Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Stádia tvoření

Verš

vidura uvāca
antarhite bhagavati
brahmā loka-pitāmahaḥ
prajāḥ sasarja katidhā
daihikīr mānasīr vibhuḥ

Synonyma

viduraḥ uvāca — Śrī Vidura řekl; antarhite — po zmizení; bhagavati — Osobnosti Božství; brahmā — první stvořená živá bytost; loka-pitāmahaḥ — praotec obyvatel všech planet; prajāḥ — generace; sasarja — stvořil; katidhāḥ — kolik; daihikīḥ — ze svého těla; mānasīḥ — ze své mysli; vibhuḥ — veliký.

Překlad

Śrī Vidura řekl: Ó veliký mudrci, prosím pověz mi, jak Brahmā, praotec všech obyvatel na všech planetách, stvořil po zmizení Nejvyšší Osobnosti Božství ze svého těla a mysli těla živých bytostí.

Verš

ye ca me bhagavan pṛṣṭās
tvayy arthā bahuvittama
tān vadasvānupūrvyeṇa
chindhi naḥ sarva-saṁśayān

Synonyma

ye — všechny tyto; ca — také; me — mnou; bhagavan — ó mocný; pṛṣṭāḥ — tázal; tvayi — tobě; arthāḥ — záměr; bahu-vit-tama — ó velice učený; tān — ty všechny; vadasva — laskavě popiš; ānupūrvyeṇa — od začátku do konce; chindhi — laskavě odstraň; naḥ — moje; sarva — všechny; saṁśayān — pochybnosti.

Překlad

Ó mudrci, jsi velice učený. Odstraň laskavě všechny moje pochybnosti a pouč mě o všem, nač jsem se tě tázal od začátku až do konce.

Význam

Vidura položil Maitreyovi všechny své závažné otázky, protože dobře věděl, že Maitreya mu je dokáže podrobně zodpovědět. Máme-li nějakého učitele, musíme mít důvěru v jeho kvalifikace. Pro odpovědi na otázky duchovní povahy bychom neměli chodit za laikem. Když na takové dotazy dostaneme od učitele nějaké smyšlené odpovědi, budeme jen ztrácet čas.

Verš

sūta uvāca
evaṁ sañcoditas tena
kṣattrā kauṣāravir muniḥ
prītaḥ pratyāha tān praśnān
hṛdi-sthān atha bhārgava

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; sañcoditaḥ — povzbuzen; tena — jím; kṣattrā — Vidurou; kauṣāraviḥ — syn Kuṣāry; muniḥ — velký mudrc; prītaḥ — potěšen; pratyāha — zodpověděl; tān — tyto; praśnān — otázky; hṛdi-sthān — z hloubi svého srdce; atha — takto; bhārgava — ó synu Bhṛgua.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Ó synu Bhṛgua, velkého mudrce Maitreyu Muniho tato Vidurova slova velice povzbudila. V jeho srdci bylo uloženo vše, a proto začal zodpovídat jednu otázku po druhé.

Význam

Vazba sūta uvāca (“Sūta Gosvāmī řekl”) se zde objevuje jako přerušení rozhovoru mezi Mahārājem Parīkṣitem a Śukadevem Gosvāmīm. Když Śukadeva Gosvāmī hovořil k Mahārājovi Parīkṣitovi, Sūta Gosvāmī byl jen jedním z mnoha posluchačů. Sūta Gosvāmī však hovořil k mudrcům v Naimiṣāraṇyi, které vedl mudrc Śaunaka, potomek Śukadeva Gosvāmīho. Na předmětu rozhovoru to ovšem nic podstatného nemění.

Verš

maitreya uvāca
viriñco ’pi tathā cakre
divyaṁ varṣa-śataṁ tapaḥ
ātmany ātmānam āveśya
yathāha bhagavān ajaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; viriñcaḥ — Brahmā; api — také; tathā — takto; cakre — vykonával; divyam — nebeské; varṣa-śatam — sto let; tapaḥ — pokání; ātmani — Pánu; ātmānam — své vlastní já; āveśya — zaměstnávající; yathā āha — jak bylo řečeno; bhagavān — Osobnost Božství; ajaḥ — nezrozený.

Překlad

Učený mudrc Maitreya řekl: Ó Viduro, Brahmā se na radu Osobnosti Božství oddal pokání na sto nebeských let a věnoval se oddané službě Pánu.

Význam

To, že Brahmā pracoval pro Osobnost Božství, Nārāyaṇa, znamená, že sloužil Pánu — to je nejvyšší pokání, které lze vykonávat libovolně mnoho let. Tato služba je věčná a věčně povzbudivá a neexistuje z ní odchod na odpočinek.

Verš

tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Synonyma

tat vilokya — hledící na; abja-sambhūtaḥ — který se narodil na lotosu; vāyunā — větrem; yat — to; adhiṣṭhitaḥ — na čem seděl; padmam — lotos; ambhaḥ — voda; ca — také; tat-kāla-kṛta — to, co vykonal věčný čas; vīryeṇa — svojí vrozenou silou; kampitam — chvějící se.

Překlad

Poté Brahmā viděl, že lotos, na kterém seděl, i voda, ze které lotos vyrůstal, se pohybovaly za silného bouřlivého větru.

Význam

Říká se, že hmotný svět je iluzorní, protože je místem zapomenutí na transcendentální službu Pánu. Ten, kdo oddaně slouží v hmotném světě, se proto může někdy dostat do velice nepříjemných a nebezpečných podmínek. Je zde vyhlášena válka mezi dvěma stranami, mezi iluzorní energií a oddaným, a slabí oddaní někdy útoku mocné iluzorní energie podlehnou. Brahmā však byl bezpříčinnou milostí Pána dostatečně silný a hmotná energie ho nemohla zdolat, třebaže ho přivedla do úzkých, když začala otřásat místem, kde seděl.

Verš

tapasā hy edhamānena
vidyayā cātma-saṁsthayā
vivṛddha-vijñāna-balo
nyapād vāyuṁ sahāmbhasā

Synonyma

tapasā — díky pokání; hi — jistě; edhamānena — vzrůstajícímu; vidyayā — transcendentálním poznáním; ca — také; ātma — duše; saṁsthayā — seberealizovaný; vivṛddha — vyzrálý; vijñāna — praktické poznání; balaḥ — síla; nyapāt — vypil; vāyum — vítr; saha ambhasā — společně s vodou.

Překlad

Díky dlouhému pokání a transcendentálnímu poznání o seberealizaci Brahmā vyzrál v praktickém poznání, a proto vypil všechen vítr spolu s vodou.

Význam

Zápas Pána Brahmy o existenci je příkladem neustálého zápasu živých bytostí v hmotném světě s iluzorní energií zvanou māyā. Brahmou počínaje, živé bytosti dodnes zápasí se silami hmotné přírody. S pokročilým poznáním ve vědě a transcendentální realizaci se můžeme snažit ovládnout hmotnou energii, která působí proti našim snahám, a pokročilé materialistické vědecké poznání a pokání moderní doby hrají v ovládání sil hmotné energie úžasnou roli. Nejlépe však může hmotnou energii ovládat duše odevzdaná Nejvyšší Osobnosti Božství, která vykonává příkazy Pána v náladě láskyplné transcendentální služby.

Verš

tad vilokya viyad-vyāpi
puṣkaraṁ yad-adhiṣṭhitam
anena lokān prāg-līnān
kalpitāsmīty acintayat

Synonyma

tat vilokya — hledící na; viyat-vyāpi — rozšířený do všech stran; puṣkaram — lotos; yat — na kterém; adhiṣṭhitam — seděl; anena — tímto; lokān — všechny planety; prāk-līnān — dříve ponořené ve zpustošení; kalpitā asmi — stvořím; iti — takto; acintayat — uvažoval.

Překlad

Poté viděl, že lotos, na kterém seděl, se rozšířil po celém vesmíru, a uvažoval, jak stvoří všechny planety, které byly předtím uvnitř tohoto lotosu.

Význam

Do lotosu, na kterém seděl Brahmā, byla vložena semena všech planet ve vesmíru. Všechny planety již vytvořil Pán a také všechny živé bytosti se již narodily v Brahmovi. Hmotný svět a živé bytosti byly vytvořeny Nejvyšší Osobností Božství v podobě semen a Brahmā měl tato semena rozsít po celém vesmíru. Skutečné stvoření se tedy nazývá sarga a jeho pozdější projevení, které uskutečňuje Brahmā, se nazývá visarga.

Verš

padma-kośaṁ tadāviśya
bhagavat-karma-coditaḥ
ekaṁ vyabhāṅkṣīd urudhā
tridhā bhāvyaṁ dvi-saptadhā

Synonyma

padma-kośam — květ lotosu; tadā — potom; āviśya — vstupující do; bhagavat — Nejvyšší Osobností Božství; karma — v činnostech; coditaḥ — povzbuzen; ekam — jeden; vyabhāṅkṣīt — rozdělil na; urudhā — velké dělení; tridhā — na tři; bhāvyam — vhodné pro další tvoření; dvi-saptadhā — na čtrnáct.

Překlad

Pán Brahmā ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství vstoupil do květu lotosu, a když se ten rozprostřel po celém vesmíru, rozdělil ho na tři světy a později na čtrnáct.

Verš

etāvāñ jīva-lokasya
saṁsthā-bhedaḥ samāhṛtaḥ
dharmasya hy animittasya
vipākaḥ parameṣṭhy asau

Synonyma

etāvān — až dosud; jīva-lokasya — planet obývaných živými bytostmi; saṁsthā-bhedaḥ — různé životní podmínky; samāhṛtaḥ — dokončil; dharmasya — náboženství; hi — jistě; animittasya — bezdůvodnosti; vipākaḥ — zralé stádium; parameṣṭhī — nejvyšší osobnost ve vesmíru; asau — to.

Překlad

Pro svoji bezpříčinnou oddanou službu Pánovi, založenou na zralém transcendentálním poznání, je Pán Brahmā nejvznešenější osobností ve vesmíru. Proto stvořil všech čtrnáct planetárních systémů, aby je mohly obývat různé druhy živých bytostí.

Význam

Nejvyšší Pán má v Sobě všechny vlastnosti živých bytostí. Podmíněné duše v hmotném světě projevují pouze část těchto vlastností, a proto se jim někdy říká pratibimba. Tyto živé bytosti jakožto nedílné části Nejvyššího Pána zdědily různé podíly Jeho původních vlastností a úměrně zděděným vlastnostem se jeví jako různé životní druhy a sídlí na různých planetách podle Brahmova plánu. Brahmā je stvořitel tří světů: nižších planet zvaných Pātālaloky, středních planet zvaných Bhūrloky a vyšších planet zvaných Svarloky. Ještě vyšší planety, jako je Maharloka, Tapoloka, Satyaloka a Brahmaloka, nezanikají v pustošící vodě, neboť jejich obyvatelé prokazují Pánovi bezpříčinnou oddanou službu. Tito obyvatelé žijí až do vypršení doby zvané dvi-parārdha, kdy jsou obvykle osvobozeni z koloběhu rození a umírání v hmotném světě.

Verš

vidura uvāca
yathāttha bahu-rūpasya
harer adbhuta-karmaṇaḥ
kālākhyaṁ lakṣaṇaṁ brahman
yathā varṇaya naḥ prabho

Synonyma

viduraḥ uvāca — Vidura řekl; yathā — jako; āttha — řekl jsi; bahu-rūpasya — mající mnoho podob; hareḥ — Pána; adbhuta — úžasný; karmaṇaḥ — konatele; kāla — čas; ākhyam — jménem; lakṣaṇam — příznaky; brahman — ó učený brāhmaṇo; yathā — takový, jaký je; varṇaya — prosím popiš; naḥ — nám; prabho — ó pane.

Překlad

Vidura se zeptal Maitreyi: Ó můj pane, největší z učených mudrců, popiš laskavě věčný čas, který je další podobou Nejvyššího Pána, konatele úžasných činů. Jaké jsou příznaky tohoto věčného času? Prosím, popiš nám je podrobně.

Význam

Celý vesmír je plný mnoha různých projevů, od atomů až po samotný gigantický vesmír, a vše je pod vládou Nejvyššího Pána v Jeho podobě kāly neboli věčného času. Vládnoucí čas má pro různé druhy hmotných těl různé rozměry. Existuje jiný čas pro zničení atomu a jiný čas pro zničení vesmíru. V jiném čase je zničeno lidské tělo a v jiném je zničeno vesmírné tělo. Na časovém faktoru závisí i růst, vývoj a následné činy. Vidura chtěl podrobně znát různé hmotné projevy a dobu jejich zničení.

Verš

maitreya uvāca
guṇa-vyatikarākāro
nirviśeṣo ’pratiṣṭhitaḥ
puruṣas tad-upādānam
ātmānaṁ līlayāsṛjat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; guṇa-vyatikara — vzájemného působení kvalit hmotné přírody; ākāraḥ — zdroj; nirviśeṣaḥ — bez různorodosti; apratiṣṭhitaḥ — neomezený; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoby; tat — to; upādānam — nástroj; ātmānam — hmotné stvoření; līlayā — zábavami; asṛjat — stvořený.

Překlad

Maitreya řekl: Věčný čas je prvotním zdrojem vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody. Je neměnný, neomezený a funguje jako nástroj Nejvyšší Osobnosti Božství pro zábavy Pána v hmotném stvoření.

Význam

Neosobní faktor času tvoří pozadí hmotného projevu jako nástroj Nejvyššího Pána. Je složkou, která pomáhá hmotné přírodě. Nikdo neví, kde začíná a kde končí, a je to právě čas, jenž dokáže zaznamenat stvoření, udržování a zničení hmotného projevu. Tento časový faktor je hmotnou příčinou stvoření, a je tedy vlastní expanzí Osobnosti Božství. Čas je pokládán za neosobní podobu Pána.

I moderní lidé vykládají časový faktor různými způsoby. Někteří ho přijímají téměř tak, jak je vysvětlen ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Například v hebrejské literatuře je čas přijímán ve stejném duchu — jako zastoupení Boha. Je tam řečeno: “Bůh, který v různých dobách a různými způsoby v minulosti promlouval k otcům prostřednictvím proroků...” Metafyzicky je čas chápán jako absolutní a skutečný. Absolutní čas se nezastavuje a není ovlivněn rychlostí nebo pomalostí hmotných dějů. Astronomicky a matematicky se čas počítá vzhledem k rychlosti, proměnám a trvání daného předmětu, ale ve skutečnosti nemá s relativitou věcí nic společného — naopak, vše je utvářeno a počítáno podle časových možností. Čas je základní mírou činnosti našich smyslů, podle které počítáme minulost, přítomnost a budoucnost, ale z hlediska skutečných počtů nemá začátek ani konec. Paṇḍita Cāṇakya říká, že ani sebemenší zlomek času nelze koupit za miliony dolarů, a proto je třeba pokládat každý promarněný okamžik za největší životní ztrátu. Čas nepodléhá žádné psychologii a zároveň okamžiky nejsou samy o sobě žádnou objektivní realitou, ale závisí na způsobu vnímání.

Śrīla Jīva Gosvāmī tedy dochází k závěru, že faktor času je vzájemně spojen s činnostmi — akcemi a reakcemi — vnější energie Pána. Vnější energie neboli hmotná příroda jedná pod dohledem časového faktoru, který zastupuje Pána, a proto se zdá, že hmotná příroda vytváří ve vesmírném projevu mnoho úžasných věcí. Bhagavad-gītā (9.10) tento závěr potvrzuje následovně:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Verš

viśvaṁ vai brahma-tan-mātraṁ
saṁsthitaṁ viṣṇu-māyayā
īśvareṇa paricchinnaṁ
kālenāvyakta-mūrtinā

Synonyma

viśvam — hmotný svět; vai — jistě; brahma — Nejvyšší; tat-mātram — stejný jako; saṁsthitam — umístěný; viṣṇu-māyayā — energií Viṣṇua; īśvareṇa — Osobností Božství; paricchinnam — oddělený; kālena — věčným časem; avyakta — neprojevený; mūrtinā — takovou podobou.

Překlad

Tento vesmírný projev je oddělený od Nejvyššího Pána jako hmotná energie prostřednictvím kāly, který je neprojevenou, neosobní podobou Pána. Je objektivním projevem Pána a spadá pod vliv téže hmotné energie Viṣṇua.

Význam

Jak již dříve řekl Nārada Vyāsadevovi (Bhāg. 1.5.20): idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaraḥ — tento projevený svět je tatáž Osobnost Božství, ale vypadá jako něco jiného, něco mimo Pána. Vypadá tak proto, že ho od Pána odděluje kāla. Je to jako na magnetofonu nahraný hlas člověka, který je nyní od svého hlasu oddělen. Stejně jako je nahrávka zachycena na magnetofonovém pásku, celý vesmírný projev spočívá na hmotné energii a vypadá jakoby oddělen kālou. Hmotný projev je tedy objektivním projevem Nejvyššího Pána a předvádí Jeho neosobní podobu, kterou tolik uctívají neosobní filozofové.

Verš

yathedānīṁ tathāgre ca
paścād apy etad īdṛśam

Synonyma

yathā — tak, jak je; idānīm — v současnosti; tathā — tak byl; agre — na počátku; ca — a; paścāt — na konci; api — také; etat īdṛśam — bude i nadále stejný.

Překlad

Vesmírný projev je takový, jaký je nyní, byl stejný v minulosti a bude stejný i v budoucnosti.

Význam

V neustálém projevování, udržování a ničení hmotného světa existuje systematický řád, jak je uvedeno v Bhagavad-gītě (9.8): bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam avaśaṁ prakṛter vaśāt. Stejně jako je hmotný svět nyní stvořen a bude později zničen, tak také existoval v minulosti a časem bude znovu stvořen, udržován a zničen. Systematické působení času je tedy neustálé a věčné a nelze ho prohlásit za neskutečné. Vesmírné projevy jsou dočasné a přerušované, ale nejsou neskutečné, jak tvrdí māyāvādští filozofové.

Verš

sargo nava-vidhas tasya
prākṛto vaikṛtas tu yaḥ
kāla-dravya-guṇair asya
tri-vidhaḥ pratisaṅkramaḥ

Synonyma

sargaḥ — stvoření; nava-vidhaḥ — devíti různých druhů; tasya — jeho; prākṛtaḥ — hmotné; vaikṛtaḥ — působením kvalit hmotné přírody; tu — ale; yaḥ — to, co; kāla — věčný čas; dravya — hmota; guṇaiḥ — vlastnosti; asya — jeho; tri-vidhaḥ — tři druhy; pratisaṅkramaḥ — zničení.

Překlad

Existuje devět různých druhů stvoření vedle toho, ke kterému dochází přirozeně, vzájemným působením kvalit přírody. Existují tři druhy zničení vlivem věčného času, hmotných prvků a kvality činností živé bytosti.

Význam

Naplánovaná stvoření a zničení se odehrávají podle svrchované vůle. Dále existují jiná stvoření, která vznikají vzájemným působením hmotných prvků pod vlivem Brahmovy inteligence. Ta budou názorně vysvětlena později, nyní je uvedena pouze předběžná informace. Tři druhy zničení jsou: (1) v plánované době zničení celého vesmíru, (2) působením ohně vycházejícího z úst Ananty a (3) na základě kvality akcí a reakcí živé bytosti.

Verš

ādyas tu mahataḥ sargo
guṇa-vaiṣamyam ātmanaḥ
dvitīyas tv ahamo yatra
dravya-jñāna-kriyodayaḥ

Synonyma

ādyaḥ — první; tu — ale; mahataḥ — úplné emanace z Pána; sargaḥ — stvoření; guṇa-vaiṣamyam — vzájemné působení hmotných kvalit; ātmanaḥ — Nejvyššího; dvitīyaḥ — druhé; tu — ale; ahamaḥ — falešné ego; yatra — v němž; dravya — hmotné složky; jñāna — hmotné poznání; kriyā-udayaḥ — probuzení činností (práce).

Překlad

Prvním z těchto devíti je stvoření mahat-tattvy neboli souhrnu hmotných složek, ve kterém na sebe díky přítomnosti Nejvyššího Pána vzájemně působí kvality přírody. Při druhém stvoření je vytvořeno falešné ego, v němž vznikají hmotné složky, hmotné poznání a hmotné činnosti.

Význam

První emanace z Nejvyššího Pána potřebná pro hmotné stvoření se nazývá mahat-tattva. Vzájemné působení hmotných kvalit je příčinou mylného chápání vlastní totožnosti neboli pocitu, že živá bytost je vytvořena z hmotných prvků. Toto falešné ego je příčinou ztotožňování těla a mysli se samotnou duší. Hmotné zdroje, schopnosti a poznání potřebné k činnosti se vytvářejí ve druhé fázi stvoření, po vzniku mahat-tattvy. Jñāna se vztahuje na smysly, které zprostředkovávají poznání, a na jejich vládnoucí božstva. Činnost zahrnuje činné orgány a jejich vládnoucí božstva. To vše vzniká při druhém stvoření.

Verš

bhūta-sargas tṛtīyas tu
tan-mātro dravya-śaktimān
caturtha aindriyaḥ sargo
yas tu jñāna-kriyātmakaḥ

Synonyma

bhūta-sargaḥ — stvoření hmoty; tṛtīyaḥ — je třetí; tu — ale; tat-mātraḥ — smyslové vnímání; dravya — prvků; śaktimān — zdroj; caturthaḥ — čtvrté; aindriyaḥ — týkající se smyslů; sargaḥ — stvoření; yaḥ — to, co; tu — ale; jñāna — získávající poznání; kriyā — činné; ātmakaḥ — v základu.

Překlad

Při třetím stvoření jsou vytvořeny smyslové vjemy a z nich vznikají hrubohmotné prvky. Čtvrté stvoření zahrnuje poznání a činné schopnosti.

Verš

vaikāriko deva-sargaḥ
pañcamo yan-mayaṁ manaḥ
ṣaṣṭhas tu tamasaḥ sargo
yas tv abuddhi-kṛtaḥ prabhoḥ

Synonyma

vaikārikaḥ — působení kvality dobra; deva — polobozi neboli vládnoucí božstva; sargaḥ — stvoření; pañcamaḥ — páté; yat — to, co; mayam — souhrn; manaḥ — mysl; ṣaṣṭhaḥ — šesté; tu — ale; tamasaḥ — temnoty; sargaḥ — stvoření; yaḥ — to, co; tu — doplňující; abuddhi-kṛtaḥ — dělá hlupáka; prabhoḥ — z pána.

Překlad

Páté stvoření je stvořením vládnoucích božstev působením kvality dobra, jehož souhrnem je mysl. Šesté stvoření je temnota nevědomosti živé bytosti, v níž pán jedná jako hlupák.

Význam

Polobozi na vyšších planetách se nazývají devové, protože jsou všichni oddanými Pána Viṣṇua. Viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ: oddaní Pána Viṣṇua jsou devové neboli polobozi, zatímco všichni ostatní jsou asurové. Devové jsou pod vlivem hmotné kvality dobra, kdežto asurové podléhají vlivu kvalit vášně a nevědomosti. Polobozi jsou jakožto vládnoucí božstva pověřeni řízením různých oddělení ve vládě nad veškerým děním v hmotném světě. Například jeden z našich smyslových orgánů, oko, je pod vládou světla, světlo se šíří prostřednictvím slunečních paprsků a jejich vládnoucím božstvem je Slunce. Mysl je zase pod vládou Měsíce. Všem dalším smyslům, jak činným, tak poznávacím, vládnou různí polobozi. Polobozi slouží jako pomocníci Pána pro řízení hmotného světa.

Po stvoření polobohů jsou všechny bytosti pokryty temnotou nevědomosti. Každá živá bytost v hmotném světě je podmíněna svojí touhou panovat zdrojům hmotné přírody. Přestože je živá bytost pánem hmotného světa, je podmíněna nevědomostí — mylným dojmem, že je vlastníkem hmotných věcí.

Pánova energie zvaná avidyā je tím, co mate podmíněné duše. Hmotná příroda se nazývá avidyā neboli nevědomost, ale pro oddané Pána zaměstnané v čisté oddané službě se tato energie stává vidyou neboli čistým poznáním. To potvrzuje Bhagavad-gītā. Pánova energie se mění z mahāmāyi na yogamāyu a zjevuje se čistým oddaným ve své skutečné podobě. Hmotná příroda tedy působí ve třech fázích: jako tvůrčí princip hmotného světa, jako nevědomost a jako poznání. Jak bylo řečeno v předchozím verši, ve čtvrtém stádiu stvoření je stvořeno také poznání. Podmíněné duše nejsou původně hloupé, ale pod vlivem hmotné přírody — její složky zvané avidyā — se z nich stávají hlupáci, a nejsou proto schopny využít své poznání správným způsobem.

Podmíněná duše zapomíná pod vlivem temnoty na svůj vztah k Nejvyššímu Pánu a topí se v ulpívání, nenávisti, pýše, nevědomosti a mylném chápání své vlastní totožnosti, což je pět druhů iluze, které jsou příčinou hmotného otroctví.

Verš

ṣaḍ ime prākṛtāḥ sargā
vaikṛtān api me śṛṇu
rajo-bhājo bhagavato
līleyaṁ hari-medhasaḥ

Synonyma

ṣaṭ — šest; ime — všech těchto; prākṛtāḥ — hmotné energie; sargāḥ — stvoření; vaikṛtān — druhotná stvoření Brahmy; api — také; me — ode mě; śṛṇu — slyš; rajaḥ-bhājaḥ — inkarnace kvality vášně (Brahmy); bhagavataḥ — velice mocného; līlā — zábava; iyam — toto; hari — Nejvyšší Osobnost Božství; medhasaḥ — ten, který má takový mozek.

Překlad

Všechna výše uvedená stvoření jsou dílem vnější energie Pána. Nyní slyš o stvořeních Brahmy, který je inkarnací kvality vášně a který má pro stvoření stejný mozek jako Osobnost Božství.

Verš

saptamo mukhya-sargas tu
ṣaḍ-vidhas tasthuṣāṁ ca yaḥ
vanaspaty-oṣadhi-latā-
tvaksārā vīrudho drumāḥ

Synonyma

saptamaḥ — sedmá; mukhya — zásada; sargaḥ — stvoření; tu — vskutku; ṣaṭ-vidhaḥ — šest druhů; tasthuṣām — těch, kteří se nehýbou; ca — také; yaḥ — ti; vanaspati — ovocné stromy bez květů; oṣadhi — stromy a rostliny, které existují, dokud nedozraje plod; latā — popínavé rostliny; tvaksārāḥ — rostliny s dutými stvoly; vīrudhaḥ — samostatné rostliny; drumāḥ — stromy s květy a plody.

Překlad

Sedmé stvoření dává vznik nehybným bytostem, které se dělí na šest druhů: ovocné stromy bez květů; stromy a rostliny, které existují, dokud nedozraje plod; popínavé rostliny; rostliny s dutými stvoly; samostatné rostliny; stromy s květy a plody.

Verš

utsrotasas tamaḥ-prāyā
antaḥ-sparśā viśeṣiṇaḥ

Synonyma

utsrotasaḥ — vztahují se vzhůru ke zdroji života; tamaḥ-prāyāḥ — téměř bez vědomí; antaḥ-sparśāḥ — uvnitř nepatrně cítící; viśeṣiṇaḥ — projevené různými způsoby.

Překlad

Všechny nehybné stromy a rostliny se vztahují vzhůru ke zdroji života. Nemají téměř žádné vědomí, ale uvnitř cítí bolest. Jejich projevy jsou rozmanité.

Verš

tiraścām aṣṭamaḥ sargaḥ
so ’ṣṭāviṁśad-vidho mataḥ
avido bhūri-tamaso
ghrāṇa-jñā hṛdy avedinaḥ

Synonyma

tiraścām — druhy nižších zvířat; aṣṭamaḥ — osmé; sargaḥ — stvoření; saḥ — je jich; aṣṭāviṁśat — dvacet osm; vidhaḥ — skupin; mataḥ — připadá v úvahu; avidaḥ — bez poznání zítřka; bhūri — nesmírně; tamasaḥ — nevědomé; ghrāṇa-jñāḥ — poznají předměty své touhy po čichu; hṛdi avedinaḥ — v srdci si pamatují velice málo.

Překlad

Osmé stvoření je stvořením nižších životních druhů, spadajících do různých skupin, kterých je celkem dvacet osm. Všechny jsou nesmírně pošetilé a nevědomé. Předměty své touhy poznají po čichu, ale v srdci si nedokáží nic zapamatovat.

Význam

Ve Vedách jsou charakteristiky nižších zvířat popsány následovně: athetareṣāṁ paśūnāḥ aśanāpipāse evābhivijñānaṁ na vijñātaṁ vadanti na vijñātaṁ paśyanti na viduḥ śvastanaṁ na lokālokāv iti; yad vā, bhūri-tamaso bahu-ruṣaḥ ghrāṇenaiva jānanti hṛdyaṁ prati svapriyaṁ vastv eva vindanti bhojana-śayanādy-arthaṁ gṛhṇanti. “Nižší zvířata mají poznání pouze co se týče hladu a žízně. Nemají žádné nabyté poznání, žádnou představu skutečnosti. Jejich chování se neřídí žádnými formalitami. Jsou nesmírně nevědomá, předměty své touhy poznají pouze po čichu a s touto inteligencí chápou jen to, co je příznivé a co nepříznivé. Jejich poznání se týká pouze jedení a spaní.” I ta nejdivočejší nižší zvířata, jako jsou tygři, tedy můžeme zkrotit jednoduše tak, že jim pravidelně zajistíme jídlo a místo na spaní. Pouze hady nelze takto ochočit.

Verš

gaur ajo mahiṣaḥ kṛṣṇaḥ
sūkaro gavayo ruruḥ
dvi-śaphāḥ paśavaś ceme
avir uṣṭraś ca sattama

Synonyma

gauḥ — kráva; ajaḥ — koza; mahiṣaḥ — buvol; kṛṣṇaḥ — druh jelena; sūkaraḥ — prase; gavayaḥ — zvířecí druh; ruruḥ — jelen; dvi-śaphāḥ — se dvěma kopyty; paśavaḥ — zvířata; ca — také; ime — všechna tato; aviḥ — ovce; uṣṭraḥ — velbloud; ca — a; sattama — ó nejčistší.

Překlad

Ó nejčistší Viduro, kráva, koza, buvol, jelen kṛṣṇa, prase, zvíře gavaya, jelen, ovce a velbloud jsou nižší zvířata, která mají dvě kopyta.

Verš

kharo ’śvo ’śvataro gauraḥ
śarabhaś camarī tathā
ete caika-śaphāḥ kṣattaḥ
śṛṇu pañca-nakhān paśūn

Synonyma

kharaḥ — osel; aśvaḥ — kůň; aśvataraḥ — mul; gauraḥ — bílý jelen; śarabhaḥ — zubr; camarī — divoká kráva; tathā — takto; ete — všechna tato; ca — a; eka — pouze jedno; śaphāḥ — kopyto; kṣattaḥ — ó Viduro; śṛṇu — nyní slyš; pañca — pět; nakhān — drápů; paśūn — zvířata.

Překlad

Kůň, mul, osel, jelen gaura, zubr śarabha a divoká kráva mají pouze jedno kopyto. Nyní slyš o zvířatech, která mají pět drápů.

Verš

śvā sṛgālo vṛko vyāghro
mārjāraḥ śaśa-śallakau
siṁhaḥ kapir gajaḥ kūrmo
godhā ca makarādayaḥ

Synonyma

śvā — pes; sṛgālaḥ — šakal; vṛkaḥ — liška; vyāghraḥ — tygr; mārjāraḥ — kočka; śaśa — králík; śallakausajāru (s ostny na těle); siṁhaḥ — lev; kapiḥ — opice; gajaḥ — slon; kūrmaḥ — želva; godhāgosāpa (čtyřnohá ještěrka); ca — také; makara-ādayaḥ — aligátor a další.

Překlad

Pes, šakal, tygr, liška, kočka, králík, sajāru, lev, opice, slon, želva, aligátor, gosāpa a další mají na svých končetinách pět drápů, a proto se nazývají pañca-nakhové neboli zvířata s pěti drápy.

Verš

kaṅka-gṛdhra-baka-śyena-
bhāsa-bhallūka-barhiṇaḥ
haṁsa-sārasa-cakrāhva-
kākolūkādayaḥ khagāḥ

Synonyma

kaṅka — volavka; gṛdhra — sup; baka — jeřáb; śyena — jestřáb; bhāsa — bhāsa; bhallūka — bhallūka; barhiṇaḥ — páv; haṁsa — labuť; sārasa — sārasa; cakrāhva — cakravāka; kāka — vrána; ulūka — sova; ādayaḥ — a další; khagāḥ — ptáci.

Překlad

Volavka, sup, jeřáb, jestřáb, bhāsa, bhallūka, páv, labuť, sārasa, cakravāka, vrána, sova a další jsou ptáci.

Verš

arvāk-srotas tu navamaḥ
kṣattar eka-vidho nṛṇām
rajo ’dhikāḥ karma-parā
duḥkhe ca sukha-māninaḥ

Synonyma

arvāk — dolů; srotaḥ — průchod potravy; tu — ale; navamaḥ — deváté; kṣattaḥ — ó Viduro; eka-vidhaḥ — jeden druh; nṛṇām — lidských bytostí; rajaḥ — kvalita vášně; adhikāḥ — převládající; karma-parāḥ — zajímající se o práci; duḥkhe — v neštěstí; ca — ale; sukha — štěstí; māninaḥ — myslí si.

Překlad

Stvoření lidských bytostí, které jsou pouze jednoho druhu a které si hromadí potravu v žaludku, přichází na řadu jako deváté. Na lidskou rasu má převládající vliv kvalita vášně. Lidé mají po celý svůj nešťastný život velice mnoho práce, ale považují se za šťastné po všech stránkách.

Význam

Člověk je vášnivější než zvířata, a jeho pohlavní život je proto nepravidelnější. Zvířata mají pro pohlavní styk své dané období, ale člověk nemá pro tyto činnosti žádný pravidelný čas. Člověk je obdařen vyšším, rozvinutějším vědomím, aby se mohl osvobodit z hmotného neštěstí, ale ve své nevědomosti si myslí, že jeho vyšší vědomí má sloužit k rozvíjení hmotného životního pohodlí. Namísto toho, aby využíval své inteligence k duchovní realizaci, zneužívá ji k uspokojování zvířecích sklonů: jíst, spát, bránit se a pářit se. Rozvíjením hmotného pohodlí se člověk dostává do čím dál tím nešťastnější situace, ale pod vlivem iluzorní energie se vždy považuje za šťastného, přestože je uprostřed neštěstí. Toto neštěstí lidského života se liší od přirozeného pohodlného života, jaký mají dokonce i zvířata.

Verš

vaikṛtās traya evaite
deva-sargaś ca sattama
vaikārikas tu yaḥ proktaḥ
kaumāras tūbhayātmakaḥ

Synonyma

vaikṛtāḥ — stvoření Brahmy; trayaḥ — tři druhy; eva — jistě; ete — všechna tato; deva-sargaḥ — zjevení polobohů; ca — také; sattama — ó dobrý Viduro; vaikārikaḥ — stvoření polobohů, uskutečněné přírodou; tu — ale; yaḥ — co; proktaḥ — popsáno dříve; kaumāraḥ — čtyři Kumārové; tu — ale; ubhaya-ātmakaḥ — oba způsoby (vaikṛta i prākṛta).

Překlad

Ó dobrý Viduro, tato tři poslední stvoření a stvoření polobohů (desáté v pořadí) jsou stvoření vaikṛta, která se liší od dříve popsaných přírodních stvoření (prākṛta). Zjevení Kumārů spadá do obou.

Verš

deva-sargaś cāṣṭa-vidho
vibudhāḥ pitaro ’surāḥ
gandharvāpsarasaḥ siddhā
yakṣa-rakṣāṁsi cāraṇāḥ
bhūta-preta-piśācāś ca
vidyādhrāḥ kinnarādayaḥ
daśaite vidurākhyātāḥ
sargās te viśva-sṛk-kṛtāḥ

Synonyma

deva-sargaḥ — stvoření polobohů; ca — také; aṣṭa-vidhaḥ — osm druhů; vibudhāḥ — polobozi; pitaraḥ — předkové; asurāḥ — démoni; gandharva — zkušení řemeslníci na vyšších planetách; apsarasaḥ — andělé; siddhāḥ — bytosti dokonale vládnoucí mystickými silami; yakṣa — svrchovaní strážci; rakṣāṁsi — obři; cāraṇāḥ — nebeští pěvci; bhūta — džinové; preta — zlí duchové; piśācāḥ — doprovázející duchové; ca — také; vidyādhrāḥ — nebeští obyvatelé zvaní Vidyādharové; kinnara — nadlidské bytosti; ādayaḥ — a další; daśa ete — všech těchto deset (stvoření); vidura — ó Viduro; ākhyātāḥ — popsaná; sargāḥ — stvoření; te — tobě; viśva-sṛk — stvořitel vesmíru (Brahmā); kṛtāḥ — jím vykonána.

Překlad

Stvoření polobohů je osmi druhů: (1) polobozi, (2) předkové, (3) asurové neboli démoni, (4) Gandharvové a Apsary neboli andělé, (5) Yakṣové a Rākṣasové, (6) Siddhové, Cāraṇové a Vidyādharové, (7) Bhūtové, Pretové a Piśācové a (8) nadlidské bytosti, nebeští pěvci atd. Všechny tvoří Brahmā, stvořitel vesmíru.

Význam

Jak je vysvětleno ve druhém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, Siddhové jsou obyvatelé Siddhaloky, kde se cestuje prostorem bez dopravních prostředků. Pouhým svým rozhodnutím se tyto bytosti mohou bez potíží přemístit z jedné planety na druhou. Obyvatelé vyšších planet tedy dalece předčí obyvatele této planety co se týče umění, kultury a vědy, neboť mají dokonalejší mozky než lidé. Duchové a džinové uvedení v této souvislosti se také počítají mezi polobohy, jelikož dokáží neobvyklé věci, které jsou pro lidi nemožné.

Verš

ataḥ paraṁ pravakṣyāmi
vaṁśān manvantarāṇi ca
evaṁ rajaḥ-plutaḥ sraṣṭā
kalpādiṣv ātmabhūr hariḥ
sṛjaty amogha-saṅkalpa
ātmaivātmānam ātmanā

Synonyma

ataḥ — zde; param — potom; pravakṣyāmi — vysvětlím; vaṁśān — potomky; manvantarāṇi — různé inkarnace Manuů; ca — a; evam — takto; rajaḥ-plutaḥ — naplněn kvalitou vášně; sraṣṭā — stvořitel; kalpa-ādiṣu — v různých věcích; ātma-bhūḥ — sestupující; hariḥ — Osobnost Božství; sṛjati — tvoří; amogha — spolehlivé; saṅkalpaḥ — odhodlání; ātmā eva — On Sám; ātmānam — Samotný; ātmanā — Svojí vlastní energií.

Překlad

Nyní popíši potomky Manuů. Stvořitel Brahmā jako inkarnace kvality vášně Osobnosti Božství s neochvějnou touhou tvoří vesmír silou Pánovy energie v každém věku.

Význam

Vesmírný projev je expanzí jedné z mnoha energií Nejvyšší Osobnosti Božství — stvořitel i stvoření emanují z téže Nejvyšší Pravdy, jak stojí na začátku Bhāgavatamu: janmādy asya yataḥ.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Stádia tvoření”.