Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.1

Verš

brahmovāca
jñāto ’si me ’dya sucirān nanu deha-bhājāṁ
na jñāyate bhagavato gatir ity avadyam
nānyat tvad asti bhagavann api tan na śuddhaṁ
māyā-guṇa-vyatikarād yad urur vibhāsi

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; jñātaḥ — poznaný; asi — jsi; me — mnou; adya — dnes; sucirāt — po dlouhé době; nanu — ale; deha-bhājām — pro toho, kdo má hmotné tělo; na — ne; jñāyate — je známý; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; gatiḥ — cesta; iti — to je; avadyam — velká urážka; na anyat — nikdo výš; tvat — Ty; asti — je; bhagavan — ó můj Pane; api — i když je; tat — cokoliv; na — nikdy; śuddham — absolutní; māyā — hmotná energie; guṇa-vyatikarāt — smíšením kvalit; yat — čemu; uruḥ — transcendentální; vibhāsi — Ty jsi.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó můj Pane, dnes jsem Tě konečně po mnoha a mnoha letech pokání poznal. Jak nešťastné jsou vtělené živé bytosti, že nemohou znát Tvoji osobnost! Můj Pane, jsi jediný předmět poznání, protože nad Tebou neexistuje nic vyššího. Je-li Ti něco zdánlivě nadřazené, není to absolutní. Jsi Nejvyšší a projevuješ tvůrčí energii hmoty.

Význam

Vrcholem nevědomosti živých bytostí podmíněných hmotnými těly je, že nevědí o svrchované příčině vesmírného projevu. Různí lidé mají o nejvyšší příčině různé teorie, ale žádná z nich není pravá. Jedinou nejvyšší příčinou je Viṣṇu a to, co brání v jejím poznání, je iluzorní energie Pána. Pán zaměstnává Svoji úžasnou hmotnou energii, aby v hmotném světě projevila mnoho úžasných věcí na rozptýlení pozornosti, a podmíněné duše, které tato energie uvádí do iluze, proto nemohou znát nejvyšší příčinu. Velcí vědci a filozofové tedy nejsou nijak úžasní. Pouze tak vypadají, protože jsou nástroji v rukách iluzorní energie Pána. Obyčejní lidé pod vlivem iluze popírají existenci Svrchovaného Pána a přijímají za nejvyšší směšné výplody iluzorní energie.

Poznat nejvyšší příčinu, Osobnost Božství, je možné jedině bezpříčinnou milostí, kterou Pán udílí Svým čistým oddaným, jako je Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti. Jedině díky svému pokání byl Pán Brahmā schopen vidět Garbhodakaśāyī Viṣṇua a jedině na základě realizace byl schopen pochopit Pána takového, jaký je. Brahmā byl navýsost spokojen, že mohl vidět vznešenou krásu a bohatství Pána, a prohlásil, že s Ním nelze nic srovnávat. Krásu a bohatství Pána je možné poznat a ocenit jedině prostřednictvím pokání a toho, kdo se s nimi seznámí, již nepřitahuje nic jiného. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate.

Brahmā zde odsuzuje hloupé lidi, kteří se nesnaží odhalit svrchovanou krásu a bohatství Pána. Každý člověk má povinnost usilovat o takové poznání, a pokud to nedělá, žije nadarmo. Věcí krásných a bohatých v hmotném slova smyslu si užívají živé bytosti podobné vranám. Vrány se vždy slétají na hromadách odpadků, ale bílé kachny se s nimi nestýkají. Raději se uprostřed krásných sadů těší z průzračných jezer s lotosovými květy. Vrány i kachny se narodily jako ptáci, ale nesedají spolu.