Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Osvobození Gopīnātha Paṭṭanāyaky

Toto je shrnutí deváté kapitoly: Gopīnātha Paṭṭanāyaka, syn Bhavānandy Rāye, byl zaměstnaný ve vládní službě, ale zneužil nějaké prostředky z pokladnice. Baḍa-jānā, nejstarší syn krále Pratāparudry, proto nařídil, aby byl popraven. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl tedy postaven na cāṅgu k vykonání rozsudku, ale milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl osvobozen, a dokonce i povýšen.

Text 1:
Nesčetní slavní následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua přivedli do poušti podobných srdcí nešťastných lidí trvalou povodeň záplavou extatické lásky.
Text 2:
Sláva Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, nejmilostivější ze všech inkarnací! Sláva Pánu Nityānandovi, jehož srdce je vždy plné soucitu!
Text 3:
Sláva nesmírně milostivému Advaitovi Ācāryovi! Sláva oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří jsou neustále zaplaveni transcendentální blažeností!
Text 4:
Śrī Caitanya Mahāprabhu tak žil se svými společníky v Níláčale (Džagannáth Purí), neustále pohroužený v extatické lásce ke Kṛṣṇovi.
Text 5:
Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále pociťoval vlny odloučení od Kṛṣṇy, uvnitř i vně, a Jeho mysl i tělo byly rozrušené různými duchovními proměnami.
Text 6:
Ve dne zpíval, tančil a hleděl v chrámu na Pána Jagannātha. V noci si ve společnosti Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara vychutnával transcendentální blaženost.
Text 7:
Śrī Caitanyu Mahāprabhua chodili navštěvovat lidé ze všech tří světů. Každý, kdo Ho viděl, získal transcendentální poklad lásky ke Kṛṣṇovi.
Text 8:
Převlečeni za lidské bytosti navštěvovali Śrī Caitanyu Mahāprabhua obyvatelé sedmi vyšších planetárních soustav, včetně polobohů, Gandharvů a Kinnarů, a také obyvatelé sedmi nižších planetárních soustav (Pātālaloky), včetně démonů a hadích bytostí.
Text 9:
Za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem chodili různě odění lidé ze sedmi ostrovů a devíti khaṇḍ.
Text 10:
Śrī Caitanyu Mahāprabhua přišli navštívit Prahlāda Mahārāja, Bali Mahārāja, Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī a další velcí mudrci. Když Ho viděli, upadli v extázi lásky ke Kṛṣṇovi do bezvědomí.
Text 11:
Jelikož lidé, kteří nebyli v místnosti, nemohli Śrī Caitanyu Mahāprabhua spatřit, dělali velký hluk. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto občas vyšel ven a řekl jim: „Zpívejte Hare Kṛṣṇa.“
Text 12:
Pána chodili navštívit lidé všeho druhu, a když Ho uviděli, zaplavila je extatická láska ke Kṛṣṇovi. Takto trávil Śrī Caitanya Mahāprabhu své dny a noci.
Text 13:
Jednoho dne za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem znenadání přišli lidé a řekli Mu: „Baḍa-jānā, králův nejstarší syn, odsoudil Gopīnātha Paṭṭanāyaku, syna Bhavānandy Rāye, k trestu smrti a postavil ho na cāṅgu.“
Text 14:
„Baḍa-jānā dal pod plošinu meče,“ říkali, „a Gopīnātha na ně svrhne. Ó Pane, jedině Ty ho můžeš zachránit.“
Text 15:
„Bhavānanda Rāya i celá jeho rodina jsou Tvoji služebníci, proto se sluší, abys Bhavānandova syna zachránil.“
Text 16:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Proč ho král trestá?“ Lidé Mu potom vylíčili celý incident.
Text 17:
Lidé řekli: „Gopīnātha Paṭṭanāyaka, bratr Rāmānandy Rāye, byl vždy vládním pokladníkem.“
Text 18:
„Sloužil v místě zvaném Máldžáthjá Dandapát. Vybíral tam peníze, které ukládal do vládní pokladny.“
Text 19:
„Jednou uložil vybrané peníze, ale 200 000 kāhan lasturek scházelo. Král od něho tedy tento obnos požadoval.“
Text 20:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka odpověděl: ,Momentálně nemám hotovost, kterou bych ti mohl vrátit. Dej mi prosím čas, a já postupně tvoji pokladnu naplním z nákupu a prodeje svého zboží.̀  “
Text 21:
„  ,Mám deset až dvanáct koní, které si můžeš za přiměřenou cenu okamžitě nechat.̀ Poté, co to řekl, přivedl koně králi ke dveřím.“
Text 22:
„Jeden z princů byl dobrý vodhadu ceny koní. Král pro něho tedy nechal poslat, aby přišel i s jeho ministry a přáteli.“
Text 23:
„Princ ale koně záměrně podhodnotil. Když Gopīnātha Paṭṭanāyaka slyšel, o jaké mluví ceně, velmi se rozzlobil.“
Text 24:
„Charakteristickou vlastností tohoto prince bylo, že otáčel krk tak, že hleděl nahoru do nebe a jeho oči neustále těkaly sem a tam.“
Text 25:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka měl královu laskavou přízeň. Prince se proto nebál a kritizoval ho.“
Text 26:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka řekl: ,Moji koně neotáčejí své krky a nedívají se nahoru, proto není dobré jejich cenu snižovat.̀  “
Text 27:
„Prince velmi rozzlobilo, když slyšel tuto kritiku. Šel za králem a napovídal mu o Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi mnoho lží.“
Text 28:
„Řekl: ,Ten Gopīnātha Paṭṭanāyaka nechce svůj dluh splatit. Místo toho peníze pod nějakou záminkou promrhá. Pokud vydáš rozkaz, postavím ho na cāṅgu a tak ty peníze dostanu.̀  “
Text 29:
„Král odpověděl: ,Udělej cokoliv, co považuješ za nejlepší. Jakýkoliv prostředek, který ti pomůže dostat zpátky peníze, je v pořádku.̀  “
Text 30:
„Princ se tedy vrátil, vyzvedl Gopīnātha Paṭṭanāyaku na plošinu cāṅgy a pod ní rozložil meče, na které měl být svržen.“
Text 31:
Śrī Caitanya Mahāprabhu si to vyslechl a poté s láskyplným hněvem řekl: „Gopīnātha Paṭṭanāyaka nechce vrátit peníze, které králi dluží. Co je tedy špatného na tom, že ho chce král potrestat?“
Text 32:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka má vybírat peníze pro vládu, ale on je zneužívá. Z krále nemá strach a marnotratně rozhazuje za dívání na tanečnice.“
Text 33:
„Inteligentní člověk může sloužit vládě. Nejprve ať zaplatí příslušný obnos, a zbytek pak může utratit.“
Text 34:
V tu chvíli tam přiběhl další člověk se zprávou, že byl zatčen Vāṇīnātha Rāya a celá jeho rodina.
Text 35:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Král musí osobně zajistit chybějící peníze. Já jsem jen sannyāsī, příslušník stavu odříkání. Co s tím nadělám?“
Text 36:
Tehdy všichni oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm padli k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a přednesli následující žádost.
Text 37:
„Všichni v rodině Rāmānandy Rāye jsou Tvoji věční služebníci. Teď jsou v nebezpečí, a proto se nehodí, abys k nim byl tak lhostejný.“
Text 38:
Po vyslechnutí těchto slov Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobeně promluvil: „Vy Mi chcete poručit, abych šel za králem.“
Text 39:
„Podle vás bych měl jít do králova paláce a rozprostřít tam svou látku, abych od něho vyžebral nějaké peníze.“
Text 40:
„Sannyāsī nebo brāhmaṇa může samozřejmě žebrat až do výše pěti gaṇḍ. Proč by měl ale dostat nepřiměřený obnos 200 000 kāhan lasturek?“
Text 41:
Tehdy přiběhla další osoba s tím, že Gopīnātha Paṭṭanāyaku už připravili ke svržení na hroty mečů.
Text 42:
Když to oddaní uslyšeli, znovu na Pána naléhali, ale Pán jim na to řekl: „Já jsem žebrák. Já s tím nemohu nic udělat.“
Text 43:
„Jestli ho tedy chcete zachránit, měli byste se všichni společně modlit u lotosových nohou Jagannātha.“
Text 44:
„Pán Jagannātha je Nejvyšší Osobnost Božství, vlastník veškerých energií. Může proto jednat svobodně a udělat či odvrátit, cokoliv se Mu zachce.“
Text 45:
Po této odpovědi Śrī Caitanyi Mahāprabhua se úředník jménem Haricandana Pātra vydal za králem a promluvil s ním.
Text 46:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je koneckonců tvůj věrný služebník,“ řekl. „Odsoudit služebníka k smrti není dobré chování.“
Text 47:
„Jeho jedinou chybou je, že vládě dluží nějaké peníze. Jaký však bude prospěch z jeho zabití? Vláda prodělá, protože ty peníze už zpátky nedostane.“
Text 48:
„Lepší by bylo vzít od něho koně za správnou cenu a nechat ho postupně splatit zbytek. Proč ho zbytečně zabíjíš?“
Text 49:
Král překvapeně odpověděl: „O tom nic nevím. Proč by měl být připraven o život? Chci jenom jeho peníze.“
Text 50:
„Jdi tam a vše urovnej. Chci jen zaplatit, ne jeho život.“
Text 51:
Haricandana se pak vrátil a sdělil princi královo přání. Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl okamžitě z cāṅgy sejmut.
Text 52:
Řekli mu, že král od něho chce peníze, které mu dluží, a že se ptá, jakým způsobem to splatí. „Vezmi si prosím moje koně za správnou cenu,“ odpověděl.
Text 53:
„Zbytek podle svých možností postupně zaplatím. Ty jsi mne však chtěl bez rozmyslu zabít. Co na to mám říct?“
Text 54:
Vláda si potom za správnou cenu vzala všechny jeho koně, bylo dohodnuto, kdy bude splacen zbytek, a Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl propuštěn.
Text 55:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se posla zeptal: „Co dělal Vāṇīnātha, když ho zatkli a odvedli?“
Text 56:
Posel odpověděl: „Neustále nebojácně zpíval mahā-mantru – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.“
Text 57:
„Počítal si mantry na prstech obou rukou a po každém tisíci si na těle udělal značku.“
Text 58:
Pána velice potěšilo, když slyšel tuto zprávu. Kdo může pochopit milost, kterou Pán uděluje svému oddanému?“
Text 59:
Tehdy do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua přišel Kāśī Miśra a Pán s ním poněkud znepokojeně hovořil.
Text 60:
„Už tady nemohu zůstat,“ řekl Pán. „Půjdu do Álálanáthu. Je tady příliš rušno a Já nemám klid.“
Text 61:
„Všichni členové rodiny Bhavānandy Rāye slouží vládě, ale její příjmy všelijak utrácejí.“
Text 62:
„Jaké chyby se král dopustil? On chce vládní peníze. Oni to nejsou schopni zaplatit, a když je za to stihne trest, chodí za Mnou, abych je vysvobodil.“
Text 63:
„Když král postavil Gopīnātha Paṭṭanāyaku na cāṅgu, poslové Mi to přišli čtyřikrát oznámit.“
Text 64:
„Jako sannyāsī, žebravý mnich, chci žít sám v ústraní. Tito lidé Mi však chodí vyprávět o svém neštěstí a ruší Mě.“
Text 65:
„Dnes ho Jagannātha zachránil před smrtí, ale pokud zítra znovu nezaplatí to, co pokladně dluží, kdo ho ochrání?“
Text 66:
„Když naslouchám o činnostech materialistů, rozrušuje to Moji mysl. Není důvod, abych tu zůstával a nechával se takto rušit.“
Text 67:
Kāśī Miśra uchopil Pánovy lotosové nohy a řekl: „Proč by Tě měly tyto věci zneklidňovat?“
Text 68:
„Jsi odříkavý sannyāsī. Jaké Ty máš vztahy? Ten, kdo Tě uctívá s nějakým hmotným záměrem, je slepý vůči veškerému poznání.“
Text 69:
Kāśī Miśra pokračoval: „Pokud někdo vykonává oddanou službu pro Tvé uspokojení, jeho spící láska k Tobě se bude víc a víc probouzet. Ale ten, kdo Ti slouží pro hmotné účely, musí být považován za prvotřídního hlupáka.“
Text 70:
„Jen kvůli Tobě složil Rāmānanda Rāya funkci guvernéra v jižní Indii a Sanātana Gosvāmī své postavení ministra.“
Text 71:
„Kvůli Tobě se vzdal Raghunātha dāsa všech rodinných vztahů. Jeho otec sem poslal peníze a lidi, aby mu sloužili.“
Text 72:
„Protože však obdržel milost Tvých lotosových nohou, otcových peněz se ani nedotkne. Místo toho žebrá u stánků, kde se rozdává jídlo, a to potom jí.“
Text 73:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je urozený muž a nechce od Tebe hmotné zisky.“
Text 74:
„Nebyl to Gopīnātha, kdo za Tebou poslal všechny ty lidi, abys ho vysvobodil z nepříjemné situace, ve které se ocitl. Když však jeho přátelé a služebníci viděli, jaké neštěstí ho postihlo, obrátili se na Tebe, protože věděli, že Gopīnātha je Tobě odevzdaná duše.“
Text 75:
„Gopīnātha Paṭṭanāyaka je čistý oddaný, který Tě uctívá jen pro Tvé potěšení. O své osobní štěstí či neštěstí se nezajímá, protože to je cíl materialistů.“
Text 76:
„Ten, kdo Ti oddaně slouží dvacet čtyři hodin denně a touží jen po Tvé milosti, velmi brzy dosáhne útočiště u Tvých lotosových nohou.“
Text 77:
„  ,Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy i tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.̀  “
Text 78:
„Prosím zůstaň zde v Džagannáth Purí. Proč bys chodil do Álálanáthu? Od teď už za Tebou s materialistickými záležitostmi nikdo nepřijde.“
Text 79:
Nakonec Kāśī Miśra Pánu řekl: „Jestliže chceš Gopīnātha ochránit, tak ho Pán Jagannātha, který ho ochránil dnes, ochrání i v budoucnosti.“
Text 80:
Poté, co Kāśī Miśra takto promluvil, vrátil se z Pánova sídla do svého chrámu. V poledne k němu domů přišel král Pratāparudra.
Text 81:
Když byl král Pratāparudra v Purušóttamě, měl jednu pravidelnou povinnost.
Text 82:
Každý den chodil do domu Kāśīho Miśry masírovat jeho lotosové nohy. Král od něho také naslouchal o tom, jak bohatě je Pán Jagannātha obsluhován.
Text 83:
Když král začal mačkat jeho lotosové nohy, Kāśī Miśra mu v náznacích něco sdělil.
Text 84:
„Můj drahý králi,“ řekl, „slyš prosím jednu nevšední novinku. Śrī Caitanya Mahāprabhu chce opustit Džagannáth Purí a odejít do Álálanáthu.“
Text 85:
Jakmile král slyšel, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu chystá odejít do Álálanáthu, byl velmi nešťastný a zeptal se na důvod. Kāśī Miśra mu potom vylíčil všechny podrobnosti.
Text 86:
„Když byl Gopīnātha Paṭṭanāyaka donucen vystoupit na cāṅgu,“ řekl, „všichni jeho služebníci to utíkali říct Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“
Text 87:
„Když to Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, v srdci Ho to velmi zarmoutilo a rozzlobeně Gopīnātha Paṭṭanāyaku pokáral.“
Text 88:
„Pán říkal: ,Je vládním služebníkem, ale protože šílí po uspokojování smyslů, utrácí příjmy vlády za různé hříšné činnosti.̀  “
Text 89:
„  ,Vládní příjmy jsou posvátnější než brāhmaṇův majetek. Ten, kdo tyto prostředky zneužívá pro smyslový požitek, je velmi hříšný.̀  “
Text 90:
„  ,Ten, kdo slouží vládě, ale zneužívá vládní prostředky, si zaslouží králův trest. To je výrok všech zjevených písem.̀  “
Text 91:
„  ,Král chtěl zaplatit dluh, aniž by ho trestal, a proto je zajisté velmi zbožný. Gopīnātha Paṭṭanāyaka je však velký podvodník.̀  “
Text 92:
„  ,Neplatí králi jeho příjmy, ale chce, abych ho vysvobodil. To je velmi hříšné a Já to zde už nemohu snášet.̀  “
Text 93:
„  ,Odejdu proto z Džagannáth Purí do Álálanáthu, kde budu klidně žít, aniž bych musel naslouchat o všech těchto starostech materialistických lidí.̀  “
Text 94:
Král Pratāparudra po vyslechnutí všech těchto podrobností cítil bolest ve své mysli. Řekl: „Pokud Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstane zde v Džagannáth Purí, pak odpustím Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi všechny dluhy.“
Text 95:
„Kdybych mohl alespoň na okamžik hovořit s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nezajímal by mě ani zisk miliónů kamenů cintāmaṇi.“
Text 96:
„Ta malá suma 200 000 kāhan mě nezajímá. Vždyť já bych obětoval u lotosových nohou Pána všechno, včetně mého života i království!“
Text 97:
Kāśī Miśra králi naznačil: „Pán netouží po tom, abys mu odpustil splacení dluhu. Je nešťastný jen z toho, že má celá rodina problémy.“
Text 98:
Král odpověděl: „Neměl jsem v úmyslu způsobit Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi a jeho rodině bolest. Ani jsem nevěděl, že byl vysazen na cāṅgu a měl být svržen na meče a zabit.“
Text 99:
„On se vysmíval Puruṣottamovi Jānovi, a princ ho chtěl proto za trest vystrašit.“
Text 100:
„Osobně jdi za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a snaž se, jak to jen půjde, Ho zadržet v Džagannáth Purí. Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpouštím všechny dluhy.“
Text 101:
Kāśī Miśra řekl: „Pánovi nejde o to, abys Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustil všechny dluhy. Když to uděláš, bude z toho jen nešťastný.“
Text 102:
Král řekl: „Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustím všechny dluhy, ale Pánovi o tom neříkej. Jen Mu řekni, že všichni členové rodiny Bhavānandy Rāye včetně Gopīnātha Paṭṭanāyaky jsou přirozeně moji drazí přátelé.“
Text 103:
„Bhavānanda Rāya je hoden mého uctívání a úcty. K jeho synům proto vždy chovám přirozenou náklonnost.“
Text 104:
Král se Kāśīmu Miśrovi poklonil a vrátil se do paláce. Tam si nechal zavolat Gopīnātha Paṭṭanāyaku i nejstaršího prince.
Text 105:
Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi král řekl: „Vše, co dlužíš pokladně, je ti odpuštěno a místo zvané Máldžáthjá Dandapát je pro vybírání peněz znovu tvoje.“
Text 106:
„Už nikdy vládní peníze nezneužívej. Pokud si myslíš, že máš příliš malý plat, ode dneška ti ho zdvojnásobuji.“
Text 107:
Král domluvil a na důkaz zmocnění mu věnoval hedvábný pléd přes ramena. Potom mu řekl: „Jdi za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a požádej Ho o svolení vrátit se domů. Loučím se s tebou. Nyní můžeš jít.“
Text 108:
Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua lze zajisté udělat duchovní pokrok. Výsledky Jeho milosti ve skutečnosti nelze odhadnout.
Text 109:
Pouhým zábleskem Pánovy milosti dosáhl Gopīnātha Paṭṭanāyaka královského bohatství. Úplnou hodnotu Jeho milosti proto nikdo nespočítá.
Text 110:
Gopīnātha Paṭṭanāyaka byl postaven na cāṅgu, aby byl popraven a byly mu zabaveny všechny peníze. Místo toho mu však byly všechny dluhy prominuty a byl jmenován výběrčím na stejném místě.
Text 111:
Na jedné straně Gopīnātha Paṭṭanāyaka nedokázal splatit svůj dluh ani prodejem veškerého svého majetku, na druhou stranu dostal dvojnásobný plat a byl poctěn hedvábným šálem.
Text 112:
Pán Caitanya Mahāprabhu si nepřál, aby byl Gopīnātha Paṭṭanāyaka zbaven dluhů vládě, aby dostal dvojnásobný plat ani aby byl dosazen jako výběrčí na stejném místě.
Text 113:
Když za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přišel služebník Gopīnātha Paṭṭanāyaky a řekl Pánu o jeho nepříjemné situaci, Pán byl zneklidněný a nespokojený.
Text 114:
Pán neměl v úmyslu svému oddanému udělit štěstí v podobě hmotného bohatství, ale stačilo, že Mu o všem řekli, a dostavil se ten neobyčejný výsledek.
Text 115:
Nikdo nedokáže odhadnout rozsah úžasných vlastností Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ani Pán Brahmā a Pán Śiva nechápou Jeho úmysly.
Text 116:
Kāśī Miśra šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a podrobně Mu vylíčil všechny královy úmysly.
Text 117:
Když si Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl, jaké taktiky Kāśī Miśra na krále použil, řekl mu: „Kāśī Miśro, co jsi to udělal? Způsobil jsi, že jsem nepřímo přijal pomoc od krále.“
Text 118:
Kāśī Miśra řekl: „Můj drahý Pane, král to udělal bez postranních úmyslů. Prosím poslouchej, co řekl.“
Text 119:
„Král řekl: ,Mluv s Pánem tak, aby si nemyslel, „Kvůli Mě král odpustil 200 000 kāhan kauḍi.“̀  “
Text 120:
„  ,Řekni Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, že všichni synové Bhavānandy Rāye jsou mi zvláště drazí. Považuji je za členy své rodiny.̀  “
Text 121:
„  ,Učinil jsem z nich proto výběrčí v různých místech, a přestože utrácejí vládní prostředky a jedí, pijí, zpronevěřují a rozdávají je, jak se jim zachce, neberu to příliš vážně.̀  “
Text 122:
„  ,Rāmānandu Rāye jsem jmenoval správcem Rádžmandrí a prakticky neexistují záznamy o tom, kolik peněz v této pozici přijal a rozdal.̀  “
Text 123:
„  ,Také Gopīnātha jako výběrčí běžně utrácí 200 000 až 400 000 kāhan, jak se mu zachce.̀  “
Text 124:
„  ,Gopīnātha Paṭṭanāyaka něco vybere, něco utratí po svém, ale já to neberu příliš vážně. Tentokrát se však dostal do úzkých kvůli neshodě s princem.̀  “
Text 125:
„  ,Princ takovou situaci vytvořil bez mého vědomí, ale já ve skutečnosti beru všechny syny Bhavānandy Rāye jako své příbuzné.̀  “
Text 126:
„  ,Díky mému důvěrnému vztahu s nimi jsem Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpustil veškeré dluhy. Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom neví. Vše, co jsem udělal, jsem udělal na základě svého důvěrného vztahu s rodinou Bhavānandy Rāye.̀  “
Text 127:
Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl od Kāśīho Miśry všechny tyto popisy královy mentality, měl velkou radost. Tehdy tam přišel Bhavānanda Rāya.
Text 128:
Bhavānanda Rāya se svými pěti syny padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán jej zvedl a obejmul.
Text 129:
Rāmānanda Rāya, všichni jeho bratři i otec se setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Bhavānanda Rāya potom promluvil.
Text 130:
„Všichni tito členové mé rodiny,“ řekl, „jsou Tvoji věční služebníci. Ty jsi nás ochránil před tímto velkým nebezpečím, a tak sis nás koupil za správnou cenu.“
Text 131:
„Nyní jsi ukázal, jakou lásku chováš ke svým oddaným, podobně jako jsi v minulosti zachránil pět Pāṇḍuovců před velkým nebezpečím.“
Text 132:
S hlavou přikrytou šálem z hedvábí padl Gopīnātha Paṭṭanāyaka k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a podrobně Mu popsal milost, které se mu od krále dostalo.
Text 133:
„Král mi odpustil zbytek dluhu,“ řekl. „Znovu mě dosadil na mé místo udělením tohoto hedvábného šálu, a zdvojnásobil mi plat.“
Text 134:
„Byl jsem postaven na cāṅgu, abych byl popraven, ale místo toho jsem byl poctěn tímto hedvábným šálem. To vše je Tvá milost.“
Text 135:
„Na cāṅze jsem začal meditovat o Tvých lotosových nohou a síla tohoto vzpomínání mi přinesla všechny tyto výsledky.“
Text 136:
„Lidé žasnou nad tím, co se mi přihodilo, a opěvují velikost Tvé milosti.“
Text 137:
„To však nejsou hlavní výsledky meditace o Tvých lotosových nohou, můj Pane. Hmotné bohatství je velmi pomíjivé, a proto je to jen záblesk výsledku Tvé milosti.“
Text 138:
„Tvou skutečnou milost dostali Rāmānanda Rāya a Vāṇīnātha, protože je jsi zbavil pout k veškerému hmotnému bohatství. Myslím, že mně se takové milosti nedostalo.“
Text 139:
„Uděl mi prosím svou čistou milost, abych se také stal odříkavým. Už nemám zájem o hmotný požitek.“
Text 140:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kdo bude živit vaši velkou rodinu, když všichni přijmete stav odříkání a ztratíte zájem zabývat se penězi?“
Text 141:
„Ať už jste pohroužení v hmotných činnostech, nebo přijímáte naprosté odříkání, vás pět bratrů je život za životem Mými věčnými služebníky.“
Text 142:
„Musíš ale uposlechnout jeden Můj příkaz. Neutrácej nic z králových příjmů.“
Text 143:
„Nejdříve králi zaplať, co mu patří, a zbytek potom můžeš utratit za zbožné a plodonosné činnosti.“
Text 144:
„Za hříšné činnosti neutrať ani haléř, protože tím přijdeš o všechno v tomto i příštím životě.“ Po těchto slovech se s nimi Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil.
Text 145:
V rodině Bhavānandy Rāye se tak hovořilo o milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. I když to vypadalo jako něco jiného, jednalo se o jasný projev milosti.
Text 146:
Śrī Caitanya Mahāprabhu je všechny obejmul a rozloučil se s nimi. Všichni oddaní pak vstali a za hlasitého zpěvu svatého jména Hariho odešli.
Text 147:
Všichni ti, kdo viděli, jakou neobyčejnou milostí Pán obdařil rodinu Bhavānandy Rāye, nevycházeli z údivu. Nemohli chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit.
Text 148:
Pán totiž na žádosti všech oddaných o milost Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi odpovídal, že s tím nemůže nic dělat.
Text 149:
Popsal jsem potrestání Gopīnātha Paṭṭanāyaky a nezájem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Hluboký význam tohoto chování je však velmi těžké pochopit.
Text 150:
Śrī Caitanya Mahāprabhu dal Gopīnāthovi Paṭṭanāyakovi tolik i bez toho, aby přímo o něco žádal Kāśīho Miśru či krále.
Text 151:
Záměry Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou tak hluboké, že je může pochopit jedině ten, kdo má naprostou víru ve službu lotosovým nohám Pána.
Text 152:
Ten, kdo naslouchá o této události týkající se činností Gopīnātha Paṭṭanāyaky a bezpříčinné milosti, kterou mu Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil, bude zajisté povýšen na úroveň extatické lásky k Pánu a veškerá nebezpečí, která mu hrozí, budou odvrácena, ať to chápe, nebo ne.
Text 153:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.