Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Osvobození Gopīnātha Paṭṭanāyaky

Toto je shrnutí deváté kapitoly: Gopīnātha Paṭṭanāyaka, syn Bhavānandy Rāye, byl zaměstnaný ve vládní službě, ale zneužil nějaké prostředky z pokladnice. Baḍa-jānā, nejstarší syn krále Pratāparudry, proto nařídil, aby byl popraven. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl tedy postaven na cāṅgu k vykonání rozsudku, ale milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl osvobozen, a dokonce i povýšen.

Verš

agaṇya-dhanya-caitanya-
gaṇānāṁ prema-vanyayā
ninye ’dhanya-jana-svānta-
maruḥ śaśvad anūpatām

Synonyma

agaṇya — nespočet; dhanya — slavných; caitanya-gaṇānām — společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-vanyayā — záplavou extatické lásky; ninye — byla uváděna; adhanya-jana — nešťastných lidí; svānta-maruḥ — poušť srdce; śaśvat — neustále; anūpatām — do stavu, kdy je zalita vodou.

Překlad

Nesčetní slavní následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua přivedli do poušti podobných srdcí nešťastných lidí trvalou povodeň záplavou extatické lásky.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya dayāmaya
jaya jaya nityānanda karuṇa-hṛdaya

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; dayā-maya — milostivému; jaya jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; karuṇa-hṛdaya — který má velmi soucitné srdce.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, nejmilostivější ze všech inkarnací! Sláva Pánu Nityānandovi, jehož srdce je vždy plné soucitu!

Verš

jayādvaitācārya jaya jaya dayāmaya
jaya gaura-bhakta-gaṇa saba rasamaya

Synonyma

jaya — sláva; advaita-ācārya — Advaitovi Ācāryovi; jaya jaya — sláva; dayā-maya — milostivému; jaya — sláva; gaura-bhakta-gaṇa — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua; saba — všem; rasa-maya — zaplaveným transcendentální blažeností.

Překlad

Sláva nesmírně milostivému Advaitovi Ācāryovi! Sláva oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří jsou neustále zaplaveni transcendentální blažeností!

Verš

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
nīlācale vāsa karena kṛṣṇa-prema-raṅge

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými oddanými; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa karena — sídlí; kṛṣṇa-prema-raṅge — naplněný extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak žil se svými společníky v Níláčale (Džagannáth Purí), neustále pohroužený v extatické lásce ke Kṛṣṇovi.

Verš

antare-bāhire kṛṣṇa-viraha-taraṅga
nānā-bhāve vyākula prabhura mana āra aṅga

Synonyma

antare-bāhire — uvnitř i vně; kṛṣṇa-viraha-taraṅga — vlny odloučení od Kṛṣṇy; nānā-bhāve — různými extázemi; vyākula — rozrušené; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana āra aṅga — mysl a tělo.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále pociťoval vlny odloučení od Kṛṣṇy, uvnitř i vně, a Jeho mysl i tělo byly rozrušené různými duchovními proměnami.

Verš

dine nṛtya-kīrtana, jagannātha-daraśana
rātrye rāya-svarūpa-sane rasa-āsvādana

Synonyma

dine — ve dne; nṛtya-kīrtana — tančení a zpívání; jagannātha-daraśana — dívání se na Pána Jagannātha; rātrye — v noci; rāya-svarūpa-sane — ve společnosti Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara; rasa-āsvādana — vychutnávání transcendentální blaženosti.

Překlad

Ve dne zpíval, tančil a hleděl v chrámu na Pána Jagannātha. V noci si ve společnosti Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara vychutnával transcendentální blaženost.

Verš

trijagatera loka āsi’ karena daraśana
yei dekhe, sei pāya kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

tri-jagatera — tří světů; loka — lidé; āsi' — přicházející; karena daraśana — navštěvovali; yei dekhe — každý, kdo spatřil; sei pāya — dostal; kṛṣṇa-prema-dhana — transcendentální poklad extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua chodili navštěvovat lidé ze všech tří světů. Každý, kdo Ho viděl, získal transcendentální poklad lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

manuṣyera veśe deva-gandharva-kinnara
sapta-pātālera yata daitya viṣadhara

Synonyma

manuṣyera veśe — v hávu lidských bytostí; deva-gandharva-kinnara — polobozi, Gandharvové a Kinnarové; sapta-pātālera — sedmi nižších planetárních soustav; yata — všechny druhy; daitya — démonů; viṣa-dhara — hadů.

Překlad

Převlečeni za lidské bytosti navštěvovali Śrī Caitanyu Mahāprabhua obyvatelé sedmi vyšších planetárních soustav, včetně polobohů, Gandharvů a Kinnarů, a také obyvatelé sedmi nižších planetárních soustav (Pātālaloky), včetně démonů a hadích bytostí.

Verš

sapta-dvīpe nava-khaṇḍe vaise yata jana
nānā-veśe āsi’ kare prabhura daraśana

Synonyma

sapta-dvīpe — na sedmi ostrovech; nava-khaṇḍe — v devíti khaṇḍách; vaise — sídlí; yata jana — všichni; nānā-veśe — v různých druzích oblečení; āsi' — přicházející; kare prabhura daraśana — navštěvovali Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem chodili různě odění lidé ze sedmi ostrovů a devíti khaṇḍ.

Verš

prahlāda, bali, vyāsa, śuka ādi muni-gaṇa
āsi’ prabhu dekhi’ preme haya acetana

Synonyma

prahlāda — Prahlāda Mahārāja; bali — Bali Mahārāja; vyāsa — Vyāsadeva; śuka — Śukadeva Gosvāmī; ādi — a tak dále; muni-gaṇa — velcí mudrci; āsi' — přicházející; prabhu dekhi' — když viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua; preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; haya acetana — upadli do bezvědomí.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua přišli navštívit Prahlāda Mahārāja, Bali Mahārāja, Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī a další velcí mudrci. Když Ho viděli, upadli v extázi lásky ke Kṛṣṇovi do bezvědomí.

Význam

Někteří historici jsou toho názoru, že Prahlāda Mahārāja se narodil v Tretā-yuze ve městě Multan ve státě Paňdžáb. Narodil se jako syn Hiraṇyakaśipua, krále z Kaśyapovy dynastie. Byl velkým oddaným Pána Viṣṇua, ale jeho otec Viṣṇua nesnášel. Protože bylo vědomí otce a syna zcela odlišné, snažil se démonský otec Prahlāda různými způsoby fyzicky týrat. Když už to bylo nesnesitelné, Nejvyšší Pán se zjevil jako Nṛsiṁhadeva a velkého démona Hiraṇyakaśipua zabil.

Bali Mahārāja byl vnukem Prahlāda Mahārāje. Synem Prahlāda Mahārāje byl Virocana a jeho synem byl Bali. Pán se před Balim Mahārājem objevil jako Vāmana a poprosil ho o tři kroky země, čímž se zmocnil všech tří světů. Bali Maharāja se tak stal velkým oddaným Pána Vāmany. Bali Mahārāja měl sto synů, ze kterých nejstarším a nejslavnějším byl Mahārāja Bāṇa.

Vyāsadeva byl synem velkého mudrce Parāśary. Dalšími jeho jmény jsou Sātyavateya a Kṛṣṇa-dvaipāyana Bādarāyaṇa Muni. Jako jedna z autorit na Védy rozdělil pro zjednodušení původní Védu na čtyři části – Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva. Je také autorem osmnácti Purāṇ i teosofického pojednání Brahma-sūtra a jejího přirozeného komentáře Śrīmad-Bhāgavatamu. Patří do Brahma-sampradāyi a je přímým žákem Nārady Muniho.

Śukadeva Gosvāmī je Vyāsadevův syn. Byl brahmacārīm s plným vědomím realizace Brahmanu, ale později se stal velkým oddaným Pána Kṛṣṇy. Vyprávěl Śrīmad-Bhāgavatam Mahārājovi Parīkṣitovi.

Verš

bāhire phukāre loka, darśana nā pāñā
‘kṛṣṇa kaha’ balena prabhu bāhire āsiyā

Synonyma

bāhire — venku; phu-kāre — s hlukem; loka — lidé; darśana pāñā — když nemohli vidět; kṛṣṇa kaha — zpívejte Kṛṣṇa; balena — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāhire āsiyā — když vyšel ven.

Překlad

Jelikož lidé, kteří nebyli v místnosti, nemohli Śrī Caitanyu Mahāprabhua spatřit, dělali velký hluk. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto občas vyšel ven a řekl jim: „Zpívejte Hare Kṛṣṇa.“

Verš

prabhura darśane saba loka preme bhāse
ei-mata yāya prabhura rātri-divase

Synonyma

prabhura darśane — při pohledu na Śrī Caitanyu Mahāprabhua; saba loka — všichni lidé; preme bhāse — byli zaplaveni extatickou láskou; ei-mata — takto; yāya — ubíhají; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rātri-divase — noci a dny.

Překlad

Pána chodili navštívit lidé všeho druhu, a když Ho uviděli, zaplavila je extatická láska ke Kṛṣṇovi. Takto trávil Śrī Caitanya Mahāprabhu své dny a noci.

Verš

eka-dina loka āsi’ prabhure nivedila
gopīnāthere ‘baḍa jānā’ cāṅge caḍāila

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; loka — lidé; āsi' — když přišli; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nivedila — sdělili; gopīnāthere — Gopīnātha Paṭṭanāyaku; baḍa jānā — nejstarší syn krále Pratāparudry; cāṅge caḍāila — postavil na cāṅgu.

Překlad

Jednoho dne za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem znenadání přišli lidé a řekli Mu: „Baḍa-jānā, králův nejstarší syn, odsoudil Gopīnātha Paṭṭanāyaku, syna Bhavānandy Rāye, k trestu smrti a postavil ho na cāṅgu.“

Význam

Cāṅga bylo zařízení na popravování odsouzených lidí. Skládalo se z vyvýšené plošiny, na kterou byl odsouzený postaven, a pod ní byly nastojato připevněné meče. Do odsouzence strčili a on spadl na meče, a tak zemřel. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl tedy z nějakého důvodu odsouzen k smrti a postaven na cāṅgu.

Verš

tale khaḍga pāti’ tāre upare ḍāribe
prabhu rakṣā karena yabe, tabe nistāribe

Synonyma

tale — dole pod ní; khaḍga — meče; pāti' — poté, co dal; tāre — jeho; upare — na ně; ḍāribe — svrhne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rakṣā karena — zachrání; yabe — když; tabe — potom; nistāribe — bude zachráněn.

Překlad

„Baḍa-jānā dal pod plošinu meče,“ říkali, „a Gopīnātha na ně svrhne. Ó Pane, jedině Ty ho můžeš zachránit.“

Verš

savaṁśe tomāra sevaka — bhavānanda-rāya
tāṅra putra — tomāra sevake rākhite yuyāya

Synonyma

sa-vaṁśe — se svými rodinnými členy; tomāra — Tvůj; sevaka — služebník; bhavānanda-rāya — Bhavānanda Rāya; tāṅra putra — jeho syn; tomāra sevake — Tvého služebníka; rākhite — ochránit; yuyāya — je vhodné.

Překlad

„Bhavānanda Rāya i celá jeho rodina jsou Tvoji služebníci, proto se sluší, abys Bhavānandova syna zachránil.“

Verš

prabhu kahe, — ‘rājā kene karaye tāḍana?’
tabe sei loka kahe saba vivaraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; rājā — král; kene — proč; karaye tāḍana — trestá; tabe — na to; sei loka — ti lidé; kahe — uvedli; saba vivaraṇa — celý popis.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Proč ho král trestá?“ Lidé Mu potom vylíčili celý incident.

Verš

“gopīnātha-paṭṭanāyaka — rāmānanda-bhāi
sarva-kāla haya teṅha rāja-viṣayī

Synonyma

gopīnātha-paṭṭanāyaka — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; rāmānanda-bhāi — bratr Rāmānandy Rāye; sarva-kāla — vždy; haya — je; teṅha — on; rāja-viṣayī — králův pokladník.

Překlad

Lidé řekli: „Gopīnātha Paṭṭanāyaka, bratr Rāmānandy Rāye, byl vždy vládním pokladníkem.“

Verš

‘mālajāṭhyā-daṇḍapāṭe’ tāra adhikāra
sādhi’ pāḍi’ āni’ dravya dila rāja-dvāra

Synonyma

mālajāṭhyā-daṇḍapāṭe — na místě známém jako Máldžáthjá Dandapát; tāra — jeho; adhikāra — autorita; sādhi' — vyžadující; pāḍi' — vybírající; āni' — přinášející; dravya — peníze; dila — dal; rāja-dvāra — ke královým dveřím.

Překlad

„Sloužil v místě zvaném Máldžáthjá Dandapát. Vybíral tam peníze, které ukládal do vládní pokladny.“

Verš

dui-lakṣa kāhana tāra ṭhāñi bākī ha-ila
dui-lakṣa kāhana kauḍi rājā ta’ māgila

Synonyma

dui-lakṣa kāhana — 200 000 kāhan kauḍi (jedna kāhana je 1 280 kauḍi); tāra ṭhāñi — od něho; bākī ha-ila — byl schodek; dui-lakṣa kāhana — 200 000 kāhan; kauḍi — lasturek; rājā — král; ta' — zajisté; māgila — vyžadoval.

Překlad

„Jednou uložil vybrané peníze, ale 200 000 kāhan lasturek scházelo. Král od něho tedy tento obnos požadoval.“

Verš

teṅha kahe, — “sthūla-dravya nāhi ye gaṇi’ diba
krame-krame veci’ kini’ dravya bhariba

Synonyma

teṅha kahe — on odpověděl; sthūla-dravya — hotovost; nāhi — není; ye — kterou; gaṇi' — počítající; diba — mohu dát; krame-krame — postupně; veci' kini' — poté, co nakoupím a prodám; dravya — zboží; bhariba — naplním.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka odpověděl: ,Momentálně nemám hotovost, kterou bych ti mohl vrátit. Dej mi prosím čas, a já postupně tvoji pokladnu naplním z nákupu a prodeje svého zboží.̀  “

Verš

ghoḍā daśa-bāra haya, laha’ mūlya kari’ ”
eta bali’ ghoḍā āne rāja-dvāre dhari’

Synonyma

ghoḍā — koní; daśa-bāra — deset až dvanáct; haya — je; laha' — vezmi; mūlya kari' — za správnou cenu; eta bali' — když to řekl; ghoḍā āne — přivedl koně; rāja-dvāre dhari' — a držel je u králových dveří.

Překlad

„  ,Mám deset až dvanáct koní, které si můžeš za přiměřenou cenu okamžitě nechat.̀ Poté, co to řekl, přivedl koně králi ke dveřím.“

Verš

eka rāja-putra ghoḍāra mūlya bhāla jāne
tāre pāṭhāila rājā pātra-mitra sane

Synonyma

eka — jeden; rāja-putra — princ; ghoḍāra mūlya — cenu koní; bhāla — dobře; jāne — zná; tāre pāṭhāila — poslal pro něho; rājā — král; pātra-mitra sane — doprovázeného ministry a přáteli.

Překlad

„Jeden z princů byl dobrý vodhadu ceny koní. Král pro něho tedy nechal poslat, aby přišel i s jeho ministry a přáteli.“

Verš

sei rāja-putra mūlya kare ghāṭāñā
gopīnāthera krodha haila mūlya śuniyā

Synonyma

sei — tento; rāja-putra — princ; mūlya — cenu; kare — odhaduje; ghāṭāñā — snižující; gopīnāthera — Gopīnātha; krodha haila — byl hněv; mūlya śuniyā — když uslyšel cenu.

Překlad

„Princ ale koně záměrně podhodnotil. Když Gopīnātha Paṭṭanāyaka slyšel, o jaké mluví ceně, velmi se rozzlobil.“

Verš

sei rāja-putrera svabhāva, — grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya

Synonyma

sei rāja-putrera — tohoto prince; svabhāva — vlastnost; grīvā phirāya — otáčí krk; ūrdhva-mukhe — s tváří obrácenou nahoru; bāra-bāra — znovu a znovu; iti-uti — sem a tam; cāya — dívá se.

Překlad

„Charakteristickou vlastností tohoto prince bylo, že otáčel krk tak, že hleděl nahoru do nebe a jeho oči neustále těkaly sem a tam.“

Verš

tāre nindā kari’ kahe sagarva vacane
rājā kṛpā kare tāte bhaya nāhi māne

Synonyma

tāre — jeho; nindā kari' — kritizující; kahe — řekl; sa-garva vacane — slova plná pýchy; rājā — král; kṛpā kare — byl k němu velmi laskavý; tāte — proto; bhaya nāhi māne — nebál se.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka měl královu laskavou přízeň. Prince se proto nebál a kritizoval ho.“

Verš

‘āmāra ghoḍā grīvā nā phirāya ūrdhve nāhi cāya
tāte ghoḍāra mūlya ghāṭi karite nā yuyāya’

Synonyma

āmāra ghoḍā — moji koně; grīvā — krk; phirāya — neotáčejí; ūrdhve — nahoru; nāhi cāya — nedívají se; tāte — proto; ghoḍāra mūlya — cenu koní; ghāṭi karite — snížit; yuyāya — není správné.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka řekl: ,Moji koně neotáčejí své krky a nedívají se nahoru, proto není dobré jejich cenu snižovat.̀  “

Verš

śuni’ rājaputra-mane krodha upajila
rājāra ṭhāñi yāi’ bahu lāgāni karila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; rāja-putra — prince; mane — v mysli; krodha — hněv; upajila — povstal; rājāra ṭhāñi — před krále; yāi' — šel a; bahu lāgāni karila — tvrdil mnoho lží.

Překlad

„Prince velmi rozzlobilo, když slyšel tuto kritiku. Šel za králem a napovídal mu o Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi mnoho lží.“

Verš

“kauḍi nāhi dibe ei, beḍāya chadma kari’
ājñā deha yadi, — ‘cāṅge caḍāñā la-i kauḍi’

Synonyma

kauḍi — ty peníze; nāhi dibe — nezaplatí; ei — ten člověk; beḍāya — promrhá; chadma kari' — pod nějakou záminkou; ājñā deha yadi — když nařídíš; cāṅge caḍāñā — postavím ho na cāṅgu; la-i kauḍi — dostanu peníze.

Překlad

„Řekl: ,Ten Gopīnātha Paṭṭanāyaka nechce svůj dluh splatit. Místo toho peníze pod nějakou záminkou promrhá. Pokud vydáš rozkaz, postavím ho na cāṅgu a tak ty peníze dostanu.̀  “

Verš

rājā bale, — “yei bhāla, sei kara yāya
ye upāye kauḍi pāi, kara se upāya”

Synonyma

rājā bale — král řekl; yei bhāla — cokoliv je nejlepší; sei kara — to udělej; yāya — jdi a; ye upāye — jakýmkoliv prostředkem; kauḍi pāi — dostanu zpátky naše peníze; kara — dělej; se upāya — takový prostředek.

Překlad

„Král odpověděl: ,Udělej cokoliv, co považuješ za nejlepší. Jakýkoliv prostředek, který ti pomůže dostat zpátky peníze, je v pořádku.̀  “

Verš

rāja-putra āsi’ tāre cāṅge caḍāila
khaḍaga-upare phelāite tale khaḍaga pātila”

Synonyma

rāja-putra — princ; āsi' — poté, co přišel; tāre — jeho; cāṅge — na cāṅgu; caḍāila — vyzvedl; khaḍaga-upare — na meče; phelāite — svrhnout; tale — pod; khaḍaga pātila — rozložil meče.

Překlad

„Princ se tedy vrátil, vyzvedl Gopīnātha Paṭṭanāyaku na plošinu cāṅgy a pod ní rozložil meče, na které měl být svržen.“

Verš

śuni’ prabhu kahe kichu kari’ praṇaya-roṣa
“rāja-kauḍi dite nāre, rājāra kibā doṣa?

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kichu — nějaký; kari' praṇaya-roṣa — projevující láskyplný hněv; rāja-kauḍi — dluh vládě; dite nāre — nechce zaplatit; rājāra — krále; kibā doṣa — jaká je chyba.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si to vyslechl a poté s láskyplným hněvem řekl: „Gopīnātha Paṭṭanāyaka nechce vrátit peníze, které králi dluží. Co je tedy špatného na tom, že ho chce král potrestat?“

Verš

rāja-vilāt sādhi’ khāya, nāhi rāja-bhaya
dārī-nāṭuyāre diyā kare nānā vyaya

Synonyma

rāja-vilāt — peníze, které náleží králi; sādhi' — vybírající; khāya — používá; nāhi rāja-bhaya — krále se nebojí; dārī-nāṭuyāre — tanečnicím; diyā — dávající; kare — dělá; nānā — různé; vyaya — útraty.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka má vybírat peníze pro vládu, ale on je zneužívá. Z krále nemá strach a marnotratně rozhazuje za dívání na tanečnice.“

Verš

yei catura, sei kuruka rāja-viṣaya
rāja-dravya śodhi’ pāya, tāra karuka vyaya”

Synonyma

yei — ten, kdo; catura — inteligentní; sei — taková osoba; kuruka — nechť koná; rāja-viṣaya — službu vládě; rāja-dravya śodhi' — po zaplacení obnosu náležícího vládě; pāya — cokoliv mu zůstane; tāra karuka vyaya — nechť to utratí.

Překlad

„Inteligentní člověk může sloužit vládě. Nejprve ať zaplatí příslušný obnos, a zbytek pak může utratit.“

Verš

hena-kāle āra loka āila dhāñā
‘vāṇīnāthādi savaṁśe lañā gela bāndhiyā’

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āra — další; loka — člověk; āila — přišel; dhāñā — ve spěchu; vāṇīnātha-ādi — počínaje Vāṇīnāthem; sa-vaṁśe lañā — s celou rodinou; gela bāndhiyā — byl zatčen.

Překlad

V tu chvíli tam přiběhl další člověk se zprávou, že byl zatčen Vāṇīnātha Rāya a celá jeho rodina.

Verš

prabhu kahe, — “rājā āpane lekhāra dravya la-iba
āmi — virakta sannyāsī, tāhe ki kariba?”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; rājā — král; āpane — osobně; lekhāra dravya — příslušné dluhy; la-iba — vezme; āmi — Já; virakta sannyāsī — odříkavý sannyāsī; tāhe — s tím; ki kariba — co mohu dělat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Král musí osobně zajistit chybějící peníze. Já jsem jen sannyāsī, příslušník stavu odříkání. Co s tím nadělám?“

Verš

tabe svarūpādi yata prabhura bhakta-gaṇa
prabhura caraṇe sabe kailā nivedana

Synonyma

tabe — tehdy; svarūpa-ādi — počínaje Svarūpou Dāmodarem; yata — všichni; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Pána; sabe — všichni; kailā nivedana — přednesli.

Překlad

Tehdy všichni oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm padli k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a přednesli následující žádost.

Verš

“rāmānanda-rāyera goṣṭhī, saba — tomāra ‘dāsa’
tomāra ucita nahe aichana udāsa”

Synonyma

rāmānanda-rāyera — Rāmānandy Rāye; goṣṭhī — rodina; saba — všichni; tomāra dāsa — Tvoji služebníci; tomāra — Tebe; ucita — hodný; nahe — není; aichana — takový; udāsa — nezájem.

Překlad

„Všichni v rodině Rāmānandy Rāye jsou Tvoji věční služebníci. Teď jsou v nebezpečí, a proto se nehodí, abys k nim byl tak lhostejný.“

Verš

śuni’ mahāprabhu kahe sakrodha vacane
“more ājñā deha’ sabe, yāṅa rāja-sthāne!

Synonyma

śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; sakrodha vacane — rozhněvaná slova; more — Mně; ājñā deha' — nařizujete; sabe — všichni; yāṅa — abych šel; rāja-sthāne — za králem.

Překlad

Po vyslechnutí těchto slov Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobeně promluvil: „Vy Mi chcete poručit, abych šel za králem.“

Verš

tomā-sabāra ei mata, — rāja-ṭhāñi yāñā
kauḍi māgi’ laṅ muñi āṅcala pātiyā

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; ei mata — toto je názor; rāja-ṭhāñi yāñā — poté, co půjdu za králem; kauḍi māgi' — žebrající kauḍi; laṅ — vezmu; muñi — Já; āṅcala pātiyā — rozprostírající svou látku.

Překlad

„Podle vás bych měl jít do králova paláce a rozprostřít tam svou látku, abych od něho vyžebral nějaké peníze.“

Verš

pāṅca-gaṇḍāra pātra haya sannyāsī brāhmaṇa
māgile vā kene dibe dui-lakṣa kāhana?”

Synonyma

pāṅca-gaṇḍāra — pěti gaṇḍ; pātra — patřiční příjemci; haya — jsou; sannyāsī brāhmaṇasannyāsī a brāhmaṇové; māgile — žebráním; — nebo; kene — proč; dibe — měl by dát; dui-lakṣa kāhana — 200 000 kāhan kauḍí.

Překlad

„Sannyāsī nebo brāhmaṇa může samozřejmě žebrat až do výše pěti gaṇḍ. Proč by měl ale dostat nepřiměřený obnos 200 000 kāhan lasturek?“

Verš

hena-kāle āra loka āila dhāñā
khaḍegara upare gopīnāthe diteche ḍāriyā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āra — další; loka — osoba; āila — přišla; dhāñā — utíkající; khaḍegara upare — na meče; gopīnāthe — Gopīnātha; diteche ḍāriyā — shazují.

Překlad

Tehdy přiběhla další osoba s tím, že Gopīnātha Paṭṭanāyaku už připravili ke svržení na hroty mečů.

Verš

śuni’ prabhura gaṇa prabhure kare anunaya
prabhu kahe, — “āmi bhikṣuka, āmā haite kichu naya

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; prabhura gaṇa — oddaní Pána; prabhure kare anunaya — naléhali na Pána; prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; āmi bhikṣuka — Já jsem žebrák; āmā haite kichu naya — Já s tím nemohu nic udělat.

Překlad

Když to oddaní uslyšeli, znovu na Pána naléhali, ale Pán jim na to řekl: „Já jsem žebrák. Já s tím nemohu nic udělat.“

Verš

tāte rakṣā karite yadi haya sabāra mane
sabe meli’ jānāha jagannāthera caraṇe

Synonyma

tāte — proto; rakṣā karite — zachránit; yadi — jestli; haya — je; sabāra — všech; mane — v mysli; sabe meli' — všichni dohromady; jānāha — modlete se; jagannāthera caraṇe — u lotosových nohou Pána Jagannātha.

Překlad

„Jestli ho tedy chcete zachránit, měli byste se všichni společně modlit u lotosových nohou Jagannātha.“

Verš

īśvara jagannātha, — yāṅra hāte sarva ‘artha’
kartum akartum anyathā karite samartha”

Synonyma

īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; jagannātha — Pán Jagannātha; yāṅra hāte — ve svých rukou; sarva artha — veškeré energie; kartum — dělat; akartum — nedělat; anyathā — a jinak; karite — dělat; samartha — schopný.

Překlad

„Pán Jagannātha je Nejvyšší Osobnost Božství, vlastník veškerých energií. Může proto jednat svobodně a udělat či odvrátit, cokoliv se Mu zachce.“

Verš

ihāṅ yadi mahāprabhu eteka kahilā
haricandana-pātra yāi’ rājāre kahilā

Synonyma

ihāṅ — zde; yadi — když; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eteka kahilā — takto promluvil; haricandana-pātra — úředník jménem Haricandana Pātra; yāi' — šel a; rājāre kahilā — sdělil králi.

Překlad

Po této odpovědi Śrī Caitanyi Mahāprabhua se úředník jménem Haricandana Pātra vydal za králem a promluvil s ním.

Verš

“gopīnātha-paṭṭanāyaka — sevaka tomāra
sevakera prāṇa-daṇḍa nahe vyavahāra

Synonyma

gopīnātha-paṭṭanāyaka — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; sevaka tomāra — tvůj služebník; sevakera prāṇa-daṇḍa — odsoudit služebníka k smrti; nahe — není; vyavahāra — dobré chování.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je koneckonců tvůj věrný služebník,“ řekl. „Odsoudit služebníka k smrti není dobré chování.“

Verš

viśeṣa tāhāra ṭhāñi kauḍi bākī haya
prāṇa nile kibā lābha? nija dhana-kṣaya

Synonyma

viśeṣa — příslušný; tāhāra ṭhāñi — od něho; kauḍikauḍi; bākī — dluh; haya — je; prāṇa nile — když bude zabit; kibā — jaký; lābha — prospěch; nija — vlastní; dhana — bohatství; kṣaya — ztráta.

Překlad

„Jeho jedinou chybou je, že vládě dluží nějaké peníze. Jaký však bude prospěch z jeho zabití? Vláda prodělá, protože ty peníze už zpátky nedostane.“

Verš

yathārtha mūlye ghoḍā laha, yebā bākī haya
krame krame dibe, vyartha prāṇa kene laya”

Synonyma

yathā-artha mūlye — za správnou cenu; ghoḍā laha — přijmi ty koně; yebā — jakýkoliv; bākī haya — zbývající dluh; krame krame — postupně; dibe — dá; vyartha — zbytečně; prāṇa — jeho život; kene — proč; laya — bereš.

Překlad

„Lepší by bylo vzít od něho koně za správnou cenu a nechat ho postupně splatit zbytek. Proč ho zbytečně zabíjíš?“

Verš

rājā kahe, — “ei bāt āmi nāhi jāni
prāṇa kene la-iba, tāra dravya cāhi āmi

Synonyma

rājā kahe — král odpověděl; ei bāt — tuto zvěst; āmi — já; nāhi jāni — nevím; prāṇa — jeho život; kene — proč; la-iba — měl bych brát; tāra — jeho; dravya — peníze; cāhi āmi — chci.

Překlad

Král překvapeně odpověděl: „O tom nic nevím. Proč by měl být připraven o život? Chci jenom jeho peníze.“

Verš

tumi yāi’ kara tāhāṅ sarva samādhāna
dravya yaiche āise, āra rahe tāra prāṇa”

Synonyma

tumi — ty; yāi' — jdi a; kara — učiň; tāhāṅ — tam; sarva-samādhāna — urovnání všeho; dravya — zboží; yaiche — aby; āise — přišlo; āra — a; rahe — zůstane; tāra — jeho; prāṇa — život.

Překlad

„Jdi tam a vše urovnej. Chci jen zaplatit, ne jeho život.“

Verš

tabe haricandana āsi’ jānāre kahila
cāṅge haite gopīnāthe śīghra nāmāila

Synonyma

tabe — tehdy; haricandana — Haricandana Pātra; āsi' — poté, co přišel; jānāre kahila — sdělil princi; cāṅge haite — z plošiny cāṅgy; gopīnāthe — Gopīnātha; śīghra — velmi brzy; nāmāila — sundali.

Překlad

Haricandana se pak vrátil a sdělil princi královo přání. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl okamžitě z cāṅgy sejmut.

Verš

‘dravya deha’ rājā māge — upāya puchila
‘yathārtha-mūlye ghoḍā laha’, teṅha ta’ kahila

Synonyma

dravya deha — zaplať dluh; rājā māge — král žádá; upāya — na způsob; puchila — ptal se; yathā-artha-mūlye — za správnou cenu; ghoḍā laha — vezmi si koně; teṅha ta' kahila — odpověděl.

Překlad

Řekli mu, že král od něho chce peníze, které mu dluží, a že se ptá, jakým způsobem to splatí. „Vezmi si prosím moje koně za správnou cenu,“ odpověděl.

Verš

‘krame krame dimu, āra yata kichu pāri
avicāre prāṇa laha, — ki balite pāri?’

Synonyma

krame krame — postupně; dimu — zaplatím; āra — víc; yata — kolik; kichu — cokoliv; pāri — mohu; avicāre — bez rozmyšlení; prāṇa laha — bereš mi život; ki balite pāri — co na to mohu říct.

Překlad

„Zbytek podle svých možností postupně zaplatím. Ty jsi mne však chtěl bez rozmyslu zabít. Co na to mám říct?“

Verš

yathārtha mūlya kari’ tabe saba ghoḍā la-ila
āra dravyera muddatī kari’ ghare pāṭhāila

Synonyma

yathā-artha mūlya kari' — když odhadli správnou cenu; tabe — potom; saba — všechny; ghoḍā — koně; la-ila — vzali; āra dravyera — zbytku; muddatī kari' — když stanovili dobu splatnosti; ghare pāṭhāila — poslali domů.

Překlad

Vláda si potom za správnou cenu vzala všechny jeho koně, bylo dohodnuto, kdy bude splacen zbytek, a Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl propuštěn.

Verš

ethā prabhu sei manuṣyere praśna kaila
“vāṇīnātha ki kare, yabe bāndhiyā ānila?”

Synonyma

ethā — zde; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei manuṣyere — toho, kdo přinesl zprávu; praśna kaila — zeptal se; vāṇīnātha ki kare — co dělal Vāṇīnātha; yabe — když; bāndhiyā ānila — byl zajat a přiveden tam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posla zeptal: „Co dělal Vāṇīnātha, když ho zatkli a odvedli?“

Verš

se kahe — “vāṇīnātha nirbhaye laya kṛṣṇa-nāma
‘hare kṛṣṇa, hare kṛṣṇa’ kahe aviśrāma

Synonyma

se kahe — on odpověděl; vāṇīnātha — Vāṇīnātha; nirbhaye — nebojácně; laya kṛṣṇa-nāma — pronášel Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; hare kṛṣṇa, hare kṛṣṇa — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa; kahe aviśrāma — neustále zpíval.

Překlad

Posel odpověděl: „Neustále nebojácně zpíval mahā-mantru – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.“

Verš

saṅkhyā lāgi’ dui-hāte aṅgulīte lekhā
sahasrādi pūrṇa haile, aṅge kāṭe rekhā”

Synonyma

saṅkhyā lāgi' — pro počítání; dui-hāte — dvou rukou; aṅgulīte — na prstech; lekhā — označování; sahasra-ādi — tisíckrát; pūrṇa haile — když dokončil; aṅge — na těle; kāṭe rekhā — dělá si značku.

Překlad

„Počítal si mantry na prstech obou rukou a po každém tisíci si na těle udělal značku.“

Verš

śuni’ mahāprabhu ha-ilā parama ānanda
ke bujhite pāre gaurera kṛpā-chanda-bandha?

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — byl; parama ānanda — nadmíru spokojen; ke bujhite pāre — kdo pochopí; gaurera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-chanda-bandha — milost svému oddanému.

Překlad

Pána velice potěšilo, když slyšel tuto zprávu. Kdo může pochopit milost, kterou Pán uděluje svému oddanému?“

Verš

hena-kāle kāśī-miśra āilā prabhu-sthāne
prabhu tāṅre kahe kichu sodvega-vacane

Synonyma

hena-kāle — tehdy; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āilā — přišel; prabhu-sthāne — do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kahe — řekl; kichu — nějaká; sa-udvega — s úzkostí; vacane — slova.

Překlad

Tehdy do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua přišel Kāśī Miśra a Pán s ním poněkud znepokojeně hovořil.

Verš

“ihāṅ rahite nāri, yāmu ālālanātha
nānā upadrava ihāṅ, nā pāi soyātha”

Synonyma

ihāṅ rahite nāri — nemohu zde zůstat; yāmu ālālanātha — půjdu do Álálanáthu; nānā — různé; upadrava — rušivé vlivy; ihāṅ — zde; pāi — nemohu dostat; soyātha — klid.

Překlad

„Už tady nemohu zůstat,“ řekl Pán. „Půjdu do Álálanáthu. Je tady příliš rušno a Já nemám klid.“

Verš

bhavānanda-rāyera goṣṭhī kare rāja-viṣaya
nānā-prakāre kare tārā rāja-dravya vyaya

Synonyma

bhavānanda-rāyera — Bhavānandy Rāye; goṣṭhī — rodina; kare — pracuje; rāja-viṣaya — ve vládní službě; nānā-prakāre — různými způsoby; kare — činí; tārā — všichni; rāja-dravya vyaya — utrácení vládních příjmů.

Překlad

„Všichni členové rodiny Bhavānandy Rāye slouží vládě, ale její příjmy všelijak utrácejí.“

Verš

rājāra ki doṣa? rājā nija-dravya cāya
dite nāre dravya, daṇḍa āmāre jānāya

Synonyma

rājāra — krále; ki doṣa — jaká je chyba; rājā — král; nija — vlastní; dravya — peníze; cāya — chce; dite nāre — nemohou dát; dravya — peníze; daṇḍa — trest; āmāre — Mně; jānāya — říkají.

Překlad

„Jaké chyby se král dopustil? On chce vládní peníze. Oni to nejsou schopni zaplatit, a když je za to stihne trest, chodí za Mnou, abych je vysvobodil.“

Verš

rājā gopīnāthe yadi cāṅge caḍāila
cāri-bāre loke āsi’ more jānāila

Synonyma

rājā — král; gopīnāthe — Gopīnātha; yadi — když; cāṅge — na cāṅgu; caḍāila — postavil; cāri-bāre — čtyřikrát; loke — poslové; āsi' — přišli a; more — Mě; jānāila — informovali.

Překlad

„Když král postavil Gopīnātha Paṭṭanāyaku na cāṅgu, poslové Mi to přišli čtyřikrát oznámit.“

Verš

bhikṣuka sannyāsī āmi nirjana-vāsī
āmāya duḥkha deya, nija-duḥkha kahi’ āsi’

Synonyma

bhikṣuka — žebrák; sannyāsī — žebravý mnich; āmi — Já; nirjana-vāsī — žijící v ústraní; āmāya — Mně; duḥkha — neštěstí; deya — dávají; nija-duḥkha — jejich vlastní neštěstí; kahi' — říkající; āsi' — přicházející.

Překlad

„Jako sannyāsī, žebravý mnich, chci žít sám v ústraní. Tito lidé Mi však chodí vyprávět o svém neštěstí a ruší Mě.“

Verš

āji tāre jagannātha karilā rakṣaṇa
kāli ke rākhibe, yadi nā dibe rāja-dhana?

Synonyma

āji — dnes; tāre — ho; jagannātha — Pán Jagannātha; karilā rakṣaṇa — ochránil; kāli — zítra; ke rākhibe — kdo ochrání; yadi — pokud; dibe — nezaplatí; rāja-dhana — královy peníze.

Překlad

„Dnes ho Jagannātha zachránil před smrtí, ale pokud zítra znovu nezaplatí to, co pokladně dluží, kdo ho ochrání?“

Význam

Oddaného, který shodou okolností provede něco hříšného, Nejvyšší Osobnost Božství zajisté ochrání. V Bhagavad-gītě (9.30–31) Pán říká:

api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
saṁyag vyavasito hi saḥ
kṣipraṁ bhavati dharmātmāśaśvac-chāntiṁ nigacchati
kaunteya pratijānīhi
na me bhaktaḥ praṇaśyati

„Ten, kdo se věnuje oddané službě, musí být považován za svatého, i kdyby se dopustil toho nejohavnějšího činu, protože má správné odhodlání. Brzy se napraví a dosáhne trvalého klidu. Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.“ Kṛṣṇa však neochrání oddaného nebo takzvaného oddaného, který se neustále záměrně dopouští hříšných činností s nadějí, že ho Kṛṣṇa ochrání. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto řekl: kāli ke rākhibe, yadi nā dibe rāja-dhana? – „Dnes Jagannātha zachránil Gopīnātha Paṭṭanāyaku před smrtí, ale kdo ho ochrání, pokud udělá to samé znovu?“ Śrī Caitanya Mahāprabhu takto varuje všechny takové pošetilé oddané, že je Jagannātha neochrání, pokud se budou i nadále dopouštět přečinů.

Verš

viṣayīra vārtā śuni’ kṣubdha haya mana
tāte ihāṅ rahi’ mora nāhi prayojana”

Synonyma

viṣayīra — materialistů; vārtā — novinky; śuni' — když poslouchá; kṣubdha — rozrušená; haya — stává se; mana — mysl; tāte — proto; ihāṅ rahi' — zůstat zde; mora — Moje; nāhi prayojana — není potřeba.

Překlad

„Když naslouchám o činnostech materialistů, rozrušuje to Moji mysl. Není důvod, abych tu zůstával a nechával se takto rušit.“

Verš

kāśī-miśra kahe prabhura dhariyā caraṇe
“tumi kene ei bāte kṣobha kara mane?

Synonyma

kāśī-miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhariyā caraṇe — objímající lotosové nohy; tumi — Ty; kene — proč; ei bāte — těmito řečmi; kṣobha kara — jsi zneklidněný; mane — v mysli.

Překlad

Kāśī Miśra uchopil Pánovy lotosové nohy a řekl: „Proč by Tě měly tyto věci zneklidňovat?“

Verš

sannyāsī virakta tomāra kā-sane sambandha?
vyavahāra lāgi’ tomā bhaje, sei jñāna-andha

Synonyma

sannyāsīsannyāsī; virakta — ten, kdo se vzdal všech vztahů s ostatními; tomāra — Tvůj; -sane — s kým; sambandha — vztah; vyavahāra lāgi' — s nějakým hmotným záměrem; tomā bhaje — uctívá Tě; sei — ten; jñāna-andha — slepý k veškerému poznání.

Překlad

„Jsi odříkavý sannyāsī. Jaké Ty máš vztahy? Ten, kdo Tě uctívá s nějakým hmotným záměrem, je slepý vůči veškerému poznání.“

Význam

Stát se oddaným Pána pro splnění hmotných záměrů je velká chyba. Mnoho lidí se stává napodobeninami oddaných pro dosažení hmotných zisků. Materialisté někdy ve skutečnosti přímo vykonávají profesionální oddanou službu a vydržují si Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství, jako zdroj obživy. Nic z toho však není v pořádku. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura zmiňuje, že v knize Sapta-śatī se lze dozvědět, jak člověk, který uctívá bohyni Durgu, prosí o různé druhy hmotného zisku. Takové činnosti jsou mezi obyčejnými lidmi velmi populární, ale jsou to jen pokusy hloupých, slepých lidí (sei jñāna-andha).

Materialista neví, proč by se měl člověk stát oddaným. Jediným zájmem oddaného je uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství. Čistou oddanou službu definuje Śrīla Rūpa Gosvāmī:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Oddaný by měl být zcela oproštěný od všech hmotných tužeb a měl by Kṛṣṇovi sloužit jen proto, aby Ho potěšil. Někteří z těch, kdo se zajímají pouze o uspokojení svých vlastních smyslů (bhukti-mukti-siddhi-kāmī), si přejí v plné míře užívat tohoto hmotného světa, někteří z nich touží po osvobození a splynutí s Brahmanem a jiní zase chtějí provádět kouzla na základě mystických sil a stát se tak inkarnacemi Boha. To vše je v rozporu se zásadami oddané služby. Všech hmotných tužeb je nutné se vzdát. Touha impersonalisty splynout s Brahmanem je také hmotná, protože takový impersonalista chce splynutím s Kṛṣṇou uspokojit svoje smysly, místo aby sloužil Jeho lotosovým nohám. Taková osoba poklesne zpátky do hmotné existence, i kdyby již splynula se září Brahmanu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32) se uvádí:

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Māyāvādští filosofové se dokonce i poté, co dosáhli osvobození od hmotných činností a splynuli se září Brahmanu, musí vrátit do tohoto hmotného světa, protože nevědí nic o transcendentální službě Pánu.

Verš

tomāra bhajana-phale tomāte ‘prema-dhana’
viṣaya lāgi’ tomāya bhaje, sei mūrkha jana

Synonyma

tomāra — Tvé; bhajana — oddané služby; phale — výsledkem; tomāte — k Tobě; prema-dhana — bohatství lásky; viṣaya lāgi' — pro hmotný zisk; tomāya bhaje — slouží Ti; sei — ten; mūrkha jana — hlupák.

Překlad

Kāśī Miśra pokračoval: „Pokud někdo vykonává oddanou službu pro Tvé uspokojení, jeho spící láska k Tobě se bude víc a víc probouzet. Ale ten, kdo Ti slouží pro hmotné účely, musí být považován za prvotřídního hlupáka.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura osvětluje, že je mnoho materialistů, kteří se stávají kazateli, guruy, religionisty či filosofy, jenom aby pro sebe a svou rodinu zajistili vysokou životní úroveň a uspokojování smyslů. Někdy přijmou roucho sannyāsīho či kazatele. Některé ze svých rodinných příslušníků vyškolí na právníky a potom se neustále obracejí na soud, aby pod záminkou udržování chrámů získali majetek. I když si takové osoby mohou říkat kazatelé, žít ve Vrindávanu či Navadvípu a také tisknout mnoho náboženských knih, to vše má stejný účel – vydělat si na obživu svých žen a dětí. Mohou také profesionálně přednášet Bhāgavatam nebo jiná písma, uctívat Božstvo v chrámu a zasvěcovat žáky. Za vystavování předmětů uctívání mohou také vybírat peníze od veřejnosti na léčbu někoho z rodiny či blízkého příbuzného. Někdy se stávají bābājīmi nebo vybírají peníze pod záminkou uctívání chudých, kterým říkají daridra-nārāyaṇa, či pro společenský a politický vzestup. Podváděním obyčejných lidí, kteří nemají poznání o čisté oddané službě, rozšiřují sítě obchodnických intrik, aby si nashromáždili peníze na uspokojování smyslů. Takoví podvodníci nechápou, že oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství se lze povýšit do postavení věčné služby Pánu, které je ještě vyšší než postavení Brahmy a jiných polobohů. Hlupáci však bohužel nevědí nic o neutuchající blaženosti oddané služby.

Verš

tomā lāgi’ rāmānanda rājya tyāga kailā
tomā lāgi’ sanātana ‘viṣaya’ chāḍilā

Synonyma

tomā lāgi' — kvůli Tobě; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; rājya — království; tyāga kailā — vzdal se; tomā lāgi' — kvůli Tobě; sanātana — Sanātana Gosvāmī; viṣaya — hmotného života; chāḍilā — vzdal se.

Překlad

„Jen kvůli Tobě složil Rāmānanda Rāya funkci guvernéra v jižní Indii a Sanātana Gosvāmī své postavení ministra.“

Verš

tomā lāgi’ raghunātha sakala chāḍila
hethāya tāhāra pitā viṣaya pāṭhāila

Synonyma

tomā lāgi' — kvůli Tobě; raghunātha — Raghunātha dāsa; sakala chāḍila — vzdal se všeho; hethāya — sem; tāhāra pitā — jeho otec; viṣaya pāṭhāila — poslal peníze.

Překlad

„Kvůli Tobě se vzdal Raghunātha dāsa všech rodinných vztahů. Jeho otec sem poslal peníze a lidi, aby mu sloužili.“

Verš

tomāra caraṇa-kṛpā hañāche tāhāre
chatre māgi’ khāya, ‘viṣaya’ sparśa nāhi kare

Synonyma

tomāra caraṇa — Tvých lotosových nohou; kṛpā — milost; hañāche — je; tāhāre — vůči němu; chatre — u stánků, kde se rozdává jídlo; māgi' — žebrající; khāya — jí; viṣaya — peněz; sparśa nāhi kare — nedotkne se.

Překlad

„Protože však obdržel milost Tvých lotosových nohou, otcových peněz se ani nedotkne. Místo toho žebrá u stánků, kde se rozdává jídlo, a to potom jí.“

Verš

rāmānandera bhāi gopīnātha-mahāśaya
tomā haite viṣaya-vāñchā, tāra icchā naya

Synonyma

rāmānandera — Rāmānandy; bhāi — bratr; gopīnātha — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; mahāśaya — vysoce urozený muž; tomā haite — od Tebe; viṣaya-vāñchā — touha po hmotném zisku; tāra icchā — jeho touha; naya — není.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je urozený muž a nechce od Tebe hmotné zisky.“

Verš

tāra duḥkha dekhi’ tāra sevakādi-gaṇa
tomāre jānāila, — yāte ‘ananya-śaraṇa’

Synonyma

tāra — jeho; duḥkha — neštěstí; dekhi' — když viděli; tāra — jeho; sevaka-ādi-gaṇa — služebníci a přátelé; tomāre jānāila — řekli Ti; yāte — protože; ananya — žádné jiné; śaraṇa — útočiště.

Překlad

„Nebyl to Gopīnātha, kdo za Tebou poslal všechny ty lidi, abys ho vysvobodil z nepříjemné situace, ve které se ocitl. Když však jeho přátelé a služebníci viděli, jaké neštěstí ho postihlo, obrátili se na Tebe, protože věděli, že Gopīnātha je Tobě odevzdaná duše.“

Verš

sei ‘śuddha-bhakta’, ye tomā bhaje tomā lāgi’
āpanāra sukha-duḥkhe haya bhoga-bhogī’

Synonyma

sei — on; śuddha-bhakta — čistý oddaný; ye — který; tomā bhaje — uctívá Tě; tomā lāgi' — pro Tvoje uspokojení; āpanāra sukha-duḥkhe — pro svoje štěstí a neštěstí; haya — je; bhoga-bhogī — ten, kdo si chce užívat tohoto hmotného světa.

Překlad

„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je čistý oddaný, který Tě uctívá jen pro Tvé potěšení. O své osobní štěstí či neštěstí se nezajímá, protože to je cíl materialistů.“

Verš

tomāra anukampā cāhe, bhaje anukṣaṇa
acirāt mile tāṅre tomāra caraṇa

Synonyma

tomāra — Tvoji; anukampā — milost; cāhe — chce; bhaje anukṣaṇa — oddaně slouží dvacet čtyři hodin denně; acirāt — velmi brzy; mile — potkají; tāṅre — jeho; tomāra caraṇa — Tvoje lotosové nohy.

Překlad

„Ten, kdo Ti oddaně slouží dvacet čtyři hodin denně a touží jen po Tvé milosti, velmi brzy dosáhne útočiště u Tvých lotosových nohou.“

Verš

tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

Synonyma

tat — proto; te — Tvůj; anukampām — soucit; su-samīkṣamāṇaḥ — doufající v; bhuñjānaḥ — snášející; eva — jistě; ātma-kṛtam — které sám vytvořil; vipākam — hmotné výsledky; hṛt — srdcem; vāk — slovy; vapurbhiḥ — a tělem; vidadhat — skládající; namaḥ — poklony; te — Tobě; jīveta — může žít; yaḥ — každý, kdo; mukti-pade — v oddané službě; saḥ — on; dāya-bhāk — pravý uchazeč.

Překlad

„  ,Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy i tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.̀  “

Význam

Verš

ethā tumi vasi’ raha, kene yābe ālālanātha?
keha tomā nā śunābe viṣayīra bāt

Synonyma

ethā — zde; tumi — Ty; vasi' — sídlící; raha — prosím zůstaň; kene — proč; yābe — měl bys jít; ālālanātha — do Álálanáthu; keha tomā śunābe — nikdo Ti nebude říkat; viṣayīra bāt — o záležitostech materialistů.

Překlad

„Prosím zůstaň zde v Džagannáth Purí. Proč bys chodil do Álálanáthu? Od teď už za Tebou s materialistickými záležitostmi nikdo nepřijde.“

Verš

yadi vā tomāra tāre rākhite haya mana
āji ye rākhila, sei karibe rakṣaṇa”

Synonyma

yadi — jestliže nějak; tomāra — Tvoje; tāre — jeho; rākhite — ochránit; haya — je; mana — mysl; āji — dnes; ye — ten, který; rākhila — ochránil; sei — On; karibe rakṣaṇa — ochrání.

Překlad

Nakonec Kāśī Miśra Pánu řekl: „Jestliže chceš Gopīnātha ochránit, tak ho Pán Jagannātha, který ho ochránil dnes, ochrání i v budoucnosti.“

Verš

eta bali’ kāśī-miśra gelā sva-mandire
madhyāhne pratāparudra āilā tāṅra ghare

Synonyma

eta bali' — to když řekl; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; gelā — šel; sva-mandire — do svého chrámu; madhyāhne — v poledne; pratāparudra — král Pratāparudra; āilā — přišel; tāṅra ghare — do jeho domu.

Překlad

Poté, co Kāśī Miśra takto promluvil, vrátil se z Pánova sídla do svého chrámu. V poledne k němu domů přišel král Pratāparudra.

Verš

pratāparudrera eka āchaye niyame
yata dina rahe teṅha śrī-puruṣottame

Synonyma

pratāparudrera — krále Pratāparudry; eka — jedna; āchaye — je; niyame — pravidelná povinnost; yata dina — dokud; rahe — zdržoval se; teṅha — on; śrī-puruṣottame — v Džagannáth Purí.

Překlad

Když byl král Pratāparudra v Purušóttamě, měl jednu pravidelnou povinnost.

Verš

nitya āsi’ kare miśrera pāda saṁvāhana
jagannātha-sevāra kare bhiyāna śravaṇa

Synonyma

nitya āsi' — přicházející každý den; kare — provádí; miśrera — Kāśīho Miśry; pāda — nohou; saṁvāhana — masáž; jagannātha-sevāra — pro službu Pánu Jagannāthovi; kare — provádí; bhiyāna — o přípravách; śravaṇa — naslouchání.

Překlad

Každý den chodil do domu Kāśīho Miśry masírovat jeho lotosové nohy. Král od něho také naslouchal o tom, jak bohatě je Pán Jagannātha obsluhován.

Verš

rājā miśrera caraṇa yabe cāpite lāgilā
tabe miśra tāṅre kichu bhaṅgīte kahilā

Synonyma

rāja — král; miśrera — Kāśīho Miśry; caraṇa — lotosové nohy; yabe — když; cāpite lāgilā — začal mačkat; tabe — při té příležitosti; miśra — Kāśī Miśra; tāṅre — jemu; kichu — něco; bhaṅgīte — náznakem; kahilā — sdělil.

Překlad

Když král začal mačkat jeho lotosové nohy, Kāśī Miśra mu v náznacích něco sdělil.

Verš

“deva, śuna āra eka aparūpa bāt!
mahāprabhu kṣetra chāḍi’ yābena ālālanātha!”

Synonyma

deva — můj drahý králi; śuna — slyš; āra — další; eka — jednu; aparūpa — neobyčejnou; bāt — novinku; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṣetra chāḍi' — opouštějící Džagannáth Purí; yābena — půjde; ālālanātha — do Álálanáthu.

Překlad

„Můj drahý králi,“ řekl, „slyš prosím jednu nevšední novinku. Śrī Caitanya Mahāprabhu chce opustit Džagannáth Purí a odejít do Álálanáthu.“

Verš

śuni rājā duḥkhī hailā, puchilena kāraṇa
tabe miśra kahe tāṅre saba vivaraṇa

Synonyma

śuni — když to slyšel; rājā — král; duḥkhī hailā — byl velmi nešťastný; puchilena — zeptal se; kāraṇa — důvod; tabe — tehdy; miśra kahe — Miśra řekl; tāṅre — jemu; saba — všechny; vivaraṇa — podrobnosti.

Překlad

Jakmile král slyšel, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu chystá odejít do Álálanáthu, byl velmi nešťastný a zeptal se na důvod. Kāśī Miśra mu potom vylíčil všechny podrobnosti.

Verš

“gopīnātha-paṭṭanāyake yabe cāṅge caḍāilā
tāra sevaka saba āsi’ prabhure kahilā

Synonyma

gopīnātha-paṭṭanāyake — Gopīnātha Paṭṭanāyaku; yabe — když; cāṅge — na cāṅgu; caḍāilā — donutili vystoupit; tāra sevaka — jeho služebníci; saba — všichni; āsi' — přišli a; prabhure kahilā — sdělili to Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

„Když byl Gopīnātha Paṭṭanāyaka donucen vystoupit na cāṅgu,“ řekl, „všichni jeho služebníci to utíkali říct Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“

Verš

śuniyā kṣobhita haila mahāprabhura mana
krodhe gopīnāthe kailā bahuta bhartsana

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; kṣobhita haila — byla zneklidněna; mahāprabhura mana — mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua; krodhe — v hněvu; gopīnāthe — Gopīnātha Paṭṭanāyaky; kailā — učinil; bahuta bhartsana — velké pokárání.

Překlad

„Když to Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, v srdci Ho to velmi zarmoutilo a rozzlobeně Gopīnātha Paṭṭanāyaku pokáral.“

Verš

‘ajitendriya hañā kare rāja-viṣaya
nānā asat-pathe kare rāja-dravya vyaya

Synonyma

ajitendriya hañā — protože šílí po uspokojování smyslů; kare rāja-viṣaya — slouží vládě; nānā asat-pathe — za různé hříšné činnosti; kare rāja-dravya vyaya — utrácí příjmy vlády.

Překlad

„Pán říkal: ,Je vládním služebníkem, ale protože šílí po uspokojování smyslů, utrácí příjmy vlády za různé hříšné činnosti.̀  “

Verš

brahmasva-adhika ei haya rāja-dhana
tāhā hari’ bhoga kare mahā-pāpī jana

Synonyma

brahmasvabrāhmaṇův majetek; adhika — více než; ei — toto; haya — je; rāja-dhana — vládní příjmy; tāhā hari' — kradoucí je; bhoga kare — oddává se smyslovému požitku; mahā-pāpī jana — velmi hříšný člověk.

Překlad

„  ,Vládní příjmy jsou posvátnější než brāhmaṇův majetek. Ten, kdo tyto prostředky zneužívá pro smyslový požitek, je velmi hříšný.̀  “

Verš

rājāra vartana khāya, āra curi kare
rāja-daṇḍya haya sei śāstrera vicāre

Synonyma

rājāra vartana — královu výplatu; khāya — bere; āra — a; curi kare — ukradne; rāja-daṇḍya — podléhající královu trestu; haya — je; sei — on; śāstrera vicāre — výrok zjevených písem.

Překlad

„  ,Ten, kdo slouží vládě, ale zneužívá vládní prostředky, si zaslouží králův trest. To je výrok všech zjevených písem.̀  “

Verš

nija-kauḍi māge, rājā nāhi kare daṇḍa
rājā — mahā-dhārmika, ei haya pāpī bhaṇḍa!

Synonyma

nija-kauḍi — své peníze; māge — žádá; rājā — král; nāhi kare daṇḍa — nepotrestá; rājā — král; mahā-dhārmika — velmi zbožný; ei — tento muž; haya — je; pāpī — hříšný; bhaṇḍa — podvodník.

Překlad

„  ,Král chtěl zaplatit dluh, aniž by ho trestal, a proto je zajisté velmi zbožný. Gopīnātha Paṭṭanāyaka je však velký podvodník.̀  “

Verš

rājā-kaḍi nā deya, āmāre phukāre
ei mahā-duḥkha ihāṅ ke sahite pāre?

Synonyma

rājā-kaḍi — královy peníze; deya — nezaplatí; āmāre — u Mě; phu-kāre — pláče; ei — toto; mahā-duḥkha — velké neštěstí; ihāṅ — zde; ke sahite pāre — kdo může snášet.

Překlad

„  ,Neplatí králi jeho příjmy, ale chce, abych ho vysvobodil. To je velmi hříšné a Já to zde už nemohu snášet.̀  “

Verš

ālālanātha yāi’ tāhāṅ niścinte rahimu
viṣayīra bhāla manda vārtā nā śunimu’ ”

Synonyma

ālālanātha yāi' — půjdu do Álálanáthu; tāhāṅ — tam; niścinte rahimu — budu žít v klidu; viṣayīra — materialistů; bhāla manda — dobré a špatné; vārtā — zprávy; śunimu — neuslyším.

Překlad

„  ,Odejdu proto z Džagannáth Purí do Álálanáthu, kde budu klidně žít, aniž bych musel naslouchat o všech těchto starostech materialistických lidí.̀  “

Verš

eta śuni’ kahe rājā pāñā mane vyathā
“saba dravya chāḍoṅ, yadi prabhu rahena ethā

Synonyma

eta śuni' — po vyslechnutí všech těchto podrobností; kahe rājā — král řekl; pāñā — dostávající; mane vyathā — bolest v mysli; saba dravya chāḍoṅ — odpustím všechny dluhy; yadi — když; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahena ethā — zůstane zde.

Překlad

Král Pratāparudra po vyslechnutí všech těchto podrobností cítil bolest ve své mysli. Řekl: „Pokud Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstane zde v Džagannáth Purí, pak odpustím Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi všechny dluhy.“

Verš

eka-kṣaṇa prabhura yadi pāiye daraśana
koṭi-cintāmaṇi-lābha nahe tāra sama

Synonyma

eka-kṣaṇa — na okamžik; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yadi — když; pāiye — získám; daraśana — rozhovor; koṭi-cintāmaṇi-lābha — získání miliónů kamenů cintāmaṇi; nahe — není; tāra sama — tomu rovné.

Překlad

„Kdybych mohl alespoň na okamžik hovořit s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nezajímal by mě ani zisk miliónů kamenů cintāmaṇi.“

Verš

kon chāra padārtha ei dui-lakṣa kāhana?
prāṇa-rājya karoṅ prabhu-pade nirmañchana”

Synonyma

kon — jaký; chāra — malý; padārtha — význam; ei — těchto; dui-lakṣa kāhana — 200 000 kāhan; prāṇa — život; rājya — království; karoṅ — činím; prabhu-pade — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nirmañchana — obětování.

Překlad

„Ta malá suma 200 000 kāhan mě nezajímá. Vždyť já bych obětoval u lotosových nohou Pána všechno, včetně mého života i království!“

Verš

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā, — nahe prabhura mana
tārā duḥkha pāya, — ei nā yāya sahana”

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; kauḍi chāḍibā — měl bys zapomenout na peníze; nahe — není; prabhura mana — touha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tārā — oni; duḥkha pāya — zakoušejí neštěstí; ei — to; yāya sahana — je nesnesitelné.

Překlad

Kāśī Miśra králi naznačil: „Pán netouží po tom, abys mu odpustil splacení dluhu. Je nešťastný jen z toho, že má celá rodina problémy.“

Verš

rājā kahe, — “tāre āmi duḥkha nāhi diye
cāṅge caḍā, khaḍge ḍārā, — āmi nā jāniye

Synonyma

rājā kahe — král odpověděl; tāre — jemu; āmi — já; duḥkha — neštěstí; nāhi diye — nechci způsobit; cāṅge caḍā — vyzvednutí na cāṅgu; khaḍge — na meče; ḍārā — svržení; āmi — já; jāniye — nevěděl jsem.

Překlad

Král odpověděl: „Neměl jsem v úmyslu způsobit Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi a jeho rodině bolest. Ani jsem nevěděl, že byl vysazen na cāṅgu a měl být svržen na meče a zabit.“

Verš

puruṣottama-jānāre teṅha kaila parihāsa
sei ‘jānā’ tāre dekhāila mithyā trāsa

Synonyma

puruṣottama-jānāre — z Puruṣottamy Jāny, prince; teṅha — on; kaila parihāsa — dělal si legraci; sei jānā — princ; tāre — jemu; dekhāila — ukázal; mithyā — předstíranou; trāsa — hrozbu.

Překlad

„On se vysmíval Puruṣottamovi Jānovi, a princ ho chtěl proto za trest vystrašit.“

Verš

tumi yāha, prabhure rākhaha yatna kari’
ei mui tāhāre chāḍinu saba kauḍi”

Synonyma

tumi — ty; yāha — jdi; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; rākhaha — zadrž; yatna kari' — s velkou péčí; ei mui — co se mě týče; tāhāre — jemu; chāḍinu — odpouštím; saba kauḍi — všechny dluhy.

Překlad

„Osobně jdi za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a snaž se, jak to jen půjde, Ho zadržet v Džagannáth Purí. Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpouštím všechny dluhy.“

Verš

miśra kahe, “kauḍi chāḍibā, — nahe prabhura mane
kauḍi chāḍile prabhu kadācit duḥkha māne”

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśṛa řekl; kauḍi chāḍibā — odpustíš všechny dluhy; nahe — není; prabhura mane — myšlenka Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kauḍi chāḍile — pokud všechny dluhy odpustíš; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kadācit — zajisté; duḥkha māne — bude nešťastný.

Překlad

Kāśī Miśra řekl: „Pánovi nejde o to, abys Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustil všechny dluhy. Když to uděláš, bude z toho jen nešťastný.“

Verš

rājā kahe, “kauḍi chāḍimu, — ihā nā kahibā
sahaje mora priya tā’rā, — ihā jānāibā

Synonyma

rājā kahe — král řekl; kauḍi chāḍimu — odpustím všechny dluhy; ihā — to; kahibā — neříkej; sahaje — přirozeně; mora priya — moji drazí přátelé; tā'rā — oni; ihā — toto; jānāibā — sděl Mu.

Překlad

Král řekl: „Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustím všechny dluhy, ale Pánovi o tom neříkej. Jen Mu řekni, že všichni členové rodiny Bhavānandy Rāye včetně Gopīnātha Paṭṭanāyaky jsou přirozeně moji drazí přátelé.“

Verš

bhavānanda-rāya — āmāra pūjya-garvita
tāṅra putra-gaṇe āmāra sahajei prīta”

Synonyma

bhavānanda rāya — Bhavānanda Rāya; āmāra — mnou; pūjya — uctívaný; garvita — ctihodný; tāṅra — jeho; putra-gaṇe — vůči synům; āmāra — moje; sahajei — přirozeně; prīta — náklonnost.

Překlad

„Bhavānanda Rāya je hoden mého uctívání a úcty. K jeho synům proto vždy chovám přirozenou náklonnost.“

Verš

eta bali’ miśre namaskari’ rājā ghare gelā
gopīnāthe ‘baḍa jānāya’ ḍākiyā ānilā

Synonyma

eta bali' — když domluvil; miśre namaskari' — poté, co se poklonil Kāśī Miśrovi; rājā — král; ghare gelā — vrátil se do paláce; gopīnāthe — Gopīnātha Paṭṭanāyaku; baḍa jānāya — nejstaršího syna; ḍākiyā ānilā — zavolal.

Překlad

Král se Kāśīmu Miśrovi poklonil a vrátil se do paláce. Tam si nechal zavolat Gopīnātha Paṭṭanāyaku i nejstaršího prince.

Verš

rājā kahe, — “saba kauḍi tomāre chāḍiluṅ
sei mālajāṭhyā daṇḍa pāṭa tomāre ta’ diluṅ

Synonyma

rājā kahe — král řekl; saba — všechny; kauḍi — peníze; tomāre — tobě; chāḍiluṅ — odpouštím; sei mālajāṭhyā daṇḍa pāṭa — místo zvané Máldžáthjá Dandapát; tomāre — tobě; ta' — zajisté; diluṅ — dávám.

Překlad

Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi král řekl: „Vše, co dlužíš pokladně, je ti odpuštěno a místo zvané Máldžáthjá Dandapát je pro vybírání peněz znovu tvoje.“

Verš

āra bāra aiche nā khāiha rāja-dhana
āji haite diluṅ tomāya dviguṇa vartana”

Synonyma

āra bāra — příště; aiche — takto; khāiha — nezneužívej; rāja-dhana — vládní příjmy; āji haite — ode dneška; diluṅ — uděluji; tomāya — tobě; dvi-guṇa vartana — dvojitý plat.

Překlad

„Už nikdy vládní peníze nezneužívej. Pokud si myslíš, že máš příliš malý plat, ode dneška ti ho zdvojnásobuji.“

Verš

eta bali’ ‘neta-dhaṭī’ tāre parāila
“prabhu-ājñā lañā yāha, vidāya tomā dila”

Synonyma

eta bali' — to když řekl; neta-dhaṭī — hedvábný pléd; tāre parāila — dal mu kolem těla; prabhu-ājñā lañā — až dostaneš svolení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāha — jdi; vidāya — rozloučení; tomā — tobě; dila — dávám.

Překlad

Král domluvil a na důkaz zmocnění mu věnoval hedvábný pléd přes ramena. Potom mu řekl: „Jdi za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a požádej Ho o svolení vrátit se domů. Loučím se s tebou. Nyní můžeš jít.“

Verš

paramārthe prabhura kṛpā, seha rahu dūre
ananta tāhāra phala, ke balite pāre?

Synonyma

paramārthe — pro duchovní pokrok; prabhura kṛpā — milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua; seha — to; rahu dūre — nehledě na; ananta — neomezený; tāhāra — toho; phala — výsledek; ke — kdo; balite pāre — dokáže odhadnout.

Překlad

Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua lze zajisté udělat duchovní pokrok. Výsledky Jeho milosti ve skutečnosti nelze odhadnout.

Verš

‘rājya-viṣaya’-phala ei — kṛpāra ‘ābhāse’!
tāhāra gaṇanā kāro mane nāhi āise!

Synonyma

rājya-viṣaya — královské bohatství; phala — výsledek; ei — toto; kṛpāra ābhāse — pouhým zábleskem této milosti; tāhāra — toho; gaṇanā — výpočet; kāro — kohokoliv; mane — v mysli; nāhi āise — nepřijde.

Překlad

Pouhým zábleskem Pánovy milosti dosáhl Gopīnātha Paṭṭanāyaka královského bohatství. Úplnou hodnotu Jeho milosti proto nikdo nespočítá.

Verš

kāhāṅ cāṅge caḍāñā laya dhana-prāṇa!
kāhāṅ saba chāḍi’ sei rājyādi-pradāna!

Synonyma

kāhāṅ — na jedné straně; cāṅge — na cāṅgu; caḍāñā — když byl postaven; laya — bere; dhana — bohatství; prāṇa — život; kāhāṅ — na druhou stranu; saba — vše; chāḍi' — promíjející; sei — on; rājya-ādi-pradāna — udělení stejného vládního postavení a tak dále.

Překlad

Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl postaven na cāṅgu, aby byl popraven a byly mu zabaveny všechny peníze. Místo toho mu však byly všechny dluhy prominuty a byl jmenován výběrčím na stejném místě.

Verš

kāhāṅ sarvasva veci’ laya, deyā nā yāya kauḍi!
kāhāṅ dviguṇa vartana, parāya neta-dhaḍi!

Synonyma

kāhāṅ — na jedné straně; sarvasva — veškerý majetek; veci' — prodávající; laya — bere; deyā yāya — nelze zaplatit; kauḍi — dluh; kāhāṅ — na druhou stranu; dvi-guṇa vartana — dvojnásobný plat; parāya — navléká; neta-dhaḍi — hedvábný šál.

Překlad

Na jedné straně Gopīnātha Paṭṭanāyaka nedokázal splatit svůj dluh ani prodejem veškerého svého majetku, na druhou stranu dostal dvojnásobný plat a byl poctěn hedvábným šálem.

Verš

prabhura icchā nāhi, tāre kauḍi chāḍāibe
dviguṇa vartana kari’ punaḥ ‘viṣaya’ dibe

Synonyma

prabhura icchā — Pánovo přání; nāhi — nebylo; tāre kauḍi chāḍāibe — aby byl zbaven dluhů; dvi-guṇa — dvojnásobně; vartana kari' — zvyšující plat; punaḥ — znovu; viṣaya dibe — měl být dosazen na své místo.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu si nepřál, aby byl Gopīnātha Paṭṭanāyaka zbaven dluhů vládě, aby dostal dvojnásobný plat ani aby byl dosazen jako výběrčí na stejném místě.

Verš

tathāpi tāra sevaka āsi’ kaila nivedana
tāte kṣubdha haila yabe mahāprabhura mana

Synonyma

tathāpi — přesto; tāra sevaka — jeho služebník; āsi' — když přišel; kaila nivedana — předložil; tāte — tím; kṣubdha haila — byla zneklidněna; yabe — když; mahāprabhura mana — mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Když za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přišel služebník Gopīnātha Paṭṭanāyaky a řekl Pánu o jeho nepříjemné situaci, Pán byl zneklidněný a nespokojený.

Verš

viṣaya-sukha dite prabhura nāhi manobala
nivedana-prabhāveha tabu phale eta phala

Synonyma

viṣaya — z hmotného bohatství; sukha — štěstí; dite — udělit; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nāhi — není; manobala — touha; nivedana-prabhāveha — jen proto, že Mu o tom řekli; tabu — přesto; phale eta phala — bylo dosaženo takového výsledku.

Překlad

Pán neměl v úmyslu svému oddanému udělit štěstí v podobě hmotného bohatství, ale stačilo, že Mu o všem řekli, a dostavil se ten neobyčejný výsledek.

Verš

ke kahite pāre gaurera āścarya svabhāva?
brahmā-śiva ādi yāṅra nā pāya antarbhāva

Synonyma

ke — kdo; kahite pāre — dokáže odhadnout; gaurera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āścarya svabhāva — úžasné vlastnosti; brahmā-śiva — Pán Brahmā, Pán Śiva; ādi — a další; yāṅra — jehož; pāya — nedokáží pochopit; antarbhāva — úmysl.

Překlad

Nikdo nedokáže odhadnout rozsah úžasných vlastností Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ani Pán Brahmā a Pán Śiva nechápou Jeho úmysly.

Verš

ethā kāśī-miśra āsi’ prabhura caraṇe
rājāra caritra saba kailā nivedane

Synonyma

ethā — sem; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āsi' — když přišel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — k nohám; rājāra — krále; caritra saba — o veškerém chování; kailā nivedane — informoval.

Překlad

Kāśī Miśra šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a podrobně Mu vylíčil všechny královy úmysly.

Verš

prabhu kahe, — “kāśī-miśra, ki tumi karilā?
rāja-pratigraha tumi āmā’ karāilā?”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kāśī-miśra — Můj drahý Kāśī Miśro; ki — co; tumi karilā — jsi udělal; rāja-pratigraha — braní od krále; tumi — ty; āmā' — Mě; karāilā — přiměl jsi učinit.

Překlad

Když si Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl, jaké taktiky Kāśī Miśra na krále použil, řekl mu: „Kāśī Miśro, co jsi to udělal? Způsobil jsi, že jsem nepřímo přijal pomoc od krále.“

Význam

Jakmile král vyslechl podrobnosti o nešťastném rozsudku nad Gopīnāthem Paṭṭanāyakou, prominul mu dluh hlavně kvůli pocitu, že to celé Śrī Caitanyu Mahāprabhua velmi mrzí. Pánovi se nezamlouvala myšlenka, že dluh prominutý Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi je nepřímo laskavost prokázaná Jemu, a proto okamžitě protestoval.

Verš

miśra kahe, — “śuna, prabhu, rājāra vacane
akapaṭe rājā ei kailā nivedane

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; śuna — prosím poslouchej; prabhu — můj drahý Pane; rājāra vacane — králův výrok; akapaṭe — bez postranních úmyslů; rājā — král; ei — toto; kailā nivedane — přednesl.

Překlad

Kāśī Miśra řekl: „Můj drahý Pane, král to udělal bez postranních úmyslů. Prosím poslouchej, co řekl.“

Verš

‘prabhu yena nāhi jānena, — rājā āmāra lāgiyā
dui-lakṣa kāhana kauḍi dileka chāḍiyā

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yena — aby; nāhi jānena — nemyslel si; rājā — král; āmāra lāgiyā — pro Mě; dui-lakṣa kāhana kauḍi — 200 000 kāhan kauḍi; dileka chāḍiyā — odpustil.

Překlad

„Král řekl: ,Mluv s Pánem tak, aby si nemyslel, „Kvůli Mě král odpustil 200 000 kāhan kauḍi.“̀  “

Význam

Kauḍi je jako americký cent nebo japonský jen. V dávných dobách byla nejnižší jednotkou měny lasturka zvaná kauḍi. Čtyři kauḍi tvořily jednu gaṇḍu, dvacet gaṇḍ jednu paṇu a šestnáct paṇ jednu kāhanu. Gopīnātha Paṭṭanāyaka dlužil vládě 200 000 kāhan. Král mu tento dluh odpustil, dosadil ho zpátky do jeho postavení a zdvojnásobil mu plat.

Verš

bhavānandera putra saba — mora priyatama
iṅhā-sabākāre āmi dekhi ātma-sama

Synonyma

bhavānandera — Bhavānandy Rāye; putra saba — všichni synové; mora — mně; priyatama — velmi drazí; iṅhā-sabākāre — je všechny; āmi — já; dekhi — vidím; ātma-sama — jako mé příbuzné.

Překlad

„  ,Řekni Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, že všichni synové Bhavānandy Rāye jsou mi zvláště drazí. Považuji je za členy své rodiny.̀  “

Verš

ataeva yāhāṅ yāhāṅ dei adhikāra
khāya, piye, luṭe, vilāya, nā karoṅ vicāra

Synonyma

ataeva — proto; yāhāṅ yāhāṅ — kdekoliv; dei adhikāra — dosadím je; khāya — jedí; piye — pijí; luṭe — zpronevěřují; vilāya — rozdávají; karoṅ vicāra — neberu v úvahu.

Překlad

„  ,Učinil jsem z nich proto výběrčí v různých místech, a přestože utrácejí vládní prostředky a jedí, pijí, zpronevěřují a rozdávají je, jak se jim zachce, neberu to příliš vážně.̀  “

Verš

rājamahindāra ‘rājā’ kainu rāma-rāya
ye khāila, yebā dila, nāhi lekhā-dāya

Synonyma

rājamahindāra — oblasti zvané Rádžmandrí; rājā — správcem; kainu — učinil jsem; rāma-rāya — Rāmānandu Rāye; ye khāila — kolik peněz vzal; yebā — cokoliv; dila — rozdal; nāhi lekhā-dāya — není záznam.

Překlad

„  ,Rāmānandu Rāye jsem jmenoval správcem Rádžmandrí a prakticky neexistují záznamy o tom, kolik peněz v této pozici přijal a rozdal.̀  “

Význam

Nedaleko Rádžmandrí se nachází známá železniční stanice. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī poznamenává, že současné město Rádžmandrí se nachází na severním břehu Gódávarí. V době, kdy byl Rāmānanda Rāya guvernérem, však byl hlavním městem Vidjánagar neboli Vidjápur ležící na jižním břehu Gódávarí u jejího ústí do moře. Tato část země byla tehdy známá jako Rádžmandrí. Severně od Kalinga-déše leží Utkalinga neboli stát Urísa. Hlavní město jižní Urísy bylo známé jako Rádžmandrí, ale nyní se Rádžmandrí nachází jinde.

Verš

gopīnātha ei-mata ‘viṣaya’ kariyā
dui-cāri-lakṣa kāhana rahe ta’ khāñā

Synonyma

gopīnātha — Gopīnātha; ei-mata — takto; viṣaya kariyā — pracující s penězi; dui-cāri-lakṣa kāhana — dvě stě až čtyři sta tisíc kāhan; rahe ta' khāñā — utrácí, jak se mu zachce.

Překlad

„  ,Také Gopīnātha jako výběrčí běžně utrácí 200 000 až 400 000 kāhan, jak se mu zachce.̀  “

Verš

kichu deya, kichu nā deya, nā kari vicāra
‘jānā’-sahita aprītye duḥkha pāila ei-bāra

Synonyma

kichu — něco; deya — zaplatí; kichu — něco; deya — nezaplatí; kari vicāra — nezvažuji; jānā sahita — s princem; aprītye — kvůli nějaké neshodě; duḥkha pāila — dostal se do takových problémů; ei-bāra — tentokrát.

Překlad

„  ,Gopīnātha Paṭṭanāyaka něco vybere, něco utratí po svém, ale já to neberu příliš vážně. Tentokrát se však dostal do úzkých kvůli neshodě s princem.̀  “

Verš

‘jānā’ eta kailā, — ihā mui nāhi jānoṅ
bhavānandera putra-sabe ātma-sama mānoṅ

Synonyma

jānā — princ; eta — tak; kailā — udělal; ihā — toto; mui — já; nāhi jānoṅ — nevěděl jsem; bhavānandera putra — syny Bhavānandy Rāye; sabe — všechny; ātma-sama mānoṅ — považuji za své příbuzné.

Překlad

„  ,Princ takovou situaci vytvořil bez mého vědomí, ale já ve skutečnosti beru všechny syny Bhavānandy Rāye jako své příbuzné.̀  “

Verš

tāṅhā lāgi’ dravya chāḍi’ — ihā māt jāne
‘sahajei mora prīti haya tāhā-sane’ ”

Synonyma

tāṅhā lāgi' — jim; dravya chāḍi' — odpouštím dluh; ihā — toto; māt jāne — On neví; sahajei — přirozeně; mora prīti — moje náklonnost; haya — je; tāhā-sane — s nimi všemi.

Překlad

„  ,Díky mému důvěrnému vztahu s nimi jsem Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustil veškeré dluhy. Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom neví. Vše, co jsem udělal, jsem udělal na základě svého důvěrného vztahu s rodinou Bhavānandy Rāye.̀  “

Verš

śuniyā rājāra vinaya prabhura ānanda
hena-kāle āilā tathā rāya bhavānanda

Synonyma

śuniyā — když slyšel; rājāra — krále; vinaya — pokora; prabhura ānanda — Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost; hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; tathā — tam; rāya bhavānanda — Bhavānanda Rāya.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl od Kāśīho Miśry všechny tyto popisy královy mentality, měl velkou radost. Tehdy tam přišel Bhavānanda Rāya.

Verš

pañca-putra-sahite āsi’ paḍilā caraṇe
uṭhāñā prabhu tāṅre kailā āliṅgane

Synonyma

pañca-putra-sahite — s pěti syny; āsi' — když přišel; paḍilā caraṇe — padli u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; uṭhāñā — poté, co ho zvedl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kailā āliṅgane — obejmul.

Překlad

Bhavānanda Rāya se svými pěti syny padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán jej zvedl a obejmul.

Verš

rāmānanda-rāya ādi sabāi mililā
bhavānanda-rāya tabe balite lāgilā

Synonyma

rāmānanda-rāya ādi — Rāmānanda Rāya a další bratři; sabāi — všichni; mililā — se setkali; bhavānanda-rāya — Bhavānanda Rāya; tabe — potom; balite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Rāmānanda Rāya, všichni jeho bratři i otec se setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Bhavānanda Rāya potom promluvil.

Verš

“tomāra kiṅkara ei saba mora kula
e vipade rākhi’ prabhu, punaḥ nilā mūla

Synonyma

tomāra kiṅkara — Tvoji služebníci; ei saba — všichni tito; mora kula — moje rodina; e vipade — v tomto velkém nebezpečí; rākhi' — protože jsi zachránil; prabhu — můj Pane; punaḥ — znovu; nilā mūla — koupil jsi.

Překlad

„Všichni tito členové mé rodiny,“ řekl, „jsou Tvoji věční služebníci. Ty jsi nás ochránil před tímto velkým nebezpečím, a tak sis nás koupil za správnou cenu.“

Verš

bhakta-vātsalya ebe prakaṭa karilā
pūrve yena pañca-pāṇḍave vipade tārilā”

Synonyma

bhakta-vātsalya — lásku ke svým oddaným; ebe — nyní; prakaṭa karilā — ukázal jsi; pūrve — dříve; yena — jako; pañca-pāṇḍave — pět Pāṇḍuovců; vipade — před nebezpečím; tārilā — zachránil jsi.

Překlad

„Nyní jsi ukázal, jakou lásku chováš ke svým oddaným, podobně jako jsi v minulosti zachránil pět Pāṇḍuovců před velkým nebezpečím.“

Verš

‘netadhaṭī’-māthe gopīnātha caraṇe paḍilā
rājāra kṛpā-vṛttānta sakala kahilā

Synonyma

netadhaṭī-māthe — s hedvábným šálem na hlavě; gopīnātha — Gopīnātha Paṭṭanāyaka; caraṇe paḍilā — padl k lotosovým nohám; rājāra — králově; kṛpā-vṛttānta — příběh o milosti; sakala — celý; kahilā — vyprávěl.

Překlad

S hlavou přikrytou šálem z hedvábí padl Gopīnātha Paṭṭanāyaka k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a podrobně Mu popsal milost, které se mu od krále dostalo.

Verš

“bākī-kauḍi bāda, āra dviguṇa vartana kailā
punaḥ ‘viṣaya’ diyā ‘neta-dhaṭī’ parāilā

Synonyma

bākī-kauḍi bāda — odpuštění zbývajícího dluhu; āra — a; dvi-guṇa — dvojnásobný; vartana kailā — učinil plat; punaḥ — znovu; viṣaya diyā — dávající postavení; neta-dhaṭī parāilā — ozdobil hedvábným šálem.

Překlad

„Král mi odpustil zbytek dluhu,“ řekl. „Znovu mě dosadil na mé místo udělením tohoto hedvábného šálu, a zdvojnásobil mi plat.“

Verš

kāhāṅ cāṅgera upara sei maraṇa-pramāda!
kāhāṅ ‘neta-dhaṭī’ punaḥ, — e-saba prasāda!

Synonyma

kāhāṅ — na jedné straně; cāṅgera upara — na cāṅze; sei — toto; maraṇa-pramāda — smrtelné nebezpečí; kāhāṅ — na druhé straně; neta-dhaṭī — hedvábný šál; punaḥ — znovu; e-saba — všechna tato; prasāda — milost.

Překlad

„Byl jsem postaven na cāṅgu, abych byl popraven, ale místo toho jsem byl poctěn tímto hedvábným šálem. To vše je Tvá milost.“

Verš

cāṅgera upare tomāra caraṇa dhyāna kailuṅ
caraṇa-smaraṇa-prabhāve ei phala pāiluṅ

Synonyma

cāṅgera upare — na cāṇze; tomāra caraṇa — o Tvých lotosových nohou; dhyāna kailuṅ — meditoval jsem; caraṇa-smaraṇa-prabhāve — silou vzpomínání na Tvé lotosové nohy; ei phala — tyto výsledky; pāiluṅ — získal jsem.

Překlad

„Na cāṅze jsem začal meditovat o Tvých lotosových nohou a síla tohoto vzpomínání mi přinesla všechny tyto výsledky.“

Verš

loke camatkāra mora e saba dekhiyā
praśaṁse tomāra kṛpā-mahimā gāñā

Synonyma

loke — mezi lidmi; camatkāra — velký údiv; mora — moje; e saba — to vše; dekhiyā — jelikož viděli; praśaṁse — oslavují; tomāra — Tvé; kṛpā — milosti; mahimā — velikost; gāñā — opěvující.

Překlad

„Lidé žasnou nad tím, co se mi přihodilo, a opěvují velikost Tvé milosti.“

Verš

kintu tomāra smaraṇera nahe ei ‘mukhya-phala’
‘phalābhāsa’ ei, — yāte ‘viṣaya’ cañcala

Synonyma

kintu — ale; tomāra — Tebe; smaraṇera — vzpomínání na; nahe — není; ei — toto; mukhya-phala — hlavní výsledek; phala-ābhāsa — záblesk výsledku; ei — toto; yāte — protože; viṣaya — hmotné bohatství; cañcala — pomíjivé.

Překlad

„To však nejsou hlavní výsledky meditace o Tvých lotosových nohou, můj Pane. Hmotné bohatství je velmi pomíjivé, a proto je to jen záblesk výsledku Tvé milosti.“

Význam

Meditací o lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua lze dosáhnout nejvyšší dokonalosti života. Lidé se obvykle zajímají o čtyři zásady náboženství, kterými jsou zbožnost, hmotné bohatství, uspokojování smyslů a osvobození. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra) se však uvádí, že dosažení úspěchu v těchto čtyřech hmotných a duchovních kategoriích není skutečným výsledkem oddané služby. Tím je opravdové rozvinutí spící lásky ke Kṛṣṇovi bez ohledu na okolnosti. Gopīnātha Paṭṭanāyaka mohl milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit, že hmotný prospěch, kterého dosáhl, není konečným výsledkem meditování o Pánových lotosových nohách. Skutečný výsledek přichází, když se člověk odpoutá od hmotného bohatství. Gopīnātha Paṭṭanāyaka se proto modlil k Pánu o tuto odpoutanost.

Verš

rāma-rāye, vāṇīnāthe kailā ‘nirviṣaya’
sei kṛpā mote nāhi, yāte aiche haya!

Synonyma

rāma-rāye — Rāmānandu Rāye; vāṇīnāthe — Vāṇīnātha; kailā — učinil jsi; nirviṣaya — prostými veškeré připoutanosti ke hmotě; sei kṛpā — tuto milost; mote nāhi — nezískal jsem; yāte — kterou; aiche — taková; haya — je.

Překlad

„Tvou skutečnou milost dostali Rāmānanda Rāya a Vāṇīnātha, protože je jsi zbavil pout k veškerému hmotnému bohatství. Myslím, že mně se takové milosti nedostalo.“

Verš

śuddha kṛpā kara, gosāñi, ghucāha ‘viṣaya’
nirviṇṇa ha-inu, mote ‘viṣaya’ nā haya”

Synonyma

śuddha kṛpā — čistou milost; kara — prosím uděl mi; gosāñi — můj Pane; ghucāha viṣaya — nechť jsem zbaven všeho toho hmotného bohatství; nirviṇṇa — odpoutaným; ha-inu — stal jsem se; mote viṣaya haya — už se o hmotné bohatství nezajímám.

Překlad

„Uděl mi prosím svou čistou milost, abych se také stal odříkavým. Už nemám zájem o hmotný požitek.“

Verš

prabhu kahe, — “sannyāsī yabe ha-ibā pañca-jana
kuṭumba-bāhulya tomāra ke kare bharaṇa?

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; sannyāsīsannyāsī; yabe — když; ha-ibā — bude; pañca-jana — pět osob; kuṭumba-bāhulya — mnoho členů rodiny; tomāra — tvojí; ke — kdo; kare bharaṇa — bude živit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kdo bude živit vaši velkou rodinu, když všichni přijmete stav odříkání a ztratíte zájem zabývat se penězi?“

Verš

mahā-viṣaya kara, kibā virakta udāsa
janme-janme tumi pañca — mora ‘nija-dāsa’

Synonyma

mahā-viṣaya — rozsáhlé hmotné činnosti; kara — vykonáváte; kibā — nebo; virakta — odříkaví; udāsa — bez připoutanosti; janme-janme — život za životem; tumi pañca — vás pět; mora — Moji; nija-dāsa — vlastní služebníci.

Překlad

„Ať už jste pohroužení v hmotných činnostech, nebo přijímáte naprosté odříkání, vás pět bratrů je život za životem Mými věčnými služebníky.“

Význam

Podle komentáře Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura bychom měli neustále myslet na to, že jsme věčně služebníky Kṛṣṇy. Ať už jsme zaměstnáni hmotnými činnostmi, které obnášejí zacházení s penězi, nebo ve stavu odříkání, vždy bychom měli myslet na to, že jsme věčnými služebníky Boha, protože to je skutečné postavení živé bytosti. Jak přijetí sannyāsu, tak zacházení s penězi jsou vnější záležitosti. Za všech okolností je třeba myslet na to, jak potěšit a uspokojit Kṛṣṇu. Potom ani ten, kdo je zapojený do rozsáhlých hmotných transakcí, nebude připoutaný. Jakmile však zapomeneme, že jsme věčnými služebníky Kṛṣṇy, čeká nás hmotné zapletení. Pokud si je však člověk neustále vědom toho, že Kṛṣṇa je svrchovaný vládce a on sám je Kṛṣṇův věčný služebník, zůstává za všech okolností osvobozený. Hmotné činnosti vytvářející pouta ho neovlivní.

Verš

kintu mora kariha eka ‘ājñā’ pālana
‘vyaya nā kariha kichu rājāra mūla-dhana’

Synonyma

kintu — ale; mora — Mému; kariha — jen vykonávej; eka — jednomu; ājñā — pokynu; pālana — poslušnost vůči; vyaya kariha — nikdy neutrácej; kichu — jakýkoliv; rājāra mūla-dhana — králův majetek.

Překlad

„Musíš ale uposlechnout jeden Můj příkaz. Neutrácej nic z králových příjmů.“

Význam

Ten, kdo zapomene na to, že je Kṛṣṇův věčný služebník, se dopouští mnoha hříšných činností, ale ten, kdo stále zaujímá postavení Kṛṣṇova věčného služebníka, se od cesty morálky, zbožnosti a etiky nemůže odchýlit. Dnes lidé po celém světě, a zvláště v Indii, zapomněli na svůj vztah s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a Jeho věčnými služebníky, a proto zásady morálky, zbožnosti a etiky již téměř vymizely. Tato situace je pro lidskou společnost krajně škodlivá. Každý by se proto měl snažit přijmout vědomí Kṛṣṇy a následovat zásady Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

rājāra mūla-dhana diyā ye kichu labhya haya
sei dhana kariha nānā dharme-karme vyaya

Synonyma

rājāra — králova; mūla-dhana — příjmu; diyā — po zaplacení; ye kichu labhya haya — cokoliv získáš; sei — tyto; dhana — peníze; kariha nānā dharme-karme vyaya — utrácej za různé zbožné a plodonosné činnosti.

Překlad

„Nejdříve králi zaplať, co mu patří, a zbytek potom můžeš utratit za zbožné a plodonosné činnosti.“

Verš

asad-vyaya nā kariha, — yāte dui-loka yāya”
eta bali’ sabākāre dilena vidāya

Synonyma

asat-vyaya kariha — neutrácej za hříšné činnosti; yāte — čímž; dui-loka yāya — člověk ztratí tento i příští život; eta bali' — to když dořekl; sabākāre — se všemi; dilena vidāya — rozloučil se.

Překlad

„Za hříšné činnosti neutrať ani haléř, protože tím přijdeš o všechno v tomto i příštím životě.“ Po těchto slovech se s nimi Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil.

Verš

rāyera ghare prabhura ‘kṛpā-vivarta’ kahila
bhakta-vātsalya-guṇa yāte vyakta haila

Synonyma

rāyera — Bhavānandy Rāye; ghare — v domě; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-vivarta — milost vypadající jako něco jiného; kahila — hovořilo se; bhakta-vātsalya-guṇa — vlastnost náklonnosti k oddaným; yāte — ve které; vyakta haila — byla zjevena.

Překlad

V rodině Bhavānandy Rāye se tak hovořilo o milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. I když to vypadalo jako něco jiného, jednalo se o jasný projev milosti.

Význam

Výsledkem rozvoje duchovního poznání není hmotný pokrok, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu poučil Gopīnātha Paṭṭanāyaku, jak používat hmotné bohatství bez hromadění následků za hříšný život. Z tohoto pokynu to vypadá, jako by Pán Gopīnātha Paṭṭanāyaku pobízel ke zlepšování hmotných podmínek. Tak tomu ale není. Byl to ve skutečnosti jen projev Jeho velké náklonnosti ke svému oddanému.

Verš

sabāya āliṅgiyā prabhu vidāya yabe dilā
hari-dhvani kari’ saba bhakta uṭhi’ gelā

Synonyma

sabāya — všechny; āliṅgiyā — objímající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidāya — rozloučení; yabe dilā — když dal; hari-dhvani kari' — zpívající svaté jméno Hariho; saba bhakta — všichni oddaní; uṭhi' — zvedli se a; gelā — odešli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je všechny obejmul a rozloučil se s nimi. Všichni oddaní pak vstali a za hlasitého zpěvu svatého jména Hariho odešli.

Verš

prabhura kṛpā dekhi’ sabāra haila camatkāra
tāhārā bujhite nāre prabhura vyavahāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; dekhi' — když viděli; sabāra haila camatkāra — všichni žasli; tāhārā — oni; bujhite nāre — nechápali; prabhura vyavahāra — chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni ti, kdo viděli, jakou neobyčejnou milostí Pán obdařil rodinu Bhavānandy Rāye, nevycházeli z údivu. Nemohli chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit.

Verš

tārā sabe yadi kṛpā karite sādhila
‘āmā’ haite kichu nahe — prabhu tabe kahila

Synonyma

tārā — oni; sabe — všichni; yadi — když; kṛpā karite — projevit milost; sādhila — požádali; āmā haite kichu nahe — nemohu nic dělat; prabhu — Pán Caitanya; tabe — tehdy; kahila — odpověděl.

Překlad

Pán totiž na žádosti všech oddaných o milost Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpovídal, že s tím nemůže nic dělat.

Význam

Hříšný člověk ztrácí vyhlídky na duchovní pokrok i hmotné bohatství. Pokud si někdo jen užívá hmotného světa pro uspokojení smyslů, je zajisté odsouzen ke zkáze. Rozvoj hmotného bohatství není přímá milost Nejvyšší Osobnosti Božství. Je to však náznak Pánovy nepřímé milosti, protože dokonce i člověk příliš připoutaný k hmotnému blahobytu se může postupně odpoutat a povznést na duchovní úroveň. Poté může Pánu prokazovat bezpříčinnou, očištěnou službu. Śrī Caitanya Mahāprabhu svým výrokem āmā haite kichu nahe („Nemám s tím nic společného“) stanovil ideální příklad pro člověka ve stavu odříkání. Pokud se totiž sannyāsī bude zastávat nějakého viṣayīho neboli člověka pohrouženého v hmotných činnostech, stane se jeho chování terčem kritiky. Člověk ve stavu odříkání by se neměl zajímat o hmotné činnosti, a pokud to z náklonnosti k určité osobě dělá, je třeba to považovat za jeho zvláštní milost.

Verš

gopīnāthera nindā, āra āpana-nirveda
ei-mātra kahila — ihāra nā bujhibe bheda

Synonyma

gopīnāthera nindā — potrestání Gopīnātha Paṭṭanāyaky; āra — a; āpana-nirveda — Jeho nezájem; ei — to; mātra — jednoduše; kahila — popsal jsem; ihāra — toho; bujhibe bheda — nelze pochopit hluboký význam.

Překlad

Popsal jsem potrestání Gopīnātha Paṭṭanāyaky a nezájem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Hluboký význam tohoto chování je však velmi těžké pochopit.

Verš

kāśī-miśre nā sādhila, rājāre nā sādhila
udyoga vinā mahāprabhu eta phala dila

Synonyma

kāśī-miśre — Kāśīho Miśru; sādhila — nežádal; rājāre — krále; sādhila — nežádal; udyoga vinā — beze snahy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; eta — takový; phala — výsledek; dila — dal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dal Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi tolik i bez toho, aby přímo o něco žádal Kāśīho Miśru či krále.

Verš

caitanya-caritra ei parama gambhīra
sei bujhe, tāṅra pade yāṅra mana ‘dhīra’

Synonyma

caitanya-caritra — chování Pána Caitanyi; ei — toto; parama gambhīra — velmi hluboké; sei bujhe — ten chápe; tāṅra pade — na Jeho lotosové nohy; yāṅra — jehož; mana — mysl; dhīra — rozvážná.

Překlad

Záměry Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou tak hluboké, že je může pochopit jedině ten, kdo má naprostou víru ve službu lotosovým nohám Pána.

Verš

yei ihāṅ śune prabhura vātsalya-prakāśa
prema-bhakti pāya, tāṅra vipada yāya nāśa

Synonyma

yei — ten, kdo; ihāṅ — toto; śune — poslouchá; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vātsalya-prakāśa — projev zvláštní náklonnosti; prema-bhakti — láskyplnou oddanou službu; pāya — získá; tāṅra — jeho; vipada — nebezpečí v životě; yāya nāśa — je zničeno.

Překlad

Ten, kdo naslouchá o této události týkající se činností Gopīnātha Paṭṭanāyaky a bezpříčinné milosti, kterou mu Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil, bude zajisté povýšen na úroveň extatické lásky k Pánu a veškerá nebezpečí, která mu hrozí, budou odvrácena, ať to chápe, nebo ne.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující osvobození Gopīnātha Paṭṭanāyaky a projev bezpříčinné milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua vůči svému oddanému.