Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Dva vrátní na Vaikuṇṭě, Jaya a Vijaya, prokleti od mudrců

Verš

brahmovāca
iti tad gṛṇatāṁ teṣāṁ
munīnāṁ yoga-dharmiṇām
pratinandya jagādedaṁ
vikuṇṭha-nilayo vibhuḥ

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; iti — takto; tat — řeč; gṛṇatām — pochválil; teṣām — jejich; munīnām — čtyř mudrců; yoga-dharmiṇām — kteří usilovali o spojení s Nejvyšším; pratinandya — když poděkoval; jagāda — pronesl; idam — tato slova; vikuṇṭha-nilayaḥ — Jehož sídlo je prosté úzkosti; vibhuḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Poté, co Nejvyšší Pán, Jehož sídlem je království Boha, pochválil mudrce za jejich příjemná slova, promluvil následovně.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
etau tau pārṣadau mahyaṁ
jayo vijaya eva ca
kadarthī-kṛtya māṁ yad vo
bahv akrātām atikramam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; etau — tito dva; tau — oni; pārṣadau — sluhové; mahyam — Moji; jayaḥ — jménem Jaya; vijayaḥ — jménem Vijaya; eva — jistě; ca — a; kadarthī-kṛtya — jelikož nedbali; mām — Mě; yat — který; vaḥ — proti vám; bahu — velký; akrātām — spáchali; atikramam — přestupek.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, řekl: Tito Moji dva sluhové Jaya a Vijaya proti vám spáchali velký přestupek, protože nedbali na Mě.

Význam

Spáchat přestupek proti nohám Pánova oddaného je velká chyba. Živá bytost se může dopouštět přestupků i po dosažení Vaikuṇṭhy, ale rozdíl je v tom, že když nedopatřením spáchá přestupek obyvatel vaikuṇṭhské planety, je pod Pánovou ochranou. To je důležitý aspekt vztahů mezi Pánem a Jeho služebníky, který dokládá popisovaná událost s Jayem a Vijayem. Slovem atikramam je zde vyjádřeno, že při urážení oddaného člověk opomíjí Samotného Nejvyššího Pána.

Vrátní nedopatřením zabránili mudrcům ve vstupu na Vaikuṇṭhaloku, ale jelikož se věnovali transcendentální službě Pánu, pokročilí oddaní věděli, že nebudou zničeni. Pánova přítomnost na tom místě byla srdcím oddaných velice příjemná. Pán chápal, že spor vznikl kvůli nesplněné touze mudrců vidět Jeho lotosové nohy, a proto se tam rozhodl Osobně přijít, aby je potěšil. Pán je tak milostivý, že pokud oddanému něco brání v pohledu na Jeho lotosové nohy, Sám zařídí situaci tak, aby oddaný nebyl o tuto možnost připraven. Velice pěkný příklad nalezneme v životě Haridāse Ṭhākura. Když Caitanya Mahāprabhu pobýval v Jagannātha Purī, byl tam s Ním i Haridāsa Ṭhākura, který se narodil v muslimské rodině. V tehdejší době se zvláště hledělo na to, aby do hinduistických chrámů vstupovali pouze hinduisté. Haridāsa Ṭhākura byl svým chováním jako největší ze všech hinduistů, ale považoval se za muslima, a proto do chrámu nechtěl vstoupit. Pán Caitanya chápal jeho pokoru, a jelikož Haridāsa nechodil do chrámu, Sám Pán Caitanya, který se neliší od Jagannātha, ho každý den navštěvoval. Zde ve Śrīmad-Bhāgavatamu se setkáváme s popisem stejného Pánova chování. Oddaným Pána byl upřen pohled na Jeho lotosové nohy, ale On za nimi Sám přišel právě na těch lotosových nohách, které chtěli vidět. Důležité je také to, že Ho doprovázela bohyně štěstí. Obyčejní lidé nemohou bohyni štěstí vidět, ale Pán byl tak laskavý, že za Svými oddanými přišel i s ní, třebaže o takovou přízeň nežádali.

Verš

yas tv etayor dhṛto daṇḍo
bhavadbhir mām anuvrataiḥ
sa evānumato ’smābhir
munayo deva-helanāt

Synonyma

yaḥ — který; tu — ale; etayoḥ — pro Jaye a Vijaye; dhṛtaḥ — byl vyměřen; daṇḍaḥ — trest; bhavadbhiḥ — vámi; mām — Mně; anuvrataiḥ — oddanými; saḥ — to; eva — jistě; anumataḥ — je schváleno; asmābhiḥ — Mnou; munayaḥ — ó velcí mudrci; deva — proti vám; helanāt — za přestupek.

Překlad

Ó velcí mudrci, kteří jste Mi oddáni, schvaluji trest, jaký jste jim vyměřili.

Verš

tad vaḥ prasādayāmy adya
brahma daivaṁ paraṁ hi me
tad dhīty ātma-kṛtaṁ manye
yat sva-pumbhir asat-kṛtāḥ

Synonyma

tat — proto; vaḥ — vy, mudrci; prasādayāmi — žádám vás o odpuštění; adya — nyní; brahma — brāhmaṇové; daivam — nejmilejší osobnosti; param — nejvyšší; hi — protože; me — Moji; tat — tento přestupek; hi — protože; iti — takto; ātma-kṛtam — Mnou spáchaný; manye — považuji; yat — který; sva-pumbhiḥ — Moji sluhové; asat-kṛtāḥ — neprokázali patřičnou úctu.

Překlad

Brāhmaṇa je pro Mě nejvyšší a nejmilejší osobností. Neúctu, kterou vám projevili Moji vrátní, jsem ve skutečnosti projevil Já Sám, protože tito vrátní jsou Moji sluhové. Považuji to za Svůj vlastní přestupek, a proto vás žádám o odpuštění.

Význam

Pán je vždy příznivě nakloněn brāhmaṇům a kravám, a proto se o Něm říká: go-brāhmaṇa-hitāya ca. Pán Kṛṣṇa, Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je současně také uctívaným Božstvem brāhmaṇů. Ve védské literatuře, v ṛg-mantrách Ṛg Vedy, je řečeno, že skuteční brāhmaṇové neustále vzhlížejí k lotosovým nohám Viṣṇua: oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ. Skutečně kvalifikovaní brāhmaṇové uctívají jedině podoby Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, což znamená Kṛṣṇu, Rāmu a všechny expanze Viṣṇua. Takzvaného brāhmaṇu, který se narodil v bráhmanské rodině, ale vystupuje proti vaiṣṇavům, nelze považovat za brāhmaṇu, protože brāhmaṇa znamená vaiṣṇava a vaiṣṇava znamená brāhmaṇa. Ten, kdo se stal oddaným Pána, je také brāhmaṇou. Definice zní: brahma jānātīti brāhmaṇaḥ. Brāhmaṇa je ten, kdo rozumí Brahmanu, a vaiṣṇava je ten, kdo rozumí Osobnost Božství. Realizace Brahmanu je počátkem realizace Osobnosti Božství. Kdo porozumí Osobnosti Božství, zná také neosobní aspekt Nejvyššího, Brahman. Ten, kdo se stává vaiṣṇavou, je tedy již brāhmaṇou. Je důležité si všimnout, že sláva brāhmaṇy, jak o ní v této kapitole mluví Samotný Pán, se vztahuje na brāhmaṇu, který je Jeho oddaným, neboli na vaiṣṇavu. Nikdo by si neměl chybně myslet, že se zde jedná o takzvané brāhmaṇy, kteří se narodili v bráhmanských rodinách, ale nemají žádné bráhmanské kvalifikace.

Verš

yan-nāmāni ca gṛhṇāti
loko bhṛtye kṛtāgasi
so ’sādhu-vādas tat-kīrtiṁ
hanti tvacam ivāmayaḥ

Synonyma

yat — jehož; nāmāni — jména; ca — a; gṛhṇāti — berou; lokaḥ — lidé; bhṛtye — když služebník; kṛta-āgasi — učiní něco špatného; saḥ — to; asādhu-vādaḥ — hana; tat — té osoby; kīrtim — dobrou pověst; hanti — ničí; tvacam — kůži; iva — jako; āmayaḥ — lepra.

Překlad

Každý špatný čin služebníka vede lidi k tomu, že haní jeho pána, stejně jako skvrna bílé lepry na kterékoliv části těla znečišťuje celou pokožku.

Význam

Vaiṣṇava by proto měl být plně kvalifikovaný. V Bhāgavatamu je řečeno, že každý, kdo se stává vaiṣṇavou, vyvíjí všechny dobré vlastnosti polobohů. V Caitanya-caritāmṛtě je vyjmenováno dvacet šest kvalifikací. Oddaný by měl spolu se svým pokrokem ve vědomí Kṛṣṇy neustále zlepšovat své vaiṣṇavské vlastnosti. Měl by mít bezvadný charakter, protože každý přestupek oddaného vrhá stín na Nejvyšší Osobnost Božství. Oddaný je povinen být při svém jednání s druhými vždy pozorný, zvláště jedná-li s jiným oddaným Pána.

Verš

yasyāmṛtāmala-yaśaḥ-śravaṇāvagāhaḥ
sadyaḥ punāti jagad āśvapacād vikuṇṭhaḥ
so ’haṁ bhavadbhya upalabdha-sutīrtha-kīrtiś
chindyāṁ sva-bāhum api vaḥ pratikūla-vṛttim

Synonyma

yasya — jehož; amṛta — nektar; amala — neznečištěný; yaśaḥ — sláva; śravaṇa — naslouchání; avagāhaḥ — vstupující do; sadyaḥ — okamžitě; punāti — očišťuje; jagat — vesmír; āśva-pacāt — dokonce i pojídače psů; vikuṇṭhaḥ — bez úzkosti; saḥ — on; aham — jsem; bhavadbhyaḥ — od vás; upalabdha — obdržel; su-tīrtha — nejlepší poutní místo; kīrtiḥ — sláva; chindyām — useknu; sva-bāhum — Svoji vlastní paži; api — dokonce; vaḥ — proti vám; pratikūla-vṛttim — jednající nepřátelsky.

Překlad

Každý obyvatel světa, dokonce i caṇḍāla, který vaří a jí psí maso, se okamžitě očistí, vykoupe-li se v naslouchání slávě Mého jména, proslulosti atd., které si nechá proudit do ucha. Nyní jste Mě poznali přímo a Já si bez váhání useknu vlastní paži, bude-li se vůči vám chovat nepřátelsky.

Význam

Ke skutečnému očištění lidské společnosti může dojít jedině tehdy, když se její členové začnou věnovat vědomí Kṛṣṇy. To je jasně uvedené ve všech védských textech. Každý, kdo s veškerou upřímností začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, se očistí i v případě, že nemá příliš dobré chování. Oddaný může pocházet z jakékoliv oblasti lidské společnosti a nemůžeme předpokládat, že každý člen každé složky společnosti se umí dobře chovat. Jak je řečeno v tomto verši a na mnoha místech v Bhagavad-gītě, i člověk, který se nenarodil v bráhmanské rodině, dokonce i ten, který se narodil v rodině caṇḍālů, se okamžitě očistí, jakmile se začne věnovat vědomí Kṛṣṇy. V deváté kapitole Bhagavad-gīty, verších 30 až 32, je jasně uvedeno, že i člověka, který nemá dobré chování, je třeba považovat za svatého, pokud rozvíjí vědomí Kṛṣṇy. Dokud je živá bytost v tomto hmotném světě, vychází s druhými na dvou různých úrovních — jeho vztahy se týkají buď těla, nebo duše. Co se týče tělesného, společenského jednání, člověk může být na duchovní úrovni očištěný, a přesto je možné, že někdy jedná podle své tělesné situace. Pokud se oddaný narodil v rodině caṇḍāly (v nejnižší složce společnosti) a někdy se v jeho jednání projeví jeho staré zvyky, neznamená to, že je stále caṇḍālou. Vaiṣṇava nemá být hodnocen podle těla. Śāstra uvádí, že nikdo nemá uvažovat o Božstvu v chrámu jako o výtvoru ze dřeva nebo kamene a nikdo si nemá myslet, že člověk pocházející z nízké rodiny, který se začal věnovat vědomí Kṛṣṇy, stále patří ke stejné nízké třídě. Takové hodnocení se nepřipouští, protože rozvojem vědomí Kṛṣṇy se člověk dokonale očistil. Přinejmenším je zapojený do očistného procesu, a bude-li se držet zásad vědomí Kṛṣṇy, brzy se dokonale očistí. Závěr je takový, že každý, kdo přijímá vědomí Kṛṣṇy s veškerou vážností, má být považován již za očištěného a Kṛṣṇa ho bude chránit všemi prostředky. Pán zde prohlašuje, že bude Svého oddaného chránit, i kdyby to znamenalo, že si bude muset useknout část Svého vlastního těla.

Verš

yat-sevayā caraṇa-padma-pavitra-reṇuṁ
sadyaḥ kṣatākhila-malaṁ pratilabdha-śīlam
na śrīr viraktam api māṁ vijahāti yasyāḥ
prekṣā-lavārtha itare niyamān vahanti

Synonyma

yat — jehož; sevayā — službou; caraṇa — nohy; padma — lotosové; pavitra — posvátné; reṇum — prach; sadyaḥ — okamžitě; kṣata — smyté; akhila — všechny; malam — hříchy; pratilabdha — získal; śīlam — povahu; na — ne; śrīḥ — bohyně štěstí; viraktam — bez připoutanosti; api — i když; mām — Mě; vijahāti — opouští; yasyāḥ — její; prekṣā-lava-arthaḥ — aby získali sebemenší přízeň; itare — jiní, jako Pán Brahmā; niyamān — posvátné sliby; vahanti — dodržují.

Překlad

Pán pokračoval: Jelikož jsem služebníkem Svých oddaných, Mé lotosové nohy se staly tak posvátnými, že mohou okamžitě smýt všechny hříchy, a získal jsem takovou povahu, že Mě bohyně štěstí neopouští, přestože k ní necítím žádnou připoutanost, zatímco druzí opěvují její krásu a dodržují posvátné sliby, aby si zajistili alespoň trochu její přízně.

Význam

Vztah mezi Pánem a Jeho oddaným je transcendentálně krásný. Stejně jako si oddaný myslí, že má všechny dobré vlastnosti jedině díky tomu, že je oddaným Pána, Pán si zase myslí, že všechna Jeho transcendentální sláva pochází z Jeho oddanosti Svému služebníkovi. Oddaný chce neustále sloužit Pánovi a Pán chce neustále sloužit oddanému. Pán zde sice uznává Svoji vlastnost, že každý, kdo získá nepatrnou částečku prachu z Jeho lotosových nohou, se ihned stane velkou osobností, ale dodává, že příčinou této velikosti je Jeho láska k oddaným. Tatáž láska je důvodem, proč Ho bohyně štěstí neopouští, a nejen jedna, ale mnoho tisíc bohyní štěstí, které se zaměstnávají v Jeho službě. V hmotném světě lidé dodržují mnoho přísných pravidel odříkání a pokání, jen aby získali alespoň malou přízeň bohyně štěstí. Pán netoleruje sebemenší nesnáz Svého oddaného. Proto je známý jako bhakta-vatsala.

Verš

nāhaṁ tathādmi yajamāna-havir vitāne
ścyotad-ghṛta-plutam adan huta-bhuṅ-mukhena
yad brāhmaṇasya mukhataś carato ’nughāsaṁ
tuṣṭasya mayy avahitair nija-karma-pākaiḥ

Synonyma

na — ne; aham — Já; tathā — na druhou stranu; admi — jím; yajamāna — vykonavatelem oběti; haviḥ — obětiny; vitāne — do obětního ohně; ścyotat — lité; ghṛta — ghí; plutam — smíšené; adan — pojídající; huta-bhuk — obětní oheň; mukhena — ústy; yat — jako; brāhmaṇasya — brāhmaṇy; mukhataḥ — z úst; carataḥ — který jedná; anughāsam — sousta; tuṣṭasya — uspokojeného; mayi — Mně; avahitaiḥ — obětoval; nija — vlastní; karma — činnosti; pākaiḥ — výsledky.

Překlad

Nepochutnám si tolik na obětinách nabízených vykonavateli obětí do obětního ohně, který představuje jedna z Mých úst, jako na lahůdkách plných ghí, jež jsou obětovány do úst brāhmaṇů, kteří Mi odevzdávají výsledky svých činností a jsou vždy spokojeni s Mým prasādam.

Význam

Oddaný Pána neboli vaiṣṇava nepřijme nic, aniž by to obětoval Pánu. Jelikož vaiṣṇava odevzdává Pánovi výsledky všech svých činností, neochutná žádné jídlo, které nebylo nejprve obětováno Jemu. Pán zase velice rád vkládá všechnu potravu, která Mu byla obětována, do úst vaiṣṇavy. Tento verš říká, že Pán jí prostřednictvím obětního ohně a úst brāhmaṇů. Při oběti se Pánovi nabízí pro Jeho uspokojení mnoho různých věcí — obilí, ghí atd. Pán přijímá tyto obětiny od brāhmaṇů a oddaných a na jiném místě je uvedeno, že přijímá také vše, co brāhmaṇové a vaiṣṇavové dostanou k jídlu. Zde je však řečeno, že oběti do úst brāhmaṇů a vaiṣṇavů Pán přijímá dokonce s ještě větší chutí. Nejlepší takový příklad nalézáme v životě Advaity Prabhua při Jeho jednání s Haridāsem Ṭhākurem. I když se Haridāsa narodil v muslimské rodině, Advaita Prabhu mu po vykonání posvátného obřadu ohněm nabídl první porci prasādam. Haridāsa Ṭhākura Ho upozornil, že pochází z muslimské rodiny, a zeptal se, proč Advaita Prabhu nabízí první porci muslimovi, místo aby ji nabídl pokročilému brāhmaṇovi. Haridāsa se pokorně vydával za nízkého muslima, ale Advaita Prabhu ho jako zkušený oddaný přijal za skutečného brāhmaṇu. Advaita Prabhu prohlásil, že když nabídl první porci Haridāsovi Ṭhākurovi, získal tím stejný prospěch, jako kdyby nakrmil sto tisíc brāhmaṇů. Z toho plyne, že nasytit jednoho brāhmaṇu nebo vaiṣṇavu je lepší než vykonat statisíce obětí. V tomto věku platí, že harer nāma — zpívat svaté jméno Boha — a uspokojovat vaiṣṇavu jsou jediné způsoby, jak dospět na úroveň duchovního života.

Verš

yeṣāṁ bibharmy aham akhaṇḍa-vikuṇṭha-yoga-
māyā-vibhūtir amalāṅghri-rajaḥ kirīṭaiḥ
viprāṁs tu ko na viṣaheta yad-arhaṇāmbhaḥ
sadyaḥ punāti saha-candra-lalāma-lokān

Synonyma

yeṣām — brāhmaṇů; bibharmi — nosím; aham — Já; akhaṇḍa — nenarušená; vikuṇṭha — nemající překážky; yoga-māyā — vnitřní energie; vibhūtiḥ — bohatství; amala — čisté; aṅghri — z nohou; rajaḥ — prach; kirīṭaiḥ — na Své přilbici; viprān — brāhmaṇové; tu — potom; kaḥ — kdo; na — ne; viṣaheta — nese; yat — Nejvyššího Pána; arhaṇa-ambhaḥ — voda, která omývala nohy; sadyaḥ — ihned; punāti — posvětí; saha — společně s; candra-lalāma — Pán Śiva; lokān — tři světy.

Překlad

Jsem Pánem Své vnitřní energie, kterou nemůže nic narušit, a voda Gangy je zbytek po umývání Mých nohou. Tato voda posvěcuje tři světy i s Pánem Śivou, který ji nese na své hlavě. Jestliže Já přijímám prach z nohou vaiṣṇavy na Svoji hlavu, kdo může odmítnout takto učinit?

Význam

Rozdíl mezi vnitřní a vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství je takový, že všechno bohatství vnitřní energie neboli duchovního světa je věčně neporušené, zatímco ve vnější neboli hmotné energii se každé bohatství projevuje pouze na určitý čas. Pánova svrchovanost platí v duchovním i hmotném světě stejně, ale duchovní svět se nazývá “království Boha”, zatímco hmotný svět se nazývá “království māyi”. Māyā označuje to, co není pravá skutečnost. Bohatství hmotného světa je odrazem. V Bhagavad-gītě se uvádí, že tento hmotný svět je jako strom obrácený kořeny nahoru a větvemi dolů. To znamená, že hmotný svět je stínem duchovního světa, v němž existuje skutečné bohatství. V duchovním světě je vládnoucím Božstvem Samotný Pán, zatímco v hmotném světě je mnoho vládců. To je rozdíl mezi vnitřní a vnější energií. Pán říká, že i když je vládnoucí silou vnitřní energie a hmotný svět posvěcuje již pouhá voda, která omývala Jeho nohy, On Sám má největší úctu k brāhmaṇům a vaiṣṇavům. Jestliže Samotný Pán prokazuje vaiṣṇavům a brāhmaṇům takovou úctu, jak někdo může tyto osobnosti znevažovat?

Verš

ye me tanūr dvija-varān duhatīr madīyā
bhūtāny alabdha-śaraṇāni ca bheda-buddhyā
drakṣyanty agha-kṣata-dṛśo hy ahi-manyavas tān
gṛdhrā ruṣā mama kuṣanty adhidaṇḍa-netuḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; me — Moje; tanūḥ — tělo; dvija-varān — nejlepší z brāhmaṇů; duhatīḥ — krávy; madīyāḥ — ve vztahu ke Mně; bhūtāni — živé bytosti; alabdha-śaraṇāni — bezbranné; ca — a; bheda-buddhyā — pokládají za odlišné; drakṣyanti — vidí; agha — hříchem; kṣata — oslabená; dṛśaḥ — jejichž schopnost úsudku; hi — protože; ahi — jako had; manyavaḥ — podrážděný; tān — ty; gṛdhrāḥ — poslové podobní supům; ruṣā — zlostně; mama — Moji; kuṣanti — roztrhají; adhidaṇḍa-netuḥ — dozorce nad výkonem trestu, Yamarāje.

Překlad

Brāhmaṇové, krávy a bezbranní tvorové jsou Mé vlastní tělo. Ti, jejichž schopnost úsudku byla oslabena jejich vlastními hříchy, je však vidí ode Mě odděleně. Jsou jako podráždění hadi. Supům podobní poslové Yamarāje, dozorce hříšníků, je zlostně roztrhají svými zobáky.

Význam

Bezbranní tvorové jsou podle Brahma-saṁhity krávy, brāhmaṇové, ženy, děti a starci. Z těchto pěti jsou ve verši výslovně uvedeni brāhmaṇové a krávy, protože Pán vždy velice pečuje o blaho brāhmaṇů a krav, a oddaní se k Němu tímto způsobem také modlí. Pán tedy dává jednoznačné pokyny, abychom nikdy nezáviděli těmto pěti tvorům, zvláště pak ne kravám a brāhmaṇům. V některých verzích Bhāgavatamu se místo slova duhatīḥ objevuje slovo duhitṝḥ. Význam je však v obou případech stejný. Duhatīḥ znamená “kráva” a duhitṝḥ lze použít také ve významu “kráva”, protože kráva je pokládána za dceru boha Slunce. Stejně jako se o děti starají jejich rodiče, o ženy se má starat jejich otec, manžel nebo dospělý syn. O bezmocné osoby má být vždy dobře postaráno, jinak budou jejich ochránci vystaveni trestu Yamarāje, kterého Pán určil jako dozorce nad činnostmi hříšných živých bytostí. Yamarājovi sluhové či poslové jsou zde přirovnáni k supům a ti, kdo neplní své povinnosti co se týče ochrany svých svěřenců, jsou přirovnáni k hadům. Supi se chovají k hadům velice nemilosrdně a podobně poslové budou velice nemilosrdně zacházet s nedbalými ochránci.

Verš

ye brāhmaṇān mayi dhiyā kṣipato ’rcayantas
tuṣyad-dhṛdaḥ smita-sudhokṣita-padma-vaktrāḥ
vāṇyānurāga-kalayātmajavad gṛṇantaḥ
sambodhayanty aham ivāham upāhṛtas taiḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; brāhmaṇān — brāhmaṇy; mayi — ve Mně; dhiyā — s inteligencí; kṣipataḥ — pronášející ostrá slova; arcayantaḥ — uctívají; tuṣyat — potěšená; hṛdaḥ — srdce; smita — s úsměvem; sudhā — nektar; ukṣita — vlhké; padma — lotosové; vaktrāḥ — tváře; vāṇyā — se slovy; anurāga-kalayā — láskyplnými; ātmaja-vat — jako syn; gṛṇantaḥ — velebí; sambodhayanti — uklidňují; aham — Já; iva — jako; aham — Já; upāhṛtaḥ — jsem ovládán; taiḥ — jimi.

Překlad

Na druhou stranu se zmocňují Mého srdce ti, kteří jsou v srdci potěšeni a se zářícími nektarovými úsměvy na lotosových tvářích uctívají brāhmaṇy, dokonce i když brāhmaṇové pronášejí ostrá slova. Pohlížejí na brāhmaṇy jako na Mě Samotného a uklidňují je láskyplnými slovy chvály, jako když syn chlácholí rozhněvaného otce nebo když Já uklidňuji vás.

Význam

Můžeme vidět na mnoha příkladech ve védské literatuře, že když brāhmaṇové nebo vaiṣṇavové někoho rozhněvaně prokleli, prokletá osoba to nebrala jako výzvu, aby jim oplácela podobným chováním. Existuje mnoho takových případů. Například když velký mudrc Nārada proklel syny Kuvery, nechtěli se hrubě mstít, ale pokorně se podřídili trestu. Podobně když byli Jaya a Vijaya prokleti od čtyř Kumārů, nezačali se k nim chovat hrubě, ale naopak jejich prokletí přijali. To je správné chování vůči brāhmaṇům a vaiṣṇavům. Člověk se někdy může dostat kvůli brāhmaṇovi do neradostné situace, ale místo aby se mu snažil oplácet něčím podobným, měl by se ho snažit uklidnit s úsměvem na tváři a vlídným jednáním. Brāhmaṇy a vaiṣṇavy je třeba pokládat za pozemské zástupce Nārāyaṇa. Nějací hlupáci si v dnešní době vymysleli pojem daridra-nārāyaṇa, kterým chtějí naznačit, že chudý člověk má být pokládán za zástupce Nārāyaṇa. Ve védské literatuře se ale s pokynem, abychom se k chudým lidem chovali jako k zástupcům Nārāyaṇa, nesetkáme. Samozřejmě, mluví se zde o “bezbranných”, ale v śāstrách je dána jasná definice tohoto pojmu. Chudý člověk nemá zůstávat bez ochrany, ale zvláště brāhmaṇové mají být přijímáni jako zástupci Nārāyaṇa a uctíváni jako On. Doslova je řečeno, že aby člověk uklidnil brāhmaṇy, má mít tvář jako lotosový květ. Lidská tvář se podobá lotosu, když ji zdobí láska. Příklad syna, který se snaží uklidnit svého rozhněvaného otce úsměvem a sladkými slovy, je v tomto směru velice výstižný.

Verš

tan me sva-bhartur avasāyam alakṣamāṇau
yuṣmad-vyatikrama-gatiṁ pratipadya sadyaḥ
bhūyo mamāntikam itāṁ tad anugraho me
yat kalpatām acirato bhṛtayor vivāsaḥ

Synonyma

tat — proto; me — Můj; sva-bhartuḥ — svého pána; avasāyam — záměr; alakṣamāṇau — neznající; yuṣmat — proti vám; vyatikrama — přestupek; gatim — výsledek; pratipadya — sklízejí; sadyaḥ — okamžitě; bhūyaḥ — znovu; mama antikam — blízko Mě; itām — získají; tat — tu; anugrahaḥ — přízeň; me — Mně; yat — co; kalpatām — nechť je zařízeno; acirataḥ — ne dlouho; bhṛtayoḥ — těchto dvou služebníků; vivāsaḥ — vyhnanství.

Překlad

Tito Mí služebníci se proti vám provinili, neboť neznali smýšlení svého pána. I když musí sklidit plody svého přestupku, projevíte Mi svou přízeň, pokud nařídíte, aby se brzy vrátili do Mé blízkosti a aby doba jejich vyhnanství z Mého sídla netrvala dlouho.

Význam

Z těchto slov můžeme pochopit, jak dychtivě si Pán přeje získat Svého služebníka zpátky na Vaikuṇṭhu. Tato událost je proto důkazem, že ten, kdo jednou vstoupí na vaikuṇṭhskou planetu, z ní nemůže nikdy poklesnout. Případ Jaye a Vijaye není poklesnutím, ale pouhou nehodou. Pán si vždy velice přeje získat takové oddané co nejrychleji znovu zpět na vaikuṇṭhské planety. Můžeme s jistotou předpokládat, že nedorozumění mezi Pánem a oddanými není možné. Může sice dojít k neshodám nebo roztržkám mezi různými oddanými, za které někdo z nich musí nést následky, ale i takto vzniklé utrpení bude dočasné. Pán je ke Svým oddaným tak laskavý, že na Sebe vzal plnou zodpovědnost za přestupek vrátných a požádal mudrce, aby jim umožnili vrátit se na Vaikuṇṭhu v co nejkratší době.

Verš

brahmovāca
atha tasyośatīṁ devīm
ṛṣi-kulyāṁ sarasvatīm
nāsvādya manyu-daṣṭānāṁ
teṣām ātmāpy atṛpyata

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; uvāca — řekl; atha — nyní; tasya — Nejvyššího Pána; uśatīm — příjemná; devīm — zářící; ṛṣi-kulyām — jako řada védských manter; sarasvatīm — řeč; na — ne; āsvādya — naslouchání; manyu — hněv; daṣṭānām — uštknutí; teṣām — těchto mudrců; ātmā — mysl; api — i když; atṛpyata — nasycená.

Překlad

Brahmā pokračoval: I když byli mudrci předtím uštknuti hadem hněvu, jejich duše se nemohly nasytit nasloucháním Pánově příjemné a osvětlující řeči, která se podobala řadě védských manter.

Verš

satīṁ vyādāya śṛṇvanto
laghvīṁ gurv-artha-gahvarām
vigāhyāgādha-gambhīrāṁ
na vidus tac-cikīrṣitam

Synonyma

satīm — úžasná; vyādāya — s napjatou pozorností; śṛṇvantaḥ — naslouchající; laghvīm — dokonale komponovaná; guru — závažný; artha — význam; gahvarām — obtížné pochopit; vigāhya — uvažující; agādha — hluboký; gambhīrām — vážná; na — ne; viduḥ — chápali; tat — Nejvyššího Pána; cikīrṣitam — záměr.

Překlad

Pánovu úžasnou řeč bylo pro její závažný obsah a hluboký význam obtížné pochopit. Mudrci jí naslouchali velice pozorně a také o ní uvažovali, ale přestože ji vyslechli, nechápali, co Pán hodlal učinit.

Význam

Mělo by nám být jasné, že nikdo nepředčí Nejvyšší Osobnost Božství ve schopnosti mluvit. Jelikož Pán je na absolutní úrovni, není rozdíl mezi Ním a Jeho řečí. Mudrci se s napjatou pozorností snažili porozumět slovům ze rtů Nejvyššího Pána, ale přestože byla Jeho řeč velice výstižná a smysluplná, nedokázali ji plně pochopit. Nerozuměli významu Jeho slov a nechápali, co chtěl Pán udělat. Nevěděli, zda se na ně Nejvyšší Pán zlobil, nebo zda s nimi byl spokojen.

Verš

te yoga-māyayārabdha-
pārameṣṭhya-mahodayam
procuḥ prāñjalayo viprāḥ
prahṛṣṭāḥ kṣubhita-tvacaḥ

Synonyma

te — ta; yoga-māyayā — prostřednictvím Jeho vnitřní energie; ārabdha — byla vyjevená; pārameṣṭhya — Nejvyšší Osobnosti Božství; mahā-udayam — nezměrná sláva; procuḥ — promluvili; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; viprāḥ — čtyři brāhmaṇové; prahṛṣṭāḥ — velice rozradostněni; kṣubhita-tvacaḥ — zježené chlupy.

Překlad

Čtyři mudrci-brāhmaṇové však byli naplněni radostí, že Ho mohou vidět, a po celém těle cítili vzrušení. Pak promluvili k Pánu, který prostřednictvím Své vnitřní energie yogamāyi vyjevil nezměrnou slávu Nejvyšší Osobnosti.

Význam

Mudrci byli nejprve tak zmateni, že se málem ani neodhodlali před Nejvyšší Osobností Božství promluvit, a nesmírnou radostí se jim ježily chlupy na celém těle. Nejvyšší bohatství (pārameṣṭhya) v hmotném světě je bohatství Brahmy. Ale toto hmotné bohatství Brahmy, který žije na nejvyšší planetě ve vesmíru, nelze srovnávat s bohatstvím Nejvyššího Pána, protože transcendentální bohatství v duchovním světě vytváří yogamāyā, zatímco bohatství v hmotném světě vytváří mahāmāyā.

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
na vayaṁ bhagavan vidmas
tava deva cikīrṣitam
kṛto me ’nugrahaś ceti
yad adhyakṣaḥ prabhāṣase

Synonyma

ṛṣayaḥ — mudrci; ūcuḥ — řekli; na — ne; vayam — my; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; vidmaḥ — znali; tava — Tvoje; deva — ó Pane; cikīrṣitam — přání, co máme dělat; kṛtaḥ — bylo učiněno; me — Mně; anugrahaḥ — přízeň; ca — a; iti — takto; yat — co; adhyakṣaḥ — nejvyšší vládce; prabhāṣase — říkáš.

Překlad

Mudrci řekli: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nevíme, co od nás očekáváš — ačkoliv jsi nejvyšší vládce všech, mluvíš o nás příznivě, jako kdybychom pro Tebe učinili něco dobrého.

Význam

Mudrci poznali, že Nejvyšší Pán, který převyšuje každého, mluvil tak, jako by chybu udělal On, a proto nemohli dost dobře pochopit Jeho slova. Chápali však, že Pán mluvil takto pokorně, aby jim projevil Svoji milostivou přízeň.

Verš

brahmaṇyasya paraṁ daivaṁ
brāhmaṇāḥ kila te prabho
viprāṇāṁ deva-devānāṁ
bhagavān ātma-daivatam

Synonyma

brahmaṇyasya — nejvyššího vůdce bráhmanské kultury; param — nejvyšší; daivam — postavení; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇové; kila — pro poučení ostatních; te — Tvoje; prabho — ó Pane; viprāṇām — brāhmaṇů; deva-devānām — předmět uctívání polobohů; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ātma — duše; daivatam — uctívané Božstvo.

Překlad

Ó Pane, jsi nejvyšší vůdce bráhmanské kultury. Pokládáš postavení brāhmaṇů za nejvyšší, abys poučil ostatní. Ve skutečnosti jsi Ty nejvyšší uctívané Božstvo, a to nejen brāhmaṇů, ale i polobohů.

Význam

V Brahma-saṁhitě je jasně řečeno, že Nejvyšší Osobnost Božství je příčina všech příčin. Existuje samozřejmě mnoho polobohů a nejdůležitější z nich jsou Brahmā a Śiva. Pán Viṣṇu je Pánem Brahmy i Śivy, nemluvě o brāhmaṇech v tomto hmotném světě. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, Nejvyšší Pán se staví velice příznivě ke všem činnostem vykonávaným v souladu s bráhmanskou kulturou, která se zakládá na ovládání smyslů a mysli, čistotě, snášenlivosti, víře v písma a praktickém a teoretickém poznání. Pán je Nadduší všech. V Bhagavad-gītě je řečeno, že Pán je zdrojem všech emanací — je tedy i zdrojem Brahmy a Śivy.

Verš

tvattaḥ sanātano dharmo
rakṣyate tanubhis tava
dharmasya paramo guhyo
nirvikāro bhavān mataḥ

Synonyma

tvattaḥ — z Tebe; sanātanaḥ — věčné; dharmaḥ — zaměstnání; rakṣyate — je chráněné; tanubhiḥ — mnoha různými projevy; tava — Tvoje; dharmasya — náboženských zásad; paramaḥ — nejvyšší; guhyaḥ — cíl; nirvikāraḥ — neměnný; bhavān — Ty; mataḥ — podle našeho mínění.

Překlad

Jsi zdrojem věčného zaměstnání všech živých bytostí a ve Svých mnoha různých projevech Osobností Božství vždy chráníš náboženství. Jsi nejvyšším cílem náboženských zásad a podle našeho mínění jsi nevyčerpatelný a věčně neměnný.

Význam

Výraz dharmasya paramo guhyaḥ v tomto verši se vztahuje na nejdůvěrnější část všech náboženských zásad. Je to potvrzeno v Bhagavad-gītě. Závěrečná rada Pána Kṛṣṇy Arjunovi zní: “Zanech všech ostatních náboženských činností a jen se Mi odevzdej.” To je nejdůvěrnější poznání pro naplňování náboženských zásad. V Bhāgavatamu je také řečeno, že pokud člověk velice přísně dodržuje své předepsané náboženské povinnosti, ale nevyvine přitom vědomí Kṛṣṇy, všechna jeho námaha při naplňování takzvaných náboženských zásad je pouhou ztrátou času. Mudrci zde dále potvrzují, že nikoliv polobozi, ale Nejvyšší Pán je konečným cílem všech náboženských zásad. Na veřejnosti vystupuje mnoho hlupáků, kteří tvrdí, že uctívání polobohů je také cestou k dosažení nejvyššího cíle, ale autorizované výroky Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gīty to neuznávají. Bhagavad-gītā říká, že ten, kdo uctívá určitého poloboha, může dosáhnout jeho planety, ale ten, kdo uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, může vstoupit na Vaikuṇṭhu. Někteří lidé rozhlašují, že člověk nakonec dosáhne nejvyššího sídla Osobnosti Božství bez ohledu na to, co dělá, ale to není pravda. Pán je věčný, Pánův služebník je věčný a Pánovo sídlo je také věčné. To vše je zde označeno slovem sanātana, “věčný”. Výsledek oddané služby tedy není dočasný, na rozdíl od dosažení nebeských planet, které je výsledkem uctívání polobohů. Mudrci chtěli jasně zdůraznit, že ačkoliv Pán ze Své bezpříčinné milosti říká, že uctívá brāhmaṇy a vaiṣṇavy, ve skutečnosti Jeho uctívají nejen brāhmaṇové a vaiṣṇavové, ale i polobozi.

Verš

taranti hy añjasā mṛtyuṁ
nivṛttā yad-anugrahāt
yoginaḥ sa bhavān kiṁ svid
anugṛhyeta yat paraiḥ

Synonyma

taranti — překonávají; hi — protože; añjasā — snadno; mṛtyum — zrození a smrt; nivṛttāḥ — ukončují všechny hmotné touhy; yat — Tvou; anugrahāt — milostí; yoginaḥ — transcendentalisté; saḥ — Nejvyšší Pán; bhavān — Ty; kim svit — není možné; anugṛhyeta — může být poctěn přízní; yat — kdo; paraiḥ — od jiných.

Překlad

Mystici a transcendentalisté překonávají díky Pánově milosti nevědomost tím, že se zbavují všech hmotných tužeb. Není proto možné, aby Nejvyššímu Pánovi druzí prokazovali přízeň.

Význam

Bez přízně Nejvyššího Pána nemůže nikdo překonat oceán nevědomosti v podobě opakovaného rození a umírání. Zde je řečeno, že yogīni a mystici překonávají nevědomost milostí Nejvyšší Osobnosti Božství. Je mnoho druhů mystiků — karma-yogīni, jñāna-yogīni, dhyāna-yogīni a bhakti-yogīni. Karmī většinou usiluje o přízeň polobohů, jñānī chce splynout s Nejvyšší Absolutní Pravdou a yogī se spokojí s částečnou realizací Nejvyšší Osobnosti Božství v aspektu Paramātmy a vrcholem je pro něho představa totožnosti s Pánem. Bhakta neboli oddaný však chce být věčně ve společnosti Nejvyššího Pána a sloužit Mu. Již dříve bylo řečeno, že Pán je věčný, a ti, kdo chtějí neustálou přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou také věční. V tomto verši proto slovo yogīni znamená “oddaní”. Pánovou milostí mohou oddaní snadno překonat nevědomost rození a umírání a dosáhnout Pánova věčného sídla. Pán tedy nepotřebuje ničí přízeň, protože nikdo Mu není roven a nikdo není větší než On. Naopak, každý potřebuje Pánovu přízeň, aby úspěšně pochopil poslání svého lidského života.

Verš

yaṁ vai vibhūtir upayāty anuvelam anyair
arthārthibhiḥ sva-śirasā dhṛta-pāda-reṇuḥ
dhanyārpitāṅghri-tulasī-nava-dāma-dhāmno
lokaṁ madhuvrata-pater iva kāma-yānā

Synonyma

yam — na Něhož; vai — jistě; vibhūtiḥ — Lakṣmī, bohyně štěstí; upayāti — čeká; anuvelam — znovu a znovu; anyaiḥ — jiní; artha — hmotné prostředky; arthibhiḥ — ti, kteří chtějí; sva-śirasā — na své hlavy; dhṛta — přijímají; pāda — z nohou; reṇuḥ — prach; dhanya — od oddaných; arpita — obětované; aṅghri — u Tvých nohou; tulasī — lístky tulasī; nava — čerstvé; dāma — na girlandě; dhāmnaḥ — má místo; lokam — místo; madhu-vrata-pateḥ — krále včel; iva — jako; kāma-yānā — touží získat.

Překlad

Bohyně štěstí Lakṣmī touží získat místo v sídle krále včel, který poletuje kolem čerstvého věnce z lístků tulasī, obětovaného nějakým požehnaným oddaným u Tvých lotosových nohou. Druzí si berou prach z jejích nohou na své hlavy, ale na Tebe čeká, jak má určeno.

Význam

Jak bylo uvedeno dříve, tulasī má všechny vyšší vlastnosti díky tomu, že spočívá na lotosových nohách Pána. V tomto verši je velice pěkné přirovnání. Stejně jako král včel poletuje kolem lístků tulasī, jež byly obětovány lotosovým nohám Pána, tak i Lakṣmī — bohyně, kterou vyhledávají polobozi, brāhmaṇové, vaiṣṇavové a všichni ostatní — neustále slouží lotosovým nohám Pána. Z toho plyne, že nikdo nemůže být Pánovým dobrodincem — každý je ve skutečnosti služebníkem Pánova služebníka.

Verš

yas tāṁ vivikta-caritair anuvartamānāṁ
nātyādriyat parama-bhāgavata-prasaṅgaḥ
sa tvaṁ dvijānupatha-puṇya-rajaḥ-punītaḥ
śrīvatsa-lakṣma kim agā bhaga-bhājanas tvam

Synonyma

yaḥ — Jenž; tām — Lakṣmī; vivikta — zcela čisté; caritaiḥ — oddané služby; anuvartamānām — sloužící; na — ne; atyādriyat — připoutaný; parama — nejvyšší; bhāgavata — oddaní; prasaṅgaḥ — připoutaný; saḥ — Nejvyšší Pán; tvam — Ty; dvija — brāhmaṇů; anupatha — na cestě; puṇya — posvěcený; rajaḥ — prach; punītaḥ — očištěný; śrīvatsa — Śrīvatsa; lakṣma — znak; kim — co; agāḥ — získal jsi; bhaga — všechny vznešené vlastnosti; bhājanaḥ — pokladnice; tvam — Ty.

Překlad

Ó Pane, jsi nesmírně poután k činnostem Svých čistých oddaných, a přesto nejsi nikdy poután k bohyním štěstí, které Ti neustále slouží transcendentální láskyplnou službou. Jak bys proto mohl být očištěn prachem z cesty brāhmaṇů a jak Tě může oslavit nebo učinit šťastným znak Śrīvatsa na Tvé hrudi?

Význam

V Brahma-saṁhitě je řečeno, že Pánovi na Jeho vaikuṇṭhské planetě neustále slouží mnoho stovek tisíců bohyní štěstí, ale On díky Svému odříkavému postoji k veškerému bohatství není poután ani k jedné z nich. Pán má šest vznešených vlastností: neomezený majetek, neomezenou slávu, neomezenou sílu, neomezenou krásu, neomezené poznání a neomezené odříkání. Všichni polobozi a další živé bytosti uctívají Lakṣmī, bohyni štěstí, jen aby získali její přízeň, ale Pán k ní není nikdy poután, protože takových bohyní může stvořit bezpočet a všechny Mu budou nabízet transcendentální službu. Bohyně štěstí Lakṣmī někdy závidí lístkům tulasī na lotosových nohách Pána, protože tam zůstávají neustále a nemění své místo, zatímco Lakṣmījī, i když pobývá na Pánově hrudi, musí někdy těšit jiné oddané, kteří se modlí o její přízeň. Lakṣmījī musí někdy odejít, aby uspokojila své četné oddané, ale lístky tulasī své místo nikdy neopouštějí. Pán si proto cení služby tulasī více než služby Lakṣmī. Když tedy Pán říká, že Lakṣmījī Ho neopouští díky bezpříčinné milosti brāhmaṇů, může nám být jasné, že Lakṣmījī přitahuje Pánovo vznešené bohatství, a nikoliv požehnání, která dostal od brāhmaṇů. Pán ve Svém bohatství nezávisí na ničí milosti, neboť je vždy soběstačný. Když říká, že za Své bohatství vděčí požehnáním brāhmaṇů a vaiṣṇavů, pouze tak učí ostatní, aby prokazovali brāhmaṇům a vaiṣṇavům, oddaným Pána, úctu.

Verš

dharmasya te bhagavatas tri-yuga tribhiḥ svaiḥ
padbhiś carācaram idaṁ dvija-devatārtham
nūnaṁ bhṛtaṁ tad-abhighāti rajas tamaś ca
sattvena no varadayā tanuvā nirasya

Synonyma

dharmasya — zosobnění veškerého náboženství; te — Tebe; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; tri-yuga — Ty, který se projevuješ ve třech věcích; tribhiḥ — třemi; svaiḥ — Svýma; padbhiḥ — nohama; cara-acaram — živé a neživé; idam — tento vesmír; dvija — dvojzrození; devatā — polobozi; artham — v jejich zájmu; nūnam — ovšem; bhṛtam — ochráněni; tat — tyto nohy; abhighāti — ničí; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; ca — a; sattvena — čistého dobra; naḥ — nám; vara-dayā — udílející veškerá požehnání; tanuvā — Svou transcendentální podobou; nirasya — odežeň.

Překlad

Ó Pane, zosobňuješ veškeré náboženství. Projevuješ se proto ve třech věcích, abys chránil tento vesmír, který sestává z živých a neživých bytostí. Svou milostí, která je z čistého dobra a je původem každého požehnání, laskavě odežeň kvality rajas a tamas ve prospěch polobohů a dvojzrozených.

Význam

Pán je v tomto verši osloven jako tri-yuga neboli ten, který se zjevuje ve třech věcích: Satya, Dvāpara a Tretā-yuze. Nemluví se o Jeho zjevení ve čtvrtém věku, Kali-yuze. Ve védské literatuře je napsáno, že v Kali-yuze přichází jako channa-avatāra, skrytá inkarnace — nezjevuje se jako projevená inkarnace. Ve zbývajících třech yugách ovšem Pán přichází jako projevená inkarnace, a proto je zde osloven jako tri-yuga neboli Pán, který se zjevuje ve třech yugách.

Śrīdhara Svāmī rozebírá význam slova tri-yuga takto: yuga znamená “pár” a tri znamená “tři”. Pán se projevuje jako tři páry v podobě Svých šesti vznešených vlastností neboli tří párů vznešených vlastností. Proto může být osloven jako tri-yuga. Pán je zosobnění náboženských zásad. Ve třech věcích jsou náboženské zásady chráněny třemi aspekty duchovní kultury — odříkáním, čistotou a milosrdností. Pán se nazývá tri-yuga také z tohoto důvodu. Ve věku Kali se tyto tři nutné předpoklady duchovní kultury téměř vytratily, ale Pán je tak laskavý, že i když v Kali-yuze tyto tři základní duchovní vlastnosti chybí, přesto přichází a chrání lidi tohoto věku ve Své skryté inkarnaci jako Pán Caitanya. Pán Caitanya se nazývá “skrytý”, protože i když je Samotný Kṛṣṇa, představuje se jako oddaný Kṛṣṇy, a nikoliv přímo jako Kṛṣṇa. Oddaní se proto modlí k Pánu Caitanyovi, aby odstranil jejich nahromaděnou vášeň a nevědomost, což jsou nejvýznačnější charakteristiky této yugy. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se očišťují od kvalit vášně a nevědomosti zpíváním svatého jména Pána, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, jež zavedl Pán Caitanya.

Čtyři Kumārové si byli vědomi svého znečištění kvalitami vášně a nevědomosti, protože chtěli proklít oddané Pána, přestože byli na Vaikuṇṭě. Jelikož věděli o svých slabinách, modlili se k Pánu, aby odstranil jejich přetrvávající vášeň a nevědomost. Tři transcendentální vlastnosti — čistota, odříkání a milosrdnost — jsou vlastnostmi dvojzrozených lidí a polobohů. Ti, kdo nežijí v kvalitě dobra, si tyto tři zásady duchovní kultury nemohou osvojit. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou proto zakázané tři druhy hříšných činností — nedovolený sex, požívání omamných látek a jedení jiného jídla, než je prasādam obětované Kṛṣṇovi. Tyto tři zákazy vycházejí ze zásad odříkání, čistoty a milosrdnosti. Oddaní jsou milosrdní, protože šetří životy nebohých zvířat, a čistí, protože se neznečišťují nežádoucí potravou a zvyky. Odříkání představuje omezený sexuální život. Oddaní, kteří se věnují vědomí Kṛṣṇy, by měli tyto zásady, naznačené v modlitbách čtyř Kumārů, dodržovat.

Verš

na tvaṁ dvijottama-kulaṁ yadi hātma-gopaṁ
goptā vṛṣaḥ svarhaṇena sa-sūnṛtena
tarhy eva naṅkṣyati śivas tava deva panthā
loko ’grahīṣyad ṛṣabhasya hi tat pramāṇam

Synonyma

na — ne; tvam — Ty; dvija — dvojzrozených; uttama-kulam — nejvyšší třídy; yadi — pokud; ha — vskutku; ātma-gopam — zasluhující si Tvoji ochranu; goptā — ochránce; vṛṣaḥ — nejlepší; su-arhaṇena — uctíváním; sa-sūnṛtena — a příjemnými slovy; tarhi — potom; eva — jistě; naṅkṣyati — bude ztracena; śivaḥ — příznivá; tava — Tvoje; deva — ó Pane; panthāḥ — cesta; lokaḥ — obyčejní lidé; agrahīṣyat — by přijali; ṛṣabhasya — nejlepšího; hi — protože; tat — tu; pramāṇam — autoritu.

Překlad

Ó Pane, jsi ochráncem nejvyšší třídy dvojzrozených. Kdybys je nechránil uctíváním a příjemnými slovy, obyčejní lidé, kteří jednají podle příkladu Tvé autority, by jistě zavrhli příznivou cestu uctívání.

Význam

Pán Sám říká v Bhagavad-gītě, že obyčejní lidé se řídí jednáním a charakterem velkých autorit. Ve společnosti jsou proto zapotřebí vůdci s ideálním charakterem. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevil v tomto hmotném světě, aby ukázal příklad dokonalé autority, a lidé musí kráčet Jeho cestou. Vedy udávají, že člověk nemůže pochopit Absolutní Pravdu pouze pomocí mentální spekulace nebo logických argumentů. Musí následovat autority: mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Musíme následovat velké autority — budeme-li spoléhat pouze na písma, nebudeme schopni pochopit nebo dodržovat různé duchovní pokyny nebo budeme svedeni nějakými darebáky. Nejlepší cesta je následovat autority. Čtyři mudrci-brāhmaṇové prohlásili, že Kṛṣṇa je přirozeným ochráncem krav a brāhmaṇů: go-brāhmaṇa-hitāya ca. Když byl Kṛṣṇa na této planetě, Sám dal praktický příklad. Byl pasáčkem krav a projevoval velkou úctu brāhmaṇům a oddaným.

Je zde rovněž potvrzeno, že brāhmaṇové jsou nejlepší z dvojzrozených. Brāhmaṇové, kṣatriyové i vaiśyové jsou dvojzrození, ale brāhmaṇové jsou z nich nejlepší. Když spolu dva lidé bojují, každý si chrání horní část těla — hlavu, paže a břicho. Stejně tak aby se lidská civilizace mohla úspěšně rozvíjet, zvláštní ochranu musejí dostávat nejlepší části těla společnosti — brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové (třída inteligence, třída válečníků a třída obchodníků). Ochrana dělníků se také nesmí zanedbávat, ale vyšší třídy mají dostávat zvláštní ochranu. Nejlepší ochranu ze všech zasluhují brāhmaṇové a vaiṣṇavové, kteří mají být uctíváni. Chránit tyto třídy je stejně dobré jako uctívat Boha. Přesněji řečeno, není to ochrana — je to povinnost. Člověk by měl uctívat brāhmaṇy a vaiṣṇavy různými druhy finanční podpory a příjemnými slovy, a nemá-li nic, co by jim mohl nabídnout, musí je alespoň uklidňovat příjemnými slovy. Pán to Osobně ukázal Svým chováním ke Kumārům.

Pokud vůdčí osobnosti nezavedou tento systém, lidská civilizace bude ztracena. Není-li věnována zvláštní ochrana a péče oddaným Pána, kteří jsou velice pokročilí v duchovní inteligenci, je celá společnost ztracena. Slovo naṅkṣyati vyjadřuje, že taková civilizace je zkažená a čeká ji zničení. Doporučená forma civilizace se nazývá deva-patha, což znamená “královská cesta polobohů”. U polobohů se předpokládá, že jsou dokonale soustředěni na oddanou službu neboli vědomí Kṛṣṇy, a to je příznivá cesta, kterou by lidé měli chránit. Pokud autority nebo vůdčí představitelé společnosti neprokazují brāhmaṇům a vaiṣṇavům zvláštní úctu a nemají pro ně nejen příjemná slova, ale také všechny věci, které potřebují, lidská civilizace ztrácí možnost pokroku. Pán chtěl toto jednání učit vlastním příkladem, a proto Kumāry tolik velebil.

Verš

tat te ’nabhīṣṭam iva sattva-nidher vidhitsoḥ
kṣemaṁ janāya nija-śaktibhir uddhṛtāreḥ
naitāvatā try-adhipater bata viśva-bhartus
tejaḥ kṣataṁ tv avanatasya sa te vinodaḥ

Synonyma

tat — toto zničení příznivé cesty; te — Tobě; anabhīṣṭam — se nelíbí; iva — jako; sattva-nidheḥ — zdroj všeho dobra; vidhitsoḥ — přeješ si konat; kṣemam — dobro; janāya — pro obyčejné lidi; nija-śaktibhiḥ — Tvými energiemi; uddhṛta — zničený; areḥ — opačný prvek; na — ne; etāvatā — tímto; tri-adhipateḥ — vlastníka tří druhů stvoření; bata — ó Pane; viśva-bhartuḥ — udržovateli vesmíru; tejaḥ — síla; kṣatam — zmenšená; tu — ale; avanatasya — povolný; saḥ — to; te — Tvoje; vinodaḥ — radost.

Překlad

Milý Pane, nikdy nechceš, aby byla tato příznivá cesta zničena, protože jsi zdrojem všeho dobra. Ve prospěch obyčejných lidí ničíš Svou mocnou energií prvek zla. Jsi vlastníkem tří stvoření a udržovatelem celého vesmíru, a Tvé povolné chování proto nijak nezmenšuje Tvoji sílu. Svou pokorou jen projevuješ Své transcendentální zábavy.

Význam

Postavení Pána Kṛṣṇy v žádném případě nesnižuje, když se stává pasáčkem nebo vzdává úctu brāhmaṇovi Sudāmovi či jiným Svým oddaným — Nandovi Mahārājovi, Vasudevovi, Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi či matce Pāṇḍuovců, královně Kuntī. Všichni o Něm věděli, že je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, a přesto se choval příkladným způsobem. Nejvyšší Pán je sac-cid-ānanda-vigraha — Jeho podoba je zcela duchovní, věčná a plná blaženosti a poznání. Jelikož jsou živé bytosti Jeho nedílné části, mají původně stejně věčnou podobu jako Pán, ale když přicházejí do styku s māyou, hmotnou energií, zapomínají, a tím je jejich přirozená podoba zakrytá. Zjevení Pána Kṛṣṇy bychom se měli snažit pochopit v tom duchu, jak se k Němu modlí Kumārové. Je věčně pasáčkem krav ve Vṛndāvanu a věčně vůdcem bitvy na Kurukṣetře. Také je věčně bohatým princem z Dvāraky a milencem mladých dívek ve Vṛndāvanu. Všechny Jeho podoby jsou významné, protože ukazují Jeho skutečné vlastnosti podmíněným duším, které na svůj vztah k Nejvyššímu Pánu zapomněly. Vše dělá pro jejich prospěch. Násilí projevené Kṛṣṇovou vůlí prostřednictvím Arjuny v bitvě na Kurukṣetře bylo také nezbytné, neboť když lidé začnou být příliš bezbožní, je zapotřebí síly. Nenásilí je v takovém případě darebáctví.

Verš

yaṁ vānayor damam adhīśa bhavān vidhatte
vṛttiṁ nu vā tad anumanmahi nirvyalīkam
asmāsu vā ya ucito dhriyatāṁ sa daṇḍo
ye ’nāgasau vayam ayuṅkṣmahi kilbiṣeṇa

Synonyma

yam — který; — nebo; anayoḥ — obou; damam — trest; adhīśa — ó Pane; bhavān — Ty; vidhatte — udělíš; vṛttim — lepší existenci; nu — jistě; — nebo; tat — to; anumanmahi — přijmeme; nirvyalīkam — bez přetvářky; asmāsu — nám; — nebo; yaḥ — kterýkoliv; ucitaḥ — je vhodný; dhriyatām — může být udělen; saḥ — ten; daṇḍaḥ — trest; ye — kteří; anāgasau — kteří nehřešili; vayam — my; ayuṅkṣmahi — určili; kilbiṣeṇa — prokletím.

Překlad

Ó Pane, bez sebemenší přetvářky přijmeme jakýkoliv trest, který chceš udělit těmto dvěma nevinným bytostem nebo i nám. Chápeme, že jsme prokleli dvě bezchybné duše.

Význam

Mudrci, čtyři Kumārové, nyní zavrhují své prokletí dvou vrátných, Jaye a Vijaye, protože si uvědomili, že Pánova služebníka nelze nikdy z ničeho vinit. Je řečeno, že každý, kdo bezvýhradně věří ve službu Pánu nebo skutečně vykonává transcendentální láskyplnou službu, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Oddaného tedy nelze z ničeho vinit. I když někdy vidíme, že se nedopatřením nebo v nějaké dočasné situaci zachová špatně, neměli bychom to brát příliš vážně. Mudrci zde litují prokletí Jaye a Vijaye. Uvažují nyní o svém znečištění kvalitami vášně a nevědomosti a jsou připraveni přijmout od Pána jakýkoliv trest. Všeobecně platí, že bychom na oddaných neměli hledat chyby. Rovněž v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že oddaného, který věrně slouží Nejvyššímu Pánovi, máme považovat za sādhua, svatého člověka, i když zjistíme, že udělal nějakou hrubou chybu. Na základě svých dřívějších zvyků může někdy jednat nesprávně, ale jelikož slouží Pánu, jeho chyba se nemá brát příliš vážně.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
etau suretara-gatiṁ pratipadya sadyaḥ
saṁrambha-sambhṛta-samādhy-anubaddha-yogau
bhūyaḥ sakāśam upayāsyata āśu yo vaḥ
śāpo mayaiva nimitas tad aveta viprāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; etau — tito dva vrátní; sura-itara — démonské; gatim — lůno; pratipadya — získají; sadyaḥ — rychle; saṁrambha — hněvem; sambhṛta — zesílené; samādhi — soustředění mysli; anubaddha — pevně; yogau — spojeni se Mnou; bhūyaḥ — opět; sakāśam — do Mé společnosti; upayāsyataḥ — vrátí se; āśu — brzy; yaḥ — která; vaḥ — vaše; śāpaḥ — kletba; mayā — Mnou; eva — Samotným; nimitaḥ — nařízená; tat — to; aveta — vězte; viprāḥ — ó brāhmaṇové.

Překlad

Pán odpověděl: Ó brāhmaṇové, vězte, že trest, který jste jim určili, jsem původně nařídil Já Sám, a proto je čeká zrození v démonské rodině. Budou však se Mnou pevně spojeni prostřednictvím soustředění mysli, zesíleného hněvem, a brzy se vrátí do Mé společnosti.

Význam

Pán řekl, že trest, který uvalili mudrci na vrátné Jaye a Vijaye, vymyslel On Sám. Bez Pánova svolení nemůže k ničemu dojít. Musíme pochopit, že za prokletím Pánových oddaných na Vaikuṇṭě byl Pánův skrytý plán, a tento plán vysvětluje mnoho velkých autorit. Pán si někdy přeje bojovat. Bojovnou náladu mívá i Nejvyšší Pán, neboť jak jinak by se mohl nějaký boj projevit? Pán je zdrojem všeho, a proto Jeho osobnost obsahuje i hněv a boj. Když si přeje s někým bojovat, musí si najít nepřítele, ale ve vaikuṇṭhském světě nemá nepřátel, protože se tam každý plně věnuje Jeho službě. Někdy proto přichází do hmotného světa jako inkarnace, aby projevil Svoji bojovnou náladu.

V Bhagavad-gītě (4.8) je také řečeno, že Pán přichází, aby ochránil oddané a zničil neoddané. Neoddaní jsou v hmotném světě, nikoliv v duchovním, a proto když chce Pán bojovat, musí přijít do tohoto světa. Ale kdo bude s Nejvyšším Pánem bojovat? Nikdo se Mu nemůže postavit! Pánovým zábavám v hmotném světě vždy asistují Jeho společníci a nikdo jiný; proto Pán musí najít nějakého oddaného, který bude hrát roli Jeho nepřítele. V Bhagavad-gītě Pán říká Arjunovi: “Můj milý Arjuno, ty i Já jsme v tomto hmotném světě byli již mnohokrát, ale tys na to zapomněl, zatímco Já si všechno pamatuji.” Jaye a Vijaye si tedy Pán vybral, aby s Ním bojovali v hmotném světě. To byl důvod, proč Ho mudrci přišli navštívit a proč byli vrátní prokleti. Byla to Pánova touha poslat je do hmotného světa — nikoliv nastálo, ale na nějaký čas. Jako když na divadelní scéně někdo vystupuje jako nepřítel majitele scény, přestože hra trvá jen určitý čas a mezi služebníkem a majitelem nevládne žádné trvalé nepřátelství, tak byli sura-janové, oddaní, prokleti mudrci, aby sestoupili mezi asura-jany, do ateistických rodin. Vypadá překvapivě, že oddaní mají přijít do ateistické rodiny, ale je to jen představení. Jakmile Pán a oddaní ukončí svůj předstíraný boj, budou žít opět spolu na duchovních planetách. To je zde velice jasně řečeno. Závěr je takový, že z duchovního světa neboli vaikuṇṭhské planety nikdo neklesá, protože je to věčné sídlo. Někdy však na základě Pánova přání oddaní přicházejí do tohoto hmotného světa jako kazatelé nebo jako ateisté. V každém případě musíme vědět, že za tím je Pánův plán. Například Pán Buddha byl inkarnací, ale kázal ateismus: “Bůh neexistuje.” I za tím však byl plán, jak vysvětluje Bhāgavatam.

Verš

brahmovāca
atha te munayo dṛṣṭvā
nayanānanda-bhājanam
vaikuṇṭhaṁ tad-adhiṣṭhānaṁ
vikuṇṭhaṁ ca svayaṁ-prabham

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; atha — nyní; te — ti; munayaḥ — mudrci; dṛṣṭvā — když shlédli; nayana — očí; ānanda — blaženost; bhājanam — vytvářející; vaikuṇṭham — vaikuṇṭhská planeta; tat — Jeho; adhiṣṭhānam — sídlo; vikuṇṭham — Nejvyšší Osobnosti Božství; ca — a; svayam-prabham — osvětlující sama sebe.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Když mudrci shlédli Pána Vaikuṇṭhy, Nejvyšší Osobnost Božství, na sebeosvětlující vaikuṇṭhské planetě, opustili toto transcendentální sídlo.

Význam

Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě a potvrzeno v tomto verši, transcendentální sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství se osvětluje samo. V Bhagavad-gītě je řečeno, že v duchovním světě není třeba slunce, měsíce ani elektřiny. To znamená, že tam jsou všechny planety sebeosvětlující, soběstačné a nezávislé — vše je tam úplné. Pán Kṛṣṇa říká, že ten, kdo jednou jde na vaikuṇṭhskou planetu, se nikdy nevrátí. Obyvatelé Vaikuṇṭhy se nikdy nevracejí do hmotného světa. Jaya a Vijaya jsou zvláštní případ — na čas přišli do hmotného světa a pak se opět vrátili na Vaikuṇṭhu.

Verš

bhagavantaṁ parikramya
praṇipatyānumānya ca
pratijagmuḥ pramuditāḥ
śaṁsanto vaiṣṇavīṁ śriyam

Synonyma

bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; parikramya — poté, co obešli; praṇipatya — poté, co vzdali poklony; anumānya — poté, co se dozvěděli; ca — a; pratijagmuḥ — vrátili se; pramuditāḥ — nesmírně potěšeni; śaṁsantaḥ — oslavování; vaiṣṇavīm — vaiṣṇavů; śriyam — bohatství.

Překlad

Mudrci obešli Nejvyššího Pána, vzdali Mu poklony a vrátili se, nesmírně potěšeni tím, co se dozvěděli o duchovním bohatství vaiṣṇavů.

Význam

V hinduistických chrámech je dodnes uctivým zvykem obcházet Pána. Zvláště vaiṣṇavské chrámy umožňují lidem projevit Božstvu úctu tím, že alespoň třikrát obejdou chrám.

Verš

bhagavān anugāv āha
yātaṁ mā bhaiṣṭam astu śam
brahma-tejaḥ samartho ’pi
hantuṁ necche mataṁ tu me

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; anugau — Svým dvěma sluhům; āha — řekl; yātam — opusťte toto místo; — nemějte; bhaiṣṭam — strach; astu — mějte; śam — štěstí; brahma — brāhmaṇy; tejaḥ — kletbu; samarthaḥ — mohu; api — i; hantum — zrušit; na icche — nepřeji si; matam — schválená; tu — naopak; me — Mnou.

Překlad

Pán potom řekl Svým sluhům Jayovi a Vijayovi: Opusťte toto místo, ale nemějte strach. Máte Mé požehnání. I když bych mohl zrušit kletbu brāhmaṇů, neučiním tak. Naopak s ní souhlasím.

Význam

Jak bylo vysvětleno v souvislosti s textem 26, všechny události probíhaly se souhlasem Pána. V normální situaci by nebylo možné, aby se čtyři mudrci rozhněvali na vrátné, aby Nejvyšší Pán nechal Své vrátné proklít a aby někdo přišel zpět z Vaikuṇṭhy, jakmile se tam již jednou narodil. Všechny tyto události tedy naplánoval Samotný Pán, aby si připravil podmínky pro Své zábavy v hmotném světě. Otevřeně proto říká, že se vše odehrálo s Jeho souhlasem. Jinak by nebylo možné, aby se obyvatelé Vaikuṇṭhy vrátili do tohoto hmotného světa pouze na základě bráhmanské kletby. Pán ještě takzvaným viníkům výslovně požehnal. Oddaný, kterého Pán jednou přijal, nemůže nikdy poklesnout. To je závěr plynoucí z této události.

Verš

etat puraiva nirdiṣṭaṁ
ramayā kruddhayā yadā
purāpavāritā dvāri
viśantī mayy upārate

Synonyma

etat — tento odchod; purā — dříve; eva — jistě; nirdiṣṭam — předpovězen; ramayā — Lakṣmī; kruddhayā — rozzlobenou; yadā — když; purā — předtím; apavāritā — bránili; dvāri — u brány; viśantī — ve vstupu; mayi — když Já; upārate — jsem odpočíval.

Překlad

Tento váš odchod z Vaikuṇṭhy předpověděla Lakṣmī, bohyně štěstí. Velice se rozzlobila, protože když opustila Mé sídlo a potom se do něho vracela, zastavili jste ji u brány, zatímco Já jsem spal.

Verš

mayi saṁrambha-yogena
nistīrya brahma-helanam
pratyeṣyataṁ nikāśaṁ me
kālenālpīyasā punaḥ

Synonyma

mayi — ke Mně; saṁrambha-yogena — prostřednictvím mystické yogy v náladě hněvu; nistīrya — osvobozeni od; brahma-helanam — výsledek neposlušnosti vůči brāhmaṇům; pratyeṣyatam — vrátíte se; nikāśam — blízko; me — Mně; kālena — během doby; alpīyasā — velice krátké; punaḥ — znovu.

Překlad

Pán ujistil oba obyvatele Vaikuṇṭhy, Jaye a Vijaye: Prostřednictvím mystické yogy v náladě hněvu se očistíte od hříšného neuposlechnutí brāhmaṇů a během velice krátké doby se ke Mně vrátíte.

Význam

Nejvyšší Pán Svým dvěma vrátným, Jayovi a Vijayovi, poradil, že od prokletí brāhmaṇů se osvobodí pomocí bhakti-yogy v náladě hněvu. Śrīla Madhva Muni v této souvislosti poznamenává, že prostřednictvím bhakti-yogy se člověk může osvobodit od všech hříšných reakcí. Dokonce i brahma-śāpu, prokletí od brāhmaṇy, které nelze překonat žádným jiným způsobem, je možné překonat pomocí bhakti-yogy.

Bhakti-yoga může být praktikována v mnoha rasách. Existuje celkem dvanáct ras — pět prvotních a sedm druhotných. Pět prvotních ras tvoří přímou bhakti-yogu, ale přestože je sedm druhotných ras nepřímých, i ty se započítávají do bhakti-yogy, jsou-li používány ve službě Pánu. Jinými slovy, do bhakti-yogy lze zahrnout vše. Jakmile člověk nějakým způsobem vyvine jakékoliv pouto k Nejvyšší Osobnosti Božství, začíná se věnovat bhakti-yoze, jak je uvedeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.15): kāmaṁ krodhaṁ bhayam. Gopī byly ke Kṛṣṇovi přitahovány bhakti-yogou v podobě chtivé touhy (kāma). Kaṁsa byl zase připoután k bhakti-yoze svým strachem ze smrti. Bhakti-yoga je tedy tak mocná, že se člověk může velice rychle osvobodit i tím, že se stane nepřítelem Pána a bude na Něj vždy myslet. Je řečeno: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-vipanyayaḥ—“Oddaní Pána Viṣṇua se nazývají polobozi, zatímco neoddaní se nazývají asurové.Bhakti-yoga je však tak mocná, že polobozi i asurové z ní získají prospěch, budou-li neustále myslet na Osobnost Božství. Vždy myslet na Nejvyššího Pána je základní princip bhakti-yogy. Pán říká v Bhagavad-gītě (18.65): man-manā bhava mad-bhaktaḥ — “Vždy na Mě mysli.” Myšlenka na Osobnost Božství je základním principem bhakti-yogy bez ohledu na způsob našeho myšlení.

Na hmotných planetách existují různé stupně hříšných činností a neúcta vůči brāhmaṇovi nebo vaiṣṇavovi je z nich nejhříšnější. Zde je jasně řečeno, že i tento vážný hřích může člověk překonat, bude-li myslet na Viṣṇua, dokonce i když na Něj nebude myslet příznivě, ale v náladě hněvu. I neoddaní se tedy osvobozují od výsledků všech hříšných činností, pokud stále myslí na Viṣṇua. Vědomí Kṛṣṇy je nejvyšší forma myšlení. V tomto věku se doporučuje myslet na Pána Viṣṇua prostřednictvím zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Z Bhāgavatamu vyplývá, že pokud člověk myslí na Kṛṣṇu i jako nepřítel, tato jediná kvalifikace — myšlení na Viṣṇua, na Kṛṣṇu — ho očistí od všech hříchů.

Verš

dvāḥsthāv ādiśya bhagavān
vimāna-śreṇi-bhūṣaṇam
sarvātiśayayā lakṣmyā
juṣṭaṁ svaṁ dhiṣṇyam āviśat

Synonyma

dvāḥ-sthau — vrátným; ādiśya — dal pokyny; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vimāna-śreṇi-bhūṣaṇam — vždy ozdobené prvotřídními letadly; sarva-atiśayayā — oplývající neuvěřitelným bohatstvím v každém ohledu; lakṣmyā — bohatství; juṣṭam — vyzdobené s; svam — do Svého; dhiṣṇyam — sídla; āviśat — vrátil se.

Překlad

Poté, co Pán takto promluvil u dveří Vaikuṇṭhy, odešel zpět do Svého sídla, kde je mnoho nebeských letadel a všepřekonávající bohatství a lesk.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že všechny události se odehrály u vstupu na Vaikuṇṭhaloku. Mudrci tedy nebyli přímo na Vaikuṇṭhaloce, ale pouze u její brány. Můžeme se ptát: “Jak to, že se vrátili do hmotného světa, jestliže vstoupili na Vaikuṇṭhaloku?” Ale ve skutečnosti tam nevstoupili, a proto se vrátili. Je mnoho takových případů, kdy velcí yogīni a brāhmaṇové za pomoci yogy odešli z tohoto hmotného světa na Vaikuṇṭhaloku, ale nebylo jim dáno tam zůstat a vrátili se zpět. Je zde také uvedeno, že Pána obklopovalo mnoho vaikuṇṭhských letadel. Podle tohoto popisu je na Vaikuṇṭhaloce oslnivé bohatství, které dalece překonává lesk tohoto hmotného světa.

Všechny živé bytosti, včetně polobohů, se narodily z Brahmy a Brahmā se narodil z Pána Viṣṇua. Kṛṣṇa říká v desáté kapitole Bhagavad-gīty: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — Pán Viṣṇu je původem všech projevů v hmotném světě. Ti, kdo vědí, že Pán Viṣṇu je původem všeho, kdo jsou obeznámeni s průběhem stvoření a kdo chápou, že Viṣṇu neboli Kṛṣṇa je nejvyšším předmětem uctívání pro všechny živé bytosti, uctívají Viṣṇua jako vaiṣṇavové. Védské hymny to rovněž potvrzují: oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Cílem života je pochopit Viṣṇua. I Bhāgavatam to potvrzuje na mnoha dalších místech. Hlupáci, kteří nevědí, že Viṣṇu je nejvyšším předmětem uctívání, vytvářejí mnoho předmětů uctívání v tomto hmotném světě, a proto poklesnou.

Verš

tau tu gīrvāṇa-ṛṣabhau
dustarād dhari-lokataḥ
hata-śriyau brahma-śāpād
abhūtāṁ vigata-smayau

Synonyma

tau — tito dva vrátní; tu — ale; gīrvāṇa-ṛṣabhau — nejlepší z polobohů; dustarāt — nemohli být zbaveni trestu; hari-lokataḥ — z Vaikuṇṭhy, sídla Pána Hariho; hata-śriyau — zbaveni krásy a lesku; brahma-śāpāt — kvůli prokletí od brāhmaṇů; abhūtām — stali se; vigata-smayau — zasmušilí.

Překlad

Dva vrátní, nejlepší z polobohů, kteří prokletím brāhmaṇů ztratili svoji krásu a lesk, se však zachmuřili a poklesli z Vaikuṇṭhy, sídla Nejvyššího Pána.

Verš

tadā vikuṇṭha-dhiṣaṇāt
tayor nipatamānayoḥ
hāhā-kāro mahān āsīd
vimānāgryeṣu putrakāḥ

Synonyma

tadā — tehdy; vikuṇṭha — Nejvyššího Pána; dhiṣaṇāt — ze sídla; tayoḥ — když oba; nipatamānayoḥ — klesali; hāhā-kāraḥ — hlasitý nářek, plný zklamání; mahān — veliký; āsīt — nastal; vimāna-agryeṣu — v nejlepších letadlech; putrakāḥ — ó polobozi.

Překlad

Když Jaya a Vijaya klesali z Pánova sídla, všichni polobozi, kteří seděli ve svých zářících letadlech, propukli v hlasitý nářek, plný zklamání.

Verš

tāv eva hy adhunā prāptau
pārṣada-pravarau hareḥ
diter jaṭhara-nirviṣṭaṁ
kāśyapaṁ teja ulbaṇam

Synonyma

tau — tito dva vrátní; eva — jistě; hi — odeslaní; adhunā — nyní; prāptau — dostali; pārṣada-pravarau — důležití společníci; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; diteḥ — Ditino; jaṭhara — lůno; nirviṣṭam — vstupující; kāśyapam — Kaśyapy Muniho; tejaḥ — semeno; ulbaṇam — velice mocné.

Překlad

Pán Brahmā pokračoval: Dva hlavní vrátné Osobnosti Božství nyní pokrylo mocné semeno Kaśyapy Muniho, a takto vstoupili do lůna Diti.

Význam

Zde je jasný popis toho, jak je živá bytost, která pochází původně z Vaikuṇṭhaloky, uvězněna v hmotných prvcích. Živá bytost se uchýlí do semene otce, které je vpraveno do lůna matky, a tam s pomocí emulgovaného matčina vajíčka vyvíjí určitý druh těla. V této souvislosti bychom si měli připomenout, že když Kaśyapa Muni počínal své dva syny, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua, jeho mysl nebyla vyrovnaná. Proto semeno, které vypustil, bylo nesmírně mocné a zároveň smíšené s kvalitou hněvu. Z toho plyne závěr, že když člověk počíná dítě, jeho mysl musí být velice klidná a plná oddanosti. Védská písma z tohoto důvodu doporučují garbhādhāna-saṁskāru. Není-li mysl otce vyrovnaná, semeno, které vypustí, nebude nejlepší a živá bytost, zabalená ve hmotě vytvořené otcem a matkou, bude démonská jako Hiraṇyākṣa a Hiraṇyakaśipu. Podmínky početí je třeba pečlivě zkoumat. Je to veliká věda.

Verš

tayor asurayor adya
tejasā yamayor hi vaḥ
ākṣiptaṁ teja etarhi
bhagavāṁs tad vidhitsati

Synonyma

tayoḥ — jejich; asurayoḥ — dvou asurů; adya — dnes; tejasā — silou; yamayoḥ — dvojčat; hi — jistě; vaḥ — vás všech polobohů; ākṣiptam — zneklidnila; tejaḥ — moc; etarhi — takto jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tat — to; vidhitsati — přeje si učinit.

Překlad

To, co vás zneklidňuje, je síla těchto dvojčat-asurů (démonů), která snižuje vaši moc. Pomoc však není v mých silách, protože to vše si přeje učinit Samotný Pán.

Význam

I když se Hiraṇyakaśipu a Hiraṇyākṣa, původně Jaya a Vijaya, stali asury, polobozi tohoto hmotného světa jim nemohli vládnout. Pán Brahmā proto řekl, že ani on, ani všichni polobozi dohromady nemohou dělat nic proti neklidu, který způsobovali. Přišli do hmotného světa na příkaz Nejvyššího Pána a jedině On mohl dát vše do pořádku. To znamená, že ačkoliv Jaya a Vijaya přijali těla asurů, byli i nadále mocnější než kdokoliv jiný, a tak dokazovali, že si Nejvyšší Pán přeje bojovat, protože i On má v Sobě bojovnou náladu. Pán je původem všeho, ale když chce bojovat, musí to být s oddaným. Jaya a Vijaya tedy byli prokleti od Kumārů na základě Jeho touhy. Pán poručil vrátným sestoupit do hmotného světa a stát se Jeho nepřáteli, aby s nimi mohl bojovat a aby Svoji touhu po boji uspokojil službou Svých osobních oddaných.

Brahmā oznámil polobohům, že vzniklá temnota, která je zneklidňovala, vycházela z touhy Nejvyšší Osobnosti Božství. Chtěl, aby věděli, že ačkoliv oba sluhové Pána přicházeli v podobě démonů, byli velice mocní a větší než polobozi, kteří je proto nemohli ovládat. Nikdo nepřekoná jednání Nejvyššího Pána. Polobozi také dostali radu, aby se nesnažili vzniklé situaci čelit, protože nastala na pokyn Pána. Stejně tak se nikdo nemůže postavit do cesty tomu, koho Pán pověřil vykonáním určité činnosti v tomto hmotném světě, zvláště jde-li o kázání Jeho slávy — vůle Pána se naplní za všech okolností.

Verš

viśvasya yaḥ sthiti-layodbhava-hetur ādyo
yogeśvarair api duratyaya-yogamāyaḥ
kṣemaṁ vidhāsyati sa no bhagavāṁs tryadhīśas
tatrāsmadīya-vimṛśena kiyān ihārthaḥ

Synonyma

viśvasya — vesmíru; yaḥ — kdo; sthiti — udržování; laya — zničení; udbhava — stvoření; hetuḥ — příčina; ādyaḥ — nejstarší osoba; yoga-īśvaraiḥ — mistři yogy; api — dokonce; duratyaya — těžko chápou; yoga-māyaḥ — Jeho energii yoga-māyu; kṣemam — dobro; vidhāsyati — učiní; saḥ — On; naḥ — nás; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tri-adhīśaḥ — vládce tří kvalit hmotné přírody; tatra — tam; asmadīya — naším; vimṛśena — uvažováním; kiyān — co; iha — na toto téma; arthaḥ — význam.

Překlad

Moji milí synové, Pán je vládcem tří kvalit přírody a zodpovídá za stvoření, udržování a zničení vesmíru. Jeho úžasnou tvůrčí moc, yogamāyu, těžko chápou i mistři yogy. Tato nejstarší osoba, Osobnost Božství, nás Osobně přijde zachránit. V čem bychom Mu mohli pomoci tím, že o tom budeme uvažovat?

Význam

Když něco zařídí Nejvyšší Osobnost Božství, člověk by tím neměl být zneklidněn, ani když mu to připadá nepříznivé. Někdy například vidíme, jak lidé zabili velkého kazatele nebo jej přivedli do nesnází, jako v případě Haridāse Ṭhākura. Haridāsa byl velký oddaný, který přišel do tohoto hmotného světa naplnit vůli Pána kázáním o Jeho slávě, ale Kazi rozkázal, aby ho zbili na dvaceti dvou tržištích. Také Pán Ježíš Kristus byl ukřižován a Prahlāda Mahārāja musel podstoupit mnohá týrání. Pāṇḍuovci, přímí přátelé Kṛṣṇy, ztratili své království, jejich manželka byla zneuctěna a čekalo je mnoho utrpení. Všechny tyto rány, které potkaly oddané, by neměly člověka zneklidňovat — měl by jednoduše chápat, že za vším musí být nějaký plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Závěr Bhāgavatamu je, že oddaného takové nepříznivé situace nikdy nezneklidňují. I těžké podmínky přijímá jako milost Pána. Ten, kdo i v těžkých podmínkách nadále slouží Pánovi, má jisté, že půjde zpátky k Bohu, zpátky na vaikuṇṭhské planety. Pán Brahmā ubezpečil polobohy, že nemá význam hovořit o tom, odkud se vzala temnota, která všechny zneklidňovala, protože skutečností bylo, že nastala na pokyn Nejvyššího Pána. Brahmā to věděl, protože byl velký oddaný a chápal Pánův plán.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dva vrátní na Vaikuṇṭě, Jaya a Vijaya, prokleti od mudrců”.