Skip to main content

KAPITOLA SEDMÁ

Činnosti krále Bharaty

Tato kapitola popisuje činnosti krále Bharaty Mahārāje, vládce celého světa. Bharata Mahārāja vykonával rozličné obětní obřady (védské yajñi) a různými způsoby uctívání uspokojoval Nejvyššího Pána. Po čase odešel z domova, usadil se v Hardwaru a trávil své dny praktikováním oddané služby. Na nařízení svého otce, Pána Ṛṣabhadeva, se Bharata Mahārāja oženil s Pañcajanī, dcerou Viśvarūpy. Poté nerušeně vládl celému světu. Dříve byla tato planeta známá jako Ajanābha a po skončení vlády Bharaty Mahārāje začala být oslavována pod jménem Bhārata-varṣa. Bharata Mahārāja zplodil v lůně Pañcajanī pět synů, kterým dal jména Sumati, Rāṣṭrabhṛta, Sudarśana, Āvaraṇa a Dhūmraketu. Byl striktní v dodržování náboženských zásad a následování svého otce, a proto vládl občanům velice úspěšně. Jelikož vykonával různé yajñi pro uspokojení Nejvyššího Pána, byl i on sám velmi spokojený a s klidnou myslí zvětšoval svou oddanou službu Pánu Vāsudevovi. Bharata Mahārāja byl schopný chápat zásady svatých osob, jako je Nārada, a kráčel ve stopách mudrců. V srdci také neustále nosil Pána Vāsudeva. Když ukončil své královské povinnosti, rozdělil království mezi svých pět synů a poté odešel z domova na Pulahovo místo, zvané Pulahāśram. Tam se živil lesními rostlinami a plody a vším dostupným uctíval Pána Vāsudeva. Tím zvětšoval svou oddanost Pánu a automaticky začal ještě více realizovat svůj transcendentální, blažený život. Díky vysoce pokročilému duchovnímu postavení bylo na jeho těle někdy vidět změny zvané aṣṭa-sāttvika, jako je extatický pláč a chvění těla; příznaky lásky k Bohu. Mahārāja Bharata uctíval Nejvyššího Pána mantrami uvedenými v Ṛg Vedě, obvykle známými jako Gāyatrī mantra, jejichž cílem je Svrchovaný Nārāyaṇa sídlící uvnitř Slunce.

Verš

śrī-śuka uvāca
bharatas tu mahā-bhāgavato yadā bhagavatāvani-tala-paripālanāya sañcintitas tad-anuśāsana-paraḥ pañcajanīṁ viśvarūpa-duhitaram upayeme.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; bharataḥ — Mahārāja Bharata; tu — ale; mahā-bhāgavataḥ — mahā-bhāgavata, nejvznešenější oddaný Pána; yadā — když; bhagavatā — na nařízení svého otce, Pána Ṛṣabhadeva; avani-tala — povrch Země; paripālanāya — vládnout; sañcintitaḥ — rozhodl se; tat-anuśāsana-paraḥ — věnoval se panování Zemi; pañcajanīm — s Pañcajanī; viśvarūpa-duhitaram — dcerou Viśvarūpy; upayeme — oženil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī dále vyprávěl Mahārājovi Parīkṣitovi: Můj milý králi, Bharata Mahārāja byl prvotřídní oddaný. Začal vládnout Zemi podle pokynu svého otce, který již dříve rozhodl, že ho dosadí na trůn. Když panoval celé planetě, řídil se otcovými pokyny a oženil se s Pañcajanī, dcerou Viśvarūpy.

Verš

tasyām u ha vā ātmajān kārtsnyenānurūpān ātmanaḥ pañca janayām āsa bhūtādir iva bhūta-sūkṣmāṇi sumatiṁ rāṣṭrabhṛtaṁ sudarśanam āvaraṇaṁ dhūmraketum iti.

Synonyma

tasyām — v jejím lůně; u ha — vskutku; ātma-jān — syny; kārtsnyena — zcela; anurūpān — přesně jako; ātmanaḥ — on sám; pañca — pět; janayām āsa — zplodil; bhūta-ādiḥ iva — jako falešné ego; bhūta-sūkṣmāṇi — pět subtilních předmětů smyslového vnímání; su-matim — Sumati; rāṣṭra-bhṛtam — Rāṣṭrabhṛta; su-darśanam — Sudarśana; āvaraṇam — Āvaraṇa; dhūmra-ketum — Dhūmraketu; iti — takto.

Překlad

Tak jako falešné ego vytváří subtilní smyslové předměty, podobně i Mahārāja Bharata zplodil v lůně své manželky Pañcajanī pět synů. Jmenovali se Sumati, Rāṣṭrabhṛta, Sudarśana, Āvaraṇa a Dhūmraketu.

Verš

ajanābhaṁ nāmaitad varṣaṁ bhāratam iti yata ārabhya vyapadiśanti.

Synonyma

ajanābham — Ajanābha; nāma — pod jménem; etat — tento; varṣam — ostrov; bhāratam — Bhārata; iti — takto; yataḥ — od koho; ārabhya — počínaje; vyapadiśanti — oslavují.

Překlad

Dříve byla tato planeta známá jako Ajanābha-varṣa, ale od dob vlády Mahārāje Bharaty je oslavována pod jménem Bhārata-varṣa.

Význam

Tato planeta byla dříve známá jako Ajanābha — podle vlády krále Nābhiho. Poté, co na ní vládl Bharata Mahārāja, začala být oslavována jako Bhārata-varṣa.

Verš

sa bahuvin mahī-patiḥ pitṛ-pitāmahavad uru-vatsalatayā sve sve karmaṇi vartamānāḥ prajāḥ sva-dharmam anuvartamānaḥ paryapālayat.

Synonyma

saḥ — ten král (Mahārāja Bharata); bahu-vit — velmi pokročilý v poznání; mahī-patiḥ — vládce Země; pitṛ — otec; pitāmaha — děd; vat — přesně jako; uru-vatsalatayā — měl tu vlastnost, že byl velice laskavý k občanům; sve sve — ve svých příslušných; karmaṇi — povinnostech; vartamānāḥ — zůstávali; prajāḥ — občané; sva-dharmam anuvartamānaḥ — dokonale zaměstnaný plněním svých předepsaných povinností; paryapālayat — vládl.

Překlad

Mahārāja Bharata byl velmi učený a zkušený král Země. Plnil své předepsané povinnosti a dokonale vládl občanům, ke kterým byl stejně laskavý jako jeho předchůdci, otec a děd. Všechny zaměstnával ve vykonávání příslušných povinností, a takto vládl Zemi.

Význam

Je velice důležité, aby hlavní výkonný představitel státu vládl občanům tak, že je bude plně zaměstnávat ve vykonávání příslušných předepsaných povinností. Někteří z občanů byli brāhmaṇové, jiní kṣatriyové a další vaiśyové a śūdrové. Povinností vlády je dohlédnout, aby občané v zájmu svého duchovního pokroku jednali podle tohoto hmotného rozdělení. Nikdo nemá v žádném případě zůstat nezaměstnaný. Každý člověk musí po hmotné stránce jednat jako brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya či śūdra, a po duchovní stránce jako brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha či sannyāsī. I když měla dříve vláda podobu monarchie, všichni králové byli k občanům velice laskaví a pečlivě se starali, aby každý vykonával své předepsané povinnosti. Společnost byla tedy spravována tak, že vše probíhalo hladce.

Verš

īje ca bhagavantaṁ yajña-kratu-rūpaṁ kratubhir uccāvacaiḥ śraddhayāhṛtāgnihotra-darśa-pūrṇamāsa-cāturmāsya-paśu-somānāṁ prakṛti-vikṛtibhir anusavanaṁ cāturhotra-vidhinā.

Synonyma

īje — uctíval; ca — také; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-kratu-rūpam — ve formě obětí bez zvířat a obětí se zvířaty; kratubhiḥ — takovými oběťmi; uccāvacaiḥ — velkými a malými; śraddhayā — s vírou; āhṛta — vykonávané; agni-hotra — agnihotra-yajñi; darśa — darśa-yajñi; pūrṇamāsa — pūrṇamāsa-yajñi; cāturmāsya — cāturmāsya-yajñi; paśu-somānām — yajñi se zvířaty a yajñi se soma-rasou; prakṛti — úplným vykonáváním; vikṛtibhiḥ — a částečným vykonáváním; anusavanam — téměř vždy; cātuḥ-hotra-vidhinā — podle usměrňujících zásad oběti řízené čtyřmi druhy kněžích.

Překlad

Král Bharata vykonával s velkou vírou různé druhy obětí. Pořádal oběti zvané agni-hotra, darśa, pūrṇamāsa, cāturmāsya, paśu-yajña (kde je obětován kůň) a soma-yajña (kde je obětován jistý nápoj). Někdy byly tyto oběti vykonávány plně a někdy částečně, ale vždy za přísného dodržování pravidel cāturhotry. Takto Bharata Mahārāja uctíval Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Zvířata jako prasata a krávy byla obětována pro ověření správného vykonávání oběti. Jinak řečeno, cílem oběti nebylo je zabít. Zvíře bylo ve skutečnosti nabídnuté v obětním ohni, aby dostalo nový život. Obvykle bylo v ohni obětováno staré zvíře a vyšlo z něho v mladém těle. U některých obřadů ovšem nebylo zvířecí oběti zapotřebí. V současném věku jsou zvířecí oběti zakázané. Śrī Caitanya Mahāprabhu říkal:

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet

“V tomto věku Kali je zakázáno pět činů: obětovat koně, obětovat krávu, přijmout sannyās, obětovat předkům obětiny z masa a zplodit děti s manželkou svého bratra.” (Cc. Ādi 17.164) Takové oběti v tomto věku nelze vykonávat kvůli nedostatku zkušených brāhmaṇů (ṛtvijaḥ), kteří by za ně mohli nést zodpovědnost. V jejich nepřítomnosti se doporučuje saṅkīrtana-yajña. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ (Bhāg. 11.5.32) Konečným cílem obětí je potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Yajñārtha-karma — tyto činnosti je třeba vykonávat pro potěšení Nejvyššího Pána. V současném věku Kali má být uctíván Nejvyšší Pán v inkarnaci Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Jeho společníky prostřednictvím saṅkīrtana-yajñi, skupinového zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Tento proces přijímají inteligentní lidé. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Slovo sumedhasaḥ označuje inteligentní lidi s velice schopným mozkem.

Verš

sampracaratsu nānā-yāgeṣu viracitāṅga-kriyeṣv apūrvaṁ yat tat kriyā-phalaṁ dharmākhyaṁ pare brahmaṇi yajña-puruṣe sarva-devatā-liṅgānāṁ mantrāṇām artha-niyāma-katayā sākṣāt-kartari para-devatāyāṁ bhagavati vāsudeva eva bhāvayamāna ātma-naipuṇya-mṛdita-kaṣāyo haviḥṣv adhvaryubhir gṛhyamāṇeṣu sa yajamāno yajña-bhājo devāṁs tān puruṣāvayaveṣv abhyadhyāyat.

Synonyma

sampracaratsu — když začínal vykonávat; nānā-yāgeṣu — různé druhy obětí; viracita-aṅga-kriyeṣu — při kterých byly vykonávány dodatečné obřady; apūrvam — vzdálený; yat — cokoliv; tat — to; kriyā-phalam — výsledek takové oběti; dharma-ākhyam — jménem náboženství; pare — transcendenci; brahmaṇi — Nejvyšší Pán; yajña-puruṣe — příjemce všech obětí; sarva-devatā-liṅgānām — které projevují všechny polobohy; mantrāṇām — védských hymnů; artha-niyāma-katayā — jelikož je vládcem předmětů; sākṣāt-kartari — přímo vykonavatel; para-devatāyām — původ všech polobohů; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudeve — Kṛṣṇovi; eva — jistě; bhāvayamānaḥ — vždy považoval; ātma-naipuṇya-mṛdita-kaṣāyaḥ — oproštěný od všeho chtíče a hněvu díky zkušenosti v takovém uvažování; haviḥṣu — předměty, které měly být obětovány; adhvaryubhiḥ — když kněží, zkušení ve vykonávání obětí uvedených v Atharva Vedě; gṛhyamāṇeṣu — brali; saḥ — Mahārāja Bharata; yajamānaḥ — vykonavatel oběti; yajña-bhājaḥ — příjemci výsledků oběti; devān — všechny polobohy; tān — je; puruṣa-avayaveṣu — za různé části a údy těla Nejvyšší Osobnosti Božství, Govindy; abhyadhyāyat — považoval.

Překlad

Po dokončení příprav na různé oběti nabízel Mahārāja Bharata ve jménu náboženství jejich výsledky Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi. Jinými slovy, všechny yajñi vykonával pro uspokojení Pána Vāsudeva, Kṛṣṇy. Uvažoval, že když jsou polobozi různé části Vāsudevova těla, Pán tyto polobohy (kteří jsou popisováni védskými mantrami) nesporně ovládá. Tímto uvažováním se zbavil všeho hmotného znečištění, jako je připoutanost, chtíč a chamtivost. Když se kněží chystali nabídnout obětiny do ohně, jasně si uvědomoval, že obětování různým polobohům je jen obětování různým údům Osobnosti Božství; Indra je například paží Nejvyššího Pána a Sūrya (Slunce) je Jeho okem. Mahārāja Bharata tedy věděl, že obětiny nabízené polobohům byly ve skutečnosti obětovány částem těla Pána Vāsudeva.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, říká, že člověk musí vykonávat své předepsané povinnosti do té doby, než vyvine čistou oddanou službu v podobě naslouchání a opěvování (śravaṇaṁ kīrtanam). Jelikož byl Mahārāja Bharata velký oddaný, je možné se ptát, proč vykonával tolik obětí, které jsou vlastně určeny pro karmī. Skutečnost je taková, že se jednoduše řídil pokyny Vāsudeva. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě: sarva dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej.” (Bg. 18.66) Při všem, co děláme, bychom měli neustále vzpomínat na Vāsudeva. Lidé se obvykle klaní různým polobohům, ale Bharata Mahārāja chtěl pouze těšit Pána Vāsudeva. V Bhagavad-gītě je uvedeno: bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka maheśvaram (Bg. 5.29). Yajñu lze vykonávat pro uspokojení určitého poloboha, ale když je nabídnuta yajña-puruṣovi, Nārāyaṇovi, polobozi jsou tím uspokojeni. Účelem vykonávání různých yajñí je uspokojit Nejvyššího Pána. Je možné je vykonávat jménem různých polobohů nebo přímo — nabídneme-li obětiny přímo Nejvyšší Osobnosti Božství, polobozi budou také spokojení. Zaléváme-li kořen stromu, jsou větve, výhonky, plody a květy rovněž automaticky spokojeny. Když nabízíme oběti různým polobohům, měli bychom mít na paměti, že polobozi jsou pouze části těla Nejvyššího. Uctíváme-li něčí ruku, máme v úmyslu uspokojit jejího majitele, a masírujeme-li někomu nohy, nesloužíme ve skutečnosti nohám, ale tomu, komu patří. Všichni polobozi jsou různé části Pána, a sloužíme-li jim, sloužíme tím Samotnému Pánu. Uctívání polobohů je zmíněné v Brahma-saṁhitě, ale tyto sloky ve skutečnosti zastávají uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, Govindy. O uctívání bohyně Durgy se například v Brahma-saṁhitě (5.44) pojednává takto:

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni vibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Bohyně Durgā tvoří, udržuje a ničí na příkaz Śrī Kṛṣṇy. To Śrī Kṛṣṇa potvrzuje též v Bhagavad-gītě: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — “Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé i nehybné bytosti.” (Bg. 9.10)

Polobohy bychom měli uctívat s tímto přístupem. Bohyně Durgā uspokojuje Kṛṣṇu, a proto bychom se jí měli klanět. Pán Śiva není ničím jiným než funkčním tělem Kṛṣṇy, a z toho důvodu bychom se měli klanět i jemu. Stejně tak bychom se měli klanět Brahmovi, Agnimu a Sūryovi. Existuje mnoho obětí určených různým polobohům a je třeba mít vždy na paměti, že tyto oběti jsou obvykle určeny k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Bharata Mahārāja se nesnažil získat nějaké požehnání od polobohů; jeho cílem bylo potěšit Nejvyššího Pána. V Mahābhāratě je mezi tisíci jmen Viṣṇua uvedeno: yajña-bhug yajña-kṛd yajñaḥ. Svrchovaný Pán je příjemcem yajñi, vykonavatelem yajñi i yajñou samotnou. Nejvyšší Osobnost Božství koná vše, ale živá bytost si v nevědomosti myslí, že konatelem je ona sama. Dokud se považujeme za konatele, vytváříme si tím připoutanost k činnosti (karma-bandha). Jednáme-li pro Yajñu, pro Kṛṣṇu, žádná karma-bandha nevzniká. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ — “Všechny činy je třeba konat jako oběť Viṣṇuovi, neboť jiné jednání živou bytost poutá k hmotnému světu.” (Bg. 3.9)

Měli bychom se řídit pokyny Bharaty Mahārāje a jednat nikoliv pro své osobní uspokojení, ale pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (17.28) je rovněž řečeno:

aśraddhayā hutaṁ dattaṁ
tapas taptaṁ kṛtaṁ ca yat
asad ity ucyate pārtha
na ca tat pretya no iha

Oběti, askeze a dobročinné skutky vykonávané bez víry v Nejvyšší Osobnost Božství nejsou trvalé. Nazývají se asat, dočasné, bez ohledu na to, o jaké obřady se jedná. Nepřinášejí užitek v tomto ani v příštím životě.

Králové jako Mahārāja Ambarīṣa a mnoho dalších rājarṣiů, kteří byli čistými oddanými Pána, trávili svůj čas výhradně službou Nejvyššímu Pánu. Vykonává-li čistý oddaný nějakou službu prostřednictvím jiné osoby, nemá za to být kritizován, neboť jeho činnosti jsou určeny pro uspokojení Nejvyššího Pána. Oddaný může nechat kněze, který možná není prvotřídním vaiṣṇavou, vykonávat určitou karma-kāṇḍu, ale jelikož záměrem oddaného je potěšit Nejvyššího Pána, není správné ho za to kritizovat. Velmi významné je slovo apūrva — tak se nazývají výsledky karmy. Jednáme-li zbožně či bezbožně, výsledky nepřijdou okamžitě. Musíme si na ně počkat, neboť se projeví v budoucnosti. Tuto apūrvu přijímají dokonce i smārtové. Čistí oddaní však jednají jen pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, a výsledky jejich činností jsou proto duchovní, trvalé. Liší se od výsledků karmīch, které jsou dočasné. To potvrzuje Bhagavad-gītā (4.23):

gata-saṅgasya muktasya
jñānāvasthita-cetasaḥ
yajñāyācarataḥ karma
samagraṁ pravilīyate

“Činy toho, kdo není poután ke kvalitám hmotné přírody a dokonale setrvává na úrovni transcendentálního poznání, se zcela rozplynou v transcendenci.”

Oddaný je vždy prostý hmotného znečištění. Jedná s poznáním, a proto jsou jeho oběti určeny k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

evaṁ karma-viśuddhyā viśuddha-sattvasyāntar-hṛdayākāśa-śarīre brahmaṇi bhagavati vāsudeve mahā-puruṣa-rūpopalakṣaṇe śrīvatsa-kaustubha-vana-mālāri-dara-gadādibhir upalakṣite nija-puruṣa-hṛl-likhitenātmani puruṣa-rūpeṇa virocamāna uccaistarāṁ bhaktir anudinam edhamāna-rayājāyata.

Synonyma

evam — takto; karma-viśuddhyā — jelikož obětoval vše službě Nejvyšší Osobnosti Božství a netoužil po žádných výsledcích svých zbožných činností; viśuddha-sattvasya — Bharaty Mahārāje, který byl dokonale očištěn; antaḥ-hṛdaya-ākāśa-śarīre — Nadduše v srdci, jak o Ní meditují yogīni; brahmaṇi — do neosobního Brahmanu, který uctívají impersonalističtí jñānī; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudeve — synovi Vasudeva, Pánu Kṛṣṇovi; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osoby; rūpa — podoby; upalakṣaṇe — s příznaky; śrīvatsa — znamení na Pánově hrudi; kaustubha — drahokam Kaustubha, který Pán nosí; vana-mālā — girlanda z květů; ari-dara — podle disku a lastury; gadā-ādibhiḥ — kyje a dalších symbolů; upalakṣite — poznaný; nija-puruṣa-hṛt-likhitena — Jenž sídlí v srdci Svého oddaného jako vtisknutý obraz; ātmani — v jeho mysli; puruṣa-rūpeṇa — Svou osobní podobou; virocamāne — zářící; uccaistarām — na velmi vysoké úrovni; bhaktiḥ — oddaná služba; anudinam — den za dnem; edhamāna — rostoucí; rayā — oplývající silou; ajāyata — vypadal.

Překlad

Srdce Mahārāje Bharaty, takto očištěné obětními obřady, bylo zcela prosté všech nečistot. Jeho oddaná služba Vāsudevovi, Pánu Kṛṣṇovi, den za dnem vzrůstala. Pán Kṛṣṇa, syn Vasudeva, je původní Osobnost Božství a projevuje se jako Nadduše (Paramātmā) i jako neosobní Brahman. Yogīni meditují o lokalizované Paramātmě sídlící v srdci, jñānī uctívají neosobní Brahman jako Nejvyšší Absolutní Pravdu a oddaní uctívají Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, Jehož transcendentální tělo je popsané v śāstrách. Zdobí Ho Śrīvatsa, drahokam Kaustubha a květinová girlanda a v Jeho rukách jsou lastura, disk, kyj a lotosový květ. Oddaní jako Nārada na Něho v srdci neustále myslí.

Význam

Pán Vāsudeva neboli Śrī Kṛṣṇa, syn Vasudeva, je Nejvyšší Osobnost Božství. V srdcích yogīnů se projevuje ve Svém aspektu Paramātmy a jñānī Ho uctívají jako neosobní Brahman. Podoba Paramātmy je popsána v śāstrách jako čtyřruká, přičemž jednotlivé ruce drží disk, lasturu, lotosový květ a kyj. Śrīmad-Bhāgavatam (2.2.8) potvrzuje:

kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti

Paramātmā sídlí v srdcích všech živých bytostí. Má čtyři ruce, které drží čtyři symbolické zbraně. Všichni oddaní, kteří myslí na Paramātmu v srdci, uctívají Nejvyšší Osobnost Božství jako chrámové Božstvo. Chápou také neosobní rysy Pána a Jeho tělesné paprsky, záři Brahmanu.

Verš

evaṁ varṣāyuta-sahasra-paryantāvasita-karma-nirvāṇāvasaro ’dhibhujyamānaṁ sva-tanayebhyo rikthaṁ pitṛ-paitāmahaṁ yathā-dāyaṁ vibhajya svayaṁ sakala-sampan-niketāt sva-niketāt pulahāśramaṁ pravavrāja.

Synonyma

evam — takto neustále zaměstnaný; varṣa-ayuta-sahasra — tisíckrát deset tisíc let; paryanta — do té doby; avasita-karma-nirvāṇa-avasaraḥ — Mahārāja Bharata, který zjistil, že nastal čas, aby se rozloučil s královským bohatstvím; adhibhujyamānam — jehož si takto po takovou dobu užíval; sva-tanayebhyaḥ — svým synům; riktham — majetek; pitṛ-paitāmaham — který získal od svého otce a svých předků; yathā-dāyam — podle Manuova zákona zvaného dāya-bhāk; vibhajya — rozdělil; svayam — osobně; sakala-sampat — všech druhů bohatství; niketāt — sídlo; sva-niketāt — ze svého otcovského domu; pulaha-āśramam pravavrāja — odešel do Pulahova āśramu v Hardwaru (kde lze získat śālagrāma-śily).

Překlad

Osud vymezil dobu, po kterou si Mahārāja Bharata užíval hmotného bohatství, na tisíckrát deset tisíc let. Když toto období skončilo, zanechal rodinného života a rozdělil majetek, který získal od předků, mezi své syny. Opustil otcovský dům, zdroj všeho bohatství, a vydal se do Pulahāśramu v Hardwaru, kde lze získat śālagrāma-śily.

Význam

Podle zákona dāya-bhāk musí člověk předat zděděný nemovitý majetek další generaci. Bharata Mahārāja to náležitě vykonal. Nejprve si užíval svého otcovského majetku po tisíckrát deset tisíc let, a když nastal čas jeho odchodu do ústraní, rozdělil tento majetek mezi své syny a vydal se do Pulaha-āśramu.

Verš

yatra ha vāva bhagavān harir adyāpi tatratyānāṁ nija-janānāṁ vātsalyena sannidhāpyata icchā-rūpeṇa.

Synonyma

yatra — kde; ha vāva — jistě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán; adya-api — i dnes; tatratyānām — sídlí na tomto místě; nija-janānām — pro Své oddané; vātsalyena — ze Své transcendentální náklonnosti; sannidhāpyate — zjevuje se; icchā-rūpeṇa — podle touhy oddaného.

Překlad

V Pulaha-āśramu se Nejvyšší Osobnost Božství, Hari, ze Své transcendentální náklonnosti zjevuje Svému oddanému, aby uspokojil jeho touhy.

Význam

Pán neustále existuje v různých transcendentálních podobách. Brahma-saṁhitā (5.39) uvádí:

rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan
nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu
kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Pán je Sám Sebou, Pánem Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství, a je doprovázen Svými expanzemi, jako je Pán Rāma, Baladeva, Saṅkarṣaṇa, Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu a další. Různí oddaní podle svého zalíbení uctívají tyto rozmanité podoby a Pán se jim ze Své náklonnosti představuje jako arcā-vigraha. Někdy se oddanému ukáže Osobně, aby opětoval jeho vztah, nebo aby mu dal najevo Svoji lásku. Oddaný je vždy plně odevzdaný láskyplné službě Pánu a Pán se mu zjevuje podle jeho touhy — může být přítomný v podobě Pána Rāmy, Pána Kṛṣṇy, Pána Nṛsiṁhadeva a podobně. Taková je výměna lásky mezi Pánem a Jeho oddanými.

Verš

yatrāśrama-padāny ubhayato nābhibhir dṛṣac-cakraiś cakra-nadī nāma sarit-pravarā sarvataḥ pavitrī-karoti.

Synonyma

yatra — kde; āśrama-padāni — všechny poustevny; ubhayataḥ — zvrchu i zespodu; nābhibhiḥ — jako symbolický znak pupku; dṛṣat — je vidět; cakraiḥ — s kruhy; cakra-nadī — řeka Cakra-nadī (známá jako Gaṇḍakī); nāma — jménem; sarit-pravarā — nejdůležitější řeka ze všech; sarvataḥ — všude; pavitrī-karoti — posvěcuje.

Překlad

Pulaha-āśramem protéká řeka Gaṇḍakī, nejlepší ze všech řek. Všechna tato místa očišťují śālagrāma-śily, mramorové oblázky. Na každém z nich je zvrchu i zespodu vidět kruhy podobné pupku.

Význam

Śālagrāma-śilā jsou oblázky, jež vypadají jako kameny s kruhy vyznačenými nahoře i dole. Lze je nalézt v řece zvané Gaṇḍakī-nadī. Každé místo, kterým vody této řeky protékají, se okamžitě posvětí.

Verš

tasmin vāva kila sa ekalaḥ pulahāśramopavane vividha-kusuma-kisalaya-tulasikāmbubhiḥ kanda-mūla-phalopahāraiś ca samīhamāno bhagavata ārādhanaṁ vivikta uparata-viṣayābhilāṣa upabhṛtopaśamaḥ parāṁ nirvṛtim avāpa.

Synonyma

tasmin — v tom āśramu; vāva kila — vskutku; saḥ — Bharata Mahārāja; ekalaḥ — sám, jediný; pulaha-āśrama-upavane — v zahradách Pulaha-āśramu; vividha-kusuma-kisalaya-tulasikā-ambubhiḥ — s různými květy, větévkami a lístky tulasī, jakož i vodou; kanda-mūla-phala-upahāraiḥ — obětováním hlíz, kořenů a plodů; ca — a; samīhamānaḥ — vykonával; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; ārādhanam — uctívání; viviktaḥ — očištěný; uparata — oproštěný od; viṣaya-abhilāṣaḥ — touha po hmotném smyslovém požitku; upabhṛta — zvyšoval; upaśamaḥ — vyrovnanost; parām — transcendentální; nirvṛtim — spokojenost; avāpa — získal.

Překlad

Mahārāja Bharata žil sám v zahradách Pulaha-āśramu a sbíral různé květy, větévky a lístky tulasī. Přinášel také vodu z řeky Gaṇḍakī a různé plody, kořeny a hlízy. To vše obětoval Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi, a byl spokojený tím, že Ho uctíval. Jeho srdce se tak zbavilo veškerého znečištění a neměl sebemenší touhu po hmotném požitku—všechny jeho hmotné touhy zanikly. V tomto vyrovnaném stavu cítil naprostou spokojenost a plně se věnoval oddané službě.

Význam

Každý hledá klid mysli. Ten lze však získat jedině tehdy, když je člověk zcela prostý touhy po hmotném uspokojování smyslů a zaměstnaný oddanou službou Pánu. Bhagavad-gītā (9.26) uvádí: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati. Uctívání Pána není vůbec nákladné. Lze Mu obětovat lístek, květ, nějaké ovoce a trochu vody. Jsou-li tyto věci nabízeny s láskou a oddaností, Nejvyšší Pán je přijme. Tak se může člověk zbavit hmotných tužeb. Dokud si bude hmotné touhy udržovat, nemůže být šťastný. Jakmile se však zaměstná oddanou službou Pánu, jeho mysl se očistí od všech hmotných tužeb a dostaví se plná spokojenost.

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati
vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

“Vrcholná činnost (dharma) pro celé lidstvo je ta, která vede k dosažení láskyplné oddané služby transcendentálnímu Pánu. Aby tato oddaná služba plně uspokojila vlastní já, musí být nemotivovaná a nepřerušovaná. Prokazováním oddané služby Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, získává člověk okamžitě bezpříčinné poznání a odpoutanost od světa.” (Bhāg. 1.2.6-7)

To jsou pokyny Śrīmad-Bhāgavatamu, nejvyššího védského písma. Člověk možná není schopen jít do Pulaha-āśramu, ale ať už je kdekoliv, může být šťastný a oddaně sloužit Pánu výše uvedenými metodami.

Verš

tayettham avirata-puruṣa-paricaryayā bhagavati pravardhamānā-nurāga-bhara-druta-hṛdaya-śaithilyaḥ praharṣa-vegenātmany udbhidyamāna-roma-pulaka-kulaka autkaṇṭhya-pravṛtta-praṇaya-bāṣpa-niruddhāvaloka-nayana evaṁ nija-ramaṇāruṇa-caraṇāravindānudhyāna-paricita-bhakti-yogena paripluta-paramāhlāda-gambhīra-hṛdaya-hradāvagāḍha-dhiṣaṇas tām api kriyamāṇāṁ bhagavat-saparyāṁ na sasmāra.

Synonyma

tayā — tou; ittham — takto; avirata — neustálou; puruṣa — Nejvyššímu Pánu; paricaryayā — službou; bhagavati — k Nejvyšší Osobnosti Božství; pravardhamāna — neustálý vzrůst; anurāga — připoutanosti; bhara — břemenem; druta — tající; hṛdaya — srdce; śaithilyaḥ — nedbalost; praharṣa-vegena — silou transcendentální extáze; ātmani — na jeho těle; udbhidyamāna-roma-pulaka-kulakaḥ — zježení chlupů; autkaṇṭhya — kvůli intenzívní touze; pravṛtta — které nastalo; praṇaya-bāṣpa-niruddha-avaloka-nayanaḥ — vehnání do očí slz lásky, které brání pohledu; evam — takto; nija-ramaṇa-aruṇa-caraṇa-aravinda — o načervenalých lotosových nohách Pána; anudhyāna — meditací; paricita — zvyšoval; bhakti-yogena — díky oddané službě; paripluta — šířící se všude; parama — nejvyšší; āhlāda — duchovní blaženosti; gambhīra — velmi hluboké; hṛdaya-hrada — v srdci, které je přirovnáno k jezeru; avagāḍha — ponořená; dhiṣaṇaḥ — jehož inteligence; tām — to; api — ačkoliv; kriyamāṇām — vykonávání; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; saparyām — uctívání; na — ne; sasmāra — pamatoval.

Překlad

Tak tento vznešený oddaný, Mahārāja Bharata, neustále oddaně sloužil Pánu. Jeho láska k Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, přirozeně čím dál více rostla a jeho srdce tálo. V důsledku toho postupně ztrácel veškerou připoutanost k usměrňujícím povinnostem. Chlupy se mu ježily a tělo projevovalo všechny příznaky extáze. Slzy mu tekly z očí tak, že nic neviděl. V tomto stavu neustále meditoval o načervenalých lotosových nohách Pána. Jeho srdce, které připomínalo jezero, bylo tehdy plné vody extatické lásky a s myslí ponořenou do tohoto jezera dokonce zapomněl na usměrněnou službu Pánu.

Význam

Na těle toho, kdo je skutečně pokročilý v extatické lásce ke Kṛṣṇovi, se projevuje osm transcendentálních příznaků prozrazujících blaženost. Jsou to příznaky dokonalosti pocházející z láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož byl Mahārāja Bharata neustále zaměstnaný oddanou službou, jeho tělo projevovalo všechny příznaky extatické lásky.

Verš

itthaṁ dhṛta-bhagavad-vrata aiṇeyājina-vāsasānusavanābhiṣekārdra-kapiśa-kuṭila-jaṭā-kalāpena ca virocamānaḥ sūryarcā bhagavantaṁ hiraṇmayaṁ puruṣam ujjihāne sūrya-maṇḍale ’bhyupatiṣṭhann etad u hovāca.

Synonyma

ittham — tak; dhṛta-bhagavat-vrataḥ — složil slib sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství; aiṇeya-ajina-vāsasa — s oděvem z jelení kůže; anusavana — třikrát denně; abhiṣeka — koupelí; ardra — mokrých; kapiśa — žlutohnědých; kuṭila-jaṭā — kadeřavých a spletených vlasů; kalāpena — spoustou; ca — a; virocamānaḥ — nádherně ozdoben; sūryarcā — védskými hymny pro uctívání expanze Nārāyaṇa sídlící uvnitř Slunce; bhagavantam — Nejvyšší Osobnosti Božství; hiraṇmayam — Pánu, Jehož pleť má barvu zlata; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; ujjihāne — při východu; sūrya-maṇḍale — slunce; abhyupatiṣṭhan — uctíval; etat — toto; u ha — jistě; uvāca — recitoval.

Překlad

Mahārāja Bharata vypadal velice krásně. Měl spoustu kadeřavých vlasů, které byly mokré od toho, jak se třikrát denně koupal. Byl oblečený v jelení kůži a věnoval se uctívání Pána Nārāyaṇa, Jehož tělo tvoří zlatá záře a Jenž sídlí uvnitř Slunce. Uctíval Ho zpěvem hymnů uvedených v Ṛg Vedě a při východu slunce recitoval následující verš.

Význam

Vládnoucím Božstvem uvnitř Slunce je Hiraṇmaya, Pán Nārāyaṇa. Pro Jeho uctívání se používá Gāyatrī mantra: oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ tat savitur vareṇyaṁ bhargo devasya dhīmahi. Je uctíván také dalšími hymny, které uvádí Ṛg Veda; například hymnem dhyeyaḥ sadā savitṛ-maṇḍala-madhya-vartī. Uvnitř Slunce sídlí Pán Nārāyaṇa, Jehož pleť má barvu zlata.

Verš

paro-rajaḥ savitur jāta-vedo
devasya bhargo manasedaṁ jajāna
suretasādaḥ punar āviśya caṣṭe
haṁsaṁ gṛdhrāṇaṁ nṛṣad-riṅgirām imaḥ

Synonyma

paraḥ-rajaḥ — nad kvalitou vášně (v čisté kvalitě dobra); savituḥ — toho, kdo osvětluje celý vesmír; jāta-vedaḥ — čímž jsou splněny všechny touhy oddaného; devasya — Pána; bhargaḥ — vlastní záře; manasā — pouhým rozjímáním; idam — tento vesmír; jajāna — stvořil; su-retasā — duchovní energií; adaḥ — tento stvořený svět; punaḥ — znovu; āviśya — vstoupil; caṣṭe — dohlíží či udržuje; haṁsam — živá bytost; gṛdhrāṇam — toužící po hmotném požitku; nṛṣat — inteligenci; riṅgirām — tomu, kdo uvádí do pohybu; imaḥ — klaním se.

Překlad

“Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se nachází v čisté kvalitě dobra. Osvětluje celý vesmír a Svým oddaným udílí veškerá požehnání. Stvořil tento vesmír ze Své vlastní duchovní energie, na základě Své touhy do něho vstoupil jako Nadduše a prostřednictvím Svých různých energií udržuje všechny živé bytosti, které touží po hmotném požitku. Uctivě se klaním Pánovi, Jenž je dárcem inteligence.”

Význam

Vládnoucím Božstvem Slunce je další expanze Nārāyaṇa, Jež osvětluje celý vesmír. Pán vstupuje do srdcí všech živých bytostí jako Nadduše, dává jim inteligenci a plní jejich hmotné touhy. To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ — “Sídlím v srdci každého.” (Bg. 15.15)

Nejvyšší Osobnost Božství ve Svém aspektu Nadduše vstupuje do srdcí všech živých bytostí. Brahma-saṁhitā (5.35) uvádí: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham — “Vstupuje do vesmíru i do atomu.” V Ṛg Vedě je vládnoucí Božstvo Slunce uctíváno touto mantrou: dhyeyaḥ sadā savitṛ-maṇḍala-madhya-vartī nārāyaṇaḥ sarasijāsana-sanniviṣṭaḥ. Nārāyaṇa sedí na Svém lotosovém květu uvnitř Slunce. Každá živá bytost má recitací této mantry přijmout útočiště u Nārāyaṇa, jakmile začne slunce vycházet. Podle moderních vědců spočívá hmotný svět na sluneční záři; díky ní obíhají všechny planety a roste vegetace. Máme také informace, že růstu bylin a rostlin napomáhá měsíční svit. Nārāyaṇa sídlící uvnitř Slunce ve skutečnosti udržuje celý vesmír, a proto je Ho třeba uctívat Gāyatrī mantrou nebo Ṛg mantrou.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Činnosti krále Bharaty”.