Skip to main content

KAPITOLA PÁTÁ

Činnosti Sākṣi-gopāla

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje pátou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu prošel Jádžapurem a přišel do Kataku, kde navštívil chrám Sākṣi-gopāla. Tam z úst Śrī Nityānandy Prabhua vyslechl příběh o Sākṣi-gopālovi.

Kdysi žili ve Vidjánagaru dva brāhmaṇové, jeden starší a jeden mladší. Při svých cestách po mnoha poutních místech tito dva brāhmaṇové nakonec došli do Vrindávanu. Starší brāhmaṇa byl se službou toho mladšího velice spokojený a nabídl mu svou nejmladší dceru za manželku. Mladý brāhmaṇa přijal slib svého staršího druha před Božstvem Gopāla ve Vrindávanu, které se tak stalo svědkem. Po návratu do Vidjánagaru mladší brāhmaṇa nadnesl otázku svatby, ale starší brāhmaṇa kvůli závazkům vůči svým přátelům a ženě odpověděl, že si na žádný slib nevzpomíná. Mladý brāhmaṇa se tedy vrátil do Vrindávanu a celý příběh Gopālajīmu vyprávěl. Gopālajī byl mladému muži zavázán za jeho oddanou službu, a tak s ním odešel do jižní Indie. Šel v závěsu za mladým brāhmaṇou, který celou cestu slyšel cinkání Gopālajīho nákotníčků. Na shromáždění vážených občanů Vidjánagaru Gopālajī slib staršího brāhmaṇy potvrdil, a tak byla uspořádána svatba. Král té země potom pro Gopāla postavil krásný chrám.

Později krále Puruṣottama-devu z Urísy urazil král z Kataku, který mu odmítl dát za ženu svoji dceru a nazval ho Jagannāthovým metařem. S pomocí Pána Jagannātha král Puruṣottama-deva krále z Kataku v boji porazil, a tak získal nejen královu dceru, ale i stát Katak. Tehdy byl Gopālajī, velmi zavázaný oddanou službou krále Puruṣottama-devy, převezen do města Kataku.

Po vyslechnutí tohoto příběhu Śrī Caitanya Mahāprabhu ve velké extázi lásky k Bohu navštívil Gopālův chrám. Z Kataku šel do Bhuvanéšvaru, kde zavítal do chrámu Pána Śivy. Postupně tak došel do Kamalapuru, kde na břehu řeky Bhárgí navštívil další chrám Pána Śivy. Tam svěřil Nityānandovi Prabhuovi svoji tyč sannyāsīho. Nityānanda Prabhu však tyč natřikrát zlomil a hodil ji do řeky Bhárgí. Na místě známém jako Átháranála se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobil, že svou tyč nedostal zpátky, Nityānandu Prabhua opustil a do Jagannāthova chrámu odešel sám.

Text 1:
S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství (brahmaṇya-devovi), který se zjevil jako Sākṣi-gopāla, aby pomohl brāhmaṇovi. Pěšky cestoval sto dní napříč celou zemí, a proto jsou Jeho činnosti úžasné.
Text 2:
Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Śrī Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!
Text 3:
Śrī Caitanya Mahāprabhu šel a šel, až s celou skupinou došel do Jádžapuru na břehu řeky Vaitaraní. Tam navštívil chrám Varāhadevy, kterému složil své poklony.
Text 4:
Ve Varāhadevově chrámu Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval, tančil a pronášel modlitby. Strávil v tomto chrámu celou noc.
Text 5:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom šel do města Kataku, aby navštívil chrám svědka Gopāla. Když Božstvo Gopāla uviděl, velmi Ho potěšila Jeho krása.
Text 6:
Śrī Caitanya Mahāprabhu tam nějakou dobu zpíval a tančil a v extázi Gopālovi přednášel mnoho modliteb.
Text 7:
Té noci zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu v Gopālově chrámu a s velkou radostí vyslechl společně se všemi oddanými vyprávění o svědkovi Gopālovi.
Text 8:
Když dříve Nityānanda Prabhu cestoval po poutních místech celé Indie, přišel také do Kataku, aby zhlédl Sākṣi-gopāla.
Text 9:
Nityānanda Prabhu tehdy od místních lidí vyslechl příběh o Sākṣi-gopālovi a nyní ho znovu vyprávěl. Pán Caitanya Mahāprabhu s velkou radostí poslouchal.
Text 10:
Dříve žili ve Vidjánagaru v jižní Indii dva brāhmaṇové, kteří se vydali na dlouhou cestu po různých poutních místech.
Text 11:
Nejdříve navštívili Gaju, potom Káší a Prajág. Nakonec přišli s velkou radostí do Mathury.
Text 12:
Po příchodu do Mathury putovali skrze různé vrindávanské lesy a přišli také ke kopci Góvardhanu. Zhlédli všech dvanáct lesů (vanů) a nakonec dorazili do města Vrindávanu.
Text 13:
Ve vesnici Paňčakróší Vrindávanu, na místě, kde dnes stojí chrám Govindy, stál dříve velký chrám, ve kterém se honosně uctíval Gopāla.
Text 14:
Oba poutníci pak poté, co se v Jamuně vykoupali na různých k tomu určených místech, jako je Kéší-ghát a Kálíja-ghát, navštívili Gopālův chrám. V tomto chrámu si také odpočinuli.
Text 15:
Jejich mysli byly uchvácené krásou Gopālova Božstva a s pocity velkého štěstí tam zůstali dva nebo čtyři dny.
Text 16:
Jeden z těchto dvou brāhmaṇů byl starý muž a druhý byl mladík, který tomu starému pomáhal.
Text 17:
Mladý brāhmaṇa staršímu neustále sloužil a ten z něho měl radost, protože byl s jeho službou velice spokojený.
Text 18:
Starší muž řekl mladšímu: „Při všech našich cestách na poutní místa jsi mi různými způsoby sloužil a pomáhal.“
Text 19:
„Ani můj vlastní syn mi tak neslouží. Tvou milostí mě tato pouť vůbec neunavila.“
Text 20:
„Byl bych nevděčník, kdybych ti neprokázal žádnou úctu. Proto slibuji, že ti dám svoji dceru.“
Text 21:
Mladší brāhmaṇa odpověděl: „Drahý pane, prosím poslouchej. Říkáš něco velice zvláštního. Takové věci se nedějí.“
Text 22:
„Jsi velice urozený člověk, máš dobré vzdělání a velké bohatství. Já nejsem ani urozený, ani vzdělaný a žádné bohatství nemám.“
Text 23:
„Já nejsem vhodný manžel pro tvoji dceru. Sloužím ti jen proto, aby byl Kṛṣṇa spokojený.“
Text 24:
„Služba brāhmaṇům Pána Kṛṣṇu velice těší. A je-li Pán spokojený, bohatství naší oddané služby roste.“
Text 25:
Starší brāhmaṇa na to řekl: „Můj drahý chlapče, nepochybuj o tom, co říkám. Svoji dceru ti dám. Už jsem se rozhodl.“
Text 26:
Mladý brāhmaṇa odpověděl: „Máš ženu a syny a také široký okruh příbuzných a přátel.“
Text 27:
„Není možné, abys mi daroval svoji dceru, pokud s tím nebudou souhlasit všichni tví přátelé a příbuzní. Vzpomeň si na příběh královny Rukmiṇī a jejího otce Bhīṣmaky.“
Text 28:
„Král Bhīṣmaka chtěl dát svoji dceru Rukmiṇī Kṛṣṇovi, ale Rukmī, jeho nejstarší syn, s tím nesouhlasil, a proto král nemohl své rozhodnutí uskutečnit.“
Text 29:
Starší brāhmaṇa řekl: „Moje dcera mi patří. Rozhodnu-li se někomu dát svoje vlastnictví, kdo mi v tom může zabránit?“
Text 30:
„Můj milý chlapče, dám ti svoji dceru, a co řeknou ostatní, mě nezajímá. Nepochybuj o tom a přijmi můj návrh.“
Text 31:
Mladší brāhmaṇa odpověděl: „Jestliže ses rozhodl dát mi svoji mladou dceru, pak to řekni před Gopālovým Božstvem.“
Text 32:
Starší brāhmaṇa předstoupil před Gopāla a řekl: „Můj drahý Pane, buď prosím svědkem toho, že tomuto chlapci dávám svoji dceru.“
Text 33:
Mladší brāhmaṇa oslovil Božstvo: „Můj drahý Pane, jsi mým svědkem. Pokud pak bude třeba, zavolám Tě, abys svědčil.“
Text 34:
Po tomto rozhovoru se oba brāhmaṇové vydali k domovu. Mladší brāhmaṇa doprovázel staršího jako předtím, jako kdyby to byl jeho guru (duchovní mistr), a různými způsoby mu sloužil.
Text 35:
Oba brāhmaṇové se po návratu do Vidjánagaru rozešli do svých domovů. Staršího brāhmaṇu začala po nějaké době trápit velká úzkost.
Text 36:
Uvažoval: „Na svatém místě jsem dal čestné slovo brāhmaṇovi, a co jsem slíbil, se zaručeně stane. Musím to teď říci své ženě, synům, dalším příbuzným a přátelům.“
Text 37:
Jednoho dne tedy starší brāhmaṇa svolal všechny své příbuzné a přátele a vyložil jim, co se před Gopālem odehrálo.
Text 38:
Jakmile členové rodinného kruhu vyslechli příběh starého brāhmaṇy, projevili hlasitě své zklamání a požádali ho, aby už víckrát takový slib nedával.
Text 39:
Všichni svorně prohlásili: „Dáš-li svou dceru do nízké rodiny, tvoje společenské postavení bude zničeno. Až se to lidé dozvědí, budou si z tebe dělat legraci.“
Text 40:
Starší brāhmaṇa řekl: „Jak mohu porušit slib daný na svatém poutním místě? Ať se stane cokoliv, svoji dceru mu musím dát.“
Text 41:
Příbuzní mu jednomyslně řekli: „Jestliže dáš svou dceru tomu chlapci, tak s tebou přerušíme veškeré styky.“ Jeho žena a synové navíc prohlásili: „Jestli to uděláš, otrávíme se.“
Text 42:
Starší brāhmaṇa řekl: „Pokud tomu mladému brāhmaṇovi svou dceru nedám, zavolá Śrī Gopālajīho jako svědka. Dceru si pak vezme násilím, a v takovém případě ztratí mé náboženské zásady význam.“
Text 43:
Jeho syn odpověděl: „Božstvo sice může být svědek, ale nachází se v daleké zemi. Jak tedy může přijít, aby proti tobě svědčilo? Proč si s tím děláš takové starosti?“
Text 44:
„Nemusíš přímo popírat, co jsi slíbil. Není nutné, abys takto lhal. Jednoduše prohlas, že si nevzpomínáš, co jsi říkal.“
Text 45:
„Ty jenom řekni ,Na nic si nevzpomínám,̀ a o ostatní se postarám já. Porazím toho mladého brāhmaṇu argumenty.“
Text 46:
Když to starší brāhmaṇa uslyšel, jeho mysl to velice rozrušilo, a tak s pocitem bezmocnosti upřel svoji pozornost na lotosové nohy Gopāla.
Text 47:
Starší brāhmaṇa se modlil: „Můj drahý Pane Gopāle, přijal jsem útočiště u Tvých lotosových nohou, a proto Tě žádám, abys ochránil mé náboženské zásady a zároveň zabránil smrti mých příbuzných.“
Text 48:
Dalšího dne, právě ve chvíli, kdy starší brāhmaṇa o těchto věcech hluboce přemýšlel, přišel ten mladší do jeho domu.
Text 49:
Mladý brāhmaṇa k němu přistoupil, s úctou se mu poklonil a potom s velkou pokorou a se sepjatýma rukama promluvil.
Text 50:
„Slíbil jsi, že mi dáš svou dceru, ale nyní mlčíš. Jaký je tvůj závěr?“
Text 51:
Starší brāhmaṇa na to nic neřekl. Toho využil jeho syn a okamžitě vyšel ven s holí v ruce, aby mladíka uhodil.
Text 52:
Syn řekl: „Ty jsi tak pokleslý! Chceš se oženit s mou sestrou! Jsi jako trpaslík, který se snaží chytit měsíc!“
Text 53:
Když mladší brāhmaṇa uviděl v jeho ruce hůl, utekl. Druhého dne však shromáždil všechny lidi z vesnice.
Text 54:
Vesničané potom zavolali staršího brāhmaṇu a přivedli ho do shromáždění. Mladý brāhmaṇa pak přede všemi promluvil.
Text 55:
„Tento urozený muž mi slíbil svoji dceru, ale nyní svůj slib nechce dodržet. Zeptejte se ho prosím, proč tak jedná.“
Text 56:
Shromáždění lidé se staršího brāhmaṇy zeptali: „Pokud jsi mu svoji dceru již slíbil, proč teď neplníš svůj slib? Dal jsi mu své čestné slovo.“
Text 57:
Starší brāhmaṇa řekl: „Moji drazí přátelé, slyšte, co k tomu mohu říct. Já se nepamatuji, že bych něco takového slíbil.“
Text 58:
Jakmile to uslyšel syn staršího brāhmaṇy, okamžitě toho využil a začal manipulovat se slovy. Postavil se před shromáždění a promlouval nestoudné lži.
Text 59:
„Můj otec měl s sebou na poutní cestě hodně peněz. Když je tento ničema viděl, rozhodl se, že mu je ukradne.“
Text 60:
„Nikdo další tam s nimi nebyl a tento zloděj toho využil. Dal mému otci sníst drogu zvanou dhuturā a tak ho přivedl do stavu šílenství.“
Text 61:
„Poté, co tento darebák mého otce okradl, vymyslel si, že to byl nějaký zloděj, a teď ještě tvrdí, že mu můj otec slíbil svoji dceru.“
Text 62:
„Vy všichni zde shromáždění jste urození lidé. Posuďte tedy prosím, je-li vhodné tomuto chudému brāhmaṇovi darovat dceru mého otce.“
Text 63:
Když lidé vše vyslechli, byli na pochybách. Připadalo jim docela možné, že kvůli penězům člověk někdy poruší i náboženské zásady.
Text 64:
Mladý brāhmaṇa ale řekl: „Vážení, prosím poslouchejte. On lže, protože chce zvítězit ve sporu.“
Text 65:
„Tento brāhmaṇa byl spokojený s mou službou, a tak mi sám od sebe slíbil: ,Dám ti svoji dceru.̀“
Text 66:
„Já jsem mu to tehdy rozmlouval a říkal jsem mu: ,Ó nejlepší z brāhmaṇů, já nejsem vhodný manžel pro tvoji dceru.̀“
Text 67:
„,Zatímco ty jsi učenec a zámožný člověk urozeného původu, já jsem nevzdělaný chudák, který má k urozenosti daleko.̀“
Text 68:
„Tento brāhmaṇa však stále naléhal. Opakovaně mě prosil, abych jeho návrh přijal, a říkal: ,Dávám ti svou dceru, tak ji prosím přijmi.̀“
Text 69:
„Já jsem mu na to řekl: ,Poslouchej mě prosím, ty jsi učený brāhmaṇa. Tvoje žena, přátelé a příbuzní s tímto návrhem nebudou nikdy souhlasit.̀“
Text 70:
„,Můj drahý pane, nebudeš schopen dostát svému slibu a bude porušen.̀ On však svůj slib znovu a znovu opakoval.“
Text 71:
„,Dal jsem ti svou dceru, tak neváhej. Je to moje dcera a já ti ji dávám. Kdo mi v tom může zabránit?̀“
Text 72:
„Tehdy jsem se soustředěnou myslí požádal tohoto brāhmaṇu, aby mi to slíbil před Božstvem Gopāla.“
Text 73:
„Tento urozený muž potom před Božstvem Gopāla řekl: ,Můj drahý Pane, buď prosím svědkem toho, že tomuto brāhmaṇovi daruji svoji dceru.̀“
Text 74:
„Přijal jsem Božstvo Gopāla jako svého svědka a požádal u Jeho lotosových nohou o toto:“
Text 75:
„,Pokud se, můj drahý Pane, bude tento brāhmaṇa později zdráhat dát mi svoji dceru, povolám Tě jako svého svědka. Vezmi to prosím na vědomí.̀“
Text 76:
„Přizval jsem tedy k této domluvě velkou osobnost. Požádal jsem o svědectví Nejvyššího Pána. Slova Nejvyšší Osobnosti Božství přijímá celý svět.“
Text 77-78:
Starší brāhmaṇa využil této příležitosti a okamžitě potvrdil, že to je pravda. Řekl: „Pokud sem Gopāla osobně přijde jako svědek, pak tomu mladému brāhmaṇovi svoji dceru určitě dám.“
Text 79:
Starší brāhmaṇa si myslel: „Pán Kṛṣṇa je velice milostivý, a tak jistě přijde můj výrok potvrdit.“
Text 80:
Ateistický syn uvažoval: „Není možné, aby Gopāla přišel a svědčil.“ S tímto rozdílným pochopením tedy otec i syn došli ke shodě.
Text 81:
Mladý brāhmaṇa využil příležitosti a řekl: „Zapiš to prosím, ať to máme černé na bílém, abys svoje čestné slovo zase nezměnil.“
Text 82:
Všichni shromáždění se tak stali prostředníky. Dohodu zapsali na list papíru a dali ji oběma podepsat.
Text 83:
Mladý brāhmaṇa potom řekl: „Vážení, můžete mne ještě vyslechnout? Tento starší brāhmaṇa je jistě pravdomluvný a následuje náboženské zásady.“
Text 84:
„On svůj slib nechtěl porušit, ale měl strach, aby příbuzní nespáchali sebevraždu, a proto se odchýlil od pravdy.“
Text 85:
„Díky zbožnosti tohoto staršího brāhmaṇy zavolám Nejvyšší Osobnost Božství jako svědka. Tak zachovám pravdivost jeho slibu.“
Text 86:
Někteří ateisté ve shromáždění po vyslechnutí rozhodných slov mladého brāhmaṇy začali vtipkovat. Někdo jiný však řekl: „Pán je koneckonců milostivý, a jestli chce, tak může přijít.“
Text 87:
Poté, co se shromáždění rozešlo, se mladý brāhmaṇa vydal do Vrindávanu. Když tam přišel, nejdříve se poklonil Božstvu a potom o všem dopodrobna vyprávěl.
Text 88:
Řekl: „Můj Pane, jsi ochránce brāhmaṇské kultury a jsi také velice milostivý. Prokaž proto prosím svoji velkou milost tím, že ochráníš náboženské zásady nás dvou brāhmaṇů.“
Text 89:
„Můj drahý Pane, nehledám štěstí v tom, že dostanu jeho dceru za ženu. Trápí mě jen, že tento brāhmaṇa porušil svůj slib.“
Text 90:
Mladý brāhmaṇa pokračoval: „Můj drahý Pane, jsi velice milostivý a víš všechno. Buď proto prosím v tomto případě svědkem. Ten, kdo ví, jak se věci mají, a přesto nesvědčí, se zaplétá do hříšných činností.“
Text 91:
Pán Kṛṣṇa odpověděl: „Můj drahý brāhmaṇo, vrať se domů a svolej všechny lidi. Až budou pohromadě, snaž se na Mě vzpomínat.“
Text 92:
„Já se tam jistě zjevím a svým svědectvím potvrdím daný slib, abych ochránil čest vás dvou brāhmaṇů.“
Text 93:
Mladý brāhmaṇa odpověděl: „Můj drahý Pane, i kdyby ses tam zjevil jako čtyřruké Božstvo Viṣṇua, nikdo z těch lidí nebude Tvým slovům věřit.“
Text 94:
„Jen pokud tam přijdeš v této podobě Gopāla a ta slova vyjdou z Tvé překrásné tváře, všichni lidé Tvé svědectví vyslechnou.“
Text 95:
Pán Kṛṣṇa řekl: „Nikdy jsem neslyšel, že by Božstvo chodilo z místa na místo.“
Text 96:
„Můj drahý Pane, Ty nejsi socha; jsi přímo syn Nandy Mahārāje. Nyní bys mohl pro toho starého brāhmaṇu udělat něco, co jsi dosud ještě nikdy neudělal.“
Text 97:
Śrī Gopālajī se usmál a řekl: „Poslouchej, Můj drahý brāhmaṇo, půjdu s tebou, ale tak, že budu kráčet za tebou.“
Text 98:
Pán pokračoval: „Nesnaž se otáčet, aby ses na Mě podíval, protože jakmile Mě spatříš, zastavím se a na tom místě už zůstanu.“
Text 99:
„Že za tebou jdu, poznáš podle zvuku Mých nákotníčků.“
Text 100:
„Každý den uvař kilo rýže a obětuj Mi ji. Budu jíst tuto rýži a půjdu za tebou.“
Text 101:
Dalšího dne brāhmaṇa požádal Gopāla o svolení a vydal se na cestu do své země. Gopāla ho krok za krokem následoval.“
Text 102:
Jak Gopāla šel za mladým brāhmaṇou, bylo slyšet cinkání Jeho nákotníčků. Brāhmaṇa měl velkou radost a vařil pro Gopāla k jídlu prvotřídní rýži.
Text 103:
Mladý brāhmaṇa takto šel a šel, až nakonec dorazil do své země. Když se blížil ke své vesnici, uvažoval.
Text 104:
„Nyní už jsem ve své vesnici. Půjdu domů a povím všem, že přišel svědek.“
Text 105:
Brāhmaṇa si říkal, že pokud lidé neuvidí Božstvo Gopāla na vlastní oči, neuvěří, že přišel. „I kdyby však Gopāla zůstal tady,“ myslel si, „není se čeho bát.“
Text 106:
S těmito myšlenkami se brāhmaṇa ohlédl a uviděl Gopāla, Nejvyšší Osobnost Božství, jak tam stojí s úsměvem na tváři.
Text 107:
Pán brāhmaṇovi řekl: „Nyní můžeš jít domů. Já zůstanu tady a nikam neodejdu.“
Text 108:
Mladý brāhmaṇa pak odešel do města a oznámil všem Gopālův příchod. Lidé žasli, když to slyšeli.
Text 109:
Všichni lidé z města se šli na svědka Gopāla podívat, a když viděli, že tam Pán opravdu stojí, všichni se Mu s úctou poklonili.
Text 110:
Byli blažení z pohledu na Jeho krásu a překvapení, když slyšeli, že tam Gopāla opravdu přišel.
Text 111:
Starší brāhmaṇa potom s velkou radostí předstoupil před ostatní a okamžitě padl před Gopālem na zem jako tyč.
Text 112:
Před všemi měšťany tak Pán Gopāla dosvědčil, že starší brāhmaṇa daroval svoji dceru mladému brāhmaṇovi.
Text 113:
Po vykonané svatbě Pán oběma brāhmaṇům řekl: „Vy dva brāhmaṇové jste zrození za zrozením Mými věčnými služebníky.“
Text 114:
Pán pokračoval: „Svou pravdomluvností jste Mě velice potěšili. Teď můžete požádat o nějaké požehnání.“ Oba brāhmaṇové si tedy s velkou radostí vyžádali požehnání.
Text 115:
Brāhmaṇové řekli: „Zůstaň prosím tady, aby lidé na celém světě věděli, jak jsi milostivý ke svým služebníkům.“
Text 116:
Pán Gopāla zůstal a oba brāhmaṇové Mu sloužili. Mnoho lidí z různých zemí se o tomto příběhu dozvědělo a přicházelo Gopāla navštívit.
Text 117:
Nakonec ten úžasný příběh uslyšel i král a také se přišel na Gopāla podívat, což ho velmi uspokojilo.
Text 118:
Král postavil hezký chrám, ve kterém probíhala pravidelná služba. Gopāla se proslavil pod jménem Sākṣi-gopāla (svědek Gopāla).
Text 119:
Sākṣi-gopāla tak zůstal ve Vidjánagaru a dlouhou dobu zde přijímal službu.
Text 120:
Po čase došlo k bitvě a tuto zemi dobyl král Puruṣottama-deva z Urísy.
Text 121:
Tento král porazil krále Vidjánagaru a zmocnil se jeho trůnu, zvaného Māṇikya-siṁhāsana, vykládaného mnoha drahokamy.
Text 122:
Král Puruṣottama-deva byl velký oddaný a velmi kultivovaný Árja. Modlil se u Gopālových lotosových nohou: „Přijď prosím do mého království.“
Text 123:
Když král Gopāla žádal, aby přišel do jeho království, Gopāla jeho modlitbu přijal, protože mu byl zavázaný za jeho oddanou službu. Král tedy Božstvo vzal a odvezl do Kataku.
Text 124:
Poté, co se král Puruṣottama-deva zmocnil trůnu Māṇikya, vzal ho do Džagannáth Purí, kde ho daroval Pánu Jagannāthovi. Mezitím také v Kataku zavedl pravidelné uctívání Božstva Gopāla.
Text 125:
Po instalaci Božstva Gopāla v Kataku Ho přišla navštívit královna Puruṣottama-devy a s velkou oddaností Mu darovala různé ozdoby.
Text 126:
Královna měla na nose drahocennou perlu, kterou chtěla dát Gopālovi. Přemýšlela takto:
Text 127:
„Kdyby mělo Božstvo propíchnutý nos, mohla bych Mu tuto perlu darovat.“
Text 128:
S těmito myšlenkami se královna Gopālovi poklonila a vrátila se do svého paláce. Té noci se jí ve snu zjevil Gopāla a promluvil k ní.
Text 129:
„Když jsem byl malý, matka Mi propíchla nos a s velkou námahou tam upevnila perlu.“
Text 130:
„Ta dírka tam stále je a ty do ní můžeš upevnit perlu, kterou jsi Mi chtěla dát.“
Text 131:
Jakmile se královna probudila, vyprávěla o svém snu králi. Oba manželé potom šli s perlou do chrámu.
Text 132:
V nose Božstva uviděli dírku, do které perlu umístili. A protože z toho měli nesmírnou radost, uspořádali velkou slavnost.“
Text 133:
Od té doby Gopāla přebývá ve městě Kataku a je pořád známý jako Sākṣi-gopāla.
Text 134:
Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl příběh o Gopālových skutcích. Jeho samotného i Jeho blízké oddané to velice potěšilo.
Text 135:
Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu seděl před Božstvem Gopāla, všichni oddaní viděli, že On i Božstvo mají jednu a tu samou podobu.
Text 136:
Oba měli stejnou barvu pleti a obrovská těla. Oba měli na sobě šafránově zbarvené šaty a oba byli velmi vážní.
Text 137:
Oddaní viděli, že Pán Caitanya Mahāprabhu i Gopāla oslnivě září a mají oči jako lotosy. Oba byli pohroužení v extázi a Jejich tváře připomínaly měsíce v úplňku.
Text 138:
Když Pán Nityānanda takto viděl Božstvo Gopāla a Śrī Caitanyu Mahāprabhua, vyměňoval si s oddanými různé poznámky a všichni se smáli.
Text 139:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tak s velkou radostí strávil tu noc v chrámu. Ráno se po zhlédnutí maṅgala-ārati opět vydal na cestu.
Text 140:
Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura (ve své knize Caitanya-bhāgavata) obšírně popsal místa, která Pán navštívil cestou do Bhuvanéšvaru.
Text 141:
Když Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Kamalapuru, vykoupal se v říčce Bhárgínadí a svoji tyč sannyāsīho zanechal v rukou Pána Nityānandy.
Text 142-143:
Mezitím, co se Pán Caitanya Mahāprabhu šel podívat do chrámu Pána Śivy známého jako Kapoteśvara, zlomil Nityānanda Prabhu Jeho tyč sannyāsīho, o kterou se měl starat, na tři části a hodil ji do řeky Bhárgínadí. Tato řeka později začala být známá pod jménem Danda-bhángá-nadí.
Text 144:
Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl zdálky Jagannāthův chrám, okamžitě upadl do extáze. Poté, co se chrámu poklonil, začal tančit v extázi lásky k Bohu.
Text 145:
Všichni oddaní byli ve společnosti Pána Caitanyi nadšení. Jak šli po hlavní cestě, tančili a zpívali, pohroužení v lásce k Bohu.
Text 146:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se smál, naříkal, tančil a vydával mnoho extatických výkřiků a zvuků. Chrám byl pouhých deset kilometrů daleko, ale Jemu to připadalo jako tisíce kilometrů.
Text 147:
Takto Pán šel a šel, až došel na místo známé jako Átháranála. Tam se probral k vnějšímu vědomí a promluvil ke Śrī Nityānandovi Prabhuovi.
Text 148:
Poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu probral k vnějšímu vědomí, požádal Pána Nityānandu Prabhua: „Vrať Mi prosím Moji tyč.“
Text 149:
Nityānanda Prabhu řekl: „V extázi jsi upadl, ale Já jsem Tě zachytil. Oba jsme však spadli na Tvou tyč.“
Text 150:
„Tyč se pod Námi rozlámala, a kam se poděly ty kusy, to opravdu nevím.“
Text 151:
„Je to jistě kvůli Mému přestupku, že se Tvá tyč polámala. Nyní Mě za to můžeš potrestat, jak uznáš za vhodné.“
Text 152:
Když Pán vyslechl příběh o tom, jak se Jeho tyč polámala, s trochou lítosti a trochou hněvu promluvil.
Text 153:
Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tím, že jste Mě přivedli do Níláčaly, jste Mi všichni moc prospěli. Neuhlídali jste však tyč, která byla Mým jediným vlastnictvím.“
Text 154:
„Jděte tedy všichni navštívit Pána Jagannātha přede Mnou nebo za Mnou. Já s vámi nepůjdu.“
Text 155:
Mukunda Datta řekl Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Můj Pane, měl bys kráčet před námi a my Tě budeme následovat. Nepůjdeme s Tebou.“
Text 156:
Śrī Caitanya Mahāprabhu šel tedy velmi rychle před ostatními oddanými. Co bylo skutečným záměrem dvou Pánů, Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua, nikdo nechápal.
Text 157:
Oddaní nechápali, proč Nityānanda Prabhu tyč zlomil, proč Mu to Śrī Caitanya Mahāprabhu dovolil, ani proč se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozzlobil, když Mu předtím dovolil tyč zlomit.
Text 158:
Tato zábava se zlomenou tyčí je velmi hluboká. Pochopit ji může jedině ten, kdo je obdařen neochvějnou oddaností lotosovým nohám těchto dvou Pánů.
Text 159:
Sláva Pána Gopāla, jenž je milostivý k brāhmaṇům, je nesmírná. Příběh o Sākṣi-gopālovi vyprávěl Nityānanda Prabhu a Śrī Caitanya Mahāprabhu byl posluchačem.
Text 160:
Ten, kdo poslouchá toto vyprávění o Pánu Gopālovi s vírou a láskou, velice brzy dosáhne lotosových nohou Pána Gopāla.
Text 161:
Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.