Skip to main content

Vyhledávání

Následuje několik příkladů různých funkcí vyhledávání:

Fráze:

Vyhledávání frází vám umožňuje hledat dokumenty obsahující přesnou větu nebo frázi místo porovnávání sady klíčových slov v náhodném pořadí. Chcete-li vyhledat frázi, použijte uvozovky (") okolo konkrétní fráze:

"duše souvisle přechází"

Zástupné znaky:

Vyhledávací funkce podporuje jeden či více zástupných znaků v jednom výrazu (nikoliv ve vyhledávaných frázích).

Chcete-li vyhledávat s jedním zástupným znakem, použijte symbol "?".

Chcete-li vyhledávat s více zástupnými znaky, použijte symbol "*".

Vyhledávání s jedním zástupným znakem hledá výrazy, které odpovídají jednomu znaku. Chcete-li například vyhledat "záměr" nebo "závěr", můžete použít vyhledávání:

zá?ěr

Vyhledávání s více zástupnými znaky hledá 0 nebo více znaků. Chcete-li například vyhledat Hari, Harináma nebo Haridása, můžete použít vyhledávání:

hari*

Můžete také používat zástupné vyhledávání uprostřed výrazu.

před*zí

Poznámka: Symboly * nebo ? nemůžete při vyhledávání použít jako první znak.

Vyhledávání v dané vzdálenosti:

Vyhledávání ve Vedabase podporuje hledání slov v určité vzdálenosti. Chcete-li vyhledávat v dané vzdálenosti, použijte na konci fráze symbol vlnovky "~". Například pro vyhledání "doprovod" a "král" ve vzdálenosti čtyř slov v dokumentu použijte:

"doprovod král"~4

Booleovské operátory:

Booleovské operátory umožňují kombinaci výrazů pomocí logických operátorů. Vyhledávání podporuje booleovské operátory AND, "+", OR, NOT a "-" (poznámka: booleovské operátory musí být psány velkými písmeny).

OR

Operátor OR je výchozí spojkový operátor. To znamená, že pokud mezi dvěma výrazy neexistuje booleovský operátor, používá se operátor OR. Propojí dvě slova a nalezne odpovídající dokument, pokud v něm existuje některý z výrazů. Odpovídá sjednocení u množin. Symbol || lze použít místo slova OR.

Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující buď "krišna", nebo "kráva", použijte dotaz:

krišna kráva

nebo

krišna OR kráva

AND

Operátor AND nachází dokumenty obsahující oba výrazy kdekoliv v textu. Odpovídá průsečíku u množin. Symbol && lze použít místo slova AND.

Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující "naslouchání" a "ovládání mysli", použijte dotaz:

naslouchání AND "ovládání mysli"

+ (plus)

"+" neboli požadovaný operátor vyžaduje, aby výraz za symbolem "+" existoval někde v poli jediného dokumentu.

Chcete-li vyhledat dokumenty, které musí obsahovat "čistá" a mohou obsahovat "oddanost", použijte dotaz:

+čistá oddanost

NOT

Operátor NOT vylučuje dokumenty, které obsahují výraz za NOT. Odpovídá rozdílu u množin. Symbol ! lze použít místo slova NOT. 

Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující výraz "čistá oddaná služba", ale ne "smíšená oddaná služba", použijte dotaz:

"čistá oddaná služba" NOT "smíšená oddaná služba"

poznámka: Operátor NOT nemůže být použit pouze s jedním výrazem. Například následující vyhledávání neukáže žádné výsledky:

NOT "smíšená oddaná služba"

- (mínus)

"-" neboli operátor zákazu vylučuje dokumenty, které obsahují výraz za symbolem "-".

Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující "kráva", ale ne "pes", použijte dotaz:

kráva -pes

Seskupování

Vyhledávání podporuje používání závorek k vytváření skupinových vedlejších vět, které vytvářejí podřízené dotazy. To může být velmi užitečné, pokud chcete řídit booleovskou logiku pro dotaz.

Chcete-li vyhledat buď "krišna" nebo "gópí" a "ardžuna", použijte dotaz:

ardžuna AND (krišna OR gópí)

Zvýšení relevance:

Vyhledávací nástroj poskytuje úroveň relevance odpovídajících dokumentů na základě nalezených výrazů. Chcete-li zvýšit relevanci výrazu, použijte na konci vyhledávaného výrazu symbol "^" s faktorem zvýšení (číslo). Čím vyšší je tento faktor, tím relevantnější bude výraz.

Zvýšení relevance vám umožňuje řídit relevanci dokumentu zvýšením relevance obsaženého výrazu. Například pokud hledáte

poznání vzdělání

a chcete, aby byl výraz "poznání" relevantnější, zvyšte jeho relevanci pomocí symbolu ^ společně s faktorem vedle výrazu. Zadáte:

poznání^10 vzdělání

Díky tomu budou dokumenty s výrazem poznání relevantnější. Můžete také zvýšit relevanci frází jako v příkladu:

"čistá oddanost"^4 "smíšená oddaná služba"

Ve výchozím nastavení je faktor zvýšení relevance 1. Ačkoliv faktor zvýšení relevance musí být kladný, může být menší než 1 (např. 0,2)

Pole:

Můžete vyhledávat libovolné pole zadáním názvu pole následovaného dvojtečkou ":" a hledaným výrazem.

vyhledávat pouze v 'obsahu':

content:walk

vyhledávat pouze v 'názvu':

title:walk

Upřesněné hledání:

Kromě všech těchto druhů vyhledávání můžete pro aktuálně zobrazené výsledky vyhledávání použít příslušné filtry (např. druh záznamu, hierarchie, autor, ...).