Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.207

Verš

‘vācaspati-gṛhe’ prabhu yemate rahilā
loka-bhiḍa bhaye yaiche ‘kuliyā’ āilā

Synonyma

vācaspati-gṛhe — v domě Vidyā-vācaspatiho; prabhu — Pán; yemate — zatímco; rahilā — pobýval tam nějakou dobu; loka-bhiḍa bhaye — z obav před davy lidí; yaiche — jako; kuliyā āilā — přišel do Kuliji, současného města Navadvípu.

Překlad

Pán zůstal nějakou dobu v domě Vidyā-vācaspatiho, ale potom kvůli davům lidí odešel do Kuliji.

Význam

Dům Vidyā-vācaspatiho se nacházel ve Vidjánagaru nedaleko Kóladvípu neboli Kuliji. Právě tam bydlel Devānanda Paṇḍita. Tuto informaci nacházíme v Caitanya-bhāgavatě (ve dvacáté první kapitole Madhya-khaṇḍy). Caitanya-candrodaya-nāṭaka obsahuje o Kuliji tento výrok: tataḥ kumāra-haṭṭe śrīvāsa-paṇḍita-vāṭyām abhyāyayau – „Odtud šel Pán do domu Śrīvāse Paṇḍita v Kumárhattě“; tato 'dvaita-vāṭīm abhyetya haridāsenābhivanditas tathaiva taraṇī-vartmanā navadvīpasya pāre kuliyā-nāma-grāme mādhava-dāsa-vāṭyām uttīrṇavān. evaṁ sapta-dināni tatra sthitvā punas taṭa-vartmanā eva calitavān. – „Z domu Śrīvāse Ācāryi šel Pán do domu Advaity Ācāryi, kde se Mu poklonil Haridāsa Ṭhākura. Pán se potom přeplavil na druhou stranu Navadvípu, do místa zvaného Kulija, kde zůstal sedm dní v domě Mādhavy dāse. Dále pak pokračoval podél břehů Gangy.“

Ve Śrī Caitanya-carita-mahā-kāvyi se píše: anye-dyuḥ sa śrī-navadvīpa-bhūmeḥ pāre gaṅgāṁ paścime kvāpi deśe, śrīmān sarva-prāṇināṁ tat-tad-aṅgair netrānandaṁ samyag āgatya tene – „Pán se přesunul na západní břeh Gangy v Navadvípu a všichni byli šťastní, že Ho vidí přicházet.“

V Caitanya-bhāgavatě (třetí kapitole Antya-khaṇḍy) se píše: sarva-pāriṣada-saṅge śrī-gaurasundara  / ācambite āsi' uttarilā tāṅra ghara – „Pán najednou s celou skupinou přišel do Vidjánagaru a zůstal tam v domě Vidyā-vācaspatiho.“ Navadvīpādi sarva-dike haila dhvani – „Tak se o Pánově příchodu dozvěděl celý Navadvíp.“ Vācaspati-ghare āilā nyāsi-cūḍāmaṇi – „Tak přišel nejpřednější ze všech sannyāsīch, Śrī Caitanya Mahāprabhu, do domu Vidyā-vācaspatiho.“ Dále se uvádí:

ananta arbuda loka bali’ ‘hari’ ‘hari’
calilena dekhibāre gaurāṅga śrī-hari
patha nāhi pāya keho lokera gahale
vanaḍāla bhāṅgi’ loka daśa-dike cale
lokera gahale yata araṇya āchila
kṣaṇeke sakala divya pathamaya haila
kṣaṇeke āila saba loka kheyā-ghāṭe
kheyārī karite pāra paḍila saṅkaṭe
satvare āsilā vācaspati mahāśaya
karilena aneka naukāra samuccaya
naukāra apekṣā āra keho nāhi kare
nānā mate pāra haya ye yemate pāre
hena-mate gaṅgā pāra ha-i’ sarva-jana
sabhei dharena vācaspatira caraṇa
lukāñā gelā prabhu kuliyā-nagara
kuliyāya āilena vaikuṇṭha-īśvara
sarva-loka ‘hari’ bali’ vācaspati-saṅge
sei-kṣaṇe sabhe calilena mahā-raṅge
kuliyā-nagare āilena nyāsi-maṇi
sei-kṣaṇe sarva-dike haila mahā-dhvani
sabe gaṅgā madhye nadīyāya-kuliyāya
śuni’ mātra sarva-loke mahānande dhāya
vācaspatira grāme (vidyānagare) chila yateka gahala
tāra koṭi koṭi-guṇe pūrila sakala
lakṣa lakṣa naukā vā āila kothā haite
nā jāni kateka pāra haya kata-mate
lakṣa lakṣa loka bhāse jāhnavīra jale
sabhe pāra hayena parama kutūhale
gaṅgāya hañā pāra āpanā-āpani
kolākoli kari’ sabhe kare hari-dhvani
kṣaṇeke kuliyā-grāma — nagara prāntara
paripūrṇa haila sthala, nāhi avasara
kṣaṇeke āilā mahāśaya vācaspati
teṅho nāhi pāyena prabhura kothā sthiti
kuliyāya prakāśe yateka pāpī chila
uttama, madhyama, nīca, — sabe pāra haila
kuliyā-grāmete āsi’ śrī-kṛṣṇa-caitanya
hena nāhi, yāre prabhu nā karilā dhanya

„Když Śrī Caitanya Mahāprabhu pobýval v domě Vidyā-vācaspatiho, přicházelo Ho navštívit mnoho set tisíc lidí zpívajících svaté jméno Hariho. Bylo tam tak plno, že lidé neměli ani kudy projít. Udělali proto místo tak, že vymýtili džungli okolo vesnice. Samo od sebe vzniklo mnoho cest a mnoho lidí se na Pána přijelo podívat lodí. Přišlo jich tolik, že je převozníci stěží zvládali převážet přes řeku. Když najednou přišel Vidyā-vācaspati, zařídil pro tyto lidi mnoho dalších lodí, ale lidé na lodě nečekali. Nějak se dostali přes řeku a spěchali k domu Vidyā-vācaspatiho. Śrī Caitanya Mahāprabhu kvůli těmto davům potají odešel do Kulija-nagaru. Jakmile však Pán opustil Vidjánagar, všichni lidé se to dozvěděli a společně s Vācaspatim odešli do Kulija-nagaru. Protože se novina o Pánově příchodu okamžitě rozšířila, shromáždily se velké davy, které Śrī Caitanyu Mahāprabhua s velkou radostí vítaly. Ve skutečnosti se davy po cestě za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem desettisíckrát rozrostly. Nikdo nebyl schopen říci, kolik lidí překročilo řeku, aby Ho uvidělo, ale mnoho set tisíc vytvářelo při zdolávání řeky Gangy velkou vřavu. Na druhém břehu se všichni začali objímat, protože se doslechli dobrou zprávu o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Všichni obyvatelé Kuliji – hříšní, střední i duchovně pokročilí – tak byli Śrī Caitanyou Mahāprabhuem osvobozeni a proslaveni.“

V Caitanya-bhāgavatě (šesté kapitole Antya-khaṇḍy) se uvádí:

khānāyoḍā, baḍagāchi, āra dogāchiyā
gaṅgāra opāra kabhu yāyena ‘kuliyā’

„Śrī Caitanya Mahāprabhu prošel vesnice Khánájóda, Badagáčhi a Dógáčhija, potom překročil Gangu a přišel do Kuliji.“

V Caitanya-maṅgale se uvádí:

gaṅgā-snāna kari prabhu rāḍha-deśa diyā
krame krame uttarilā nagara ‘kuliyā’
māyera vacane punaḥ gelā navadvīpa
vārakoṇā-ghāṭa, nija vāḍīra samīpa

„Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel Rádhadéšem, až přišel ke Ganze, kde se vykoupal. Potom řeku překročil a šel do Kuliji. A protože matce slíbil, že se vrátí do Navadvípu, šel do Várakóna-ghátu, vesnice nedaleko jejího domu.“

V Premadāsově komentáři se říká:

nadīyāra mājhakhāne, sakala lokete
jāne, ‘kuliyā-pāhāḍapura’ nāme sthāna

„Každý ví, že uprostřed Nadie leží vesnice zvaná Kulija-páhádapur.“

Śrī Narahari Cakravartī neboli Ghanaśyāma dāsa napsal ve své Bhakti-ratnākaře:

kuliyā pāhāḍapura dekha śrīnivāsa
pūrve ‘koladvīpa’-parvatākhya — e pracāra

„Řekl: ,Ó Śrīnivāsi, pohleď na město Kulija-páhádapur, které se dříve jmenovalo Kóladvíp.̀  “

V knize s názvem Navadvīpa-dhāma-parikramā, kterou také napsal Ghanaśyāma dāsa, se uvádí: kuliyā-pāhāḍapura grāma pūrve koladvīpa-parvatākhyānanda nāma. „Město Kulija-páhádapur se dříve jmenovalo Kóladvíp-parvatákhjánanda.“

Lze tedy dospět k závěru, že současné město Navadvíp a místa jako Báhirdvíp, Kólér Gaňdž, Kóla-ámád, Kólér Daha, Gadakháli atd. byla známá jako Kulija, ale takzvaný Kulijár Pát původní Kulija není.