Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Popis charakteru Bharaty Mahārāje

Bharata Mahārāja byl ve velice vznešeném postavení, ale přesto poklesl kvůli připoutanosti k mladému jelínkovi. Když se jednoho dne jako obvykle vykoupal v řece Gaṇḍakī a recitoval svoji mantru, viděl, že se k řece přišla napít březí laň. V tu chvíli se ozval hromový řev lva a laň se tak polekala, že namístě porodila kolouška. Poté dosáhla druhého břehu řeky, ale vzápětí nato zemřela. Mahārāja Bharata se nad osiřelým kolouškem slitoval, zachránil ho z vody, vzal ho do svého āśramu a láskyplně o něho pečoval. Postupně k němu přilnul a neustále na něho s láskou myslel. Jak jelínek rostl, stal se stálým společníkem Mahārāje Bharaty. Ten se o něho soustavně staral a postupně se natolik pohroužil do myšlenek na něho, že jeho mysl ztratila klid. Jak k němu čím dál více lnul, jeho oddaná služba slábla. I když se dokázal vzdát bohatého království, ulpěl na jelínkovi. Tak poklesl z úrovně praktikování mystické yogy. Jednoho dne se jelínek ztratil a Mahārāje Bharatu to tak znepokojilo, že se ho vydal hledat. Během hledání naříkal nad jeho ztrátou a přitom nešťastně spadl a zemřel. Jelikož byla jeho mysl pohroužená v myšlenkách na jelínka, přirozeně se v dalším životě narodil z lůna laně. Byl však duchovně značně pokročilý, a proto ani v těle jelena nezapomněl na své minulé činnosti. Chápal, jak poklesl ze svého vznešeného postavení, a s tímto vědomím opustil svou matku laň a vrátil se znovu do Pulaha-āśramu. V podobě jelena ukončil své plodonosné činnosti, a když zemřel, byl osvobozen ze zvířecího těla.

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā tu mahā-nadyāṁ kṛtābhiṣeka-naiyamikāvaśyako brahmākṣaram abhigṛṇāno muhūrta-trayam udakānta upaviveśa.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ekadā — jednou; tu — ale; mahā-nadyām — ve velké řece zvané Gaṇḍakī; kṛta-abhiṣeka-naiyamika-avaśyakaḥ — když se vykoupal po ukončení svých každodenních vnějších povinností, jako je kálení, močení a čištění zubů; brahma-akṣaram — praṇava-mantru (oṁ); abhigṛṇānaḥ — pronášel; muhūrta-trayam — na tři minuty; udaka-ante — na břeh řeky; upaviveśa — usedl.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, jednoho dne, když Mahārāja Bharata ukončil své ranní povinnosti — vyprázdnil se, vymočil a vykoupal — usedl na několik minut na břeh řeky Gaṇḍakī a začal pronášet svou mantru, počínaje oṁkārou.

Verš

tatra tadā rājan hariṇī pipāsayā jalāśayābhyāśam ekaivopajagāma.

Synonyma

tatra — na břeh řeky; tadā — tehdy; rājan — ó králi; hariṇī — laň; pipāsayā — z žízně; jalāśaya-abhyāśam — poblíž řeky; eka — jedna; eva — jistě; upajagāma — přišla.

Překlad

Ó králi, zatímco Bharata Mahārāja seděl na břehu oné řeky, přišla se tam napít laň, která měla velikou žízeň.

Verš

tayā pepīyamāna udake tāvad evāvidūreṇa nadato mṛga-pater unnādo loka-bhayaṅkara udapatat.

Synonyma

tayā — laní; pepīyamāne — pitá s velkým uspokojením; udake — voda; tāvat eva — přesně v tu chvíli; avidūreṇa — velice blízko; nadataḥ — řev; mṛga-pateḥ — jednoho lva; unnādaḥ — hromový zvuk; loka-bhayam-kara — nahánějící hrůzu všem živým bytostem; udapatat — ozval se.

Překlad

Když laň spokojeně pila, v blízkosti hlasitě zařval lev, a nahnal tak hrůzu všem živým bytostem. Také laň to slyšela.

Verš

tam upaśrutya sā mṛga-vadhūḥ prakṛti-viklavā cakita-nirīkṣaṇā sutarām api hari-bhayābhiniveśa-vyagra-hṛdayā pāriplava-dṛṣṭir agata-tṛṣā bhayāt sahasaivoccakrāma.

Synonyma

tam upaśrutya — když slyšela ten hromový zvuk; — ta; mṛga-vadhūḥ — laň; prakṛti-viklavā — která má od přírody neustálý strach, že ji někdo zabije; cakita-nirīkṣaṇā — s neklidnýma očima; sutarām api — téměř okamžitě; hari — lva; bhaya — strachu; abhiniveśa — příchodem; vyagra-hṛdayā — jejíž mysl byla vzrušená; pāriplava-dṛṣṭiḥ — jejíž oči těkaly z místa na místo; agata-tṛṣā — aniž by plně uhasila svou žízeň; bhayāt — ze strachu; sahasā — náhle; eva — jistě; uccakrāma — zdolala řeku.

Překlad

Laň měla od přírody neustálý strach, že ji někdo zabije, a nedůvěřivě se rozhlížela kolem. Když slyšela hromový řev lva, velice ji to znepokojilo. Její neklidné oči těkaly z místa na místo, a přestože ještě plně neuhasila svou žízeň, náhle skočila přes řeku.

Verš

tasyā utpatantyā antarvatnyā uru-bhayāvagalito yoni-nirgato garbhaḥ srotasi nipapāta.

Synonyma

tasyāḥ — toho; utpatantyāḥ — prudce skočila; antarvatnyāḥ — s plným lůnem; uru-bhaya — následkem velkého strachu; avagalitaḥ — vyklouzl; yoni-nirgataḥ — vypadl z lůna; garbhaḥ — potomek; srotasi — do plynoucích vod; nipapāta — spadl.

Překlad

Laň byla březí, a když ze strachu skočila, koloušek jí vypadl z lůna do plynoucích vod řeky.

Význam

Prožívá-li žena nějaké extatické pocity nebo strach, hrozí velké nebezpečí, že potratí. Těhotné ženy by proto měly být všech těchto vnějších vlivů ušetřeny.

Verš

tat-prasavotsarpaṇa-bhaya-khedāturā sva-gaṇena viyujyamānā kasyāñcid daryāṁ kṛṣṇa-sārasatī nipapātātha ca mamāra.

Synonyma

tat-prasava — z jeho předčasného porodu; utsarpaṇa — z překonání řeky; bhaya — a ze strachu; kheda — vyčerpáním; āturā — soužená; sva-gaṇena — od jeleního stáda; viyujyamānā — odloučená; kasyāñcit — v nějaké; daryām — jeskyni v hoře; kṛṣṇa-sārasatī — černá laň; nipapāta — padla; atha — proto; ca — a; mamāra — zemřela.

Překlad

Černá laň, která dosáhla druhého břehu řeky, trpěla následkem odloučení od svého stáda a potratu kolouška. Padla na zem v jeskyni a namístě zemřela.

Verš

taṁ tv eṇa-kuṇakaṁ kṛpaṇaṁ srotasānūhyamānam abhivīkṣyāpaviddhaṁ bandhur ivānukampayā rājarṣir bharata ādāya mṛta-mātaram ity āśrama-padam anayat.

Synonyma

tam — toho; tu — ale; eṇa-kuṇakam — kolouška; kṛpaṇam — bezmocného; srotasā — na vlnách; anūhyamānam — který plul; abhivīkṣya — když viděl; apaviddham — odloučeného od svých bližních; bandhuḥ iva — jako přítel; anukampayā — se soucitem; rāja-ṛṣiḥ bharataḥ — velký, svatý král Bharata; ādāya — vzal; mṛta-mātaram — který ztratil svou matku; iti — takto uvažoval; āśrama-padam — do āśramu; anayat — přinesl.

Překlad

Velký král Bharata seděl na břehu a viděl malého kolouška, který přišel o matku, jak ho unáší řeka. Tento pohled ho naplnil soucitem. Jako upřímný přítel vytáhl novorozeného kolouška z vln, a jelikož věděl, že je to sirotek, přinesl ho do svého āśramu.

Význam

Zákony přírody fungují subtilním, nám neznámým způsobem. Mahārāja Bharata byl velký král, který byl velmi pokročilý v oddané službě. Téměř dosáhl úrovně láskyplné služby Nejvyššímu Pánu, ale dokonce i z tohoto postavení mohl poklesnout na hmotnou úroveň. Bhagavad-gītā nás proto upozorňuje:

yaṁ hi na vyathayanty ete
puruṣaṁ puruṣarṣabha
sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ
so 'mṛtatvāya kalpate

“Ó nejlepší z lidí (Arjuno), ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a kdo zůstává za všech okolností klidný, je nepochybně hoden osvobození.” (Bg. 2.15)

Při usilování o duchovní záchranu a vysvobození z hmotného otroctví je třeba velké obezřelosti, neboť i malý nedostatek může způsobit, že znovu poklesneme do hmotné existence. Studiem činností Mahārāje Bharaty se můžeme naučit umění, jak se zcela zbavit veškeré hmotné připoutanosti. V dalších verších bude vyjeveno, že Bharata Mahārāja musel kvůli přehnanému soucitu s tímto malým jelínkem přijmout tělo jelena. Soucit bychom měli projevovat tím způsobem, že budeme pomáhat druhým k vzestupu z hmotné úrovně na duchovní; jinak se nám může kdykoliv stát, že náš duchovní pokrok bude pozastaven a poklesneme na hmotnou úroveň. Soucit Mahārāje Bharaty s kolouškem byl počátkem jeho pádu do hmotného světa.

Verš

tasya ha vā eṇa-kuṇaka uccair etasmin kṛta-nijābhimānasyāhar-ahas tat-poṣaṇa-pālana-lālana-prīṇanānudhyānenātma-niyamāḥ saha-yamāḥ puruṣa-paricaryādaya ekaikaśaḥ katipayenāhar-gaṇena viyujyamānāḥ kila sarva evodavasan.

Synonyma

tasya — toho krále; ha — vskutku; eṇa-kuṇake — v kolouškovi; uccaiḥ — velice; etasmin — v tomto; kṛta-nija-abhimānasya — který pojímal kolouška jako svého vlastního syna; ahaḥ-ahaḥ — každý den; tat-poṣaṇa — udržoval kolouška; pālana — chránil před nebezpečím; lālana — vychovával ho nebo mu projevoval svou lásku polibky atd.; prīṇana — s láskou se s ním mazlil; anudhyānena — takovou připoutaností; ātma-niyamāḥ — jeho osobní činnosti co se týče péče o vlastní tělo; saha-yamāḥ — s jeho duchovními povinnostmi, jako je nenásilí, snášenlivost a jednoduchost; puruṣa-paricaryā-ādayaḥ — uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství a vykonávání dalších povinností; eka-ekaśaḥ — každý den; katipayena — pouze s několika; ahaḥ-gaṇena — dny času; viyujyamānāḥ — zanechané; kila — vskutku; sarve — všechny; eva — jistě; udavasan — bylo zničené.

Překlad

Mahārāja Bharata si postupem času kolouška velice zamiloval. Vychovával ho, krmil ho trávou a vždy starostlivě zajišťoval jeho ochranu před útoky tygrů a jiných zvířat. Hladil ho, když ho něco svědilo, a tímto způsobem se neustále snažil pečovat o jeho pohodlí. Občas ho také z lásky políbil. Takto připoutaný k vychovávání jelínka zapomněl na pravidla a usměrnění určená pro rozvoj duchovního života a postupně zapomínal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Během několika dní zapomněl na vše, co se týkalo jeho duchovního pokroku.

Význam

Z tohoto popisu plyne, jak musíme být při vykonávání svých duchovních povinností opatrní — pečlivě dodržovat pravidla a usměrnění a pravidelně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Zanedbáme-li tyto činnosti, nakonec poklesneme. Musíme vstávat časně ráno, vykoupat se, zúčastnit se maṅgala-ārati, uctívat Božstva, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, studovat védskou literaturu a dodržovat pravidla předepsaná ācāryi a duchovním mistrem. Pokud se od tohoto procesu odchýlíme, můžeme poklesnout i z vysoce pokročilého postavení. Bhagavad-gītā (18.5) uvádí:

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

“Vykonávání obětí, rozdávání milodarů a podstupování askeze jsou činnosti, kterých se člověk nemá nikdy zříkat — naopak je musí vždy vykonávat. Pomocí obětí, dobročinnosti a askeze se očišťují dokonce i velké duše.” Ani ten, kdo je ve stavu odříkání, nemá nikdy zanechat dodržování usměrňujících zásad. Měl by uctívat Božstvo a věnovat svůj čas a život službě Kṛṣṇovi. Musí také pokračovat v dodržování pravidel a usměrnění platných pro askezi. Těchto věcí se nelze zříci. Člověk se nemá považovat za velice pokročilého jen proto, že přijal sannyās. V zájmu svého duchovního pokroku by měl pečlivě studovat činnosti Bharaty Mahārāje.

Verš

aho batāyaṁ hariṇa-kuṇakaḥ kṛpaṇa īśvara-ratha-caraṇa-paribhramaṇa-rayeṇa sva-gaṇa-suhṛd-bandhubhyaḥ parivarjitaḥ śaraṇaṁ ca mopasādito mām eva mātā-pitarau bhrātṛ-jñātīn yauthikāṁś caivopeyāya nānyaṁ kañcana veda mayy ati-visrabdhaś cāta eva mayā mat-parāyaṇasya poṣaṇa-pālana-prīṇana-lālanam anasūyunānuṣṭheyaṁ śaraṇyopekṣā-doṣa-viduṣā.

Synonyma

aho bata — běda; ayam — tento; hariṇa-kuṇakaḥ — koloušek; kṛpaṇaḥ — bezmocný; īśvara-ratha-caraṇa-paribhramaṇa-rayeṇa — vlivem otáčení času, prostředníka Nejvyššího Pána, který je přirovnáván ke kolu Jeho vozu; sva-gaṇa — své blízké; suhṛt — a přátele; bandhubhyaḥ — příbuzné; parivarjitaḥ — připravený o; śaraṇam — jako útočiště; ca — a; — mě; upasāditaḥ — získal; mām — mě; eva — jenom; mātā-pitarau — otec a matka; bhrātṛ-jñātīn — bratři a příbuzní; yauthikān — patřící ke stádu; ca — také; eva — jistě; upeyāya — dostal; na — ne; anyam — někoho jiného; kañcana — nějakou osobu; veda — zná; mayi — ve mně; ati — velikou; visrabdhaḥ — má důvěru; ca — a; ataḥ eva — proto; mayā — mnou; mat-parāyaṇasya — toho, kdo na mně tolik závisí; poṣaṇa-pālana-prīṇana-lālanam — výchova, opatrování, mazlení se a ochrana; anasūyunā — který jsem prostý zášti; anuṣṭheyam — nutné vykonávat; śaraṇya — toho, kdo přijal útočiště; upekṣā — zanedbání; doṣa-viduṣā — kdo zná chybu.

Překlad

Velký král Mahārāja Bharata začal uvažovat: Běda, tento bezmocný koloušek nyní vlivem času, prostředníka Nejvyšší Osobnosti Božství, ztratil své příbuzné a přátele a přijal útočiště u mne. Nezná nikoho než mě — stal jsem se jeho otcem, matkou, bratrem a příbuznými. Právě takto uvažuje a má ve mne plnou důvěru. Zná jen mě — proto nesmím být sobecký a myslet si, že kvůli jelínkovi bude zničeno mé osobní blaho. Měl bych ho vychovat, chránit, uspokojovat a hladit. Jak ho mohu zanedbat, když se ke mně uchýlil? I když narušuje můj duchovní život, jsem si vědom toho, že bezmocnou osobu, která vyhledá útočiště, nelze přehlížet. To by byla velká chyba.

Význam

Ten, kdo je pokročilý v duchovním vědomí neboli vědomí Kṛṣṇy, má přirozeně velký soucit se všemi živými bytostmi, které trpí v hmotném světě. Taková osoba přirozeně myslí na utrpení všech lidí. Pokud však člověk neví o hmotném utrpení pokleslých duší a cítí účast co se týče tělesného pohodlí — jak tomu bylo v případě Bharaty Mahārāje—pak takový soucit způsobí jeho vlastní pád. Pokud někdo skutečně soucítí s pokleslým, trpícím lidstvem, měl by se snažit lidi povznést z hmotného vědomí k duchovnímu. Bharata Mahārāja byl k jelínkovi velice soucitný, ale zapomněl, že ho nemůže povznést k duchovnímu vědomí, protože jelínek je koneckonců pouhé zvíře. Pro Bharatu Mahārāje bylo velice nebezpečné obětovat všechny usměrňující zásady jen tomu, aby pečoval o zvíře. Je třeba následovat principy dané v Bhagavad-gītě: yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha. Co se týče hmotného těla, nemůžeme udělat pro nikoho vůbec nic. Jestliže však sami následujeme usměrňující pravidla, můžeme milostí Kṛṣṇy povznést druhého k duchovnímu vědomí. Vzdáme-li se svých vlastních duchovních činností a začneme se starat pouze o tělesné pohodlí druhých, dostaneme se do nebezpečné situace.

Verš

nūnaṁ hy āryāḥ sādhava upaśama-śīlāḥ kṛpaṇa-suhṛda evaṁ-vidhārthe svārthān api gurutarān upekṣante.

Synonyma

nūnam — vskutku; hi — jistě; āryāḥ — ti, kdo jsou civilizovaní; sādhavaḥ — světci; upaśama-śīlāḥ — i když zcela v životním stavu odříkání; kṛpaṇa-suhṛdaḥ — přátelé bezmocných; evaṁ-vidha-arthe — jednat podle takových zásad; sva-arthān api — i když své osobní zájmy; guru-tarān — velice důležité; upekṣante — zanedbá.

Překlad

I ten, kdo je ve stavu odříkání, cítí nepochybně účast s trpícími živými bytostmi, je-li pokročilý. Člověk by měl jistě zanedbat své osobní zájmy — i když mohou být velice důležité — aby chránil toho, kdo se odevzdal.

Význam

Māyā je velice silná. Ve jménu dobročinnosti, lidumilství a komunismu lidé soucítí s trpícím lidstvem na celém světě. Dobrodinci a lidumilové si neuvědomují, že hmotné podmínky lidí není možné zlepšit. Ty jsou již dané vyšším řízením podle osobní karmy a nelze je změnit. Jediné, co můžeme udělat pro trpící bytosti dobrého, je snažit se je povznést k duchovnímu vědomí. Hmotné pohodlí nelze zvětšovat ani zmenšovat. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.18) je proto řečeno: tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukham — “Hmotné štěstí přichází samočinně a nezávisí na našem úsilí, stejně jako utrpení.” Hmotné štěstí a bolesti můžeme získat bez jakékoliv námahy. S hmotnými činnostmi bychom si neměli dělat starosti. Je-li někdo skutečně soucitný či schopný činit dobro pro druhé, měl by se snažit povznést lidi k vědomí Kṛṣṇy. Milostí Pána tak bude každý dělat duchovní pokrok. Bharata Mahārāja jednal uvedeným způsobem pro naše poučení. Měli bychom být velice opatrní, abychom se nenechali svést takzvanými veřejně prospěšnými činnostmi vykonávanými na tělesné úrovni. Za žádnou cenu bychom se neměli vzdát svého zájmu, kterým je dosažení přízně Pána Viṣṇua. Lidé to obvykle nevědí, nebo na to zapomínají. Obětují svůj původní zájem — dosáhnout Viṣṇuovy přízně — a zabývají se filantropickými činnostmi zaměřenými na tělesné pohodlí.

Verš

iti kṛtānuṣaṅga āsana-śayanāṭana-snānāśanādiṣu saha mṛga-jahunā snehānubaddha-hṛdaya āsīt.

Synonyma

iti — takto; kṛta-anuṣaṅgaḥ — jelikož vyvinul připoutanost; āsana — seděl; śayana — ležel; aṭana — procházel se; snāna — koupal se; āśana-ādiṣu — když jedl a podobně; saha mṛga-jahunā — s kolouškem; sneha-anubaddha — uchvácené láskou; hṛdayaḥ — jeho srdce; āsīt — stalo se.

Překlad

Mahārāja Bharata byl k jelínkovi připoutaný. Uléhal s ním, chodil s ním na procházky, koupal se s ním, a dokonce s ním i jedl. Jeho srdce tak bylo k jelínkovi poutáno láskou.

Verš

kuśa-kusuma-samit-palāśa-phala-mūlodakāny āhariṣyamāṇo vṛkasālā-vṛkādibhyo bhayam āśaṁsamāno yadā saha hariṇa-kuṇakena vanaṁ samāviśati.

Synonyma

kuśa — druh trávy potřebný k obřadům; kusuma — květy; samit — palivové dřevo; palāśa — listy; phala-mūla — plody a kořeny; udakāni — a vodu; āhariṣyamāṇaḥ — když chtěl donést; vṛkasālā-vṛka — z vlků a psů; ādibhyaḥ — a dalších zvířat, například tygrů; bhayam — strach; āśaṁsamānaḥ — pochyboval; yadā — když; saha — s; hariṇa-kuṇakena — kolouškem; vanam — do lesa; samāviśati — vcházel.

Překlad

Když chtěl jít Mahārāja Bharata do lesa pro trávu kuśa, květy, dřevo, listy, plody, kořeny a vodu, bál se, aby psi, šakali, tygři či jiná dravá zvířata jelínka nezabili, a proto ho vždy bral s sebou.

Význam

Zde je popsáno, jak Mahārāja Bharata prohluboval svou lásku k jelínkovi. Dokonce i tak vznešená osobnost jako Bharata Mahārāja, který dosáhl láskyplného vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství, poklesl ze svého postavení kvůli náklonnosti k nějakému zvířeti. Proto musel — jak uvidíme později — v příštím životě přijmout tělo jelena. Jestliže tomu tak bylo v případě Bharaty Mahārāje, co lze říci o těch, kteří nejsou duchovně pokročilí a přilnuli ke kočkám a psům? Nezvětší-li znatelně svou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, budou muset kvůli své lásce ke kočkám a psům v příštím životě přijmout právě takové tělesné podoby. Pokud neposílíme svou víru v Nejvyššího Pána, bude nás přitahovat mnoho jiných věcí. To je příčina našich hmotných pout.

Verš

pathiṣu ca mugdha-bhāvena tatra tatra viṣakta-mati-praṇaya-bhara-hṛdayaḥ kārpaṇyāt skandhenodvahati evam utsaṅga urasi cādhāyopalālayan mudaṁ paramām avāpa.

Synonyma

pathiṣu — na lesních cestách; ca — také; mugdha-bhāvena — dětinským chováním jelínka; tatra tatra — tu a tam; viṣakta-mati — jehož mysl byla příliš přitahovaná; praṇaya — láskou; bhara — zatížené; hṛdayaḥ — jehož srdce; kārpaṇyāt — z lásky; skandhena — na ramenou; udvahati — nosí; evam — takto; utsaṅge — někdy na klíně; urasi — na hrudi když spal; ca — také; ādhāya — nechával; upalālayan — mazlil se; mudam — potěšení; paramām — velké; avāpa — cítil.

Překlad

Když vešli do lesa, zvíře se svým dětinským chováním zdálo Mahārājovi Bharatovi velice přitažlivé. Z lásky dokonce nosil jelínka na ramenou. Jeho srdce bylo naplněné takovou láskou, že si jelínka někdy bral na klín nebo ho nechával ho spát na své hrudi. Mazlit se s ním mu působilo velké potěšení.

Význam

Mahārāja Bharata opustil svůj domov, manželku, děti, království a vše ostatní, aby v lese rozvíjel svůj duchovní život, ale následkem připoutanosti k bezvýznamnému ochočenému jelínkovi padl znovu za oběť hmotné náklonnosti. Jaký potom mělo význam, že se zřekl rodiny? Ten, kdo má vážný zájem o rozvoj duchovního života, si musí dávat velký pozor, aby neulpěl na ničem jiném než na Kṛṣṇovi. Někdy musíme v zájmu kázání vykonávat mnohé hmotné činnosti, ale měli bychom mít na paměti, že vše je určeno pro Kṛṣṇu. Budeme-li si to pamatovat, pak nebude hrozit, že by si nás hmotné činnosti podmanily.

Verš

kriyāyāṁ nirvartyamānāyām antarāle ’py utthāyotthāya yadainam abhicakṣīta tarhi vāva sa varṣa-patiḥ prakṛti-sthena manasā tasmā āśiṣa āśāste svasti stād vatsa te sarvata iti.

Synonyma

kriyāyām — uctívání Pána či vykonávání obřadů; nirvartyamānāyām — aniž by dokončil; antarāle — průběžně; api — ačkoliv; utthāya utthāya — opakovaně vstával; yadā — když; enam — kolouška; abhicakṣīta — viděl; tarhi vāva — tehdy; saḥ — on; varṣa-patiḥ — Mahārāja Bharata; prakṛti-sthena — šťastný; manasā — v mysli; tasmai — jemu; āśiṣaḥ āśāste — udělil požehnání; svasti — vše příznivé; stāt — nechť je; vatsa — ó můj milý koloušku; te — tobě; sarvataḥ — v každém ohledu; iti — takto.

Překlad

Když Mahārāja Bharata uctíval Pána nebo vykonával nějaký obřad, čas od času vstal, aniž dokončil své činnosti, a šel se podívat, kde jelínek je. Hledal ho, a když viděl, že mu nic neschází, byla jeho mysl a srdce spokojené a požehnal mu slovy: “Můj milý koloušku, kéž jsi po všech stránkách šťastný.”

Význam

Bharata Mahārāja byl k jelínkovi přitahovaný tak intenzívně, že se nedokázal soustředit na uctívání Pána či vykonávání svých obřadů. I když uctíval Božstvo, jeho mysl byla kvůli této nadměrné náklonnosti neklidná. Když se snažil meditovat, myslel jen na jelínka, kam asi odešel. Je-li naše mysl odvedena od uctívání, pak nám pouhé předvádění uctívání nepřinese žádný prospěch. Skutečnost, že Bharata Mahārāja musel čas od času vstávat a hledat jelínka, byla známkou toho, že poklesl z duchovní úrovně.

Verš

anyadā bhṛśam udvigna-manā naṣṭa-draviṇa iva kṛpaṇaḥ sakaruṇam ati-tarṣeṇa hariṇa-kuṇaka-viraha-vihvala-hṛdaya-santāpas tam evānuśocan kila kaśmalaṁ mahad abhirambhita iti hovāca.

Synonyma

anyadā — někdy (když kolouška neviděl); bhṛśam — velice; udvigna-manāḥ — jeho mysl plná úzkosti; naṣṭa-draviṇaḥ — který ztratil své bohatství; iva — jako; kṛpaṇaḥ — lakomý člověk; sa-karuṇam — žalostně; ati-tarṣeṇa — s velkou úzkostí; hariṇa-kuṇaka — od kolouška; viraha — odloučením; vihvala — vzrušený; hṛdaya — v mysli či srdci; santāpaḥ — jehož náklonnost; tam — na toho kolouška; eva — jen; anuśocan — neustále myslel; kila — jistě; kaśmalam — iluzi; mahat — velkou; abhirambhitaḥ — obdržel; iti — takto; ha — jistě; uvāca — pravil.

Překlad

Když Bharata Mahārāja někdy jelínka neviděl, jeho mysl to velmi rozrušilo. Začal se chovat jako lakomec, který je navýsost nešťastný ze ztráty svého nabytého bohatství. Když jelínek zmizel, krále to naplnilo úzkostí a v důsledku odloučení naříkal. Takto propadl iluzi a hovořil následovně.

Význam

Když chudý člověk ztratí nějaké peníze či zlato, ihned ho to velmi rozruší. I mysl Mahārāje Bharaty byla rozrušená, když neviděl jelínka. To je příklad toho, jak může být přeorientována připoutanost. Je-li naše připoutanost zaměřená na službu Pánu, děláme pokrok. Śrīla Rūpa Gosvāmī se modlil k Pánu, aby ho služba Jemu přitahovala stejně přirozeně, jako se navzájem přitahují mladí muži a mladé ženy. Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil takovou připoutanost k Pánu, když skočil do moře nebo když v noci naříkal následkem odloučení. Je-li však naše připoutanost místo k Pánu nasměrovaná k hmotným věcem, poklesneme z duchovní úrovně.

Verš

api bata sa vai kṛpaṇa eṇa-bālako mṛta-hariṇī-suto ’ho mamānāryasya śaṭha-kirāta-mater akṛta-sukṛtasya kṛta-visrambha ātma-pratyayena tad avigaṇayan sujana ivāgamiṣyati.

Synonyma

api — vskutku; bata — běda; saḥ — ten koloušek; vai — jistě; kṛpaṇaḥ — zarmoucený; eṇa-bālakaḥ — jelení mládě; mṛta-hariṇī-sutaḥ — potomek mrtvé laně; aho — ó; mama — mě; anāryasya — s tím nejhorším chováním; śaṭha — podvodníka; kirāta — nebo necivilizovaného domorodce; mateḥ — jehož mysl je taková; akṛta-sukṛtasya — prostý zbožných činností; kṛta-visrambhaḥ — vložil všechnu důvěru; ātma-pratyayena — jelikož předpokládal, že jsem stejný jako on; tat avigaṇayan — aniž by myslel na všechny tyto věci; su-janaḥ iva — jako dokonalý ušlechtilý člověk; agamiṣyati — zda se znovu vrátí.

Překlad

Bharata Mahārāja uvažoval: Běda, jelínek je nyní bezmocný! Jsem teď velice nešťastný a má mysl je jako vychytralý lovec, neboť je neustále plná krutosti a sklonů podvádět. Tento jelínek ve mě vložil svou důvěru stejně, jako dobrý člověk, který přirozeně tíhne k náležitému chování, zapomene na darebáctví vychytralého přítele a začne mu důvěřovat. Vrátí se ke mně ještě ten jelínek a bude mi věřit, i když jsem dokázal, že si žádnou důvěru nezasloužím?

Význam

Bharata Mahārāja byl velice ušlechtilý a vznešený, a proto když se jelínek ztratil, pokládal se za neschopného a vyčítal si, že mu nedokázal poskytnout ochranu. Jelikož byl k němu tolik připoutaný, považoval ho za stejně ušlechtilého a vznešeného, jako byl on sám. Dle logiky ātmavan manyate jagat uvažuje každý o druhých podle toho, jaký je on sám. Mahārāja Bharata proto cítil, že ho jelínek opustil kvůli jeho nedbalosti a že se znovu vrátí, jelikož má ušlechtilé srdce.

Verš

api kṣemeṇāsminn āśramopavane śaṣpāṇi carantaṁ deva-guptaṁ drakṣyāmi.

Synonyma

api — kéž; kṣemeṇa — beze strachu díky nepřítomnosti tygrů a dalších zvířat; asmin — v této; āśrama-upavane — zahradě poustevny; śaṣpāṇi carantam — prochází se a spásá měkkou trávu; deva-guptam — pod ochranou polobohů; drakṣyāmi — uvidím.

Překlad

Běda, uvidím ještě jelínka pod ochranou Pána, jak se nebojí tygrů a dalších zvířat? Uvidím ho ještě procházet se po zahradě a spásat měkkou trávu?

Význam

Mahārāja Bharata si myslel, že zvíře bylo pod jeho ochranou nespokojené a opustilo ho, aby vyhledalo ochranu u polobohů. Přesto si však vroucně přál, aby ho znovu viděl ve svém āśramu, jak spásá měkkou trávu a nebojí se tygrů a dalších zvířat. Dokázal myslet jen na jelínka a na to, jak by ho bylo možné ochránit před vším nepříznivým. Z materialistického hlediska mohou být takové myšlenky chvályhodné, ale z duchovního hlediska král ve skutečnosti klesal ze svého vznešeného duchovního postavení a nadměrně se připoutával ke zvířeti. Kvůli této degradaci musel přijmout zvířecí tělo.

Verš

api ca na vṛkaḥ sālā-vṛko ’nyatamo vā naika-cara eka-caro vā bhak-ṣayati.

Synonyma

api ca — nebo; na — ne; vṛkaḥ — vlk; sālā-vṛkaḥ — pes; anyatamaḥ — kdokoliv z mnoha; — nebo; na-eka-caraḥ — prasata, která se drží pohromadě; eka-caraḥ — tygr, který se toulá sám; — nebo; bhakṣayati — žere (ubohého tvora).

Překlad

Já o tom nevím, ale možná už ho žere vlk, pes či kanci, kteří se drží pohromadě, nebo padl za oběť tygrovi, který se toulá sám.

Význam

Tygři se nikdy netoulají lesem ve skupinách — každý je sám. Lesní kanci se naopak drží pohromadě, stejně jako prasata, vlci a psi. Mahārāja Bharata si myslel, že jelínka zabilo některé z mnoha dravých lesních zvířat.

Verš

nimlocati ha bhagavān sakala-jagat-kṣemodayas trayy-ātmādyāpi mama na mṛga-vadhū-nyāsa āgacchati.

Synonyma

nimlocati — zapadá; ha — běda; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, v zastoupení Slunce; sakala-jagat — celého vesmíru; kṣema-udayaḥ — který zlepšuje příznivé podmínky; trayī-ātmā — který sestává ze tří Ved; adya api — do této chvíle; mama — moje; na — ne; mṛga-vadhū-nyāsaḥ — toto jelení mládě, které mi svěřila jeho matka; āgacchati — vrátilo se.

Překlad

Běda, když slunce vychází, začíná vše příznivé — ne však, bohužel, pro mě. Bůh Slunce je zosobněním Ved, ale já jsem se vzdálil všem védským zásadám. Bůh Slunce nyní zapadá, a to nebohé zvíře, které mi věřilo od doby, co mu zemřela matka, se stále nevrací.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.52) popisuje slunce jako oko Nejvyšší Osobnosti Božství.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Při východu slunce má člověk pronášet védskou mantru, počínaje Gāyatrī. Slunce je symbolickým zastoupením oka Nejvyššího Pána. Mahārāja Bharata naříkal, že i když se slunce chystalo zapadnout, nic příznivého nenacházel, jelikož nebohé zvíře bylo stále pryč. Považoval se za nanejvýš nešťastného, neboť bez jelínka neviděl v přítomnosti slunce nic blahodárného.

Verš

api svid akṛta-sukṛtam āgatya māṁ sukhayiṣyati hariṇa-rāja-kumāro vividha-rucira-darśanīya-nija-mṛga-dāraka-vinodair asantoṣaṁ svānām apanudan.

Synonyma

api svit — zdali bude; akṛta-sukṛtam — kdo nikdy nevykonal žádné zbožné činnosti; āgatya — návrat; mām — ke mně; sukhayiṣyati — dá potěšení; hariṇa-rāja-kumāraḥ — jelínek, který byl jako princ, protože jsem se o něj staral jako o svého syna; vividha — různé; rucira — velice příjemné; darśanīya — na pohled; nija — vlastní; mṛga-dāraka — hodící se na kolouška; vinodaiḥ — příjemnými činnostmi; asantoṣam — neštěstí; svānām — svého druhu; apanudan — odežene.

Překlad

Ten jelínek je celý princ. Kdy se vrátí? Kdy zase projeví své činnosti, které jsou tak příjemné? Kdy ukonejší mé raněné srdce? Jistě jsem nikdy nevykonal nic zbožného, neboť jinak by se již musel vrátit.

Význam

Pod vlivem silné náklonnosti se král na malého jelínka díval jako na prince. Tomu se říká moha. Následkem úzkosti vyvolané jelínkovou nepřítomností oslovoval zvíře jako svého syna. Z lásky je možné kohokoliv oslovit jakkoliv.

Verš

kṣvelikāyāṁ māṁ mṛṣā-samādhināmīlita-dṛśaṁ prema-saṁrambheṇa cakita-cakita āgatya pṛṣad-aparuṣa-viṣāṇāgreṇa luṭhati.

Synonyma

kṣvelikāyām — když si hrál; mām — se mnou; mṛṣā — předstíraným; samādhinā — tranzem v meditaci; āmīlita-dṛśam — se zavřenýma očima; prema-saṁrambheṇa — kvůli hněvu pocházejícímu z lásky; cakita-cakitaḥ — se strachem; āgatya — přicházející; pṛṣat — jako kapky vody; aparuṣa — velice jemnými; viṣāṇa — rohů; agreṇa — špičkami; luṭhati — dotýká se mého těla.

Překlad

Běda, když si se mnou ten malý jelínek hrál a viděl, jak se zavřenýma očima předstírám meditaci, obcházel mě s hněvem vyvolaným láskou a bázlivě se mě dotýkal špičkami svých jemných rohů, které jsem cítil jako kapky vody.

Význam

Nyní král Bharata považuje svou meditaci za strojenou. Když meditoval, myslel ve skutečnosti na svého jelínka, a působilo mu velké potěšení, když do něho zvíře píchalo svými rohy. Král předstíral meditaci, ale ve skutečnosti myslel na jelínka, což nebylo nic jiného než příznak jeho pádu.

Verš

āsādita-haviṣi barhiṣi dūṣite mayopālabdho bhīta-bhītaḥ sapady uparata-rāsa ṛṣi-kumāravad avahita-karaṇa-kalāpa āste.

Synonyma

āsādita — položil; haviṣi — všechny předměty připravené k obětování; barhiṣi — na trávu kuśa; dūṣite — když znečistil; mayā upālabdhaḥ — ode mne pokáraný; bhīta-bhītaḥ — s velkým strachem; sapadi — okamžitě; uparata-rāsaḥ — přestal se svou hrou; ṛṣi-kumāravat — přesně jako syn nebo žák světce; avahita — zcela ovládnuté; karaṇa-kalāpaḥ — všechny smysly; āste — sedí.

Překlad

Když jsem položil všechny obětní předměty na trávu kuśa, hrající si jelínek se dotkl trávy svými zuby, a tím ji znečistil. Jakmile jsem ho pokáral a odstrčil, dostal ihned strach, usedl a znehybněl, přesně jako syn světce. Tak přestal se svou hrou.

Význam

Bharata Mahārāja neustále myslel na činnosti jelínka. Zapomínal, že taková meditace a rozptýlení pozornosti ničí vše, čeho dosáhl v duchovním životě.

Verš

kiṁ vā are ācaritaṁ tapas tapasvinyānayā yad iyam avaniḥ savinaya-kṛṣṇa-sāra-tanaya-tanutara-subhaga-śivatamākhara-khura-pada-paṅktibhir draviṇa-vidhurāturasya kṛpaṇasya mama draviṇa-padavīṁ sūcayanty ātmānaṁ ca sarvataḥ kṛta-kautukaṁ dvijānāṁ svargāpavarga-kāmānāṁ deva-yajanaṁ karoti.

Synonyma

kim — jaká; are — ó; ācaritam — praktikovaná; tapaḥ — askeze; tapasvinyā — nejšťastlivější; anayā — touto planetou Zemí; yat — jelikož; iyam — tato; avaniḥ — Země; sa-vinaya — velmi mírného a náležitého chování; kṛṣṇa-sāra-tanaya — kolouška černého jelena; tanutara — malé; subhaga — krásné; śiva-tama — nejpříznivější; akhara — jemné; khura — kopyt; pada-paṅktibhiḥ — řadou otisků; draviṇa-vidhura-āturasya — který je velmi zarmoucený následkem ztráty majetku; kṛpaṇasya — nanejvýš nešťastný tvor; mama — pro mě; draviṇa-padavīm — způsob, jak získat bohatství; sūcayanti — naznačují; ātmānam — její tělo; ca — a; sarvataḥ — ze všech stran; kṛta-kautukam — ozdobené; dvijānāmbrāhmaṇů; svarga-apavarga-kāmānām — kteří touží po dosažení nebeských planet nebo po osvobození; deva-yajanam — místo pro obětování polobohům; karoti — činí.

Překlad

Poté, co Mahārāja Bharata takto hovořil jako šílenec, vstal a vyšel ven. Když na zemi viděl jelínkovy stopy, z lásky je začal velebit slovy: Ó nešťastný Bharato, tvá askeze je zanedbatelná ve srovnání s tou, kterou podstoupila planeta Země! Povrch této šťastlivé planety zdobí díky její tvrdé askezi jelínkovy stopy, jež jsou tak malé, krásné, příznivé a jemné! Jejich řada ukazuje osobě, jako jsem já, zarmoucené následkem ztráty jelínka, jak procházel lesem a jak mohu znovu získat své ztracené bohatství. Díky jeho stopám se tato země stala vhodným místem, kde mohou brāhmaṇové toužící po nebeských planetách či osvobození vykonávat oběti polobohům.

Význam

Je řečeno, že ten, kdo se přehnaně zaplete do láskyplných vztahů, zapomíná na sebe i na druhé. Rovněž zapomíná, jak má jednat a hovořit. Jednomu muži se narodil slepý syn, ale otec ho tak miloval, že mu dal jméno Padmalocana, “mající lotosové oči”. To je důsledek slepé lásky. Bharata Mahārāja se postupně propadal do takového stavu kvůli své hmotné lásce k jelínkovi. Smṛti-śāstra uvádí:

yasmin deśe mṛgaḥ kṛṣṇas
tasmin dharmānn ivodhata

“Území, na kterém lze spatřit stopy černého jelena, je vhodným místem pro vykonávání náboženských obřadů.”

Verš

api svid asau bhagavān uḍu-patir enaṁ mṛga-pati-bhayān mṛta-mātaraṁ mṛga-bālakaṁ svāśrama-paribhraṣṭam anukampayā kṛpaṇa-jana-vatsalaḥ paripāti.

Synonyma

api svit — je to možné; asau — ten; bhagavān — nanejvýš mocný; uḍu-patiḥ — měsíc; enam — tohoto; mṛga-pati-bhayāt — kvůli strachu ze lva; mṛta-mātaram — který ztratil matku; mṛga-bālakam — potomka jelena; sva-āśrama-paribhraṣṭam — který opustil svůj āśram a zatoulal se; anukampayā — ze soucitu; kṛpaṇa-jana-vatsalaḥ — (měsíc) který je velice laskavý k nešťastným lidem; paripāti — nyní ho chrání.

Překlad

Mahārāja Bharata i nadále mluvil jako šílený. Když nad hlavou zpozoroval temné skvrny na vycházejícím měsíci, které připomínaly jelínka, pravil: Je možné, že měsíc, který je tak laskavý k nešťastným lidem, je také laskavý k mému jelínkovi, o němž ví, že opustil domov, zatoulal se a osiřel? Poskytuje mu útočiště blízko sebe, aby ho ochránil před hrozivými útoky lva.

Verš

kiṁ vātmaja-viśleṣa-jvara-dava-dahana-śikhābhir upatapyamāna-hṛdaya-sthala-nalinīkaṁ mām upasṛta-mṛgī-tanayaṁ śiśira-śāntānurāga-guṇita-nija-vadana-salilāmṛtamaya-gabhastibhiḥ svadhayatīti ca.

Synonyma

kim — nebo je možné; ātma-ja — od syna; viśleṣa — kvůli odloučení; jvara — teplo; dava-dahana — lesního požáru; śikhābhiḥ — plameny; upatapyamāna — spalované; hṛdaya — srdce; sthala-nalinīkam — přirovnané k červenému lotosu; mām — na mě; upasṛta-mṛgī-tanayam — jemuž se potomek jelena tolik poddával; śiśira-śānta — tak klidná a chladná; anurāga — z lásky; guṇita — teče; nija-vadana-salila — voda z jeho úst; amṛta-maya — jako nektar; gabhastibhiḥ — měsíčními paprsky; svadhayati — dává mi potěšení; iti — takto; ca — a.

Překlad

Poté, co se Mahārāja Bharata zahleděl do měsíčního svitu, mluvil i nadále jako šílený: Potomek jelena se mi tolik poddával a byl mi tak drahý, že odloučení od něho cítím jako odloučení od vlastního syna. Horečka této odluky pálí tak, že trpím, jako kdyby mě zachvátil lesní požár. Mé srdce, které je jako červený lotos, nyní plane. Měsíc vidí mé soužení, a proto mě jistě polévá svým zářícím nektarem, stejně jako přítel smáčí vodou přítele, jenž má vysokou horečku. Tak mi měsíc přináší štěstí.

Význam

Podle ajurvédského léčení má na člověka s vysokou horečkou někdo vychrstnout vodu, kterou předtím kloktal. To horečku sníží. I když byl Bharata Mahārāja velice zarmoucený kvůli odloučení od svého takzvaného syna — jelínka — myslel si, že měsíc ho polévá kloktanou vodou ze svých úst, a snižuje tak jeho vysokou horečku, která ho spaluje následkem odluky od jelínka.

Verš

evam aghaṭamāna-manorathākula-hṛdayo mṛga-dārakābhāsena svārabdha-karmaṇā yogārambhaṇato vibhraṁśitaḥ sa yoga-tāpaso bhagavad-ārādhana-lakṣaṇāc ca katham itarathā jāty-antara eṇa-kuṇaka āsaṅgaḥ sākṣān niḥśreyasa-pratipakṣatayā prāk-parityakta-dustyaja-hṛdayābhijātasya tasyaivam antarāya-vihata-yogārambhaṇasya rājarṣer bharatasya tāvan mṛgārbhaka-poṣaṇa-pālana-prīṇana-lālanānuṣaṅgeṇāvigaṇayata ātmānam ahir ivākhu-bilaṁ duratikramaḥ kālaḥ karāla-rabhasa āpadyata.

Synonyma

evam — takto; aghaṭamāna — nemožné dosáhnout; manaḥ-ratha — touhami, které jsou jako vozy mysli; ākula — zarmoucené; hṛdayaḥ — jehož srdce; mṛga-dāraka-ābhāsena — připomínající potomka jelena; sva-ārabdha-karmaṇā — špatnými výsledky jeho neviditelných plodonosných činností; yoga-ārambhaṇataḥ — z praktikování yogy; vibhraṁśitaḥ — poklesl; saḥ — on (Mahārāja Bharata); yoga-tāpasaḥ — praktikování mystické yogy a askeze; bhagavat-ārādhana-lakṣaṇāt — z činností oddané služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; ca — a; katham — jak; itarathā — jinak; jāti-antare — jež patří k jinému životnímu druhu; eṇa-kuṇake — k tělu kolouška; āsaṅgaḥ — tolik láskyplné připoutanosti; sākṣāt — přímo; niḥśreyasa — pro dosažení konečného životního cíle; pratipakṣatayā — jsoucí překážkou; prāk — kdo dříve; parityakta — vzdal se; dustyaja — ačkoliv je velice těžké opustit; hṛdaya-abhijātasya — synů, zrozených z vlastního srdce; tasya — jeho; evam — takto; antarāya — touto překážkou; vihata — zahrazená; yoga-ārambhaṇasya — jehož cesta praktikování mystické yogy; rāja-ṛṣeḥ — velkého svatého krále; bharatasya — Mahārāje Bharaty; tāvat — takto; mṛga-arbhaka — potomek jelena; poṣaṇa — na udržování; pālana — na ochranu; prīṇana — na uspokojování; lālana — na mazlení se; anuṣaṅgeṇa — neustálým soustředěním; avigaṇayataḥ — zanedbával; ātmānam — vlastní duši; ahiḥ iva — jako had; ākhu-bilam — myší díra; duratikramaḥ — nepřekonatelná; kālaḥ — smrt, která přijde nakonec; karāla — hrozná; rabhasaḥ — s rychlostí; āpadyata — dospěla.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, takto byl Bharata Mahārāja přemožen neovladatelnou touhou, která se projevila v podobě jelínka. Kvůli plodům svých minulých činů poklesl z úrovně praktikování mystické yogy, askeze a uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak jinak než kvůli svému dřívějšímu plodonosnému jednání by mohl ulpět na jelínkovi poté, co opustil společnost vlastního syna a rodiny, jež považoval za překážky na cestě duchovního života? Jak mohl projevovat tolik nekontrolovatelné lásky k jelínkovi? To bylo nepochybně způsobeno jeho minulou karmou. Král byl tak pohroužený do péče o jelínka, že poklesl z úrovně vykonávání svých duchovních činností. Po čase se před ním zjevila nepřekonatelná smrt, jež je přirovnávána k jedovatému hadu plazícímu se do díry, kterou si vyhrabala myš.

Význam

V dalších verších uvidíme, že Bharata Mahārāja byl kvůli své připoutanosti k jelínkovi donucen v okamžiku smrti přijmout jelení tělo. V této souvislosti lze položit otázku: Jak může být oddaný ovlivněn svým minulým špatným jednáním? V Brahma-saṁhitě (5.54) je řečeno: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām — “Ti, kdo vykonávají oddanou službu (bhakti-bhajana), nepodléhají trestu za své minulé činy.” Podle toho nemohl být Bharata Mahārāja potrestán za své dřívější jednání. Závěr je, že Mahārāja Bharata úmyslně nadměrně přilnul k jelínkovi a zanedbal svůj duchovní pokrok. Dostal tedy na krátkou dobu tělo jelena, aby svou chybu okamžitě napravil. Účelem toho bylo zvětšit jeho touhu po zralé oddané službě. I když dostal tělo zvířete, nezapomněl, k čemu došlo kvůli jeho úmyslné chybě. Velice si přál zbavit se jeleního těla, což svědčí o tom, že jeho vztah k oddané službě zesílil, a to do takové míry, že v dalším životě rychle dosáhl dokonalosti v těle brāhmaṇy. Právě s tímto přesvědčením prohlašujeme v našem časopisu Back to Godhead, že oddaní, jako jsou gosvāmī ve Vṛndāvanu, kteří úmyslně páchají hříšné činnosti, se narodí v této svaté zemi v tělech psů, opic a želv. Nakrátko přijmou nižší životní podoby a poté, co tato zvířecí těla opustí, dosáhnou opět duchovního světa. Takový trest trvá jen krátkou dobu a nezpůsobuje ho minulá karma. Může vypadat jako důsledek minulé karmy, ale je dán oddanému za účelem napravit ho a přivést ho k čisté oddané službě.

Verš

tadānīm api pārśva-vartinam ātmajam ivānuśocantam abhivīkṣamāṇo mṛga evābhiniveśita-manā visṛjya lokam imaṁ saha mṛgeṇa kalevaraṁ mṛtam anu na mṛta-janmānusmṛtir itaravan mṛga-śarīram avāpa.

Synonyma

tadānīm — tehdy; api — vskutku; pārśva-vartinam — vedle jeho smrtelného lože; ātma-jam — jeho vlastní syn; iva — jako; anuśocantam — naříkat; abhivīkṣamāṇaḥ — viděl; mṛge — na jelínka; eva — jistě; abhiniveśita-manāḥ — jeho mysl byla upřená; visṛjya — opustil; lokam — svět; imam — tento; saha — s; mṛgeṇa — jelínkem; kalevaram — jeho tělo; mṛtam — zemřel; anu — poté; na — ne; mṛta — zničené; janma-anusmṛtiḥ — vzpomínky na události před smrtí; itara-vat — jako druzí; mṛga-śarīram — tělo jelena; avāpa — dostal.

Překlad

Když král umíral, viděl, že jelínek sedí vedle něho jako jeho vlastní syn a naříká nad jeho smrtí. Králova mysl byla upřená na jelínkovo tělo, a proto opustil tento svět, jelínka a své hmotné tělo (tak jako ti, kdo nemají vědomí Kṛṣṇy) a získal tělo jelena. Mělo to však jednu výhodu—i když ztratil lidské tělo a získal jelení, nezapomněl na události ze svého minulého života.

Význam

Bharata Mahārāja získal jelení tělo, ale ve srovnání s tím, jak druzí získávají různá těla podle stavu své mysli v okamžiku smrti, zde byl rozdíl. Druzí po smrti zapomenou na všechno, co se dělo v jejich minulých životech, ale Bharata Mahārāja nezapomněl. Bhagavad-gītā říká:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ
tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya
sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ

“Každý dospěje právě do toho stavu bytí, na který vzpomíná, když opouští své tělo.” (Bg. 8.6)

Živá bytost dostane po opuštění svého těla další tělo podle stavu své mysli v okamžiku smrti. Umírající člověk vždy myslí na to, v čem byl pohroužen během života. Podle tohoto zákona dostal Bharata Mahārāja tělo jelena, protože neustále myslel na svého jelínka a zapomněl na uctívání Nejvyššího Pána. Díky vrcholné úrovni své oddané služby však nezapomněl na události z minulého života. Toto zvláštní požehnání ho zachránilo před dalším úpadkem. Díky minulým činnostem v oddané službě byl odhodlaný završit svou oddanou službu i přesto, že se nacházel v těle jelena. Proto je zde řečeno: mṛtam — i když zemřel, anu — poté, na mṛta-janmānusmṛtir itaravat — nezapomněl na události ze svého minulého života, jako na ně zapomínají druzí. Jak uvádí Brahma-saṁhitā: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Bs. 5.54). Tím je dokázáno, že milostí Nejvyššího Pána nemůže dojít k tomu, aby byl oddaný přemožen. Kvůli svému vědomému zanedbání oddané služby může být na krátký čas potrestán, ale znovu svou oddanou službu obnoví a vrátí se domů, zpátky k Bohu.

Verš

tatrāpi ha vā ātmano mṛgatva-kāraṇaṁ bhagavad-ārādhana-samīhānubhāvenānusmṛtya bhṛśam anutapyamāna āha.

Synonyma

tatra api — v tom životě; ha — vskutku; ātmanaḥ — sebe; mṛgatva-kāraṇam — příčina přijetí jeleního těla; bhagavat-ārādhana-samīhā — minulých činností v oddané službě; anubhāvena — důsledkem; anusmṛtya — vzpomínal; bhṛśam — vždy; anutapya-mānaḥ — kál se; āha — říkal.

Překlad

I když byl Bharata Mahārāja v těle jelena, díky své důsledné oddané službě vykonávané v minulém životě nyní chápal, proč se v takovém těle narodil. Když uvážil svůj minulý a současný život, nepřetržitě se kál za své činnosti a hovořil následujícími slovy.

Význam

Toto je zvláštní výsada pro oddaného. I když dostane jiné tělo než lidské, udělá milostí Nejvyšší Osobnosti Božství další pokrok v oddané službě, ať už na základě vzpomínek na minulý život nebo z přirozených příčin. Obyčejný člověk si těžko vzpomene na své činnosti v minulém životě, ale Bharata Mahārāja si je pamatoval díky svým velkým obětem a oddané službě.

Verš

aho kaṣṭaṁ bhraṣṭo ’ham ātmavatām anupathād yad-vimukta-samasta-saṅgasya vivikta-puṇyāraṇya-śaraṇasyātmavata ātmani sarveṣām ātmanāṁ bhagavati vāsudeve tad-anuśravaṇa-manana-saṅkīrtanārādhanānusmaraṇābhiyogenāśūnya-sakala-yāmena kālena samāveśitaṁ samāhitaṁ kārtsnyena manas tat tu punar mamābudhasyārān mṛga-sutam anu parisusrāva.

Synonyma

aho kaṣṭam — běda, jaké nešťastné životní podmínky; bhraṣṭaḥ — pokleslý; aham — já (jsem); ātma-vatām — velkých oddaných, kteří dosáhli dokonalosti; anupathāt — z cesty života; yat — ze které; vimukta-samasta-saṅgasya — ačkoliv se vzdal svých skutečných synů a domova; vivikta — ústraní; puṇya-araṇya — posvátného lesa; śaraṇasya — jenž přijal útočiště; ātma-vataḥ — toho, kdo dosáhl dokonalého postavení na transcendentální úrovni; ātmani — v Nadduši; sarveṣām — všech; ātmanām — živých bytostí; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudeve — Pánu Vāsudevovi; tat — Jeho; anuśravaṇa — neustálé naslouchání; manana — myšlení; saṅkīrtana — opěvování; ārādhana — uctívání; anusmaraṇa — neustálé vzpomínání; abhiyogena — pohroužením do; aśūnya — naplněný; sakala-yāmena — v čem po celý čas; kālena — časem; samāveśitam — dokonale situovaný; samāhitam — upřená; kārtsnyena — zcela; manaḥ — mysl v takové situaci; tat — ta mysl; tu — ale; punaḥ — znovu; mama — mne; abudhasya — velkého hlupáka; ārāt — z velké vzdálenosti; mṛga-sutam — potomek jelena; anu — ovlivněný; parisusrāva — poklesl.

Překlad

Bharata Mahārāja začal v těle jelena naříkat: Jaké neštěstí! Poklesl jsem z cesty seberealizovaných duší. Vzdal jsem se svých skutečných synů, manželky a domova, abych pokročil v duchovním životě, a uchýlil jsem se na osamělé svaté místo v lese. Dosáhl jsem sebeovládání a seberealizace a neustále se věnoval oddané službě Vāsudevovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, formou naslouchání, myšlení, opěvování, uctívání a vzpomínání. Ve svém pokusu jsem uspěl natolik, že má mysl byla neustále pohroužená v oddané službě. Kvůli mé pošetilosti však znovu ulpěla — tentokrát na jelínkovi. Nyní jsem získal tělo jelena a hluboko poklesl z úrovně svých duchovních činností.

Význam

Díky striktnímu vykonávání oddané služby si Mahārāja Bharata pamatoval činnosti svého minulého života a způsob, jak dospěl na duchovní úroveň. Kvůli své pošetilosti přilnul k bezvýznamnému jelínkovi, a tak poklesl a musel přijmout tělo jelena. To je významné pro každého oddaného. Zneužijeme-li svého postavení a budeme si myslet, že jsme naplno zaměstnaní oddanou službou a můžeme dělat cokoliv chceme, budeme muset trpět jako Bharata Mahārāja a přijmout takové tělo, které naruší naši oddanou službu. Vykonávat oddanou službu lze jedině v lidské podobě, a pokud se toho dobrovolně zřekneme ve prospěch smyslového požitku, budeme muset být nevyhnutelně potrestáni. Tento trest není zcela totožný s tím, jaký podstupuje obyčejný materialista. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství je oddaný potrestán tak, aby vzrostla jeho dychtivost dosáhnout lotosových nohou Pána Vāsudeva. Díky své intenzívní touze se vrátí domů v příštím životě. Zde je v úplnosti popsána oddaná služba: tad-anuśravaṇa-manana-saṅkīrtanārādhanānusmaraṇābhiyogena. Bhagavad-gītā doporučuje neustálé naslouchání o slávě Pána a její opěvování: satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ. Ti, kdo začali praktikovat vědomí Kṛṣṇy, si musí dávat velký pozor, aby ani jediný okamžik nepromarnili bez opěvování a připomínání si Nejvyššího Pána a Jeho činností. Kṛṣṇa nás Svými činy a činy Svých oddaných učí, jak máme být v oddané službě opatrní. Na příkladě Bharaty Mahārāje nám Kṛṣṇa ukazuje, že při vykonávání oddané služby musíme být pozorní. Chceme-li udržet svou mysl bez odchýlení, musíme ji bez ustání zaměstnávat oddanou službou. Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy obětují vše dalšímu pokračování tohoto hnutí. Přesto se musí poučit ze života Bharaty Mahārāje, že musí být velice obezřetní a dávat pozor, aby ani jediný okamžik nepromarnili lehkovážným hovorem, spánkem či nenasytným jedením. Jíst není zakázáno, ale jíme-li nenasytně, budeme zaručeně muset spát více, než je třeba. Poté přijde na řadu smyslový požitek, a tak můžeme být degradováni do nižší životní podoby, což přinejmenším na čas pozastaví náš duchovní pokrok. Nejlepší, co můžeme udělat, je přijmout radu Śrīly Rūpy Gosvāmīho: avyartha-kālatvam. Měli bychom zajistit, abychom každý okamžik svého života využívali výhradně k vykonávání oddané služby. To je bezpečná pozice pro každého, kdo se chce vrátit domů, zpátky k Bohu.

Verš

ity evaṁ nigūḍha-nirvedo visṛjya mṛgīṁ mātaraṁ punar bhagavat-kṣetram upaśama-śīla-muni-gaṇa-dayitaṁ śālagrāmaṁ pulastya-pulahāśramaṁ kālañjarāt pratyājagāma.

Synonyma

iti — takto; evam — tímto způsobem; nigūḍha — skrytý; nirvedaḥ — naprosto nepřipoutaný k hmotným činnostem; visṛjya — opustil; mṛgīm — laň; mātaram — svou matku; punaḥ — znovu; bhagavat-kṣetram — místo, kde je uctíván Nejvyšší Pán; upaśama-śīla — zcela odpoutaný od veškerého hmotného požitku; muni-gaṇa-dayitam — jež je drahé velkým světcům, kteří tam žijí; śālagrāmam — vesnice zvaná Śālagrāma; pulastya-pulaha-āśramam — do āśramu spravovaného takovými vznešenými mudrci, jako je Pulastya a Pulaha; kālañjarāt — z hory Kālañjara, kde se narodil z lůna laně; pratyājagāma — vrátil se.

Překlad

I když Bharata Mahārāja obdržel tělo jelena, neustálým pokáním se zcela odpoutal od všeho hmotného. Nikomu to nevyjevil, ale jednoho dne opustil svou matku laň na hoře zvané Kālañjara, kde se narodil, a vydal se znovu do lesa Śālagrāma, přímo do āśramu Pulastyi a Pulahy.

Význam

Je významné, že Mahārāja Bharata si milostí Vāsudeva pamatoval svůj minulý život. Neztrácel ani okamžik — vrátil se do Pulaha-āśramu nacházejícím se ve vesnici zvané Śālagrāma. Hodnota společnosti je velmi vysoká; proto se ISKCON snaží přivést k dokonalosti každého, kdo do tohoto hnutí vstoupí. Všichni členové této Společnosti musí mít vždy na paměti, že se nejedná o hotel zdarma. Měli by velice důsledně vykonávat své duchovní povinnosti, aby se každý, kdo přijde, stal automaticky oddaným a mohl se vrátit k Bohu ještě v tomto životě. I když Bharata Mahārāja obdržel tělo jelena, opustil znovu svůj domov — tentokrát horu Kālañjara. Žádný člověk by se neměl nechat okouzlit místem svého zrození a svou rodinou; každý by měl přijmout útočiště ve společnosti oddaných a rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.

Verš

tasminn api kālaṁ pratīkṣamāṇaḥ saṅgāc ca bhṛśam udvigna ātma-sahacaraḥ śuṣka-parṇa-tṛṇa-vīrudhā vartamāno mṛgatva-nimittāvasānam eva gaṇayan mṛga-śarīraṁ tīrthodaka-klinnam ut-sasarja.

Synonyma

tasmin api — v tom āśramu (Pulaha-āśramu); kālam — na konec života v těle jelena; pratīkṣamāṇaḥ — neustále čekal; saṅgāt — od společnosti; ca — a; bhṛśam — vždy; udvignaḥ — plný úzkosti; ātma-sahacaraḥ — s Nadduší jako jediným stálým společníkem (nikdo by si neměl myslet, že je sám); śuṣka-parṇa-tṛṇa-vīrudhā — z toho, že jedl pouze suché listy a byliny; vartamānaḥ — žil; mṛgatva-nimitta — příčiny jeleního těla; avasānam — konec; eva — pouze; gaṇayan — zvažoval; mṛga-śarīram — tělo jelena; tīrtha-udaka-klinnam — koupal se ve vodě toho posvátného místa; utsasarja — opustil.

Překlad

Velký král Bharata Mahārāja žil v tomto āśramu a dával si nyní velký pozor, aby se nestal obětí špatné společnosti. Zdržoval se v āśramu a živil se pouze suchými listy, aniž by komukoliv vyjevil svou minulost. Nebyl tak docela sám, neboť měl společnost Nadduše. Takto čekal na smrt v těle jelena. Koupal se na onom svatém místě a nakonec opustil tělo.

Význam

Svatá místa, jako je Vṛndāvan, Hardwar, Prayāg a Jagannāth Purī, jsou zvláště určena pro vykonávání oddané služby. Konkrétně Vṛndāvan je tím nejvznešenějším a nejvyhledávanějším svatým místem pro vaiṣṇavy, oddané Pána Kṛṣṇy, kteří se ucházejí o návrat k Bohu, na vaikuṇṭhské planety. Ve Vṛndāvanu žije mnoho oddaných, jež se pravidelně koupou v Yamuně, což odstraňuje veškeré nečistoty hmotného světa. Neustálým nasloucháním svatým jménům a zábavám Nejvyššího Pána a jejich opěvováním se člověk nepochybně očistí a stane se vhodným kandidátem pro osvobození. Pokud však někdo úmyslně propadne smyslovému požitku, musí být potrestán — přinejmenším na jeden život, jako Bharata Mahārāja.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis charakteru Bharaty Mahārāje”.