Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Brahmā se modlí o tvůrčí energii

Sloka 1:
Pán Brahmā řekl: Ó můj Pane, dnes jsem Tě konečně po mnoha a mnoha letech pokání poznal. Jak nešťastné jsou vtělené živé bytosti, že nemohou znát Tvoji osobnost! Můj Pane, jsi jediný předmět poznání, protože nad Tebou neexistuje nic vyššího. Je-li Ti něco zdánlivě nadřazené, není to absolutní. Jsi Nejvyšší a projevuješ tvůrčí energii hmoty.
Sloka 2:
Podoba, kterou vidím, je věčně mimo hmotné znečištění a sestoupila proto, aby projevila milost oddaným jako projev Tvé vnitřní energie. Tato inkarnace je původem mnoha dalších inkarnací a já jsem se narodil z lotosového květu, který vyrostl z domova Tvého pupku.
Sloka 3:
Ó můj Pane, nevidím žádnou podobu, která by byla vyšší než tato Tvoje podoba, plná věčné blaženosti a poznání. Ve Tvé neosobní záři Brahmanu v duchovním nebi nedochází k žádným občasným změnám ani k úbytku Tvé vnitřní energie. Odevzdávám se Ti, protože zatímco já jsem pyšný na svoje hmotné tělo a smysly, Ty jsi příčinou vesmírného projevu, a přesto nejsi hmotou ovlivněn.
Sloka 4:
Tato Tvoje podoba a stejně i jakákoliv jiná transcendentální podoba, která je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, je příznivá pro všechny vesmíry. Jelikož jsi projevil tuto věčnou osobní podobu, o které Tvoji oddaní meditují, skládám Ti uctivé poklony. Ti, kteří spějí do pekla, si Tvé osobní podoby nevšímají, protože raději spekulují o materialistických námětech.
Sloka 5:
Ó můj Pane, lidé, kteří cítí vůni Tvých lotosových nohou, přenášenou vzduchem v podobě védského zvuku do uší, přijímají Tvoji oddanou službu. Nikdy neopouštíš lotos jejich srdcí.
Sloka 6:
Ó můj Pane, lidé světa jsou zatíženi mnoha druhy hmotné úzkosti a mají neustále strach. Stále se snaží ochránit majetek, tělo a přátele, jsou plni nářku, nechtěných tužeb a stále pokoření. Z lakoty zakládají své činnosti na dočasných představách, že “toto je moje”. Dokud nepřijmou útočiště u Tvých lotosových nohou, které poskytují bezpečí, budou stále plni těchto úzkostí.
Sloka 7:
Ó můj Pane, lidé, kteří neznají dokonale příznivé vyprávění a naslouchání o Tvých transcendentálních činnostech, jsou něšťastní a postrádají také zdravý rozum. Věnují se nepříznivým činnostem, aby si na krátký okamžik užili smyslového požitku.
Sloka 8:
Ó veliký konateli, můj Pane, všichni tito ubozí tvorové jsou neustále zneklidňováni hladem, žízní, krutým chladem, výměšky a žlučí, zimou, která je nutí ke kašli, žhavým létem, dešti a mnoha dalšími nepříjemnostmi a jsou také naplněni silnou pohlavní touhou a neovladatelným hněvem. Je mi jich líto a jsem z nich velice smutný.
Sloka 9:
Ó můj Pane, hmotné utrpení se duše ve skutečnosti vůbec netýká. Ale dokud podmíněná duše vidí tělo jako prostředek svého smyslového požitku, nemůže se vyplést ze sítě hmotného strádání, neboť je pod vlivem Tvé vnější energie.
Sloka 10:
Tito neoddaní zaměstnávají své smysly velice obtížnou a namáhavou prací a v noci trpí nespavostí, protože jim jejich inteligence neustále narušuje spánek různými mentálními spekulacemi. Všechny jejich plány jsou zmařeny nadpřirozenou mocí. I velcí mudrci musí kolovat v tomto hmotném světě, pokud se odvrací od transcendentálních námětů o Tobě.
Sloka 11:
Ó můj Pane, Tvoji oddaní Tě vidí skrze uši prostřednictvím autorizovaného naslouchání. Jejich srdce se tak očišťují a Ty do nich usedáš. Jsi ke Svým oddaným tak milostivý, že se projevuješ v takové věčné transcendentální podobě, v jaké na Tebe stále myslí.
Sloka 12:
Můj Pane, nejsi příliš uspokojen uctíváním polobohů, kteří jej vykonávají okázalým způsobem za použití mnoha předmětů, ale jsou plni hmotných tužeb. Pobýváš v srdci každého jako Nadduše, abys prokázal Svoji bezpříčinnou milost, a jsi věčným příznivcem všech, ale neoddaný si Tě nezíská.
Sloka 13:
Zbožné činnosti lidí, například vykonávání védských rituálů, rozdávání milodarů, přísné pokání a transcendentální služba, vykonávané k Tvému uctívání a uspokojení obětováním výsledných plodů jsou však také prospěšné. Takové náboženské činy nepřijdou nikdy nazmar.
Sloka 14:
Klaním se Nejvyšší Transcendenci — Pánu, který věčně vyniká Svojí vnitřní energií. Jeho nerozeznatelný neosobní rys lidé poznávají inteligencí zapojenou do seberealizace. Klaním se Pánu, který si užívá stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu jako Svých zábav.
Sloka 15:
Přijímám útočiště u lotosových nohou Pána, Jehož inkarnace, vlastnosti a činnosti jsou tajuplnými napodobeninami světského dění. Ten, kdo na konci svého života, byť nevědomě, vzývá Jeho transcendentální jména, je bezpochyby okamžitě zbaven všech hříchů z mnoha životů a nepochybně přichází k Němu.
Sloka 16:
Ó můj Pane, jsi původním kořenem stromu všech planetárních systémů. Tento strom nejprve prorostl hmotnou přírodu třemi kmeny—mnou, Śivou a Tebou, Všemocným, pro stvoření, udržování a zničení—a my tři jsme se rozrostli do mnoha větví. Klaním se proto Tobě, stromu vesmírného projevu.
Sloka 17:
Všichni obyčejní lidé se zabývají nesmyslnou prací namísto skutečně prospěšných činností, které jim Ty Sám doporučuješ. Dokud jejich sklon k nesmyslným činnostem zůstane takto silný, budou všechny jejich plány na boj o existenci odsouzeny k nezdaru. Klaním se proto Jemu, který jedná jako věčný čas.
Sloka 18:
Ó můj Pane, uctivě se Ti klaním. Jsi nevyčerpatelný čas a poživatel všech obětí. I když sídlím na místě, které přetrvá celé dvě parārdhy, i když jsem vládce všech ostatních planet ve vesmíru a i když jsem prošel mnoha lety pokání za účelem seberealizace, přesto Ti vzdávám svoji úctu.
Sloka 19:
Ó můj Pane, z vlastní vůle se zjevuješ v různých životních druzích, mezi zvířaty nižšími, než je člověk, i mezi polobohy, abys prožíval Své transcendentální zábavy. Jsi nedotčen hmotným znečištěním. Přicházíš, jen abys splnil povinnosti dané Tvými vlastními náboženskými zásadami, a proto se Ti klaním, ó Nejvyšší Osobo, za to, že projevuješ tyto různé podoby.
Sloka 20:
Můj Pane, inteligentním osobám ukazuješ blaženost Svého sladkého spánku, kterému se oddáváš na hadím lůžku v rozbouřených vlnách vod zpustošení. Všechny planety vesmíru jsou tehdy uloženy v Tvém břiše.
Sloka 21:
Ó Pane, Jehož uctívám, Tvou milostí jsem se narodil z domova Tvého lotosového pupku, abych stvořil vesmír. V době, kdy jsi spal, se všechny planety nacházely v Tvém transcendentálním břiše. Nyní Tvůj spánek skončil a Tvé oči jsou otevřené jako po ránu rozkvetlé lotosy.
Sloka 22:
Kéž je ke mně Nejvyšší Pán milostivý. Je jediným přítelem a duší všech živých bytostí na světě a všechny udržuje prostřednictvím Svých šesti transcendentálních vznešených vlastností, aby dosáhli konečného štěstí. Kéž je ke mně milostivý, abych mohl být jako dřív obdařen schopností vnitřního pohledu, nutnou pro tvoření, neboť také patřím k odevzdaným duším, které jsou Pánovi drahé.
Sloka 23:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčným příznivcem odevzdaných duší. Své činnosti vždy vykonává prostřednictvím Své vnitřní energie, bohyně štěstí jménem Ramā. Modlím se pouze o to, abych Mu mohl sloužit stvořením hmotného světa a nebyl svojí prací hmotně ovlivněn. Jedině tak se budu schopen zbavit falešné pýchy, že jsem stvořitel.
Sloka 24:
Pánovy energie jsou nespočetné. Když leží ve vodách zpustošení, rodím se jako celková energie vesmíru z jezera v Jeho pupku, z něhož vyrůstá lotosový květ. Nyní projevuji Jeho různé energie v podobě hmotného vesmíru. Modlím se proto, abych se při svých hmotných činnostech neodchýlil od vibrací védských hymnů.
Sloka 25:
Pán, nejvyšší a nejstarší ze všech, je neomezeně milostivý. Přeji si, aby se na mě usmál a udělil mi požehnání tím, že otevře Své lotosové oči. Když laskavě vysloví Své pokyny, může zvelebit celé vesmírné stvoření a odstranit naši sklíčenost.
Sloka 26:
Mudrc Maitreya řekl: Ó Viduro, když Brahmā spatřil zdroj svého zrození, Osobnost Božství, modlil se o milost Pána, jak jen mu jeho mysl a slova dovolovaly. Po skončení své modlitby zmlkl, jako kdyby byl svým odříkáním, poznáním a meditací unaven.
Sloka 27-28:
Pán viděl, že si Brahmā dělal veliké starosti ohledně plánu a stavby různých planetárních systémů a že byl při pohledu na pustošící vodu velice stísněný. Chápal Brahmův záměr, a proto pronesl hluboká, uvážlivá slova, jimiž odstranil všechnu vzniklou iluzi.
Sloka 29:
Nejvyšší Pán pak pravil: Ó Brahmo, ó znalče védské moudrosti, neklesej na mysli a nedělej si starosti ohledně stvoření. To, oč Mě žádáš, je již dávno zaručené.
Sloka 30:
Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého srdce.
Sloka 31:
Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve Mně.
Sloka 32:
Uvidíš Mě ve všech živých bytostech a v celém vesmíru, stejně jako je oheň skryt ve dřevě. Teprve když získáš tento transcendentální pohled, osvobodíš se od veškeré iluze.
Sloka 33:
Až budeš osvobozen od hrubohmotného a jemnohmotného tělesného pojetí a tvé smysly se zcela zbaví vlivu kvalit hmotné přírody, pak v Mojí společnosti zrealizuješ svoji skutečnou podobu. Tehdy dosáhneš čistého vědomí.
Sloka 34:
Jelikož si přeješ nezměrně zvýšit počet obyvatelstva a znásobit druhy svojí služby, nikdy nebudeš v tomto směru ochuzen, protože Má bezpříčinná milost k tobě neustále poroste.
Sloka 35:
Jsi původní ṛṣi, a protože tvá mysl je vždy upnutá na Mě, hříšná kvalita vášně tě nikdy nezasáhne, i když budeš zaměstnán plozením různého potomstva.
Sloka 36:
Přestože pro podmíněnou duši není snadné Mě znát, ty jsi Mě dnes poznal, neboť víš, že Má osobnost se neskládá z ničeho hmotného, zvláště ne z pěti hrubohmotných a tří jemnohmotných prvků.
Sloka 37:
Když jsi uvažoval, zda stonek lotosu, na kterém jsi se narodil, má nějaký zdroj, a dokonce jsi do něho vstoupil, nic jsi nezjistil. Tehdy jsem ti však vyjevil Svoji podobu zevnitř.
Sloka 38:
Ó Brahmo, modlitby, jimiž jsi oslavoval Mé transcendentální činnosti, pokání, které jsi podstoupil, abys Mě pochopil a tvoje pevná víra ve Mě — to vše je třeba pokládat za Moji bezpříčinnou milost.
Sloka 39:
Jsem velice potěšen tvým popisem Mé osoby a Mých transcendentálních vlastností, které světským tvorům připadají světské. Udílím ti veškerá požehnání ke tvé touze oslavit všechny planety svými činnostmi.
Sloka 40:
Každý člověk, který se modlí jako Brahmā, a takto Mě uctívá, bude velice brzy požehnán splněním všech svých tužeb, neboť Já jsem Pán všech požehnání.
Sloka 41:
Názor zkušených transcendentalistů je, že konečným cílem vykonávání všech tradičně prospěšných činností, pokání, obětí, rozdávání milodarů, mystické yogy, tranzu atd. je vyvolat Moji spokojenost.
Sloka 42:
Jsem Nadduší každého. Jsem nejvyšší vládce a jsem nejdražší ze všeho. Lidé jsou mylně připoutáni k hrubohmotným a jemnohmotným tělům, ale měli by být připoutáni pouze ke Mně.
Sloka 43:
S použitím své úplné védské moudrosti a těla, které jsi obdržel přímo ode Mne, nejvyšší příčiny všeho, můžeš nyní podle mých pokynů vytvářet živé bytosti, jako tomu bylo předtím.
Sloka 44:
Mudrc Maitreya řekl: Poté, co poučil Brahmu, stvořitele vesmíru, aby se dále rozmnožoval, prvotní Pán, Osobnost Božství ve Své osobní podobě Nārāyaṇa, zmizel.