Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Dva vrátní na Vaikuṇṭě, Jaya a Vijaya, prokleti od mudrců

Sloka 1:
Pán Brahmā řekl: Poté, co Nejvyšší Pán, Jehož sídlem je království Boha, pochválil mudrce za jejich příjemná slova, promluvil následovně.
Sloka 2:
Pán, Osobnost Božství, řekl: Tito Moji dva sluhové Jaya a Vijaya proti vám spáchali velký přestupek, protože nedbali na Mě.
Sloka 3:
Ó velcí mudrci, kteří jste Mi oddáni, schvaluji trest, jaký jste jim vyměřili.
Sloka 4:
Brāhmaṇa je pro Mě nejvyšší a nejmilejší osobností. Neúctu, kterou vám projevili Moji vrátní, jsem ve skutečnosti projevil Já Sám, protože tito vrátní jsou Moji sluhové. Považuji to za Svůj vlastní přestupek, a proto vás žádám o odpuštění.
Sloka 5:
Každý špatný čin služebníka vede lidi k tomu, že haní jeho pána, stejně jako skvrna bílé lepry na kterékoliv části těla znečišťuje celou pokožku.
Sloka 6:
Každý obyvatel světa, dokonce i caṇḍāla, který vaří a jí psí maso, se okamžitě očistí, vykoupe-li se v naslouchání slávě Mého jména, proslulosti atd., které si nechá proudit do ucha. Nyní jste Mě poznali přímo a Já si bez váhání useknu vlastní paži, bude-li se vůči vám chovat nepřátelsky.
Sloka 7:
Pán pokračoval: Jelikož jsem služebníkem Svých oddaných, Mé lotosové nohy se staly tak posvátnými, že mohou okamžitě smýt všechny hříchy, a získal jsem takovou povahu, že Mě bohyně štěstí neopouští, přestože k ní necítím žádnou připoutanost, zatímco druzí opěvují její krásu a dodržují posvátné sliby, aby si zajistili alespoň trochu její přízně.
Sloka 8:
Nepochutnám si tolik na obětinách nabízených vykonavateli obětí do obětního ohně, který představuje jedna z Mých úst, jako na lahůdkách plných ghí, jež jsou obětovány do úst brāhmaṇů, kteří Mi odevzdávají výsledky svých činností a jsou vždy spokojeni s Mým prasādam.
Sloka 9:
Jsem Pánem Své vnitřní energie, kterou nemůže nic narušit, a voda Gangy je zbytek po umývání Mých nohou. Tato voda posvěcuje tři světy i s Pánem Śivou, který ji nese na své hlavě. Jestliže Já přijímám prach z nohou vaiṣṇavy na Svoji hlavu, kdo může odmítnout takto učinit?
Sloka 10:
Brāhmaṇové, krávy a bezbranní tvorové jsou Mé vlastní tělo. Ti, jejichž schopnost úsudku byla oslabena jejich vlastními hříchy, je však vidí ode Mě odděleně. Jsou jako podráždění hadi. Supům podobní poslové Yamarāje, dozorce hříšníků, je zlostně roztrhají svými zobáky.
Sloka 11:
Na druhou stranu se zmocňují Mého srdce ti, kteří jsou v srdci potěšeni a se zářícími nektarovými úsměvy na lotosových tvářích uctívají brāhmaṇy, dokonce i když brāhmaṇové pronášejí ostrá slova. Pohlížejí na brāhmaṇy jako na Mě Samotného a uklidňují je láskyplnými slovy chvály, jako když syn chlácholí rozhněvaného otce nebo když Já uklidňuji vás.
Sloka 12:
Tito Mí služebníci se proti vám provinili, neboť neznali smýšlení svého pána. I když musí sklidit plody svého přestupku, projevíte Mi svou přízeň, pokud nařídíte, aby se brzy vrátili do Mé blízkosti a aby doba jejich vyhnanství z Mého sídla netrvala dlouho.
Sloka 13:
Brahmā pokračoval: I když byli mudrci předtím uštknuti hadem hněvu, jejich duše se nemohly nasytit nasloucháním Pánově příjemné a osvětlující řeči, která se podobala řadě védských manter.
Sloka 14:
Pánovu úžasnou řeč bylo pro její závažný obsah a hluboký význam obtížné pochopit. Mudrci jí naslouchali velice pozorně a také o ní uvažovali, ale přestože ji vyslechli, nechápali, co Pán hodlal učinit.
Sloka 15:
Čtyři mudrci-brāhmaṇové však byli naplněni radostí, že Ho mohou vidět, a po celém těle cítili vzrušení. Pak promluvili k Pánu, který prostřednictvím Své vnitřní energie yogamāyi vyjevil nezměrnou slávu Nejvyšší Osobnosti.
Sloka 16:
Mudrci řekli: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nevíme, co od nás očekáváš — ačkoliv jsi nejvyšší vládce všech, mluvíš o nás příznivě, jako kdybychom pro Tebe učinili něco dobrého.
Sloka 17:
Ó Pane, jsi nejvyšší vůdce bráhmanské kultury. Pokládáš postavení brāhmaṇů za nejvyšší, abys poučil ostatní. Ve skutečnosti jsi Ty nejvyšší uctívané Božstvo, a to nejen brāhmaṇů, ale i polobohů.
Sloka 18:
Jsi zdrojem věčného zaměstnání všech živých bytostí a ve Svých mnoha různých projevech Osobností Božství vždy chráníš náboženství. Jsi nejvyšším cílem náboženských zásad a podle našeho mínění jsi nevyčerpatelný a věčně neměnný.
Sloka 19:
Mystici a transcendentalisté překonávají díky Pánově milosti nevědomost tím, že se zbavují všech hmotných tužeb. Není proto možné, aby Nejvyššímu Pánovi druzí prokazovali přízeň.
Sloka 20:
Bohyně štěstí Lakṣmī touží získat místo v sídle krále včel, který poletuje kolem čerstvého věnce z lístků tulasī, obětovaného nějakým požehnaným oddaným u Tvých lotosových nohou. Druzí si berou prach z jejích nohou na své hlavy, ale na Tebe čeká, jak má určeno.
Sloka 21:
Ó Pane, jsi nesmírně poután k činnostem Svých čistých oddaných, a přesto nejsi nikdy poután k bohyním štěstí, které Ti neustále slouží transcendentální láskyplnou službou. Jak bys proto mohl být očištěn prachem z cesty brāhmaṇů a jak Tě může oslavit nebo učinit šťastným znak Śrīvatsa na Tvé hrudi?
Sloka 22:
Ó Pane, zosobňuješ veškeré náboženství. Projevuješ se proto ve třech věcích, abys chránil tento vesmír, který sestává z živých a neživých bytostí. Svou milostí, která je z čistého dobra a je původem každého požehnání, laskavě odežeň kvality rajas a tamas ve prospěch polobohů a dvojzrozených.
Sloka 23:
Ó Pane, jsi ochráncem nejvyšší třídy dvojzrozených. Kdybys je nechránil uctíváním a příjemnými slovy, obyčejní lidé, kteří jednají podle příkladu Tvé autority, by jistě zavrhli příznivou cestu uctívání.
Sloka 24:
Milý Pane, nikdy nechceš, aby byla tato příznivá cesta zničena, protože jsi zdrojem všeho dobra. Ve prospěch obyčejných lidí ničíš Svou mocnou energií prvek zla. Jsi vlastníkem tří stvoření a udržovatelem celého vesmíru, a Tvé povolné chování proto nijak nezmenšuje Tvoji sílu. Svou pokorou jen projevuješ Své transcendentální zábavy.
Sloka 25:
Ó Pane, bez sebemenší přetvářky přijmeme jakýkoliv trest, který chceš udělit těmto dvěma nevinným bytostem nebo i nám. Chápeme, že jsme prokleli dvě bezchybné duše.
Sloka 26:
Pán odpověděl: Ó brāhmaṇové, vězte, že trest, který jste jim určili, jsem původně nařídil Já Sám, a proto je čeká zrození v démonské rodině. Budou však se Mnou pevně spojeni prostřednictvím soustředění mysli, zesíleného hněvem, a brzy se vrátí do Mé společnosti.
Sloka 27:
Pán Brahmā řekl: Když mudrci shlédli Pána Vaikuṇṭhy, Nejvyšší Osobnost Božství, na sebeosvětlující vaikuṇṭhské planetě, opustili toto transcendentální sídlo.
Sloka 28:
Mudrci obešli Nejvyššího Pána, vzdali Mu poklony a vrátili se, nesmírně potěšeni tím, co se dozvěděli o duchovním bohatství vaiṣṇavů.
Sloka 29:
Pán potom řekl Svým sluhům Jayovi a Vijayovi: Opusťte toto místo, ale nemějte strach. Máte Mé požehnání. I když bych mohl zrušit kletbu brāhmaṇů, neučiním tak. Naopak s ní souhlasím.
Sloka 30:
Tento váš odchod z Vaikuṇṭhy předpověděla Lakṣmī, bohyně štěstí. Velice se rozzlobila, protože když opustila Mé sídlo a potom se do něho vracela, zastavili jste ji u brány, zatímco Já jsem spal.
Sloka 31:
Pán ujistil oba obyvatele Vaikuṇṭhy, Jaye a Vijaye: Prostřednictvím mystické yogy v náladě hněvu se očistíte od hříšného neuposlechnutí brāhmaṇů a během velice krátké doby se ke Mně vrátíte.
Sloka 32:
Poté, co Pán takto promluvil u dveří Vaikuṇṭhy, odešel zpět do Svého sídla, kde je mnoho nebeských letadel a všepřekonávající bohatství a lesk.
Sloka 33:
Dva vrátní, nejlepší z polobohů, kteří prokletím brāhmaṇů ztratili svoji krásu a lesk, se však zachmuřili a poklesli z Vaikuṇṭhy, sídla Nejvyššího Pána.
Sloka 34:
Když Jaya a Vijaya klesali z Pánova sídla, všichni polobozi, kteří seděli ve svých zářících letadlech, propukli v hlasitý nářek, plný zklamání.
Sloka 35:
Pán Brahmā pokračoval: Dva hlavní vrátné Osobnosti Božství nyní pokrylo mocné semeno Kaśyapy Muniho, a takto vstoupili do lůna Diti.
Sloka 36:
To, co vás zneklidňuje, je síla těchto dvojčat-asurů (démonů), která snižuje vaši moc. Pomoc však není v mých silách, protože to vše si přeje učinit Samotný Pán.
Sloka 37:
Moji milí synové, Pán je vládcem tří kvalit přírody a zodpovídá za stvoření, udržování a zničení vesmíru. Jeho úžasnou tvůrčí moc, yogamāyu, těžko chápou i mistři yogy. Tato nejstarší osoba, Osobnost Božství, nás Osobně přijde zachránit. V čem bychom Mu mohli pomoci tím, že o tom budeme uvažovat?