Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Brahmā se modlí o tvůrčí energii

Verš

brahmovāca
jñāto ’si me ’dya sucirān nanu deha-bhājāṁ
na jñāyate bhagavato gatir ity avadyam
nānyat tvad asti bhagavann api tan na śuddhaṁ
māyā-guṇa-vyatikarād yad urur vibhāsi

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; jñātaḥ — poznaný; asi — jsi; me — mnou; adya — dnes; sucirāt — po dlouhé době; nanu — ale; deha-bhājām — pro toho, kdo má hmotné tělo; na — ne; jñāyate — je známý; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; gatiḥ — cesta; iti — to je; avadyam — velká urážka; na anyat — nikdo výš; tvat — Ty; asti — je; bhagavan — ó můj Pane; api — i když je; tat — cokoliv; na — nikdy; śuddham — absolutní; māyā — hmotná energie; guṇa-vyatikarāt — smíšením kvalit; yat — čemu; uruḥ — transcendentální; vibhāsi — Ty jsi.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó můj Pane, dnes jsem Tě konečně po mnoha a mnoha letech pokání poznal. Jak nešťastné jsou vtělené živé bytosti, že nemohou znát Tvoji osobnost! Můj Pane, jsi jediný předmět poznání, protože nad Tebou neexistuje nic vyššího. Je-li Ti něco zdánlivě nadřazené, není to absolutní. Jsi Nejvyšší a projevuješ tvůrčí energii hmoty.

Význam

Vrcholem nevědomosti živých bytostí podmíněných hmotnými těly je, že nevědí o svrchované příčině vesmírného projevu. Různí lidé mají o nejvyšší příčině různé teorie, ale žádná z nich není pravá. Jedinou nejvyšší příčinou je Viṣṇu a to, co brání v jejím poznání, je iluzorní energie Pána. Pán zaměstnává Svoji úžasnou hmotnou energii, aby v hmotném světě projevila mnoho úžasných věcí na rozptýlení pozornosti, a podmíněné duše, které tato energie uvádí do iluze, proto nemohou znát nejvyšší příčinu. Velcí vědci a filozofové tedy nejsou nijak úžasní. Pouze tak vypadají, protože jsou nástroji v rukách iluzorní energie Pána. Obyčejní lidé pod vlivem iluze popírají existenci Svrchovaného Pána a přijímají za nejvyšší směšné výplody iluzorní energie.

Poznat nejvyšší příčinu, Osobnost Božství, je možné jedině bezpříčinnou milostí, kterou Pán udílí Svým čistým oddaným, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti. Jedině díky svému pokání byl Pán Brahmā schopen vidět Garbhodakaśāyī Viṣṇua a jedině na základě realizace byl schopen pochopit Pána takového, jaký je. Brahmā byl navýsost spokojen, že mohl vidět vznešenou krásu a bohatství Pána, a prohlásil, že s Ním nelze nic srovnávat. Krásu a bohatství Pána je možné poznat a ocenit jedině prostřednictvím pokání a toho, kdo se s nimi seznámí, již nepřitahuje nic jiného. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate.

Brahmā zde odsuzuje hloupé lidi, kteří se nesnaží odhalit svrchovanou krásu a bohatství Pána. Každý člověk má povinnost usilovat o takové poznání, a pokud to nedělá, žije nadarmo. Věcí krásných a bohatých v hmotném slova smyslu si užívají živé bytosti podobné vranám. Vrány se vždy slétají na hromadách odpadků, ale bílé kachny se s nimi nestýkají. Raději se uprostřed krásných sadů těší z průzračných jezer s lotosovými květy. Vrány i kachny se narodily jako ptáci, ale nesedají spolu.

Verš

rūpaṁ yad etad avabodha-rasodayena
śaśvan-nivṛtta-tamasaḥ sad-anugrahāya
ādau gṛhītam avatāra-śataika-bījaṁ
yan-nābhi-padma-bhavanād aham āvirāsam

Synonyma

rūpam — podoba; yat — která; etat — ta; avabodha-rasa — Tvé vnitřní energie; udayena — s projevem; śaśvat — věčně; nivṛtta — oproštěná od; tamasaḥ — hmotné znečištění; sat-anugrahāya — pro oddané; ādau — původ tvůrčí energie hmoty; gṛhītam — přijal; avatāra — inkarnací; śata-eka-bījam — původní příčina stovek; yat — to, co; nābhi-padma — lotosový květ v pupku; bhavanāt — z domova; aham — já; āvirāsam — vytvořený.

Překlad

Podoba, kterou vidím, je věčně mimo hmotné znečištění a sestoupila proto, aby projevila milost oddaným jako projev Tvé vnitřní energie. Tato inkarnace je původem mnoha dalších inkarnací a já jsem se narodil z lotosového květu, který vyrostl z domova Tvého pupku.

Význam

Všechna tři božstva, Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Śiva), vládnoucí třem kvalitám hmotné přírody (vášni, dobru a nevědomosti) pocházejí z Garbhodakaśāyī Viṣṇua, Jehož zde Brahmā popisuje. Z Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua se v různých věcích během projeveného stádia vesmíru expanduje mnoho Viṣṇuových inkarnací a expandují se jen proto, aby přinesly čistým oddaným transcendentální štěstí. Inkarnace Viṣṇua, které se zjevují v různých věcích a dobách, nelze nikdy přirovnávat k podmíněným duším. Viṣṇu-tattvy nelze přirovnávat k polobohům, příkladně k Brahmovi či Śivovi, neboť jsou na jiné úrovni. Ten, kdo je takto srovnává, se nazývá pāṣaṇḍī neboli bezvěrec. Tamasaḥ, o kterém se zde mluví, je hmotná příroda. Duchovní příroda existuje zcela nezávisle na tamaḥ, a nazývá se proto avabodha-rasa nebo avarodha-rasa. Avarodha znamená “to, co zcela vylučuje”. V Transcendenci neexistuje žádná možnost jakéhokoliv styku s hmotou. Brahmā je první živá bytost, a proto zde uvádí, že se narodil z lotosového květu, který vyrostl z břicha Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmaka-madas ta upāśrito ’smi

Synonyma

na — ne; ataḥ param — dále; parama — ó Nejvyšší; yat — to, co; bhavataḥ — Tvoje; svarūpam — věčná podoba; ānanda-mātram — neosobní záře Brahmanu; avikalpam — beze změn; aviddha-varcaḥ — bez úbytku energie; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam — stvořitel vesmírného projevu; ekam — jeden jediný; aviśvam — a přesto ne z hmoty; ātman — ó Nejvyšší Příčino; bhūta — tělo; indriya — smysly; ātmaka — takto se ztotožňující; madaḥ — pýcha; te — Tobě; upāśritaḥ — odevzdaný; asmi — jsem.

Překlad

Ó můj Pane, nevidím žádnou podobu, která by byla vyšší než tato Tvoje podoba, plná věčné blaženosti a poznání. Ve Tvé neosobní záři Brahmanu v duchovním nebi nedochází k žádným občasným změnám ani k úbytku Tvé vnitřní energie. Odevzdávám se Ti, protože zatímco já jsem pyšný na svoje hmotné tělo a smysly, Ty jsi příčinou vesmírného projevu, a přesto nejsi hmotou ovlivněn.

Význam

V Bhagavad-gītě (18.55) je řečeno: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — Nejvyšší Osobnost Božství lze poznat pouze částečně a jedině prostřednictvím oddané služby Pánu. Pán Brahmā si uvědomil, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa má mnoho a mnoho podob, které jsou věčné, blažené a plné poznání. Tyto expanze Nejvyššího Pána, Govindy, popisuje ve své Brahma-saṁhitě (5.33) následovně:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, který je nedvojný a nikdy nepoklesne. Je původní příčinou všech příčin, přestože se expanduje do mnoha podob. I když je nejstarší osobností, je věčně mladý a neovlivněný stářím. Nejvyšší Osobnost Božství nelze poznat akademickým studiem Ved — kdo chce pochopit Pána, musí vyhledat Jeho oddaného.”

Jediný způsob, jak pochopit Pána takového, jaký je, představuje oddaná služba Jemu a vyhledání Jeho oddaného, který Pána vždy nosí ve svém srdci. Dosáhne-li člověk dokonalé oddanosti, může pochopit, že neosobní brahmajyoti je pouze částečným projevem Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Kṛṣṇy, a že tři puruṣa expanze v hmotném světě jsou Jeho úplné části. V duchovním nebi, které tvoří brahmajyoti, nedochází k žádnému střídání různých kalp neboli věků a ve vaikuṇṭhských světech neprobíhá žádné tvoření. Nápadná je tam nepřítomnost vlivu času. Paprsky vycházející z Pánova transcendentálního těla v podobě neomezené brahmajyoti jsou mimo vliv hmotné energie. I v hmotném světě je původním stvořitelem Samotný Pán. Tvoří Brahmu, který se potom stává druhotným, Pánem zplnomocněným stvořitelem.

Verš

tad vā idaṁ bhuvana-maṅgala maṅgalāya
dhyāne sma no darśitaṁ ta upāsakānām
tasmai namo bhagavate ’nuvidhema tubhyaṁ
yo ’nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ

Synonyma

tat — Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa; — nebo; idam — tato podoba; bhuvana-maṅgala — ó Ty, který jsi dokonale příznivý všem vesmírům; maṅgalāya — pro veškerou prosperitu; dhyāne — v meditaci; sma — takto; naḥ — nám; darśitam — projevená; te — Tvých; upāsakānām — oddaných; tasmai — Jemu; namaḥ — mé uctivé poklony; bhagavate — Osobnosti Božství; anuvidhema — skládám; tubhyam — Tobě; yaḥ — co; anādṛtaḥ — je opomíjeno; naraka-bhāgbhiḥ — těmi, kteří spějí do pekla; asat-prasaṅgaiḥ — materialistickými náměty.

Překlad

Tato Tvoje podoba a stejně i jakákoliv jiná transcendentální podoba, která je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, je příznivá pro všechny vesmíry. Jelikož jsi projevil tuto věčnou osobní podobu, o které Tvoji oddaní meditují, skládám Ti uctivé poklony. Ti, kteří spějí do pekla, si Tvé osobní podoby nevšímají, protože raději spekulují o materialistických námětech.

Význam

Co se týče osobních a neosobních rysů Nejvyšší Absolutní Pravdy, všechny osobní podoby, které Pán projevuje ve Svých různých úplných expanzích, přinášejí prospěch všem vesmírům. Osobní podoba Pána je také uctívána v meditaci jako Nadduše neboli Paramātmā, ale neosobní brahmajyoti se neuctívá. Všichni ti, kteří lpí na neosobním rysu Pána, ať už v meditaci či jakkoliv jinak, jsou na cestě do pekla. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (12.5), impersonalisté svou světskou mentální spekulací pouze marní čas, protože jsou zaměřeni více na falešné argumenty než na skutečnost. Brahmā zde takto odsuzuje společnost impersonalistů.

Všechny úplné expanze Osobnosti Božství jsou stejně mocné, což potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.46):

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya
dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Pán se expanduje stejně, jako se plamen ohně přenáší z jedné svíčky na druhou. I když původní plamen, Śrī Kṛṣṇa, je Govinda, Nejvyšší Osoba, všechny ostatní expanze, jako je Rāma, Nṛsiṁha a Varāha, jsou stejně mocné jako původní Pán. Všechny tyto expandované podoby jsou transcendentální. Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je jasně řečeno, že Nejvyšší Pravda není nikdy znečištěná dotekem hmoty. V transcendentálním království Pána neexistuje podvod ve slovech ani v jednání. Všechny Pánovy podoby jsou transcendentální a věčně totožné. Žádná podoba Pána projevená oddanému není světská (i když oddaný ještě může mít nějakou hmotnou touhu) a ani není pod vlivem hmotné energie, jak se pošetile domnívají impersonalisté. Impersonalisté, kteří pokládají transcendentální podoby Pána za výtvory hmotného světa, spějí nepochybně do pekla.

Verš

ye tu tvadīya-caraṇāmbuja-kośa-gandhaṁ
jighranti karṇa-vivaraiḥ śruti-vāta-nītam
bhaktyā gṛhīta-caraṇaḥ parayā ca teṣāṁ
nāpaiṣi nātha hṛdayāmburuhāt sva-puṁsām

Synonyma

ye — ti, kteří; tu — ale; tvadīya — Tvoje; caraṇa-ambuja — lotosové nohy; kośa — uvnitř; gandham — vůni; jighranti — čichají; karṇa-vivaraiḥ — prostřednictvím ušních kanálků; śruti-vāta-nītam — přenášenou vzduchem v podobě védského zvuku; bhaktyā — oddanou službou; gṛhīta-caraṇaḥ — přijímající lotosové nohy; parayā — transcendentální; ca — také; teṣām — pro ně; na — nikdy; apaiṣi — odloučen; nātha — ó můj Pane; hṛdaya — srdce; ambu-ruhāt — z lotosu; sva-puṁsām — Tvých oddaných.

Překlad

Ó můj Pane, lidé, kteří cítí vůni Tvých lotosových nohou, přenášenou vzduchem v podobě védského zvuku do uší, přijímají Tvoji oddanou službu. Nikdy neopouštíš lotos jejich srdcí.

Význam

Pro čistého oddaného neexistuje nic vyššího než lotosové nohy Pána a Pán ví, že tito oddaní si nic víc nepřejí. Tuto skutečnost zvláště zdůrazňuje slovo tu. Pán si také nepřeje být odloučen od lotosových srdcí těchto čistých oddaných. Takový je transcendentální vztah mezi čistými oddanými a Osobností Božství. Jelikož si Pán nepřeje být odloučen od jejich srdcí, je zřejmé, že jsou mu milejší než impersonalisté. Vztah čistých oddaných k Pánu se vyvíjí díky oddané službě na autentickém základě, který představuje autorita Ved. Čistí oddaní nejsou světští sentimentalisté, ale skuteční realisté, protože jejich činnosti mají podporu védských autorit; osobností, které sluchem přijaly fakta uvedená ve védské literatuře.

Velice důležité je slovo parayā. Parā bhakti neboli spontánní láska k Bohu je základem důvěrného vztahu s Pánem. Tohoto nejvyššího stádia vztahu k Pánu lze jednoduše dosáhnout nasloucháním o Něm (o Jeho jménu, podobě, vlastnostech atd.) z autentických zdrojů, jakými jsou Bhagavad-gītā a Śrīmad-Bhāgavatam, v podání čistých oddaných Pána.

Verš

tāvad bhayaṁ draviṇa-deha-suhṛn-nimittaṁ
śokaḥ spṛhā paribhavo vipulaś ca lobhaḥ
tāvan mamety asad-avagraha ārti-mūlaṁ
yāvan na te ’ṅghrim abhayaṁ pravṛṇīta lokaḥ

Synonyma

tāvat — do té doby; bhayam — strach; draviṇa — majetek; deha — tělo; suhṛt — příbuzní; nimittam — kvůli; śokaḥ — nářek; spṛhā — touha; paribhavaḥ — pokoření; vipulaḥ — veliké; ca — také; lobhaḥ — lakota; tāvat — do té doby; mama — moje; iti — takto; asat — dočasné; avagrahaḥ — činnost; ārti-mūlam — plni úzkostí; yāvat — dokud; na — ne; te — Tvoje; aṅghrim abhayam — lotosové nohy, poskytující bezpečí; pravṛṇīta — přijmou útočiště; lokaḥ — lidé světa.

Překlad

Ó můj Pane, lidé světa jsou zatíženi mnoha druhy hmotné úzkosti a mají neustále strach. Stále se snaží ochránit majetek, tělo a přátele, jsou plni nářku, nechtěných tužeb a stále pokoření. Z lakoty zakládají své činnosti na dočasných představách, že “toto je moje”. Dokud nepřijmou útočiště u Tvých lotosových nohou, které poskytují bezpečí, budou stále plni těchto úzkostí.

Význam

Někdo se může zeptat, jak je možné myslet vždy na Pána, Jeho jméno, slávu, vlastnosti atd., když je člověk zatížen starostmi o rodinu. Každý v hmotném světě je plný myšlenek na to, jak zaopatřit svoji rodinu, ochránit své zdraví, držet krok s přáteli a příbuznými atd. Neustále se proto obává a naříká ve snaze udržet daný status quo. Na tuto otázku Brahmā velice výstižně odpovídá tímto veršem.

Čistý oddaný Pána se nikdy nepovažuje za vlastníka svého domova. Ponechává vše Pánově svrchované vládě, a proto nemá strach o zaopatření své rodiny nebo ochranu rodinných zájmů. Na základě tohoto odevzdání ho již žádný majetek nepřitahuje. A pokud ano, není to pro smyslový požitek, ale pro službu Pánu. Čistý oddaný může hromadit majetek jako obyčejný člověk, ale rozdíl je v tom, že oddaný střádá peníze pro službu Pánu, zatímco obyčejný člověk to dělá pro svůj smyslový požitek. Pro oddaného tedy není hromadění majetku zdrojem úzkosti, jak je tomu u světského člověka. A jelikož čistý oddaný přijímá vše ve vztahu ke službě Pánu, jedové zuby hromadění majetku jsou vytržené. Když je had zbaven jedu, nemá jeho uštknutí žádné osudné následky. Stejně tak majetek hromaděný pro Pána nemá žádné jedové zuby a nepřináší zhoubu. Čistý oddaný není nikdy zapleten do světských materialistických záležitostí, ani když i nadále pobývá v tomto světě jako obyčejný člověk.

Verš

daivena te hata-dhiyo bhavataḥ prasaṅgāt
sarvāśubhopaśamanād vimukhendriyā ye
kurvanti kāma-sukha-leśa-lavāya dīnā
lobhābhibhūta-manaso ’kuśalāni śaśvat

Synonyma

daivena — nešťastným osudem; te — oni; hata-dhiyaḥ — zbaveni paměti; bhavataḥ — o Tobě; prasaṅgāt — z námětů; sarva — vše; aśubha — nepřízeň; upaśamanāt — omezování; vimukha — obrácené proti; indriyāḥ — smysly; ye — ti; kurvanti — jednají; kāma — smyslový požitek; sukha — štěstí; leśa — krátký; lavāya — pouze na okamžik; dīnāḥ — ubožáci; lobha-abhibhūta — plna chamtivosti; manasaḥ — toho, jehož mysl; akuśalāni — nepříznivé činnosti; śaśvat — vždy.

Překlad

Ó můj Pane, lidé, kteří neznají dokonale příznivé vyprávění a naslouchání o Tvých transcendentálních činnostech, jsou něšťastní a postrádají také zdravý rozum. Věnují se nepříznivým činnostem, aby si na krátký okamžik užili smyslového požitku.

Význam

Další otázka je, proč se lidé staví proti takovým příznivým činnostem, jako je vyprávění a naslouchání o slávě a zábavách Pána, které je mohou úplně osvobodit od starostí a úzkostí spojených s hmotnou existencí. Jedinou odpovědí na tuto otázku je, že tyto lidi potkal vlivem nadpřirozené moci nešťastný osud za jejich hříšné činnosti, vykonávané pouze pro smyslový požitek. Čistí oddaní Pána však mají s těmito nešťastnými lidmi slitování a jako misionáři se je snaží přivést k oddané službě. Jedině milostí čistých oddaných mohou být tito nešťastní lidé povýšeni na úroveň transcendentální služby.

Verš

kṣut-tṛṭ-tridhātubhir imā muhur ardyamānāḥ
śītoṣṇa-vāta-varaṣair itaretarāc ca
kāmāgninācyuta-ruṣā ca sudurbhareṇa
sampaśyato mana urukrama sīdate me

Synonyma

kṣut — hlad; tṛṭ — žízeň; tri-dhātubhiḥ — třemi tekutinami: slizem, žlučí a vzduchem; imāḥ — ti všichni; muhuḥ — vždy; ardyamānāḥ — zneklidněni; śīta — zima; uṣṇa — léto; vāta — vítr; varaṣaiḥ — dešti; itara-itarāt — a mnoha dalšími nepříjemnostmi; ca — také; kāma-agninā — silnou pohlavní touhou; acyuta-ruṣā — neovladatelný hněv; ca — také; sudurbhareṇa — nesnesitelné; sampaśyataḥ — takto vidící; manaḥ — mysl; urukrama — ó veliký konateli; sīdate — je sklíčená; me — moje.

Překlad

Ó veliký konateli, můj Pane, všichni tito ubozí tvorové jsou neustále zneklidňováni hladem, žízní, krutým chladem, výměšky a žlučí, zimou, která je nutí ke kašli, žhavým létem, dešti a mnoha dalšími nepříjemnostmi a jsou také naplněni silnou pohlavní touhou a neovladatelným hněvem. Je mi jich líto a jsem z nich velice smutný.

Význam

Čistí oddaní Pána, jako je Brahmā a jeho následovníci v učednické posloupnosti, jsou vždy nešťastní, když vidí neklid podmíněných duší, které trpí pod náporem trojího strádání, způsobeného tělem a myslí, nástrahami hmotné přírody a mnoha dalšími hmotnými újmami. Někteří trpící lidé se vydávají za vůdce lidu, aniž by znali vhodné prostředky ke zmírnění těchto potíží, a jejich nebozí následovníci se pod takovým “vedením” dostávají do ještě větších těžkostí. Je to stejné, jako když jeden slepec vede druhého slepce a oba spadnou do jámy. Dokud se nad nimi neslitují oddaní Pána a neukáží jim správnou cestu, jejich životy jsou beznadějně ztraceny. Oddaní Pána, kteří na sebe dobrovolně berou zodpovědnost za pozvednutí pošetilých materialistických smyslových požitkářů, jsou Pánu stejně blízcí jako Pán Brahmā.

Verš

yāvat pṛthaktvam idam ātmana indriyārtha-
māyā-balaṁ bhagavato jana īśa paśyet
tāvan na saṁsṛtir asau pratisaṅkrameta
vyarthāpi duḥkha-nivahaṁ vahatī kriyārthā

Synonyma

yāvat — dokud; pṛthaktvam — separatismus; idam — tento; ātmanaḥ — těla; indriya-artha — pro smyslový požitek; māyā-balam — vliv vnější energie; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; janaḥ — člověk; īśa — ó můj Pane; paśyet — vidí; tāvat — do té doby; na — ne; saṁsṛtiḥ — vliv hmotné existence; asau — ten člověk; pratisaṅkrameta — může překonat; vyarthā api — i když beze smyslu; duḥkha-nivaham — mnohonásobné utrpení; vahatī — přinášející; kriyā-arthā — pro plodonosné činnosti.

Překlad

Ó můj Pane, hmotné utrpení se duše ve skutečnosti vůbec netýká. Ale dokud podmíněná duše vidí tělo jako prostředek svého smyslového požitku, nemůže se vyplést ze sítě hmotného strádání, neboť je pod vlivem Tvé vnější energie.

Význam

Celý problém živé bytosti v hmotné existenci představují její nezávislé představy o životě. Každý vždy závisí na zákonech Nejvyššího Pána, v podmíněném i osvobozeném stavu, ale podmíněná duše si o sobě vlivem vnější energie myslí, že nezávisí na svrchovanosti Osobnosti Božství. Jejím přirozeným údělem je sladit se s touhou svrchované vůle, a dokud to živá bytost neučiní, musí se dál nechat vláčet v hmotných okovech. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (2.55): prajahāti yadā kāmān sarvān pārtha mano-gatān — musí se vzdát všech plánů vytvořených vlastní mentální spekulací. Živá bytost se musí spojit se svrchovanou vůlí. To jí pomůže vyprostit se ze zapletení hmotné existence.

Verš

ahny āpṛtārta-karaṇā niśi niḥśayānā
nānā-manoratha-dhiyā kṣaṇa-bhagna-nidrāḥ
daivāhatārtha-racanā ṛṣayo ’pi deva
yuṣmat-prasaṅga-vimukhā iha saṁsaranti

Synonyma

ahni — během dne; āpṛta — zaměstnáni; ārta — namáhavé zaměstnání; karaṇāḥ — smysly; niśi — v noci; niḥśayānāḥ — nespavost; nānā — různé; manoratha — mentální spekulace; dhiyā — inteligencí; kṣaṇa — neustále; bhagna — přerušovaný; nidrāḥ — spánek; daiva — nadlidské; āhata-artha — zmařené; racanāḥ — plány; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; api — také; deva — ó můj Pane; yuṣmat — Tvoje; prasaṅga — téma; vimukhāḥ — obrácení proti; iha — v tomto (hmotném světě); saṁsaranti — kolují.

Překlad

Tito neoddaní zaměstnávají své smysly velice obtížnou a namáhavou prací a v noci trpí nespavostí, protože jim jejich inteligence neustále narušuje spánek různými mentálními spekulacemi. Všechny jejich plány jsou zmařeny nadpřirozenou mocí. I velcí mudrci musí kolovat v tomto hmotném světě, pokud se odvrací od transcendentálních námětů o Tobě.

Význam

Jak popisuje předchozí verš, lidé, kteří nemají chuť pro oddanou službu Pánu, jsou vytíženi materialistickým zaměstnáním. Většina z nich přes den těžce fyzicky pracuje a jejich smysly jsou plně zaměstnány náročnými úkony v obrovských továrnách těžkého průmyslu. Vlastníci těchto továren hledají odbytiště pro své výrobky a dělníci vyrábějí ve velkém na velkých strojních zařízeních. “Továrna” je jiné jméno pro peklo. V noci uspokojují zaměstnanci tohoto pekla své unavené smysly vínem a ženami, ale pak nemohou ani tvrdě spát, protože jim spánek neustále přerušují různé plány, které se rodí v jejich mysli. Jelikož trpí nespavostí, ráno jsou ospalí pro nedostatek odpočinku. Ani velkým vědcům a myslitelům světa se kvůli působení nadpřirozených sil nedaří naplňovat jejich různé plány, a jsou tak nuceni trpět v hmotném světě život za životem. Velký vědec může v oboru atomové energie učinit velké objevy vedoucí k rychlému zničení světa a za svou službu (či škodu) získat to nejvyšší uznání, ale zároveň si musí odpykat reakce za svoji práci a kolovat v cyklu opakovaných zrození a smrtí pod vládou nadlidského zákona hmotné přírody. Všichni tito lidé, kteří se staví proti zásadám oddané služby, mají bez výjimky předurčeno kolovat v tomto hmotném světě.

V tomto verši je zvláště uvedeno, že i mudrci — pokud se staví nepříznivě k oddané službě Pánu — jsou odsouzeni k dalšímu pobytu v hmotném světě. Nejen v tomto věku, ale i dříve existovalo mnoho mudrců, kteří se snažili vynalézt vlastní systémy náboženství bez vztahu k oddané službě Nejvyššímu Pánu, ale bez oddané služby Pánu nemůže existovat žádná náboženská zásada. Nejvyšší Pán je vůdcem všech živých bytostí — nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Jej nepředčí. Ani Pánův neosobní rys a všeprostupující lokalizovaný rys nejsou na stejné úrovni s Nejvyšší Osobností Božství. Žádné náboženství ani pravý filozofický systém, určený k pokroku živých bytostí, tedy nemohou existovat bez oddané služby.

Impersonalisté, kteří vynakládají veliké úsilí na seberealizaci v podobě pokání a odříkání, mohou dosáhnout neosobní brahmajyoti, ale jelikož nevykonávají oddanou službu, poklesnou nakonec znovu do hmotného světa, aby podstoupili další období hmotné existence. To je potvrzeno následovně:

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

“Osoby, které se považují za osvobozené, aniž by oddaně sloužily Pánu, mohou dosáhnout svého cíle v brahmajyoti, ale jelikož je jejich vědomí nečisté a chybí jim útočiště Vaikuṇṭhalok, klesají tyto takzvaně osvobozené duše znovu do hmotné existence.” (Bhāg. 10.2.32)

Nikdo tedy nemůže vytvořit žádný systém náboženství bez oddané služby Pánu. Jak zjistíme v šestém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, původcem náboženských zásad je Samotný Pán. Také v Bhagavad-gītě čteme, že Pán odsuzuje všechny podoby náboženství, které nezahrnují prvek odevzdání se Nejvyššímu. Skutečným náboženstvím nebo filozofií je takový systém, který člověka vede k oddané službě Pánu, a nic jiného. V šestém zpěvu jsou následující výroky Yamarāje, vládce všech nevěřících živých bytostí:

dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ
na vai vidur ṛṣayo nāpi devāḥ
na siddha-mukhyā asurā manuṣyāḥ
kuto nu vidyādhara-cāraṇādayaḥ
svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
dvādaśaite vijānīmo
dharmaṁ bhāgavataṁ bhaṭāḥ
guhyaṁ viśuddhaṁ durbodhaṁ
yaṁ jñātvāmṛtam aśnute

“Zásady náboženství zavádí Nejvyšší Osobnost Božství. Nikdo jiný, včetně mudrců a polobohů, nemůže žádné takové zásady vytvořit. Jelikož ani velcí mudrci a polobozi nejsou autorizováni k zavádění náboženských zásad, co potom říci o ostatních, jako jsou takzvaní mystici, démoni, lidé, Vidyādharové a Cāraṇové, žijící na nižších planetách? Dvanáct osobností — Brahmā, Nārada, Pán Śiva, Kumārové, Kapila, Manu, Prahlāda Mahārāja, Janaka Mahārāja, Bhīṣma, Bali, Śukadeva Gosvāmī a Yamarāja—jsou autorizovaní zástupci Pána, kteří mohou hovořit o zásadách náboženství a šířit je.” (Bhāg. 6.3.19-21)

Zásady náboženství nejsou přístupné každé obyčejné živé bytosti. Jsou určené pouze pro člověka, kterého mají přivést na úroveň mravnosti. Nenásilí a další takové principy jsou pro zkažené lidi nezbytné, neboť dokud člověk není mravný a nenásilný, nemůže pochopit náboženské zásady. Pochopit, co je skutečné náboženství, je velice těžké i pro toho, kdo si už zásady mravnosti a nenásilí osvojil. Je to velice důvěrná záležitost, neboť jakmile se někdo seznámí se skutečnými zásadami náboženství, je okamžitě osvobozen a získává život, který je věčný, plný blaženosti a poznání. Ten, kdo si neosvojil zásady oddané služby Pánu, by se neměl vydávat za náboženského vůdce nevinné veřejnosti. Īśopaniṣad toto nesmyslné chování důrazně zakazuje následující mantrou:

andhaṁ tamaḥ praviśanti
ye 'sambhūtim upāsate
tato bhūya iva te tamo
ya u sambhūtyāṁ ratāḥ

(Īśopaniṣad 12)

Ten, kdo nezná náboženské zásady, a proto se náboženstvím nezabývá, je mnohem lepší než ten, kdo ve jménu náboženství svádí druhé, aniž by se odvolával na skutečné náboženské zásady — zásady oddané služby. Brahmā a jiné velké autority tyto takzvané náboženské vůdce jednoznačně odsuzují.

Verš

tvaṁ bhakti-yoga-paribhāvita-hṛt-saroja
āsse śrutekṣita-patho nanu nātha puṁsām
yad-yad-dhiyā ta urugāya vibhāvayanti
tat-tad-vapuḥ praṇayase sad-anugrahāya

Synonyma

tvam — Tobě; bhakti-yoga — v oddané službě; paribhāvita — kdo je na sto procent zaměstnán; hṛt — srdce; saroje — na lotosu; āsse — pobýváš; śruta-īkṣita — viděn skrze ucho; pathaḥ — cesta; nanu — nyní; nātha — ó můj Pane; puṁsām — oddaných; yat-yat — cokoliv; dhiyā — meditací; te — Tvoje; urugāya — ó slavný; vibhāvayanti — zvláště myslí na; tat-tat — tutéž; vapuḥ — transcendentální podobu; praṇayase — projevuješ; sat-anugrahāya — abys ukázal Svoji bezpříčinnou milost.

Překlad

Ó můj Pane, Tvoji oddaní Tě vidí skrze uši prostřednictvím autorizovaného naslouchání. Jejich srdce se tak očišťují a Ty do nich usedáš. Jsi ke Svým oddaným tak milostivý, že se projevuješ v takové věčné transcendentální podobě, v jaké na Tebe stále myslí.

Význam

V tomto verši je řečeno, že Pán se před oddaným projevuje v takové podobě, v jaké Ho chce oddaný uctívat, a to znamená, že se Pán podřizuje touze oddaného — až do té míry, že projevuje právě tu Svoji podobu, jakou chce oddaný vidět. Pán uspokojuje tento požadavek oddaného, protože se přizpůsobuje podle jeho transcendentální láskyplné služby. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā (4.11): ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. Musíme ovšem vědět, že Pán nikdy neslouží příkazům oddaného. Zde se o tom zvláště hovoří: tvaṁ bhakti-yoga-paribhāvita. To ukazuje účinnost zralé oddané služby, která vede k dosažení premy, lásky k Bohu. Tato premā je dosažena postupným vývojem od víry k lásce. Na základě víry se člověk začíná sdružovat s pravými oddanými. Díky této společnosti se může později zapojit do pravé oddané služby, ke které patří řádné zasvěcení a vykonávání prvořadých povinností oddaného, jak jsou předepsány ve zjevených písmech. To je zde vyjádřeno slovem śrutekṣita. Cesta śrutekṣita znamená naslouchat pravým oddaným, kteří jsou důkladně seznámeni s védskou moudrostí a oproštěni od světského sentimentu. Tímto autorizovaným nasloucháním se začínající oddaný očišťuje od všech hmotných nesmyslů a vyvíjí připoutanost k jedné z mnoha transcendentálních podob Pána, které popisují Vedy.

Tato připoutanost oddaného k určité podobě Pána se zakládá na přirozené náklonnosti. Každá živá bytost byla původně připoutána k určitému druhu transcendentální služby, protože je věčným služebníkem Pána. Pán Caitanya říká, že živá bytost je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy. Každá živá bytost proto věčně chová k Pánu určitý druh služebnického vztahu. Tato určitá připoutanost je znovu vyvolána vykonáváním usměrněné oddané služby Pánu, a oddaný tak začíná být poután k věčné podobě Pána, přesně jako ten, u koho je tomu tak věčně. Tato připoutanost k určité podobě Pána se nazývá svarūpa-siddhi. Pán sedí na lotosovém srdci oddaného v té věčné podobě, kterou si čistý oddaný přeje vidět, a tak není od oddaného nikdy odloučen, což bylo potvrzeno v jednom z předchozích veršů. Pán se ovšem neukazuje tomu, kdo Ho uctívá pouze příležitostně nebo neupřímně a kdo by zneužíval Jeho přízně. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.25): nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtaḥ. Před neoddanými nebo příležitostnými oddanými, kteří slouží svým smyslům, se Pán zakrývá Svou yoga-māyou. Pána nikdy nemohou vidět falešní oddaní, kteří uctívají polobohy spravující vesmír. Závěr je takový, že Pán nikdy neplní příkazy falešných oddaných, ale je vždy připraven odpovědět na touhu čistého oddaného, který si neklade žádné podmínky, neboť se zbavil posledních stop hmotné nákazy.

Verš

nātiprasīdati tathopacitopacārair
ārādhitaḥ sura-gaṇair hṛdi baddha-kāmaiḥ
yat sarva-bhūta-dayayāsad-alabhyayaiko
nānā-janeṣv avahitaḥ suhṛd antar-ātmā

Synonyma

na — nikdy; ati — velice; prasīdati — uspokojen; tathā — nakolik; upacita — okázalým představením; upacāraiḥ — s mnoha předměty pro uctívání; ārādhitaḥ — uctíván; sura-gaṇaiḥ — nebeskými polobohy; hṛdi baddha-kāmaiḥ — se srdci plnými všemožných hmotných tužeb; yat — to, co; sarva — všechny; bhūta — živé bytosti; dayayā — prokázat bezpříčinnou milost; asat — neoddaný; alabhyayā — nedosažené; ekaḥ — jeden jediný; nānā — různé; janeṣu — v živých bytostech; avahitaḥ — vnímaný; suhṛt — přítel přející dobro; antaḥ — uvnitř; ātmā — Nadduše.

Překlad

Můj Pane, nejsi příliš uspokojen uctíváním polobohů, kteří jej vykonávají okázalým způsobem za použití mnoha předmětů, ale jsou plni hmotných tužeb. Pobýváš v srdci každého jako Nadduše, abys prokázal Svoji bezpříčinnou milost, a jsi věčným příznivcem všech, ale neoddaný si Tě nezíská.

Význam

Polobozi na nebeských planetách, kteří jsou pověřenými správci hmotných záležitostí, jsou také oddaní Pána, ale zároveň touží po hmotném bohatství a smyslovém požitku. Pán je tak laskavý, že jim udílí všemožné hmotné štěstí — víc než si mohou přát — ale není s nimi spokojen, protože nejsou čistí oddaní. Pán chce, aby žádný z Jeho nespočetných synů (živých bytostí) nezůstával v hmotném světě trojího strádání, kde neustále trpí hmotnými bolestmi rození, smrti, stáří a nemoci. Polobozi na nebeských planetách, a stejně tak i mnoho oddaných na této planetě, chtějí zůstat v hmotném světě jako oddaní Pána a využívat hmotného štěstí. Činí tak s nebezpečím, že poklesnou do nižších úrovní existence, a z toho důvodu s nimi není Pán spokojen.

Čistí oddaní ani netouží po žádném hmotném požitku, ani proti němu nejsou zaujatí. Chtějí své touhy zcela sladit s touhami Pána a nevykonávají nic sami pro sebe. Dobrým příkladem je Arjuna. Arjuna nechtěl bojovat kvůli svému sentimentu, založenému na rodinných citech, ale po vyslechnutí Śrīmad Bhagavad-gīty nakonec souhlasil, že bude bojovat v zájmu Pána. Pán je tedy velice spokojen s čistými oddanými, kteří nejednají pro smyslový požitek, ale jedině v souladu s Jeho touhou. Jako Paramātmā neboli Nadduše pobývá v srdci každého a každému vždy nabízí dobrou radu. Každý by měl proto využít příležitosti a zasvětit celý svůj život transcendentální láskyplné službě Jemu.

Neoddaní ovšem nejsou ani jako polobozi, ani jako čistí oddaní, ale mají odpor k transcendentálnímu vztahu s Pánem. Bouří se proti Němu a musí neustále zakoušet reakce za své vlastní činnosti.

Bhagavad-gītā (4.11) říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. “I když je Pán ke všem živým bytostem stejně vlídný, některé jsou schopny Ho potěšit více a jiné méně.” Polobozi se nazývají sakāma oddaní neboli oddaní s hmotnými tužbami v mysli, zatímco čistí oddaní se nazývají niṣkāma oddaní, protože nemají žádný osobní zájem. Sakāma oddaní jsou vedeni pouze vlastním zájmem, protože nemyslí na druhé, a proto nemohou Pána dokonale uspokojit, ale čistí oddaní na sebe berou misionářský úkol měnit neoddané v oddané, a proto dokáží uspokojit Pána více než polobozi. Pán nedbá na neoddané, i když sídlí v srdci každého jako jeho příznivec a Nadduše. Zároveň jim však dává možnost získat Jeho milost prostřednictvím Svých čistých oddaných, kteří se věnují misionářské činnosti. Někdy za účelem misionářských činností sestupuje Pán Samotný, jak to učinil v podobě Pána Caitanyi, ale většinou posílá Své pravé zástupce, a neoddaným tím projevuje Svoji bezpříčinnou milost. Pán je se Svými čistými oddanými tak spokojen, že jim chce přenechat zásluhy za misionářský úspěch, přestože by mohl vše zařídit Sám. To je známkou Jeho spokojenosti s čistými niṣkāma oddanými na rozdíl od sakāma oddaných. Těmito transcendentálními činnostmi Pán vylučuje možnost obvinění ze zaujatosti a zároveň projevuje Svoji radost z oddaných.

Nyní může vyvstat otázka: Když Pán pobývá i v srdcích neoddaných, proč se nechtějí stát oddanými? Lze odpovědět tak, že tvrdohlaví neoddaní jsou jako neúrodná země nebo pole s alkalickou půdou, na kterém jsou všechny zemědělské činnosti bezvýsledné. Každá individuální živá bytost má jako nedílná část Pána nepatrné množství nezávislosti a jejím zneužíváním se neoddaní dopouštějí jedné urážky za druhou, jak vůči Pánu, tak vůči Jeho čistým oddaným zaměstnaným misionářskou prací. Výsledkem toho je, že jsou neúrodní jako alkalické pole, na kterém nemůže nic vyrůst.

Verš

puṁsām ato vividha-karmabhir adhvarādyair
dānena cogra-tapasā paricaryayā ca
ārādhanaṁ bhagavatas tava sat-kriyārtho
dharmo ’rpitaḥ karhicid mriyate na yatra

Synonyma

puṁsām — lidí; ataḥ — proto; vividha-karmabhiḥ — různými plodonosnými činnostmi; adhvara-ādyaiḥ — vykonáváním védských rituálů; dānena — rozdáváním milodarů; ca — a; ugra — velice těžké; tapasā — odříkání; paricaryayā — transcendentální službou; ca — také; ārādhanam — uctívání; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; tava — Tvoje; sat-kriyā-arthaḥ — pouze pro Tvé potěšení; dharmaḥ — náboženství; arpitaḥ — takto nabízené; karhicit — kdykoliv; mriyate — je zničeno; na — nikdy; yatra — tam.

Překlad

Zbožné činnosti lidí, například vykonávání védských rituálů, rozdávání milodarů, přísné pokání a transcendentální služba, vykonávané k Tvému uctívání a uspokojení obětováním výsledných plodů jsou však také prospěšné. Takové náboženské činy nepřijdou nikdy nazmar.

Význam

Absolutní oddaná služba, která spočívá v devíti různých duchovních činnostech, jako je naslouchání, opěvování, vzpomínání, uctívání, modlení se atd., nemusí mít ohlas u lidí s velikášskou povahou, které více přitahují povrchní védské rituály a jiné nákladné společensko-náboženské obřady. Podle védských příkazů však mají být všechny plody všech zbožných činností obětovány Nejvyššímu Pánovi. V Bhagavad-gītě (9.27) Pán požaduje, aby výsledky všech činností — uctívání, obětování a rozdávání milodarů — byly nabízeny pouze Jemu. Toto nabízení výsledků zbožných činů Nejvyššímu Pánovi je známkou oddané služby Pánu a má trvalou hodnotu, zatímco vlastní požitek z těchto výsledků je pouze dočasný. Cokoliv vykonáme pro Pána je trvalou položkou a hromadí se v podobě neviditelných zbožných činů, které člověka postupně povyšují k čisté oddané službě Pánu. Milostí Nejvyššího Pána tyto nepostřehnuté zbožné činnosti jednoho dne vyústí do plně rozvinuté oddané služby. Pro ty, kteří nejsou čistými oddanými, se zde proto doporučuje jakýkoliv zbožný čin vykonaný pro Nejvyššího Pána.

Verš

śaśvat svarūpa-mahasaiva nipīta-bheda-
mohāya bodha-dhiṣaṇāya namaḥ parasmai
viśvodbhava-sthiti-layeṣu nimitta-līlā-
rāsāya te nama idaṁ cakṛmeśvarāya

Synonyma

śaśvat — věčně; svarūpa — transcendentální podoba; mahasā — slávou; eva — jistě; nipīta — lišící se; bheda — rozlišení; mohāya — iluzorní představě; bodha — sebepoznání; dhiṣaṇāya — inteligence; namaḥ — poklony; parasmai — Transcendenci; viśva-udbhava — stvoření vesmírného projevu; sthiti — udržování; layeṣu — jakož i zničení; nimitta — ve věci; līlā — těmito zábavami; rāsāya — pro požitek; te — Tobě; namaḥ — poklony; idam — toto; cakṛma — vykonávám; īśvarāya — Nejvyššímu.

Překlad

Klaním se Nejvyšší Transcendenci — Pánu, který věčně vyniká Svojí vnitřní energií. Jeho nerozeznatelný neosobní rys lidé poznávají inteligencí zapojenou do seberealizace. Klaním se Pánu, který si užívá stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu jako Svých zábav.

Význam

Nejvyšší Pán se věčně liší od živých bytostí Svojí vnitřní energií, i když seberealizovanou inteligencí je Ho možné v Jeho neosobním rysu pochopit. Oddaní Pána se proto Jeho neosobnímu rysu uctivě klaní. Důležité je zde slovo rāsa. Pán Kṛṣṇa tančí tanec rāsa ve společnosti pasaček krav ve Vṛndāvanu a Osobnost Božství Garbhodakaśāyī Viṣṇu si také užívá rāsy se Svojí vnější energií, s jejíž pomocí tvoří, udržuje a ničí celý vesmírný projev. Brahmā se nepřímo klaní Pánu Kṛṣṇovi, který neustále vychutnává skutečný požitek rāsy s gopīmi, což je potvrzeno v Gopāla-tāpanī Upaniṣadě následujícími slovy: parārdhānte so 'budhyata gopa-veśo me puruṣaḥ purastād āvirbabhūva. Rozdíl mezi Pánem a živou bytostí jasně poznáme, máme-li dostatek inteligence pro pochopení Jeho vnitřní energie, která se liší od vnější energie, pomocí níž Pán umožňuje existenci hmotného projevu.

Verš

yasyāvatāra-guṇa-karma-viḍambanāni
nāmāni ye ’su-vigame vivaśā gṛṇanti
te ’naika-janma-śamalaṁ sahasaiva hitvā
saṁyānty apāvṛtāmṛtaṁ tam ajaṁ prapadye

Synonyma

yasya — Jehož; avatāra — inkarnace; guṇa — transcendentální vlastnosti; karma — činnosti; viḍambanāni — tajuplné; nāmāni — transcendentální jména; ye — ti; asu-vigame — na konci tohoto života; vivaśāḥ — automaticky; gṛṇanti — vzývají; te — oni; anaika — mnoho; janma — životy; śamalam — nahromaděné hříchy; sahasā — okamžitě; eva — jistě; hitvā — zbavují se; saṁyānti — získávají; apāvṛta — otevřený; amṛtam — nesmrtelnost; tam — Jeho; ajam — nezrozený; prapadye — přijímám útočiště.

Překlad

Přijímám útočiště u lotosových nohou Pána, Jehož inkarnace, vlastnosti a činnosti jsou tajuplnými napodobeninami světského dění. Ten, kdo na konci svého života, byť nevědomě, vzývá Jeho transcendentální jména, je bezpochyby okamžitě zbaven všech hříchů z mnoha životů a nepochybně přichází k Němu.

Význam

Činnosti inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství jsou svým způsobem napodobením činností, které probíhají v hmotném světě. Pán je jako herec na jevišti, který napodobuje činnosti krále, i když ve skutečnosti králem není. Když Pán inkarnuje, také napodobuje úlohy, se kterými nemá nic společného. V Bhagavad-gītě (4.14) je řečeno, že Pána se nijak netýkají činnosti, kterým se zdánlivě věnuje: na māṁ karmāṇi limpanti na me karma-phale spṛhā. Pán je všemocný a Svým pouhým přáním může vykonat cokoliv. Když se zjevil jako Pán Kṛṣṇa, hrál roli syna Yaśody a Nandy a zdvihl kopec Govardhan, přestože nemusel. Pouhým přáním může zdvihnout miliony kopců Govardhan; není třeba, aby to dělal vlastní rukou. Zdvihl ho však Sám, aby napodobil obyčejné živé bytosti a zároveň projevil Svoji nadpřirozenou moc. Proto Ho oddaní opěvují jménem Śrī Govardhanadhārī, které znamená “ten, kdo zdvihl kopec Govardhan”. Činnosti Jeho inkarnací a Jeho nadržování oddaným jsou tedy jen napodobováním, stejně jako maska zkušeného divadelního herce. Všechny Jeho činy v těchto podobách jsou však všemocné a vzpomínání na činnosti inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství má stejnou moc jako Samotný Pán. Ajāmila si vzpomněl na svaté jméno Pána Nārāyaṇa pouze tím, že zavolal jméno svého syna Nārāyaṇa, a to mu umožnilo dosáhnout nejvyšší dokonalosti života.

Verš

yo vā ahaṁ ca giriśaś ca vibhuḥ svayaṁ ca
sthity-udbhava-pralaya-hetava ātma-mūlam
bhittvā tri-pād vavṛdha eka uru-prarohas
tasmai namo bhagavate bhuvana-drumāya

Synonyma

yaḥ — ten, který; vai — jistě; aham ca — také já; giriśaḥ ca — také Śiva; vibhuḥ — Všemocný; svayam — osobně (jako Viṣṇu); ca — a; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; pralaya — zničení; hetavaḥ — příčiny; ātma-mūlam — s kořeny sám v sobě; bhittvā — který prostoupil; tri-pāt — tři kmeny; vavṛdhe — vyrostly; ekaḥ — jeden jediný; uru — mnoho; prarohaḥ — větví; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Osobnosti Božství; bhuvana-drumāya — stromu všech planetárních systémů.

Překlad

Ó můj Pane, jsi původním kořenem stromu všech planetárních systémů. Tento strom nejprve prorostl hmotnou přírodu třemi kmeny—mnou, Śivou a Tebou, Všemocným, pro stvoření, udržování a zničení—a my tři jsme se rozrostli do mnoha větví. Klaním se proto Tobě, stromu vesmírného projevu.

Význam

Vesmírný projev se nejprve dělí na tři světy — vyšší, nižší a střední planetární systémy — a dále se rozšiřuje na čtrnáct planetárních systémů, přičemž původním kořenem je projev Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotná příroda, která se zdá být příčinou vesmírného projevu, je pouze prostředníkem, energií Pána. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. “Hmotná příroda se zdá být příčinou veškerého tvoření, udržování a ničení jedině pod dohledem Nejvyššího Pána.” Pán se expanduje do tří: Viṣṇu pro udržování, Brahmā pro tvoření a Śiva pro ničení. Z těchto tří hlavních zástupců Pána, kteří vládnou třem kvalitám hmotné přírody, je Viṣṇu Všemocný, a přestože sídlí v hmotném světě, aby ho udržoval, nepodléhá zákonům hmotné přírody. Druzí dva, Brahmā a Śiva, i když jsou téměř stejně mocní jako Viṣṇu, podléhají vládě hmotné energie Nejvyššího Pána. Představa mnoha bohů vládnoucích mnoha složkám hmotné přírody je omyl pošetilých panteistů. Bůh je jeden jediný a je původní příčinou všech příčin. Stejně jako je ve vládě mnoho ministrů, tak i o řízení vesmíru se stará mnoho správců.

Impersonalisté kvůli svému nedostatečnému poznání nevěří v osobní řízení světa. V tomto verši je však jasně vysvětleno, že vše je osobní a nic není neosobní. O tom jsme již hovořili v úvodu a v tomto verši je to potvrzeno. Strom hmotného projevu je popsán v patnácté kapitole Bhagavad-gīty jako strom aśvattha, který roste kořeny vzhůru. Takový strom známe v podobě odraženého obrazu stromu na břehu vodní nádrže. Když se zrcadlí na hladině vody, vypadá, jako kdyby visel za kořeny korunou dolů. Strom stvoření, který je zde popsán, je pouhým stínem reality — Parabrahmanu, Viṣṇua. Skutečný strom existuje jako projev vnitřní energie na Vaikuṇṭhalokách a strom odražený v hmotné přírodě je jeho pouhým stínem. Teorie impersonalistů, že v Brahmanu neexistuje rozmanitost, je nesprávná, protože odražený strom, popsaný v Bhagavad-gītě, nemůže existovat, aniž by byl odrazem skutečného stromu. Skutečný strom stojí ve věčné duchovní přírodě, plné transcendentální rozmanitosti, a Pán Viṣṇu je i jeho kořenem. Pán je kořenem jak skutečného stromu, tak neskutečného, ale neskutečný strom je pouze převráceným odrazem skutečného stromu. Brahmā se zde klaní jménem svým a také jménem Pána Śivy skutečnému stromu, Nejvyššímu Pánovi.

Verš

loko vikarma-nirataḥ kuśale pramattaḥ
karmaṇy ayaṁ tvad-udite bhavad-arcane sve
yas tāvad asya balavān iha jīvitāśāṁ
sadyaś chinatty animiṣāya namo ’stu tasmai

Synonyma

lokaḥ — obyčejní lidé; vikarma — nesmyslná práce; nirataḥ — zaměstnáni v; kuśale — v prospěšné činnosti; pramattaḥ — lhostejní; karmaṇi — v činnosti; ayam — toto; tvat — Tebou; udite — vyhlášené; bhavat — Tebe; arcane — v uctívání; sve — jejich vlastní; yaḥ — kdo; tāvat — dokud; asya — obyčejných lidí; balavān — velice silné; iha — tento; jīvita-āśām — boj o existenci; sadyaḥ — přímo; chinatti — rozbity napadrť; animiṣāya — věčným časem; namaḥ — mé poklony; astu — nechť jsou; tasmai — Jemu.

Překlad

Všichni obyčejní lidé se zabývají nesmyslnou prací namísto skutečně prospěšných činností, které jim Ty Sám doporučuješ. Dokud jejich sklon k nesmyslným činnostem zůstane takto silný, budou všechny jejich plány na boj o existenci odsouzeny k nezdaru. Klaním se proto Jemu, který jedná jako věčný čas.

Význam

Všichni obyčejní lidé se věnují nesmyslné práci. Vědomě se nestarají o skutečně prospěšnou činnost, kterou představuje oddaná služba Pánu, odborně zvaná “proces arcanā”. Pokyny o procesu arcanā udělil přímo Pán v Nārada-pañcarātře a přísně je dodržují inteligentní lidé, kteří dobře vědí, že nejdokonalejším cílem života je dosáhnout Pána Viṣṇua, který je kořenem stromu vesmírného projevu. O nutnosti takových usměrněných činností se mluví i v Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě. Hlupáci ale nevědí, že pravou spokojenost jim může přinést jedině realizace Viṣṇua. Bhāgavatam (7.5.30-32) říká:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ punaś carvita-carvaṇānām
na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ
durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ
andhā yathāndhair upanīyamānās
te ’pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ
naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

“Lidé, kteří jsou zarputile připoutáni k neskutečnému hmotnému štěstí, nezačnou myslet na Kṛṣṇu ani na pokyn svých učitelů, ani při vlastní snaze o seberealizaci, ani v průběhu svých uhlazených rozhovorů. Nezkrocené smysly je vlečou do nejtemnějších krajů nevědomosti a jako šílení se zabývají tím, čemu se říká ,žvýkání přežvýkaného’.

Kvůli svým pošetilým činnostem si nejsou vědomi toho, že nejvyšším cílem života je dosáhnout Viṣṇua, Pána vesmírného projevu, a jejich boj o existenci je proto orientovaný špatným směrem, k materialistické civilizaci, která je pod vládou vnější energie. Vedou je lidé stejně zmatení jako oni sami, což se podobá tomu, když jednoho slepce vede jiný slepec a oba spadnou do jámy.

Tito pošetilí lidé nezačnou být přitahováni činnostmi Svrchovaně Mocného Pána, který jediný může napravit jejich pošetilé jednání, dokud nepoužijí zdravý rozum a nenechají se vést od velkých duší zcela zbavených hmotné připoutanosti.”

V Bhagavad-gītě Pán žádá každého, aby se vzdal všech ostatních zaměstnání a plně se věnoval činnostem arcany neboli snaze potěšit Pána. Téměř nikoho však tyto činnosti nepřitahují. Každého více nebo méně přitahují činnosti, které znamenají vzpouru proti Nejvyššímu Pánovi. Systémy jñāny a yogy jsou rovněž nepřímou vzpourou proti Pánovi. Neexistuje jiná příznivá činnost nežli arcanā Pána. Jñānu a yogu lze zahrnout do procesu arcanā jedině tehdy, je-li jejich konečným cílem Viṣṇu, a v žádném jiném případě. Závěr je takový, že jedině oddaní Pána jsou lidé v pravém slova smyslu, kteří mají nárok na osvobození. Ostatní marně zápasí o existenci bez jakéhokoliv skutečného prospěchu.

Verš

yasmād bibhemy aham api dviparārdha-dhiṣṇyam
adhyāsitaḥ sakala-loka-namaskṛtaṁ yat
tepe tapo bahu-savo ’varurutsamānas
tasmai namo bhagavate ’dhimakhāya tubhyam

Synonyma

yasmāt — z Něhož; bibhemi — strach; aham — já; api — také; dvi-para-ardha — až po hranici 4 300 000 000 x 2 x 30 x 12 x 100 slunečních let; dhiṣṇyam — místo; adhyāsitaḥ — umístěný na; sakala-loka — všechny ostatní planety; namaskṛtam — uctíván od; yat — to; tepe — prošel; tapaḥ — pokání; bahu-savaḥ — mnoho a mnoho let; avarurutsamānaḥ — toužící Tě získat; tasmai — Jemu; namaḥ — vzdávám poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; adhimakhāya — Jemu, který je poživatelem všech obětí; tubhyam — Tobě.

Překlad

Ó můj Pane, uctivě se Ti klaním. Jsi nevyčerpatelný čas a poživatel všech obětí. I když sídlím na místě, které přetrvá celé dvě parārdhy, i když jsem vládce všech ostatních planet ve vesmíru a i když jsem prošel mnoha lety pokání za účelem seberealizace, přesto Ti vzdávám svoji úctu.

Význam

Brahmā je největší osobnost ve vesmíru, protože žije nejdéle ze všech. Je nejúctyhodnější osobností co se týče pokání, vlivu, prestiže atd., a přesto musí Pánovi vzdávat uctivé poklony. Všichni ostatní, kteří zdaleka nedosahují Brahmovy úrovně, proto musí bezvýhradně následovat jeho příkladu a vzdávat Pánovi povinně úctu.

Verš

tiryaṅ-manuṣya-vibudhādiṣu jīva-yoniṣv
ātmecchayātma-kṛta-setu-parīpsayā yaḥ
reme nirasta-viṣayo ’py avaruddha-dehas
tasmai namo bhagavate puruṣottamāya

Synonyma

tiryak — zvířata nižší než člověk; manuṣya — lidé atd.; vibudha-ādiṣu — mezi polobohy; jīva-yoniṣu — v různých životních druzích; ātma — vlastní já; icchayā — vůlí; ātma-kṛta — Sám Sebou stvořený; setu — povinnosti; parīpsayā — toužící uchovat; yaḥ — kdo; reme — prožívající transcendentální zábavy; nirasta — neovlivněn; viṣayaḥ — hmotné znečištění; api — jistě; avaruddha — projevil; dehaḥ — transcendentální tělo; tasmai — Jemu; namaḥ — klaním se; bhagavate — Osobnosti Božství; puruṣottamāya — prvotnímu Pánu.

Překlad

Ó můj Pane, z vlastní vůle se zjevuješ v různých životních druzích, mezi zvířaty nižšími, než je člověk, i mezi polobohy, abys prožíval Své transcendentální zábavy. Jsi nedotčen hmotným znečištěním. Přicházíš, jen abys splnil povinnosti dané Tvými vlastními náboženskými zásadami, a proto se Ti klaním, ó Nejvyšší Osobo, za to, že projevuješ tyto různé podoby.

Význam

Všechny Pánovy inkarnace v různých životních druzích jsou transcendentální. Ve Svých inkarnacích Kṛṣṇy, Rāmy atd. vypadá jako člověk, ale ve skutečnosti člověk není. Každý, kdo Ho mylně považuje za obyčejného člověka, není příliš inteligentní, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (9.11): avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. Totéž platí, když se zjevuje v inkarnacích kance nebo ryby. Jsou to transcendentální podoby Pána, které za určitých podmínek projevuje pro Své vlastní potěšení a zábavu. Pán tyto transcendentální podoby přijímá většinou proto, aby povzbudil Své oddané. Všechny Jeho inkarnace se zjevují tehdy, když je třeba osvobodit Jeho oddané a uchovat Jeho zásady.

Verš

yo ’vidyayānupahato ’pi daśārdha-vṛttyā
nidrām uvāha jaṭharī-kṛta-loka-yātraḥ
antar-jale ’hi-kaśipu-sparśānukūlāṁ
bhīmormi-mālini janasya sukhaṁ vivṛṇvan

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; avidyayā — ovlivněn nevědomostí; anupahataḥ — aniž by byl poznamenán; api — přestože; daśa-ardha — pět; vṛttyā — interakce; nidrām — spánek; uvāha — přijal; jaṭharī — v břiše; kṛta — takto jednající; loka-yātraḥ — udržování různých bytostí; antaḥ-jale — ve vodě zpustošení; ahi-kaśipu — na hadím loži; sparśa-anukūlām — šťastný z doteku; bhīma-ūrmi — rozbouřené vlny; mālini — řetězec; janasya — inteligentních lidí; sukham — štěstí; vivṛṇvan — ukazující.

Překlad

Můj Pane, inteligentním osobám ukazuješ blaženost Svého sladkého spánku, kterému se oddáváš na hadím lůžku v rozbouřených vlnách vod zpustošení. Všechny planety vesmíru jsou tehdy uloženy v Tvém břiše.

Význam

Lidé, kteří nedokáží myslet na to, co přesahuje jejich schopnosti, se podobají žábám ve studni, které si nedokáží představit délku a šířku velkého Tichého oceánu. Když tito lidé slyší, že Nejvyšší Pán leží na Svém lůžku ve velkém vesmírném oceánu, považují to za legendu. Diví se, jak někdo může ležet ve vodě a přitom šťastně spát. Svůj nevědomý údiv by však mohli překonat trochou inteligence. V oceánu žije mnoho bytostí, které si také užívají hmotných tělesných činností — jedení, spaní, bránění se a páření. Mohou-li si ve vodě užívat života takové bezvýznamné živé bytosti, proč by nemohl Nejvyšší Pán, který je všemocný, spát na chladném těle hada a vychutnávat běsnění rozbouřených vln oceánu? Pán se od nás liší tím, že všechny Jeho činnosti jsou transcendentální a že může dělat cokoliv, aniž by Ho omezoval čas a prostor. Může si užívat transcendentálního štěstí bez ohledu na hmotné podmínky.

Verš

yan-nābhi-padma-bhavanād aham āsam īḍya
loka-trayopakaraṇo yad-anugraheṇa
tasmai namas ta udara-stha-bhavāya yoga-
nidrāvasāna-vikasan-nalinekṣaṇāya

Synonyma

yat — Jehož; nābhi — pupek; padma — lotos; bhavanāt — z tohoto domu; aham — já; āsam — projevil jsem se; īḍya — ó Pane, Jehož uctívám; loka-traya — tři světy; upakaraṇaḥ — pomáhající při jejich stvoření; yat — Jehož; anugraheṇa — milostí; tasmai — Jemu; namaḥ — mé poklony; te — Tobě; udara-stha — umístěný v břiše; bhavāya — mající vesmír; yoga-nidrā-avasāna — po skončení onoho transcendentálního spánku; vikasat — kvetoucí; nalina-īkṣaṇāya — Jemu, Jehož otevírající se oči se podobají lotosům.

Překlad

Ó Pane, Jehož uctívám, Tvou milostí jsem se narodil z domova Tvého lotosového pupku, abych stvořil vesmír. V době, kdy jsi spal, se všechny planety nacházely v Tvém transcendentálním břiše. Nyní Tvůj spánek skončil a Tvé oči jsou otevřené jako po ránu rozkvetlé lotosy.

Význam

Brahmā nás učí začátek procesu arcanā, který se vykonává od rána (od čtyř hodin) do noci (do deseti hodin). Oddaný musí brzy ráno vstát a modlit se k Pánu. Potom za dodržování dalších usměrňujících zásad nabízí Pánu ranní maṅgala-ārati. Hloupí neoddaní, kteří nechápou důležitost arcany, kritizují usměrňující zásady, protože svýma očima nemohou vidět, že Pán také ze Své vlastní vůle spí. Neosobní pojetí Nejvyššího je velikou překážkou na cestě oddané služby, a proto je velice obtížné se stýkat s tvrdohlavými neoddanými, kteří vždy uvažují v hmotných pojmech.

Impersonalisté uvažují vždy naopak. Myslí si, že jelikož v hmotě existuje podoba, duchovní existence musí být beztvará, dále jelikož v hmotě existuje spánek, v duchovní existenci spánek být nemůže, a jelikož při uctívání procesem arcanā se uznává, že Božstvo spí, arcanā je māyā. Všechny tyto myšlenky jsou v podstatě hmotné. Myslet pozitivně nebo negativně znamená myslet stále hmotně. Standardní poznání je poznání přijaté z vyššího zdroje neboli z Ved. Z těchto veršů Śrīmad-Bhāgavatamu vidíme, že arcanā je doporučený proces. Předtím, než Brahmā začal tvořit, viděl Pána spát na hadím lůžku ve vlnách pustošící vody. Ve vnitřní energii Pána tedy spánek existuje a Jeho čistí oddaní, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, to nepopírají. Jasně se zde říká, že Pán spal na rozbouřených vodních vlnách velice šťastně, čímž dokazoval, že na základě Své transcendentální vůle může dělat cokoliv a nic Mu v tom nemůže zabránit. Māyāvādī nedokáže uvažovat mimo rámec své hmotné zkušenosti, a proto popírá Pánovu schopnost spát ve vodě. Jeho chybou je, že přirovnává Pána k sobě samotnému. Takové přirovnání je také hmotné. Celá filozofie māyāvādské školy, založená na záporech neti, neti (“ne to, ne to”), je v podstatě materialistická. Člověk s takovým uvažováním nikdy nebude moci poznat Nejvyššího Pána takového, jaký je.

Verš

so ’yaṁ samasta-jagatāṁ suhṛd eka ātmā
sattvena yan mṛḍayate bhagavān bhagena
tenaiva me dṛśam anuspṛśatād yathāhaṁ
srakṣyāmi pūrvavad idaṁ praṇata-priyo ’sau

Synonyma

saḥ — On; ayam — Pán; samasta-jagatām — všech vesmírů; suhṛt ekaḥ — jediný přítel a filozof; ātmā — Nadduše; sattvena — kvalitou dobra; yat — ten, který; mṛḍayate — způsobuje štěstí; bhagavān — Osobnost Božství; bhagena — se šesti vznešenými vlastnostmi; tena — Jím; eva — jistě; me — mně; dṛśam — schopnost vnitřního pohledu; anuspṛśatāt — kéž dá; yathā — jako; aham — já; srakṣyāmi — budu schopen tvořit; pūrva-vat — jako předtím; idam — tento vesmír; praṇata — odevzdaný; priyaḥ — drahý; asau — On (Pán).

Překlad

Kéž je ke mně Nejvyšší Pán milostivý. Je jediným přítelem a duší všech živých bytostí na světě a všechny udržuje prostřednictvím Svých šesti transcendentálních vznešených vlastností, aby dosáhli konečného štěstí. Kéž je ke mně milostivý, abych mohl být jako dřív obdařen schopností vnitřního pohledu, nutnou pro tvoření, neboť také patřím k odevzdaným duším, které jsou Pánovi drahé.

Význam

Nejvyšší Pán, Puruṣottama, Śrī Kṛṣṇa, udržuje všechny bytosti v transcendentálním i hmotném světě. Je životem a přítelem všech, neboť mezi živými bytostmi a Pánem věčně existuje přirozená náklonnost a láska. Je přítelem a příznivcem všech a je jeden jediný. Pán všude udržuje všechny živé bytosti prostřednictvím Svých šesti transcendentálních vznešených vlastností, díky čemuž je známý jako bhagavān neboli Nejvyšší Osobnost Božství. Pán Brahmā se modlil o Jeho milost, aby byl schopen stvořit vesmír, jako to učinil předtím — jedině Pánovou bezpříčinnou milostí mohl stvořit hmotné osobnosti, jako je Marīci, i duchovní osobnosti, jako je Nārada. Brahmā se modlil k Pánovi, protože Pán je odevzdané duši velice drahý. Odevzdaná duše nezná nic než Pána, a Pán je k ní proto velice laskavý.

Verš

eṣa prapanna-varado ramayātma-śaktyā
yad yat kariṣyati gṛhīta-guṇāvatāraḥ
tasmin sva-vikramam idaṁ sṛjato ’pi ceto
yuñjīta karma-śamalaṁ ca yathā vijahyām

Synonyma

eṣaḥ — toto; prapanna — ten, který je odevzdaný; vara-daḥ — příznivec; ramayā — vždy si užívající s bohyní štěstí (Lakṣmī); ātma-śaktyā — se Svojí vnitřní energií; yat yat — cokoliv; kariṣyati — může učinit; gṛhīta — přijímající; guṇa-avatāraḥ — inkarnace kvality dobra; tasmin — Jemu; sva-vikramam — s Jeho všemocností; idam — tento vesmírný projev; sṛjataḥ — tvořící; api — přestože; cetaḥ — srdce; yuñjīta — být zaměstnán; karma — práce; śamalam — hmotný vliv; ca — také; yathā — jako; vijahyām — mohu se zříci.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčným příznivcem odevzdaných duší. Své činnosti vždy vykonává prostřednictvím Své vnitřní energie, bohyně štěstí jménem Ramā. Modlím se pouze o to, abych Mu mohl sloužit stvořením hmotného světa a nebyl svojí prací hmotně ovlivněn. Jedině tak se budu schopen zbavit falešné pýchy, že jsem stvořitel.

Význam

O hmotné tvoření, udržování a ničení se starají tři inkarnace hmotných kvalit přírody — Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara. Vnitřní energie Pána v inkarnaci Viṣṇua je však svrchovanou energií pro všechny činnosti. Brahmā, který při stvoření pouze pomáhá, chtěl zůstat ve svém skutečném postavení Pánova nástroje a vyhnout se namyšlenosti a falešné pýše, kdyby sám sebe začal považovat za stvořitele. Tak je možné být drahý Nejvyššímu Pánu a získat Jeho požehnání. Hloupí lidé si chtějí připisovat zásluhy za vše, co vytvoří, ale inteligentní osoby dobře vědí, že bez Pánova svolení se nepohne ani stéblo trávy, a že všechny zásluhy za úžasná stvoření musí být tudíž připsány Jemu. Jedině vyvinutím duchovního vědomí se může živá bytost očistit od hmotných vlivů a přijmout požehnání, která Pán nabízí.

Verš

nābhi-hradād iha sato ’mbhasi yasya puṁso
vijñāna-śaktir aham āsam ananta-śakteḥ
rūpaṁ vicitram idam asya vivṛṇvato me
mā rīriṣīṣṭa nigamasya girāṁ visargaḥ

Synonyma

nābhi-hradāt — z jezera v pupku; iha — v tomto věku; sataḥ — ležící; ambhasi — ve vodě; yasya — ten, který; puṁsaḥ — Osobnosti Božství; vijñāna — celého vesmíru; śaktiḥ — energie; aham — já; āsam — narodil jsem se; ananta — neomezený; śakteḥ — mocného; rūpam — podobu; vicitram — rozmanitou; idam — tuto; asya — Jeho; vivṛṇvataḥ — projevující; me — mně; — kéž ne; rīriṣīṣṭa — zanikne; nigamasya — Ved; girām — zvuků; visargaḥ — vibrace.

Překlad

Pánovy energie jsou nespočetné. Když leží ve vodách zpustošení, rodím se jako celková energie vesmíru z jezera v Jeho pupku, z něhož vyrůstá lotosový květ. Nyní projevuji Jeho různé energie v podobě hmotného vesmíru. Modlím se proto, abych se při svých hmotných činnostech neodchýlil od vibrací védských hymnů.

Význam

Každý, kdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu Pánu v tomto hmotném světě, vykonává mnoho hmotných činností, a není-li dostatečně silný, aby se ubránil před náporem hmotných vlivů, může být od duchovní energie odvrácen. Brahmā musí při hmotném stvoření vytvořit všechny druhy živých bytostí s těly, které vyhovují jejich hmotnému postavení. Brahmā chce, aby ho Pán chránil, neboť se musí stýkat s mnoha hříšnými živými bytostmi. Obyčejný brāhmaṇa může stykem s mnoha pokleslými podmíněnými dušemi ztratit svoji brahma-tejas, bráhmanskou dokonalost. Brahmā jako nejvyšší brāhmaṇa se bojí takové ztráty, a proto se modlí k Pánu o ochranu. To je varování pro každého zájemce o duchovní pokrok v životě. Kdo nemá dostatečnou ochranu od Pána, může ze svého duchovního postavení poklesnout. Proto se musíme neustále modlit k Pánu o ochranu a požehnání pro vykonávání našich povinností. Když Pán Caitanya pověřil Své oddané misionářskou činností, ujistil je také Svojí ochranou proti náporu hmotných vlivů. Ve Vedách je řečeno, že cesta duchovního života je ostrá jako nabroušená čepel břitvy. Malá nepozornost může okamžitě způsobit chaos a krveprolití, ale zcela odevzdaná duše při plnění zadaných povinností vždy vyhledává ochranu u Pána a nebojí se hmotného znečištění.

Verš

so ’sāv adabhra-karuṇo bhagavān vivṛddha-
prema-smitena nayanāmburuhaṁ vijṛmbhan
utthāya viśva-vijayāya ca no viṣādaṁ
mādhvyā girāpanayatāt puruṣaḥ purāṇaḥ

Synonyma

saḥ — On (Pán); asau — ten; adabhra — neomezený; karuṇaḥ — milostivý; bhagavān — Osobnost Božství; vivṛddha — přesahující všechny meze; prema — láska; smitena — úsměvem; nayana-amburuham — lotosové oči; vijṛmbhan — otevřením; utthāya — pro rozkvět; viśva-vijayāya — pro oslavu vesmírného stvoření; ca — a také; naḥ — naše; viṣādam — sklíčenost; mādhvyā — sladkými; girā — slovy; apanayatāt — kéž laskavě odstraní; puruṣaḥ — Nejvyšší; purāṇaḥ — nejstarší.

Překlad

Pán, nejvyšší a nejstarší ze všech, je neomezeně milostivý. Přeji si, aby se na mě usmál a udělil mi požehnání tím, že otevře Své lotosové oči. Když laskavě vysloví Své pokyny, může zvelebit celé vesmírné stvoření a odstranit naši sklíčenost.

Význam

Pánova milost k pokleslým duším v tomto hmotném světě neustále roste. Celý vesmírný projev je pro všechny příležitostí, aby se zdokonalili v oddané službě Pánu, která je smyslem jejich života. Pán se expanduje do mnoha osobností, které jsou buď expanzemi Jeho Samotného, nebo Jeho oddělenými expanzemi. Oddělené expanze jsou osobnosti na úrovni individuální duše, zatímco osobní expanze jsou Pán Samotný. Jeho přímé expanze jsou vládci a oddělené expanze jsou ovládané bytosti, určené k vzájemné výměně transcendentální blaženosti se svrchovanou podobou blaženosti a poznání. Osvobozené duše se mohou zapojit do tohoto blaženého vztahu vládce a ovládaných bez vymyšlených hmotných představ. Typickým příkladem takového transcendentálního vztahu mezi vládcem a ovládanými je Pánova rāsa-līlā s gopīmi. Gopī jsou ovládané expanze Jeho vnitřní energie, a proto nelze Pánův tanec rāsa-līlā nikdy přirovnávat k hmotnému vztahu mezi mužem a ženou. Je to nejdokonalejší stádium výměny citů mezi Pánem a živými bytostmi. Pán dává pokleslým duším příležitost dosáhnout této nejvyšší dokonalosti života. Pán Brahmā je pověřen řízením celého vesmírného představení, a proto se modlí, aby mu k tomu Pán požehnal.

Verš

maitreya uvāca
sva-sambhavaṁ niśāmyaivaṁ
tapo-vidyā-samādhibhiḥ
yāvan mano-vacaḥ stutvā
virarāma sa khinnavat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; sva-sambhavam — zdroj svého zrození; niśāmya — když viděl; evam — takto; tapaḥ — odříkání; vidyā — poznání; samādhibhiḥ — a také soustředěním mysli; yāvat — jak jen bylo možné; manaḥ — mysl; vacaḥ — slova; stutvā — po skončení své modlitby; virarāma — zmlkl; saḥ — on (Brahmā); khinna-vat — jako kdyby byl unaven.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl: Ó Viduro, když Brahmā spatřil zdroj svého zrození, Osobnost Božství, modlil se o milost Pána, jak jen mu jeho mysl a slova dovolovaly. Po skončení své modlitby zmlkl, jako kdyby byl svým odříkáním, poznáním a meditací unaven.

Význam

Brahmu osvítil poznáním Pán sídlící v jeho srdci. Poté, co byl Brahmā stvořen, nemohl nalézt zdroj svého zrození, ale po určité době odříkání a meditace tento zdroj uviděl, a tak byl ze svého srdce osvícen. Duchovní mistr vně i duchovní mistr uvnitř jsou zástupci Pána. Žádná osoba, která dosud nepřišla do styku s těmito pravými zástupci Pána, se nemůže prohlašovat za duchovního mistra. Brahmā neměl možnost využít pomoci duchovního mistra zvenčí, protože byl tehdy jediným tvorem ve vesmíru. Pán však byl s jeho modlitbami spokojen a poučil ho o všem zevnitř.

Verš

athābhipretam anvīkṣya
brahmaṇo madhusūdanaḥ
viṣaṇṇa-cetasaṁ tena
kalpa-vyatikarāmbhasā
loka-saṁsthāna-vijñāna
ātmanaḥ parikhidyataḥ
tam āhāgādhayā vācā
kaśmalaṁ śamayann iva

Synonyma

atha — potom; abhipretam — záměr; anvīkṣya — chápající; brahmaṇaḥ — Brahmy; madhusūdanaḥ — hubitel démona Madhua; viṣaṇṇa — sklíčený; cetasam — v srdci; tena — jeho; kalpa — věk; vyatikara-ambhasā — pustošící voda; loka-saṁsthāna — umístění planetárního systému; vijñāne — ve vědě; ātmanaḥ — sebe samého; parikhidyataḥ — velice znepokojen; tam — jemu; āha — řekl; agādhayā — hluboce uvážlivými; vācā — slovy; kaśmalam — nečistoty; śamayan — odstraňující; iva — takto.

Překlad

Pán viděl, že si Brahmā dělal veliké starosti ohledně plánu a stavby různých planetárních systémů a že byl při pohledu na pustošící vodu velice stísněný. Chápal Brahmův záměr, a proto pronesl hluboká, uvážlivá slova, jimiž odstranil všechnu vzniklou iluzi.

Význam

Pustošící vody byly tak hrůzostrašné, že i Brahmā byl jimi znepokojen. Začal si dělat veliké starosti s tím, jak umístit ve vnějším prostoru různé planetární systémy a jak je osídlit různými druhy živých bytostí — lidskými, nižšími než jsou lidské a nadlidskými. Umístění všech planet ve vesmíru odpovídá různým úrovním živých bytostí pod různým vlivem kvalit hmotné přírody. Existují tři kvality hmotné přírody, a když se navzájem smíchají, je jich devět. Když se promíchá těchto devět, vzniká osmdesát jedna kvalit, které se dále mísí, takže si nakonec ani neuvědomujeme, jak iluze neustále vzrůstá. Pán Brahmā musel připravit různá místa a podmínky pro potřebná těla podmíněných duší. Tohoto úkolu se mohl zhostit jedině Brahmā a nikdo ve vesmíru nemůže ani pochopit, jak obtížný úkol to byl. Brahmā však byl milostí Pána schopný splnit tento náročný úkol tak dokonale, že zručnost tohoto vidhāty, vrchního stavitele, přivádí každého k úžasu.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā veda-garbha gās tandrīṁ
sarga udyamam āvaha
tan mayāpāditaṁ hy agre
yan māṁ prārthayate bhavān

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, řekl; — ne; veda-garbha — ó ty, který znáš do hloubky veškeré védské poznání; gāḥ tandrīm — sklíčený; sarge — kvůli stvoření; udyamam — činnosti; āvaha — jen čiň; tat — to (co chceš); mayā — Mnou; āpāditam — vykonáno; hi — jistě; agre — dříve; yat — co; mām — ode Mne; prārthayate — žádající; bhavān — ty.

Překlad

Nejvyšší Pán pak pravil: Ó Brahmo, ó znalče védské moudrosti, neklesej na mysli a nedělej si starosti ohledně stvoření. To, oč Mě žádáš, je již dávno zaručené.

Význam

Každý, kdo byl autorizován Pánem nebo Jeho pravým zástupcem, již dostal požehnání, stejně jako práce, která mu byla svěřena. Ten, kdo je pověřen takovou zodpovědností, si samozřejmě musí být vždy vědom své neschopnosti a neustále se ucházet o Pánovu milost, aby mohl úspěšně splnit svoji povinnost. Člověk nemá být namyšlený, je-li mu svěřeno vykonání určité práce. Být takto pověřen je veliké štěstí, a je-li člověk vždy pevný ve vědomí své podřízenosti vůli Pána, jistě svoji práci vykoná úspěšně. Arjuna byl pověřen bojem na Kuruovském bitevním poli a Pán již předem zařídil jeho vítězství. Arjuna však nikdy nezapomněl na svoji podřízenost Pánu, a přijímal proto bez výhrad všechny Jeho pokyny. Každý, kdo je pyšný na to, že dělá nějakou zodpovědnou práci, ale nepřipisuje všechny zásluhy Nejvyššímu Pánovi, je jistě obětí falešné pýchy, a nemůže proto nic udělat správně. Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, kteří kráčejí v jeho stopách, jsou vždy úspěšní ve vykonávání láskyplné transcendentální služby Nejvyššímu Pánu.

Verš

bhūyas tvaṁ tapa ātiṣṭha
vidyāṁ caiva mad-āśrayām
tābhyām antar-hṛdi brahman
lokān drakṣyasy apāvṛtān

Synonyma

bhūyaḥ — znovu; tvam — ty; tapaḥ — odříkání; ātiṣṭha — buď pohroužen; vidyām — v poznání; ca — také; eva — jistě; mat — Moje; āśrayām — pod ochranou; tābhyām — těmi kvalifikacemi; antaḥ — uvnitř; hṛdi — v srdci; brahman — ó brāhmaṇo; lokān — všechny světy; drakṣyasi — uvidíš; apāvṛtān — vše odhalené.

Překlad

Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého srdce.

Význam

Nikdo si nedovede představit milost, kterou Pán udílí určité osobě vykonávající svěřenou zodpovědnou práci. Jeho milost si však musíme zasloužit svým odříkáním a vytrvalostí v oddané službě. Pán pověřil Brahmu stvořením planetárních systémů a poučil ho, že bude-li meditovat, velice snadno zjistí, kde a jak mají být jednotlivé planetární systémy rozmístěny. Pokyny dostane zevnitř a nemusí si s úkolem dělat starosti. Takové pokyny jsou součástí buddhi-yogy a udílí je Samotný Pán ze srdce, což potvrzuje Bhagavad-gītā (10.10).

Verš

tata ātmani loke ca
bhakti-yuktaḥ samāhitaḥ
draṣṭāsi māṁ tataṁ brahman
mayi lokāṁs tvam ātmanaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; ātmani — v sobě; loke — ve vesmíru; ca — také; bhakti-yuktaḥ — zaměstnán oddanou službou; samāhitaḥ — zcela pohroužen; draṣṭā asi — uvidíš; mām — Mě; tatam — všude; brahman — ó Brahmo; mayi — ve Mně; lokān — celý vesmír; tvam — ty; ātmanaḥ — živé bytosti.

Překlad

Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.

Význam

Zde Pán mluví o tom, že Ho Brahmā během svého dne uvidí jako Pána Śrī Kṛṣṇu. Bude žasnout, jak se Pán během Svého dětství ve Vṛndāvanu expanduje do všech telátek, dozví se, jak Yaśodāmayī vidí v ústech Kṛṣṇy při Jeho rozpustilých dětských zábavách všechny vesmíry a planetární systémy a také během zjevení Pána Kṛṣṇy zjistí, že existuje mnoho milionů Brahmů. Všechny tyto projevy Pána, který se všude zjevuje ve Svých věčných, transcendentálních podobách, však nemůže pochopit nikdo jiný než čistí oddaní, kteří se vždy věnují oddané službě Pánu a jsou plně pohrouženi do myšlenek na Něho. V tomto verši je zároveň naznačeno, že Brahmā tyto vysoké kvalifikace má.

Verš

yadā tu sarva-bhūteṣu
dāruṣv agnim iva sthitam
praticakṣīta māṁ loko
jahyāt tarhy eva kaśmalam

Synonyma

yadā — když; tu — ale; sarva — všechny; bhūteṣu — v živých bytostech; dāruṣu — ve dřevě; agnim — oheň; iva — jako; sthitam — umístěný; praticakṣīta — uvidíš; mām — Mě; lokaḥ — a vesmír; jahyāt — můžeš se zbavit; tarhi — potom ihned; eva — jistě; kaśmalam — iluze.

Překlad

Uvidíš Mě ve všech živých bytostech a v celém vesmíru, stejně jako je oheň skryt ve dřevě. Teprve když získáš tento transcendentální pohled, osvobodíš se od veškeré iluze.

Význam

Brahmā se modlil, aby během svých hmotných činností nezapomněl na svůj věčný vztah k Pánu. V odpověď na tuto modlitbu mu Pán řekl, že nemá uvažovat o žádné existenci, která by neměla vztah k Jeho všemocnosti. Je dán příklad ohně ve dřevě. Oheň zažehnutý ve dřevě je vždy stejný, i když dřevo může být různé. Stejně tak se mohou lišit tvarem a vlastnostmi těla v hmotném stvoření, ale duše v nich se navzájem neliší. Vlastnost ohně — teplo — je stejná všude a duchovní jiskra jakožto nedílná část Nejvyšší Duše je v každé živé bytosti stejná. Energie Pána je tak rozšířena po celém Jeho stvoření. Jedině toto transcendentální poznání může živou bytost zachránit před znečištěním hmotnou iluzí. Jelikož je Pánova energie rozšířena všude, čistá duše neboli oddaný Pána vidí vše ve vztahu k Pánu, a proto ho nevzrušují vnější obaly. Toto čistě duchovní pojetí ho brání proti veškerému znečištění ve styku s hmotou. Čistý oddaný za žádných okolností nezapomíná, že ve všem je dotek Pána.

Verš

yadā rahitam ātmānaṁ
bhūtendriya-guṇāśayaiḥ
svarūpeṇa mayopetaṁ
paśyan svārājyam ṛcchati

Synonyma

yadā — až; rahitam — osvobozen od; ātmānam — duše; bhūta — hmotné prvky; indriya — hmotné smysly; guṇa-āśayaiḥ — pod vlivem hmotných kvalit přírody; svarūpeṇa — v čisté existenci; mayā — díky Mně; upetam — přibližující se; paśyan — vidící; svārājyam — duchovní království; ṛcchati — užívej.

Překlad

Až budeš osvobozen od hrubohmotného a jemnohmotného tělesného pojetí a tvé smysly se zcela zbaví vlivu kvalit hmotné přírody, pak v Mojí společnosti zrealizuješ svoji skutečnou podobu. Tehdy dosáhneš čistého vědomí.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je řečeno, že ten, jehož jedinou touhou je prokazovat Pánu transcendentální láskyplnou službu, je osvobozený za všech podmínek hmotné existence. Takový služebnický postoj je svarūpa neboli skutečná podoba živé bytosti. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu toto prohlášení potvrzuje v Caitanya-caritāmṛtě, kde říká, že skutečnou, duchovní podobou živé bytosti je podoba věčného služebníka Nejvyššího Pána. Následovníci māyāvādské školy se otřásají při pomyšlení na to, že živá bytost je služebník, protože nevědí, že v transcendentálním světě se služba Pánu zakládá na transcendentální lásce. Transcendentální láskyplnou službu nelze nikdy přirovnávat k vynucené službě v hmotném světě. I když si někdo v hmotném světě myslí, že neslouží nikomu, přesto je služebníkem svých smyslů podle diktátu hmotných kvalit. Ve skutečnosti nikdo v tomto hmotném světě není pánem, a služebníci smyslů proto mají se služebnictvím velice špatné zkušenosti. Otřásají se hrůzou při pomyšlení na službu, protože nemají žádné poznání o transcendentálním postavení. V transcendentální láskyplné službě je služebník stejně svobodný jako Pán. Pán je svarāṭ neboli plně nezávislý a služebník v duchovní atmosféře je také svarāṭ, neboť tam neexistuje žádná vynucená služba. Transcendentální služba tam vychází ze spontánní lásky. Nepatrný záblesk takové služby můžeme vidět na službě matky synovi, přítele příteli nebo manželky manželovi. Přátelská, rodičovská nebo manželská služba není vynucená, ale zakládá se pouze na lásce. Zde v tomto hmotném světě je však láskyplná služba pouhým odrazem. Skutečná služba neboli služba ve svarūpě probíhá v transcendentálním světě ve společnosti Pána. Tutéž službu, vycházející z transcendentální lásky, lze s oddaností vykonávat i zde.

Tento verš lze vztáhnout i na školu jñāny. Osvícený jñānī, který je osvobozen od všeho hmotného znečištění, to znamená od hrubohmotných a jemnohmotných těl, včetně smyslů tvořených hmotnými kvalitami přírody, je pohroužený do Nejvyššího, a je tak osvobozen z hmotného otroctví. Jñānī a oddaní se shodují až do bodu osvobození z hmotného znečištění. Jenže zatímco se jñānī spokojí s pouhým poznáním, oddaní dělají další duchovní pokrok v láskyplné službě. Rozvíjejí svoji duchovní individualitu ve spontánním služebnickém postoji, jenž se neustále vyvíjí až po mādhurya-rasu neboli transcendentální láskyplnou službu, kterou si mezi sebou vyměňují milenci.

Verš

nānā-karma-vitānena
prajā bahvīḥ sisṛkṣataḥ
nātmāvasīdaty asmiṁs te
varṣīyān mad-anugrahaḥ

Synonyma

nānā-karma — druhy služby; vitānena — expandováním; prajāḥ — obyvatelstvo; bahvīḥ — nespočetné; sisṛkṣataḥ — toužící zvýšit; na — nikdy; ātmā — duše; avasīdati — bude zarmoucena; asmin — v této věci; te — tebe; varṣīyān — vždy rostoucí; mat — Moje; anugrahaḥ — bezpříčinná milost.

Překlad

Jelikož si přeješ nezměrně zvýšit počet obyvatelstva a znásobit druhy svojí služby, nikdy nebudeš v tomto směru ochuzen, protože Má bezpříčinná milost k tobě neustále poroste.

Význam

Čistý oddaný Pána, který bere ohled na daný čas, místo a okolnosti, si vždy přeje různými způsoby zvyšovat počet oddaných Pána. Materialistovi se takové rozšiřování transcendentální služby může zdát hmotné, ale ve skutečnosti je projevem rostoucí bezpříčinné milosti Pána k oddanému. Plány na takovéto činnosti mohou vypadat jako hmotné, ale liší se svojí povahou, neboť slouží k uspokojení transcendentálních smyslů Nejvyššího.

Verš

ṛṣim ādyaṁ na badhnāti
pāpīyāṁs tvāṁ rajo-guṇaḥ
yan mano mayi nirbaddhaṁ
prajāḥ saṁsṛjato ’pi te

Synonyma

ṛṣim — velkého mudrce; ādyam — první svého druhu; na — nikdy; badhnāti — zasáhne; pāpīyān — hříšná; tvām — ty; rajaḥ-guṇaḥ — hmotná kvalita vášně; yat — protože; manaḥ — mysl; mayi — ve Mně; nirbaddham — soustředěná; prajāḥ — potomstvo; saṁsṛjataḥ — vytvářející; api — přestože; te — tvé.

Překlad

Jsi původní ṛṣi, a protože tvá mysl je vždy upnutá na Mě, hříšná kvalita vášně tě nikdy nezasáhne, i když budeš zaměstnán plozením různého potomstva.

Význam

Stejné ujištění dostal Brahmā ve druhém zpěvu, deváté kapitole, verši 36. Jelikož má Brahmā tuto Pánovu přízeň, všechny jeho plány jsou dokonalé. Jestliže někdy vidíme Brahmu zmateného, příkladně v desátém zpěvu při pohledu na působení vnitřní energie, je to pro jeho další pokrok v transcendentální službě. Podobně zmaten je i Arjuna. Všechna tato zmatenost pomáhá čistým oddaným lépe poznat Pána.

Verš

jñāto ’haṁ bhavatā tv adya
durvijñeyo ’pi dehinām
yan māṁ tvaṁ manyase ’yuktaṁ
bhūtendriya-guṇātmabhiḥ

Synonyma

jñātaḥ — poznán; aham — Já; bhavatā — tebou; tu — ale; adya — dnes; duḥ — obtížné; vijñeyaḥ — znát; api — přestože; dehinām — pro podmíněnou duši; yat — neboť; mām — Mě; tvam — ty; manyase — chápeš; ayuktam — nestvořen z; bhūta — hmotné prvky; indriya — hmotné smysly; guṇa — hmotné kvality; ātmabhiḥ — a falešné ego, jako má podmíněná duše.

Překlad

Přestože pro podmíněnou duši není snadné Mě znát, ty jsi Mě dnes poznal, neboť víš, že Má osobnost se neskládá z ničeho hmotného, zvláště ne z pěti hrubohmotných a tří jemnohmotných prvků.

Význam

Poznání Nejvyšší Absolutní Pravdy se nezakládá na negaci hmotného projevu, ale na pochopení duchovní existence takové, jaká je. Myslet si, že když hmota existuje v podobách, tak duše musí být beztvará, je pouze negativní hmotné pojetí duchovní existence. Skutečné duchovní pojetí je, že duchovní podoba není hmotná. Brahmā tímto způsobem pojal věčnou podobu Osobnosti Božství a Pán jeho duchovní pojetí potvrdil. V Bhagavad-gītě Pán odsoudil hmotné chápání Kṛṣṇova těla, které pochází z toho, že zdánlivě vypadá jako člověk. Pán se může zjevit v kterékoliv ze Svých mnoha duchovních podob, ale nikdy není vytvořen z hmoty a Jeho tělo se nikdy neliší od Něho Samotného. Tímto způsobem je třeba chápat Pánovu duchovní podobu.

Verš

tubhyaṁ mad-vicikitsāyām
ātmā me darśito ’bahiḥ
nālena salile mūlaṁ
puṣkarasya vicinvataḥ

Synonyma

tubhyam — tobě; mat — Mě; vicikitsāyām — když ses pokoušel poznat; ātmā — vlastní já; me — Moje; darśitaḥ — vyjevil; abahiḥ — zevnitř; nālena — skrze stonek; salile — ve vodě; mūlam — kořen; puṣkarasya — lotosu, prvotního zdroje; vicinvataḥ — uvažující.

Překlad

Když jsi uvažoval, zda stonek lotosu, na kterém jsi se narodil, má nějaký zdroj, a dokonce jsi do něho vstoupil, nic jsi nezjistil. Tehdy jsem ti však vyjevil Svoji podobu zevnitř.

Význam

Osobnost Božství je možné poznat jedině bezpříčinnou milostí Pána, a nikoliv mentální spekulací nebo pomocí hmotných smyslů. Pro hmotné smysly je transcendentální chápání Nejvyšší Osobnosti Božství nedostupné. Pána lze poznat jedině pokornou oddanou službou, kdy se oddanému Sám zjeví. Boha lze poznat jedině láskou k Němu, nijak jinak. Pána, Osobnost Božství, nelze vidět hmotnýma očima, ale je možné Jej vidět zevnitř duchovníma očima otevřenýma balzámem lásky k Bohu. Dokud jsou naše duchovní oči pod špinavým nánosem hmoty, nemůžeme Pána vidět. Když je však tato špína prostřednictvím oddané služby odstraněna, bezpochyby Ho uvidíme. Brahmova vlastní snaha vidět kořen lotosového stonku selhala, ale když byl Pán spokojen s jeho odříkáním a oddaností, zjevil se mu zevnitř, aniž by Brahmā musel vynakládat nějaké vnější úsilí.

Verš

yac cakarthāṅga mat-stotraṁ
mat-kathābhyudayāṅkitam
yad vā tapasi te niṣṭhā
sa eṣa mad-anugrahaḥ

Synonyma

yat — to, co; cakartha — vykonával; aṅga — ó Brahmo; mat-stotram — modlitby ke Mně; mat-kathā — slova týkající se Mých činností; abhyudaya-aṅkitam — popisující Moji transcendentální slávu; yat — nebo to; — nebo; tapasi — v pokání; te — tvoje; niṣṭhā — víra; saḥ — to; eṣaḥ — to vše; mat — Moje; anugrahaḥ — bezpříčinná milost.

Překlad

Ó Brahmo, modlitby, jimiž jsi oslavoval Mé transcendentální činnosti, pokání, které jsi podstoupil, abys Mě pochopil a tvoje pevná víra ve Mě — to vše je třeba pokládat za Moji bezpříčinnou milost.

Význam

Když si živá bytost přeje sloužit Pánu v transcendentální láskyplné službě, Pán oddanému pomáhá v mnoha ohledech jako caitya-guru neboli duchovní mistr uvnitř, a oddaný tak může vykonávat mnoho úžasných činností, které jsou z hmotného hlediska nemožné. Milostí Pána může i neodborník skládat modlitby na úrovni nejvyšší duchovní dokonalosti. Tato duchovní dokonalost není omezena hmotnými kvalifikacemi, ale vyvíjí se na základě upřímné snahy poskytovat transcendentální službu. Dobrovolná snaha je jedinou kvalifikací pro duchovní dokonalost. Hmotné získávání majetku a vzdělání se nebere v úvahu.

Verš

prīto ’ham astu bhadraṁ te
lokānāṁ vijayecchayā
yad astauṣīr guṇamayaṁ
nirguṇaṁ mānuvarṇayan

Synonyma

prītaḥ — potěšen; aham — Já; astu — nechť se tak stane; bhadram — všechna požehnání; te — tobě; lokānām — planet; vijaya — pro oslavení; icchayā — tvojí touhou; yat — to, co; astauṣīḥ — modlil ses o; guṇa-mayam — popisující všechny transcendentální vlastnosti; nirguṇam — ačkoliv nemám žádné hmotné vlastnosti; — Mě; anuvarṇayan — pěkně popisující.

Překlad

Jsem velice potěšen tvým popisem Mé osoby a Mých transcendentálních vlastností, které světským tvorům připadají světské. Udílím ti veškerá požehnání ke tvé touze oslavit všechny planety svými činnostmi.

Význam

Čistí oddaní Pána, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, neustále touží po tom, aby Pána znala každá živá bytost v celém vesmíru. Taková touha oddaného má vždy Pánovo požehnání. Impersonalisté se někdy modlí o milost Osobnosti Božství Nārāyaṇa jakožto ztělesnění hmotného dobra, ale takové modlitby Pána neuspokojují, protože neoslavují Jeho skutečné transcendentální vlastnosti. Čistí oddaní jsou Pánu vždy nejdražší, přestože je laskavý a milostivý ke všem živým bytostem. Slovo guṇamayam je zde významné, protože vyjadřuje Pánovy transcendentální vlastnosti.

Verš

ya etena pumān nityaṁ
stutvā stotreṇa māṁ bhajet
tasyāśu samprasīdeyaṁ
sarva-kāma-vareśvaraḥ

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etena — tímto; pumān — člověk; nityam — pravidelně; stutvā — který se modlí; stotreṇa — verši; mām — Mě; bhajet — uctívá; tasya — jeho; āśu — velice brzy; samprasīdeyam — splním; sarva — všechny; kāma — touhy; vara-īśvaraḥ — Pán všech požehnání.

Překlad

Každý člověk, který se modlí jako Brahmā, a takto Mě uctívá, bude velice brzy požehnán splněním všech svých tužeb, neboť Já jsem Pán všech požehnání.

Význam

Modlitby, které složil Brahmā, nemůže přednášet někdo, kdo chce dosáhnout svého vlastního smyslového požitku. Takové modlitby může zvolit jedině ten, kdo si přeje uspokojit Pána službou Jemu. Pán plní všechny touhy, které se týkají transcendentální láskyplné služby, ale nevyhovuje rozmarům neoddaných, ani když Mu jako příležitostní oddaní skládají ty nejlepší modlitby.

Verš

pūrtena tapasā yajñair
dānair yoga-samādhinā
rāddhaṁ niḥśreyasaṁ puṁsāṁ
mat-prītis tattvavin-matam

Synonyma

pūrtena — tradiční prospěšnou činností; tapasā — pokáním; yajñaiḥ — obětmi; dānaiḥ — milodary; yoga — mysticismem; samādhinā — tranzem; rāddham — úspěch; niḥśreyasam — prospěšný z konečného hlediska; puṁsām — člověka; mat — Mě; prītiḥ — uspokojení; tattva-vit — zkušení transcendentalisté; matam — názor.

Překlad

Názor zkušených transcendentalistů je, že konečným cílem vykonávání všech tradičně prospěšných činností, pokání, obětí, rozdávání milodarů, mystické yogy, tranzu atd. je vyvolat Moji spokojenost.

Význam

V lidské společnosti existuje mnoho tradičně zbožných činností, jako je dobročinnost, lidumilství, nacionalismus, internacionalismus, rozdávání milodarů, oběti, pokání nebo i meditace v tranzu, ale všechny mohou být plně prospěšné jedině tehdy, vedou-li k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Dokonalostí každé činnosti — společenské, politické, náboženské nebo dobročinné — je uspokojení Nejvyššího Pána. Pánovi oddaní znají toto tajemství úspěchu a příkladem je chování Arjuny na Kuruovském bitevním poli. Arjuna jako dobrý a nenásilný člověk nechtěl bojovat proti svým příbuzným, ale když pochopil, že Kṛṣṇa si boj přál a že ho na Kurukṣetře naplánoval, zřekl se svého vlastního uspokojení a bojoval pro uspokojení Pána. To je správné rozhodnutí, které by měli následovat všichni inteligentní lidé. Naším jediným zájmem má být, abychom svými činnostmi uspokojovali Pána. Je-li s jakýmkoliv činem Pán spokojen, pak je tento čin úspěšný. Jinak je to pouhá ztráta času. To je měřítko úspěšnosti pro všechny oběti, pokání, odříkání, mystický tranz a ostatní dobré a zbožné činnosti.

Verš

aham ātmātmanāṁ dhātaḥ
preṣṭhaḥ san preyasām api
ato mayi ratiṁ kuryād
dehādir yat-kṛte priyaḥ

Synonyma

aham — Já jsem; ātmā — Nadduše; ātmanām — všech ostatních duší; dhātaḥ — vládce; preṣṭhaḥ — nejdražší; san — jsem; preyasām — ze všeho, co je drahé; api — jistě; ataḥ — proto; mayi — ke Mně; ratim — připoutanost; kuryāt — měl by dělat; deha-ādiḥ — tělo a mysl; yat-kṛte — na jehož účet; priyaḥ — velice drahý.

Překlad

Jsem Nadduší každého. Jsem nejvyšší vládce a jsem nejdražší ze všeho. Lidé jsou mylně připoutáni k hrubohmotným a jemnohmotným tělům, ale měli by být připoutáni pouze ke Mně.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je nejdražší, ať už jsme v podmíněném, nebo v osvobozeném stavu. Když někdo neví, že Pán je jediný nejdražší objekt, pak se nachází v podmíněném stavu života, a když to velmi dobře ví, pak je považován za osvobozeného. Existují různé stupně poznání našeho vztahu k Pánu, které závisejí na tom, nakolik víme, proč je Pán každé živé bytosti nejdražší. Skutečný důvod je jasně uveden v Bhagavad-gītě (15.7). Mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ: živé bytosti jsou věčně nedílné části Nejvyššího Pána. Živá bytost se nazývá ātmā a Pán se nazývá Paramātmā. Živá bytost se nazývá Brahman a Pán se nazývá Parabrahman neboli Parameśvara. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ. Pro podmíněné duše, které neznají své postavení, je nejdražší ze všeho hmotné tělo. Představa nejdražšího se pak vztahuje na celé tělo, soustředěné i rozšířené. Připoutanost k vlastnímu tělu a k jeho rozšíření v podobě dětí a příbuzných se vyvíjí na základě přítomnosti skutečné živé bytosti. Jakmile skutečná živá bytost opustí tělo, ani tělo nejmilejšího syna už není přitažlivé. Láska se tedy ve skutečnosti vztahuje na živou jiskru neboli nedílnou část Nejvyššího, a nikoliv na tělo. Jelikož jsou živé bytosti zároveň části živého celku, nejvyšší živá bytost je skutečným předmětem lásky pro všechny. Ten, kdo zapomněl na tento základní princip své lásky ke všemu, cítí pouze doutnající lásku, protože mu vládne māyā. Čím více je člověk ovlivněn māyou, tím více je vzdálen od základního principu lásky. Nic nemůžeme skutečně milovat, dokud plně nevyvineme láskyplnou službu Pánu.

V tomto verši se zdůrazňuje nutnost zaměřit svoji lásku na Nejvyšší Osobnost Božství. Významné je zde slovo kuryāt, které znamená “každý musí mít” a které zdůrazňuje, že musíme být k principu lásky čím dál více připoutáni. Vliv māyi působí na nepatrnou duchovní bytost, ale nemůže ovlivnit Nadduši, Paramātmu. Māyāvādští filozofové uznávají vliv māyi na živou bytost, ale zároveň chtějí splynout s Paramātmou. Jelikož však necítí k Paramātmě žádnou skutečnou lásku, zůstávají věčně pod vlivem māyi a nemohou se k Paramātmě ani přiblížit. Bohatý lakomec neví, jak použít svůj majetek, a přestože je velice bohatý, jeho lakomé chování z něho dělá věčného chudáka. Na druhé straně ten, kdo ví, jak majetek použít, se může stát rychle boháčem, i když bude začínat z mála.

Oči a slunce jsou spolu velice blízce spjaté, protože bez slunečního světla nemohou oči nic vidět. Ale jiné části těla, pro něž je slunce zdrojem tepla, ho využívají ještě více než oči. Oči, které ke slunci nechovají lásku, nesnesou sluneční paprsky — jinými slovy, tyto oči nemohou pochopit užitečnost slunečních paprsků. Stejně tak empiričtí filozofové navzdory jejich teoretickému poznání o Brahmanu nemohou využít milost Nejvyššího Brahmanu, protože jim chybí láska. Mnoho neosobních filozofů tedy zůstává navěky pod vlivem māyi, protože i když se zabývají teoretickým poznáním Brahmanu, nevyvíjejí k Němu lásku. Svojí nedokonalou metodou ani žádnou lásku vyvinout nemohou. Oddaný boha Slunce, i kdyby byl slepý, může vidět boha Slunce takového, jaký je, i z této planety, zatímco ten, kdo není oddaným Slunce, nesnese ani oslnivé sluneční světlo. Stejně tak každý, kdo se věnuje oddané službě, i když možná není na úrovni jñānīho, může vidět Osobnost Božství ve svém srdci díky čisté lásce, kterou vyvíjí. Člověk by se měl za všech okolností snažit vyvinout lásku k Bohu, a to vyřeší všechny jeho spory a problémy.

Verš

sarva-veda-mayenedam
ātmanātmātma-yoninā
prajāḥ sṛja yathā-pūrvaṁ
yāś ca mayy anuśerate

Synonyma

sarva — vše; veda-mayena — podle úplné védské moudrosti; idam — toto; ātmanā — tělem; ātmā — ty; ātma-yoninā — přímo zrozený z Pána; prajāḥ — živé bytosti; sṛja — vytvářej; yathā-pūrvam — tak, jako tomu bylo předtím; yāḥ — co; ca — také; mayi — ve Mně; anuśerate — leží.

Překlad

S použitím své úplné védské moudrosti a těla, které jsi obdržel přímo ode Mne, nejvyšší příčiny všeho, můžeš nyní podle mých pokynů vytvářet živé bytosti, jako tomu bylo předtím.

Verš

maitreya uvāca
tasmā evaṁ jagat-sraṣṭre
pradhāna-puruṣeśvaraḥ
vyajyedaṁ svena rūpeṇa
kañja-nābhas tirodadhe

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya řekl; tasmai — jemu; evam — takto; jagat-sraṣṭre — stvořiteli vesmíru; pradhāna-puruṣa-īśvaraḥ — prvotní Pán, Osobnost Božství; vyajya idam — po udělení těchto pokynů; svena — ve Své osobě; rūpeṇa — podobou; kañja-nābhaḥ — Osobnost Božství Nārāyaṇa; tirodadhe — zmizel.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl: Poté, co poučil Brahmu, stvořitele vesmíru, aby se dále rozmnožoval, prvotní Pán, Osobnost Božství ve Své osobní podobě Nārāyaṇa, zmizel.

Význam

Brahmā viděl Pána před svým tvořením vesmíru. To je vysvětlení catuḥ-ślokī Bhāgavatamu. Když stvoření čekalo na Brahmovu činnost, Brahmā viděl Osobnost Božství, což dokazuje, že Pán existoval ve Své osobní podobě i před stvořením. Jeho věčná podoba není výtvorem Brahmovy snahy, jak si představují méně inteligentní lidé. Zjevil se před Brahmou takový, jaký je, a zmizel z jeho dohledu v téže hmotou nedotčené podobě.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Brahmā se modlí o tvůrčí energii”.