Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Vysvobození yamala-arjunových stromů

Tato kapitola popisuje, jak Kṛṣṇa zlámal dva vedle sebe stojící arjunové stromy, z nichž se potom zjevili Nalakūvara a Maṇigrīva, synové Kuvery.

Nalakūvara a Maṇigrīva byli velcí oddaní Pána Śivy, ale kvůli hmotnému bohatství se z nich stali výstřední hlupáci. Jednoho dne si užívali v jezeře s nahými dívkami a beze studu se procházeli sem a tam. Náhle šel kolem Nārada Muni, ale oni byli tak poblouznění svým bohatstvím a planou slávou, že i když ho viděli, zůstali nazí a ani se nestyděli. Jinými slovy, pod vlivem bohatství a plané slávy ztratili smysl pro běžnou slušnost. To je přirozený důsledek hmotných vlastností-když někdo získá velké jmění a prestižní postavení, ztratí smysl pro etiketu a na nikoho nebere ohled; ani na mudrce, jako je Nārada Muni. Pro tyto zmatené osoby (ahaṅkāra-vimūḍhātmā), jež se zvláště vysmívají oddaným, je vhodným trestem, aby je znovu stihla chudoba. Védská pravidla učí, jak ovládat nemístnou pýchu následováním zásad, jako jsou yama, niyama a tak dále (tapasā brahmacaryeṇa śamena ca damena ca). Chudého člověka lze snadno přesvědčit, že sláva plynoucí z honosného postavení na tomto světě je dočasná, ale bohatého člověka nikoliv. Proto Nārada Muni tyto dvě osoby, Nalakūvaru a Maṇigrīvu, pro poučení proklel, aby se stali tupými a nevědomými stromy. To pro ně bylo vhodné potrestání. Kṛṣṇa je však vždy milostivý, a proto i když byli potrestáni, měli to štěstí, že mohli tváří v tvář spatřit Nejvyšší Osobnost Božství. Trest vaiṣṇavů tedy není žádným trestem, ale spíše jinou formou milosti. Kletbou devarṣiho se Nalakūvara a Maṇigrīva stali dvěma arjunovými stromy, jež stály na dvoře matky Yaśody a Nandy Mahārāje a čekaly na příležitost, kdy se setkají s Kṛṣṇou. Pán Kṛṣṇa tyto yamala-arjunové stromy na přání svého oddaného vyvrátil, a jakmile byli Nalakūvara a Maṇigrīva po sto letech devů Kṛṣṇou vysvobozeni, obnovilo se jejich staré vědomí a přednesli Kṛṣṇovi modlitby hodné polobohů. Když dostali příležitost vidět Kṛṣṇu tváří v tvář, pochopili, jak byl Nārada Muni milostivý, a proto mu vyjádřili své díky a to, jak jsou mu zavázáni. Poté Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, obřadně obešli a odebrali se do svých domovů.

Verš

śrī-rājovāca
kathyatāṁ bhagavann etat
tayoḥ śāpasya kāraṇam
yat tad vigarhitaṁ karma
yena vā devarṣes tamaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král se dále ptal; kathyatām — prosím popiš; bhagavan — ó nejmocnější; etat — toto; tayoḥ — jich obou; śāpasya — prokletí; kāraṇam — příčinu; yat — který; tat — ten; vigarhitam — hrozný; karma — čin; yena — kvůli němuž; — i; devarṣeḥ tamaḥ — velký mudrc Nārada se tak rozhněval.

Překlad

Král Parīkṣit se tázal Śukadevy Gosvāmīho: “Ó velký a mocný světče, z jaké příčiny Nārada Muni proklel Nalakūvaru a Maṇigrīvu? Čeho tak hrozného se dopustili, že se na ně dokonce i velký mudrc Nārada rozhněval? Prosím, vylož mi to.”

Verš

śrī-śuka uvāca
rudrasyānucarau bhūtvā
sudṛptau dhanadātmajau
kailāsopavane ramye
mandākinyāṁ madotkaṭau
vāruṇīṁ madirāṁ pītvā
madāghūrṇita-locanau
strī-janair anugāyadbhiś
ceratuḥ puṣpite vane

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī odpověděl; rudrasya — Pána Śivy; anucarau — dva velcí oddaní či společníci; bhūtvā — jelikož dosáhli této pozice; su-dṛptau — jelikož byli pyšní na své postavení a tělesnou krásu; dhanada-ātmajau — dva synové Kuvery, pokladníka polobohů; kailāsa-upavane — v malé zahradě vedle Kailāsa Parvaty, sídla Pána Śivy; ramye — na překrásném místě; mandākinyām — u řeky Mandākinī; mada-utkaṭau — nesmírně pyšní a šílení; vāruṇīm — omamný nápoj jménem Vāruṇī; madirām — opojení; pītvā — pijící; mada-āghūrṇita-locanau — v opilosti koulející očima; strī-janaiḥ — se ženami; anugāyadbhiḥ — jež po nich opakovaly to, co oni předzpívávali; ceratuḥ — bezcílně se toulali; puṣpite vane — v pěkné zahradě plné květin.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, jelikož se dva Kuverovi synové stali společníky Pána Śivy, na což byli velice pyšní, bylo jim dovoleno navštěvovat zahradu přiléhající k hoře Kailāsu, na břehu řeky Mandākinī. Využívali této možnosti a opájeli se nápojem zvaným Vāruṇī. V doprovodu žen, které zpívaly podle nich, se toulali touto zahradou plnou květin a v opilosti bez ustání kouleli očima.

Význam

Tento verš uvádí některé z hmotných výhod, jichž se dostává těm, kdo se sdružují s Pánem Śivou nebo mu jsou oddáni. To se netýká jen Pána Śivy-i oddaný kteréhokoliv jiného poloboha získá nějaké hmotné výhody. Proto se hloupí lidé stávají oddanými polobohů. Na to kriticky poukazuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.20): kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ. Ti, kdo nejsou oddanými Kṛṣṇy, nacházejí zálibu v ženách, víně a tak dále, a proto je řečeno, že jsou hṛta-jñāna, zbaveni rozumu. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dokáže na tyto hlupáky snadno upozornit, neboť jsou popsáni v Bhagavad-gītě (7.15), kde Pán Kṛṣṇa říká:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvaṁ āśritāḥ

“Ničemové, kteří jsou zcela hloupí, nejnižší z lidí, ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” Každý, kdo není oddaným Kṛṣṇy a neodevzdává se Kṛṣṇovi, je narādhama, nejnižší z lidí, a duṣkṛtī, jenž neustále jedná hříšně. Není tedy těžké zjistit, kdo je člověkem třetí či čtvrté třídy, neboť postavení každého lze snadno určit touto rozhodující zkouškou: je, nebo není oddaným Kṛṣṇy?

Proč je oddaných polobohů více než vaiṣṇavů? Zde je odpověď: Vaiṣṇavové se nezajímají o tak podřadné radosti, jako je víno a ženy, a Kṛṣṇa jim je ani nenabízí.

Verš

antaḥ praviśya gaṅgāyām
ambhoja-vana-rājini
cikrīḍatur yuvatibhir
gajāv iva kareṇubhiḥ

Synonyma

antaḥ — do; praviśya — vstupující; gaṅgāyām — Gangy, známé jako Mandākinī; ambhoja — lotosů; vana-rājini — kde byl hustý porost; cikrīḍatuḥ — ti dva si často užívali; yuvatibhiḥ — ve společnosti mladých dívek; gajau — dva sloni; iva — jako; kareṇubhiḥ — se slonicemi.

Překlad

Ve vodách Mandākinī Gangy, jež byly hustě zarostlé lotosy, si dva synové Kuvery užívali s mladými dívkami, jako když si dva sloni užívají ve vodě se slonicemi.

Význam

Lidé obvykle vstupují do Gangy, aby se očistili od následků hříšného života, ale zde je příklad, jak do ní hlupáci vstupují proto, aby holdovali hříšným činnostem. Není pravda, že se každý vstupem do Gangy očistí. Vše-duchovní i hmotné-závisí na mentálním rozpoložení dané osoby.

Verš

yadṛcchayā ca devarṣir
bhagavāṁs tatra kaurava
apaśyan nārado devau
kṣībāṇau samabudhyata

Synonyma

yadṛcchayā — shodou okolností, během svého putování vesmírem; ca — a; deva-ṛṣiḥ — nejlepší světec mezi polobohy; bhagavān — nejmocnější; tatra — tam (kde si dva synové Kuvery užívali života); kaurava — ó Mahārāji Parīkṣite; apaśyat — když viděl; nāradaḥ — velký světec; devau — dva chlapce, kteří patřili k polobohům; kṣībāṇau — s očima omámenýma opilostí; samabudhyata — pochopil (jejich stav).

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, jednou se na chlapce usmálo štěstí-shodou okolností se tam objevil velký světec Devarṣi Nārada. Když viděl, jak jsou opilí a koulejí očima, pochopil jejich situaci.

Význam

Je řečeno:

'sādhu-saṅga,' 'sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc. Madhya 22.54)

Všude, kam Nārada Muni jde, je každý okamžik jeho přítomnosti nesmírně příznivý. Dále je řečeno:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

“Všechny živé bytosti putují celým vesmírem podle své karmy. Některé se dostávají do vyšších planetárních soustav a jiné sestupují do nižších. Ta z mnoha miliónů bloudících živých bytostí, která má velké štěstí, dostává milostí Kṛṣṇy příležitost být ve společnosti pravého duchovního mistra a spojenou milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra získává semínko rostliny oddané služby.” (Cc. Madhya 19.151) Nārada se v zahradě objevil proto, aby dal oběma synům Kuvery semínko oddané služby, i když byli opilí. Svaté osoby vědí, jak udílet milost pokleslým duším.

Verš

taṁ dṛṣṭvā vrīḍitā devyo
vivastrāḥ śāpa-śaṅkitāḥ
vāsāṁsi paryadhuḥ śīghraṁ
vivastrau naiva guhyakau

Synonyma

tam — Nāradu Muniho; dṛṣṭvā — když viděly; vrīḍitāḥ — stydící se; devyaḥ — mladé dívky, dcery polobohů; vivastrāḥ — ačkoliv byly nahé; śāpa-śaṅkitāḥ — ve strachu z prokletí; vāsāṁsi — šaty; paryadhuḥ — zahalily si tělo; śīghram — velice rychle; vivastrau — kteří byli také nazí; na — ne; eva — jistě; guhyakau — dva synové Kuvery.

Překlad

Jakmile mladé dívky, dcery polobohů, spatřily Nāradu, velmi se zastyděly a ve strachu z prokletí si zahalily těla šaty. Dva Kuverovi synové to však neudělali; Nārady si nevšímali a zůstali nazí.

Verš

tau dṛṣṭvā madirā-mattau
śrī-madāndhau surātmajau
tayor anugrahārthāya
śāpaṁ dāsyann idaṁ jagau

Synonyma

tau — dva chlapce, syny polobohů; dṛṣṭvā — když viděl; madirā-mattau — omámené alkoholem; śrī-mada-andhau — zaslepené samolibostí a bohatstvím; sura-ātmajau — dva syny polobohů; tayoḥ — jim; anugraha-arthāya — aby jim projevil zvláštní milost; śāpam — prokletí; dāsyan — s přáním na ně uvalit; idam — toto; jagau — řekl.

Překlad

Když Devarṣi Nārada viděl dva nahé syny polobohů, omámené bohatstvím a samolibostí, chtěl jim projevit zvláštní milost, a rozhodl se na ně proto uvalit zvláštní kletbu. Promluvil tedy následovně.

Význam

I když to zpočátku vypadalo, že se Nārada Muni velice zlobí a proklel je, na konci mohli oba polobozi, Nalakūvara a Maṇigrīva, vidět tváří v tvář Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Prokletí tedy bylo z konečného hlediska příznivé a úžasné. Je třeba posoudit, jaké prokletí na ně Nārada uvalil. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí v této souvislosti dobrý příklad. Když otec najde své dítě pohroužené do hlubokého spánku, ale ví, že je nemocné a musí si vzít nějaký lék, štípne je, aby se probudilo a spolklo svůj lék. Také Nārada Muni proklel Nalakūvaru a Maṇigrīvu, aby vyléčil jejich onemocnění hmotnou slepotou.

Verš

śrī-nārada uvāca
na hy anyo juṣato joṣyān
buddhi-bhraṁśo rajo-guṇaḥ
śrī-madād ābhijātyādir
yatra strī dyūtam āsavaḥ

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; na — není; hi — zajisté; anyaḥ — jiný hmotný požitek; juṣataḥ — toho, kdo si užívá; joṣyān — věci, které jsou v hmotném světě přitažlivé (různé způsoby jídla, spánku, styků s opačným pohlavím a obrany); buddhi-bhraṁśaḥ — tyto požitky přitahují inteligenci; rajaḥ-guṇaḥ — pod vlivem kvality vášně; śrī-madāt — než bohatství; ābhijātya-ādiḥ — ze čtyř hmotných principů (přitažlivé tělesné rysy, zrození ve vznešené rodině, rozsáhlé vědění a velké bohatství); yatra — kde; strī — ženy; dyūtam — hazard; āsavaḥ — víno (víno, ženy a hazard jsou velmi rozšířené).

Překlad

Nārada Muni řekl: “Lákadlo v podobě bohatství mate inteligenci ze všech lákadel hmotného požitku nejvíce-více než krásné tělo, urozený původ a vzdělanost. Ten, kdo je nevzdělaný, ale přitom nemístně pyšný na svůj majetek, utrácí za požitky z vína, žen a hazardu.”

Význam

Ze tří kvalit hmotné přírody-dobra, vášně a nevědomosti-jsou lidé bezvýhradně ovládáni dvěma nižšími kvalitami, vášní a nevědomostí, a zejména vášní. Živá bytost v zajetí kvality vášně se čím dál více zaplétá do hmotné existence. Lidský život je proto určen ke zmenšování vlivu kvalit vášně a nevědomosti a rozvíjení kvality dobra.

tadā rajas-tamo-bhāvāḥ
kāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāviddhaṁ
sthitaṁ sattve prasīdati

To je skutečná kultura: člověk musí přemoci kvality vášně a nevědomosti. Ten, kdo je pod vlivem vášně nemístně pyšný na své bohatství, investuje pouze do tří věcí-vína, žen a hazardu. Zvláště v současném věku můžeme pozorovat, že ti, kdo mají nadbytečné jmění, se jen snaží užívat si těchto tří věcí. V západní civilizaci jsou kvůli nadbytečnému nárůstu majetku tyto tři požitky velmi rozšířené. Na to všechno Nārada Muni myslel v případě Maṇigrīvy a Nalakūvary, protože v nich odhalil příliš velkou pýchu na bohatství jejich otce, Kuvery.

Verš

hanyante paśavo yatra
nirdayair ajitātmabhiḥ
manyamānair imaṁ deham
ajarāmṛtyu naśvaram

Synonyma

hanyante — jsou mnoha způsoby zabíjena (zvláště na jatkách); paśavaḥ — čtyřnohá zvířata (koně, ovce, krávy, prasata a tak dále); yatra — kde; nirdayaiḥ — nemilosrdnými osobami pod vlivem kvality vášně; ajita-ātmabhiḥ — darebáky, kteří nedokáží ovládat své smysly; manyamānaiḥ — myslí si; imam — toto; deham — tělo; ajara — nikdy nezestárne a neonemocní; amṛtyu — smrt nikdy nepřijde; naśvaram — i když je tělo předurčeno k zániku.

Překlad

“Darebáci, kteří jsou nemístně pyšní na své bohatství nebo urozený původ a nedokáží ovládat své smysly, jsou tak krutí, že nemilosrdně zabíjejí nebohá zvířata v zájmu udržení svých vlastních pomíjivých těl, o kterých si myslí, že nikdy nezestárnou a nezemřou. Někdy zabíjí zvířata jen proto, aby se pobavili na vyjížďce.”

Význam

Když ve společnosti sílí vliv kvalit vášně a nevědomosti, což podněcuje nadbytečný hospodářský rozvoj, výsledkem je, že lidé propadají vínu, ženám a hazardu. Ve své nepříčetnosti pak provozují velká jatka nebo někdy jezdí na hony, zabíjet zvířata pro zábavu. Tito hloupí darebáci zapomínají, že tělo podléhá zrození, smrti, stáří a nemoci navzdory všem snahám ho zachovat, a páchají jednu hříšnou činnost za druhou. Jako duṣkṛtī zcela zapomínají na nejvyššího vládce, jenž sídlí v srdci každého (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). Tento svrchovaný vládce pozoruje každou maličkost, kterou uděláme, a každého odměňuje či trestá tím, že mu přidělí odpovídající tělo vytvořené hmotnou přírodou (bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā). Tak dostávají hříšníci automaticky svůj trest v různých druzích těl. Hlavní příčinou tohoto trestu je, že když člověk hromadí nadbytečný majetek, je čím dál zkaženější, aniž by si uvědomoval, že s příštím zrozením veškerý majetek ztratí.

na sādhu manye yata ātmano 'yam
asann api kleśada āsa dehaḥ

Zabíjení zvířat je zakázané. Každá živá bytost samozřejmě musí něco jíst (jīvo jīvasya jīvanam). Každý by však měl být poučen, jakou potravu má přijímat. Proto je v Īśopaniṣadě pokyn: tena tyaktena bhuñjīthāḥ-člověk má jíst to, co je vyhrazené lidským bytostem. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.” Oddaný proto nejí nic, k čemu by byla nutná jatka vraždící nebohá zvířata. Místo toho přijímá Kṛṣṇovo prasādam (tena tyaktena bhuñjīthāḥ). Kṛṣṇa doporučuje, aby Mu lidé dávali patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam-lístek, květ, ovoce či vodu. Potrava ze zvířat se lidským bytostem v žádném případě nedoporučuje; místo ní má člověk přijímat prasādam, jídlo, které po sobě nechává Kṛṣṇa. Yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ (Bg. 3.13). Ten, kdo jí pouze prasādam, pak i když je s tím spojené nějaké trochu hříšné jednání, je od výsledků hříšných činů oproštěn.

Verš

deva-saṁjñitam apy ante
kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñitam
bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ
kiṁ veda nirayo yataḥ

Synonyma

deva-saṁjñitam — tělo nyní známé jako vznešená osoba, například prezident, ministr nebo dokonce i polobůh; api — dokonce i když je tělo tak vznešené; ante — po smrti; kṛmi — promění se v červy; viṭ — nebo ve výkaly; bhasma-saṁjñitam — nebo v popel; bhūta-dhruk — ten, kdo nepřijímá pokyny śāster a je bezdůvodně nepřátelský vůči jiným živým bytostem; tat-kṛte — tímto jednáním; sva-artham — svůj vlastní zájem; kim — kdo; veda — kdo zná; nirayaḥ yataḥ — neboť za takové hříchy bude muset trpět v pekle.

Překlad

“Během svého života může být člověk pyšný na své tělo a považovat se za významnou osobu, ministra, prezidenta, nebo dokonce i poloboha, ale ať už je čímkoliv, po smrti se jeho tělo promění buď v červy, výkaly nebo popel. Pokud zabíjí nebohá zvířata pro uspokojení dočasných rozmarů tohoto těla, pak neví, že bude muset v příštím životě trpět, neboť takový hříšný ničema musí jít do pekla a pykat za své jednání.”

Význam

V tomto verši jsou tři významná slova-kṛmi-viḍ-bhasma. Po smrti se z těla mohou stát červi (kṛmi), neboť ti ho mohou sežrat, není-li spáleno. V jiném případě ho sežerou zvířata, jako jsou prasata a supi, a pak se promění ve výkaly. Ti, kdo jsou civilizovanější, mrtvé tělo spálí, a tak se stane popelem (bhasma-saṁjñitam). Ale přestože se tělo promění v červy, výkaly nebo popel, hlupáci páchají pro jeho uchování mnoho hříšných činností. To je politováníhodná skutečnost. Lidské tělo má sloužit k osvícení, poznání duchovních hodnot (jīvasya tattva-jijñāsā). Proto musí člověk vyhledat útočiště u pravého duchovního mistra. Tasmād guruṁ prapadyeta-je třeba přijít za guruem. A kdo je guru? Śābde pare ca niṣṇātam (Bhāg. 11.3.21)-guru je ten, kdo má úplné transcendentální poznání. Dokud člověk nevyhledá duchovního mistra, zůstává v nevědomosti. Ācāryavān puruṣo veda (Chāndogya Upaniṣad 6.14.2)-člověk získá úplné poznání o životě tehdy, když je ācāryavān, veden ācāryou. Když však podléhá rajo-guṇě a tamo-guṇě, nestará se o nic; jedná jako obyčejné hloupé zvíře, riskuje svůj život (mṛtyu-saṁsāra-vartmani), a proto neustále zakouší jedno utrpení za druhým. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (Bhāg. 7.5.31). Takový hlupák neví, jak v tomto těle zlepšit své postavení. Místo toho se věnuje hříšným činnostem a propadá se čím dál hlouběji do pekelného života.

Verš

dehaḥ kim anna-dātuḥ svaṁ
niṣektur mātur eva ca
mātuḥ pitur vā balinaḥ
kretur agneḥ śuno ’pi vā

Synonyma

dehaḥ — toto tělo; kim anna-dātuḥ — zda patří zaměstnavateli, který mi dává peníze na jeho zaopatření; svam — nebo patří mně samotnému; niṣektuḥ — (nebo patří) tomu, kdo vypustil semeno; mātuḥ eva — (nebo patří) matce, která toto tělo nosila ve svém lůně; ca — a; mātuḥ pituḥ — nebo (patří) otci matky (protože někdy matčin otec přijímá vnuka jako adoptivního syna); balinaḥ — (nebo patří) tomu, kdo toto tělo násilím odvede; kretuḥ — nebo tomu, kdo si tělo koupí jako otroka; agneḥ — nebo ohni (protože nakonec je tělo spáleno); śunaḥ — nebo psům a supům, kteří ho nakonec sežerou; api — dokonce; — nebo.

Překlad

“Patří toto tělo během života svému zaměstnavateli, svému vlastnímu já, otci, matce nebo snad otci matky? Patří tomu, kdo ho násilím odvede, otrokáři, který si ho koupí, nebo synům, kteří ho spálí v ohni? A pokud není spáleno, patří snad psům, kteří ho sežerou? Kdo z těchto osob, které si na něj mohou činit nárok, je právoplatným vlastníkem? Nesnažit se to zjistit a místo toho udržovat tělo pomocí hříšných činností není dobré.”

Verš

evaṁ sādhāraṇaṁ deham
avyakta-prabhavāpyayam
ko vidvān ātmasāt kṛtvā
hanti jantūn ṛte ’sataḥ

Synonyma

evam — tak; sādhāraṇam — společné vlastnictví; deham — tělo; avyakta — z neprojevené přírody; prabhava — tak projevené; apyayam — a znovu smísené s neprojeveným (“neboť prach jsi a v prach se navrátíš”); kaḥ — kdo je ta osoba; vidvān — která má skutečné poznání; ātmasāt kṛtvā — prohlašující za své; hanti — zabíjí; jantūn — nebohá zvířata; ṛte — kromě; asataḥ — darebák bez poznání a jasného pochopení.

Překlad

“Toto tělo je koneckonců vytvořeno neprojevenou přírodou, znovu zničeno a smíseno s přírodními prvky. Je tedy společným majetkem všech. Kdo jiný než darebák by za těchto okolností prohlašoval toto vlastnictví za své a při péči o ně páchal tak hříšné činnosti, jako je zabíjení zvířat jen pro uspokojení vlastních rozmarů? Nikdo nemůže takto hřešit, aniž by byl darebák.”

Význam

Ateisté nevěří v existenci duše. Ale i tak nemá člověk důvod zbytečně zabíjet zvířata, není-li skutečně krutý. Tělo je projevenou kombinací hmoty. Na počátku nebylo ničím, ale kombinací hmoty přišlo na svět. Až se tato kombinace opět rozloží, tělo přestane existovat. Na počátku nebylo ničím a na konci také nebude ničím. Proč tedy páchat hříšné činnosti v jeho projeveném stavu? To nemůže dělat nikdo jiný než prvotřídní ničema.

Verš

asataḥ śrī-madāndhasya
dāridryaṁ param añjanam
ātmaupamyena bhūtāni
daridraḥ param īkṣate

Synonyma

asataḥ — takového darebáka; śrī-mada-andhasya — který je zaslepený dočasným bohatstvím; dāridryam — chudoba; param añjanam — nejlepší balzám pro oči, aby viděly věci tak, jak se skutečně mají; ātma-aupamyena — ve srovnání se sebou samotným; bhūtāni — živé bytosti; daridraḥ — chudý člověk; param — dokonale; īkṣate — vidí věci v pravém světle.

Překlad

“Ateističtí hlupáci a darebáci, kteří jsou velice pyšní na své bohatství, nejsou schopni vidět věci tak, jak se skutečně mají. Správným balzámem pro jejich oči, aby znovu viděli v pravém světle, je proto přivést je zpět k chudobě. Chudý člověk alespoň vnímá, jak je chudoba nepříjemná, a proto nechce, aby druzí byli ve stejně těžké situaci jako on.”

Význam

Dokonce i dnes se stává, že když člověk, který byl dříve chudý, získá peníze, má zájem je používat k mnoha lidumilným činnostem, jako je otevírání škol pro nevzdělané a nemocnic pro nemocné. S tím se pojí jeden poučný příběh, zvaný punar mūṣiko bhava-“Staň se znovu myší”. Jednu myš stále honila kočka, a proto myš přišla za jedním světcem se žádostí, aby z ní udělal kočku. Když se stala kočkou, pronásledoval ji pes, a když se potom stala psem, pronásledoval ji tygr. Když se však stala tygrem, zahleděla se na světce a na jeho otázku: “Co teď chceš?” odpověděla: “Chci tě sežrat.” Nato světec tygra proklel slovy: “Staň se znovu myší!” Podobné věci se dějí po celém vesmíru. Živá bytost putuje nahoru a dolů a někdy se stává myší, jindy tygrem a tak podobně. Śrī Caitanya Mahāprabhu pravil:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 19.151)

Živé bytosti jsou povyšovány a ponižovány podle zákonů přírody, ale pokud má některá velké štěstí, získá stykem se svatými osobami semínko oddané služby a její život se stává úspěšným. Nārada Muni chtěl přivést Nalakūvaru a Maṇigrīvu prostřednictvím chudoby k oddané službě, a proto je proklel. Taková je milost vaiṣṇavů. Nikdo nemůže být dobrým člověkem, dokud není přiveden na úroveň vaiṣṇavy. Harāv abhaktasya kuto mahad-guṇāḥ (Bhāg. 5.18.12). Avaiṣṇava se nikdy nestane dobrým člověkem, bez ohledu na to, jak přísně je trestán.

Verš

yathā kaṇṭaka-viddhāṅgo
jantor necchati tāṁ vyathām
jīva-sāmyaṁ gato liṅgair
na tathāviddha-kaṇṭakaḥ

Synonyma

yathā — tak jako; kaṇṭaka-viddha-aṅgaḥ — ten, jehož tělo bylo pobodáno; jantoḥ — takového zvířete; na — ne; icchati — přeje si; tām — určitou; vyathām — bolest; jīva-sāmyam gataḥ — když ví, že takový stav prožívají všichni stejně; liṅgaiḥ — díky tomu, že vlastní určitý druh těla; na — ne; tathā — tak; aviddha-kaṇṭakaḥ — ten, kdo nebyl pobodán.

Překlad

“Ten, jehož tělo bylo pobodáno, chápe bolest druhých, do nichž je bodáno, když jen uvidí jejich tvář. Jelikož si uvědomuje, že tato bolest je stejná pro všechny, nechce, aby druzí tímto způsobem trpěli. Ale ten, kdo nikdy pobodán nebyl, nemůže tuto bolest pochopit.”

Význam

Jedno rčení praví: “Z bohatství se umí radovat ten, kdo zakusil chudobu.” Existuje ještě jiné rčení: vandhyā ki bujhibe prasava-vedanā-“Žena, která ještě nerodila, nepochopí, co jsou to porodní bolesti.” Dokud člověk nezíská opravdovou zkušenost, nemůže vědět, co je v tomto hmotném světě bolest a co štěstí. Zákony přírody působí podle toho. Pokud někdo zabil nějaké zvíře, pak totéž zvíře nutně usmrtí jeho. Tomu se říká māṁsa. Mām znamená “mě” a sa znamená “on”. Tak jako já jím nějaké zvíře, bude mít i ono příležitost jíst mě. Proto je v každém státě obyčejně zvykem, že když někdo spáchá vraždu, bude oběšen.

Verš

daridro nirahaṁ-stambho
muktaḥ sarva-madair iha
kṛcchraṁ yadṛcchayāpnoti
tad dhi tasya paraṁ tapaḥ

Synonyma

daridraḥ — chudák; nir-aham-stambhaḥ — je automaticky zbaven veškeré samolibosti; muktaḥ — osvobozený; sarva — všeho; madaiḥ — od falešného ega; iha — v tomto světě; kṛcchram — s velkými těžkostmi; yadṛcchayā āpnoti — co náhodou získá od Prozřetelnosti; tat — to; hi — jistě; tasya — jeho; param — dokonalá; tapaḥ — askeze.

Překlad

“Chudý člověk se musí automaticky podrobovat askezi, protože nic nevlastní. Tak je zničena jeho samolibost. Neustále postrádá jídlo, útočiště a šaty a musí se spokojit s tím, co dostane řízením Prozřetelnosti. Podstupování této nedobrovolné askeze je pro něho dobré, neboť ho očišťuje a zcela zbavuje falešného ega.”

Význam

Svaté osoby se dobrovolně rozhodují žít v chudobě, aby se zbavily falešné hmotné pýchy. Mnoho velkých králů se vzdalo svého života v přepychu a odešlo do lesa praktikovat askezi podle pravidel védské kultury, neboť se chtěli očistit. Je-li však ten, kdo nedokáže takovou askezi přijmout dobrovolně, uvržen do chudoby, automaticky musí podstoupit askezi. Askeze je dobrá pro každého, neboť vysvobozuje živou bytost z hmotného podmínění. Zařídit zchudnutí toho, kdo je velice pyšný na své hmotné postavení, je tedy nejlepším způsobem, jak napravit jeho pošetilost. Dāridrya-doṣo guṇa-rāśi-nāśi-když je člověk chudý, jeho falešná pýcha na vznešený původ, bohatství, vzdělání a krásu se přirozeně vytratí. Když je takto napraven, může být vysvobozen.

Verš

nityaṁ kṣut-kṣāma-dehasya
daridrasyānna-kāṅkṣiṇaḥ
indriyāṇy anuśuṣyanti
hiṁsāpi vinivartate

Synonyma

nityam — neustále; kṣut — hladem; kṣāma — slabý, bez potřebné síly; dehasya — těla nebohého člověka; daridrasya — chudého; anna-kāṅkṣiṇaḥ — který vždy touží mít dostatek jídla; indriyāṇi — smysly, jež jsou přirovnány k hadům; anuśuṣyanti — postupně slábnou a ztrácí energii; hiṁsā api — sklon ubližovat druhým; vinivartate — zmenšuje se.

Překlad

“Chudý člověk má neustále hlad a touží mít dostatek jídla, a postupně se tak stává slabším a slabším. Nemá energie nazbyt, a proto jsou jeho smysly automaticky umírněné. Díky tomu není schopen nikomu ubližovat. Jinými slovy, takový člověk automaticky získá výsledky askeze, které se dobrovolně podrobují světci.”

Význam

Podle mínění zkušených lékařů je cukrovka výsledkem nenasytnosti v jídle a tuberkulóza je nemocí z podvýživy. Neměli bychom si přivolávat ani cukrovku, ani tuberkulózu. Yāvad artha-prayojanam. Měli bychom jíst střídmě a udržovat tělo způsobilé pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy. Na jiném místě ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.10) je doporučeno:

kāmasya nendriya-prītir
lābho jīveta yāvatā
jīvasya tattva-jijñāsā
nārtho yaś ceha karmabhiḥ

Pravou náplní lidského života je udržovat si schopnost rozvíjet duchovní realizaci. Není určen k tomu, abychom zbytečně posilovali smysly, a následkem toho byli nemocní a rozdmýchávali v sobě závistivou, bojovnou náladu. V tomto věku Kali je však lidská civilizace natolik pomýlená, že lidé zbytečně stupňují tempo hospodářského rozvoje, což vede k tomu, že otevírají čím dál více jatek, prodejen alkoholu a nevěstinců. To ničí celou civilizaci.

Verš

daridrasyaiva yujyante
sādhavaḥ sama-darśinaḥ
sadbhiḥ kṣiṇoti taṁ tarṣaṁ
tata ārād viśuddhyati

Synonyma

daridrasya — toho, kdo je postižený chudobou; eva — jistě; yujyante — mohou se snadno sdružovat; sādhavaḥ — světci; sama-darśinaḥ — ačkoliv sādhuové hledí stejně na všechny, chudé i bohaté, chudý člověk dokáže jejich společnosti využít; sadbhiḥ — stykem s takovými světci; kṣiṇoti — omezuje; tam — původní příčinu hmotného utrpení; tarṣam — touhu po hmotném požitku; tataḥ — poté; ārāt — velice brzy; viśuddhyati — jeho hmotné znečištění je odstraněno.

Překlad

“S těmi, kdo jsou postiženi chudobou, se mohou svaté osoby stýkat bez omezení, ale s bohatými nikoliv. Chudého člověka díky společnosti světců velice brzy přestanou zajímat hmotné touhy a nečistoty v jeho srdci budou odstraněny.”

Význam

Je řečeno: mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasām (Bhāg. 10.8.4). Jedinou povinností světce či sannyāsīna, osoby ve stavu odříkání, je kázat vědomí Kṛṣṇy. Sādhuové, světci, chtějí kázat chudým i bohatým, ale chudí jejich kázání využívají více než bohatí. Chudý člověk sādhuy okamžitě přijme, pokloní se jim a snaží se využít jejich přítomnosti, zatímco bohatý člověk má u dveří velkého psa, aby se nikdo nedostal do domu. Vyvěsí nápis “Pozor pes!” a společnosti světců se vyhýbá, zatímco chudý člověk má pro ně dveře otevřené, a tak má z jejich společnosti větší prospěch než boháč. Jelikož byl Nārada Muni ve svém minulém životě chudým synem služebné, setkal se se světci a později se stal vznešeným Nāradou Munim. To byla jeho osobní zkušenost. Proto nyní srovnává postavení chudého a bohatého člověka.

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Získá-li někdo možnost dostat se do společnosti světců, pomocí jejich pokynů se postupně očistí od hmotných tužeb.

kṛṣṇa-bahirmukha haiyā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

(Prema-vivarta)

Hmotný život znamená zapomínat na Kṛṣṇu a zvětšovat své touhy po smyslovém požitku. Pokud však někdo získá tu výhodu, že dostane pokyny od světců a zapomene, jaký mají význam hmotné touhy, bude automaticky očištěn. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (Śikṣāṣṭaka 1). Dokud materialista neočistí své srdce, nemůže se zbavit bolestí způsobených planoucím ohněm hmotné existence (bhava-mahā-dāvāgni).

Verš

sādhūnāṁ sama-cittānāṁ
mukunda-caraṇaiṣiṇām
upekṣyaiḥ kiṁ dhana-stambhair
asadbhir asad-āśrayaiḥ

Synonyma

sādhūnām — světců; sama-cittānām — těch, kteří jsou stejně spravedliví ke všem; mukunda-caraṇa-eṣiṇām — jejichž jedinou starostí je sloužit Mukundovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, a kteří se o tuto službu neustále ucházejí; upekṣyaiḥ — zanedbávající společnost; kim — co; dhana-stambhaiḥ — bohatí a pyšní; asadbhiḥ — stýkající se s nežádoucími osobami; asat-āśrayaiḥ — vyhledávající útočiště u neoddaných (asat).

Překlad

“Světci (sādhuové) myslí na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Nemají žádný jiný zájem. Proč by lidé měli opomíjet společnost tak vznešených duchovních osobností a vyhledávat společnost materialistů, přijímat útočiště u neoddaných, kteří jsou v převážné většině pyšní a bohatí?”

Význam

Sādhu je ten, kdo se neochvějně věnuje oddané službě Pánu (bhajate mām ananya-bhāk).

titikṣavaḥ kāruṇikāḥ
suhṛdaḥ sarva-dehinām
ajāta-śatravaḥ śāntāḥ
sādhavaḥ sādhu-bhūṣaṇāḥ

Sādhu je tolerantní, milostivý a přátelský ke všem živým bytostem. Nemá nepřátel, je mírumilovný, řídí se pokyny písem a všechny jeho vlastnosti jsou vznešené.” (Bhāg. 3.25.21) Sādhu je suhṛdaḥ sarva-dehinām, přítel všech. Proč tedy bohatí místo vyhledávání společnosti sādhuů marní svůj drahocenný čas ve společnosti jiných boháčů, kteří se staví odmítavě k duchovnímu životu? Jak chudí, tak bohatí mohou využít přítomnosti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a zde se doporučuje, aby to každý udělal. Vyhýbat se členům hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nepřináší nic dobrého. Narottama dāsa Ṭhākura říkal:

sat-saṅga chāḍi' kainu asate vilāsa
te-kāraṇe lāgila ye karma-bandha-phāṅsa

Pokud se zříkáme společnosti sādhuů, světců, kteří jednají s vědomím Kṛṣṇy, a sdružujeme se s lidmi, kteří vyhledávají smyslový požitek a hromadí za tímto účelem majetek, náš život je znehodnocen. Slovo asat se vztahuje na avaiṣṇavu, člověka, který není oddaným Kṛṣṇy, a sat znamená vaiṣṇava, Kṛṣṇův oddaný. Neustále bychom měli vyhledávat společnost vaiṣṇavů a nepromarňovat svůj život s avaiṣṇavy. V Bhagavad-gītě (7.15) je popsán rozdíl mezi vaiṣṇavou a avaiṣṇavou:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

Každý, kdo není odevzdaný Kṛṣṇovi, je hříšník (duṣkṛtī), darebák (mūḍha) a nejnižší z lidí (narādhama). Proto by se nikdo neměl vyhýbat společnosti vaiṣṇavů, která je nyní na celém světě dostupná v podobě hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Verš

tad ahaṁ mattayor mādhvyā
vāruṇyā śrī-madāndhayoḥ
tamo-madaṁ hariṣyāmi
straiṇayor ajitātmanoḥ

Synonyma

tat — proto; aham — já; mattayoḥ — těchto dvou opilých mladíků; mādhvyā — pitím alkoholického nápoje; vāruṇyā — jménem Vāruṇī; śrī-mada-andhayoḥ — kteří jsou zaslepeni nebeským bohatstvím; tamaḥ-madam — tuto falešnou pýchu, způsobenou kvalitou nevědomosti; hariṣyāmi — zbavím; straiṇayoḥ — jelikož se tak připoutali k ženám; ajita-ātmanoḥ — neschopni ovládat smysly.

Překlad

“Tito dva mladíci se opili alkoholickým nápojem zvaným Vāruṇī či Mādhvī a nedovedou ovládat své smysly. Jsou zaslepeni pýchou na nebeské bohatství a připoutali se k ženám, a proto je zbavím jejich falešné slávy.”

Význam

Když sādhu někoho kárá či trestá, nedělá to proto, aby se mstil. Mahārāja Parīkṣit se ptal, proč Nārada Muni propadl takové pomstychtivosti (tamaḥ). To však nebyla tamaḥ, neboť Nārada Muni dobře věděl, co bude pro tyto dva bratry dobré, a moudře přemýšlel, jak je vyléčit. Vaiṣṇavové jsou výborní lékaři, kteří vědí, jak živou bytost ochránit před hmotnou nemocí. Neupadají tedy nikdy do tamo-guṇy. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (Bg. 14.26). Vaiṣṇavové setrvávají stále na transcendentální úrovni, na úrovni Brahmanu. Nedělají chyby, neboť nepodléhají vlivu kvalit hmotné přírody. Vše, co po důkladném zvážení učiní, má přivést všechny zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

yad imau loka-pālasya
putrau bhūtvā tamaḥ-plutau
na vivāsasam ātmānaṁ
vijānītaḥ sudurmadau
ato ’rhataḥ sthāvaratāṁ
syātāṁ naivaṁ yathā punaḥ
smṛtiḥ syān mat-prasādena
tatrāpi mad-anugrahāt
vāsudevasya sānnidhyaṁ
labdhvā divya-śarac-chate
vṛtte svarlokatāṁ bhūyo
labdha-bhaktī bhaviṣyataḥ

Synonyma

yat — protože; imau — tito dva mladí polobozi; loka-pālasya — velkého poloboha Kuvery; putrau — narození jako synové; bhūtvā — v tomto postavení (neměli takto jednat); tamaḥ-plutau — natolik pohrouženi v kvalitě temna; na — ne; vivāsasam — bez jediného kusu oděvu, zcela nahá; ātmānam — jejich těla; vijānītaḥ — věděli, že jsou nazí; su-durmadau — jelikož hluboce poklesli kvůli falešné pýše; ataḥ — proto; arhataḥ — zaslouží si; sthāvaratām — nehybnost, jíž jsou postiženy stromy; syātām — mohou se stát; na — ne; evam — tak; yathā — jako; punaḥ — znovu; smṛtiḥ — paměť; syāt — nechť trvá; mat-prasādena — mou milostí; tatra api — navíc; mat-anugrahāt — díky mému zvláštnímu požehnání; vāsudevasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; sānnidhyam — osobní setkání, tváří v tvář; labdhvā — když získají; divya-śarat-śate vṛtte — po uplynutí sta let polobohů; svarlokatām — touha žít v nebeském světě; bhūyaḥ — opět; labdha-bhaktī — poté, co obnoví své přirozené postavení v oddané službě; bhaviṣyataḥ — stane se.

Překlad

“Tito dva mladíci, Nalakūvara a Maṇigrīva, mají to štěstí, že jsou syny velkého poloboha Kuvery, ale kvůli nemístné pýše a šílenství, které se jich zmocnily následkem pití alkoholu, natolik poklesli, že jsou nazí, a ani o tom nevědí. A protože žijí jako stromy (neboť stromy jsou nahé, ale nemají rozvinuté vědomí), měli by dostat těla stromů. To pro ně bude správný trest. Nicméně i potom, co se stanou stromy, a dokud nebudou vysvobozeni, si budou mou milostí pamatovat své minulé hříšné činy. Navíc budou moci díky mému zvláštnímu požehnání po uplynutí sta let polobohů spatřit tváří v tvář Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudevu, a tak obnovit své pravé postavení oddaných.”

Význam

Strom nemá rozvinuté vědomí; při kácení necítí téměř žádnou bolest. Nārada Muni však chtěl, aby vědomí Nalakūvary a Maṇigrīvy zůstalo zachováno, aby ani poté, co budou vysvobozeni z těl stromů, nezapomněli na okolnosti, za kterých byli potrestáni. Dále jim udělil zvláštní požehnání, aby mohli po vysvobození spatřit Kṛṣṇu ve Vṛndāvanu, a tak probudit svou spící bhakti.

Každému dni polobohů ve vyšší planetární soustavě odpovídá šest měsíců našeho času. I když polobozi ve vyšším planetárním systému lpí na hmotném požitku, jsou všichni oddaní, a proto se jim také říká polobozi. Existují dva druhy osob-devové a asurové. Asurové zapomínají na svůj vztah s Kṛṣṇou (āsuraṁ bhāvaṁ āśritāḥ), zatímco devové nikoliv.

dvau bhūta-sargau loke 'smin
daiva āsura eva ca
viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva
āsuras tad-viparyayaḥ

(Padma Purāṇa)

Toto je rozdíl mezi čistým oddaným a oddaným na úrovni karma-miśra: čistý oddaný netouží po žádném hmotném požitku, zatímco smíšený oddaný se stává oddaným proto, aby si mohl prvotřídně užívat hmotného světa. Ten, kdo je v přímém styku s Nejvyšší Osobností Božství prostřednictvím oddané služby, zůstává čistý, nepoznamenaný hmotnými touhami (anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam).

Prostřednictvím karma-miśra-bhakti se živá bytost dostane do nebeského království, prostřednictvím jñāna-miśra-bhakti může splynout se září Brahmanu a prostřednictvím yoga-miśra-bhakti si dokáže uvědomovat všemocnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistá bhakti však nezávisí na karmě, jñāně či yoze, neboť sestává pouze z láskyplných výměn. Osvobození bhakty, jež se nenazývá pouze mukti, ale vimukti, tedy překonává ostatních pět druhů osvobození-sāyujya, sārūpya, sālokya, sārṣṭi a sāmīpya. Čistý oddaný je neustále zaměstnaný čistou službou (ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ bhaktir uttamā). Narodit se ve vyšší planetární soustavě jako polobůh je pro oddaného příležitostí se ještě více očistit a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nārada Muni dal svým takzvaným prokletím Nalakūvarovi a Maṇigrīvovi nepřímo tu nejlepší příležitost.

Verš

śrī-śuka uvāca
evam uktvā sa devarṣir
gato nārāyaṇāśramam
nalakūvara-maṇigrīvāv
āsatur yamalārjunau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī hovořil dále; evam uktvā — když toto pravil; saḥ — on; devarṣiḥ — největší světec, Nārada; gataḥ — odešel; nārāyaṇa-āśramam — do svého āśramu, zvaného Nārāyaṇa-āśram; nalakūvara — Nalakūvara; maṇigrīvau — a Maṇigrīva; āsatuḥ — zůstali tam, aby se z nich staly; yamala-arjunau — dva arjunové stromy.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co velký světec, Devarṣi Nārada, takto promluvil, vrátil se do svého āśramu zvaného Nārāyaṇa-āśram a Nalakūvara a Maṇigrīva se stali dvěma arjunovými stromy.

Význam

Arjunové stromy je dodnes možné najít v mnoha lesích a kardiologové používají jejich kůru k přípravě léků na srdeční potíže. To znamená, že i když jsou to stromy, jsou obtěžovány tím, že je z nich loupána kůra pro lékařské účely.

Verš

ṛṣer bhāgavata-mukhyasya
satyaṁ kartuṁ vaco hariḥ
jagāma śanakais tatra
yatrāstāṁ yamalārjunau

Synonyma

ṛṣeḥ — velkého mudrce a světce Nārady; bhāgavata-mukhyasya — nejpřednějšího ze všech oddaných; satyam — pravdivá; kartum — aby dokázal; vacaḥ — jeho slova; hariḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; jagāma — vydal se tam; śanakaiḥ — velmi pomalu; tatra — tam; yatra — na místo, kde; āstām — byly; yamala-arjunau — dva arjunové stromy.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, chtěl dokázat pravdivost slov největšího oddaného, Nārady. Vydal se proto pomalu na místo, kde tyto dva arjunové stromy stály.

Verš

devarṣir me priyatamo
yad imau dhanadātmajau
tat tathā sādhayiṣyāmi
yad gītaṁ tan mahātmanā

Synonyma

devarṣiḥ — velký světec Devarṣi Nārada; me — Můj; priya-tamaḥ — nejmilejší oddaný; yat — ačkoliv; imau — tito dva (Nalakūvara a Maṇigrīva); dhanada-ātmajau — narození bohatému otci a neoddaní; tat — slova Devarṣiho; tathā — právě tak; sādhayiṣyāmi — vykonám (jelikož on chtěl, abych se setkal s yamala-arjunovými stromy, učiním tak); yat gītam — jak již bylo řečeno; tat — to; mahātmanā — Nāradou Munim.

Překlad

“I když jsou tito dva mladí muži synové velice bohatého Kuvery a já s nimi nemám co do činění, Devarṣi Nārada je Můj milovaný a milující oddaný, a jelikož si přál, abych se s nimi setkal tváří v tvář, musím to pro jejich osvobození udělat.”

Význam

Nalakūvara a Maṇigrīva se ve skutečnosti nikterak nezasloužili o oddanou službu, ani o to, vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář, neboť taková příležitost není vůbec běžná. Není pravda, že když je někdo bohatý, učený nebo se narodil v urozené rodině, bude proto moci spatřit Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. To není možné. V tomto případě však chtěl Nejvyšší Pán naplnit slova svého milého oddaného Nārady Muniho, který si přál, aby Nalakūvara a Maṇigrīva viděli Vāsudevu tváří v tvář. Ten, kdo se namísto přímých žádostí o požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství snaží získat přízeň Pánova oddaného, bude brzy úspěšný. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura proto doporučoval: vaiṣṇava ṭhākura tomāra kukkura bhuliyā jānaha more, kṛṣṇa se tomāra kṛṣṇa dite pāra. Člověk si má přát být jako pes vzorně poslouchající oddaného. Oddaný má Kṛṣṇu ve svých rukách. Adurlabham ātma-bhaktau. Bez požehnání oddaného tedy nikdo nemůže navázat přímý styk s Kṛṣṇou, natož pak aby Mu sloužil. Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra payeche kebā-nikdo se nemůže vysvobodit z hmotného života, dokud se nestane služebníkem čistého oddaného. V naší gauḍīya-vaiṣṇavské společnosti, kráčející ve stopách Rūpy Gosvāmīho, je tedy naší první starostí vyhledat útočiště u pravého duchovního mistra (ādau gurv-āśrayaḥ).

Verš

ity antareṇārjunayoḥ
kṛṣṇas tu yamayor yayau
ātma-nirveśa-mātreṇa
tiryag-gatam ulūkhalam

Synonyma

iti — když se takto rozhodl; antareṇa — mezi; arjunayoḥ — dva arjunové stromy; kṛṣṇaḥ tu — Pán Kṛṣṇa; yamayoḥ yayau — vstoupil mezi dva stromy; ātma-nirveśa-mātreṇa — když procházel (mezi těmito dvěma stromy); tiryak — vzpříčený; gatam — stal se; ulūkhalam — velký hmoždíř na drcení koření.

Překlad

Kṛṣṇa brzy poté, co takto promluvil, vstoupil mezi dva arjunové stromy, a tak se velký hmoždíř, k němuž byl přivázán, převrátil a vzpříčil mezi nimi.

Verš

bālena niṣkarṣayatānvag ulūkhalaṁ tad
dāmodareṇa tarasotkalitāṅghri-bandhau
niṣpetatuḥ parama-vikramitātivepa-
skandha-pravāla-viṭapau kṛta-caṇḍa-śabdau

Synonyma

bālena — chlapcem Kṛṣṇou; niṣkarṣayatā — jenž táhl; anvak — tažený Kṛṣṇou; ulūkhalam — dřevěný hmoždíř; tat — ten; dāma-udareṇa — Kṛṣṇou, jenž měl provaz uvázaný kolem břicha; tarasā — velkou silou; utkalita — vyvrácené; aṅghri-bandhau — kořeny obou stromů; niṣpetatuḥ — spadly na zem; parama-vikramita — působením svrchované moci; ati-vepa — mohutně se otřásající; skandha — kmen; pravāla — trsy listů; viṭapau — tyto dva stromy i se svými větvemi; kṛta — učinily; caṇḍa-śabdau — hrůzostrašný rachot.

Překlad

Jak za sebou chlapec Kṛṣṇa s velkou silou táhl dřevěný hmoždíř, který byl připoutaný k Jeho břichu, oba stromy vyvrátil z kořenů. Působením svrchované moci Nejvyšší Osoby se oba stromy se svými kmeny, listy a větvemi mohutně otřásly a s hlasitým rachotem spadly na zem.

Význam

Toto je Kṛṣṇova zábava známá jako dāmodara-līlā. Proto se Kṛṣṇovi říká také Dāmodara. V Hari-vamśe (2.7.35) je uvedeno:

sa ca tenaiva nāmnā tu
kṛṣṇo vai dāma-bandhanāt
goṣṭhe dāmodara iti
gopībhiḥ parigīyate

Verš

tatra śriyā paramayā kakubhaḥ sphurantau
siddhāv upetya kujayor iva jāta-vedāḥ
kṛṣṇaṁ praṇamya śirasākhila-loka-nāthaṁ
baddhāñjalī virajasāv idam ūcatuḥ sma

Synonyma

tatra — tam, právě na tom místě, kam oba arjunové stromy dopadly; śriyā — s krásou; paramayā — jedinečné; kakubhaḥ — všechny světové strany; sphurantau — ozařující; siddhau — dvě dokonalé osoby; upetya — poté vyšly; kujayoḥ — mezi oběma stromy; iva — jako; jāta-vedāḥ — zosobněný oheň; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; praṇamya — skládající poklony; śirasā — hlavou; akhila-loka-nātham — Nejvyšší Osobě, vládci všeho; baddha-añjalī — se sepjatýma rukama; virajasau — zcela očištěné od kvality nevědomosti; idam — následující slova; ūcatuḥ sma — pronesly.

Překlad

Právě na tom místě, kam arjunové stromy dopadly, z nich vyšly dvě dokonalé bytosti, jež vypadaly jako zosobněný oheň a svou krásou ozařovaly všechny světové strany. Se skloněnými hlavami složily Kṛṣṇovi poklony a se sepjatýma rukama pronesly následující slova.

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogiṁs
tvam ādyaḥ puruṣaḥ paraḥ
vyaktāvyaktam idaṁ viśvaṁ
rūpaṁ te brāhmaṇā viduḥ

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo, ó Pane Kṛṣṇo; mahā-yogin — ó vládce mystiky; tvam — Ty, vznešená osobnost; ādyaḥ — původní příčina všeho; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; paraḥ — nad tímto hmotným stvořením; vyakta-avyaktam — tento hmotný vesmírný projev, skládající se z příčiny a následku či hrubých a jemných podob; idam — tento; viśvam — celý svět; rūpam — podoba; te — Tvoje; brāhmaṇāḥ — učení brāhmaṇové; viduḥ — vědí.

Překlad

“Ó Pane Kṛṣṇo, ó Pane Kṛṣṇo, Tvůj mystický majestát je nepochopitelný! Jsi nejvyšší, původní osobou, příčinou všech příčin, bezprostřední i vzdálenou, a jsi nad tímto hmotným stvořením. Učení brāhmaṇové vědí (na základě védského tvrzení sarvaṁ khalv idaṁ brahma), že jsi vším a že tento vesmírný projev se svými hrubými a jemnými aspekty je Tvojí podobou.”

Význam

Dva polobozi, Nalakūvara a Maṇigrīva, díky své zachované paměti milostí Nārady chápali Kṛṣṇovu svrchovanost. Nyní přiznávají: “To, že máme být na základě požehnání Nārady Muniho vysvobozeni, byl jedině Tvůj plán. Jsi tedy největší mystik. Vše je ti známo-minulost, přítomnost i budoucnost. Tvůj plán byl tak pěkně vymyšlen, že my jsme zde sice stáli jako dva arjunové stromy, ale Ty ses objevil v podobě malého chlapce, abys nás vysvobodil. To vše jsi Ty sám nepochopitelným způsobem zařídil. Jelikož jsi Nejvyšší Osobou, můžeš udělat cokoliv.”

Verš

tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
dehāsv-ātmendriyeśvaraḥ
tvam eva kālo bhagavān
viṣṇur avyaya īśvaraḥ
tvaṁ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā
rajaḥ-sattva-tamomayī
tvam eva puruṣo ’dhyakṣaḥ
sarva-kṣetra-vikāra-vit

Synonyma

tvam — Ty, Pane; ekaḥ — jeden; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; deha — těla; asu — životní síly; ātma — duše; indriya — smyslů; īśvaraḥ — Nadduše, vládce; tvam — Ty, Pane; eva — jistě; kālaḥ — čas; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; viṣṇuḥ — všeprostupující; avyayaḥ — nezničitelný; īśvaraḥ — vládce; tvam — Ty, Pane; mahān — největší; prakṛtiḥ — vesmírný projev; sūkṣmā — subtilní; rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayī — skládající se ze tří kvalit přírody (vášně, dobra a nevědomosti); tvam eva — Ty, Pane, jsi zajisté; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; adhyakṣaḥ — vlastník; sarva-kṣetra — všech živých bytostí; vikāra-vit — znající neklidnou mysl.

Překlad

“Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všeho. Tělo, životní síla, ego a smysly každé živé bytosti jsi Ty sám. Jsi Nejvyšší Osoba, Viṣṇu, nezničitelný vládce. Jsi čas, bezprostřední příčina a hmotná příroda, skládající se ze tří kvalit; vášně, dobra a nevědomosti. Jsi původní příčinou tohoto hmotného projevu. Jsi Nadduše, a proto víš o všem, co se skrývá v hloubi srdce každé živé bytosti.”

Význam

Śrīpāda Madhvācārya cituje z Vāmana Purāṇy:

rūpyatvāt tu jagad rūpaṁ
viṣṇoḥ sākṣāt sukhātmakam
nitya-pūrṇaṁ samuddiṣṭaṁ
svarūpaṁ paramātmanaḥ

Verš

gṛhyamāṇais tvam agrāhyo
vikāraiḥ prākṛtair guṇaiḥ
ko nv ihārhati vijñātuṁ
prāk siddhaṁ guṇa-saṁvṛtaḥ

Synonyma

gṛhyamāṇaiḥ — pokládající tělo tvořené hmotnou přírodou za existující, jelikož je v danou viditelné; tvam — Ty; agrāhyaḥ — neuvězněný v těle tvořeném hmotnou přírodou; vikāraiḥ — znepokojený myslí; prākṛtaiḥ guṇaiḥ — hmotnými kvalitami přírody (sattva-guṇou, rajo-guṇou a tamo-guṇou); kaḥ — kdo; nu — potom; iha — v tomto hmotném světě; arhati — kdo může; vijñātum — znát; prāk siddham — to, co existovalo před stvořením; guṇa-saṁvṛtaḥ — kvůli pokrytí hmotnými kvalitami.

Překlad

“Ó Pane, Ty existuješ před stvořením. Kdo z těch, kdo jsou v tomto světě uvězněni tělem tvořeným hmotnými kvalitami, Tě tedy může znát?”

Význam

Je řečeno:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Kṛṣṇovo jméno, vlastnosti a podoba jsou Absolutní Pravda, jež existuje před stvořením. Jak tedy mohou ti, kdo jsou stvořeni-to znamená uvězněni v tělech tvořených hmotnými prvky-Kṛṣṇu dokonale poznat? To není možné. Ale: sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ-Kṛṣṇa se zjevuje těm, kdo se věnují oddané službě. To Pán rovněž potvrzuje v Bhagavad-gītě (18.55): bhaktyā mām abhijānāti. Méně inteligentní lidé s nedostatečným poznáním si někdy špatně vykládají dokonce i popisy Kṛṣṇy ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Nejlepším způsobem, jak Ho poznat, je tedy jednat s čistou oddaností. Čím více člověk v těchto činnostech pokročí, tím více bude schopen poznat Pána takového, jaký je. Kdyby bylo možné poznat Kṛṣṇu z hmotné úrovně, pak by Ho bylo možné pochopit při pohledu na cokoliv v tomto světě, jelikož Kṛṣṇa je vším (sarvaṁ khalv idaṁ brahma). To však možné není.

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Vše spočívá na Kṛṣṇovi a vše je Kṛṣṇa, ale osoby na hmotné úrovni si to nemohou uvědomit.

Verš

tasmai tubhyaṁ bhagavate
vāsudevāya vedhase
ātma-dyota-guṇaiś channa-
mahimne brahmaṇe namaḥ

Synonyma

tasmai — (jelikož Tě nelze poznat z hmotné úrovně, pouze skládáme poklony) Jemu; tubhyam — Tobě; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudevāya — Vāsudevovi, původu Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy; vedhase — původu stvoření; ātma-dyota-guṇaiḥ channa-mahimne — Tobě, jehož sláva je zakryta osobní energií; brahmaṇe — Nejvyššímu Brahmanu; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

“Ó Pane, jehož sláva je zakryta osobní energií, jsi Nejvyšší Osobnost Božství. Jsi Saṅkarṣaṇa, původ stvoření, a jsi Vāsudeva, původ catur-vyūhy. Jelikož jsi vším, a tedy Nejvyšším Brahmanem, pouze ti skládáme své uctivé poklony.”

Význam

Místo abychom se snažili Kṛṣṇu poznat do všech podrobností, uděláme lépe, když Mu složíme uctivé poklony, neboť je původem všeho a je vším. Jelikož jsme zahaleni hmotnými kvalitami přírody, je pro nás velice těžké Ho poznat, dokud se nám sám nevyjeví. Proto uděláme lépe, když uznáme, že je vším, a pokloníme se k Jeho lotosovým nohám.

Verš

yasyāvatārā jñāyante
śarīreṣv aśarīriṇaḥ
tais tair atulyātiśayair
vīryair dehiṣv asaṅgataiḥ
sa bhavān sarva-lokasya
bhavāya vibhavāya ca
avatīrṇo ’ṁśa-bhāgena
sāmprataṁ patir āśiṣām

Synonyma

yasya — jehož; avatārāḥ — různé inkarnace, jako například Matsya, Kūrma a Varāha; jñāyante — jsou předmětem spekulací; śarīreṣu — v různých tělech, různě viditelných; aśarīriṇaḥ — nejsou to obyčejná hmotná těla, ale všechna jsou transcendentální; taiḥ taiḥ — takovými tělesnými činnostmi; atulya — nesrovnatelnými; ati-śayaiḥ — nekonečnou; vīryaiḥ — silou a mocí; dehiṣu — ti, kdo mají hmotná těla; asaṅgataiḥ — činnosti, předvedené různými inkarnacemi, které nemohou vykonat; saḥ — tentýž Nejvyšší; bhavān — Ty, Pane; sarva-lokasya — každého; bhavāya — v zájmu povznesení; vibhavāya — v zájmu vysvobození; ca — a; avatīrṇaḥ — nyní ses zjevil; aṁśa-bhāgena — se všemi energiemi, s různými nedílnými částmi; sāmpratam — v současnosti; patiḥ āśiṣām — jsi Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všeho příznivého.

Překlad

“Zjevuješ se v tělech podobných tělům obyčejné ryby, želvy nebo kance a předvádíš činnosti, jež tyto bytosti nejsou schopny vykonat-neobyčejné, nesrovnatelné, transcendentální činnosti odhalující nekonečnou moc a sílu. Tato Tvoje těla tedy nejsou tvořena hmotnými prvky, ale jsou inkarnacemi Tvé Svrchované Osobnosti. Jsi tentýž Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který se nyní zjevil se všemi energiemi pro dobro všech živých bytostí v tomto hmotném světě.”

Význam

V Bhagavad-gītě (4.7-8) je uvedeno:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Kṛṣṇa se zjevuje jako inkarnace, když pravý duchovní život upadá a přibývá darebáků a zlodějů, kteří narušují řád světa. Méně inteligentní lidé, kteří nevědí, co je oddaná služba, bohužel nechápou Pánovy činnosti, a jelikož jsou to darebáci a nejnižší z lidí (na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ), prohlašují je za mytologii či výplody představivosti (kalpanā). Nechápou, že události, které popsal Vyāsadeva v Purāṇách a jiných śāstrách, nejsou vymyšlené, ale skutečné.

Kṛṣṇa zde svou úplnou, nekonečnou silou ukazuje, že je Nejvyšší Osobností Božství. I když byly oba stromy tak mohutné, že s nimi nedokázalo pohnout ani mnoho slonů, Kṛṣṇa jako dítě projevil tak neobyčejnou sílu, že s velkým rachotem spadly na zem. Kṛṣṇa od samého počátku dokazoval, že je Nejvyšší Osobností Božství, když zabil Pūtanu, Śakatāsuru a Tṛṇāvartāsuru, způsobil pád stromů a ve svých ústech ukázal celý vesmír. Nejnižší z lidí (mūḍhové) to kvůli svému hříšnému jednání nemohou pochopit, ale oddaní to beze všech pochybností přijímají. V tom spočívá rozdíl mezi oddaným a neoddaným.

Verš

namaḥ parama-kalyāṇa
namaḥ parama-maṅgala
vāsudevāya śāntāya
yadūnāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — proto skládáme uctivé poklony; parama-kalyāṇa — Ty jsi svrchovaně příznivý; namaḥ — s úctou se Ti klaníme; parama-maṅgala — vše, co děláš, je dobré; vāsudevāya — původní Osobnosti Božství, Vāsudevovi; śāntāya — nejklidnějšímu; yadūnām — yaduovské dynastie; pataye — vládci; namaḥ — skládáme Ti uctivé poklony.

Překlad

“Ó svrchovaně příznivý Pane, s úctou se klaníme Tobě, který jsi nejvyšším dobrem. Ó slavný potomku a vládce yaduovské dynastie, ó synu Vasudevy, ó nejklidnější, klaníme se Tvým lotosovým nohám.”

Význam

Výraz parama-kalyāṇa je významný, neboť Kṛṣṇa se ve všech svých inkarnacích zjevuje proto, aby poskytl ochranu sādhuům (paritrāṇāya sādhūnām). Sādhuové, světci či oddaní, jsou neustále obtěžováni neoddanými a Kṛṣṇa se zjevuje ve svých inkarnacích, aby jim přinesl úlevu. To je Jeho prvořadý zájem. Když studujeme Kṛṣṇův život, zjišťujeme, že jeho velkou část strávil zabíjením jednoho démona za druhým.

Verš

anujānīhi nau bhūmaṁs
tavānucara-kiṅkarau
darśanaṁ nau bhagavata
ṛṣer āsīd anugrahāt

Synonyma

anujānīhi — můžeme-li; nau — my; bhūman — ó největší vesmírná podobo; tava anucara-kiṅkarau — jelikož jsme služebníky Tvého nejdůvěrnějšího oddaného, Nārady Muniho; darśanam — vidět osobně; nau — nás; bhagavataḥ — Tebe, Nejvyšší Osobnosti Božství; ṛṣeḥ — velkého světce Nārady; āsīt — bylo (v podobě prokletí); anugrahāt — díky milosti.

Překlad

“Ó nejvyšší podobo, jsme vždy služebníky Tvých služebníků, zvláště Nārady Muniho. Dovol nám nyní odejít do svého domova. Jedině Nāradovou milostí jsme Tě mohli spatřit tváří v tvář.”

Význam

Nikdo nemůže poznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, dokud není vysvobozen či požehnán oddaným. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. Podle tohoto verše z Bhagavad-gīty (7.3) je mnoho siddhů či yogīnů, kteří Kṛṣṇu nemohou poznat a jejich poznání o Něm je mylné. Pokud však člověk přijme útočiště u oddaného, který přichází v Nāradově parampaře (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ), pak je schopen pochopit, kdo je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto věku jsou propagovány mnohé pseudoinkarnace jen proto, že předvádějí nějaké triky, ale nikdo kromě osob, které slouží Nāradovi a jiným Kṛṣṇovým služebníkům, nedokáže poznat, kdo je Bůh a kdo není. To potvrzuje Narottama dāsa Ṭhākura. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra payeche kebā-nikdo není osvobozen z hmotného života, dokud nezíská přízeň vaiṣṇavy. Nikdy se nedozví, jaká je skutečnost, ať už pomocí spekulace nebo jakýchkoliv jiných tělesných či mentálních cviků.

Verš

vāṇī guṇānukathane śravaṇau kathāyāṁ
hastau ca karmasu manas tava pādayor naḥ
smṛtyāṁ śiras tava nivāsa-jagat-praṇāme
dṛṣṭiḥ satāṁ darśane ’stu bhavat-tanūnām

Synonyma

vāṇī — slova, řeč; guṇa-anukathane — neustále zaměstnaná rozmlouváním o Tvých zábavách; śravaṇau — ucho či sluch; kathāyām — hovory o Tobě a Tvých zábavách; hastau — ruce a nohy a ostatní smysly; ca — také; karmasu — jejich zaměstnání v naplňování Tvé mise; manaḥ — mysl; tava — Tvoje; pādayoḥ — na Tvé lotosové nohy; naḥ — naše; smṛtyām — neustálým vzpomínáním při meditaci; śiraḥ — hlava; tava — Tvoje; nivāsa-jagat-praṇāme — jelikož jsi všeprostupující, jsi vším a naše hlavy by se měly klanět a nehledat požitek; dṛṣṭiḥ — zrak; satām — vaiṣṇavů; darśane — ve shlížení; astu — nechť jsou všechny takto zaměstnány; bhavat-tanūnām — kteří se od Tebe neliší.

Překlad

“Od nynějška nechť všechna naše slova popisují Tvé zábavy, nechť naše uši naslouchají o Tvé slávě, nechť naše ruce, nohy a ostatní smysly vykonávají činnosti, které Ti přinášejí radost, a nechť naše mysli neustále přemítají o Tvých lotosových nohách. Nechť se naše hlavy klaní všemu v tomto světě, neboť všechny věci jsou také Tvé různé podoby, a nechť naše oči hledí na vaiṣṇavy, kteří se od Tebe neliší.”

Význam

Zde je popsán způsob, jak poznat Nejvyšší Osobnost Božství-bhakti.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

(Bhāg. 7.5.23)

Vše má být použito ve službě Pánu. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Nārada-pañcarātra). Vše-mysl, tělo a všechny smyslové orgány-má sloužit Kṛṣṇovi. Tomu je třeba se učit od zkušených oddaných, jako je Nārada, Svayambhū a Śambhu. To je ten pravý proces. Nemůžeme si vymýšlet vlastní způsoby poznání Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť není pravda, že vše, co si člověk vymyslí, ho přivede k poznání Boha. Toto tvrzení-yata mata, tata patha-je pošetilé. Kṛṣṇa říká: bhaktyāham ekayā grāhyaḥ-“Mohu být poznán jedině prostřednictvím činností v rámci bhakti.” (Bhāg. 11.14.21) To se nazývá ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanam-být neustále zaměstnán službou Pánu s příznivým postojem.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ saṅkīrtitas tābhyāṁ
bhagavān gokuleśvaraḥ
dāmnā colūkhale baddhaḥ
prahasann āha guhyakau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval; ittham — takto, jak bylo uvedeno; saṅkīrtitaḥ — oslavován a veleben; tābhyām — dvěma mladými polobohy; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; gokula-īśvaraḥ — Pán Gokuly (jelikož je sarva-loka-maheśvara); dāmnā — provazem; ca — také; ulūkhale — k dřevěnému hmoždíři; baddhaḥ — připoutaný; prahasan — usmívající se; āha — pravil; guhyakau — dvěma mladým polobohům.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto se dva mladí polobozi modlili k Nejvyšší Osobnosti Božství. I když je Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Bůh, Pánem všech a je jistě také Gokuleśvarou, Pánem Gokuly, provazem gopī byl připoután k dřevěnému hmoždíři, a proto se širokým úsměvem pronesl k synům Kuvery následující slova.

Význam

Kṛṣṇa se usmíval, protože si v duchu myslel: “Tito dva mladí polobozi poklesli z vyšší planetární soustavy na tuto planetu a Já jsem je vysvobodil z otroctví, kdy museli po dlouhou dobu stát jako stromy, ale co se Mě týče, jsem spoután provazy gopī a vystaven jejich trestům.” Jinými slovy, Kṛṣṇa se nechává kárat a spoutat gopīmi kvůli jejich čisté lásce a náklonnosti, které si zaslouží, aby je oddaný mnoha způsoby velebil.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
jñātaṁ mama puraivaitad
ṛṣiṇā karuṇātmanā
yac chrī-madāndhayor vāgbhir
vibhraṁśo ’nugrahaḥ kṛtaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; jñātam — vše je známo; mama — Mně; purā — v minulosti; eva — jistě; etat — tato událost; ṛṣiṇā — způsobená velkým mudrcem Nāradou; karuṇā-ātmanā — jelikož k vám byl velice laskavý; yat — co; śrī-mada-andhayoḥ — kteří jste začali bláznit po hmotném bohatství, a tak jste oslepli; vāgbhiḥ — následkem slov či prokletí; vibhraṁśaḥ — poklesli jste z nebeské planety, abyste se tady stali arjunovými stromy; anugrahaḥ kṛtaḥ — tím vám prokázal velké dobrodiní.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: “Velký světec Nārada Muni je nesmírně milostivý. Svým prokletím vám oběma prokázal to největší dobrodiní, neboť jste byli posedlí touhou po hmotném bohatství, a tak jste oslepli. I když jste poklesli z vyšší planety Svargaloky a stali se stromy, dostali jste od něho velké požehnání. Já jsem o všem, co se stalo, věděl od samého začátku.”

Význam

Nejvyšší Pán nyní potvrzuje, že i kletbu oddaného je třeba považovat za milost. Kṛṣṇa, Bůh, je všedobrý a vaiṣṇava také. Vše, co dělá, je dobré pro každého. To je vysvětleno v následujícím verši.

Verš

sādhūnāṁ sama-cittānāṁ
sutarāṁ mat-kṛtātmanām
darśanān no bhaved bandhaḥ
puṁso ’kṣṇoḥ savitur yathā

Synonyma

sādhūnām — oddaných; sama-cittānām — kteří jsou nakloněni všem stejně; sutarām — nesmírně, zcela; mat-kṛta-ātmanām — těch, kdo jsou plně odevzdaní a odhodlaní Mi sloužit; darśanāt — pouhým shlédnutím; no bhavet bandhaḥ — vysvobození ze všech hmotných pout; puṁsaḥ — osoby; akṣṇoḥ — očí; savituḥ yathā — jako stát čelem ke slunci.

Překlad

“Když člověk stojí čelem ke slunci, nemá před očima žádnou temnotu. Když stane tváří v tvář sādhuovi, oddanému, který je plně odhodlaný a odevzdaný Nejvyšší Osobnosti Božství, je zbaven všech hmotných pout.”

Význam

Caitanya Mahāprabhu prohlásil (Cc. Madhya 22.54):

’sādhu-saṅga,' ’sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

Pokud se někdo shodou okolností setká se sādhuem, oddaným, jeho život se okamžitě stává úspěšným a bude vysvobozen z hmotných pout. Je možné vznést námitku, že někdo snad přijme sādhua s velkou úctou, ale někdo jiný mu takovou úctu projevovat nemusí. Sādhu však přistupuje vždy ke všem stejně. Jelikož je čistým oddaným, je neustále připraven dávat vědomí Kṛṣṇy všem bez rozdílu. Ten, kdo spatří sādhua, získává přirozeně vysvobození. Nicméně ti, kdo se chovají příliš urážlivě, kdo se dopouštějí vaiṣṇava-aparādhy neboli přestupků vůči sādhuovi, si budou muset ještě nějaký čas počkat, než se napraví. To je zde také ukázáno.

Verš

tad gacchataṁ mat-paramau
nalakūvara sādanam
sañjāto mayi bhāvo vām
īpsitaḥ paramo ’bhavaḥ

Synonyma

tat gacchatam — nyní se můžete oba vrátit; mat-paramau — přijímající Mě za nejvyšší cíl života; nalakūvara — ó Nalakūvaro a Maṇigrīvo; sādanam — do svého domova; sañjātaḥ — nasyceni; mayi — Mně; bhāvaḥ — oddanou službou; vām — vámi; īpsitaḥ — jež byla vytoužena; paramaḥ — nejvyšší, neustále zaměstnávající všechny smysly; abhavaḥ — z níž se neklesá do hmotné existence.

Překlad

“Ó Nalakūvaro a Maṇigrīvo, nyní se můžete oba vrátit domů. Jelikož chcete být stále pohrouženi v oddané službě Mně, splní se vám vaše touha vyvinout lásku ke Mně a již nikdy z této úrovně nepoklesnete.”

Význam

Nejvyšší dokonalostí života je dospět na úroveň oddané služby a vždy jednat jako oddaný. Nalakūvara a Maṇigrīva to pochopili a přáli si této úrovně dosáhnout a Nejvyšší Pán jim požehnal splněním jejich transcendentální touhy.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktau tau parikramya
praṇamya ca punaḥ punaḥ
baddholūkhalam āmantrya
jagmatur diśam uttarām

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti uktau — když dostali od Nejvyšší Osobnosti Božství tyto pokyny; tau — Nalakūvara a Maṇigrīva; parikramya — obešli; praṇamya — poklonili se; ca — také; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; baddha-ulūkhalam āmantrya — poté, co si vyžádali svolení Nejvyššího Pána, jenž byl připoután k dřevěnému hmoždíři; jagmatuḥ — odebrali se; diśam uttarām — na sever, do svých sídel.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství Pán Kṛṣṇa, jenž byl připoután k dřevěnému hmoždíři, k oběma polobohům takto promluvil, uctivě Ho obešli a složili Mu poklony. S Jeho svolením se pak vrátili do svých domovů.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Vysvobození yamala-arjunových stromů”.