Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pánův pokus jít do Vrindávanu

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi předkládá následující shrnutí této kapitoly. Když chtěl jít Śrī Caitanya Mahāprabhu do Vrindávanu, Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nepřímo vytvářeli mnoho překážek. Potom nastala doba, kdy všichni oddaní z Bengálska potřetí navštívili Džagannáth Purí. Tentokrát s sebou všechny ženy vaiṣṇavů přinesly mnoho druhů jídel se záměrem předložit v Džagannáth Purí Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi pozvání. Jakmile oddaní přišli, Caitanya Mahāprabhu jim poslal požehnání v podobě girland. Toho roku se také čistil Guṇḍicin chrám a po skončení období Cāturmāsyi se všichni oddaní vrátili do svých domovů v Bengálsku. Caitanya Mahāprabhu zakázal Nityānandovi Prabhuovi navštěvovat Níláčalu každý rok a na dotazy obyvatel Kulína-grámu znovu zopakoval znaky vaiṣṇavy. Do Džagannáth Purí přišel také Vidyānidhi a zhlédl slavnost Oḍana-ṣaṣṭhī. Když se oddaní s Pánem rozloučili, Pán byl odhodlaný jít do Vrindávanu a na Vijaya-daśamī se vydal na cestu.

Mahārāja Pratāparudra zařídil pro cestu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do Vrindávanu mnoho potřebných věcí. Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Haricandana šli s Pánem i potom, co překročil řeku Čitrótpala. Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Gadādhara Paṇḍita, aby se vrátil do Níláčaly, Džagannáth Purí, avšak ten Ho neposlechl. V Kataku Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu požádal Gadādhara Paṇḍita, aby se vrátil do Níláčaly, a v Bhadraku se rozloučil s Rāmānandou Rāyem. Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu překročil hranice státu Urísa a do Pániháti připlul lodí. Nato navštívil dům Rāghavy Paṇḍita a odtamtud šel do Kumárhatty a nakonec do Kuliji, kde odpustil mnoha provinilcům. Odtud šel do Rámakéli, kde se setkal se Śrī Rūpou a Sanātanou a přijal je jako své hlavní žáky. Po návratu z Rámakéli potkal Raghunātha dāse, a když jej poučil, poslal ho zpátky domů. Nakonec se Pán vrátil do Níláčaly a začal plánovat cestu do Vrindávanu bez doprovodu.

Text 1:
Mrak známý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu nektarem svého pohledu zaléval vodou zahradu zvanou Gaudadéš, čímž oživil lidi, kteří byli jako rostliny spalované lesním požárem hmotné existence.
Text 2:
Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!
Text 3:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl jít do Vrindávanu. Jakmile se to dozvěděl Mahārāja Pratāparudra, byl velice mrzutý.
Text 4:
Král proto zavolal Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu a Rāmānandu Rāye a s pokorou k nim promluvil.
Text 5:
Pratāparudra Mahārāja řekl: „Snažte se prosím udržet Śrī Caitanyu Mahāprabhua zde v Džagannáth Purí, protože On teď přemýšlí o tom, že půjde jinam.“
Text 6:
„Bez Śrī Caitanyi Mahāprabhua mě toto království netěší. Snažte se proto prosím vymyslet něco, co by zde Pána udrželo.“
Text 7:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom radil s Rāmānandou Rāyem a Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a prohlásil: „Půjdu do Vrindávanu.“
Text 8:
Rāmānanda Rāya i Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pána požádali, aby se nejprve zúčastnil slavnosti Ratha-yātrā. Pak bude moci jít do Vrindávanu, až nastane měsíc Kārtik.
Text 9:
Když však přišel měsíc Kārtik, oba Pánu řekli: „Nyní je velmi chladno. Bude lepší počkat na slavnost Dola-yātrā a jít až potom. Tak to bude mnohem lepší.“
Text 10:
Oba tak kladli mnoho překážek, čímž nepřímo vyjadřovali, že nesouhlasí s Pánovým odchodem do Vrindávanu. Dělali to proto, že se báli odloučení od Něho.
Text 11:
I když je Pán zcela nezávislý a nikdo Jej nemůže zastavit, bez svolení svých oddaných přesto neodešel.
Text 12:
Třetí rok se pak všichni oddaní z Bengálska chtěli zase znovu vrátit do Džagannáth Purí.
Text 13:
Všichni bengálští oddaní se shromáždili okolo Advaity Ācāryi, který se s velkou radostí vydal na cestu do Džagannáth Purí, aby mohl vidět Śrī Caitanyu Mahāprabhua.
Text 14-15:
I když Nityānanda Prabhu dostal od Pána pokyn, aby zůstal v Bengálsku a šířil extatickou lásku k Bohu, šel také zhlédnout Caitanyu Mahāprabhua. Kdo je schopen pochopit extatickou lásku Nityānandy Prabhua?
Text 16-17:
Na cestu se vydali všichni obyvatelé Navadvípu včetně Ācāryaratny, Vidyānidhiho, Śrīvāse, Rāmāie, Vāsudevy, Murāriho, Govindy a jeho dvou bratrů a Rāghavy Paṇḍita, který s sebou vzal balíčky plné různých druhů jídel. Obyvatelé Kulína-grámu nesoucí hedvábné provazy také vyrazili na cestu.
Text 18:
Narahari a Śrī Raghunandana z vesnice Khanda a mnoho dalších oddaných se také vydalo na cestu. Kdo je všechny dokáže spočítat?
Text 19:
Śivānanda Sena měl skupinu na starosti a zařizoval placení mýtného. Staral se o všechny oddané a radostně s nimi cestoval.
Text 20:
Śivānanda Sena se staral o vše, co oddaní potřebovali. Zvláště zařizoval ubytování a také znal cesty v Uríse.
Text 21:
Toho roku šly Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit také manželky všech oddaných (ṭhākurāṇī). S Advaitou Ācāryou šla Sītādevī, matka Acyutānandy.
Text 22:
Śrīvāsa Paṇḍita s sebou vzal svoji ženu Mālinī a také Śivānandu Senu doprovázela jeho žena.
Text 23:
S velkou radostí je na cestě za Pánem doprovázel i Caitanya dāsa, syn Śivānandy Seny.
Text 24:
Na cestu se vydala i žena Candraśekhara (Ācāryaratny). Velikost Candraśekharovy lásky k Pánu nejsem schopen vyjádřit.
Text 25:
Manželky všech velkých oddaných s sebou pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua vzaly z domova různé druhy Jeho oblíbených jídel.
Text 26:
Jak již bylo řečeno, Śivānanda Sena se staral o vše potřebné pro celou skupinu. Zvláště upokojoval výběrčí mýtného a každému přiděloval místo na spaní.
Text 27:
Śivānanda Sena také všem oddaným zajišťoval jídlo a celou cestu se o ně staral. S pocity velkého štěstí tak šel do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.
Text 28:
Po příchodu do Remuny se všichni vydali navštívit Pána Gopīnātha. Advaita Ācārya tam v chrámu tančil a zpíval.
Text 29:
Všichni chrámoví kněží znali Śrī Nityānandu Prabhua z dřívějška, a tak přišli, aby Pánu projevili hlubokou úctu.
Text 30:
Tu noc zůstali všichni tito velcí oddaní v chrámu. Kněží přinesli dvanáct nádob se svařeným mlékem a postavili je před Pána Nityānandu Prabhua.
Text 31:
Nityānanda Prabhu rozdělil prasādam ze svařeného mléka všem, což zvětšilo jejich transcendentální blaženost.
Text 32:
Potom všichni hovořili o tom, jak Śrī Mādhavendra Purī instaloval Božstvo Gopāla a jak od něho Gopāla žebral santálové dřevo.
Text 33:
Byl to právě Gopīnātha, kdo pro Mādhavendru Purīho ukradl svařené mléko. Předtím o tom vyprávěl samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Text 34:
Ten samý příběh potom všem oddaným znovu vyprávěl Pán Nityānanda. Když oddaní vyslechli příběh podruhé, jejich transcendentální blaženost vzrostla.
Text 35:
Tak oddaní šli a šli, až došli do města Kataku, kde ten den zůstali a navštívili chrám Sākṣi-gopāla.
Text 36:
Když Nityānanda Prabhu popisoval všechny činnosti Sākṣi-gopāla, v myslích všech vaiṣṇavů sílila transcendentální blaženost.
Text 37:
Každý z nich v srdci velmi dychtil spatřit Caitanyu Mahāprabhua, a proto spěchali do Džagannáth Purí.
Text 38:
Když dorazili k mostu zvanému Átháranála, doslechl se o jejich příchodu Śrī Caitanya Mahāprabhu a poslal jim po Govindovi dvě girlandy.
Text 39:
Govinda dal girlandy Advaitovi Ācāryovi a Nityānandovi Prabhuovi a Ti z toho měli oba velkou radost.
Text 40:
Přímo na tom místě začali oba zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Za neustálého tančení tak přišli do Džagannáth Purí.
Text 41:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom poslal další girlandy po Svarūpovi Dāmodarovi a dalších osobních služebnících. A tak se vydali na cestu, vysláni synem matky Śacī.
Text 42:
U jezera Naréndra se Svarūpa Dāmodara a ostatní setkali s oddanými z Bengálska a dali jim girlandy od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 43:
Když oddaní konečně dospěli ke lví bráně, Śrī Caitanya Mahāprabhu o tom slyšel zprávu a šel je osobně přivítat.
Text 44:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom se všemi svými oddanými navštívil Pána Jagannātha a nakonec se v jejich doprovodu vrátil do svého obydlí.
Text 45:
Vāṇīnātha Rāya a Kāśī Miśra přinesli velké množství prasādam a Śrī Caitanya Mahāprabhu vše vlastní rukou rozdal a každého nakrmil.
Text 46:
Minulý rok měl každý své ubytování a to samé dostali k dispozici i tento rok. Tak si šli všichni odpočinout.
Text 47:
Oddaní tam zůstali nepřetržitě po čtyři měsíce a užívali si zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 48:
Když nadešel čas Ratha-yātry, stejně jako v minulém roce i tentokrát všichni umývali chrám Guṇḍici.
Text 49:
Obyvatelé Kulína-grámu darovali Pánu Jagannāthovi hedvábné provazy a stejně jako dříve tančili před Pánovým vozem.
Text 50:
Po velkém tančení odešli do nedaleké zahrady, aby si tam na břehu jezera odpočinuli.
Text 51:
Jeden služebník Pána Nityānandy, brāhmaṇa Kṛṣṇadāsa z Rádhadéše, byl velmi požehnaný.
Text 52:
Byl to právě Kṛṣṇadāsa, který naplnil velkou nádobu vodou a poléval s ní při koupeli Pána, který tím byl nadmíru potěšen.
Text 53:
Potom bylo přivezeno obrovské množství zbytků jídla obětovaného Pánu u Balagandi a Śrī Caitanya Mahāprabhu je spolu se všemi svými oddanými jedl.
Text 54:
Pán a všichni Jeho oddaní zhlédli, tak jako v předešlém roce, slavnosti Ratha-yātrā a Herā-pañcamī.
Text 55:
Advaita Ācārya pak pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Tato událost je spojená s průtrží mračen.
Text 56:
Všechny tyto epizody obšírně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Jednoho dne pak Pána pozval Śrīvāsa Ṭhākura.
Text 57:
Mālinīdevī, žena Śrīvāse Ṭhākura, uvařila veškeré druhy zeleniny, které měl Pán v oblibě. Oddaně se považovala za služku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale náklonnost k Němu chovala jako matka.
Text 58:
Śrī Caitanyu Mahāprabhua pravidelně zvali všichni hlavní oddaní, v čele s Candraśekharem (Ācāryaratnou).
Text 59:
Caitanya Mahāprabhu na konci čtvrtého měsíce Cāturmāsyi znovu každý den v ústraní hovořil s Nityānandou Prabhuem. Nikdo netušil, o čem si Ti dva povídali.
Text 60:
Śrīla Advaita Ācārya potom Caitanyovi Mahāprabhuovi něco naznačoval posunky a četl jakousi poezii, které nikdo nerozuměl.
Text 61:
Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl tvář Advaity Ācāryi, usmál se. Advaita Ācārya pochopil, že Pán návrh přijal, a začal tančit.
Text 62:
Nikdo nevěděl, o co Advaita Ācārya žádal nebo co Pán nařídil. Śrī Caitanya Mahāprabhu Ācāryu obejmul a rozloučil se s Ním.
Text 63:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Nityānandovi Prabhuovi: „Poslouchej prosím, ó svatý muži, o něco Tě teď požádám. Slib Mi laskavě, že to vykonáš.“
Text 64:
„Nechoď každý rok do Džagannáth Purí. Zůstaň v Bengálsku a splň Moji touhu.“
Text 65:
Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ty můžeš udělat to, co ani Já nedokážu. V celé Gaudadéši nenacházím nikoho jiného než Tebe, kdo by mohl splnit Mou misi.“
Text 66:
Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ó Pane, Ty jsi život a Já jsem tělo. Mezi tělem a životem samotným není rozdíl, ale život je důležitější než tělo.“
Text 67:
„Svou nepochopitelnou energií můžeš dělat, co se Ti zlíbí, a Já bez jakýchkoliv omezení dělám vše, co po Mně chceš.“
Text 68:
Śrī Caitanya Mahāprabhu Nityānandu Prabhua obejmul a rozloučil se s Ním. Potom se rozloučil se všemi ostatními oddanými.
Text 69:
Stejně jako minulý rok předložil jeden z obyvatel Kulína-grámu Pánovi žádost: „Řekni mi prosím, můj Pane, co je mou povinností a jak ji mám plnit.“
Text 70:
Pán odpověděl: „Měl bys sloužit Kṛṣṇovým služebníkům a neustále zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Když budeš dělat tyto dvě věci, velmi brzy získáš útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“
Text 71:
Onen obyvatel Kulína-grámu řekl: „Pověz mi prosím, kdo je opravdu vaiṣṇava a podle čeho se pozná.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, co má na mysli, a tak se usmál a odpověděl následovně:
Text 72:
„Ten, kdo neustále zpívá Pánovo svaté jméno, má být považován za prvotřídního vaiṣṇavu a tvou povinností je sloužit jeho lotosovým nohám.“
Text 73:
V dalším roce položili obyvatelé Kulína-grámu Pánovi stejnou otázku a Śrī Caitanya Mahāprabhu je znovu učil o různých druzích vaiṣṇavů.
Text 74:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prvotřídní vaiṣṇava je ten, kdo pouhou svou přítomností inspiruje druhé ke zpívání svatého jména Kṛṣṇy.“
Text 75:
Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu učil rozdíly mezi různými druhy vaiṣṇavů – vaiṣṇava, vaiṣṇavatara a vaiṣṇavatama. Obyvatelům Kulína-grámu tak postupně vysvětlil veškeré znaky vaiṣṇavy.
Text 76:
Nakonec se všichni vaiṣṇavové vrátili do Bengálska, ale Puṇḍarīka Vidyānidhi toho roku zůstal v Džagannáth Purí.
Text 77:
Svarūpa Dāmodara Gosvāmī měl s Puṇḍarīkou Vidyānidhim důvěrný přátelský vztah a v rozhovorech o Kṛṣṇovi byli oba na stejné úrovni.
Text 78:
Puṇḍarīka Vidyānidhi podruhé zasvětil Gadādhara Paṇḍita a v den Oḍana-ṣaṣṭhī zhlédl slavnostní obřad.
Text 79:
Když Puṇḍarīka Vidyānidhi viděl, že Pán Jagannātha dostal naškrobenou látku, trochu se mu to protivilo, což znečistilo jeho mysl.
Text 80:
Té noci přišli za Puṇḍarīkou Vidyānidhim bratři – Pán Jagannātha a Balarāma – a s úsměvem ho pohlavkovali.
Text 81:
I když mu z pohlavkování otekly tváře, Puṇḍarīka Vidyānidhi se v srdci radoval. Tuto událost obšírně popsal Ṭhākura Vṛndāvana dāsa.
Text 82:
Oddaní z Bengálska přicházeli a zůstávali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem každý rok, aby zhlédli slavnost Ratha-yātrā.
Text 83:
Události hodné pozornosti, které se odehrály během těchto let, popíši později.
Text 84:
Tak prožil Śrī Caitanya Mahāprabhu čtyři roky. První dva roky strávil na svých cestách jižní Indií.
Text 85:
Další dva roky chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu jít do Vrindávanu, ale kvůli manévrům Rāmānandy Rāye se Mu nepodařilo Džagannáth Purí opustit.
Text 86:
Pátý rok se oddaní z Bengálska přišli podívat na slavnost Ratha-yātrā. Tentokrát však po jejím zhlédnutí nezůstali, ale vrátili se do Bengálska.
Text 87:
Tehdy Śrī Caitanya Mahāprabhu předložil Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a Rāmānandovi Rāyovi určitý návrh. Obejmul je a promluvil sladkými slovy.
Text 88:
Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje touha jít do Vrindávanu nesmírně vzrostla. Kvůli vašim manévrům se mi tam minulé dva roky nepodařilo odejít.“
Text 89:
„Tentokrát už musím jít. Dáte Mi prosím svolení? Mimo vás dvou nemám jiné útočiště.“
Text 90:
„V Bengálsku mám dvě opory – svou matku a řeku Gangu. Obě jsou nesmírně milostivé.“
Text 91:
„Půjdu do Vrindávanu přes Bengálsko a navštívím svou matku i řeku Gangu. Dáte Mi k tomu oba své laskavé svolení?“
Text 92:
Když Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Rāmānanda Rāya slyšeli tato slova, zamysleli se nad tím, že nebylo vůbec správné Pána tolikrát podvést.
Text 93:
Oba řekli: „Nyní je období dešťů, takže se Ti bude špatně cestovat. Bude mnohem lepší, když s odchodem do Vrindávanu počkáš na Vijayā-daśamī.“
Text 94:
Śrī Caitanya Mahāprabhu byl nesmírně šťastný, že dostal jejich svolení. Počkal, až skončilo období dešťů, a potom se na Vijayā-daśamī vydal do Vrindávanu.
Text 95:
Pán shromáždil veškeré zbytky jídla Pána Jagannātha a také zbytky Pánovy masti kaḍāra, santálového dřeva i provazů a vše vzal s sebou.
Text 96:
Śrī Caitanya Mahāprabhu časně ráno požádal Pána Jagannātha o svolení a vydal se na cestu. Všichni oddaní z Urísy Ho následovali.
Text 97:
Caitanya Mahāprabhu velmi citlivě zakázal oddaným z Urísy jít za Ním. V doprovodu svých osobních společníků pak šel nejprve do Bhavánípuru.
Text 98:
Když Pán Caitanya došel do Bhavánípuru, dorazil tam na svém palankýnu Rāmānanda Rāya. Vāṇīnātha Rāya poslal Pánu velké množství prasādam.
Text 99:
Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal prasādam a zůstal tam přes noc. Časně ráno se vydal na cestu, až došel do Bhuvanéšvaru.
Text 100:
Po příchodu do Kataku zhlédl chrám Gopāla a místní brāhmaṇa jménem Svapneśvara Pána pozval na jídlo.
Text 101:
Rāmānanda Rāya pozval k jídlu všechny ostatní a Śrī Caitanya Mahāprabhu si odpočinul v zahradě před chrámem.
Text 102:
Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu odpočíval pod bakulovým stromem, Rāmānanda Rāya šel okamžitě za Mahārājem Pratāparudrou.
Text 103:
Králi udělalo velkou radost, když se dozvěděl tu novinu, a rychle se tam vydal. Jakmile Pána uviděl, padl na zem, aby se Mu poklonil.
Text 104:
Král přemožený láskou znovu a znovu vstával a padal k zemi. Jak přednášel modlitby, třáslo se mu celé tělo a z očí mu kanuly slzy.
Text 105:
Śrī Caitanyu Mahāprabhua králova oddanost velice potěšila, a proto vstal a obejmul ho.
Text 106:
Když Pán krále objal, král se znovu a znovu modlil a klaněl. Pánova milost tak králi vehnala do očí slzy, které pak omývaly Pánovo tělo.
Text 107:
Rāmānanda Rāya nakonec krále uklidnil a přiměl ho, aby se posadil. Pán mu pak udělil milost svým tělem, myslí i slovy.
Text 108:
Śrī Caitanya Mahāprabhu králi prokázal takovou milost, že od toho dne začal být známý jako Pratāparudra-santrātā neboli ten, kdo osvobodil Mahārāje Pratāparudru.
Text 109:
Všichni vládní úředníci Pánu také projevili úctu a syn matky Śacī se s nimi i s králem nakonec rozloučil.
Text 110:
Král potom vyšel ven a nechal napsat a poslat rozkazy pro vládní služebníky ve svém království.
Text 111:
Jeho nařízení znělo: „V každé vesnici postavte nové obytné domy a v pěti nebo sedmi nových domech uskladněte všemožné druhy jídel.“
Text 112:
„Osobně Pána do těchto nově postavených domů doveďte a dnem i nocí Mu služte s holí v ruce.“
Text 113:
Král nařídil Haricandanovi a Mardarājovi, dvěma ctihodným úředníkům, aby udělali vše potřebné pro vykonání těchto rozkazů.
Text 114-115:
Král jim také nařídil, aby zajistili novou loď a ponechali ji u břehu řeky. Kdekoliv se Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupe nebo překročí řeku, tam by měli vztyčit pamětní sloup a udělat z toho místa velké poutní místo. „Já se tam budu koupat,“ řekl král, „a také tam chci zemřít.“
Text 116:
Král pokračoval: „Ve vesnici zvané Čaturdvár postavte nové obytné budovy. Nyní se, Rāmānando, můžeš vrátit za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.“
Text 117:
Když se král dozvěděl, že ten večer Pán odchází, nechal okamžitě přivést několik slonů s malými stany na zádech, do kterých nastoupily všechny dámy z paláce.
Text 118:
Potom se vydaly k cestě, kudy měl Pán jít, a zůstaly tam v řadě stát. Večer Pán se svými oddanými odešel.
Text 119:
Když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu k řece Čitrótpala, aby se vykoupal, všechny královny a ženy z paláce se Mu poklonily.
Text 120:
Po spatření Pána se všechny cítily přemoženy láskou k Bohu a se slzami tekoucími z očí začaly volat svaté jméno „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“
Text 121:
Ve všech třech světech není nikdo tak milostivý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Když Ho člověk jen z dálky zahlédne, zaplaví ho láska k Bohu.
Text 122:
Pán se potom na nové lodi přeplavil na druhý břeh. Pokračoval v cestě za světla úplňku, až došel do města známého jako Čaturdvár.
Text 123:
Tam Pán strávil noc a ráno se vykoupal. Tehdy tam dorazily zbytky jídla Pána Jagannātha.
Text 124:
Na králův pokyn posílal dozorce chrámu každý den velké množství prasādam, které neslo mnoho lidí.
Text 125:
Po přijetí prasādam Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a s voláním svatých jmen „Hari! Hari!“ se vydal na cestu.
Text 126:
Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Śrī Haricandana neustále doprovázeli Śrī Caitanyu Mahāprabhua a všemožně Mu sloužili.
Text 127-129:
Pána doprovázel Paramānanda Purī Gosvāmī, Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Mukunda, Govinda, Kāśīśvara, Haridāsa Ṭhākura, Vakreśvara Paṇḍita, Gopīnātha Ācārya, Dāmodara Paṇḍita, Rāmāi, Nandāi a mnoho dalších oddaných. Zmínil jsem pouze ty hlavní, protože všechny je nikdo nevyjmenuje.
Text 130:
Gadādhara Paṇḍita se vydal na cestu s Pánem také, ale bylo mu to zakázáno a byl požádán, aby se nevzdával slibu kṣetra-sannyāsu.
Text 131:
Když Gadādhara Paṇḍita slyšel prosbu, aby se vrátil do Džagannáth Purí, řekl Pánu: „Kdekoliv jsi Ty, tam je Džagannáth Purí. K čertu s mým kṣetra-sannyāsem.“
Text 132:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu žádal Gadādhara Paṇḍita, aby zůstal v Džagannáth Purí a věnoval se službě Gopīnāthovi. Gadādhara Paṇḍita na to odpověděl: „Pouhým spatřením Tvých lotosových nohou člověk poslouží Gopīnāthovi miliónkrát.“
Text 133:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „Pokud Mu přestaneš sloužit, bude to Moje chyba. Raději zde zůstaň a služ. Tak budu spokojený.“
Text 134:
Paṇḍita odpověděl: „Neboj se, všechny chyby padnou na mou hlavu. Nebudu Tě doprovázet, půjdu sám.“
Text 135:
„Půjdu navštívit Śacīmātu, ale nepůjdu kvůli Tobě. Já ponesu zodpovědnost za nedodržení slibu a zanedbání služby Gopīnāthovi.“
Text 136:
Gadādhara Paṇḍita Gosvāmī tak cestoval sám, ale když přišli do Kataku, Śrī Caitanya Mahāprabhu si ho zavolal k sobě.
Text 137:
Láskyplnou důvěrnost mezi Gadādharem Paṇḍitem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nemůže nikdo chápat. Gadādhara Paṇḍita opustil svůj slib a službu Gopīnāthovi stejně, jako se člověk vzdá stébla trávy.
Text 138:
V srdci byl Śrī Caitanya Mahāprabhu s chováním Gadādhara Paṇḍita velmi spokojený. Přesto ho však vzal za ruku a s láskyplným hněvem k němu promluvil.
Text 139:
„Zanechal jsi služby Gopīnāthovi a porušil svůj slib žít v Purí. To vše už se nyní naplnilo, protože jsi došel tak daleko.“
Text 140:
„To, že se Mnou chceš jít, je pouze touha po uspokojení smyslů. Kvůli tomu porušuješ dvě náboženské zásady, a to Mne velmi rmoutí.“
Text 141:
“If you want My happiness, please return to Nīlācala. You will simply condemn Me if you say any more about this matter.”
Text 142:
Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu dořekl, nastoupil na loď a Gadādhara Paṇḍita se okamžitě v mdlobách zhroutil k zemi.
Text 143:
Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi nařídil, aby vzal Gadādhara Paṇḍita s sebou. Bhaṭṭācārya řekl Gadādharovi Paṇḍitovi: „Vstaň! Takové jsou zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“
Text 144:
„Vždyť víš, že sám Pán Kṛṣṇa porušil vlastní slib, jen aby zachoval slib praotce Bhīṣmy.“
Text 145:
„  ,Pán Kṛṣṇa porušil svůj slib, že na Kurukšétře nepozvedne zbraň, jen proto, aby zachránil můj slib. Pán Śrī Kṛṣṇa seskočil z vozu, zvedl kolo a rozběhl se ke mně, aby mne zabil, a přitom Mu spadl Jeho svrchní oděv. Hnal se ke mně jako lev chystající se zabít slona, až se celá země otřásala.̀  “
Text 146:
„Śrī Caitanya Mahāprabhu s podobně velkým úsilím toleruje odloučení od tebe jen proto, aby ochránil tvůj slib.“
Text 147:
Takto Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vzkřísil Gadādhara Paṇḍita. Oba se potom s velkým zármutkem vrátili do Džagannáth Purí, do Níláčaly.
Text 148:
Všichni oddaní by se kvůli Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi vzdali veškerých povinností, ale to se Pánovi nelíbilo.
Text 149:
Takové jsou zvraty v milostných vztazích. Každý, kdo těmto událostem naslouchá, získá velmi brzy útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 150:
Po příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho skupiny do Jádžapuru požádal Pán dva vládní úředníky, kteří s Ním šli, aby se vrátili.
Text 151:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozloučil s úředníky a Rāmānanda Rāya šel s Pánem dál. Pán dnem i nocí mluvil s Rāmānandou Rāyem o Śrī Kṛṣṇovi.
Text 152:
V každé vesnici postavili vládní služebníci nové domy, jak jim král poručil, a každý z nich naplnili zásobami obilí. Tak sloužili Pánu.
Text 153:
Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec došel do Remuny, kde se rozloučil i se Śrī Rāmānandou Rāyem.
Text 154:
Když se Rāmānanda Rāya zhroutil k zemi a ztratil vědomí, Śrī Caitanya Mahāprabhu si ho vzal na klín a začal plakat.
Text 155:
Pocity odloučení Caitanyi Mahāprabhua od Rāmānandy Rāye je nesmírně těžké popsat. V podstatě je téměř nesnesitelné o nich mluvit, a více už je proto popsat nemohu.
Text 156:
Když Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec došel až k hranici státu Urísa, čekal tam na Něho jeden vládní úředník.
Text 157:
Dva až čtyři dny tento vládní úředník sloužil Pánu. Dopodrobna také Pánu vylíčil, co Ho čeká dál.
Text 158:
Vysvětlil Pánovi, že v oblasti, kam má namířeno, vládne muslimský král, který hodně pije. Ze strachu před ním tam nikdo nemůže volně cestovat.
Text 159:
Území ovládané touto muslimskou vládou sahá až k Pičhaladě. Ze strachu z muslimů zde nikdo nepřekročí řeku.
Text 160:
Úředník z vlády Mahārāje Pratāparudry Śrī Caitanyu Mahāprabhua dále informoval, že by měl zůstat ještě pár dní na hranicích Urísy, aby byl čas vyjednat s muslimským vládcem mírovou dohodu. Pán tak bude moci bez obav na lodi přeplout řeku.
Text 161:
Tehdy přišel do uríského tábora jeden převlečený následovník muslimského vládce.
Text 162-163:
Muslimský špeh viděl mnoho úžasných vlastností Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když se vrátil k muslimskému vládci, řekl mu: „Z Džagannáth Purí přišel jakýsi žebravý mnich v doprovodu mnoha osvobozených osob.“
Text 164:
„Všichni tito světci bez ustání zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, smějí se, tančí, zpívají a pláčou.“
Text 165:
„Přichází se na Něho podívat mnoho miliónů lidí, a když Ho spatří, nejsou už schopni vrátit se domů.“
Text 166:
„Všichni tito lidé jako by zešíleli. Jen zpívají svaté jméno Kṛṣṇy a tančí. Někdy dokonce pláčou a válejí se po zemi.“
Text 167:
„Tyto věci jsou ve skutečnosti nepopsatelné. Dají se pochopit, jen když je člověk sám vidí. Pokud zvážím Jeho vliv, musím Ho přijmout jako Nejvyšší Osobnost Božství.“
Text 168:
Jakmile posel domluvil, začal zpívat svatá jména Hariho a Kṛṣṇy. Smál se, plakal, tančil a zpíval jako blázen.
Text 169:
Když to muslimský vládce uslyšel, jeho mysl se změnila. Poslal svého tajemníka k zástupci uríské vlády.
Text 170:
Muslimský tajemník přišel navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Poté, co se s úctou poklonil Pánovým lotosovým nohám a pronesl svaté jméno Pána, „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa,“ zaplavila i jeho extatická láska.
Text 171:
Potom se muslimský tajemník uklidnil, uctivě se poklonil a řekl zástupci uríské vlády: „Posílá mne sem muslimský vládce.“
Text 172:
„Pokud s tím budeš souhlasit, muslimský vládce sem přijde navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua a pak se zase vrátí.“
Text 173:
„Muslimský vládce po tom velmi dychtí a předložil tuto žádost s velkou úctou. Je to mírový návrh. Nemusíte se bát, že budeme bojovat.“
Text 174:
Zástupce uríské vlády, mahā-pātra, po vyslechnutí tohoto návrhu jen žasl. Pomyslel si: „Muslimský vládce je opilec. Kdo takto změnil jeho mysl?“
Text 175:
„Musel to být samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu, kdo změnil muslimovu mysl. Celý svět je díky Jeho přítomnosti, a dokonce i pouhým vzpomínáním na Něho osvobozen.“
Text 176:
Po těchto úvahách mahā-pātra okamžitě muslimskému tajemníkovi řekl: „Je to pro tvého vládce velké požehnání. Nechť přijde Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit.“
Text 177:
„Musím však zdůraznit, aby přišel beze zbraní. Může si s sebou přivést pět nebo sedm služebníků.“
Text 178:
Tajemník se vrátil k muslimskému vládci a sdělil mu, co je nového. Muslimský vládce se pak oblékl jako hinduista a vydal se navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.
Text 179:
Jakmile muslimský vládce zdálky uviděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua, padl na zem, aby se poklonil. Do očí se mu nahrnuly slzy a extatické pocity ho naplnily blažeností.
Text 180:
Mahā-pātra s velkou úctou přivedl muslimského vládce ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Vládce pak před Ním stál se sepjatýma rukama a zpíval svaté jméno Kṛṣṇy.
Text 181:
Potom se vládce pokorně zeptal: „Proč jsem se narodil v rodině muslimů? Toto zrození je považováno za nízké. Proč mi svrchovaná Prozřetelnost neumožnila zrození v hinduistické rodině?“
Text 182:
„Kdybych se býval narodil v rodině hinduistů, bylo by pro mě snadné zůstat v blízkosti Tvých lotosových nohou. Nyní je moje tělo k ničemu, a tak si přeji okamžitě zemřít.“
Text 183:
Když mahā-pātra slyšel vládcova pokorná slova, zaplavila ho blaženost. Uchopil nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a začal pronášet následující modlitby.
Text 184:
„I caṇḍāla, nejnižší z lidí, může být očištěn pouhým zaslechnutím Tvého svatého jména. A tato podmíněná duše se teď s Tebou mohla osobně setkat.“
Text 185:
„Není se co divit, že tento muslimský vládce dosáhl takových výsledků. To vše je možné, když Tě člověk jen zahlédne.“
Text 186:
„  ,Co říci o duchovním pokroku osob, které vidí Nejvyšší Osobu tváří v tvář, když dokonce i člověk narozený v rodině pojídačů psů je okamžitě uschopněn provádět védské oběti, pokud jen jednou vysloví jméno Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nebo Ho opěvuje, naslouchá o Jeho zábavách, klaní se Mu či na Něho pouze vzpomíná!̀  “
Text 187:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom na muslimského vládce milostivě pohlédl. Povzbudil ho a požádal, aby zpíval svatá jména „Kṛṣṇa“ a „Hari“.
Text 188:
Muslimský vládce pak řekl: „Když jsi mě tak milostivě přijal, dej mi prosím nějaký pokyn, abych Ti mohl nějak sloužit.“
Text 189:
Muslimský vládce se potom modlil o osvobození od neomezených hříšných reakcí, kterých v minulosti nabyl svou závistí vůči brāhmaṇům a vaiṣṇavům a zabíjením krav.
Text 190:
Mukunda Datta tehdy muslimskému vládci řekl: „Můj drahý pane, prosím poslouchej. Śrī Caitanya Mahāprabhu si přeje jít ke Ganze.“
Text 191:
„Poskytni Mu prosím veškerou pomoc, aby tam mohl jít. To je tvůj první velký pokyn, a pokud ho dokážeš splnit, prokážeš tím velkou službu.“
Text 192:
Muslimský vládce potom přednesl modlitby u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua i všech Jeho oddaných. Pak odešel, naplněný radostí.
Text 193:
Než vládce odešel, mahā-pātra ho obejmul a dal mu různé dárky. Tak se s ním spřátelil.
Text 194:
Nadcházejícího rána vládce poslal svého tajemníka a mnoho hezky ozdobených lodí, aby převezl Śrī Caitanyu Mahāprabhua na druhý břeh řeky.
Text 195:
Mahā-pātra se přeplavil přes řeku se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Na druhém břehu Pána osobně přijal muslimský vládce a uctíval Jeho lotosové nohy.
Text 196:
Jedna z lodí byla nově postavená a měla uprostřed paluby kajutu. Na tuto loď uvedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky.
Text 197:
Nakonec se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil i s mahā-pātrou. Ten stál na břehu, a jak sledoval loď, dal se do pláče.
Text 198:
Muslimský vládce pak Śrī Caitanyu Mahāprabhua osobně doprovázel. Kvůli pirátům vzal ještě deset lodí plných vojáků.
Text 199:
Muslimský vládce doprovázel Śrī Caitanyu Mahāprabhua skrze Mantréšvar. Toto místo bylo kvůli pirátům velmi nebezpečné. Vzal Pána až k místu zvanému Pičhalda nedaleko Mantréšvaru.
Text 200:
Finally Śrī Caitanya Mahāprabhu bade the governor farewell. The intense ecstatic love exhibited by the governor cannot be described.
Text 201:
Veškeré zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou neobyčejné. Každý, kdo o Jeho činnostech naslouchá, se proslaví a jeho život bude dokonalý.
Text 202:
Pán nakonec doplul do Pániháti a jako výraz zvláštní milosti dal kapitánovi lodi jeden ze svých oděvů.
Text 203:
Místo zvané Pániháti leželo na břehu Gangy. Když se dozvěděli, že připlul Śrī Caitanya Mahāprabhu, seběhli se tam všemožní lidé a shromáždili se na břehu i ve vodě.
Text 204:
Nakonec Śrī Caitanyu Mahāprabhua odvedl Rāghava Paṇḍita. Na cestě byly davy lidí a Pán se dostal do domu Rāghavy Paṇḍita jen s velkými obtížemi.
Text 205:
V domě Rāghavy Paṇḍita zůstal Pán pouze jeden den. Další den ráno odešel do Kumárhatty, kde žil Śrīvāsa Ṭhākura.
Text 206:
Z domu Śrīvāse Ṭhākura šel Pán do domu Śivānandy Seny a potom do domu Vāsudevy Datty.
Text 207:
Pán zůstal nějakou dobu v domě Vidyā-vācaspatiho, ale potom kvůli davům lidí odešel do Kuliji.
Text 208:
Během Pánova pobytu v domě Mādhavy dāse Ho přišlo navštívit mnoho set tisíc lidí.
Text 209:
Pán tam zůstal po sedm dní a osvobodil nejrůznější rouhače a hříšníky.
Text 210:
Po opuštění Kuliji Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil dům Advaity Ācāryi v Šántipuru. Tam se s Ním setkala Jeho matka Śacīmātā, a tak se jí ulevilo od velkého soužení.
Text 211:
Potom Pán navštívil vesnici jménem Rámakéli a místo zvané Kánái Nátašála, odkud se vrátil zpět do Šántipuru.
Text 212:
Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal deset dní v Šántipuru. To již obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.
Text 213:
Já tyto události vyprávět nebudu, protože je již popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Není třeba opakovat to samé, protože by to neomezeně zvětšovalo rozsah této knihy.
Text 214-215:
Tyto příběhy vyprávějí o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal bratry Rūpu a Sanātanu a jak Nṛsiṁhānanda zdobil cestu. Stručně jsem je již popsal dříve, a proto je zde nebudu opakovat.
Text 216:
Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Šántipuru, přišel Ho navštívit Raghunātha dāsa.
Text 217:
Dva bratři, kteří se jmenovali Hiraṇya a Govardhana a žili v Saptagrámu, měli roční příjem 1 200 000 rupií.
Text 218:
Hiraṇya Majumadāra i Govardhana Majumadāra byli nesmírně bohatí a velkomyslní. Vyznačovali se dobrým chováním a oddaností brāhmaṇské kultuře. Náleželi k aristokratické rodině a vynikali mezi zbožnými lidmi.
Text 219:
Prakticky všichni brāhmaṇové pobývající v Nadii záviseli na milodarech Hiraṇyi a Govardhana, kteří jim dávali peníze, půdu a vesnice.
Text 220:
Nīlāmbara Cakravartī, the grandfather of Śrī Caitanya Mahāprabhu, was much worshiped by the two brothers, but Nīlāmbara Cakravartī used to treat them as his own brothers.
Text 221:
Oba dříve prokázali mnoho služeb Miśrovi Purandarovi, otci Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a Pán je proto dobře znal.
Text 222:
Raghunātha dāsa byl synem Govardhana Majumadāry. Už od dětství se nezajímal o hmotný požitek.
Text 223:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se po přijetí sannyāsu vrátil do Šántipuru, a tam se s Ním Raghunātha dāsa setkal.
Text 224:
Když Raghunātha dāsa přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, padl v extázi lásky k Jeho lotosovým nohám. Pán mu projevil milost tím, že se ho svýma nohama dotkl.
Text 225:
Govardhana, otec Raghunātha dāse, vždy prokazoval mnoho služby Advaitovi Ācāryovi. Advaita Ācārya byl proto s celou jejich rodinou velmi spokojený.
Text 226:
Advaita Ācārya dával Raghunāthovi dāsovi po dobu jeho pobytu zbytky Pánova jídla. Raghunātha dāsa tak pět až sedm dní sloužil Pánovým lotosovým nohám.
Text 227:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak s Raghunāthem dāsem rozloučil a vrátil se do Džagannáth Purí. Raghunātha dāsa po návratu domů šílel extází lásky.
Text 228:
Raghunātha dāsa se opakovaně pokoušel o útěk do Džagannáth Purí, ale jeho otec ho pokaždé svázal a přivedl zpět.
Text 229:
Otec dokonce najal pět strážců, aby ho ve dne v noci hlídali. O jeho pohodlí dbali čtyři osobní služebníci a dva brāhmaṇové mu vařili.
Text 230:
Raghunātha dāse tak neustále hlídalo jedenáct lidí. Proto nemohl odejít do Džagannáth Purí, a byl tudíž nesmírně zkroušený.
Text 231:
Jakmile se Raghunātha dāsa dozvěděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Šántipuru, přednesl svému otci žádost.
Text 232:
Raghunātha dāsa svého otce prosil: „Dovol mi prosím jít spatřit lotosové nohy Pána. Jestliže mi to nedovolíš, můj život nezůstane v tomto těle.“
Text 233:
Otec Raghunātha dāse s prosbou souhlasil. Dal mu s sebou mnoho služebníků i různých věcí a požádal ho, aby se po návštěvě Śrī Caitanyi Mahāprabhua brzy vrátil.
Text 234:
Sedm dní se Raghunātha dāsa v Šántipuru sdružoval se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Během těch dní a nocí se mu hlavou honily následující myšlenky.
Text 235:
Raghunātha uvažoval: „Jak se mám vysvobodit z rukou těch hlídačů? Jak to udělat, abych mohl jít se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do Níláčaly?“
Text 236:
Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí, a proto věděl, na co Raghunātha dāsa myslí. Slovy plnými naděje mu proto dal následující pokyn.
Text 237:
„Buď trpělivý a vrať se domů. Nebuď blázen. Postupně překonáš oceán hmotné existence.“
Text 238:
„Neměl by sis hrát na oddaného a uměle si odříkat. Prozatím si vhodným způsobem užívej hmotného světa, ale nepřipoutej se k němu.“
Text 239:
Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „V srdci si udržuj velkou víru, ale navenek se chovej jako obyčejný člověk. Tak s tebou bude Kṛṣṇa brzy spokojen a vysvobodí tě ze spárů māyi.“
Text 240:
„Až se po návštěvě Vrindávanu vrátím do Džagannáth Purí, můžeš Mě tam navštívit. Do té doby můžeš přemýšlet nad nějakou záminkou, jak uniknout.“
Text 241:
„Kṛṣṇa ti pak vyjeví, jaké prostředky použít. Toho, kdo má Kṛṣṇovu milost, nemůže nikdo zastavit.“
Text 242:
Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil s Raghunāthem dāsem, a ten se vrátil domů a jednal přesně tak, jak mu Pán řekl.
Text 243:
Po návratu domů Raghunātha dāsa zanechal poblázněnosti i umělého vnějšího odříkání a s odpoutaností se věnoval svým povinnostem hospodáře.
Text 244:
Když otec i matka Raghunātha dāse viděli, že se jejich syn chová jako hospodář, udělalo jim to velkou radost. Polevili proto ve svém dohledu.
Text 245-246:
V Šántipuru mezitím Śrī Caitanya Mahāprabhu shromáždil všechny své oddané v čele s Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem, každého z nich obejmul a požádal je o svolení k návratu do Džagannáth Purí.
Text 247:
Protože se už se všemi setkal v Šántipuru, požádal je, aby tento rok nechodili do Džagannáth Purí.
Text 248:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Určitě půjdu z Džagannáth Purí do Vrindávanu. Pokud Mi to všichni dovolíte, bez nesnází se sem opět vrátím.“
Text 249:
Śrī Caitanya Mahāprabhu uchopil nohy své matky a s velkou pokorou ji požádal o svolení. Tak Mu dala svůj souhlas k cestě do Vrindávanu.
Text 250:
Śrīmatī Śacīdevī byla poslána zpátky do Navadvípu a Pán se vydal se svými oddanými do Džagannáth Purí neboli Níládri.
Text 251:
Oddaní, kteří Śrī Caitanyu Mahāprabhua doprovázeli, Mu cestou do Níláčaly, Džagannáth Purí, všemožně sloužili. Tak se Pán s velkou radostí vrátil.
Text 252:
Po příchodu do Džagannáth Purí navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu Pánův chrám. Městem se hned rozšířila zpráva, že je zase zpátky.
Text 253:
Všichni oddaní pak přišli, aby se s Pánem šťastně setkali. Pán každého obejmul ve velké extázi lásky.
Text 254:
Se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se přivítali Kāśī Miśra, Rāmānanda Rāya, Pradyumna, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Vāṇīnātha Rāya, Śikhi Māhiti a všichni ostatní oddaní.
Text 255:
Přišel také Gadādhara Paṇḍita a setkal se s Pánem. Śrī Caitanya Mahāprabhu potom před všemi oddanými promluvil následovně.
Text 256:
„Rozhodl jsem se jít do Vrindávanu přes Bengálsko, abych viděl svou matku a řeku Gangu.“
Text 257:
„Šel jsem tedy do Bengálska, ale následovaly Mne tisíce oddaných.“
Text 258:
„Mnoho set tisíc lidí se na Mne ze zvědavosti přicházelo podívat a Já jsem kvůli tomu velkému davu nemohl volně cestovat.“
Text 259:
„Vždyť ten dav byl tak velký, že dům, ve kterém jsem přebýval, i zeď okolo jeho pozemku byly zničeny, a kamkoliv jsem se podíval, všude jsem viděl jen obrovské davy.“
Text 260:
„S velkými nesnázemi jsem se dostal do vesnice Rámakéli, kde jsem potkal dva bratry se jmény Rūpa a Sanātana.
Text 261:
„Tito dva bratři jsou velcí oddaní a vhodní příjemci Kṛṣṇovy milosti, ale v běžném životě jsou to vládní úředníci, královi ministři.“
Text 262:
„Śrīla Rūpa a Sanātana jsou velmi zkušení, co se týče vzdělání, oddané služby, inteligence i moci, a přesto se považují za podřadnější než tráva na ulici.“
Text 263-264:
„Z pokory těchto dvou bratrů by se i kámen roztekl. Byl jsem s jejich chováním velmi spokojený, a tak jsem jim řekl: ,I když jste oba velmi vznešení, považujete se za nízké, a Kṛṣṇa vás proto velmi brzy osvobodí.̀  “
Text 265-266:
„Poté, co jsem k nim takto promluvil, jsem se s nimi rozloučil. Když jsem odcházel, Sanātana Mi řekl: ,Není správné, aby člověka do Vrindávanu doprovázel tisícihlavý zástup.̀  “
Text 267:
„I když jsem to slyšel, nevěnoval jsem tomu pozornost a ráno jsem odešel do Kánái Nátašály.“
Text 268:
„V noci jsem však o tom, co Mi řekl Sanātana, přemýšlel.“
Text 269:
„Došel jsem k závěru, že to, co Sanātana řekl, byla pravda. Rozhodně Mě následoval velký dav, a když ho lidé uvidí, zajisté Mě budou kritizovat a říkat: ,Zde je další podvodník.̀  “
Text 270:
„Začal jsem uvažovat o tom, že Vrindávan je osamělé místo. Je nedostupné a je velmi těžké se tam dostat. Rozhodl jsem se proto jít tam sám nebo nanejvýš v doprovodu jedné osoby.“
Text 271:
„Mādhavendra Purī šel do Vrindávanu sám a Kṛṣṇa se mu tam přímo zjevil pod záminkou darování mléka.“
Text 272:
„Potom jsem pochopil, že jsem putoval do Vrindávanu jako kouzelník se svým představením, což jistě není správné. Do Vrindávanu by nikdo neměl chodit v doprovodu tolika lidí.“
Text 273:
„Rozhodl jsem se tedy, že půjdu sám nebo nanejvýš s jedním služebníkem. Tak bude Má cesta do Vrindávanu krásná.“
Text 274:
„Pomyslel jsem si: ,Místo, abych šel do Vrindávanu sám, jdu v doprovodu vojáků a za dunění bubnů.̀  “
Text 275:
„Řekl jsem si proto ,Styď se!̀ a velmi rozrušený jsem se vrátil ke břehům Gangy.“
Text 276:
„Všechny oddané jsem tehdy nechal tam a vzal s sebou pouze pět nebo šest osob.“
Text 277:
„Nyní si přeji, abyste Mi laskavě dali dobrou radu. Řekněte Mi, jak se bez překážek dostanu do Vrindávanu.“
Text 278:
„Gadādhara Paṇḍita jsem nechal zde a jeho to nesmírně mrzelo. To je důvod, proč jsem nemohl jít do Vrindávanu.“
Text 279:
Gadādhara Paṇḍita povzbudila slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua a upadl do extáze lásky. Okamžitě uchopil lotosové nohy Pána a s velkou pokorou promluvil.
Text 280:
Gadādhara Paṇḍita řekl: „Kdekoliv jsi Ty, tam je Vrindávan, řeka Jamuna, řeka Ganga i všechna ostatní poutní místa.“
Text 281:
„I když je Vrindávan všude, kde jsi Ty, přesto půjdeš do Vrindávanu, jen abys poučil lidstvo. Uděláš to, co budeš považovat za nejlepší.“
Text 282:
Gadādhara Paṇḍita využil této příležitosti a řekl: „Právě začínají čtyři měsíce období dešťů. Měl bys je proto strávit v Džagannáth Purí.“
Text 283:
„Po těchto čtyřech měsících můžeš udělat, co uznáš za vhodné. Ve skutečnosti Ti nikdo nezabrání v tom, abys odešel, či zůstal.“
Text 284:
Když oddaní shromáždění u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyslechli tento výrok, řekli, že Gadādhara Paṇḍita správně přednesl jejich touhu.
Text 285:
Śrī Caitanya Mahāprabhu na žádost všech oddaných souhlasil, že čtyři měsíce zůstane v Džagannáth Purí. Jakmile to uslyšel král Pratāparudra, měl velkou radost.
Text 286:
Ten den Gadādhara Paṇḍita pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pán u něho spolu s ostatními oddanými poobědval.
Text 287:
Pro žádnou obyčejnou živou bytost není možné, aby popsala, s jakou láskou Gadādhara Paṇḍita jídla nabízel nebo jak Śrī Caitanya Mahāprabhu toto jídlo vychutnával.
Text 288:
Takto provádí Śrī Caitanya Mahāprabhu své nekonečné, bezmezné zábavy. Nějak jsem je v krátkosti popsal, ale popsat je obšírně není možné.
Text 289:
I když Pán Anantadeva neustále popisuje Pánovy zábavy tisíci svých úst, nemůže se dobrat konce ani jedné z nich.
Text 290:
Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.