Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.2.8

Verš

kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti

Synonyma

kecit — ostatní; sva-deha-antaḥ — uvnitř těla; hṛdaya-avakāśe — v oblasti srdce; prādeśa-mātram — velikosti jen osmi palců; puruṣam — Osobnost Božství; vasantam — pobývá; catuḥ-bhujam — se čtyřma rukama; kañja — lotos; ratha-aṅga — kolo válečného vozu; śaṅkha — lastura; gadā-dharam — a s kyjem v ruce; dhāraṇayā — s tímto pojetím; smaranti — o Něm meditují.

Překlad

Ostatní se soustřeďují na Pána, Osobnost Božství, pobývajícího v těle v oblasti srdce, který měří pouze osm palců a ve čtyřech rukách drží lotos, kolo, lasturu a kyj.

Význam

Všeprostupující Osobnost Božství sídlí jako Paramātmā v srdci každé živé bytosti. Velikost lokalizované Osobnosti Božství se odhaduje na rozpětí mezi prsteníkem a koncem palce, tj. přibližně 20 centimetrů. Podoba Pána, kterou popisuje tento verš s příslušným rozmístěním symbolů — lotos v pravé dolní ruce, kolo v pravé horní, lastura v levé horní ruce a kyj v levé dolní — se nazývá Janārdana neboli úplná část Pána ovládající lidstvo. Existuje mnoho jiných podob Pána, které mají tyto symboly (lotos, kyj atd.) v různých rukách, a nazývají se podle toho Puruṣottama, Acyuta, Narasiṁha, Trivikrama, Hṛṣīkeśa, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Pradyumna, Saṅkarṣaṇa, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyana, Hari, Padmanābha, Vāmana, Madhusūdana, Govinda, Kṛṣṇa, Viṣṇumūrti, Adhokṣaja a Upendra. Těchto dvacet čtyři podob lokalizované Osobnosti Božství je uctíváno v různých částech planetárního systému a v každém systému je jiná inkarnace Pána z jiné vaikuṇṭhské planety v duchovním nebi, zvaném paravyoma. Existuje mnoho a mnoho stovek dalších odlišných podob Pána a každé z nich náleží příslušná planeta v duchovním nebi, kterého je toto hmotné nebe pouze nepatrným zlomkem. Pán žije jako puruṣa, mužský uživatel, přestože v hmotném světě neexistuje žádná mužská bytost, kterou by bylo možné k Němu přirovnat. Všechny tyto podoby jsou advaita — navzájem duchovně totožné — a všechny jsou věčně mladé. Neustále mladý Nejvyšší Pán se čtyřma rukama má nádherné šaty a ozdoby, což je popsáno dále.