Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.39

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ saṅkīrtitas tābhyāṁ
bhagavān gokuleśvaraḥ
dāmnā colūkhale baddhaḥ
prahasann āha guhyakau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval; ittham — takto, jak bylo uvedeno; saṅkīrtitaḥ — oslavován a veleben; tābhyām — dvěma mladými polobohy; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; gokula-īśvaraḥ — Pán Gokuly (jelikož je sarva-loka-maheśvara); dāmnā — provazem; ca — také; ulūkhale — k dřevěnému hmoždíři; baddhaḥ — připoutaný; prahasan — usmívající se; āha — pravil; guhyakau — dvěma mladým polobohům.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto se dva mladí polobozi modlili k Nejvyšší Osobnosti Božství. I když je Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Bůh, Pánem všech a je jistě také Gokuleśvarou, Pánem Gokuly, provazem gopī byl připoután k dřevěnému hmoždíři, a proto se širokým úsměvem pronesl k synům Kuvery následující slova.

Význam

Kṛṣṇa se usmíval, protože si v duchu myslel: “Tito dva mladí polobozi poklesli z vyšší planetární soustavy na tuto planetu a Já jsem je vysvobodil z otroctví, kdy museli po dlouhou dobu stát jako stromy, ale co se Mě týče, jsem spoután provazy gopī a vystaven jejich trestům.” Jinými slovy, Kṛṣṇa se nechává kárat a spoutat gopīmi kvůli jejich čisté lásce a náklonnosti, které si zaslouží, aby je oddaný mnoha způsoby velebil.