Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.29

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā veda-garbha gās tandrīṁ
sarga udyamam āvaha
tan mayāpāditaṁ hy agre
yan māṁ prārthayate bhavān

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, řekl; — ne; veda-garbha — ó ty, který znáš do hloubky veškeré védské poznání; gāḥ tandrīm — sklíčený; sarge — kvůli stvoření; udyamam — činnosti; āvaha — jen čiň; tat — to (co chceš); mayā — Mnou; āpāditam — vykonáno; hi — jistě; agre — dříve; yat — co; mām — ode Mne; prārthayate — žádající; bhavān — ty.

Překlad

Nejvyšší Pán pak pravil: Ó Brahmo, ó znalče védské moudrosti, neklesej na mysli a nedělej si starosti ohledně stvoření. To, oč Mě žádáš, je již dávno zaručené.

Význam

Každý, kdo byl autorizován Pánem nebo Jeho pravým zástupcem, již dostal požehnání, stejně jako práce, která mu byla svěřena. Ten, kdo je pověřen takovou zodpovědností, si samozřejmě musí být vždy vědom své neschopnosti a neustále se ucházet o Pánovu milost, aby mohl úspěšně splnit svoji povinnost. Člověk nemá být namyšlený, je-li mu svěřeno vykonání určité práce. Být takto pověřen je veliké štěstí, a je-li člověk vždy pevný ve vědomí své podřízenosti vůli Pána, jistě svoji práci vykoná úspěšně. Arjuna byl pověřen bojem na Kuruovském bitevním poli a Pán již předem zařídil jeho vítězství. Arjuna však nikdy nezapomněl na svoji podřízenost Pánu, a přijímal proto bez výhrad všechny Jeho pokyny. Každý, kdo je pyšný na to, že dělá nějakou zodpovědnou práci, ale nepřipisuje všechny zásluhy Nejvyššímu Pánovi, je jistě obětí falešné pýchy, a nemůže proto nic udělat správně. Brahmā a členové jeho učednické posloupnosti, kteří kráčejí v jeho stopách, jsou vždy úspěšní ve vykonávání láskyplné transcendentální služby Nejvyššímu Pánu.