Skip to main content

Bg. 9.10

Verš

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Synonyma

mayā — Mnou; adhyakṣeṇa — pod dohledem; prakṛtiḥ — hmotná příroda; sūyate — projevuje; sa — obojí; cara-acaram — pohyblivé a nehybné; hetunā — z důvodu; anena — tohoto; kaunteya — ó synu Kuntī; jagat — vesmírný projev; viparivartate — je v chodu.

Překlad

Ó synu Kuntī! Tato hmotná příroda, která je jednou z Mých energií, jedná pod Mým dohledem a přivádí na svět všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Jejím působením je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.

Význam

Zde je jasně řečeno, že Nejvyšší Pán zůstává nejvyšším vládcem, přestože je stranou všech činností hmotného světa. Je svrchovanou vůlí a příčinou stojící za tímto hmotným projevem, ale o řízení se zde stará hmotná příroda. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě také říká, že je otcem všech živých bytostí v různých podobách a druzích. Otec vpraví semeno do lůna matky, z něhož se pak narodí dítě — a Nejvyšší Pán pouhým pohledem vpravuje do lůna hmotné přírody všechny živé bytosti, které se pak podle svých posledních tužeb a činností objevují v odpovídajících druzích a podobách. Přestože se tyto bytosti narodily z Pánova pohledu, přijímají různá těla v závislosti na svých dřívějších skutcích a touhách. Pán tedy není s tímto hmotným stvořením přímo spojen. Pouze pohlédne na hmotnou přírodu, tím ji uvede do chodu a vše je neprodleně stvořeno. To, že na ni pohlédne, je nepochybně Jeho činnost, ale sám přímo nemá s projevením hmotného světa nic společného. Smṛti uvádějí tento příklad: když máme před sebou vonící květinu, vůně se dotkne našeho čichu, ale přesto nejsou čich a květina navzájem poutány. Podobné je spojení mezi hmotným světem a Nejvyšší Osobností Božství: Pán ve skutečnosti nemá s tímto světem nic společného — svým pohledem ho však tvoří a nastoluje řád. Bez dohledu Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, tedy není hmotná příroda ničeho schopna; a přesto je On sám od všech hmotných činností odpoutaný.