznačně uznal skutečnost, že Kṛṣṇa se v tomto hmotném světě zjevuje na konci věku Dvāpara dvacáté osmé catur-yugy Vaivasvaty Manua a přináší s sebou svůj Vradžadhám, věčné sídlo svých nejvznešenějších zábav. Pán se zjevuje působením svojí vnitřní energie a také veškerý svůj doprovod přivádí bez jakékoliv vnější pomoci. Caitanya-caritāmṛta dále uvádí, že rozpoložení parakīya existuje pouze v této transcendentální oblasti a nikde jinde. I když je tato nejvyšší forma extáze přítomna pouze v nejdůvěrnější části duchovního světa, bezpříčinnou milostí Pána můžeme do této neviditelné Vradži nahlédnout.

Nejdokonalejším zosobněním transcendentální nálady, jíž vychutnávají gopī z Vradži, je Śrīmatī Rādhārāṇī, která představuje zralé pojetí této transcendentální nálady milostné lásky. Její pocity nechápe dokonce ani samotný Pán. Intenzita Její láskyplné služby je tou nejvyšší podobou extáze. Ve vychutnávání Pánových vlastností v tomto nejvyšším transcendentálním rozpoložení nemůže Śrīmatī Rādhārāṇī nikdo překonat. Proto samotný Pán chtěl v podobě Pána Śrī Gaurāṅgy zaujmout Její postavení. Poté si vychutnával nejvyšší úroveň parakīya-rasy tak, jak je projevena v transcendentálním sídle Vradži.

Verš

sureśānāṁ durgaṁ gatir atiśayenopaniṣadāṁ
munīnāṁ sarva-svaṁ praṇata-paṭalīnāṁ madhurimā
viniryāsaḥ premṇo nikhila-paśu-pālāmbuja-dṛśāṁ
sa caitanyaḥ kiṁ me punar api dṛśor yāsyati padam

Synonyma

sura-īśānām — vládců mezi polobohy; durgam — pevnost; gatiḥ — cíl; atiśayena — význačně; upaniṣadāmUpaniṣad; munīnām — mudrců; sarva-svam — je vším; praṇata-paṭalīnām — skupin oddaných; madhurimā — sladkost; viniryāsaḥ — podstata; premṇaḥ — lásky; nikhila — všech; paśu-pālā — pasaček; ambuja-dṛśām — s lotosovýma očima; saḥ — On; caitanyaḥ — Pán Caitanya; kim — co; me — mých; punaḥ — znovu; api — jistě; dṛśoḥ — očí; yāsyati — přijde; padam — do sídla.

Překlad

„Pán Caitanya je záštitou polobohů i cílem Upaniṣad, pro velké mudrce je vším, pro své oddané je překrásným útočištěm a pro gopī s lotosovýma očima je samotnou podstatou lásky. Budu Jej moci opět spatřit?“

Verš

apāraṁ kasyāpi praṇayi-jana-vṛndasya kutukī
rasa-stomaṁ hṛtvā madhuram upabhoktuṁ kam api yaḥ
rucaṁ svām āvavre dyutim iha tadīyāṁ prakaṭayan
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyma

apāram — bez hranic; kasya api — někoho; praṇayi-jana-vṛndasya — množství milenek; kutukī — ten, kdo je zvědavý; rasa-stomam — skupina nálad; hṛtvā — kradoucí; madhuram — sladké; upabhoktum — užívat si; kam api — nějaký; yaḥ — kdo; rucam — jas; svām — vlastní; āvavre — zakrytý; dyutim — záři; iha — zde; tadīyām — ve vztahu k Němu; prakaṭayan — projevující; saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — velice; naḥ — nám; kṛpayatu — kéž prokáže svoji milost.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa přijal podobu Pána Caitanyi proto, že si chtěl vychutnávat neomezené nektarové nálady lásky jedné ze svých mnoha milenek (Śrī Rādhy). Zatímco vychutnával tuto lásku, schovával svoji tmavou pleť pod Její zářivě žlutou barvou. Kéž nám tento Pán Caitanya udělí svoji milost!“

Význam

Texty 51 a 52 jsou Prathama Śrī Caitanyāṣṭaka 2 a Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 3 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

bhāva-grahaṇera hetu kaila dharma-sthāpana
tāra mukhya hetu kahi, śuna sarva-jana

Synonyma

bhāva-grahaṇera — přijetí nálady; hetu — důvod; kaila — učinil; dharma — náboženství; sthāpana — ustanovení; tāra — toho; mukhya — hlavní; hetu — důvod; kahi — říkám; śuna — prosím slyšte; sarva-jana — všichni.

Překlad

Přijmout náladu extatické lásky byl hlavní důvod, proč se Pán zjevil a znovu ustanovil náboženský systém pro současný věk. Nyní prosím všichni poslouchejte, jak tento důvod vysvětlím.

Verš

mūla hetu āge ślokera kaila ābhāsa
ebe kahi sei ślokera artha prakāśa

Synonyma

mūla hetu — hlavní důvod; āge — na začátku; ślokera — verše; kaila — dal; ābhāsa — náznak; ebe — nyní; kahi — promluvím; sei — tohoto; ślokera — verše; artha — význam; prakāśa — projevení.

Překlad

Nejdříve jsem se jen v náznacích zmínil o tom, že tento verš popisuje hlavní důvod Pánova zjevení. Nyní předložím jeho úplný význam.

Verš

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; praṇaya — lásky; vikṛtiḥ — proměna; hlādinī śaktiḥ — energie blaženosti; asmāt — z toho; eka-ātmānau — oba stejnou totožnost; api — přestože; bhuvi — na Zemi; purā — od věčnosti; deha-bhedam — oddělené podoby; gatau — získali; tau — tito dva; caitanya-ākhyam — známý jako Śrī Caitanya; prakaṭam — projeveni; adhunā — nyní; tat-dvayam — tito dva; ca — a; aikyam — spojení; āptam — dosáhli; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — náladou; dyuti — září; suvalitam — jenž je ozdoben; naumi — skládám poklony; kṛṣṇa-svarūpam — tomu, který se neliší od Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Láskyplné zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy jsou transcendentálními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. I když jsou Rādhā a Kṛṣṇa ve své totožnosti jedna a ta samá osoba, navždy se rozdělili. Nyní se tyto dvě transcendentální osobnosti znovu spojily v podobě Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. Zjevil se s náladou a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, přestože je samotný Kṛṣṇa. Hluboce se Mu klaním.“

Význam

Tento text pochází z deníku Śrīly Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho. Mezi prvními čtrnácti verši Śrī Caitanya-caritāmṛty je pátý.

Verš

rādhā-kṛṣṇa eka ātmā, dui deha dhari’
anyonye vilase rasa āsvādana kari’

Synonyma

rādhā-kṛṣṇa — Rādhā a Kṛṣṇa; eka — jedno; ātmā — vlastní já; dui — dvě; deha — těla; dhari' — přijímající; anyonye — jeden druhého; vilase — si užívají; rasa — nálady lásky; āsvādana kari' — vychutnávající.

Překlad

Rādhā a Kṛṣṇa jsou tatáž osoba, ale přijali dvě těla. Tak si užívají jeden druhého a vychutnávají si nálady lásky.

Význam

Tito dva transcendentalisté, Rādhā a Kṛṣṇa, jsou pro materialisty hádankou. Výše zmíněný popis Rādhy a Kṛṣṇy z deníku Śrīly Svarūpy Dāmodara je zhuštěným vysvětlením, ale k pochopení tajemství těchto dvou osobností je třeba hlubokého duchovního porozumění. Jeden si užívá jako dva. Śrī Kṛṣṇa je energetický zdroj a Śrīmatī Rādhārāṇī je vnitřní energie. Podle vedāntské filosofie není mezi energetickým zdrojem a jeho energií rozdíl; jsou totožné. Nelze mezi nimi dělat rozdíly, stejně jako nelze oddělit oheň a teplo.

Vše, co se týká Absolutního, je v rámci relativní existence nepochopitelné. Pochopit tuto jednotu zdroje a jeho energie je na úrovni relativního vědomí velmi těžké. Jediným klíčem k porozumění těmto spletitostem transcendence je filosofie nepochopitelné jednoty a odlišnosti, kterou učil Śrī Caitanya.

Rādhārāṇī je ve skutečnosti vnitřní energií Śrī Kṛṣṇy a věčně stupňuje Jeho blaženost. Tomu impersonalisté bez pomoci oddaného mahā-bhāgavaty nikdy neporozumějí. Již samotné slovo „Rādhā“ vyjadřuje, že Śrīmatī Rādhārāṇī je věčně nejvyšší vládkyní potěšení Śrī Kṛṣṇy, a jako taková je prostředníkem v předávání služby živých bytostí Śrī Kṛṣṇovi. Proto oddaní z Vrindávanu vyhledávají milost Śrīmatī Rādhārāṇī, aby mohli být uznáni jako láskyplní služebníci Śrī Kṛṣṇy.

Pán Caitanya Mahāprabhu přichází osobně za pokleslými podmíněnými dušemi tohoto železného věku, aby předal nejvyšší princip transcendentálních vztahů k Pánu. Jedná přitom hlavně v roli své vnitřní energie blaženosti.

Śrī Kṛṣṇa, absolutní Osobnost Božství, je všemocnou a úplnou podobou transcendentálního bytí, poznání a blaženosti. Jeho vnitřní energie se projevuje nejprve jako sat neboli bytí. Je to část, která expanduje Pánovu existenci. Když ta samá energie projeví úplné poznání, nazývá se cit nebo samvit, a ta expanduje Pánovy transcendentální podoby. Pokud nakonec ta samá energie jedná jako zprostředkovatel blaženosti, nazývá se hlādinī čili transcendentální energie blaženosti. Takto projevuje Pán svoji vnitřní energii ve třech transcendentálních kategoriích.

Verš

sei dui eka ebe caitanya gosāñi
rasa āsvādite doṅhe hailā eka-ṭhāṅi

Synonyma

sei — tito; dui — dva; eka — jeden; ebe — nyní; caitanya gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; rasa — náladu; āsvādite — vychutnávat; doṅhe — tito dva; hailā — se stali; eka-ṭhāṅi — jedno tělo.

Překlad

Aby si užívali rasy, zjevili se nyní v jednom těle jako Pán Caitanya Mahāprabhu.

Verš

ithi lāgi’ āge kari tāra vivaraṇa
yāhā haite haya gaurera mahimā-kathana

Synonyma

ithi lāgi' — proto; āge — nejdříve; kari — udělám; tāra — tohoto; vivaraṇa — popis; yāhā haite — ze kterého; haya — je; gaurera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — sláva; kathana — sdělení.

Překlad

Nejdříve tedy popíši postavení Rādhy a Kṛṣṇy, a z toho bude zřejmá sláva Pána Caitanyi.

Verš

rādhikā hayena kṛṣṇera praṇaya-vikāra
svarūpa-śakti — ‘hlādinī’ nāma yāṅhāra

Synonyma

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hayena — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; praṇaya-vikāra — proměna lásky; svarūpa-śakti — osobní energie; hlādinīhlādinī; nāma — jméno; yāṅhāra — jejíž.

Překlad

Śrīmatī Rādhikā je proměnou Kṛṣṇovy lásky. Je vnitřní energií zvanou hlādinī.

Verš

hlādinī karāya kṛṣṇe ānandāsvādana
hlādinīra dvārā kare bhaktera poṣaṇa

Synonyma

hlādinī — energie hlādinī; karāya — zapříčiňuje; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; ānanda-āsvādana — vychutnávání blaženosti; hlādinīra dvārā — prostřednictvím energie blaženosti; kare — činí; bhaktera — oddaného; poṣaṇa — vyživování.

Překlad

Tato energie blaženosti přináší Kṛṣṇovi potěšení a navíc vyživuje Jeho oddané.

Význam

O energii hlādinī pojednává obšírně Śrīla Jīva Gosvāmī ve své práci Prīti-sandarbha, kde cituje prohlášení Véd: „K Osobnosti Božství vede jedině oddaná služba. Setkat se s Pánem tváří v tvář může oddaný pouze prostřednictvím oddané služby. Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, přitahuje oddaná služba a svrchovanost védského poznání spočívá právě ve znalosti vědy o oddané službě.“

Co je tím přitažlivým prvkem, který Pána nadchne tak, že oddanou službu přijme? Jaká je povaha takové služby? Védská písma nás učí, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Absolutní Pravda, je soběstačný a že Jej māyā neboli nevědomost v žádném případě nemůže ovlivnit. To znamená, že síla, která Nejvyššího přemůže, musí být čistě duchovní. Nemůže být součástí hmotného stvoření. Neosobní pojetí blaženosti Brahmanu je hmotné, ale blaženost, kterou prožívá Nejvyšší Osobnost Božství, nemůže být hmotné povahy. Oddaná služba je vzájemný vztah dvou osob, a proto nemůže být omezena pouze na naše vlastní já. Blaženost seberealizace, brahmānanda, se tedy s oddanou službou nedá vůbec srovnat.

Vnitřní energie Nejvyšší Osobnosti Božství je tří druhů, a to hlādinī-śakti neboli energie blaženosti, sandhinī-śakti neboli energie bytí a samvit-śakti neboli energie poznání. Ve Viṣṇu Purāṇě (1.12.69) je Pán osloven následovně: „Ó Pane, jsi oporou všeho. Tři atributy hlādinī, sandhinī a samvit se v Tobě nacházejí jako jedna duchovní energie. Hmotné kvality, které zapříčiňují štěstí, neštěstí a jejich směsi, však v Tobě nejsou přítomny, protože nemáš žádné hmotné vlastnosti.“

Hlādinī je osobním projevem blaženosti Nejvyšší Osobnosti Božství, jejímž prostřednictvím si Pán užívá radosti. Tato energie blaženosti je v Nejvyšším Pánu přítomná neustále, a proto nelze přijmout domněnku impersonalistů, že se Pán zjevuje v hmotné kvalitě dobra. Závěr impersonalistů je v rozporu s védským tvrzením, že Pán vlastní transcendentální energii blaženosti. Projeví-li se milostí Pána tato energie blaženosti v osobě oddaného, říká se tomuto projevu láska k Bohu. „Láska k Bohu“ je pouze jiný název pro Pánovu energii blaženosti. Výměna oddané služby mezi Pánem a Jeho oddaným je tedy projevem Pánovy transcendentální energie blaženosti.

I když tato Pánova energie, která Jej vždy obohacuje transcendentální blažeností, není hmotná, Śaṅkarovi stoupenci ji za hmotnou považují, protože o totožnosti Nejvyššího Pána a Jeho energie blaženosti nic nevědí. Tito nevzdělanci nemohou pochopit rozdíl mezi neosobní duchovní blažeností a různorodostí v rámci duchovní energie blaženosti. Energie hlādinī poskytuje Pánu veškerou transcendentální blaženost, a On ji uděluje svému čistému oddanému.

Verš

sac-cid-ānanda, pūrṇa, kṛṣṇera svarūpa
eka-i cic-chakti tāṅra dhare tina rūpa

Synonyma

sat-cit-ānanda — věčnost, poznání a blaženost; pūrṇa — plná; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sva-rūpa — vlastní podoba; eka-i — jedna; cit-śakti — duchovní energie; tāṅra — Jeho; dhare — projevuje; tina — tři; rūpa — podoby.

Překlad

Tělo Pána Kṛṣṇy je věčné (sat), plné poznání (cit) a plné blaženosti (ānanda). Jeho jediná duchovní energie se tedy projevuje těmito třemi způsoby.

Verš

ānandāṁśe hlādinī, sad-aṁśe sandhinī
cid-aṁśe samvit — yāre jñāna kari’ māni

Synonyma

ānanda-aṁśe — v aspektu blaženosti; hlādinī — energie blaženosti; sat-aṁśe — v aspektu věčnosti; sandhinī — energie expandující bytí; cit-aṁśe — v aspektu vědomí; samvit — úplná energie poznání; yāre — kterou; jñāna kari' — jako poznání; māni — přijímám.

Překlad

Hlādinī je Jeho aspektem blaženosti, sandhinī je aspekt věčné existence a samvit, která je aspektem vědomí, je také chápána jako poznání.

Význam

Pánovy energie vysvětluje Śrīla Jīva Gosvāmī ve svém díle Bhagavat-sandarbha (103): transcendentální energie, kterou Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, udržuje svoji existenci, se nazývá sandhinī. Transcendentální energie, pomocí které zná sám sebe a která umožňuje ostatním, aby Jej poznali, se nazývá samvit. Transcendentální energie, která Jemu i Jeho oddaným přináší transcendentální blaženost, se nazývá hlādinī.

Úplný projev těchto energií se nazývá viśuddha-sattva. Když Nejvyšší Pán sestoupí do hmotného světa, je tato úroveň duchovní různorodosti projevena dokonce i tam. Zábavy a projevy Pána v hmotném světě proto nejsou v žádném případě hmotné, ale jsou zcela na transcendentální úrovni. V Bhagavad-gītě je potvrzeno, že každý, kdo pochopí transcendentální povahu Pánova zjevení, činností a odchodu, je způsobilý k tomu, aby byl po opuštění své hmotné schránky zbaven hmotných pout. Pak může vstoupit do duchovního království a sdružovat se s Nejvyšší Osobností Božství, přičemž mezi ním a Pánem dochází k výměnám energie hlādinī. Ve světské kvalitě dobra jsou příměsi vášně a nevědomosti, a proto se jí říká miśra-sattva. Avšak transcendentální různorodost viśuddha-sattvy je všech světských kvalit zcela prostá. Viśuddha-sattva je tudíž náležitou atmosférou, ve které lze vnímat Pána, Osobnost Božství, a Jeho transcendentální zábavy. Duchovní různorodost je věčně nezávislá na jakýchkoliv hmotných podmínkách a nijak se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, protože je stejně jako On absolutní. Na základě moci energie samvit vnímají Pán a s Ním i Jeho oddaní energii hlādinī přímo.

Jak přímo i nepřímo potvrzují všechny védské texty, hmotné kvality přírody ovládají podmíněné duše, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jimi nikdy ovlivněn není. V jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (11.25.12) Pán Kṛṣṇa říká: sattvaṁ rajas tama iti guṇājīvasya naiva me – „Hmotné kvality dobra, vášně a nevědomosti se týkají podmíněných duší, ale nikdy ne Mě, Nejvyšší Osobnosti Božství.“ Viṣṇu Purāṇa to potvrzuje:

sattvādayo na santīśe
yatra na prākṛtā guṇāḥ
sa śuddhaḥ sarva-śuddhebhyaḥ
pumān ādyaḥ prasīdatu

„Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, se nachází nad kvalitami dobra, vášně a nevědomosti. Žádné hmotné kvality se v Něm nenacházejí. Kéž je s námi tento Nārāyaṇa, původní osoba, která zaujímá zcela transcendentální postavení, spokojený.“ V desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (10.27.4) vychvaluje Indra Kṛṣṇu:

viśuddha-sattvaṁ tava dhāma śāntaṁ
tapo-mayaṁ dhvasta-rajas-tamaskam
māyā-mayo 'yaṁ guṇa-sampravāho
na vidyate te 'grahaṇānubandhaḥ

„Můj drahý Pane, Tvoje sídlo je viśuddha-sattva, což znamená, že ho nikdy nenarušují hmotné kvality, a činnosti, jež se tam odehrávají, jsou transcendentální láskyplnou službou Tvým nohám. Dobro, odříkání a askeze oddaných ještě zkrášlují tyto činnosti, které nejsou nikdy znečištěny kvalitami vášně a nevědomosti. Hmotné kvality se Tě za žádných okolností nemohou dotknout.“

Pokud kvality hmotné přírody nejsou projevené, říká se, že jsou na úrovni dobra. Když se však navenek projeví a začnou vytvářet různorodost hmotné existence, říká se, že jsou na úrovni vášně. Schází-li v nich činnost a různorodost, říká se, že jsou na úrovni nevědomosti. Vážnost je jinými slovy znakem dobra, činorodost znakem vášně a nečinnost znakem nevědomosti. Nad všemi těmito projevy světských kvalit se nachází viśuddha-sattva. Převládá-li v ní sandhinī, lze ji vnímat jako existenci všeho. Převládá-li v ní samvit, lze ji vnímat jako poznání v transcendenci, a převládá-li v ní hlādinī, lze ji vnímat jako nejdůvěrnější lásku k Bohu. Viśuddha-sattva, která je souhrnným projevem těchto tří energií, je hlavním rysem království Boha.

Absolutní Pravda je tedy podstatou reality, věčně projevenou ve třech energiích. Projevem vnitřní energie Pána je nepředstavitelně různorodý duchovní svět, projevem okrajové energie jsou živé bytosti a projevem vnější energie je hmotný vesmír. Absolutní Pravdu proto tvoří tyto čtyři principy: samotný Nejvyšší Pán neboli Osobnost Božství, Jeho vnitřní energie, Jeho okrajová energie a Jeho vnější energie. Podoba Pána a její expanze jako svayam-rūpa a vaibhava-prakāśa si přímo užívají vnitřní energie, jež věčně projevuje duchovní svět, nejdůvěrnější ze všech energetických projevů. Vnější projev neboli hmotná energie dává podmíněným živým bytostem od Brahmy až po nepatrného mravence těla, která je pokrývají. Tato zahalující energie je projevena v rámci tří kvalit hmotné přírody a živé bytosti ji mohou vnímat jak ve vyšších, tak i v nižších formách života.

Každá ze tří složek vnitřní energie – sandhinī, samvit a hlādinī – ovlivňuje jednu z vnějších energií, kterými jsou ovládány živé bytosti. Tento vliv projevuje tři kvality hmotné přírody a s konečnou platností dokazuje, že okrajová energie neboli živé bytosti jsou věčnými služebníky Pána a jako takoví jsou ovládáni buď vnitřní, nebo vnější energií.

Verš

hlādinī sandhinī samvit
tvayy ekā sarva-saṁsthitau
hlāda-tāpa-karī miśrā
tvayi no guṇa-varjite

Synonyma

hlādinī — energie blaženosti; sandhinī — energie bytí; samvit — energie poznání; tvayi — v Tobě; ekā — jedna; sarva-saṁsthitau — který jsi základem všeho; hlāda — blaženost; tāpa — a utrpení; karī — je příčinou; miśrā — směs obou; tvayi — v Tobě; na u — ne; guṇa-varjite — jenž jsi prost tří kvalit hmotné přírody.

Překlad

„Ó Pane, jsi oporou všeho. Tři aspekty – hlādinī, sandhinī a samvit – v Tobě existují jako jedna duchovní energie. Avšak hmotné kvality, jež jsou příčinami štěstí, neštěstí a jejich směsí, se v Tobě nenacházejí, protože nemáš žádné hmotné vlastnosti.“

Význam

Tento verš je z Viṣṇu Purāṇy (1.12.69).

Verš

sandhinīra sāra aṁśa — ‘śuddha-sattva’ nāma
bhagavānera sattā haya yāhāte viśrāma

Synonyma

sandhinīra — energie bytí; sāra — podstata; aṁśa — část; śuddha-sattvaśuddha-sattva (čistá existence); nāma — jež se jmenuje; bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; sattā — bytí; haya — je; yāhāte — ve které; viśrāma — místo spočinutí.

Překlad

Podstatnou částí energie sandhinī je śuddha-sattva. V ní spočívá bytí Pána Kṛṣṇy.

Verš

mātā, pitā, sthāna, gṛha, śayyāsana āra
e-saba kṛṣṇera śuddha-sattvera vikāra

Synonyma

mātā — matka; pitā — otec; sthāna — místo; gṛha — dům; śayya-āsana — lůžka a sedadla; āra — a; e-saba — všechny tyto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śuddha- sattveraśuddha-sattvy; vikāra — proměny.

Překlad

Tato śuddha-sattva se proměňuje například v Kṛṣṇovu matku, otce, sídlo, dům, lůžko nebo sedadla.

Význam

Kṛṣṇův otec, matka a vše, co patří k Jeho domácnosti, jsou projevy stejné viśuddha-sattvy. Nachází-li se živá bytost ve stavu čistého dobra, může pochopit podobu, vlastnosti a ostatní rysy Nejvyšší Osobnosti Božství. Vědomí Kṛṣṇy začíná právě na této úrovni čistého dobra. I když na začátku může být realizace Kṛṣṇy slabá, je realizován jako Vāsudeva, absolutně všemohoucí neboli nejpřednější Božstvo, vládnoucí všem energiím. Pokud se však živá bytost dostane na úroveň viśuddha-sattva, jež je transcendentální třem kvalitám hmotné přírody, může díky svému služebnickému postoji vnímat podobu, vlastnosti a ostatní rysy Nejvyšší Osobnosti Božství. Tato úroveň čistého dobra je úrovní pochopení, protože Nejvyšší Pán se vždy nachází v duchovním stavu bytí.

Kṛṣṇa je vždy zcela duchovní. Vedle rodičů Osobnosti Božství je i vše ostatní, co s Ním souvisí, projevem sandhinī-śakti čili přeměnou viśuddha-sattvy. Aby to bylo zcela jasné, můžeme říci, že tato část vnitřní energie, sandhinī-śakti, udržuje a projevuje veškerou různorodost duchovního světa. Pánovi služebníci a služebnice, Jeho společnice i Jeho otec a matka jsou stejně jako vše ostatní v království Boha přeměny sandhinī-śakti neboli duchovní existence. Podobně tato energie bytí, sandhinī-śakti, expanduje ve vnější energii veškerou různorodost hmotného vesmíru, podle kterého si můžeme udělat zběžnou představu, jak vypadá duchovní svět.

Verš

sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditaṁ
yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ
sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo
hy adhokṣajo me manasā vidhīyate

Synonyma

sattvam — existence; viśuddham — čistá; vasudeva-śabditam — jménem vasudeva; yat — ze které; īyate — zjevuje se; tatra — v této; pumān — Nejvyšší Osobnost Božství; apāvṛtaḥ — bez jakéhokoliv pokryvu; sattve — na úrovni dobra; ca — a; tasmin — toto; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevaḥ — Vāsudeva; hi — jistě; adhokṣajaḥ — který je mimo dosah smyslů; me — mojí; manasā — myslí; vidhīyate — dosažen.

Překlad

„Stav čistého dobra (śuddha-sattva), ve kterém lze Pána spatřit bez jakéhokoliv pokryvu, se nazývá vasudeva. Na této čisté úrovni vnímá moje mysl Nejvyššího Pána, jenž je mimo dosah hmotných smyslů a je znám jako Vāsudeva.“

Význam

Tento text ze Śrīmad-Bhāgavatamu (4.3.23) vyslovil Pán Śiva, když odsuzoval Dakṣu, otce Satī, jako Viṣṇuova odpůrce. Je zde nade všechny pochyby potvrzeno, že Pán Kṛṣṇa, Jeho jméno, Jeho sláva, Jeho vlastnosti a vše, co se s Ním přímo pojí, existuje na úrovni sandhinī-śakti, Pánovy vnitřní energie.

Verš

kṛṣṇe bhagavattā-jñāna — saṁvitera sāra
brahma-jñānādika saba tāra parivāra

Synonyma

kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; bhagavattā — jehož vlastností je, že je původní Nejvyšší Osobnost Božství; jñāna — poznání; saṁvitera — energie poznání; sāra — podstata; brahma-jñāna — poznání Brahmanu; ādika — a tak dále; saba — všechno; tāra — toho; parivāra — příbuzní.

Překlad

Podstatou energie samvit je poznání, že Nejvyšší Osobnost Božství je Pán Kṛṣṇa. Veškeré další druhy poznání, jako je například poznání Brahmanu, jsou pouze jeho součásti.

Význam

Výsledkem činnosti samvit-śakti je schopnost poznávat. Tuto schopnost má Pán i živé bytosti. Śrī Kṛṣṇa má jako Nejvyšší Osobnost Božství úplné poznání o všem a všude, a proto nemá s poznáváním problémy. Zatímco obyčejné živé bytosti brání v poznávání nespočetné překážky, Pán může získat poznání tak, že na danou věc pouze pohlédne. Poznávání živých bytostí se dělí do tří kategorií: přímé poznání, nepřímé poznání a zvrácené poznání. Smyslové vnímání hmotných předmětů hmotnými smysly, jako je oko, ucho, nos a ruka, přinese vždy zcela jistě poznání zvrácené. Tuto iluzi předvádí hmotná energie, zvráceně ovlivněná samvit-śakti. Negativní poznávání objektu, jenž je mimo dosah smyslového vnímání, je cesta nepřímého poznávání, což není úplně nedokonalé, ale výsledkem je pouze částečné poznání v podobě neosobní duchovní realizace a monismu. Je-li však poznávací činitel samvit osvícen energií hlādinī, která je součástí stejné duchovní energie, jednají pak společně, a jedině tímto způsobem lze dosáhnout poznání Osobnosti Božství. V tomto stavu by měla být samvit-śakti udržována. Hmotné poznání a nepřímé duchovní poznání jsou jejími vedlejšími produkty.

Verš

hlādinīra sāra ‘prema’, prema-sāra ‘bhāva’
bhāvera parama-kāṣṭhā, nāma — ‘mahā-bhāva’

Synonyma

hlādinīra — energie blaženosti; sāra — podstata; prema — láska k Bohu; prema-sāra — podstata této lásky; bhāva — cit; bhāvera — citů; parama-kāṣṭhā — nejvyšší úroveň; nāma — jménem; mahā-bhāvamahābhāva.

Překlad

Podstatou energie hlādinī je láska k Bohu, podstatou lásky k Bohu je cit (bhāva) a nejvyšším stupněm rozvoje citu je mahābhāva.

Význam

Výsledkem působení hlādinī-śakti je láska k Bohu, a ta je dvou druhů: čistá láska k Bohu a znečištěná láska k Bohu. Živá bytost se stane čistým milovníkem Boha pouze tehdy, když je obdařena hlādinī-śakti vycházející z Kṛṣṇy, aby mohla Kṛṣṇu přitahovat. Je-li však stejná hlādinī-śakti znečištěna vnější, hmotnou energií a vychází-li z živé bytosti, Kṛṣṇu nezaujme, nýbrž živou bytost bude přitahovat kouzlo hmotné energie. Tehdy se živá bytost zblázní, ale ne láskou k Bohu, nýbrž honbou za hmotným smyslovým požitkem, a tak ji kvůli styku s kvalitami přírody uchvátí jejich vzájemné působení, vytvářející pocity úzkosti a neštěstí.

Verš

mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī
sarva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi

Synonyma

mahā-bhāvamahābhāvy; svarūpā — podoba; śrī-rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī; sarva-guṇa — všech dobrých vlastností; khani — důl; kṛṣṇa- kāntā — z Kṛṣṇových milenek; śiromaṇi — korunní klenot.

Překlad

Śrī Rādhā Ṭhākurānī je ztělesněním mahābhāvy. Je pokladnicí všech dobrých vlastností a korunním klenotem mezi všemi půvabnými společnicemi Pána Kṛṣṇy.

Význam

Ryzí činnosti hlādinī-śakti se projevují při jednání vrajských dívek a Śrīmatī Rādhārāṇī, která je v této transcendentální skupině nejpřednější. Podstatou hlādinī-śakti je láska k Bohu, podstatou lásky k Bohu je bhāva neboli transcendentální cit, a vyvrcholení této bhāvy se nazývá mahābhāva. Zosobněním těchto tří aspektů transcendentálního vědomí je Śrīmatī Rādhārāṇī, a díky tomu je nejvyšším principem lásky k Bohu a tím, koho Śrī Kṛṣṇa nejvíce miluje.

Verš

tayor apy ubhayor madhye
rādhikā sarvathādhikā
mahābhāva-svarūpeyaṁ
guṇair ativarīyasī

Synonyma

tayoḥ — z nich; api — dokonce; ubhayoḥ — obou (Candrāvalī a Rādhārāṇī); madhye — mezi; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sarvathā — v každém ohledu; adhikā — lepší; mahā-bhāva-svarūpā — v podobě mahābhāvy; iyam — tato; guṇaiḥ — s dobrými vlastnostmi; ativarīyasī — nejlepší ze všech.

Překlad

„Z těchto dvou gopī (Rādhārāṇī a Candrāvālī) Śrīmatī Rādhārāṇī vyniká ve všech ohledech. Je ztělesněním mahābhāvy a dobrými vlastnostmi všechny překonává.“

Význam

Toto je citát z Ujjvala-nīlamaṇi (Rādhā-prakaraṇa 3) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

kṛṣṇa-prema-bhāvita yāṅra cittendriya-kāya
kṛṣṇa-nija-śakti rādhā krīḍāra sahāya

Synonyma

kṛṣṇa-prema — láska k Pánu Kṛṣṇovi; bhāvita — prodchnuté; yāṅra — jejíž; citta — mysl; indriya — smysly; kāya — tělo; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; nija-śakti — Jeho vlastní energie; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍāra — zábav; sahāya — společnice.

Překlad

Její mysl, smysly a tělo jsou prodchnuté láskou ke Kṛṣṇovi. Je Kṛṣṇovou vlastní energií a pomáhá Mu v Jeho zábavách.

Význam

Śrīmatī Rādhārāṇī je zcela duchovní, stejně jako Kṛṣṇa. Nikdo by Ji neměl považovat za hmotnou. V žádném případě není jako podmíněné duše s jemnohmotnými a hrubohmotnými těly, jež pokrývají smysly. Je zcela duchovní povahy a Její tělo i mysl také. Protože je Její tělo duchovní, Její smysly jsou také duchovní, a tak Její smysly, mysl a tělo plně září láskou ke Kṛṣṇovi. Jako ztělesnění hlādinī-śakti (části Pánovy vnitřní energie skýtající blaženost) je pro Śrī Kṛṣṇu jediným zdrojem požitku.

Śrī Kṛṣṇa si neužívá ničeho, co se od Něho vnitřně liší. Rādhā a Śrī Kṛṣṇa jsou proto totožní. Část sandhinī vnitřní energie Śrī Kṛṣṇy projevila nejpřitažlivější podobu Śrī Kṛṣṇy, a stejná vnitřní energie v podobě hlādinī projevila Śrīmatī Rādhārāṇī, která přitahuje i toho, kdo je sám nejpřitažlivější. V transcendentálních zábavách Śrī Kṛṣṇy se Śrīmatī Rādhārāṇī nikdo nevyrovná.

Verš

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

ānanda — blaženost; cit — a poznání; maya — skládá se z; rasa — nálad; prati — každou sekundu; bhāvitābhiḥ — kdo jsou pohrouženi; tābhiḥ — s těmi; yaḥ — kdo; eva — jistě; nija-rūpatayā — ve své vlastní podobě; kalābhiḥ — kdo jsou části částí Jeho energie blaženosti; goloke — v Goloce Vṛndāvanu; eva — jistě; nivasati — sídlí; akhila-ātma — jako duše všech; bhūtaḥ — kdo existují; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobnost; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„Uctívám Govindu, původního Pána, jenž sídlí ve své říši Goloce s Rādhou, jež připomíná Jeho duchovní podobu a je ztělesněním extatické energie (hlādinī). Doprovázejí Je Její důvěrné společnice, zosobnění expanzí Její tělesné podoby, které jsou naplněny a prostoupeny věčně blaženou duchovní rasou.“

Význam

Tento verš je z Brahma-saṁhity (5.37).

Verš

kṛṣṇere karāya yaiche rasa āsvādana
krīḍāra sahāya yaiche, śuna vivaraṇa

Synonyma

kṛṣṇere — Pánu Kṛṣṇovi; karāya — jsou příčinou; yaiche — jak; rasa — nálady; āsvādana — vychutnávání; krīḍāra — zábav; sahāya — pomocník; yaiche — jak; śuna — prosím slyšte; vivaraṇa — popis.

Překlad

Slyšte nyní prosím o tom, jak Pánu Śrī Kṛṣṇovi tyto Jeho společnice pomáhají vychutnávat rasu a jak Mu pomáhají v Jeho zábavách.

Verš

kṛṣṇa-kāntā-gaṇa dekhi tri-vidha prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
vrajāṅganā-rūpa, āra kāntā-gaṇa-sāra
śrī-rādhikā haite kāntā-gaṇera vistāra

Synonyma

kṛṣṇa-kāntā-gaṇa — milenky Pána Kṛṣṇy; dekhi — vidím; tri-vidha — tři; prakāra — druhy; eka — jedny; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí; pure — ve městě; mahiṣī-gaṇa — královny; āra — a; vraja-aṅganā — překrásných žen z Vradži; rūpa — jež mají podobu; āra — jiný druh; kāntā-gaṇa — milenek; sāra — podstata; śrī-rādhikā haite — ze Śrīmatī Rādhārāṇī; kāntā-gaṇera — Kṛṣṇovy milenky; vistāra — expanze.

Překlad

Kṛṣṇovy milované společnice se dělí do tří skupin: bohyně štěstí, královny a dívky z Vradži, které jsou ze všech nejpřednější. Všechny tyto společnice pocházejí z Rādhiky.

Verš

avatārī kṛṣṇa yaiche kare avatāra
aṁśinī rādhā haite tina gaṇera vistāra

Synonyma

avatārī — zdroj všech inkarnací; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yaiche — stejně jako; kare — činí; avatāra — inkarnace; aṁśinī — zdroj všech částí; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; haite — z; tina — tří; gaṇera — skupin; vistāra — expanze.

Překlad

Stejně jako je Pán Kṛṣṇa zdrojem všech inkarnací, je Śrī Rādhā zdrojem všech těchto společnic.

Verš

vaibhava-gaṇa yena tāṅra aṅga-vibhūti
bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati

Synonyma

vaibhava-gaṇa — tyto expanze; yena — jak byly; tāṅra — Jejího; aṅga — těla; vibhūti — mocné expanze; bimba — odrazy; pratibimba — jejich odrazy; rūpa — v podobě; mahiṣīra — královen; tati — této expanzi.

Překlad

Bohyně štěstí jsou částečnými projevy Śrīmatī Rādhiky a královny jsou odrazy Její podoby.

Verš

lakṣmī-gaṇa tāṅra vaibhava-vilāsāṁśa-rūpa
mahiṣī-gaṇa vaibhava-prakāśa-svarūpa

Synonyma

lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí; tāṅra — Její; vaibhava-vilāsa — jako vaibhava- vilāsa; aṁśa — úplných částí; rūpa — jež mají podobu; mahiṣī-gaṇa — tyto královny; vaibhava-prakāśavaibhava-prakāśi; sva-rūpa — mají povahu

Překlad

Bohyně štěstí jsou Jejími úplnými částmi a projevem podob vaibhava- vilāsa, zatímco královny mají povahu Její vaibhava-prakāśi.

Verš

ākāra svabhāva-bhede vraja-devī-gaṇa
kāya-vyūha-rūpa tāṅra rasera kāraṇa

Synonyma

ākāra — rysů; svabhāva — povah; bhede — s rozdíly; vraja-devī-gaṇagopī; kāya — Jejího těla; vyūha — expanzí; rūpa — mají podobu; tāṅra — Jejích; rasera — nálad; kāraṇa — nástroje.

Překlad

Vraja-devī mají rozdílné tělesné rysy. Jako Její expanze jsou nástroji k rozvíjení rasy.

Verš

bahu kāntā vinā nahe rasera ullāsa
līlāra sahāya lāgi’ bahuta prakāśa

Synonyma

bahu — mnoho; kāntā — milenek; vinā — bez; nahe — není; rasera — nálady; ullāsa — radost; līlāra — zábav; sahāya — pomocník; lāgi' — aby byly; bahuta — mnoho; prakāśa — projevů.

Překlad

Bez mnoha společnic nepřinese rasa takovou radost. Proto tedy existuje tolik projevů Śrīmatī Rādhārāṇī, aby Pánovi asistovaly v Jeho zábavách.

Verš

tāra madhye vraje nānā bhāva-rasa-bhede
kṛṣṇake karāya rāsādika-līlāsvāde

Synonyma

tāra madhye — mezi nimi; vraje — ve Vradži; nānā — různých; bhāva — rozpoložení; rasa — a nálad; bhede — rozdíly; kṛṣṇake — Pána Kṛṣṇu; karāya — vedou k tomu, aby se věnoval; rāsa-ādika — počínaje tancem rāsa; līlā — zábav; āsvāde — vychutnávání.

Překlad

Mezi těmito společnicemi jsou ve Vradži různé skupiny s různými druhy citů a nálad. Pomáhají Pánu Kṛṣṇovi ve vychutnávání veškeré sladkosti tance rāsa a ostatních zábav.

Význam

Jak již bylo dříve vysvětleno, Kṛṣṇa a Rādhā jsou jedna osoba ve dvou podobách, a tudíž jsou totožní. Kṛṣṇa se expanduje do mnoha inkarnací a úplných částí, jako jsou puruṣové, a Śrīmatī Rādhārāṇī se podobně expanduje do mnoha podob jako bohyně štěstí, královny a dívky z Vradži. Všechny tyto expanze jsou Její úplné části. Každá z těchto ženských podob Kṛṣṇy nachází svůj protějšek v úplných expanzích Viṣṇua. Tyto expanze se přirovnávají k odrazům původní podoby, od které se neliší. Ženské odrazy Kṛṣṇovy energie blaženosti jsou na stejné úrovni jako samotný Kṛṣṇa.

Úplné expanze Kṛṣṇovy osobnosti se označují jako vaibhava-vilāsa a vaibhava-prakāśa a podobně jsou popsány i expanze Rādhy. Bohyně štěstí jsou podoby vaibhava-vilāsa a královny jsou podoby vaibhava-prakāśa. Dívky z Vradži, osobní společnice Rādhārāṇī, jsou přímými expanzemi Jejího těla. Jako expanze Její osobní podoby a transcendentální povahy zprostředkovávají v Pánových zábavách pod svrchovaným dohledem Śrīmatī Rādhārāṇī rozmanité výměny lásky. V transcendentálním světě lze plně vychutnávat různorodost požitku. Společnost velkého množství osobností podobných Rādhārāṇī, jež jsou známé také jako gopī nebo sakhī, ještě zvětšuje hojnost transcendentálních nálad. Tyto expanze Śrīmatī Rādhārāṇī jsou nezbytné proto, aby obohacovaly energii blaženosti Śrī Kṛṣṇy, neboť různorodost nespočetných milenek je pro Něho zdrojem požitku. Jejich transcendentální výměny lásky jsou nejznamenitějšími vrindávanskými zábavami. Skrze tyto expanze vlastního těla napomáhá Śrīmatī Rādhārāṇī Pánu Kṛṣṇovi ve vychutnávání tance rāsa a podobných činností. A protože je středem květu rāsa-līly, je také známá pod jmény, která nalezneme v dalších verších.

Verš

govindānandinī rādhā, govinda-mohinī
govinda-sarvasva, sarva-kāntā-śiromaṇi

Synonyma

govinda-ānandinī — ta, která Govindovi přináší potěšení; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; govinda-mohinī — ta, která Govindu okouzluje; govinda-sarvasva — ta, která je pro Govindu vším; sarva-kāntā — ze všech Pánových milenek; śiromaṇi — korunní klenot.

Překlad

Rādhā přináší Govindovi potěšení a okouzluje Ho. Znamená pro Něj vše a mezi Jeho společnicemi je korunním klenotem.

Verš

devī kṛṣṇa-mayī proktā
rādhikā para-devatā
sarva-lakṣmī-mayī sarva-
kāntiḥ sammohinī parā

Synonyma

devī — která skvostně září; kṛṣṇa-mayī — která se neliší od Pána Kṛṣṇy; proktā — zvaná; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; para-devatā — hodná nejvyššího uctívání; sarva-lakṣmī-mayī — vládnoucí všem bohyním štěstí; sarva-kāntiḥ — ta, v níž se nachází veškerá nádhera; sammohinī — jejíž povaha úplně mate Pána Kṛṣṇu; parā — vyšší energie.

Překlad

„Transcendentální bohyně Śrīmatī Rādhārāṇī je přímým protějškem Pána Śrī Kṛṣṇy. Ze všech bohyní štěstí je ústřední postavou. Vlastní veškerou přitažlivost, aby mohla přitahovat i samotnou nejpřitažlivější Osobnost Božství. Je to Pánova původní vnitřní energie.“

Význam

Tento verš je z Bṛhad-gautamīya-tantry.

Verš

‘devī’ kahi dyotamānā, paramā sundarī
kimvā, kṛṣṇa-pūjā-krīḍāra vasati nagarī

Synonyma

devī — slovo devī; kahi — říkám; dyotamānā — zářící; paramā — nanejvýš; sundarī — krásná; kimvā — nebo; kṛṣṇa-pūjā — uctívání Pána Kṛṣṇy; krīḍāra — a radovánek; vasati — sídlo; nagarī — město.

Překlad

„Devī“ znamená „zářící a překrásná“ a také „rozkošné sídlo uctívání a láskyplných radovánek Pána Kṛṣṇy“.

Verš

kṛṣṇa-mayī — kṛṣṇa yāra bhitare bāhire
yāṅhā yāṅhā netra paḍe tāṅhā kṛṣṇa sphure

Synonyma

kṛṣṇa-mayī — slova kṛṣṇa-mayī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāra — jehož; bhitare — uvnitř; bāhire — vně; yāṅhā yāṅhā — kdekoliv; netra — oči; paḍe — padnou; tāṅhā — tam; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sphure — projeví se.

Překlad

Slova „kṛṣṇa-mayī“ znamenají „ta, pro niž je Pán Kṛṣṇa vším uvnitř i vně“. Rādhā vidí Kṛṣṇu všude, kam se podívá.

Verš

kimvā, prema-rasa-maya kṛṣṇera svarūpa
tāṅra śakti tāṅra saha haya eka-rūpa

Synonyma

kimvā — nebo; prema-rasa — nálady lásky; maya — stvořena z; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — skutečná povaha; tāṅra — Jeho; śakti — energie; tāṅra saha — s Ním; haya — je; eka-rūpa — jednota.

Překlad

„Kṛṣṇa-mayī“ také znamená, že se od Pána Kṛṣṇy neliší, neboť je ztělesněním nálad lásky. Kṛṣṇova energie je s Ním totožná.

Význam

Slova kṛṣṇa-mayī mají dva významy. Zaprvé se jako kṛṣṇa-mayī označuje osoba, která o Kṛṣṇovi vždy přemýšlí uvnitř i vně a vzpomíná na Kṛṣṇu, kamkoliv jde nebo kamkoliv pohlédne. Druhým významem je, že Kṛṣṇova osobnost je plná lásky, a proto se Rādhārāṇī nazývá kṛṣṇa-mayī, neboť se od Něho jako Jeho energie lásky neliší.

Verš

kṛṣṇa-vāñchā-pūrti-rūpa kare ārādhane
ataeva ‘rādhikā’ nāma purāṇe vākhāne

Synonyma

kṛṣṇa-vāñchā — touhy Pána Kṛṣṇy; pūrti-rūpa — povahy, jež skýtá naplnění; kare — provádí; ārādhane — uctívání; ataeva — proto; rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; nāma — pojmenována; purāṇe — v Purāṇách; vākhāne — v popisech.

Překlad

Její uctívání (ārādhana) spočívá v plnění tužeb Pána Kṛṣṇy, a Purāṇy ji proto nazývají Rādhikā.

Význam

Jméno „Rādhā“ je odvozeno od slovního kořene ārādhana, což znamená „uctívání“. Osobnost, jež všechny ostatní předčí v uctívání Kṛṣṇy, tedy může být označena jako Rādhikā neboli nejlepší služebník.

Verš

anayārādhito nūnaṁ
bhagavān harir īśvaraḥ
yan no vihāya govindaḥ
prīto yām anayad rahaḥ

Synonyma

anayā — touto; ārādhitaḥ — uctíván; nūnam — jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; yat — z čehož; naḥ — nás; vihāya — nechávající stranou; govindaḥ — Govinda; prītaḥ — potěšen; yām — kterou; anayat — odvedl; rahaḥ — na osamělé místo.

Překlad

„Zajisté uctívala Osobnost Božství, a to Pána Govindu potěšilo tak, že si Ji odvedl na osamělé místo a nás tu všechny nechal opuštěné.“

Význam

Verš

ataeva sarva-pūjyā, parama-devatā
sarva-pālikā, sarva jagatera mātā

Synonyma

ataeva — proto; sarva-pūjyā — hodná všeobecného uctívání; parama — nejvyšší; devatā — bohyně; sarva-pālikā — ochránkyně všech; sarva-jagatera — všech vesmírů; mātā — matka.

Překlad

Rādhā je proto parama-devatā neboli nejvyšší bohyně a zasluhuje si být uctívána všemi. Je ochránkyní všech a matkou celého vesmíru.

Verš

‘sarva-lakṣmī’-śabda pūrve kariyāchi vyākhyāna
sarva-lakṣmī-gaṇera tiṅho hana adhiṣṭhāna

Synonyma

sarva-lakṣmī-śabda — slova sarva-lakṣmī; pūrve — dříve; kariyāchi — podal jsem; vyākhyāna — vysvětlení; sarva-lakṣmī-gaṇera — mezi všemi bohyněmi štěstí; tiṅho — Ona; hana — je; adhiṣṭhāna — sídlem.

Překlad

Význam slov „sarva-lakṣmī“ jsem již vysvětlil. Znamenají, že Rādhā je původním zdrojem všech bohyní štěstí.

Verš

kimvā, ‘sarva-lakṣmī’ — kṛṣṇera ṣaḍ-vidha aiśvarya
tāṅra adhiṣṭhātrī śakti — sarva-śakti-varya

Synonyma

kimvā — nebo; sarva-lakṣmī — slova sarva-lakṣmī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ṣaṭ-vidha — šest druhů; aiśvarya — vznešených vlastností; tāṅra — Jeho; adhiṣṭhātrī — hlavní; śakti — energie; sarva-śakti — ze všech energií; varya — ta nejlepší.

Překlad

„Sarva-lakṣmī“ též vyjadřuje, že plně zastupuje šest Kṛṣṇových vznešených vlastností. Je proto svrchovanou energií Pána Kṛṣṇy.

Verš

sarva-saundarya-kānti vaisaye yāṅhāte
sarva-lakṣmī-gaṇera śobhā haya yāṅhā haite

Synonyma

sarva-saundarya — veškeré krásy; kānti — záře; vaisaye — sídlí; yāṅhāte — v níž; sarva-lakṣmī-gaṇera — všech bohyní štěstí; śobhā — záře; haya — je; yāṅhā haite — z níž.

Překlad

Slova „sarva-kānti“ vyjadřují, že v Jejím těle sídlí veškerá krása a záře. Všechny Lakṣmī získávají svoji krásu od Ní.

Verš

kimvā ‘kānti’-śabde kṛṣṇera saba icchā kahe
kṛṣṇera sakala vāñchā rādhātei rahe

Synonyma

kimvā — nebo; kānti-śabde — slovem kānti; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; saba — všechny; icchā — touhy; kahe — říká; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sakala — všechny; vāñchā — touhy; rādhātei — ve Śrīmatī Rādhārāṇī; rahe — spočívají.

Překlad

Slovo „kānti“ může také znamenat „všechny touhy Pána Kṛṣṇy“. Všechny touhy Pána Kṛṣṇy spočívají ve Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

rādhikā karena kṛṣṇera vāñchita pūraṇa
‘sarva-kānti’-śabdera ei artha vivaraṇa

Synonyma

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; karena — činí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vāñchita — vytoužený objekt; pūraṇa — naplnění; sarva-kānti-śabdera — slov sarva-kānti; ei — tento; artha — význam; vivaraṇa — popis.

Překlad

Významem slov „sarva-kānti“ tedy je, že Śrīmatī Rādhikā plní veškeré touhy Pána Kṛṣṇy.

Verš

jagat-mohana kṛṣṇa, tāṅhāra mohinī
ataeva samastera parā ṭhākurāṇī

Synonyma

jagat-mohana — okouzlující celý vesmír; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāṅhāra — Jeho; mohinī — ta, která okouzluje; ataeva — proto; samastera — všech; parā — nejpřednější; ṭhākurāṇī — bohyně.

Překlad

Pán Kṛṣṇa okouzluje svět, ale Śrī Rādhā okouzluje dokonce i Jeho, a proto je mezi všemi bohyněmi tou nejvyšší.

Verš

rādhā — pūrṇa-śakti, kṛṣṇa — pūrṇa-śaktimān
dui vastu bheda nāi, śāstra-paramāṇa

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; pūrṇa-śakti — úplná energie; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pūrṇa-śaktimān — úplný vlastník energie; dui — dvě; vastu — věci; bheda — rozdíl; nai — není; śāstra-paramāṇa — důkaz ze zjevených písem.

Překlad

Śrī Rādhā je úplná energie a Pán Kṛṣṇa je vlastníkem úplné energie. Zjevená písma dokazují, že tito dva se od sebe neliší.

Verš

mṛgamada, tāra gandha — yaiche aviccheda
agni, jvālāte — yaiche kabhu nāhi bheda

Synonyma

mṛga-mada — pižmo; tāra — jeho; gandha — vůně; yaiche — stejně jako; aviccheda — neoddělitelné; agni — oheň; jvālāte — teplo; yaiche — jako; kabhu — jakýkoliv; nāhi — není; bheda — rozdíl.

Překlad

Nedají se od sebe oddělit, tak jako nelze oddělit pižmo od jeho vůně či oheň od tepla.

Verš

rādhā-kṛṣṇa aiche sadā eka-i svarūpa
līlā-rasa āsvādite dhare dui-rūpa

Synonyma

rādhā-kṛṣṇa — Rādhā a Kṛṣṇa; aiche — takto; sadā — vždy; eka-i — jedna; svarūpa — povaha; līlā-rasa — nálady dané zábavy; āsvādite — vychutnávat; dhare — projevili; dui-rūpa — dvě podoby.

Překlad

Rādhā a Pán Kṛṣṇa jsou tedy jeden, ale přijali dvě podoby, aby si užívali nálad svých zábav.

Verš

prema-bhakti śikhāite āpane avatari
rādhā-bhāva-kānti dui aṅgīkāra kari’
śrī-kṛṣṇa-caitanya-rūpe kaila avatāra
ei ta’ pañcama ślokera artha paracāra

Synonyma

prema-bhakti — oddaná služba s láskou k Bohu; śikhāite — aby učil; āpane — osobně; avatari — sestupující; rādhā-bhāva — náladu Śrīmatī Rādhārāṇī; kānti — jas; dui — dvě; aṅgīkāra kari' — přijímající; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; rūpe — v podobě; kaila — učinil; avatāra — inkarnaci; ei — tento; ta' — jistě; pañcama — pátého; ślokera — verše; artha — význam; paracāra — prohlášení.

Překlad

Kṛṣṇa se zjevil jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya s náladou a barvou pleti Śrī Rādhy, aby hlásal prema-bhakti (láskyplnou oddanou službu Bohu). Tak jsem vysvětlil pátý verš.

Verš

ṣaṣṭha ślokera artha karite prakāśa
prathame kahiye sei ślokera ābhāsa

Synonyma

ṣaṣṭha — šestého; ślokera — verše; artha — význam; karite — učinit; prakāśa — projevení; prathame — nejdříve; kahiye — řeknu; sei — tohoto; ślokera — verše; ābhāsa — náznak.

Překlad

Před vysvětlením šestého verše nejprve naznačím jeho význam.

Verš

avatari’ prabhu pracārila saṅkīrtana
eho bāhya hetu, pūrve kariyāchi sūcana

Synonyma

avatari' — když sestoupil; prabhu — Pán; pracārila — šířil; saṅkīrtana — společné zpívání svatého jména; eho — toto; bāhya — vnější; hetu — důvod; pūrve — dříve; kariyāchi — jsem dal; sūcana — náznak.

Překlad

Pán přišel, aby šířil saṅkīrtan. Jak jsem již řekl, to je vnější důvod.

Verš

avatārera āra eka āche mukhya-bīja
rasika-śekhara kṛṣṇera sei kārya nija

Synonyma

avatārera — inkarnace; āra — další; eka — jeden; āche — je; mukhya-bīja — hlavní semínko; rasika-śekhara — ten, kdo si nejvíce užívá různých nálad lásky; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sei — to; kārya — činnost; nija — vlastní.

Překlad

Zjevení Pána Kṛṣṇy má však svůj hlavní důvod, který vychází z Jeho vlastních činností, kdy si nejvyšší měrou užívá různých výměn lásky.

Verš

ati gūḍha hetu sei tri-vidha prakāra
dāmodara-svarūpa haite yāhāra pracāra

Synonyma

ati — velice; gūḍha — tajný; hetu — důvod; sei — ten; tri-vidha — tří; prakāra — druhů; dāmodara-svarūpa haite — od Svarūpy Dāmodara; yāhāra — jejich; pracāra — vyhlásil.

Překlad

Svarūpa Dāmodara vyjevil skutečnost, že tato velice důvěrná příčina se dělí na tři.

Verš

svarūpa-gosāñi — prabhura ati antaraṅga
tāhāte jānena prabhura e-saba prasaṅga

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ati — velmi; antaraṅga — důvěrný společník; tāhāte — díky tomu; jānena — zná; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; e-saba — všechna tato; prasaṅga — témata.

Překlad

Svarūpa Dāmodara se v těchto tématech dobře vyzná, protože je nejdůvěrnějším společníkem Pána.

Význam

Puruṣottama Bhaṭṭācārya, jeden z obyvatel Navadvípu, chtěl přijmout stav odříkání ještě před tím, než tak učinil Pán. Opustil proto domov a odešel do Váránasí, kde od jednoho māyāvādského sannyāsīho přijal stav brahmacaryi a jméno Śrī Dāmodara Svarūpa. Krátce nato však Váránasí opustil, aniž přijal sannyās, a odešel do Níláčaly, Džagannáth Purí, kde přebýval Pán Caitanya. Tam se s Caitanyou Mahāprabhuem setkal a celý svůj život zasvětil Jeho službě. Stal se tajemníkem a stálým společníkem Pána Caitanyi. Často podněcoval Pánovu energii blaženosti zpíváním vhodných písní, které byly vždy velmi vítané. Jen díky milosti Svarūpy Dāmodara, který znal důvěrný význam mise Pána Caitanyi, se mohli o skutečném Pánově záměru dozvědět i všichni Pánovi oddaní.

Svarūpa Dāmodara je označován jako Lalita-devī neboli druhá expanze Rādhārāṇī. Verš 160 autoritativní Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky z pera Kavi- karṇapūry však Svarūpu Dāmodara popisuje jako Viśākhu-devī, která slouží Pánu na Goloce Vṛndāvanu. Z toho lze vyvodit, že Śrī Svarūpa Dāmodara je přímá expanze Rādhārāṇī, jež Pánu pomáhá prožívat rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

rādhikāra bhāva-mūrti prabhura antara
sei bhāve sukha-duḥkha uṭhe nirantara

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-mūrti — podoba emocí; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; antara — srdce; sei — toto; bhāve — v rozpoložení; sukha-duḥkha — štěstí a neštěstí; uṭhe — povstávají; nirantara — stále.

Překlad

Srdce Pána Caitanyi je obrazem emocí Śrī Rādhiky, a tak v něm neustále vyvstávají pocity blaženosti i bolesti.

Význam

Srdce Pána Caitanyi oplývalo pocity Śrīmatī Rādhārāṇī a Jeho podoba připomínala Její. Jeho rozpoložení popsal Svarūpa Dāmodara jako rādhā-bhāva-mūrti, rozpoložení Rādhārāṇī. Tuto rādhā-bhāvu těžko pochopí ten, kdo je zaneprázdněn uspokojováním smyslů na světské úrovni. Pokud je však člověk od smyslných žádostí osvobozen, může jí porozumět. Pochopení rādhā-bhāvy, musíme získat od Gosvāmīch neboli těch, kdo své smysly opravdu ovládají. Z těchto autorizovaných zdrojů se dozvídáme, že rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī je nejvyšší dokonalostí milostné lásky, což je nejvyšší z pěti transcendentálních nálad, a je úplnou dokonalostí lásky ke Kṛṣṇovi.

Tyto transcendentální vztahy lze chápat na dvou úrovních – vznešené a nejvznešenější. Láskyplné vztahy projevené ve Dvárace patří ke vznešeným, a nejvznešenějšího postavení je dosaženo v projevech zábav ve Vrindávanu. Rozpoložení Pána Caitanyi je tedy bezpochyby nejvznešenější.

Inteligentní člověk zaměstnaný čistou oddanou službou může ze života Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit, že Pán vždy pociťoval odloučení od Kṛṣṇy. V tomto odloučení si někdy myslel, že Kṛṣṇu našel, a radostně prožíval setkání s Ním. Tato odloučení a setkání mají zvláštní význam. Pokusí-li se někdo pochopit vznešené postavení Pána Caitanyi, aniž by to věděl, zcela jistě dojde k mylným závěrům. Nejprve musíme být zcela seberealizovaní. Jinak se může stát, že budeme Pána mylně považovat za nāgaru neboli toho, kdo si užívá s dívkami z Vradži, čímž se dopustíme chyby zvané rāsa-bhāsa neboli smíšení různých nálad.

Verš

śeṣa-līlāya prabhura kṛṣṇa-viraha-unmāda
bhrama-maya ceṣṭā, āra pralāpa-maya vāda

Synonyma

śeṣa-līlāya — v závěrečných zábavách; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-viraha — z odloučení od Pána Kṛṣṇy; unmāda — šílenství; bhrama-maya — pochybené; ceṣṭā — snahy; āra — a; pralāpa-maya — bláznivé; vāda — řeči.

Překlad

Pán Caitanya byl v závěrečné části svých zábav posedlý šílenstvím z odloučení od Kṛṣṇy. Jednal pomýleně a mluvil jako v poblouznění.

Význam

Pán Śrī Caitanya vyjevil nejvyšší stádium pocitů oddaného v odloučení od Kṛṣṇy. Tyto výjevy byly vznešené, protože byl v pocitech odloučení zcela dokonalý. Materialisté tomu však nerozumí. Materialističtí učenci si někdy myslí, že byl nemocný nebo blázen. Jejich problém je, že jsou neustále pohrouženi ve světském uspokojování smyslů, a nikdy nemohou pochopit pocity oddaných Pána. Materialisté mají odporné představy. Myslí si, že si mohou svými smysly užívat hrubohmotných objektů, které lze přímo vnímat, a podobně se zabývat i transcendentálními rysy Pána Caitanyi. Pánu však lze porozumět pouze v souladu se zásadami, které předložili Gosvāmī v čele se Svarūpou Dāmodarem. Zmocněné osoby, jako jsou Svarūpa Dāmodara nebo šest Gosvāmīch, nikdy nepředkládají teorie, jaké předkládají nadīyā-nāgarī, skupina takzvaných oddaných. Gaurāṅga-nāgarī jsou na zcela mentální úrovni a jejich představy jsou jen mentální výmysly.

Verš

rādhikāra bhāva yaiche uddhava-darśane
sei bhāve matta prabhu rahe rātri-dine

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — emoce; yaiche — tak jako; uddhava-darśane — když viděla Uddhavu; sei — tomto; bhāve — ve stavu; matta — šílený; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; rahe — setrvával; rātri-dine — ve dne v noci.

Překlad

Stejně jako Rādhikā zešílela, když spatřila Uddhavu, byl i Śrī Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci posedlý šílenstvím z odloučení.

Význam

Ti, kteří vyhledali útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, vědí, že to, jak v náladě odloučení uctíval Nejvyššího Pána Kṛṣṇu, je skutečné uctívání Pána. Jsou-li pocity odloučení velmi silné, člověk dosáhne úrovně setkání se Śrī Kṛṣṇou.

Takzvaní oddaní, jako jsou sahajiyové, si lacině představují, že se setkávají s Kṛṣṇou ve Vrindávanu. Takové představy sice mohou být užitečné, nicméně skutečné setkání s Kṛṣṇou je možné pouze skrze náladu odloučení, tak, jak to učil Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

rātre pralāpa kare svarūpera kaṇṭha dhari’
āveśe āpana bhāva kahaye ughāḍi’

Synonyma

rātre — v noci; pralāpa — delirium; kare — dělá; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; kaṇṭha dhari' — objímající okolo krku; āveśe — v extázi; āpana — svou vlastní; bhāva — náladu; kahaye — vykládá; ughāḍi' — nevázaně.

Překlad

S rukama okolo krku Svarūpy Dāmodara po celou noc nesouvisle mluvil, naplněn zármutkem, a ve stavu extatické inspirace vyjevoval svoje srdce.

Verš

yabe yei bhāva uṭhe prabhura antara
sei gīti-śloke sukha dena dāmodara

Synonyma

yabe — když; yei — tato; bhāva — nálada; uṭhe — vyvstává; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; antara — v srdci; sei — touto; gīti — písní; śloke — nebo veršem; sukha — štěstí; dena — dává; dāmodara — Svarūpa Dāmodara.

Překlad

Kdykoli v Jeho srdci vyvstala určitá nálada, Svarūpa Dāmodara Jej uspokojil zpíváním písní či recitováním veršů stejné nálady.

Verš

ebe kārya nāhi kichu e-saba vicāre
āge ihā vivariba kariyā vistāre

Synonyma

ebe — nyní; kārya — nutnost; nāhi — není; kichu — jakákoliv; e-saba — všech těchto; vicāre — zvažování; āge — dále; ihā — toto; vivariba — popíši; kariyā — činící; vistāre — podrobněji.

Překlad

Nyní však není třeba tyto zábavy analyzovat. Podrobně je popíši až později.

Verš

pūrve vraje kṛṣṇera tri-vidha vayo-dharma
kaumāra, paugaṇḍa, āra kaiśora atimarma

Synonyma

pūrve — dříve; vraje — ve Vradži; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; tri-vidha — tři druhy; vayaḥ-dharma — příznačné pro určitý věk; kaumāra — dětství; paugaṇḍa — chlapectví; āra — a; kaiśora — mládí; ati-marma — samotné jádro.

Překlad

Dříve projevil Pán Kṛṣṇa ve Vradži své tři období života: dětství, chlapectví a mládí. Jeho mládí je zvláště významné.

Verš

vātsalya-āveśe kaila kaumāra saphala
paugaṇḍa saphala kaila lañā sakhāvala

Synonyma

vātsalya — rodičovské lásky; āveśe — v připoutanosti; kaila — učinila; kaumāra — dětství; sa-phala — úspěšné; paugaṇḍa — chlapectví; sa-phala — plodné; kaila — učinil; lañā — beroucí s sebou; sakhā-āvala — přátele.

Překlad

Jeho dětství učinila příznivým rodičovská náklonnost a Jeho chlapectví bylo úspěšné díky Jeho kamarádům.

Verš

rādhikādi lañā kaila rāsādi-vilāsa
vāñchā bhari’ āsvādila rasera niryāsa

Synonyma

rādhikā-ādi — Śrīmatī Rādhārāṇī a ostatní gopī; lañā — beroucí s sebou; kaila — prováděl; rāsa-ādi — počínaje tancem rāsa; vilāsa — zábavy; vāñchā bhari' — vyplňující touhy; āsvādila — vychutnával; rasera — nálad; niryāsa — esenci.

Překlad

V mládí vychutnával esenci rasy, a tak uskutečňoval svoje touhy v zábavách, jako je tanec rāsa se Śrīmatī Rādhikou a ostatními gopīmi.

Verš

kaiśora-vayase kāma, jagat-sakala
rāsādi-līlāya tina karila saphala

Synonyma

kaiśora-vayase — v mládí; kāma — milenecká láska; jagat-sakala — celý vesmír; rāsa-ādi — takovými, jako je tanec rāsa; līlāya — zábavami; tina — tři; karila — učinil; sa-phala — úspěšnými.

Překlad

Díky zábavám milenecké lásky, jako je tanec rāsa, učinil Pán Kṛṣṇa ve svém mládí úspěšnými všechna tři věková období i celý vesmír.

Verš

so ’pi kaiśoraka-vayo
mānayan madhusūdanaḥ
reme strī-ratna-kūṭa-sthaḥ
kṣapāsu kṣapitāhitaḥ

Synonyma

saḥ — On; api — zvláště; kaiśoraka-vayaḥ — mládí; mānayan — uctívající; madhu-sūdanaḥ — ten, který zabil démona Madhua; reme — si užíval; strī-ratna — gopī; kūṭa — v množství; sthaḥ — setrvávající; kṣapāsu — za podzimních nocí; kṣapita-ahitaḥ — kdo odstraňuje neštěstí.

Překlad

„Pán Madhusūdana si užíval mládí při radovánkách za podzimních nocí, obklopen pasačkami připomínajícími drahokamy. Tak rozptýlil veškeré neštěstí tohoto světa.“

Význam

Tento verš je z Viṣṇu Purāṇy (5.13.60).

Verš

vācā sūcita-śarvarī-rati-kalā-prāgalbhyayā rādhikāṁ
vrīḍā-kuñcita-locanāṁ viracayann agre sakhīnām asau
tad-vakṣo-ruha-citra-keli-makarī-pāṇḍitya-pāraṁ gataḥ
kaiśoraṁ saphalī-karoti kalayan kuñje vihāraṁ hariḥ

Synonyma

vācā — řečí; sūcita — vyjevující; śarvarī — noční; rati — v mileneckých radovánkách; kalā — části; prāgalbhyayā — drzost; rādhikām — Śrīmatī Rādhārāṇī; vrīḍā — ze studu; kuñcita-locanām — přiměl Ji zavřít oči; viracayan — činící; agre — před; sakhīnām — Jejími přítelkyněmi; asau — tento; tat — Jí; vakṣaḥ-ruha — na ňadra; citra-keli — s různými zábavami; makarī — v kreslení delfínů; pāṇḍitya — vynalézavosti; pāram — hranice; gataḥ — kdo dosáhl; kaiśoram — mládí; sa-phalī-karoti — činí úspěšným; kalayan — provádí; kuñje — v křovinách; vihāram — zábavy; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Když Pán Kṛṣṇa vyprávěl o Jejich mileneckých radovánkách z předešlé noci, Śrīmatī Rādhārāṇī se před svými přítelkyněmi tak styděla, že zavřela oči. Toho Pán využil a pomaloval Její ňadra obrázky delfínů při různých zábavných hrách, přičemž prokázal nejvyšší míru vynalézavosti. Takto si Pán Hari úspěšně užíval mládí při radovánkách v křovinách ve společnosti Śrī Rādhy a Jejích přítelkyň.“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.231) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

harir eṣa na ced avātariṣyan
mathurāyāṁ madhurākṣi rādhikā ca
abhaviṣyad iyaṁ vṛthā visṛṣṭir
makarāṅkas tu viśeṣatas tadātra

Synonyma

hariḥ — Pán Kṛṣṇa; eṣaḥ — toto; na — ne; cet — jestliže; avātariṣyat — by sestoupil; mathurāyām — v Mathuře; madhura-akṣi — ó ženo s pěknýma očima (Paurṇamāsī); rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; ca — a; abhaviṣyat — by bylo; iyam — toto vṛthā – k ničemu; visṛṣṭiḥ — celé stvoření; makara-aṅkaḥ — polobůh lásky, Amor; tu — potom; viśeṣataḥ — nadevše; tadā — potom; atra — v tomto.

Překlad

„Ó Paurṇamāsī, kdyby se Pán Hari nezjevil spolu se Śrīmatī Rādhārāṇī v Mathuře, celé toto stvoření a zvláště Amor, polobůh lásky, by byli k ničemu.“

Význam

Tento verš vyslovila ve Vidagdha-mādhavě (7.3) Śrīly Rūpy Gosvāmīho Śrī Vṛndā-devī.

Verš

ei mata pūrve kṛṣṇa rasera sadana
yadyapi karila rasa-niryāsa-carvaṇa
tathāpi nahila tina vāñchita pūraṇa
tāhā āsvādite yadi karila yatana

Synonyma

ei mata — takto; pūrve — dříve; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rasera — nálad; sadana — studnice; yadyapi — i přesto, že; karila — činil; rasa — nálad; niryāsa — esenci; carvaṇa — žvýkání; tathāpi — přesto; nahila — nebylo; tina — tři; vāñchita — vytoužené cíle; pūraṇa — naplnění; tāhā — že; āsvādite — vychutnat; yadi — i když; karila — byly učiněny; yatana — snahy.

Překlad

Ačkoliv již předtím Pán Kṛṣṇa, studnice všech nálad, žvýkal esenci nálad lásky, nebyl schopen splnit si tři touhy i přesto, že se je snažil vychutnat.

Verš

tāṅhāra prathama vāñchā kariye vyākhyāna
kṛṣṇa kahe, — ‘āmi ha-i rasera nidāna

Synonyma

tāṅhāra — Jeho; prathama — první; vāñchā — touhy; kariye — podám; vyākhyāna — vysvětlení; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kahe — říká; āmi — Já; ha-i — jsem; rasera — nálad; nidāna — prvotní příčina.

Překlad

Nyní vysvětlím Jeho první touhu. Kṛṣṇa říká: „Jsem prvotní příčinou všech ras.“

Verš

pūrṇānanda-maya āmi cin-maya pūrṇa-tattva
rādhikāra preme āmā karāya unmatta

Synonyma

pūrṇa-ānanda-maya — tvořen naprostou blažeností; āmi — Já; cit-maya — duchovní; pūrṇa-tattva — oplývající pravdou; rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; preme — láska; āmā — Mě; karāya — činí; unmatta — šíleným.

Překlad

„Jsem úplnou duchovní pravdou a Mou podstatou je úplná blaženost. Láska Śrīmatī Rādhārāṇī Mne však dohání k šílenství.“

Verš

nā jāni rādhāra preme āche kata bala
ye bale āmāre kare sarvadā vihvala

Synonyma

jāni — nevím; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; preme — v lásce; āche — je; kata — kolik; bala — síly; ye — jež; bale — síla; āmāre — Mě; kare — činí; sarvadā — vždy; vihvala — přemoženým.

Překlad

„Síla lásky, jíž Mě Rādhā vždy přemůže, pro Mě zůstává neznámá.“

Verš

rādhikāra prema — guru, āmi — śiṣya naṭa
sadā āmā nānā nṛtye nācāya udbhaṭa

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; prema — láska; guru — učitel; āmi — Já; śiṣya — žák; naṭa — tanečník; sadā — vždy; āmā — Mě; nānā — různé; nṛtye — tance; nācāya — roztančí; udbhaṭa — neobvyklé.

Překlad

„Láska Rādhiky je Můj učitel a Já jsem žák, kterého učí tančit. Její prema Mě vždy přiměje tancovat různé neobvyklé tance.“

Verš

kasmād vṛnde priya-sakhi hareḥ pāda-mūlāt kuto ’sau
kuṇḍāraṇye kim iha kurute nṛtya-śikṣāṁ guruḥ kaḥ
taṁ tvan-mūrtiḥ prati-taru-lataṁ dig-vidikṣu sphurantī
śailūṣīva bhramati parito nartayantī sva-paścāt

Synonyma

kasmāt — odkud; vṛnde — ó Vṛndo; priya-sakhi — ó drahá přítelkyně; hareḥ — Pána Hariho; pāda-mūlāt — z lotosových nohou; kutaḥ — kde; asau — tento (Pán Kṛṣṇa); kuṇḍa-araṇye — v lese na břehu Rádhá-kundu; kim — co; iha — zde; kurute — dělá; nṛtya-śikṣām — výuka tance; guruḥ — učitel; kaḥ — kdo; tam — Jeho; tvat-mūrtiḥ — Tvoje podoba; prati-taru-latam — na všech stromech a popínavých rostlinách; dik-vidikṣu — na všech stranách; sphurantī — objevující se; śailūṣī — výborná tanečnice; iva — jako; bhramati — putuje; paritaḥ — všude kolem; nartayantī — roztancovávající; sva-paścāt — v pozadí.

Překlad

„Ó Vṛndo, moje milá přítelkyně, odkud přicházíš?“

Význam

„Byla jsem u nohou Pána Hariho.“

„Kde se zdržuje?“

„V lese na břehu Rádhá-kundu.“

„Co tam dělá?“

„Učí se tančit.“

„Kdo je Jeho učitelem?“

„Tvůj obraz, Rādho. Zjevuje se v každém stromě a rostlině na všech stranách, pohybuje se jako zkušený tanečník a nutí Kṛṣṇu, aby ho tancem následoval.“

This text is from the Govinda-līlāmṛta (8.77) of Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Verš

nija-premāsvāde mora haya ye āhlāda
tāhā ha’te koṭi-guṇa rādhā-premāsvāda

Synonyma

nija — vlastní; prema — lásky; āsvāde — ve vychutnávání; mora — Mojí; haya — je; ye — jakákoliv; āhlāda — blaženost; tāhā ha'te — nežli to; koṭi-guṇa — desetmiliónkrát větší; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; prema-āsvāda — vychutnávání lásky.

Překlad

„Chuť, kterou díky své lásce vychutnává Śrīmatī Rādhārāṇī, je desetmiliónkrát větší než blaženost, kterou při vychutnávání své lásky k Ní zažívám Já.“

Verš

āmi yaiche paraspara viruddha-dharmāśraya
rādhā-prema taiche sadā viruddha-dharma-maya

Synonyma

āmi — Já; yaiche — jako; paraspara — vzájemně; viruddha-dharma — rozporuplných vlastností; āśraya — sídlo; rādhā-prema — láska Śrīmatī Rādhārāṇī; taiche — stejně tak; sadā — vždy; viruddha-dharma-maya — skládá se z rozporuplných vlastností.

Překlad

„Jsem sídlem všech rozporuplných vlastností a také láska Rādhy je plná podobných rozporů.“

Verš

rādhā-premā vibhu — yāra bāḍite nāhi ṭhāñi
tathāpi se kṣaṇe kṣaṇe bāḍaye sadāi

Synonyma

rādhā-premā — láska Śrīmatī Rādhārāṇī; vibhu — všeprostupující; yāra — z čehož; bāḍite — zvětšit; nāhi — není; ṭhāñi — prostor; tathāpi — přesto; se — to; kṣaṇe kṣaṇe — každou sekundu; bāḍaye — zvětšuje; sadāi — vždy.

Překlad

„Láska Rādhy proniká vším a již není, kam by se mohla šířit. Přesto se však neustále šíří dál.“

Verš

yāhā va-i guru vastu nāhi suniścita
tathāpi gurura dharma gaurava-varjita

Synonyma

yāhā — která; va-i — vedle toho; guru — velká; vastu — věc; nāhi — není; suniścita — zcela jistě; tathāpi — přesto; gurura — velikosti; dharma — vlastností; gaurava-varjita — zbavená pýchy.

Překlad

„Zcela jistě neexistuje nic většího než Její láska. Znakem této velikosti je, že neobsahuje žádnou pýchu.“

Verš

yāhā haite sunirmala dvitīya nāhi āra
tathāpi sarvadā vāmya-vakra-vyavahāra

Synonyma

yāhā haite — než co; su-nirmala — velmi čisté; dvitīya — druhé; nāhi — není; āra — další; tathāpi — přesto; sarvadā — vždy; vāmya — zvrácené; vakra — záludné; vyavahāra — chování.

Překlad

„Nic není čistšího než Její láska. Projevy této lásky jsou však zvrácené a záludné.“

Verš

vibhur api kalayan sadābhivṛddhiṁ
gurur api gaurava-caryayā vihīnaḥ
muhur upacita-vakrimāpi śuddho
jayati mura-dviṣi rādhikānurāgaḥ

Synonyma

vibhuḥ — všeprostupující; api — přestože; kalayan — zapříčiňující; sadā — neustále; abhivṛddhim — zvětšení; guruḥ — důležitá; api — přestože; gaurava- caryayā vihīnaḥ — bez nafoukanosti; muhuḥ — znovu a znovu; upacita — zvětšená; vakrimā — záludnost; api — přestože; śuddhaḥ — čistá; jayati — sláva; mura-dviṣi — ke Kṛṣṇovi, nepříteli démona Mury; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; anurāgaḥ — lásce.

Překlad

„Sláva lásce Rádhy ke Kṛṣṇovi, nepříteli démona Mury! I když je Její láska již tak všudypřítomná, každým okamžikem se zvětšuje. I když je významná, je prostá pýchy. I když je čistá, vždy ji provází záludnost.“

Význam

Tento verš je z Dāna-keli-kaumudī (2) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

sei premāra śrī-rādhikā parama ‘āśraya’
sei premāra āmi ha-i kevala ‘viṣaya’

Synonyma

sei — této; premāra — lásky; śrī-rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; parama — nejvyšší; āśraya — sídlo; sei — této; premāra — lásky; āmi — Já; ha-i — jsem; kevala — jediný; viṣaya — objekt.

Překlad

„Śrī Rādhiká je nejvyšším sídlem této lásky a Já jsem jejím jediným objektem.“

Verš

viṣaya-jātīya sukha āmāra āsvāda
āmā haite koṭi-guṇa āśrayera āhlāda

Synonyma

viṣaya-jātīya — ve vztahu k objektu; sukha — štěstí; āmāra — Moje; āsvāda — vychutnávání; āmā haite — než Já; koṭi-guṇa — desetmiliónkrát více; āśrayera — sídla; āhlāda — blaženost.

Překlad

„Vychutnávám si blaženost, která předmětu lásky náleží. Blaženost Rādhy, která je sídlem této lásky, je však desetmiliónkrát větší.“

Verš

āśraya-jātiya sukha pāite mana dhāya
yatne āsvādite nāri, ki kari upāya

Synonyma

āśraya-jātīya — ve vztahu k sídlu; sukha — štěstí; pāite — získat; mana — mysl; dhāya — pronásleduje; yatne — snahou; āsvādite — vychutnávat; nāri — nejsem schopen; ki — co; kari — činím; upāya — způsob.

Překlad

„Moje mysl se žene za tou blažeností, kterou zakouší ono sídlo, ale i když se snažím sebevíce, vychutnat ji nemohu. Co mám udělat, aby se to podařilo?“

Verš

kabhu yadi ei premāra ha-iye āśraya
tabe ei premānandera anubhava haya

Synonyma

kabhu — někdy; yadi — jestliže; ei — této; premāra — lásky; ha-iye — stanu se; āśraya — sídlem; tabe — potom; ei — této; prema-ānandera — blaženosti lásky; anubhava — prožitek; haya — je.

Překlad

„Blaženost této lásky budu moci vychutnat pouze tehdy, stanu-li se kdy sám jejím sídlem.“

Význam

Ve vztahu k výměnám lásky mezi Kṛṣṇou a Jeho oddaným jsou velice důležitá slova viṣaya a āśraya. Oddaný se nazývá āśraya a jeho milovaný, Kṛṣṇa, je viṣaya. Opětování lásky mezi āśrayou a viṣayou obsahuje různé přísady, známé jako vibhāva, anubhāva, sāttvika a vyabhicārī. Vibhāva se dělí do dvou kategorií, ālambana a uddīpana. Do ālambany patří āśraya a viṣaya. V láskyplných vztazích Rādhy a Kṛṣṇy je Rādhāranī āśraya a Kṛṣṇa viṣaya. Transcendentální vědomí Pánu říká: „Jsem Kṛṣṇa a zakouším blaženost jako viṣaya. Avšak blaženost, kterou prožívá Rādhārānī, āśraya, je mnohokrát větší než ta, kterou prožívám Já.“ Pán Kṛṣṇa se tedy zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu, aby zažil blaženost āśrayi.

Verš

eta cinti’ rahe kṛṣṇa parama-kautukī
hṛdaye bāḍaye prema-lobha dhakdhaki

Synonyma

eta cinti' — takto uvažující; rahe — zůstává; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-kautukī — svrchovaně zvědavý; hṛdaye — v srdci; bāḍaye — zvětšuje se; prema-lobha — dychtivá touha po lásce; dhakdhaki — planoucí.

Překlad

Když takto Pán Kṛṣṇa uvažoval, zatoužil tuto lásku ochutnat. Dychtivá touha po ní v Jeho srdci planula čím dál víc.

Verš

ei eka, śuna āra lobhera prakāra
sva-mādhurya dekhi’ kṛṣṇa karena vicāra

Synonyma

ei — tato; eka — jedna; śuna — prosím slyšte; āra — další; lobhera — dychtivé touhy; prakāra — druh; sva-mādhurya — vlastní sladkost; dekhi' — když vidí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena — činí; vicāra — zvážení.

Překlad

To byla jedna touha. Nyní prosím slyšte o další. Když Pán Kṛṣṇa viděl svoji krásu, začal uvažovat.

Verš

adbhuta, ananta, pūrṇa mora madhurimā
tri-jagate ihāra keha nāhi pāya sīmā

Synonyma

adbhuta — úžasná; ananta — neomezená; pūrṇa — úplná; mora — Moje; madhurimā — sladkost; tri-jagate — ve třech světech; ihāra — její; keha — někdo; nāhi — ne; pāya — dosáhne; sīmā — mezí.

Překlad

„Moje sladkost je úžasná, nekonečná a úplná. Nikdo ve třech světech nemůže najít její meze.“

Verš

ei prema-dvāre nitya rādhikā ekali
āmāra mādhuryāmṛta āsvāde sakali

Synonyma

ei — touto; prema-dvāre — láskou; nitya — neustále; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; ekali — pouze; āmāra — Mě; mādhurya-amṛta — sladký nektar; āsvāde — vychutnává; sakali — všechen.

Překlad

„Veškerý nektar Mojí sladkosti vychutnává pouze Rādhikā silou své lásky.“

Verš

yadyapi nirmala rādhāra sat-prema-darpaṇa
tathāpi svacchatā tāra bāḍhe kṣaṇe kṣaṇa

Synonyma

yadyapi — přestože; nirmala — čistá; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; sat-prema — skutečná láska; darpaṇa — zrcadlo; tathāpi — přesto; svacchatā — průzračnost; tāra — její; bāḍhe — zvětšuje se; kṣaṇe kṣaṇa — každou chvíli.

Překlad

„Přestože je láska Rādhy čistá jako zrcadlo, její čistota se každým okamžikem zvětšuje.“

Verš

āmāra mādhurya nāhi bāḍhite avakāśe
e-darpaṇera āge nava nava rūpe bhāse

Synonyma

āmāra — Moje; mādhurya — sladkost; nāhi — ne; bāḍhite — zvětšit; avakāśe — možnost; e-darpaṇera āge — před tímto zrcadlem; nava nava — stále novější; rūpe — v kráse; bhāse — září.

Překlad

„I když se Moje sladkost už také nemá kam rozpínat, před tímto zrcadlem září krásou stále novější.“

Verš

man-mādhurya rādhāra prema — doṅhe hoḍa kari’
kṣaṇe kṣaṇe bāḍe doṅhe, keha nāhi hāri

Synonyma

mat-mādhurya — Má vlastní sladkost; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; prema — láska; doṅhe — obojí dohromady; hoḍa kari' — vyzývající se; kṣaṇe kṣaṇe — každou vteřinu; bāḍe — zvětšují se; doṅhe — obojí; keha nāhi — nikdo; hāri — poražený.

Překlad

„Mezi Mojí sladkostí a zrcadlem lásky Rādhy probíhá neustálá soutěž. Obojí se neustále zvětšuje, ale nikdo není poražen.“

Verš

āmāra mādhurya nitya nava nava haya
sva-sva-prema-anurūpa bhakte āsvādaya

Synonyma

āmāra — Moje; mādhurya — sladkost; nitya — stále; nava nava — nová a svěží; haya — je; sva-sva-prema-anurūpa — podle vlastní lásky; bhakte — oddaný; āsvādaya — vychutnává.

Překlad

„Moje sladkost je stále nová a svěží a oddaní ji vychutnávají podle své lásky ke Mně.“

Verš

darpaṇādye dekhi’ yadi āpana mādhurī
āsvādite haya lobha, āsvādite nāri

Synonyma

darpaṇa-ādye — zrcadlem počínaje; dekhi' — vida; yadi — když; āpana — svou vlastní; mādhurī — sladkost; āsvādite — vychutnávat; haya — je; lobha — touha; āsvādite — vychutnávat; nāri — nejsem schopen.

Překlad

„Když se dívám do zrcadla a vidím svoji sladkost, chtěl bych ji ochutnat, ale nemohu.“

Verš

vicāra kariye yadi āsvāda-upāya
rādhikā-svarūpa ha-ite tabe mana dhāya

Synonyma

vicāra — úvahu; kariye — činím; yadi — pokud; āsvāda — chutnat; upāya — způsob; rādhikā-svarūpa — povaha Śrīmatī Rādhārāṇī; ha-ite — stát se; tabe — potom; mana — mysl; dhāya — žene se za.

Překlad

„Začnu-li uvažovat o způsobu, jak ji vychutnat, přistihnu se, že dychtím po roli Rādhiky.“

Význam

Kṛṣṇa je úžasně a neomezeně přitažlivý. Nikdo nemůže zjistit, kde tato přitažlivost končí. Pouze Śrīmatī Rādhārāṇī ji může ve svém postavení v kategorii āśraya vychutnávat v této míře. Třebaže je zrcadlo transcendentální lásky Śrīmatī Rādhārāṇī dokonale čisté, v transcendentálním způsobu poznávání Kṛṣṇy vypadá ještě čistší a nejčistší. Kṛṣṇovy transcendentální rysy vypadají v zrcadle srdce Śrīmatī Rādhārāṇī stále novější a svěžejší. Kṛṣṇova přitažlivost se jinými slovy zvětšuje úměrně tomu, jak ji vnímá Śrīmatī Rādhārāṇī. Oba se snaží překonat jeden druhého a ani jeden z Nich nechce být ve zvětšování intenzity své lásky poražen. Pán Kṛṣṇa se tedy zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu proto, že toužil pochopit její rozpoložení stále se zvětšující lásky.

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphurati mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sarabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita — nezakoušené; pūrvaḥ — dříve; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — udivující; sphurati — projeví; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — toto; aham — Já; api — dokonce; hanta — běda; prekṣya — když vidím; yam — co; lubdha-cetāḥ — Moje zmatená mysl; sa-rabhasam — dravě; upabhoktum — užívat; kāmaye — touha; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Kdo může projevit větší sladkost, než je ta Moje, sladkost, kterou nikdo předtím neochutnal a která všechny udivuje? Běda, když vidím tu krásu, Moje mysl je zmatena a sám bych si jí chtěl užívat tak jako Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (8.34) Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Vyslovil jej Pán Kṛṣṇa, když ve fontáně s drahokamy ve Dvárace spatřil krásu svého vlastního odrazu.

Verš

kṛṣṇa-mādhuryera eka svābhāvika bala
kṛṣṇa-ādi nara-nārī karaye cañcala

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; mādhuryera — sladkosti; eka — jedna; svābhāvika — přirozená; bala — síla; kṛṣṇa — Pánem Kṛṣṇou; ādi — počínaje; nara-nārī — muže a ženy; karaye — činí; cañcala — vzrušené.

Překlad

Kṛṣṇova krása má jednu přirozenou sílu: vzrušuje srdce všech mužů a žen, počínaje samotným Pánem Kṛṣṇou.

Verš

śravaṇe, darśane ākarṣaye sarva-mana
āpanā āsvādite kṛṣṇa karena yatana

Synonyma

śravaṇe — nasloucháním; darśane — díváním se; ākarṣaye — přitahuje; sarva-mana — mysl všech; āpanā — osobně; āsvādite — ochutnat; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena — vynakládá; yatana — úsilí.

Překlad

Poslech Jeho sladkého hlasu a flétny nebo pohled na Jeho krásu přitahují mysl všech. Dokonce i samotný Pán Kṛṣṇa se snaží tuto sladkost ochutnat.

Verš

e mādhuryāmṛta pāna sadā yei kare
tṛṣṇā-śānti nahe, tṛṣṇā bāḍhe nirantare

Synonyma

e — tento; mādhurya-amṛta — sladký nektar; pāna — pije; sadā — neustále; yei — ten, kdo; kare — činí; tṛṣṇā-śānti — uhašení žízně; nahe — není; tṛṣṇā — žízeň; bāḍhe — zvětšuje se; nirantare — neustále.

Překlad

Žízeň toho, kdo pije tento sladký nektar, není nikdy uhašena, ale naopak se neustále zvětšuje.

Verš

atṛpta ha-iyā kare vidhira nindana
avidagdha vidhi bhāla nā jāne sṛjana

Synonyma

atṛpta — nespokojený; ha-iyā — když je; kare — dělá; vidhira — Pána Brahmy; nindana — pomlouvání; avidagdha — nezkušený; vidhi — Pán Brahmā; bhāla — správně; jāne — neovládá; sṛjana — tvoření.

Překlad

Takový nespokojený člověk začne pomlouvat Pána Brahmu, že nezná umění, jak správně tvořit, a že je jednoduše nezkušený.

Verš

koṭi netra nāhi dila, sabe dila dui
tāhāte nimeṣa, — kṛṣṇa ki dekhiba muñi

Synonyma

koṭi — deset miliónů; netra — očí; nāhi dila — nedal; sabe — všem; dila — dal; dui — dvě; tāhāte — v tom; nimeṣa — mrknutí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ki — jak; dekhiba — uvidím; muñi — já.

Překlad

„Nedal nám milióny očí, abychom se mohli dívat na Kṛṣṇovu krásu. Dal nám pouze dvě, a ty ještě navíc mrkají. Jak se takhle mohu dívat na Kṛṣṇovu líbeznou tvář?“

Verš

aṭati yad bhavān ahni kānanaṁ
truṭir yugāyate tvām apaśyatām
kuṭila-kuntalaṁ śrī-mukhaṁ ca te
jaḍa udīkṣatāṁ pakṣma-kṛd dṛśām

Synonyma

aṭati — jdeš; yat — když; bhavān — Ty, Pane; ahni — ve dne; kānanam — do lesa; truṭiḥ — půl vteřiny; yugāyate — vypadá jako yuga; tvām — Tebe; apaśyatām — těch, kdo nevidí; kuṭila-kuntalam — ozdobenou loknami vlasů; śrī-mukham — krásnou tvář; ca — a; te — Tvoji; jaḍaḥ — hlupák; udīkṣatām — dívat se na; pakṣma-kṛt — ten, kdo stvořil řasy; dṛśām — očí.

Překlad

(Gopī řekly:) „Ó Kṛṣṇo, když jdeš ve dne do lesa a my nevidíme Tvoji sladkou tvář, lemovanou překrásnými kadeřavými vlasy, půl vteřiny nám připadá jako celý věk. A stvořitele, jenž na naše oči, kterými se na Tebe díváme, umístil víčka, považujeme jednoduše za hlupáka.“

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.15) a vyslovily ho gopī.

Verš

gopyaś ca kṛṣṇam upalabhya cirād abhīṣṭaṁ
yat-prekṣaṇe dṛśiṣu pakṣma-kṛtaṁ śapanti
dṛgbhir hṛdī-kṛtam alaṁ parirabhya sarvās
tad-bhāvam āpur api nitya-yujāṁ durāpam

Synonyma

gopyaḥgopī; ca — a; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; upalabhya — vidět; cirāt — po dlouhé době; abhīṣṭam — vytoužený objekt; yat-prekṣaṇe — při jehož spatření; dṛśiṣu — v očích; pakṣma-kṛtam — stvořitel očních víček; śapanti — prokletí; dṛgbhiḥ — očima; hṛdī-kṛtam — kdo vstoupil do srdcí; alam — dostatečně; parirabhya — objímající; sarvāḥ — všechny; tat-bhāvam — toto nejvyšší stádium blaženosti; āpuḥ — získaly; api — i když; nitya-yujām — dokonalými yogīmi; durāpam — těžko dosažitelné.

Překlad

„Po dlouhém odloučení gopī na Kurukšétře znovu viděly svého milovaného Kṛṣṇu. Svýma očima Jej uvěznily a objaly ve svých srdcích, čímž pocítily tak silnou radost, jaké nedosáhnou ani dokonalí yogī. Proklínaly stvořitele, že stvořil oční víčka, protože jim bránila v nerušeném výhledu.“

Význam

Verš

kṛṣṇāvalokana vinā netra phala nāhi āna
yei jana kṛṣṇa dekhe, sei bhāgyavān

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; avalokana — pohled na; vinā — bez; netra — oči; phala — plod; nāhi — ne; āna — jiný; yei — kdo; jana — člověk; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; dekhe — vidí; sei — on; bhāgyavān — velice šťastný.

Překlad

Pro oči neexistuje jiná dokonalost než pohled na Kṛṣṇu. Každý, kdo Ho vidí, je tím nejšťastnějším člověkem.

Verš

akṣaṇvatāṁ phalam idaṁ na paraṁ vidāmaḥ
sakhyaḥ paśūn anuviveśayator vayasyaiḥ
vaktraṁ vrajeśa-sutayor anuveṇu-juṣṭaṁ
yair vā nipītam anurakta-kaṭākṣa-mokṣam

Synonyma

akṣaṇ-vatām — těch, kdo mají oči; phalam — plod; idam — tento; na — ne; param — jiný; vidāmaḥ — víme; sakhyaḥ — ó přítelkyně; paśūn — krávy; anuviveśayatoḥ — způsobující, že přecházejí z jednoho lesa do druhého; vayasyaiḥ — s přáteli stejného věku; vaktram — tváře; vraja-īśa — Mahārāje Nandy; sutayoḥ — dvou synů; anuveṇu-juṣṭam — jež mají flétny; yaiḥ — jimiž; — nebo; nipītam — vstřebávané; anurakta — láskyplné; kaṭa-akṣa — pohledy; mokṣam — vydávající.

Překlad

(Gopī řekly:) „Ó přítelkyně, oči, které vidí překrásné tváře synů Mahārāje Nandy, jsou vskutku šťastné. Když tito dva synové vcházejí do lesa, obklopeni svými přáteli, ženou před sebou krávy, své flétny přikládají k ústům a s láskou pohlížejí na obyvatele Vrindávanu. Myslíme si, že pro ty, kdo mají oči, není nic dokonalejšího, co by mohli zhlédnout.“

Význam

Má-li člověk dostatek štěstí, může Kṛṣṇu vidět stále, tak jako gopī. V Brahma-saṁhitě je řečeno, že mudrci, jejichž oči jsou potřeny balzámem čisté lásky, mohou v nitru svého srdce neustále vidět podobu Śyāmasundara (Kṛṣṇy). Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.7) zpívaly gopī při příchodu období śarat.

Verš

gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṁ
lāvaṇya-sāram asamordhvam ananya-siddham
dṛgbhiḥ pibanty anusavābhinavaṁ durāpam
ekānta-dhāma yaśasaḥ śriya aiśvarasya

Synonyma

gopyaḥgopī; tapaḥ — odříkání; kim — jaké; acaran — prováděly; yat — díky kterému; amuṣya — onoho (Pána Kṛṣṇy); rūpam — podobu; lāvaṇya-sāram — esenci líbeznosti; asama-ūrdhvam — nesrovnatelnou či nepřekonatelnou; ananya-siddham — kterou žádná ozdoba nemůže zdokonalit (dokonalou samu o sobě); dṛgbhiḥ — očima; pibanti — pijí; anusava-abhinavam — stále novou; durāpam — těžké získat; ekānta-dhāma — jediné sídlo; yaśasaḥ — slávy; śriyaḥ — krásy; aiśvarasya — majestátu.

Překlad

(Mathurské ženy řekly:) „Gopī očima neustále pijí nektar Kṛṣṇovy podoby, která je esencí líbeznosti a jíž se nic nevyrovná, ani ji nepředčí. Jaké odříkání asi musely podstoupit? Jeho líbeznost je jediným sídlem krásy, slávy a majestátu, je sama o sobě dokonalá, věčně svěží a velmi vzácná.“

Význam

Tento verš Śrīmad-Bhāgavatamu (10.44.14) vyslovily ženy z Mathury, když uviděly Kṛṣṇu a Balarāmu v aréně s velkými Kaṁsovými zápasníky Muṣṭikou a Cāṇūrou.

Verš

apūrva mādhurī kṛṣṇera, apūrva tāra bala
yāhāra śravaṇe mana haya ṭalamala

Synonyma

apūrva — jedinečná; mādhurī — sladkost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; apūrva — jedinečná; tāra — její; bala — síla; yāhāra — o které; śravaṇe — při naslouchání; mana — mysl; haya — stane se; ṭalamala — neklidnou.

Překlad

Kṛṣṇova sladkost je jedinečná, stejně jako její síla. Mysl zneklidní už při pouhém naslouchání o takové kráse.

Verš

kṛṣṇera mādhurye kṛṣṇe upajaya lobha
samyak āsvādite nāre, mane rahe kṣobha

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurye — ve sladkosti; kṛṣṇe — v Pánu Kṛṣṇovi; upajaya — povstává; lobha — dychtivá touha; samyak — plně; āsvādite — vychutnat; nāre — není schopen; mane — v mysli; rahe — zůstává; kṣobha — lítost.

Překlad

Samotného Pána Kṛṣṇu přitahuje jeho vlastní krása. Nemůže si jí však plně užít, a tak Jeho mysl zůstává plná lítosti.

Verš

ei ta’ dvitīya hetura kahila vivaraṇa
tṛtīya hetura ebe śunaha lakṣaṇa

Synonyma

ei — toto; ta' — jistě; dvitīya — druhého; hetura — důvodu; kahila — byl vyřčen; vivaraṇa — popis; tṛtīya — třetího; hetura — důvodu; ebe — nyní; śunaha — prosím slyšte; lakṣaṇa — charakteristiku.

Překlad

To byl popis Jeho druhé touhy. Poslouchejte nyní, jak popíši třetí.

Verš

atyanta-nigūḍha ei rasera siddhānta
svarūpa-gosāñi mātra jānena ekānta

Synonyma

atyanta — nesmírně; nigūḍha — hluboký; ei — tento; rasera — nálady; siddhānta — závěr; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; mātra — pouze; jānena — zná; ekānta — mnoho.

Překlad

Tento závěr týkající se rasy je nesmírně hluboký a jediný, kdo o něm hodně ví, je Svarūpa Dāmodara.

Verš

yebā keha anya jāne, seho tāṅhā haite
caitanya-gosāñira teṅha atyanta marma yāte

Synonyma

yebā — kdokoliv; keha — někdo; anya — jiný; jāne — zná; seho — on; tāṅhā haite — od něho (Svarūpy Dāmodara); caitanya-gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; teṅha — on; atyanta — nesmírně; marma — důvěrné jádro; yāte — protože.

Překlad

Pokud někdo jiný tvrdí, že jej zná, musel o něm slyšet od něho, protože on byl nejdůvěrnějším společníkem Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

gopī-gaṇera premera ‘rūḍha-bhāva’ nāma
viśuddha nirmala prema, kabhu nahe kāma

Synonyma

gopī-gaṇeragopī; premera — lásky; rūḍha-bhāvarūḍha-bhāva; nāma — jménem; viśuddha — čistá; nirmala — neposkvrněná; prema — láska; kabhu — kdykoliv; nahe — není; kāma — chtíč.

Překlad

Láska gopī se nazývá rūḍha-bhāva. Je čistá a neposkvrněná a nikdy to není chtíč.

Význam

Jak již bylo vysvětleno, postavení gopī v jejich láskyplných stycích s Kṛṣṇou je transcendentální. Jejich emoce se nazývají rūḍha-bhāva. Nikdo by ji neměl považovat za světskou sexuální lásku, i když tak navenek může vypadat, protože se jedná o čistou a ničím nefalšovanou lásku k Bohu.

Verš

premaiva gopa-rāmānāṁ
kāma ity agamat prathām
ity uddhavādayo ’py etaṁ
vāñchanti bhagavat-priyāḥ

Synonyma

prema — láska; eva — pouze; gopa-rāmāṇām — žen z Vradži; kāmaḥ — chtíč; iti — jako; agamat — šla k; prathām — slávě; iti — tak; uddhava-ādayaḥ — v čele se Śrī Uddhavou; api — dokonce; etam — toto; vāñchanti — touží; bhagavat-priyāḥ — drazí oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„Tato čistá láska gopī proslula pod jménem ,chtíč̀. Drazí oddaní Pána v čele se Śrī Uddhavou ji chtějí vychutnávat.“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285).

Verš

kāma, prema, — doṅhākāra vibhinna lakṣaṇa
lauha āra hema yaiche svarūpe vilakṣaṇa

Synonyma

kāma — chtíč; prema — láska; doṅhākāra — těchto dvou; vibhinna — odlišné; lakṣaṇa — příznaky; lauha — železo; āra — a; hema — zlato; yaiche — stejně jako; svarūpe — povahou; vilakṣaṇa — různé.

Překlad

Chtíč a láska mají odlišné příznaky, tak jako se železo a zlato liší svojí povahou.

Význam

Mezi sexuální a čistou láskou bychom měli rozlišovat, protože každá z nich patří do jiné kategorie a je mezi nimi stejně velký rozdíl jako mezi železem a zlatem.

Verš

ātmendriya-prīti-vāñchā — tāre bali ‘kāma’
kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare ‘prema’ nāma

Synonyma

ātma-indriya-prīti — pro potěšení vlastních smyslů; vāñchā — touhy; tāre — tomu; bali — říkám; kāma — chtíč; kṛṣṇa-indriya-prīti — pro potěšení smyslů Pána Kṛṣṇy; icchā — touha; dhare — nese; prema — láska; nāma — název.

Překlad

Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska).

Význam

Zjevená písma popisují čistou lásku následovně:

sarvathā dhvaṁsa-rahitaṁ
saty api dhvaṁsa-kāraṇe
yad bhāva-bandhanaṁ yūnoḥ
sa premā parikīrtitaḥ

„Nedojde-li k rozpadu milostného vztahu i přesto, že je k tomu vážný důvod, označuje se takový vztah důvěrné lásky za čistý.“

Ovládnuté gopī byly touto čistou láskou poutány ke Kṛṣṇovi. Pro ně sexuální láska založená na ukájení smyslů nepřipadala v úvahu. Jejich jedinou náplní života bylo starat se o to, aby byl Kṛṣṇa ve všech ohledech šťastný, bez ohledu na jejich osobní zájmy. Svoji duši zasvětily výhradně uspokojení Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy. Mezi gopīmi a Kṛṣṇou tedy neexistoval sebemenší náznak sexuální lásky.

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty zde oprávněně prohlašuje, že sexuální láska je osobní smyslový požitek. Všechny védské usměrňující zásady týkající se touhy po slávě, rodičovství, bohatství a tak dále jsou různé stupně uspokojování smyslů. Činnosti určené k uspokojení smyslů lze vykonávat pod rouškou obecného blaha, nacionalismu, náboženství, altruismu, morálních zásad, biblických zásad, zdravotních předpisů, plodonosných činností, ostýchavosti, tolerance, osobního pohodlí, vysvobození z hmotného otroctví, pokroku, rodinné náklonnosti, strachu ze společenského nátlaku nebo ze zákonem stanoveného trestu, ale toto vše jsou pouze různé podskupiny stejné podstaty – uspokojování smyslů. Všechny tyto dobré činnosti jsou v podstatě vykonávány pro osobní uspokojení smyslů, protože při následování těchto obecně vychvalovaných morálních a náboženských zásad není nikdo schopen obětovat vlastní zájmy. Nad tímto vším je však transcendentální úroveň, kde se považujeme pouze za věčné služebníky Kṛṣṇy, absolutní Osobnosti Božství. Všechny činnosti konané s tímto služebnickým postojem se nazývají čistá láska k Bohu, protože jsou určeny pro absolutní smyslový požitek Śrī Kṛṣṇy. Na druhou stranu každá činnost konaná pro požitek z jejích plodů či výsledků je uspokojováním smyslů. Tyto činnosti je vidět někdy v hrubých a někdy v jemných podobách.

Verš

kāmera tātparya — nija-sambhoga kevala
kṛṣṇa-sukha-tātparya-mātra prema ta’ prabala

Synonyma

kāmera — chtíče; tātparya — úmysl; nija — vlastní; sambhoga — požitek; kevala — jen; kṛṣṇa-sukha — pro potěšení Pána Kṛṣṇy; tātparya — záměr; mātra — pouze; prema — láska; ta' — jistě; prabala — mocná.

Překlad

Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů. Láska však slouží požitku Pána Kṛṣṇy, a proto je velice mocná.

Verš

loka-dharma, veda-dharma, deha-dharma, karma
lajjā, dhairya, deha-sukha, ātma-sukha-marma
dustyaja ārya-patha, nija parijana
sva-jane karaye yata tāḍana-bhartsana
sarva-tyāga kari’ kare kṛṣṇera bhajana
kṛṣṇa-sukha-hetu kare prema-sevana

Synonyma

loka-dharma — zvyklosti lidí; veda-dharma — védská nařízení; deha-dharma — tělesné potřeby; karma — činnosti konané pro plody; lajjā — stydlivost; dhairya — trpělivost; deha-sukha — tělesné štěstí; ātma-sukha — štěstí vlastního já; marma — podstata; dustyaja — těžké se vzdát; ārya-patha — cesta varṇāśramy; nija — vlastní; parijana — členové rodiny; sva-jane — vlastní rodina; karaye — činí; yata — veškeré; tāḍana — tresty; bhartsana — kárání; sarva- tyāga kari' — vzdávající se všeho; kare — provádějí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; bhajana — uctívání; kṛṣṇa-sukha-hetu — pro Kṛṣṇovo potěšení; kare — vykonávají; prema — z lásky; sevana — službu

Překlad

Je těžké se vzdát společenských zvyklostí, nařízení písem, tělesných potřeb, plodonosných činností, stydlivosti, trpělivosti, tělesných radostí, uspokojování vlastního já i cesty varṇāśrama-dharmy, ale gopī se toho všeho vzdaly, stejně jako svých vlastních rodin, snášely kárání i tresty svých příbuzných, a to všechno jen pro službu Pánu Kṛṣṇovi. Láskyplně Mu slouží pro Jeho požitek.

Verš

ihāke kahiye kṛṣṇe dṛḍha anurāga
svaccha dhauta-vastre yaiche nāhi kona dāga

Synonyma

ihāke — toto; kahiye — říkám; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; dṛḍha — silná; anurāga — láska; svaccha — průzračná; dhauta — čistá; vastre — na látce; yaiche — stejně jako; nāhi — není; kona — nějaká; dāga — skvrna.

Překlad

Tomu se říká pevné pouto k Pánu Kṛṣṇovi. Je úplně čisté, jako látka bez jediné skvrny.

Význam

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty nás všechny nabádá, abychom se vzdali všech činností určených k uspokojení smyslů a abychom se, tak jako gopī, zcela přizpůsobili vůli Nejvyššího Pána. To je Kṛṣṇův závěrečný pokyn v Bhagavad-gītě. Měli bychom být připraveni udělat pro Pánovo potěšení cokoliv, a to i za cenu porušení védských usměrnění a morálních pravidel. To je standard lásky k Bohu. Takové činnosti, vykonávané s čistou láskou k Bohu, jsou bez poskvrny, stejně jako dobře vyprané bílé plátno. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura nás v této souvislosti varuje – neměli bychom se mylně domnívat, že ono zříkání se vztahuje také na základní potřeby těla a mysli, protože ani tyto činnosti nemusejí být smyslový požitek, jsou-li vykonávány v duchu služby Kṛṣṇovi.

Verš

ataeva kāma-preme bahuta antara
kāma — andha-tamaḥ, prema — nirmala bhāskara

Synonyma

ataeva — proto; kāma-preme — v chtíči a lásce; bahuta — hodně; antara — prostoru mezi; kāma — chtíč; andha-tamaḥ — naprostá temnota; prema — láska; nirmala — čisté; bhāskara — slunce.

Překlad

Chtíč a láska jsou tedy úplně odlišné. Chtíč je jako hluboká temnota, ale láska je jako jasné slunce.

Verš

ataeva gopī-gaṇera nāhi kāma-gandha
kṛṣṇa-sukha lāgi mātra, kṛṣṇa se sambandha

Synonyma

ataeva — proto; gopī-gaṇeragopī; nāhi — není; kāma-gandha — sebemenší náznak chtíče; kṛṣṇa-sukha — štěstí Pána Kṛṣṇy; lāgi — pro; mātra — pouze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; se — tento; sambandha — vztah.

Překlad

V lásce gopī tedy nelze najít sebemenší náznak chtíče. Jejich vztah s Kṛṣṇou je určen pouze pro Jeho požitek.

Verš

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśe
u
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Synonyma

yat — které; te — Tvoje; sujāta — velice jemné; caraṇa-ambu-ruham — lotosové nohy; staneṣu — na ňadra; bhītāḥ — obávající se; śanaiḥ — jemně; priya — ó drahý; dadhīmahi — pokládáme; karkaśeṣu — hrubé; tena — s nimi; aṭavīm — po cestě; aṭasi — se procházíš; tat — ony; vyathate — trpí; na — ne; kim svit — uvažujeme; kūrpa-ādibhiḥ — malými kamínky a podobně; bhramati — rozrušuje; dhīḥ — mysl; bhavat-āyuṣām — těch, pro něž představuješ celý jejich život; naḥ — nás.

Překlad

„Ó drahý miláčku! Tvé lotosové nohy jsou tak jemné, že když si je něžně pokládáme na svá ňadra, máme strach, abychom jim neublížily. Naše životy závisí pouze na Tobě. Naši mysl tedy neustále sužuje představa, že si při svých toulkách lesem poraníš své jemné nohy o kamínky na cestě.“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.19) vyslovily gopī, když je Kṛṣṇa opustil uprostřed rāsa-līly.

Verš

ātma-sukha-duḥkhe gopīra nāhika vicāra
kṛṣṇa-sukha-hetu ceṣṭā mano-vyavahāra

Synonyma

ātma-sukha-duḥkhe — o vlastní štěstí či neštěstí; gopīragopī; nāhika — ne; vicāra — starost; kṛṣṇa-sukha-hetu — pro potěšení Pána Kṛṣṇy; ceṣṭā — činnost; manaḥ — mysli; vyavahāra — starost.

Překlad

Tyto gopī se nestarají o svoje vlastní štěstí či neštěstí. Všechny jejich fyzické a mentální činnosti jsou určeny pouze k poskytování požitku Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

kṛṣṇa lāgi’ āra saba kare parityāga
kṛṣṇa-sukha-hetu kare śuddha anurāga

Synonyma

kṛṣṇa lāgi' — pro Pána Kṛṣṇu; āra — ostatní; saba — vše; kare — dělají; parityāga — se vzdávají; kṛṣṇa-sukha-hetu — pro potěšení Kṛṣṇy; kare — činí; śuddha — čisté; anurāga — záliby.

Překlad

Zřekly se pro Kṛṣṇu všeho a zajímají se pouze o to, aby Mu působily radost.

Verš

evaṁ mad-arthojjhita-loka-veda-
svānāṁ hi vo mayy anuvṛttaye ’balāḥ
mayā parokṣaṁ bhajatā tirohitaṁ
māsūyituṁ mārhatha tat priyaṁ priyāḥ

Synonyma

evam — takto; mat-artha — kvůli Mně; ujjhita — zavrhly; loka — lidské zvyklosti; veda — védská nařízení; svānām — vlastní rodiny; hi — jistě; vaḥ — vás; mayi — Mě; anuvṛttaye — zvětšit ocenění pro; abalāḥ — ó ženy; mayā — Mnou; parokṣam — neviditelný; bhajatā — projevující přízeň; tirohitam — zmizel z dohledu; — Mnou; asūyitum — zlobit se na; arhatha — neměly byste; tat — proto; priyam — kdo je drahý; priyāḥ — ó milované.

Překlad

„Milované gopī, zřekly jste se kvůli Mně společenských zvyklostí, nařízení písem i svých příbuzných. Schoval jsem se vám jen proto, abyste se na Mne ještě více soustředily. Neměly byste se na Mne zlobit, protože jsem se vám ztratil ve váš prospěch.“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.32.21) vyslovil Pán Kṛṣṇa, když se vrátil na scénu rāsa-līly.

Verš

kṛṣṇera pratijñā eka āche pūrva haite
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; pratijñā — slib; eka — jeden; āche — existuje; pūrva haite — z minulosti; ye — kdokoliv; yaiche — podle toho, jak; bhaje — uctívá; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jemu; bhaje — vztahuje se k; taiche — přesně tak.

Překlad

Pán Kṛṣṇa již v minulosti slíbil, že se k oddaným bude vztahovat podle způsobu, kterým Ho uctívají.

Verš

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; yathā — jak; mām — Mně; prapadyante — odevzdávají se; tān — je; tathā — tak; eva — jistě; bhajāmi — odměním; aham — Já; mama — Moji; vartma — cestu; anuvartante — následují; manuṣyāḥ — lidé; pārtha — ó synu Pṛthy; sarvaśaḥ — ve všech ohledech.

Překlad

„Odměňuji svoje oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají. Všichni ve všech ohledech kráčejí Mou cestou, ó synu Pṛthy.“

Význam

Kṛṣṇa nebyl vůči gopīm nikdy nevděčný, protože jak prohlašuje před Arjunou v tomto verši v Bhagavad-gītě (4.11), ke svým oddaným se vztahuje úměrně transcendentální láskyplné službě, kterou Mu prokazují. Každý sice následuje cestu, která vede k Němu, ale na této cestě jsou různé stupně, takže každý Pána realizuje jinak, v závislosti na tom, jak je pokročilý. Na této jedné cestě existují různé úrovně pokroku ke konečnému cíli, takže míra realizace tohoto cíle neboli absolutní Osobnosti Božství se také různí. Gopī dosáhly nejvyšší úrovně, a Pán Caitanya potvrdil, že neexistuje vznešenější způsob uctívání Boha, než ten, který následovaly.

Verš

se pratijñā bhaṅga haila gopīra bhajane
tāhāte pramāṇa kṛṣṇa-śrī-mukha-vacane

Synonyma

se — tento; pratijñā — slib; bhaṅga haila — byl porušen; gopīragopī; bhajane — uctíváním; tāhāte — v tom; pramāṇa — důkaz; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; śrī-mukha-vacane — slovy z úst.

Překlad

Jak však sám Pán Kṛṣṇa přiznal, gopī svým uctíváním způsobily, že byl tento slib porušen.

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen; aham — Já; niravadya-saṁyujām — těm, které nejsou nikdy podlé; sva-sādhu-kṛtyam — náležité vyrovnání; vibudha- āyuṣā — v životě dlouhém, jako je život polobohů; api — přesto; vaḥ — vám; yāḥ — které; — Mě; abhajan — jste uctívaly; durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života, jež je těžké překonat; saṁvṛścya — přetínající; tat — toto; vaḥ — vaším; pratiyātu — nechť je vráceno; sādhunā — samotným dobrým jednáním.

Překlad

„Ó gopī, ani v životě dlouhém, jako je Brahmův, vám nebudu schopen splatit dluh za vaši čistou službu. Vašim stykům se Mnou se nedá nic vytknout. Vždyť jste přeťaly i všechna rodinná pouta, kterých je tak těžké se vzdát, jen abyste Mě mohly uctívat. Nechť jsou vám odměnou vaše slavné činnosti samotné.“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.32.22) vyslovil samotný Pán Kṛṣṇa poté, co se vrátil ke gopīm, když uslyšel jejich písně v odloučení.

Verš

tabe ye dekhiye gopīra nija-dehe prīta
seho ta’ kṛṣṇera lāgi, jāniha niścita

Synonyma

tabe — nyní; ye — jakoukoliv; dekhiye — vidíme; gopīragopī; nija-dehe — k jejich vlastním tělům; prīta — náklonnost; seho — to; ta' — jistě; kṛṣṇera lāgi — pro Pána Kṛṣṇu; jāniha — věz; niścita — zajisté.

Překlad

Vidíme-li, že gopī projevují náklonnost ke svému tělu, můžeme si být jisti, že to je pouze kvůli Pánu Kṛṣṇovi.

Význam

S nesobeckou láskou k Bohu, kterou projevují gopī, se nedá nic srovnávat, a proto musíme správně pochopit, proč jsou tak pečlivé, když se zdobí. Gopī se oblékají co nejkrásněji jen proto, aby Kṛṣṇu potěšil pohled na ně. Nemají žádné postranní úmysly. Svá těla a všechno, co měly, zasvětily službě Śrī Kṛṣṇovi, protože považovaly za samozřejmé, že jejich těla jsou určena pro Jeho požitek. Oblékaly se s pomyšlením, že Kṛṣṇa bude šťastný, až je uvidí nebo se jich dotkne.

Verš

‘ei deha kailuṅ āmi kṛṣṇe samarpaṇa
tāṅra dhana tāṅra ihā sambhoga-sādhana

Synonyma

ei — toto; deha — tělo; kailuṅ — učinila; āmi — já; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; samarpaṇa — obětování; tāṅra — Jeho; dhana — bohatství; tāṅra — Jeho; ihā — toto; sambhoga-sādhana — přináší požitek.

Překlad

(Gopī uvažují takto:) „Své tělo jsem obětovala Pánu Kṛṣṇovi. Je jeho vlastník a Jemu přináší požitek.“

Verš

e-deha-darśana-sparśe kṛṣṇa-santoṣaṇa’
ei lāgi’ kare dehera mārjana-bhūsaṇa

Synonyma

e-deha — tohoto těla; darśana — zhlédnutím; sparśe — a dotykem; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; santoṣaṇa — uspokojení; ei lāgi' — kvůli tomu; kare — dělají; dehera — těla; mārjana — očista; bhūṣaṇa — zdobení.

Překlad

„Kṛṣṇu těší, když toto tělo vidí a dotýká se ho.“ To je důvod, proč gopī svoje těla udržují v čistotě a zdobí je.

Verš

nijāṅgam api yā gopyo
mameti samupāsate
tābhyaḥ paraṁ na me pārtha
nigūḍha-prema-bhājanam

Synonyma

nija-aṅgam — vlastní tělo; api — přestože; yāḥ — které; gopyaḥgopī; mama — Moje; iti — takto uvažující; samupāsate — zdobí; tābhyaḥ — než ony; param — větší; na — není; me — ke Mně; pārtha — ó Arjuno; nigūḍha-prema — hluboké lásky; bhājanam — schránky.

Překlad

„Ó Arjuno, nikdo ke Mně nechová hlubší lásku než gopī, které považují svá těla za Můj majetek, a proto je udržují v čistotě a zdobí je.“

Význam

Tento verš vyslovil Pán Kṛṣṇa v Ādi Purāṇě.

Verš

āra eka adbhuta gopī-bhāvera svabhāva
buddhira gocara nahe yāhāra prabhāva

Synonyma

āra — další; eka — jedna; adbhuta — úžasná; gopī-bhāvera — emocí gopī; svabhāva — povaha; buddhira — inteligence; gocara — vnímaný objekt; nahe — není; yāhāra — čeho; prabhāva — síla.

Překlad

Toto rozpoložení gopī má ještě jeden úžasný rys, jehož sílu není možné inteligencí pochopit.

Verš

gopī-gaṇa kare yabe kṛṣṇa-daraśana
sukha-vāñchā nāhi, sukha haya koṭi-guṇa

Synonyma

gopī-gaṇagopī; kare — činí; yabe — když; kṛṣṇa-daraśana — pohled na Pána Kṛṣṇu; sukha-vāñchā — touha po štěstí; nāhi — není; sukha — štěstí; haya — je; koṭi-guṇa — desetmiliónkrát.

Překlad

Aniž by po tom gopī toužily, zažívají při pohledu na Kṛṣṇu neomezenou blaženost.

Verš

gopīkā-darśane kṛṣṇera ye ānanda haya
tāhā haite koṭi-guṇa gopī āsvādaya

Synonyma

gopikā-darśane — při pohledu na gopī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ye — jakákoliv; ānanda — blaženost; haya — je; tāhā haite — než to; koṭi-guṇa — desetmiliónkrát více; gopīgopī; āsvādaya — vychutnávají.

Překlad

Gopī vychutnávají blaženost desetmiliónkrát větší, než je ta, kterou vychutnává Pán Kṛṣṇa, když vidí je.

Význam

Úžasné vlastnosti gopī si ani nelze představit. Nemají sebemenší touhu po osobním uspokojení. Kṛṣṇa je však šťastný, když je vidí, a z toho mají gopī radost desetmiliónkrát větší, než je Kṛṣṇova.

Verš

tāṅ sabāra nāhi nija-sukha-anurodha
tathāpi bāḍhaye sukha, paḍila virodha

Synonyma

tāṅ sabāra — jich všech; nāhi — není; nija-sukha — o jejich vlastní štěstí; anurodha — žádost; tathāpi — přesto; bāḍhaye — zvětšuje se; sukha — štěstí; paḍila — vyskytl se; virodha — protiklad.

Překlad

U gopī se nenajde ani náznak snahy po vlastním požitku, a přesto se jejich blaženost neustále zvětšuje, což si odporuje.

Verš

e virodhera eka mātra dekhi samādhāna
gopikāra sukha kṛṣṇa-sukhe paryavasāna

Synonyma

e — tohoto; virodhera — protikladu; eka — jedno; mātra — pouze; dekhi — vidím; samādhāna — řešení; gopikāragopī; sukha — štěstí; kṛṣṇa-sukhe — ve štěstí Pána Kṛṣṇy; paryavasāna — závěr.

Překlad

Pro tento protiklad mám pouze jediné vysvětlení: štěstí gopī spočívá ve štěstí jejich milovaného Kṛṣṇy.

Význam

I když gopī o osobní štěstí nestály, bylo jim přesto dáno, a to je jistě matoucí. Vysvětlením však je, že Kṛṣṇův pocit štěstí je omezen štěstím gopī. Vrindávanští oddaní se proto snaží sloužit gopīm, neboli Rādhārāṇī a Jejím společnicím. Získáme-li totiž přízeň gopī, snadno získáme také přízeň Kṛṣṇy, protože na doporučení gopī Kṛṣṇa naši službu okamžitě přijme. Pán Caitanya se proto snažil místo Kṛṣṇy potěšit gopī, ale Jeho současníci to špatně pochopili, což byl důvod, proč se zřekl rodinného života a stal se sannyāsīm.

Verš

gopikā-darśane kṛṣṇera bāḍhe praphullatā
se mādhurya bāḍhe yāra nāhika samatā

Synonyma

gopikā-darśane — při pohledu na gopī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; bāḍhe — vzrůstá; praphullatā — radost; se — tato; mādhurya — sladkost; bāḍhe — vzrůstá; yāra — které; nāhika — není; samatā — rovnocennost.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa vidí gopī, vzroste Jeho radost i Jeho nesrovnatelná sladkost.

Verš

āmāra darśane kṛṣṇa pāila eta sukha
ei sukhe gopīra praphulla aṅga-mukha

Synonyma

āmāra darśane — při pohledu na mě; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pāila — získal; eta — tolik; sukha — štěstí; ei — tomto; sukhe — ve štěstí; gopīragopī; praphulla — v plném květu; aṅga-mukha — těla a tváře.

Překlad

(Gopī uvažují takto:) „Kṛṣṇa je tak šťastný, když mne vidí.“ Při této myšlence se zvětšuje plnost a krása jejich tváří a těl.

Verš

gopī-śobhā dekhi’ kṛṣṇera śobhā bāḍhe yata
kṛṣṇa-śobhā dekhi’ gopīra śobhā bāḍhe tata

Synonyma

gopī-śobhā — krásu gopī; dekhi' — když vidí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śobhā — krása; bāḍhe — zvětšuje se; yata — kolikrát; kṛṣṇa-śobhā — krásu Pána Kṛṣṇy; dekhi' — když vidí; gopīragopī; śobhā — krása; bāḍhe — zvětšuje se; tata — tolikrát.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa hledí na krásu gopī, Jeho krásy přibývá. A čím více gopī hledí na Kṛṣṇovu krásu, tím více roste jejich krása.

Verš

ei-mata paraspara paḍe huḍāhuḍi
paraspara bāḍhe, keha mukha nāhi muḍi

Synonyma

ei-mata — takto; paraspara — vzájemné; paḍe — odehrává se; huḍāhuḍi — zápolení; paraspara — vzájemně; bāḍhe — zvětšuje; keha — někdo; mukha — tvář; nāhi — ne; muḍi — zakrývající.

Překlad

Takto spolu soutěží, aniž by kdokoliv uznal porážku.

Verš

kintu kṛṣṇera sukha haya gopī-rūpa-guṇe
tāṅra sukhe sukha-vṛddhi haye gopī-gaṇe

Synonyma

kintu — ale; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sukha — štěstí; haya — je; gopī-rūpa-guṇe — ve vlastnostech a kráse gopī; tāṅra — Jeho; sukhe — ve štěstí; sukha-vṛddhi — zvětšení štěstí; haye — je; gopī-gaṇe — u gopīch.

Překlad

Kṛṣṇova blaženost tedy pramení z krásy a dobrých vlastností gopī, a to zase zvětšuje jejich radost.

Verš

ataeva sei sukha kṛṣṇa-sukha poṣe
ei hetu gopī-preme nāhi kāma-doṣe

Synonyma

ataeva — proto; sei — toto; sukha — štěstí; kṛṣṇa-sukha — štěstí Pána Kṛṣṇy; poṣe — živí; ei — tento; hetu — důvod; gopī-preme — v lásce gopī; nāhi — není; kāma-doṣe — vada v podobě chtíče.

Překlad

Z toho je vidět, že štěstí gopī živí radost Pána Kṛṣṇy. To je důvod, proč se v jejich lásce nenachází nedostatek v podobě chtíče.

Význam

Kṛṣṇa se rozradostní pohledem na překrásné gopī, což zase rozradostní je, a jejich mladistvé tváře a těla rozkvetou. Tato soutěž neustále rostoucí krásy mezi gopīmi a Kṛṣṇou je velice choulostivá záležitost, a světští moralisté se někdy mylně domnívají, že se jedná o ryze milostné pletky. Tyto vztahy však v žádném případě světské nejsou, protože silná touha gopī uspokojit Kṛṣṇu prosycuje celou atmosféru čistou láskou k Bohu, bez jakékoliv poskvrny sexuálním požitkem.

Verš

upetya pathi sundarī-tatibhir ābhir abhyarcitaṁ
smitāṅkura-karambitair naṭad-apāṅga-bhaṅgī-śataiḥ
stana-stavaka-sañcaran-nayana-cañcarīkāñcalaṁ
vraje vijayinaṁ bhaje vipina-deśataḥ keśavam

Synonyma

upetya — poté, co vyšly na střechy svých domů; pathi — na cestě; sundarī-tatibhiḥ ābhiḥ — ženami z Vradži; abhyarcitam — jenž je uctíván; smita- aṅkura-karambitaiḥ — propletený s výhonky jemných úsměvů; naṭat — tanec; apāṅga — pohledů; bhaṅgī-śataiḥ — stovkami stylů; stana-stavaka — množství ňader; sañcarat — toulající se okolo; nayana — dvou očí; cañcarīka — jako včely; añcalam — toho, jehož koutky; vraje — ve Vradži; vijayinam — přicházejícího; bhaje — uctívám; vipina-deśataḥ — z lesa; keśavam — Pána Keśavu.

Překlad

„Uctívám Pána Keśavu, jehož uctívají gopī, jež vycházejí na střechy svých výstavních domů, když se vrací z lesa, a setkávají se s Ním na cestě prostřednictvím stovek tanečních stylů svých pohledů a jemných úsměvů. Koutky Jeho očí se jako velké černé včely potulují okolo jejich ňader.“

Význam

Tento výrok se nachází v Keśava-aṣṭace (8) ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

āra eka gopī-premera svābhāvika cihna
ye prakāre haya prema kāma-gandha-hīna

Synonyma

āra — další; eka — jeden; gopī-premera — lásky gopī; svābhāvika — přirozený; cihna — znak; ye — který; prakāre — takto; haya — je; prema — láska; kāma-gandha-hīna — bez jediné stopy po chtíči.

Překlad

V lásce gopī lze nalézt další přirozený znak, který dokazuje, že v ní není jediné stopy po chtíči.

Verš

gopī-preme kare kṛṣṇa-mādhuryera puṣṭi
mādhurye bāḍhāya prema hañā mahā-tuṣṭi

Synonyma

gopī-preme — láska gopī; kare — působí; kṛṣṇa-mādhuryera — sladkosti Pána Kṛṣṇy; puṣṭi — výživa; mādhurye — sladkost; bāḍhāya — zapříčiňuje zvětšování; prema — láska; hañā — jsoucí; mahā-tuṣṭi — velice spokojené.

Překlad

Láska gopī živí sladkost Pána Kṛṣṇy, která zase na oplátku posiluje jejich lásku, protože jim činí velkou radost.

Verš

prīti-viṣayānande tad-āśrayānanda
tāṅhā nāhi nija-sukha-vāñchāra sambandha

Synonyma

prīti-viṣaya-ānande — v radosti objektu lásky; tat — té lásky; āśraya-ānanda — radost sídla; tāṅhā — toto; nāhi — není; nija-sukha-vāñchāra — touhy po vlastním štěstí; sambandha — vztah.

Překlad

Štěstí milujícího spočívá ve štěstí milovaného. Takový vztah není založen na touze po vlastním požitku.

Verš

nirupādhi prema yāṅhā, tāṅhā ei rīti
prīti-viṣaya-sukhe āśrayera prīti
nija-premānande kṛṣṇa-sevānanda bādhe
se ānandera prati bhaktera haya mahā-krodhe

Synonyma

nirupādhi — bez přívlastků; prema — láska; yāṅhā — která; tāṅhā — toto; ei — tento; rīti — styl; prīti-viṣaya — objektu lásky; sukhe — ve štěstí; āśrayera — sídla této lásky; prīti — blaženost; nija — vlastní; prema — lásky; ānande — radostí; kṛṣṇa — Pánu Kṛṣṇovi; seva-ānanda — radost ze služby; bādhe — je rušena; se — tato; ānandera prati — vůči radosti; bhaktera — oddaného; haya — je; mahā-krodhe — velký hněv.

Překlad

To je způsob, jakým se projevuje nesobecká láska. Zdroj lásky je potěšen, je-li potěšen milovaný objekt. Když ale tato radost z lásky brání ve službě Pánu Kṛṣṇovi, oddaného tato extáze rozzlobí.

Význam

Již dříve bylo vysvětleno, že gopī jsou ovládanými milenkami a Śrī Kṛṣṇa je ovládajícím milencem. Láska ovládaných živí lásku toho, kdo je ovládá. Gopī netoužily po sobeckém požitku. Jejich pocity štěstí byly nepřímé, protože závisely na blaženosti Kṛṣṇy. Bezpříčinná láska k Bohu je vždy taková. Tato čistá láska je možná pouze tehdy, když je ovládaný šťastný ze štěstí ovládajícího. Příkladem této ryzí lásky je situace, kdy milá zavrhuje svoji radost ze služby, protože jí brání onu službu vykonávat.

Verš

aṅga-stambhārambham uttuṅgayantaṁ
premānandaṁ dāruko nābhyanandat
kaṁsārāter vījane yena sākṣād
akṣodīyān antarāyo vyadhāyi

Synonyma

aṅga — údů; stambha-ārambham — začátku tuhnutí; uttuṅgayantam — přivedla jej k dosažení; prema-ānandam — blaženost lásky; dārukaḥ — Dāruka, Pánův vozataj; na — ne; abhyanandat — vítal; kaṁsa-arāteḥ — Pána Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy; vījane — v ovívání cāmarou; yena — čímž; sākṣāt — jasně; akṣodīyān — větší; antarāyaḥ — překážka; vyadhāyi — vznikla.

Překlad

„Śrī Dārukovi začaly díky jeho extatické lásce tuhnout údy, a proto se z těchto pocitů neradoval, neboť mu bránily v jeho službě – ovívání Pána Kṛṣṇy.“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.62).

Verš

govinda-prekṣaṇākṣepi-
bāṣpa-pūrābhivarṣiṇam
uccair anindad ānandam
aravinda-vilocanā

Synonyma

govinda — Pána Govindu; prekṣaṇa — pohled na; ākṣepi — rušící; bāṣpa-pūra — proudy slz; abhivarṣiṇam — příčina ronění; uccaiḥ — hlasitě; anindat — zavrhla; ānandam — blaženost; aravinda-vilocanā — Śrīmatī Rādhārāṇī s lotosovýma očima.

Překlad

„Rādhārāṇī, jejíž oči se podobají lotosům, hlasitě zavrhla extatickou lásku, protože kvůli ní jí proudy slz rušily pohled na Govindu.“

Význam

Tento verš je také z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.3.54).

Verš

āra śuddha-bhakta kṛṣṇa-prema-sevā vine
sva-sukhārtha sālokyādi nā kare grahaṇe

Synonyma

āra — a; śuddha-bhakta — čistý oddaný; kṛṣṇa-prema — z lásky k Pánu Kṛṣṇovi; sevā — služba; vine — bez; sva-sukha-artha — pro svůj vlastní požitek; sālokya-ādi — pět druhů osvobození, počínaje osvobozením sālokya (sídlit s Pánem na stejné duchovní planetě); kare — neučiní; grahaṇe — přijetí.

Překlad

Čistí oddaní navíc nikdy nezanechají láskyplné služby Pánu Kṛṣṇovi, aby místo ní usilovali o vlastní požitek prostřednictvím pěti druhů osvobození.

Význam

Čistý oddaný, jenž miluje výhradně Kṛṣṇu, rozhodně odmítne jakýkoliv druh osvobození, počínaje splynutím s tělem Pána, přes dosažení stejné podoby, majestátu nebo sídla, až po možnost žít v Pánově blízkosti.

Verš

mad-guṇa-śruti-mātreṇa
mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā
yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau

Synonyma

mat — Mě; guṇa — vlastností; śruti-mātreṇa — pouhým poslechem; mayi — ke Mně; sarva-guhā — ve všech srdcích; āśaye — který sídlím; manaḥ-gatiḥ — pohyb mysli; avicchinnā — bez překážek; yathā — stejně jako; gaṅgā-ambhasaḥ — nebeské vody Gangy; ambudhau — do oceánu.

Překlad

„Mysli Mých oddaných, kteří o Mně pouze naslouchají, spějí ke Mně, který sídlím v srdcích všech bytostí, stejně jako nebeské vody Gangy plynou bez překážek do oceánu.“

Verš

lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya
nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā
yā bhaktiḥ puruṣottame

Synonyma

lakṣaṇam — příznak; bhakti-yogasya — oddané služby; nirguṇasya — nad třemi kvalitami přírody; hi — zajisté; udāhṛtam — cituje se; ahaitukī — bezpříčinná; avyavahitā — nepřerušená; — která; bhaktiḥ — oddaná služba; puruṣottame — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„To jsou vlastnosti transcendentální láskyplné služby Puruṣottamovi, Nejvyšší Osobnosti Božství: je bezpříčinná a nic ji nemůže zastavit.“

Verš

sālokya-sārṣṭi-sārūpya-
sāmīpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — být na stejné planetě jako Já; sārṣṭi — mít majestát, který se vyrovná Mému; sārūpya — mít stejnou podobu jako Já; sāmīpya — těšit se z Mé přímé společnosti; ekatvam — jednota se Mnou; api — dokonce; uta — nebo; dīyamānam — dáno; na — ne; gṛhṇanti — přijmou; vinā — bez; mat-sevanam — Mojí služby; janāḥ — oddaní.

Překlad

„Moji oddaní nepřijmou osvobození sālokya, sārṣṭi, sārūpya, sāmīpya či splynutí se Mnou, dokonce ani když jim je nabídnu. Ničemu z toho nedávají přednost před možností Mi sloužit.“

Význam

Tyto tři verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.11–13) vyslovil Pán Kṛṣṇa v podobě Kapiladevy.

Verš

mat-sevayā pratītaṁ te
sālokyādi-catuṣṭayam
necchanti sevayā pūrṇāḥ
kuto ’nyat kāla-viplutam

Synonyma

mat — Mně; sevayā — službou; pratītam — dosáhli; te — oni; sālokya-ādi — osvobození počínaje druhem sālokya; catuṣṭayam — čtyři druhy; na icchanti — netouží; sevayā — službou; pūrṇāḥ — úplné; kutaḥ — kde; anyat — jiné věci; kāla-viplutam — které se časem ztratí.

Překlad

„Moji oddaní si splnili své touhy tím, že Mi slouží, a tak nepřijímají čtyři druhy osvobození, kterých lze touto službou snadno dosáhnout. Proč by potom měli přijímat radosti, o které časem přijdou?“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.67) vyslovil Pán v souvislosti s vlastnostmi Mahārāje Ambarīṣe. Splynutí s Absolutním je stejně dočasné jako život v nebeském království. Obojí podléhá času, a proto není žádné z těchto postavení trvalé.

Verš

kāma-gandha-hīna svābhāvika gopī-prema
nirmala, ujjvala, śuddha yena dagdha hema

Synonyma

kāma-gandha-hīna — bez sebemenšího pachu chtíče; svābhāvika — přirozená; gopī-prema — láska gopī; nirmala — neposkvrněná; ujjvala — planoucí; śuddha — čistá; yena — jako; dagdha hema — tekuté zlato.

Překlad

Přirozená láska gopī je prostá sebemenší stopy chtíče. Je neposkvrněná, zářící a čistá jako tekuté zlato.

Verš

kṛṣṇera sahāya, guru, bāndhava, preyasī
gopikā hayena priyā śiṣyā, sakhī dāsī

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sahāya — pomocnice; guru — učitelky; bāndhava — přítelkyně; preyasī — manželky; gopikāgopī; hayena — jsou; priyā — drahé; śiṣyā — studentky; sakhī — důvěrnice; dāsī — služebnice.

Překlad

Gopī jsou Śrī Kṛṣṇovi pomocnicemi, učitelkami, přítelkyněmi, manželkami, drahými žákyněmi, důvěrnicemi i služebnicemi.

Verš

sahāyā guravaḥ śiṣyā
bhujiṣyā bāndhavāḥ striyaḥ
satyaṁ vadāmi te pārtha
gopyaḥ kiṁ me bhavanti na

Synonyma

sahāyāḥ — pomocnice; guravaḥ — učitelky; śiṣyāḥ — studentky; bhujiṣyāḥ — služebnice; bāndhavāḥ — přítelkyně; striyaḥ — manželky; satyam — po pravdě; vadāmi — říkám; te — tobě; pārtha — ó Arjuno; gopyaḥgopī; kim — co; me — pro Mě; bhavanti — jsou; na — ne.

Překlad

„Ó Pārtho, věz, že říkám pravdu. Gopī jsou Mé pomocnice, učitelky, žákyně, služebnice, přítelkyně a manželky, a nevím o ničem, čím by pro Mě nebyly.“

Význam

Tento verš je z Gopī-premāmṛty a vyslovil jej Pán Kṛṣṇa.

Verš

gopikā jānena kṛṣṇera manera vāñchita
prema-sevā-paripāṭī, iṣṭa-samīhita

Synonyma

gopikāgopī; jānena — znají; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; manera — mysli; vāñchita — vytoužený objekt; prema-sevā — láskyplné služby; paripāṭī — dokonalost; iṣṭa-samīhita — dosažení kýženého cíle života.

Překlad

Gopī znají Kṛṣṇovy touhy a vědí, jak Mu dokonale s láskou sloužit pro Jeho požitek. Zkušeně vykonávají tuto službu, jen aby svého milého potěšily.

Verš

man-māhātmyaṁ mat-saparyāṁ
mac-chraddhāṁ man-mano-gatam
jānanti gopikāḥ pārtha

nānye jānanti tattvataḥ

Synonyma

mat-māhātmyam — Má vznešenost; mat-saparyām — služba Mně; mat-śraddhām — úcta ke Mně; mat-manaḥ-gatam — Moje úmysly; jānanti — znají; gopikāḥgopī; pārtha — ó Arjuno; na — ne; anye — jiní; jānanti — znají; tattvataḥ — opravdu.

Překlad

„Ó Pārtho, gopī znají Moji vznešenost, láskyplnou službu Mně, úctu ke Mně i Moji mentalitu. Nikdo jiný toto ve skutečnosti nezná.“

Význam

Tento verš řekl Pán Kṛṣṇa Arjunovi a nachází se v Ādi Purāṇě.

Verš

sei gopī-gaṇa-madhye uttamā rādhikā
rūpe, guṇe, saubhāgye, preme sarvādhikā

Synonyma

sei — těmi; gopī-gaṇagopīmi; madhye — mezi; uttamā — nejvznešenější; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; rūpe — krásou; guṇe — vlastnostmi; saubhāgye — štěstím; preme — láskou; sarva-adhikā — především.

Překlad

Śrīmatī Rādhikā je ze všech gopī nejpřednější. Všechny předčí krásou, dobrými vlastnostmi, štěstím a hlavně láskou.

Význam

Śrīmatī Rādhārāṇī je ze všech gopī nejvznešenější. Je nejkrásnější, nejschopnější a především největší Kṛṣṇovou milenkou.

Verš

yathā rādhā priyā viṣṇos
tasyāḥ kuṇḍaṁ priyaṁ tathā
sarva-gopīṣu saivaikā
viṣṇor atyanta-vallabhā

Synonyma

yathā — stejně jako; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; priyā — velice drahá; viṣṇoḥ — Pánu Kṛṣṇovi; tasyāḥ — Její; kuṇḍam — jezírko; priyam — velice drahé; tathā — tak také; sarva-gopīṣu — ze všech gopī; — Ona; eva — jistě; ekā — jediná; viṣṇoḥ — Pána Kṛṣṇy; atyanta-vallabhā — nejdražší.

Překlad

„Stejně jako je Pánu Kṛṣṇovi drahá Rādhā, je Mu drahé i Její jezírko (Rádhá-kund). Rādhā je mezi všemi gopīmi Kṛṣṇovou nejmilejší.“

Význam

Tento verš je z Padma Purāṇy.

Verš

trai-lokye pṛthivī dhanyā
yatra vṛndāvanaṁ purī
tatrāpi gopikāḥ pārtha
yatra rādhābhidhā mama

Synonyma

trai-lokye — ve třech světech; pṛthivī — Země; dhanyā — požehnaná; yatra — kde; vṛndāvanam — Vrindávan; purī — město; tatra — tam; api — jistě; gopikāḥgopī; pārtha — ó Arjuno; yatra — kde; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; abhidhā — jménem; mama — Moje.

Překlad

„Ó Pārtho, Země je ve všech třech planetárních systémech obzvláště požehnanou, protože se na ní nachází město Vrindávan. A ve Vrindávanu jsou zvláště slavné gopī, protože mezi ně patří Moje Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Význam

Tento verš řekl Pán Kṛṣṇa Arjunovi a nachází se v Ādi Purāṇě.

Verš

rādhā-saha krīḍā rasa-vṛddhira kāraṇa
āra saba gopī-gaṇa rasopakaraṇa

Synonyma

rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍā — zábavy; rasa — nálady; vṛddhira — zvětšení; kāraṇa — příčina; āra — ostatní; saba — všechny; gopī-gaṇagopī; rasa-upakaraṇa — doplňky nálad.

Překlad

Všechny ostatní gopī pomáhají zvětšovat blaženost Kṛṣṇových zábav s Rādhārāṇī a jednají jako nástroje Jejich vzájemného požitku.

Význam

Gopī jsou rozděleny do pěti skupin: sakhī, nitya-sakhī, prāṇa-sakhī, priya-sakhī a parama-preṣṭha-sakhī. Všechny tyto společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, královny Vrindávan-dhámu, mají světlou pleť a umějí dokonale podněcovat Kṛṣṇovy erotické city. Parama-preṣṭha-sakhī je osm a v extatických stycích Kṛṣṇy a Rādhy stojí někdy na straně Kṛṣṇy a jindy na straně Rādhārāṇī, aby vznikla situace, ve které to vypadá, že přejí jednomu na úkor druhého. To činí výměnu nálad ještě příjemnější.

Verš

kṛṣṇera vallabhā rādhā kṛṣṇa-prāṇa-dhana
tāṅhā vinu sukha-hetu nahe gopī-gaṇa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vallabhā — milovaná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-prāṇa-dhana — bohatství života Pána Kṛṣṇy; tāṅhā — Ní; vinu — bez; sukha-hetu — příčiny štěstí; nahe — nejsou; gopī-gaṇagopī.

Překlad

Rādhā je milovanou společnicí Kṛṣṇy a bohatstvím Jeho života. Bez Ní Jej gopī nemohou potěšit.

Verš

kaṁsārir api saṁsāra-
vāsanā-baddha-śṛṅkhalām
rādhām ādhāya hṛdaye
tatyāja vraja-sundarīḥ

Synonyma

kaṁsa-ariḥ — Pán Kṛṣṇa, nepřítel Kaṁsy; api — kromě toho; saṁsāra — kvůli esenci požitku (rāsa-līle); vāsanā — touhou; baddha — spoutal; śṛṅkhalām — která byla jako řetězy; rādhām — Śrīmatī Rādhārāṇī; ādhāya — když přijal; hṛdaye — do srdce; tatyāja — opustil; vraja-sundarīḥ — ostatní gopī.

Překlad

„Během tance rāsa opustil Pán Kṛṣṇa, nepřítel Kaṁsy, ostatní gopī a do svého srdce přijal Śrīmatī Rādhārāṇī, protože Ona Mu pomáhá v uskutečnění samotné podstaty Jeho tužeb.“

Význam

V tomto verši z Gīta-govindy (3.1) Jayadeva Gosvāmī popisuje situaci, kdy Kṛṣṇa opustil rāsa-līlu a šel hledat Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

sei rādhāra bhāva lañā caitanyāvatāra
yuga-dharma nāma-prema kaila paracāra

Synonyma

sei — toto; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — rozpoložení; lañā — přijímající; caitanya — Pána Caitanyi; avatāra — inkarnace; yuga-dharma — náboženství pro tento věk; nāma-prema — svaté jméno a lásku k Bohu; kaila — činil; paracāra — kázání.

Překlad

Pán Caitanya se zjevil s emocemi Rādhy a kázal dharmu pro tento věk – zpívání svatého jména a čistou lásku k Bohu.

Verš

sei bhāve nija-vāñchā karila pūraṇa
avatārera ei vāñchā mūla-kāraṇa

Synonyma

sei — této; bhāve — v náladě; nija-vāñchā — své vlastní touhy; karila — činil; pūraṇa — splnění; avatārera — v inkarnaci; ei — tato; vāñchā — touha; mūla — kořen; kāraṇa — příčina.

Překlad

V rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī splnil také svoje vlastní touhy, a to je hlavní důvod Jeho zjevení.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya gosāñi vrajendra-kumāra
rasa-maya-mūrti kṛṣṇa sākṣāt śṛṅgāra

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vrajendra-kumāra — dítě krále Nandy; rasa-maya — skládající se z nálad; mūrti — podoba; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sākṣāt — přímo; śṛṅgāra — milenecká láska.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya je Kṛṣṇa (Vrajendra-kumāra), který je ztělesněním všech ras a zosobněnou mileneckou láskou.

Verš

sei rasa āsvādite kaila avatāra
ānusaṅge kaila saba rasera pracāra

Synonyma

sei — tuto; rasarasu; āsvādite — vychutnat; kaila — učinil; avatāra — inkarnaci; ānuṣaṅge — jako druhotný záměr; kaila — učinil; saba — všech; rasera — nálad; pracāra — šíření.

Překlad

Zjevil se proto, aby si vychutnával náladu milenecké lásky a současně šířil i všechny ostatní rasy.

Verš

viśveṣām anurañjanena janayann ānandam indīvara-
śreṇī-śyāmala-komalair upanayann aṅgair anaṅgotsavam
svacchandaṁ vraja-sundarībhir abhitaḥ praty-aṅgam āliṅgitaḥ
śṛṅgāraḥ sakhi mūrtimān iva madhau mugdho hariḥ krīḍati

Synonyma

viśveṣām — všem gopīm; anurañjanena — způsobováním radosti; janayan — vytvářející; ānandam — blaženost; indīvara-śreṇī — jako řada modrých lotosů; śyāmala — temně modré; komalaiḥ — a jemné; upanayan — přinášející; aṅgaiḥ — svými údy; anaṅga-utsavam — festival pro Amora; svacchandam — bez omezení; vraja-sundarībhiḥ — mladými dívkami z Vradži; abhitaḥ — na obou stranách; prati-aṅgam — každá část těla; āliṅgitaḥ — objímaný; śṛṅgāraḥ — milenecká láska; sakhi — ó přítelkyně; mūrtimān — ztělesněná; iva — jako; madhau — na jaře; mugdhaḥ — zmátl; hariḥ — Pán Hari; krīḍati — hraje.

Překlad

„Mé drahé přítelkyně, jen pohleďte, jak si Śrī Kṛṣṇa užívá jara! Když gopī objímají každou část Jeho těla, vypadá jako zosobnění milenecké lásky. Svými transcendentálními zábavami dává život všem gopīm a celému stvoření. Svýma jemnýma tmavě modrýma rukama a nohama, jež připomínají modré květy lotosů, vytvořil festival pro Amora.“

Význam

Tento verš je také z Gīta-govindy (1.11).

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya gosāñi rasera sadana
aśeṣa-viśeṣe kaila rasa āsvādana

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; rasera — nálad; sadana — sídlo; aśeṣa-viśeṣe — neomezená různorodost požitků; kaila — činil; rasa — nálady; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya je sídlem rasy a sám si nekonečnými způsoby vychutnával její sladkost.

Verš

sei dvāre pravartāila kali-yuga-dharma
caitanyera dāse jāne ei saba marma

Synonyma

sei dvāre — tímto způsobem; pravartāila — zavedl; kali-yuga — věku Kali; dharma — náboženství; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; dāse — služebník; jāne — zná; ei — tato; saba — všechna; marma — tajemství.

Překlad

Tak zavedl dharmu pro současný věk Kali. Oddaným Pána Caitanyi jsou všechny tyto skutečnosti dobře známé.

Význam

Pán Caitanya je samotný Śrī Kṛṣṇa, ten, který si svrchovaně užívá lásky gopī. Osobně však také přijal roli gopī, aby si vychutnal štěstí, které v transcendentálních náladách prožívá ovládaný partner. I když se zjevil v této náladě, šířil zároveň úžasným způsobem náboženství pro současný věk. Tomuto transcendentálnímu tajemství však mohou porozumět pouze důvěrní oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

advaita ācārya, nityānanda, śrīnivāsa
gadādhara, dāmodara, murāri, haridāsa
āra yata caitanya-kṛṣṇera bhakta-gaṇa
bhakti-bhāve śire dhari sabāra caraṇa

Synonyma

advaita ācārya — Advaita Ācārya; nityānanda — Pán Nityānanda; śrīnivāsa — Śrīvāsa Paṇḍita; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; dāmodara — Svarūpa Dāmodara; murāri — Murāri Gupta; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; āra — ostatní; yata — všichni; caitanya-kṛṣṇera — Śrī Kṛṣṇy Caitanyi; bhakta-gaṇa — oddaní; bhakti-bhāve — s postojem oddanosti; śire — na svoji hlavu; dhari — beru; sabāra — těchto všech; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

S oddaností se klaním a na svojí hlavě držím lotosové nohy Advaity Ācāryi, Pána Nityānandy, Śrīvāse Paṇḍita, Gadādhara Paṇḍita, Svarūpy Dāmodara, Murāriho Gupty, Haridāse Ṭhākura a všech ostatních oddaných Śrī Kṛṣṇy Caitanyi.

Význam

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty nás učí, že pokud chceme opravdu poznat Pána Caitanyu, musíme složit uctivé poklony všem Jeho důvěrným čistým oddaným.

Verš

ṣaṣṭha-ślokera ei kahila ābhāsa
mūla ślokera artha śuna kariye prakāśa

Synonyma

ṣaṣṭha-ślokera — šestého verše; ei — toto; kahila — bylo řečeno; ābhāsa — náznak; mūla ślokera — původního verše; artha — význam; śuna — prosím slyšte; kariye prakāśa — vyjevuji.

Překlad

V náznaku jsem se zmínil o původním šestém verši a nyní prosím poslouchejte, neboť vyjevím jeho význam.

Verš

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Synonyma

śrī-rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; praṇaya-mahimā — vznešenost lásky; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; anayā — touto (Rādhou); eva — samotnou; āsvādyaḥ — je vychutnávána; yena — skrze tuto lásku; adbhuta-madhurimā — úžasná sladkost; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; madīyaḥ — Mne; saukhyam — štěstí; ca — a; āsyāḥ — Její; mat-anubhavataḥ — když zakusí Moji sladkost; kīdṛśam — jakého druhu; — nebo; iti — takto; lobhāt — z touhy; tat — Její; bhāva-āḍhyaḥ — oplývající pocity; samajani — zrodil se; śacī- garbha — z lůna Śacī-devī; sindhau — v oceánu; hari — Pán Śrī Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc

Překlad

„Nejvyšší Pán Hari oplývající city Śrīmatī Rādhārāṇī se zjevil z lůna Śrīmatī Śacī-devī, jako když měsíc vyjde z moře, protože chtěl pochopit vznešenost lásky Rādhārāṇī, svoje úžasné vlastnosti, které si Ona jediná díky svojí lásce vychutnává, a štěstí, které Ona cítí, když zakouší sladkost Jeho lásky.“

Verš

e saba siddhānta gūḍha, — kahite nā yuyāya
nā kahile, keha ihāra anta nāhi pāya

Synonyma

e — tyto; saba — všechny; siddhānta — závěry; gūḍha — velice důvěrné; kahite — říci; — ne; yuyāya — zcela správné; — ne; kahile — promluvil; keha — kdokoliv; ihāra — toho; anta — závěr; nāhi — ne; pāya — získá.

Překlad

Žádný z těchto závěrů by se neměl odhalovat veřejnosti. Nebudou-li však odhaleny, nikdo je nepochopí.

Verš

ataeva kahi kichu kariñā nigūḍha
bujhibe rasika bhakta, nā bujhibe mūḍha

Synonyma

ataeva — proto; kahi — říkám; kichu — něco; kariñā — vymačkávající; nigūḍha — esenci; bujhibe — mohou pochopit; rasika — zruční ve vychutnávání různých nálad; bhakta — oddaní; — ne; bujhibe — pochopí; mūḍha — darebáci.

Překlad

Proto se o nich zmíním, ale vyjevím pouze jejich podstatu, takže milující oddaní to pochopí, kdežto hlupáci nikoliv.

Verš

hṛdaye dharaye ye caitanya-nityānanda
e-saba siddhānte sei pāibe ānanda

Synonyma

hṛdaye — v srdci; dharaye — zmocní se; ye — každý, kdo; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — a Pán Nityānanda; e-saba — všechny tyto; siddhānte — díky transcendentálním závěrům; sei — takový člověk; pāibe — dostane; ānanda — blaženost.

Překlad

Ten, kdo se zmocní Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy Prabhua ve svém srdci, bude při poslechu těchto transcendentálních závěrů zažívat blaženost.

Verš

e saba siddhānta haya āmrera pallava
bhakta-gaṇa-kokilera sarvadā vallabha

Synonyma

e — tyto; saba — všechny; siddhānta — transcendentální závěry; haya — jsou; āmrera — mangovníku; pallava — výhonky; bhakta-gaṇa — oddaní; kokilera — ty, kteří jsou jako kukačky; sarvadā — vždy; vallabha — těší.

Překlad

Všechny tyto závěry jsou jako čerstvé výhonky mangovníku, protože vždy těší oddané, kteří tak připomínají kukačky.

Verš

abhakta-uṣṭrera ithe nā haya praveśa
tabe citte haya mora ānanda-viśeṣa

Synonyma

abhakta — neoddaný; uṣṭrera — velblouda; ithe — v tomto; — ne; haya — je; praveśa — vstup; tabe — potom; citte — v mém srdci; haya — je; mora — moje; ānanda-viśeṣa — zvláštní radost.

Překlad

Velbloudům podobní neoddaní však do těchto témat nemohou proniknout, a to mi do srdce vnáší zvláštní pocit radosti.

Verš

ye lāgi kahite bhaya, se yadi nā jāne
ihā va-i kibā sukha āche tribhuvane

Synonyma

ye lāgi — z důvodu; kahite bhaya — strach promluvit; se yadi jāne — když nevědí; ihā va-i — vyjma toho; kibā — co; sukha — štěstí; āche — je; tri- bhuvane — ve třech světech.

Překlad

Ze strachu před nimi nechci mluvit. Když oni tomu ale neporozumí, co může být v těchto třech světech radostnějšího?

Verš

ataeva bhakta-gaṇe kari namaskāra
niḥśaṅke kahiye, tāra hauk camatkāra

Synonyma

ataeva — proto; bhakta-gaṇe — oddaným; kari — skládám; namaskāra — poklony; niḥśaṅke — bez pochyb; kahiye — říkám; tāra — oddaných; hauk — nechť je; camatkāra — úžas.

Překlad

Složím tedy oddaným své poklony, a pro jejich potěšení budu bez rozpaků hovořit.

Verš

kṛṣṇera vicara eka āchaye antare
pūrṇānanda-pūrṇa-rasa-rūpa kahe more

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vicāra — uvažování; eka — jednou; āchaye — je; antare — v srdci; pūrṇa-ānanda — úplná transcendentální blaženost; pūrṇa-rasa-rūpa — oplývající transcendentálními náladami; kahe more — říkají Mi.

Překlad

Jednou Kṛṣṇa přemýšlel takto: „Všichni říkají, že jsem naprosto blažený a oplývám všemi rasami.“

Verš

āmā ha-ite ānandita haya tribhuvana
āmāke ānanda dibe — aiche kon jana

Synonyma

āmā ha-ite — ode Mne; ānandita — potěšené; haya — stávají se; tri-bhuvana — všechny tři světy; āmāke — Mně; ānanda dibe — dá blaženost; aiche — takový; kon jana — kdo.

Překlad

„Všechny světy získávají svoji radost ze Mne. Existuje snad někdo, kdo by mohl poskytnout radost Mně?“

Verš

āmā haite yāra haya śata śata guṇa
sei-jana āhlādite pāre mora mana

Synonyma

āmā haite — než Já; yāra — čí; haya — je; śata śata guṇa — stokrát víc předností; sei-jana — taková osoba; āhlādite — poskytnout radost; pāre — je schopna; mora — Mé; mana — mysli.

Překlad

„Moji mysl by mohl potěšit pouze někdo, kdo by měl stokrát více předností, než mám Já.“

Verš

āmā haite guṇī baḍa jagate asambhava
ekali rādhāte tāhā kari anubhava

Synonyma

āmā haite — než Já; guṇī — schopnější; baḍa — větší; jagate — na světě; asambhava — není možné; ekali — pouze; rādhāte — ve Śrīmatī Rādhārāṇī; tāhā — toto; kari anubhava — chápu.

Překlad

„Na světě není možné nalézt ani jednu osobu, která by byla schopnější než Já. Pouze v Rādhārāṇī vidím někoho, kdo Mne může potěšit.“

Verš

koṭi-kāma jini’ rūpa yadyapi āmāra
asamordhva-mādhurya — sāmya nāhi yāra
mora rūpe āpyāyita haya tribhuvana
rādhāra darśane mora juḍāya nayana

Synonyma

koṭi-kāma — deset miliónů Amorů; jini' — překonávající; rūpa — krása; yadyapi — přestože; āmāra — Moje; asama-ūrdhva — nesrovnatelná a nepřekonatelná; mādhurya — sladkost; sāmya — vyrovnanost; nāhi — není; yāra — koho; mora — Mojí; rūpe — v kráse; āpyāyita — potěšené; haya — stávají se; tri-bhuvana — všechny tři světy; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; darśane — pohled; mora — Moje; juḍāya — těší; nayana — oči.

Překlad

„I když Má krása překonává krásu deseti miliónů Amorů, i když se jí nic nevyrovná ani ji nepředčí a i když těší tři světy, pohled na Rādhārāṇī těší Moje oči.“

Verš

mora vaṁśī-gīte ākarṣaye tri-bhuvana
rādhāra vacane hare āmāra śravaṇa

Synonyma

mora — Mojí; vaṁśī-gīte — zvukem flétny; ākarṣaye — přitahuji; tri-bhuvana — tři světy; rādhāra vacane — slova Śrīmatī Rādhārāṇī; hare — pokoří; āmāra — Moji; śravaṇa — schopnost naslouchat.

Překlad

„Zvuk Mé transcendentální flétny přitahuje tři světy, ale Moje uši jsou okouzleny sladkými slovy Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

yadyapi āmāra gandhe jagat sugandha
mora citta-prāṇa hare rādhā-aṅga-gandha

Synonyma

yadyapi — přestože; āmāra — Mojí; gandhe — vůní; jagat — celý vesmír; su-gandha — sladce vonící; mora — Moji; citta-prāṇa — mysl a srdce; hare — přitahuje; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; aṅga — tělesná; gandha — vůně.

Překlad

„Moje mysl i srdce jsou uchváceny vůní těla Rādhārāṇī, přestože Moje tělo dodává vůni celému stvoření.“

Verš

yadyapi āmāra rase jagat sarasa
rādhāra adhara-rasa āmā kare vaśa

Synonyma

yadyapi — přestože; āmāra — Mne; rase — díky chuti; jagat — celý svět; sa-rasa — má chuť; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; adhara-rasa — chuť rtů; āmā — Mě; kare — činí; vaśa — podřízeným.

Překlad

„I když je celé stvoření plné různých chutí díky Mně, jsem okouzlen nektarovou chutí rtů Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

yadyapi āmāra sparśa koṭīndu-śītala
rādhikāra sparśe āmā kare suśītala

Synonyma

yadyapi — přestože; āmāra — Můj; sparśa — dotek; koṭi-indu — jako milióny a milióny měsíců; śītala — chladivý; rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; sparśe — dotek; āmā — Mě; kare — činí; su-śītala — velice ochlazený.

Překlad

„A přestože je Můj dotek chladivější než deset miliónů měsíců, osvěžuje Mě dotek Śrīmatī Rādhiky.“

Verš

ei mata jagatera sukhe āmi hetu
rādhikāra rūpa-guṇa āmāra jīvātu

Synonyma

ei mata — takto; jagatera — celého světa; sukhe — co se týče štěstí; āmi — jsem; hetu — příčina; rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; rūpa-guṇa — krása a vlastnosti; āmāra — Moje; jīvātu — vše.

Překlad

„A tak i přesto, že jsem zdrojem štěstí celého světa, krása a vlastnosti Śrī Rādhiky jsou pro Mne vším.“

Verš

ei mata anubhava āmāra pratīta
vicāri’ dekhiye yadi, saba viparīta

Synonyma

ei mata — takto; anubhava — pocity náklonnosti; āmāra — Moje; pratīta — pochopeny; vicāri' — zvážením; dekhiye — vidím; yadi — když; saba — vše; viparīta — protikladné.

Překlad

„Takto lze pochopit Moje pocity náklonnosti ke Śrīmatī Rādhārāṇī. Když je však porovnám, zjišťuji, že si navzájem odporují.“

Verš

rādhāra darśane mora juḍāya nayana
āmāra darśane rādhā sukhe ageyāna

Synonyma

rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; darśane — při setkání; mora — Moje; juḍāya — jsou spokojené; nayana — oči; āmāra — Mě; darśane — při setkání; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sukhe — ve štěstí; ageyāna — větší.

Překlad

„Když se dívám na Śrīmatī Rādhārāṇī, Moje oči jsou zcela spokojené. Když se však Ona dívá na Mne, Její štěstí je ještě větší.“

Verš

paraspara veṇu-gīte haraye cetana
mora bhrame tamālere kare āliṅgana

Synonyma

paraspara — jeden proti druhému; veṇu-gīte — zpěv bambusu; haraye — přitahuje; cetana — vědomí; mora — Moje; bhrame — omylem; tamālere — černý strom, známý jako tamāla; kare — činí; āliṅgana — objímání.

Překlad

„Když se o sebe třou bambusy, vydávají zvuk připomínající flétnu. To uchvacuje vědomí Śrīmatī Rādhārāṇī, protože si myslí, že to je zvuk Mé flétny. Objímá strom tamāla, protože si jej plete se Mnou.“

Verš

kṛṣṇa-āliṅgana pāinu, janama saphale
kṛṣṇa-sukhe magna rahe vṛkṣa kari’ kole

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; āliṅgana — objetí; pāinu — dostala jsem; janama saphale — cíl Mého zrození je nyní naplněn; kṛṣṇa-sukhe — v potěšení Kṛṣṇy; magna — pohroužená; rahe — zůstává; vṛkṣa — strom; kari' — beroucí; kole — na klín.

Překlad

„,Śrī Kṛṣṇa Mě objímá,̀ myslí si, ,Můj život je nyní úspěšný.̀ Zatímco takto svírá strom v náručí, Jejím jediným zájmem je stále těšit Kṛṣṇu.“

Verš

anukūla-vāte yadi pāya mora gandha
uḍiyā paḍite cāhe, preme haya andha

Synonyma

anukūla-vāte — v příznivém vánku; yadi — jestliže; pāya — je; mora — Moje; gandha — vůně; uḍiyā — letící; paḍite — spadnout; cāhe — Ona chce; preme — v extatické lásce; haya — stane se; andha — zaslepenou.

Překlad

„Když se stane, že k Ní příznivý vánek zanese vůni Mého těla, je zaslepena láskou, a chce se do tohoto vánku vrhnout.“

Verš

tāmbūla-carvita yabe kare āsvādane
ānanda-samudre ḍube, kichui nā jāne

Synonyma

tāmbūla — betelový oříšek; carvita — žvýkaný; yabe — když; kare — činí; āsvādane — ochutnávání; ānanda-samudre — v oceánu transcendentální blaženosti; ḍube — topí se; kichui — cokoliv; — ne; jāne — zná.

Překlad

„Když žvýká betelový oříšek, který jsem žvýkal Já, pohrouží se do oceánu blaženosti a zapomene na všechno ostatní.“

Verš

āmāra saṅgame rādhā pāya ye ānanda
śata-mukhe bali, tabu nā pāi tāra anta

Synonyma

āmāra — Mojí; saṅgame — ve společnosti; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; pāya — dostane; ye — jakoukoliv; ānanda — transcendentální blaženost; śata-mukhe — stovkami úst; bali — když řeknu; tabu — přesto; — ne; pāi — dosáhnu; tāra — její; anta — hranice.

Překlad

„I kdybych Měl stovky úst, nebyl bych schopen vyjádřit transcendentální blaženost, kterou jí Moje společnost dává.“

Verš

līlā-ante sukhe iṅhāra aṅgera mādhurī
tāhā dekhi’ sukhe āmi āpanā pāśari

Synonyma

līlā-ante — když Naše zábavy skončí; sukhe — ve štěstí; iṅhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; aṅgera — těla; mādhurī — sladkost; tāhā — toto; dekhi' — vidící; sukhe — ve štěstí; āmi — Já; āpanā — sebe; pāśari — zapomenu.

Překlad

„Když poté, co Naše zábavy skončí, vidím jas Jejího těla, radostí se zapomenu.“

Verš

doṅhāra ye sama-rasa, bharata-muni māne
āmāra vrajera rasa seha nāhi jāne

Synonyma

doṅhāra — obou; ye — cokoliv; sama-rasa — stejné nálady; bharata-muni — světec Bharata Muni; māne — přijímá; āmāra — Moje; vrajera — vrindávanské; rasa — nálady; seha — on; nāhi — ne; jāne — zná.

Překlad

„Mudrc Bharata řekl, že nálady milence i milenky jsou stejné. To ale nezná nálady Mého Vrindávanu.“

Význam

Podle zkušených sexuologů, jako je Bharata Muni, prožívají muž i žena stejný hmotný sexuální požitek. Světští odborníci však nevědí, že vztahy v duchovním světě jsou jiné.

Verš

anyera saṅgame āmi yata sukha pāi
tāhā haite rādhā-sukha śata adhikāi

Synonyma

anyera — jiných; saṅgame — setkáním; āmi — Já; yata — veškeré; sukha — štěstí; pāi — dostanu; tāhā haite — než to; rādhā-sukha — radost ze společnosti Rādhārāṇī; śata — stokrát; adhikāi — větší.

Překlad

„Štěstí, které prožívám při setkání s Rādhārāṇī, je stokrát větší než štěstí, které prožívám při setkání s jinými.“

Verš

nirdhūtāmṛta-mādhurī-parimalaḥ kalyāṇi bimbādharo
vaktraṁ paṅkaja-saurabhaṁ kuharita-ślāghā-bhidas te giraḥ
aṅgaṁ candana-śītalaṁ tanur iyaṁ saundarya-sarvasva-bhāk
tvām āsādya mamedam indriya-kulaṁ rādhe muhur modate

Synonyma

nirdhūta — překonává; amṛta — nektaru; mādhurī — sladkost; parimalaḥ — jejíž vůně; kalyāṇi — ó nejpříznivější; bimba-adharaḥ — červené rty; vaktram — tvář; paṅkaja-saurabham — která voní jako lotosový květ; kuharita — sladký hlas kukaček; ślāghā — pýcha; bhidaḥ — kterou pokoří; te — Tvoje; giraḥ — slova; aṅgam — údy; candana-śītalam — chladivá jako santálová pasta; tanuḥ — tělo; iyam — toto; saundarya — krásy; sarvasva-bhāk — jež projevuje vše; tvām — Tebe; āsādya — vychutnávající; mama — Moje; idam — tyto; indriya-kulam — všechny smysly; rādhe — ó Śrīmatī Rādhārāṇī; muhuḥ — znovu a znovu; modate — jsou potěšeny.

Překlad

„,Má drahá, příjemná Rādhārāṇī, Tvoje tělo je zdrojem veškeré krásy. Tvoje červené rty jsou jemnější než pocit nesmrtelné sladkosti, Tvoje tvář voní jako lotosový květ, Tvá sladká slova pokoří kukání kukaček a Tvoje údy chladí víc než santálová pasta. Jsi dokonale ozdobena překrásnými vlastnostmi, a když Tě vychutnávám, všechny Mé smysly zaplavuje extatická blaženost.̀“

Význam

Tento verš přednesl Pán Śrī Kṛṣṇa Rādhārāṇī a je zaznamenán v Lalita-mādhavě (9.9) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

rūpe kaṁsa-harasya lubdha-nayanāṁ sparśe ’tihṛṣyat-tvacaṁ
vāṇyām utkalita-śrutiṁ parimale saṁhṛṣṭa-nāsā-puṭām
ārajyad-rasanāṁ kilādhara-puṭe nyañcan-mukhāmbho-ruhāṁ
dambhodgīrṇa-mahā-dhṛtiṁ bahir api prodyad-vikārākulām

Synonyma

rūpe — krásou; kaṁsa-harasya — Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy; lubdha — uchváceny; nayanām — jejíž oči; sparśe — dotekem; ati-hṛṣyat — velice šťastná; tvacam — jejíž kůže; vāṇyām — po zvuku slov; utkalita — velice dychtící; śrutim — jejíž uši; parimale — vůní; saṁhṛṣṭa — uneseny štěstím; nāsā-puṭām — jejíž nosní dírky; ārajyat — zcela přitahován; rasanām — jejíž jazyk; kila — co říci o; adhara-puṭe — ke rtům; nyañcat — sklánějící se; mukha — jejíž tvář; ambhaḥ-ruhām — jako květ lotosu; dambha — pýchou; udgīrṇa — projevující; mahā-dhṛtim — velkou trpělivost; bahiḥ — navenek; api — přestože; prodyat — vykazující; vikāra — změny; ākulām — přemožena.

Překlad

„,Její oči jsou uchváceny krásou Pána Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy. Její tělo se chvěje vzrušením při Jeho dotyku. Její uši neustále přitahuje Jeho sladký hlas, Její nosní dírky okouzluje Jeho vůně a Její jazyk dychtí po nektaru Jeho jemných rtů. Když se snaží předstírat, že se ovládá, sklopí svou lotosu podobnou tvář, ale vnější známky Její spontánní lásky ke Kṛṣṇovi se stejně projeví.̀“

Význam

Takto Śrīla Rūpa Gosvāmī popisuje výraz ve tváři Rādhārāṇī.

Verš

tāte jāni, mote āche kona eka rasa
āmāra mohinī rādhā, tāre kare vaśa

Synonyma

tāte — proto; jāni — chápu; mote — ve Mně; āche — je; kona — nějaká; eka — jedna; rasa — transcendentální nálada; āmāra — Má; mohinī — ta, která způsobuje okouzlení; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; tāre — Ji; kare vaśa — pokoří.

Překlad

„Když o tom přemýšlím, docházím k závěru, že se ve Mně nachází nějaká neznámá chuť, jež ovládá celé bytí té, která Mne okouzluje – Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

āmā haite rādhā pāya ye jātīya sukha
tāhā āsvādite āmi sadāi unmukha

Synonyma

āmā haite — ode Mne; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; pāya — získává; ye — jakékoliv; jātīya — druhy; sukha — štěstí; tāhā — tyto; āsvādite — vychutnávat; āmi — Já; sadāi — vždy; unmukha — velice dychtivý.

Překlad

„Stále dychtím vychutnat to blaho, které ze Mne Rādhārāṇī získává.“

Verš

nānā yatna kari āmi, nāri āsvādite
sei sukha-mādhurya-ghrāṇe lobha bāḍhe citte

Synonyma

nānā — různé; yatna — snahy; kari — činím; āmi — Já; nāri — nejsem schopen; āsvādite — ochutnat; sei — tohoto; sukha — štěstí; mādhurya — sladkost; ghrāṇe — když cítím; lobha — touha; bāḍhe — zvětšuje se; citte — v mysli.

Překlad

„I když se o to snažím různými způsoby, zatím se Mi to nepodařilo. Přitom ale cítím, jak je toto štěstí sladké, a Moje touha ho okusit je čím dál větší.“

Verš

rasa āsvādite āmi kaila avatāra
prema-rasa āsvādila vividha prakāra

Synonyma

rasa — chutě; āsvādite — vychutnávat; āmi — Já; kaila — učinil; avatāra — inkarnaci; prema-rasa — transcendentální nálady lásky; āsvādila — jsem si vychutnával; vividha prakāra — různých druhů.

Překlad

„Původně jsem do tohoto světa sestoupil proto, abych si vychutnával nálady čisté lásky, a také jsem je různými způsoby vychutnával.“

Verš

rāga-mārge bhakta bhakti kare ye prakāre
tāhā śikhāila līlā-ācaraṇa-dvāre

Synonyma

rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhakta — oddaný; bhakti — oddaná služba; kare — vykonává; ye prakāre — jak; tāhā — toto; śikhāila — učil jsem; līlā — zábavy; ācaraṇa-dvāre — tak, že jsem je prakticky předvedl.

Překlad

„Oddanou službu, jež vyvěrá ze spontánní lásky Mých oddaných, jsem učil tak, že jsem ji předvedl ve svých zábavách.“

Verš

ei tina tṛṣṇā mora nahila pūraṇa
vijātīya-bhāve nahe tāhā āsvādana

Synonyma

ei — tyto; tina — tři; tṛṣṇā — touhy; mora — Moje; nahila — nebyly; pūraṇa — uspokojeny; vijātīya — druhého partnera v daném vztahu; bhāve — v extázi; nahe — není možné; tāhā — toto; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

„Avšak tyto tři Moje touhy zůstaly nenaplněné, protože si jich nelze užít v opačném postavení.“

Verš

rādhikāra bhāva-kānti aṅgīkāra vine
sei tina sukha kabhu nahe āsvādane

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-kānti — jas extatické lásky; aṅgīkāra — přijetí; vine — bez; sei — tyto; tina — tři; sukha — štěstí; kabhu — kdykoliv; nahe — nelze; āsvādane — vychutnat.

Překlad

„Dokud nepřijmu jas extatické lásky Śrī Rādhiky, tyto tři touhy se nemohou nikdy splnit.“

Verš

rādhā-bhāva aṅgīkari’ dhari’ tāra varṇa
tina-sukha āsvādite haba avatīrṇa

Synonyma

rādhā-bhāva — nálady Rādhārāṇī; aṅgīkari' — přijímající; dhari' — beroucí; tāra varṇa — Její barvu pleti; tina — tři; sukha — štěstí; āsvādite — vychutnávat si; haba — budu; avatīrṇa — sestoupím jako inkarnace.

Překlad

„Abych si tedy tyto tři touhy splnil, sestoupím s city a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

sarva-bhāve kaila kṛṣṇa ei ta’ niścaya
hena-kāle āila yugāvatāra-samaya

Synonyma

sarva-bhāve — ve všech ohledech; kaila — učinil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ei — toto; ta' — jistě; niścaya — rozhodnutí; hena-kāle — tehdy; āila — nadešel; yuga-avatāra — pro inkarnaci tohoto věku; samaya — čas.

Překlad

Tak Pán Kṛṣṇa dospěl ke svému rozhodnutí. Zároveň nadešel čas pro sestoupení inkarnace pro tento věk.

Verš

sei-kāle śrī-advaita karena ārādhana
tāṅhāra huṅkāre kaila kṛṣṇe ākarṣaṇa

Synonyma

sei-kāle — tehdy; śrī-advaita — Advaita Ācārya; karena — provádí; ārādhana — uctívání; tāṅhāra — Jeho; huṅkāre — hlasitým voláním; kaila — prováděl; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; ākarṣaṇa — upoutal.

Překlad

Právě v té době Jej vroucně uctíval Śrī Advaita, který Ho přivolal svým hlasitým voláním.

Verš

pitā-mātā, guru-gaṇa, āge avatāri’
rādhikāra bhāva-varṇa aṅgīkāra kari’
navadvīpe śacī-garbha-śuddha-dugdha-sindhu
tāhāte prakaṭa hailā kṛṣṇa pūrṇa indu

Synonyma

pitā-mātā — rodiče; guru-gaṇa — učitelé; āge — nejprve; avatāri' — sestupující; rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-varṇa — jas transcendentální extáze; aṅgīkāra kari' — přijímající; navadvīpe — v Navadvípu; śacī-garbha — lůno Śacī; śuddha — čisté; dugdha-sindhu — oceán mléka; tāhāte — v tomto; prakaṭa — projevený; hailā — stal se; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; pūrṇa indu — měsíc v úplňku.

Překlad

Pán Kṛṣṇa nechal nejprve sestoupit svoje rodiče a předchůdce. Potom se sám zjevil v Navadvípu, s náladami a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī. Jako měsíc v úplňku vzešel z lůna matky Śacī, které je jako oceán čistého mléka.

Verš

ei ta’ kariluṅ ṣaṣṭha ślokera vyākhyāna
śrī-rūpa-gosāñira pāda-padma kari’ dhyāna

Synonyma

ei ta' — takto; kariluṅ — jsem učinil; ṣaṣṭha ślokera — šestého verše; vyākhyāna — vysvětlení; śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; gosāñira — mistra; pāda-padma — lotosové nohy; kari' — provádějící; dhyāna — meditaci.

Překlad

Takto jsem v meditaci o lotosových nohách Śrīly Rūpy Gosvāmīho vysvětlil šestý verš.

Verš

ei dui ślokera āmi ye karila artha
śrī-rūpa-gosāñira śloka pramāṇa samartha

Synonyma

ei — těchto; dui — dvou; ślokera — veršů; āmi — Já; ye — jakékoliv; karila — podal; artha — významy; śrī-rūpa-gosāñira — Śrī Rūpy Gosvāmīho; śloka — verš; pramāṇa — důkaz; samartha — vhodný.

Překlad

Své vysvětlení těchto dvou veršů (5. a 6. verše první kapitoly) mohu doložit veršem Śrī Rūpy Gosvāmīho.

Verš

apāraṁ kasyāpi praṇayi-jana-vṛndasya kutukī
rasa-stomaṁ hṛtvā madhuram upabhoktuṁ kam api yaḥ
rucaṁ svām āvavre dyutim iha tadīyāṁ prakaṭayan
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyma

apāram — neomezené; kasya api — něčí; praṇayi-jana-vṛndasya — z množství milenek; kutukī — ten, kdo je zvědavý; rasa-stomam — skupinu nálad; hṛtvā — krade; madhuram — sladké; upabhoktum — užívat si; kam api — něco; yaḥ — kdo; rucam — jas; svām — vlastní; āvavre — zakrytý; dyutim — jas; iha — zde; tadīyām — ve vztahu k Němu; prakaṭayan — projevující; saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — s podobou Pána Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — velice; naḥ — nám; kṛpayatu — kéž prokáže svou milost.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa přijal podobu Pána Caitanyi proto, že si chtěl vychutnávat neomezené nektarové nálady lásky jedné ze svých mnoha milenek (Śrī Rādhy). Zatímco si vychutnával tuto lásku, schovával svoji tmavou pleť pod Její zářivě žlutou barvou. Kéž nám tento Pán Caitanya udělí svoji milost!“

Význam

Toto je třetí verš druhé Caitanyāṣṭaky ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

maṅgalācaraṇaṁ kṛṣṇa-
caitanya-tattva-lakṣaṇam
prayojanaṁ cāvatāre
śloka-ṣaṭkair nirūpitam

Synonyma

maṅgala-ācaraṇam — vzývání přízně; kṛṣṇa-caitanya — Pána Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua; tattva-lakṣaṇam — znaky pravdy; prayojanam — potřeba; ca — také; avatāre — Jeho inkarnace; śloka — verši; ṣaṭkaiḥ — šesti; nirūpitam — zjištěno.

Překlad

V těchto šesti verších byl tedy podán příznivý úvod, podstata pravdy o Pánu Caitanyovi a důvod nezbytnosti Jeho zjevení.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje důvěrné důvody zjevení Pána Caitanyi.