Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.20-22

Verš

yad imau loka-pālasya
putrau bhūtvā tamaḥ-plutau
na vivāsasam ātmānaṁ
vijānītaḥ sudurmadau
ato ’rhataḥ sthāvaratāṁ
syātāṁ naivaṁ yathā punaḥ
smṛtiḥ syān mat-prasādena
tatrāpi mad-anugrahāt
vāsudevasya sānnidhyaṁ
labdhvā divya-śarac-chate
vṛtte svarlokatāṁ bhūyo
labdha-bhaktī bhaviṣyataḥ

Synonyma

yat — protože; imau — tito dva mladí polobozi; loka-pālasya — velkého poloboha Kuvery; putrau — narození jako synové; bhūtvā — v tomto postavení (neměli takto jednat); tamaḥ-plutau — natolik pohrouženi v kvalitě temna; na — ne; vivāsasam — bez jediného kusu oděvu, zcela nahá; ātmānam — jejich těla; vijānītaḥ — věděli, že jsou nazí; su-durmadau — jelikož hluboce poklesli kvůli falešné pýše; ataḥ — proto; arhataḥ — zaslouží si; sthāvaratām — nehybnost, jíž jsou postiženy stromy; syātām — mohou se stát; na — ne; evam — tak; yathā — jako; punaḥ — znovu; smṛtiḥ — paměť; syāt — nechť trvá; mat-prasādena — mou milostí; tatra api — navíc; mat-anugrahāt — díky mému zvláštnímu požehnání; vāsudevasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; sānnidhyam — osobní setkání, tváří v tvář; labdhvā — když získají; divya-śarat-śate vṛtte — po uplynutí sta let polobohů; svarlokatām — touha žít v nebeském světě; bhūyaḥ — opět; labdha-bhaktī — poté, co obnoví své přirozené postavení v oddané službě; bhaviṣyataḥ — stane se.

Překlad

“Tito dva mladíci, Nalakūvara a Maṇigrīva, mají to štěstí, že jsou syny velkého poloboha Kuvery, ale kvůli nemístné pýše a šílenství, které se jich zmocnily následkem pití alkoholu, natolik poklesli, že jsou nazí, a ani o tom nevědí. A protože žijí jako stromy (neboť stromy jsou nahé, ale nemají rozvinuté vědomí), měli by dostat těla stromů. To pro ně bude správný trest. Nicméně i potom, co se stanou stromy, a dokud nebudou vysvobozeni, si budou mou milostí pamatovat své minulé hříšné činy. Navíc budou moci díky mému zvláštnímu požehnání po uplynutí sta let polobohů spatřit tváří v tvář Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudevu, a tak obnovit své pravé postavení oddaných.”

Význam

Strom nemá rozvinuté vědomí; při kácení necítí téměř žádnou bolest. Nārada Muni však chtěl, aby vědomí Nalakūvary a Maṇigrīvy zůstalo zachováno, aby ani poté, co budou vysvobozeni z těl stromů, nezapomněli na okolnosti, za kterých byli potrestáni. Dále jim udělil zvláštní požehnání, aby mohli po vysvobození spatřit Kṛṣṇu ve Vṛndāvanu, a tak probudit svou spící bhakti.

Každému dni polobohů ve vyšší planetární soustavě odpovídá šest měsíců našeho času. I když polobozi ve vyšším planetárním systému lpí na hmotném požitku, jsou všichni oddaní, a proto se jim také říká polobozi. Existují dva druhy osob-devové a asurové. Asurové zapomínají na svůj vztah s Kṛṣṇou (āsuraṁ bhāvaṁ āśritāḥ), zatímco devové nikoliv.

dvau bhūta-sargau loke 'smin
daiva āsura eva ca
viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva
āsuras tad-viparyayaḥ

(Padma Purāṇa)

Toto je rozdíl mezi čistým oddaným a oddaným na úrovni karma-miśra: čistý oddaný netouží po žádném hmotném požitku, zatímco smíšený oddaný se stává oddaným proto, aby si mohl prvotřídně užívat hmotného světa. Ten, kdo je v přímém styku s Nejvyšší Osobností Božství prostřednictvím oddané služby, zůstává čistý, nepoznamenaný hmotnými touhami (anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam).

Prostřednictvím karma-miśra-bhakti se živá bytost dostane do nebeského království, prostřednictvím jñāna-miśra-bhakti může splynout se září Brahmanu a prostřednictvím yoga-miśra-bhakti si dokáže uvědomovat všemocnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistá bhakti však nezávisí na karmě, jñāně či yoze, neboť sestává pouze z láskyplných výměn. Osvobození bhakty, jež se nenazývá pouze mukti, ale vimukti, tedy překonává ostatních pět druhů osvobození-sāyujya, sārūpya, sālokya, sārṣṭi a sāmīpya. Čistý oddaný je neustále zaměstnaný čistou službou (ānukulyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ bhaktir uttamā). Narodit se ve vyšší planetární soustavě jako polobůh je pro oddaného příležitostí se ještě více očistit a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nārada Muni dal svým takzvaným prokletím Nalakūvarovi a Maṇigrīvovi nepřímo tu nejlepší příležitost.