Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Oddaná služba Śrī Mādhavendry Purīho

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje čtvrtou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval po cestě vedoucí z Čhatrabhógy, až přišel do Vriddhamantréšvary na hranicích Urísy. Cestou vychutnával transcendentální blaženost ze zpívání svatého jména a žebrání almužen v různých vesnicích. Tak došel až do slavné vesnice zvané Remuna, kde přebývá Božstvo Gopīnātha. Tam vyprávěl příběh Mādhavendry Purīho, který vyslechl od svého duchovního mistra Īśvary Purīho. Příběh zní následovně.

Když byl Mādhavendra Purī na Góvardhanu, jedné noci se mu zdálo, že v lese přebývá Božstvo Gopāla. Příštího rána vzal přátele ze sousedství, aby mu pomohli vyprostit Božstvo z džungle. Toto Božstvo Śrī Gopālajīho potom s velkou slávou umístil na vrcholu kopce Góvardhanu. Gopāla byl uctíván při slavnosti Annakūṭa. O této slavnosti se vědělo všude a přišlo mnoho lidí z okolních vesnic. Jedné noci se Mādhavendrovi Purīmu znovu ve snu objevilo Božstvo Gopāla a požádalo ho, aby šel do Džagannáth Purí pro santálovou pastu a potřel s ní Jeho tělo. Mādhavendra Purī se po obdržení tohoto příkazu okamžitě vydal do Urísy. Poté, co prošel Bengálskem, přišel do vesnice Remuny, kde dostal misku svařeného mléka (kṣīra) obětovaného Božstvu Gopīnāthajīho. Tu misku se svařeným mlékem Gopīnātha ukradl a poslal Mādhavendrovi Purīmu. Od té doby je toto Božstvo známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha neboli Božstvo, které ukradlo misku se svařeným mlékem. Po příchodu do Džagannáth Purí dostal Mādhavendra Purī od krále svolení vynést jeden maund santálového dřeva a dvacet tol kafru. Za pomoci dvou mužů to odnesl do Remuny. Ve snu znovu viděl Gopāla z Góvardhanu, který si přál, aby všechno to santálové dřevo rozetřeli na pastu, smíchali s kafrem a nanesli na tělo Gopīnāthajīho. Mādhavendra Purī pochopil, že tím uspokojí Božstvo Gopāla na Góvardhanu, a tak vykonal Jeho nařízení a vrátil se do Džagannáth Purí.

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyprávěl tento příběh Pánu Nityānandovi Prabhuovi a dalším oddaným a vychvaloval čistou oddanou službu Mādhavendry Purīho. Když recitoval několik veršů, které Mādhavendra Purī složil, pohroužil se do extatické nálady. Viděl však, že je tam mnoho lidí, a tak se ovládl a snědl trochu prasādam ze sladké rýže. Tak strávil noc a příštího rána pokračoval ve své cestě do Džagannáth Purí.

Text 1:
S úctou se klaním Mādhavendrovi Purīmu, jenž dostal misku sladké rýže, kterou pro něho ukradl Śrī Gopīnātha, od té doby známý jako Kṣīrā-corā. Śrī Gopāla, Božstvo z Góvardhanu, byl potěšen láskou Mādhavendry Purīho, a proto se zjevil zrakům veřejnosti.
Text 2:
Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi!
Text 3-4:
Pán šel do Džagannáth Purí a tam navštívil chrám Pána Jagannātha. Setkal se také se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou. Všechny tyto zábavy velmi obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-bhāgavata.
Text 5:
Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou přirozeně nesmírně okouzlující a sladké a v podání Vṛndāvana dāse Ṭhākura jsou jako sprška nektaru.
Text 6:
S velkou pokorou proto říkám, že tyto události již pěkně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, a byl by to jen projev pýchy, kdybych chtěl stejné věci opakovat znovu. To by nebylo dobré. Nemám takové schopnosti.
Text 7:
Události, o kterých se již obšírně zmínil Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své Caitanya-maṅgale (nyní známé jako Caitanya-bhāgavata), proto představuji pouze heslovitě.
Text 8:
Některé z událostí však nepopsal obšírně, ale jen v krátkosti, a ty se pokusím popsat v této knize.
Text 9:
S úctou se proto klaním u lotosových nohou Vṛndāvana dāse Ṭhākura a doufám, že se svým jednáním nedopustím u jeho lotosových nohou žádného přestupku.
Text 10:
Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval se svými čtyřmi oddanými v cestě do Džagannáth Purí a s velkou dychtivostí zpíval svaté jméno Pána, Hare Kṛṣṇa mantru.
Text 11:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel osobně každý den do jedné vesnice, kde vyžebral velké množství rýže a dalších obilovin pro přípravu prasādam.
Text 12:
Po cestě bylo mnoho řek a u všech stáli výběrčí poplatků. Pánovi však nedělali problémy a On jim prokazoval svou milost. Nakonec došel do vesnice Remuny.
Text 13:
Gopīnāthovo Božstvo v chrámu v Remuně bylo velmi přitažlivé. Pán Caitanya chrám navštívil a s velkou oddaností se tam poklonil.
Text 14:
Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu klaněl u lotosových nohou Božstva Gopīnātha, spadla Gopīnāthovi z hlavy květinová koruna a dopadla na hlavu Caitanyi Mahāprabhua.
Text 15:
Śrī Caitanyu Mahāprabhua to velice potěšilo, a tak se svými oddanými různými způsoby zpíval a tančil.
Text 16:
Všichni služebníci Božstva žasli, když viděli silnou lásku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Jeho naprosto dokonalou krásu a Jeho transcendentální vlastnosti.
Text 17:
Z lásky Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi mnoha způsoby sloužili a On té noci zůstal v Gopīnāthově chrámu.
Text 18:
Pán tam zůstal, protože dychtil ochutnat zbytky sladké rýže obětované Božstvu Gopīnātha. Od svého duchovního mistra Īśvary Purīho totiž slyšel příběh o tom, co se tam kdysi stalo.
Text 19:
Toto Božstvo bylo široko daleko známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha a Caitanya Mahāprabhu svým oddaným vyprávěl, jak Božstvo získalo tuto pověst.
Text 20:
Toto Božstvo kdysi ukradlo misku sladké rýže pro Mādhavendru Purīho, a proto se proslavilo jako Pán, který ukradl sladkou rýži.
Text 21:
Śrī Mādhavendra Purī kdysi putoval do Vrindávanu, kde přišel až ke kopci Góvardhanu.
Text 22:
Mādhavendra Purī téměř šílel v extázi lásky k Bohu a nevěděl, zda je den, či noc. Chvílemi stál a chvílemi padal na zem. Nebyl schopný rozlišit, zda je na správném místě, nebo ne.
Text 23:
Śrī Mādhavendra Purī obešel kopec a pak šel ke Góvinda-kundu, kde se vykoupal. Poté si sedl pod strom, aby si navečer odpočinul.
Text 24:
Když seděl pod stromem, přišel k němu nějaký neznámý pasáček krav s hrnkem mléka. Postavil ho před Mādhavendru Purīho a s úsměvem jej oslovil.
Text 25:
„Ó Mādhavendro Purī, vypij prosím toto mléko, které jsem ti přinesl. Proč si nevyžebráš něco k jídlu? A jakou meditaci to provádíš?“
Text 26:
Mādhavendra Purī se díval na chlapcovu krásu a cítil se nesmírně spokojený. Jakmile uslyšel Jeho sladká slova, zapomněl na všechen hlad i žízeň.
Text 27:
Mādhavendra Purī se zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš a jak víš, že právě držím půst?“
Text 28:
Chlapec odpověděl: „Jsem pasáček krav, pane, a žiji v této vesnici. V Mé vesnici se nikdo nepostí.“
Text 29:
„V této vesnici si každý může vyžebrat jídlo od druhých a tak se najíst. Někteří pijí pouze mléko, ale tomu, kdo nikoho o nic nežádá, nosím jídlo Já.“
Text 30:
„Viděly tě ženy, které sem šly pro vodu, tak Mi daly toto mléko a poslaly Mě za tebou.“
Text 31:
Chlapec pokračoval: „Už budu muset jít podojit krávy, ale vrátím se sem pro ten hrnek od mléka.“
Text 32:
Jakmile to chlapec dořekl, odešel. Ve skutečnosti najednou zmizel, a srdce Mādhavendry Purīho naplnil úžas.
Text 33:
Mādhavendra Purī vypil mléko, umyl hrnek a postavil ho stranou. Díval se na cestu, ale chlapec se již nevrátil.
Text 34:
Mādhavendra Purī nemohl spát, a tak seděl a zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. K ránu si trochu zdříml a jeho vnější činnosti se zastavily.
Text 35:
Ve snu Mādhavendra Purī uviděl toho samého chlapce, jak k němu přišel, vzal ho za ruku a odvedl k jednomu křoví v džungli.
Text 36:
Chlapec ukázal Mādhavendrovi Purīmu křoví a řekl: „Přebývám zde v tomto křoví a hrozně trpím krutou zimou, deštěm, větrem a spalujícím horkem.“
Text 37:
„Přiveď prosím lidi z vesnice a řekni jim, ať Mě z tohoto křoví vynesou a umístí Mě pěkně na vrchol kopce.“
Text 38:
Chlapec pokračoval: „Postav prosím na vrcholu tohoto kopce chrám a instaluj Mě v něm. Potom Mě umyj velkým množstvím studené vody, aby se Mé tělo očistilo.“
Text 39:
„Sleduji tě již mnoho dní a říkám si: ,Kdy přijde Mādhavendra Purī sem, aby Mi sloužil?̀“
Text 40:
„Tvoji službu přijímám díky tvé extatické lásce ke Mně. Proto se zjevím, a osvobodím tak všechny pokleslé duše.“
Text 41:
„Jmenuji se Gopāla a zvedl jsem kopec Góvardhan. Instaloval Mě Vajra a jsem zdejší Pán.“
Text 42:
„Když zaútočili muslimové, schoval Mě kněz, který Mi sloužil, zde v tomto křoví v džungli a ze strachu před napadením utekl.“
Text 43:
„Od té doby, co kněz odešel, přebývám v tomto křoví. Je moc dobře, že jsi sem přišel. Teď Mě jen opatrně odnes.“
Text 44:
Chlapec domluvil a zmizel. Mādhavendra Purī se potom probudil a začal o svém snu přemýšlet.
Text 45:
Mādhavendra Purī začal naříkat: „Viděl jsem samotného Pána Kṛṣṇu, ale přitom jsem Ho nepoznal!“ Pohroužený v extázi lásky potom upadl na zem.
Text 46:
Mādhavendra Purī chvíli naříkal, ale potom zaměřil svoji mysl na vykonání Gopālova příkazu a tak se uklidnil.
Text 47:
Ráno se Mādhavendra Purī vykoupal, šel do vesnice a svolal všechny lidi. Poté promluvil.
Text 48:
„Govardhana-dhārī, vlastník této vesnice, leží tady v křoví. Pojďme Ho odtamtud vynést.“
Text 49:
„Je tam ale husté křoví, kterým neprojdeme. Vezměte proto mačety a rýče k prosekání cesty.“
Text 50:
Když to lidé slyšeli, s velkou radostí Mādhavendru Purīho doprovodili. Podle jeho pokynů prosekali křoviny, vytvořili cestu a pronikli do džungle.
Text 51:
Jakmile uviděli Božstvo pokryté hlínou a trávou, zaplavil je úžas a blaženost.
Text 52:
Očistili Jeho tělo a někteří potom řekli: „Božstvo je velmi těžké. Jeden člověk s Ním nepohne.“
Text 53:
Protože bylo Božstvo hodně těžké, shromáždili se někteří silnější muži, aby Ho odnesli na vrchol kopce. Šel tam i Mādhavendra Purī.
Text 54:
Z velkého kamene udělali trůn a Božstvo na něj usadili. Další velký kámen byl přistaven za Božstvo jako opora.
Text 55:
Sešli se všichni brāhmaṇští kněží ze vsi a přinesli devět nádob. Z jezera Góvinda-kundu se pak nosila voda, která se ještě cedila.
Text 56:
K instalaci Božstva bylo přineseno devět set nádob vody z Góvinda-kundu. Všude bylo slyšet troubení, bubnování a zpěv žen.
Text 57:
Během slavnosti, která tuto instalaci doprovázela, někteří lidé zpívali a někteří tančili. Ze vsi bylo přineseno veškeré mléko, jogurt a přepuštěné máslo.
Text 58:
Byly přineseny také různé potraviny, sladkosti a další dary. Nedokáži to vše popsat.
Text 59:
Vesničané přinesli velké množství lístků tulasī, květů a různých druhů oblečení. Śrī Mādhavendra Purī potom osobně započal abhiṣek (obřad koupání).
Text 60:
Poté, co bylo vše nepříznivé zažehnáno pronášením manter, začal obřad koupání Božstva. Božstvo bylo nejdříve masírováno velkým množstvím oleje, až se celé Jeho tělo lesklo.
Text 61:
Po prvním koupání přišlo koupání s pañca-gavyou a potom s pañcāmṛtou. Po nich následovala mahā-snāna v ghí a vodě přinesené ve stovce nádob.
Text 62:
Po ukončení mahā-snāny bylo Božstvo znovu masírováno vonným olejem, až se Jeho tělo lesklo. Nakonec bylo omyto navoněnou vodou z lastury.
Text 63:
Potom bylo tělo Božstva očištěno, pěkně oblečeno do nových šatů, potřeno santálovou pastou a ověnčeno girlandami z tulasī a dalšími girlandami z voňavých květů.
Text 64:
Po obřadu koupání byly zapáleny vonné tyčinky a lampy a Božstvu byly obětovány všemožné druhy jídel, včetně jogurtu, mléka a všech sladkostí, které byly přineseny.
Text 65:
Božstvu bylo nejdříve obětováno mnoho různých jídel, potom navoněná pitná voda v nových nádobách a pak voda na umytí úst. Nakonec Mu byl obětován betelový list s různorodým kořením.
Text 66:
Po ukončení posledního obětování tāmbūly a panu následoval bhoga-āratrik. Na závěr každý přednesl různé modlitby a vzdal poklony položením se před Božstvem s naprostou odevzdaností na zem.
Text 67:
Jakmile se lidé z vesnice dozvěděli, že se bude instalovat Božstvo, přinesli všechny své zásoby rýže, dálu a pšeničné mouky. Bylo toho tolik, že to pokrylo celý vrchol kopce.
Text 68:
Vesničané přinesli své zásoby rýže, dálu a mouky, hrnčíři zase všechny možné nádoby a ráno se začalo vařit.
Text 69:
Deset brāhmaṇů vařilo obiloviny a pět brāhmaṇů vařilo suché a vlhké zeleninové chody.
Text 70:
Zeleninová jídla byla připravena z různých druhů špenátu, kořínků a ovoce, nasbíraných v lese, a někdo také z nadrceného dálu udělal baḍā a baḍi. Tak brāhmaṇové připravili všemožná jídla.
Text 71:
Pět až sedm lidí chystalo velké množství čapátí, bohatě potřených ghí, kterého bylo hojně i v zelenině, rýži a dálu.
Text 72:
Veškerá vařená rýže byla nakupena na palāśových listech, a ty byly položeny na nových látkách rozprostřených po zemi.
Text 73:
Okolo kopce rýže se kupily hromady čapátí a okolo nich byla v různých nádobách naskládána všechna zelenina i vlhká zeleninová jídla.
Text 74:
Vedle zeleniny byly umístěny nádoby s jogurtem, mlékem, podmáslím a śikhariṇī, sladkou rýží, smetanou a hustou smetanou.
Text 75:
Takto probíhal obřad Annakūṭa, a Mādhavendra Purī Gosvāmī vše osobně obětoval Gopālovi.
Text 76:
Mnoho nádob bylo naplněno navoněnou vodou na pití. Pán Śrī Gopāla mnoho dní hladověl, a tak jedl vše, co Mu bylo obětováno.
Text 77:
Śrī Gopāla sice snědl vše, co se Mu obětovalo, ale díky doteku Jeho transcendentální ruky ničeho neubylo.
Text 78:
Mādhavendra Purī Gosvāmī uměl transcendentálně vnímat Gopālovo jedení, při němž jídlo zůstalo stejné; pro oddané Pána nic nezůstane tajemstvím.
Text 79:
Tato úžasná slavnost a instalace Śrī Gopālajīho byla uspořádána během jednoho dne. To vše bylo možné jen Gopālovou mocí. Nikdo jiný než oddaný to nepochopí.
Text 80:
Śrī Mādhavendra Purī obětoval Gopālovi vodu na umytí úst a dal Mu ke žvýkání betel. Když pak probíhalo ārati, lidé volali „Jaya, Jaya!“ („Sláva Gopālovi!“).
Text 81:
Śrī Mādhavendra Purī přinesl nové lůžko, přes které rozprostřel novou pokrývku, a tak připravil vše pro Pánův odpočinek.
Text 82:
Lůžko bylo ze všech stran obloženo slamníky a tak vznikl dočasný chrám. Jedním slamníkem bylo lůžko také zastřešeno.
Text 83:
Když byl Pán uložen k odpočinku, shromáždil Mādhavendra Purī všechny brāhmaṇy, kteří připravovali prasādam, a řekl jim: „Nyní dejte každému, od dětí až po starce, do sytosti najíst!“
Text 84:
Všichni, kdo tam byli, si sedli, aby uctili prasādam, a postupně začali jíst. Jako první byli obslouženi všichni brāhmaṇové se svými manželkami.
Text 85:
Prasādam přijímali nejen lidé z vesnice Góvardhanu, ale i ti, kdo přišli z jiných vesnic. I oni zhlédli Božstvo Gopāla a dostali prasādam.
Text 86:
Shromáždění lidé žasli, když viděli vliv Mādhavendry Purīho. Byli svědky toho, že obřad Annakūṭa, původně konaný v Kṛṣṇově době, nyní proběhl jeho milostí znovu.
Text 87:
Všechny přítomné brāhmaṇy Mādhavendra Purī zasvětil do vaiṣṇavismu a zaměstnal je různými službami.
Text 88:
Božstvo musí být ke konci dne po odpoledním odpočinku probuzeno a okamžitě se Mu musí nabídnout něco k jídlu a voda.
Text 89:
Jakmile se po kraji roznesla zpráva, že se na vrcholu Góvardhanu zjevil Pán Gopāla, přicházeli se na Božstvo dívat všichni lidé ze sousedních vesnic.
Text 90:
Lidé z jedné vesnice za druhou radostně Mādhavendru Purīho žádali, aby jim určil jeden den k provedení obřadu Annakūṭa. Po nějakou dobu se tak obřad Annakūṭa den za dnem opakoval.
Text 91:
Śrī Mādhavendra Purī celý den nic nejedl, ale večer, když Božstvo uložil ke spánku, snědl nějaký mléčný pokrm.
Text 92:
Další ráno začala služba Božstvu nanovo a z jedné vesnice přišli lidé s různými obilovinami.
Text 93:
Obyvatelé této vesnice přinesli pro Božstvo Gopāla tolik obilovin, ghí, jogurtu a mléka, kolik jen ve své vsi měli.
Text 94:
Dalšího dne probíhal obřad Annakūṭa téměř stejně jako předchozího dne. Všichni brāhmaṇové připravovali jídla a Gopāla je přijímal.
Text 95:
Ideálním místem k praktikování vědomí Kṛṣṇy je Vradžabhúmi neboli Vrindávan, kde mají lidé přirozený sklon milovat Kṛṣṇu a Kṛṣṇa přirozeně miluje je.
Text 96:
Z různých vesnic přicházely zástupy lidí, aby zhlédly Božstvo Gopāla a přijaly bohaté mahā-prasādam. Když lidé viděli úžasnou podobu Pána Gopāla, veškerý jejich nářek a neštěstí zmizely.
Text 97:
Lidé ze všech vesnic v okolí Vradžabhúmi (Vrindávanu) se dozvěděli o zjevení Gopāla a přicházeli se na Něho podívat. Obřad Annakūṭa se tak opakoval den co den.
Text 98:
O Gopālově zjevení se dozvěděli nejen lidé z okolních vesnic, ale též z dalších krajů, a tak přicházeli ze širého okolí s různými dárky.
Text 99:
Také velmi majetní lidé z Mathury přinášeli různé dárky a s oddaností je Božstvu obětovali.
Text 100:
Přicházely nesčetné dary – zlato, stříbro, oděvy, voňavky a potraviny. Gopālovy zásoby se tak denně rozrůstaly.
Text 101:
Jeden velmi bohatý kṣatriya královského stavu postavil chrám, někdo jiný vyrobil kuchyňské náčiní a další postavil okolo chrámu ochrannou zeď.
Text 102:
Každá rodina sídlící ve Vradžabhúmi darovala jednu krávu. Tisíce krav se tak staly Gopālovým vlastnictvím.
Text 103:
Nakonec přišli z Bengálska dva brāhmaṇové ve stavu odříkání. Mādhavendra Purī, který si je velmi oblíbil, je zdržoval ve Vrindávanu a poskytoval jim veškeré pohodlí.
Text 104:
Tito dva pak dostali od Mādhavendry Purīho zasvěcení a byli pověřeni každodenní službou Pánu. Tato služba probíhala nepřetržitě a uctívání Božstva začalo být velmi honosné, což Mādhavendru Purīho nesmírně těšilo.
Text 105:
Dva roky tak v chrámu probíhalo uctívání Božstva velice honosným způsobem. Potom měl Mādhavendra Purī jednoho dne sen.
Text 106:
Ve snu viděl Mādhavendra Purī Gopāla, který řekl: „Moje teplota stále ještě neklesla. Dones prosím santálové dřevo z malajského kraje a potři pastou z něho Mé tělo, aby se ochladilo.“
Text 107:
„Přines santálovou pastu z Džagannáth Purí. Vydej se prosím rychle na cestu. Musíš jít ty, protože nikdo jiný to udělat nemůže.“
Text 108:
Mādhavendra Purī měl ve své extázi lásky k Bohu z tohoto snu velikou radost, a aby vykonal Pánův pokyn, vydal se na východ, směrem do Bengálska.
Text 109:
Před odchodem Mādhavendra Purī zajistil vše potřebné pro pravidelné uctívání Božstva a různé lidi zaměstnal různými povinnostmi. Potom se na Gopālův pokyn vydal do Bengálska.
Text 110:
Když přišel Mādhavendra Purī do domu Advaity Ācāryi v Šántipuru, Ācārya měl velkou radost z extatické lásky k Bohu, která se u Mādhavendry Purīho projevovala.
Text 111:
Advaita Ācārya prosil Mādhavendru Purīho o zasvěcení. Mādhavendra Purī Ho zasvětil a vydal se do jižní Indie.
Text 112:
Na cestě do jižní Indie navštívil Śrī Mādhavendra Purī Remunu, kde sídlí Śrī Gopīnātha. Pohled na krásu Božstva Mādhavendru Purīho ohromil.
Text 113:
Mādhavendra Purī zpíval a tančil v chrámové hale, odkud se lidé obvykle dívají na Božstva. Potom si sedl a zeptal se jednoho brāhmaṇy, jaká jídla Božstvu obětují.
Text 114:
Z toho, jak bylo vše znamenitě připraveno, Mādhavendra Purī pochopil, že se zde obětuje pouze to nejlepší jídlo.
Text 115:
Mādhavendra Purī přemýšlel: „Zeptám se kněze, jaká jídla Gopīnāthovi obětují, abychom v naší kuchyni mohli zařídit obětování podobných jídel Śrī Gopālovi.“
Text 116:
Když se na to brāhmaṇského kněze zeptal, ten mu dopodrobna vysvětlil, jaká jídla se Božstvu Gopīnātha obětují.
Text 117:
Brāhmaṇský kněz řekl: „Večer se Božstvu obětuje sladká rýže ve dvanácti hliněných nádobách. Chutná jako nektar (amṛta), a proto se jí říká amṛta-keli.“
Text 118:
„Tato sladká rýže je po celém světě proslavená jako gopīnātha-kṣīra. Nikde jinde na světě se taková neobětuje.“
Text 119:
Zatímco Mādhavendra Purī mluvil s brāhmaṇským knězem, byla sladká rýže položena před Božstvo k obětování. Když to Mādhavendra Purī slyšel, uvažoval následovně.
Text 120:
„Kdybych trochu této sladké rýže dostal, aniž bych o to žádal, mohl bych ji ochutnat a připravit podobnou pro obětování mému Pánu Gopālovi.“
Text 121:
Mādhavendra Purī se velmi zastyděl, že chtěl ochutnat sladkou rýži, a okamžitě začal myslet na Pána Viṣṇua. Mezitím bylo dokončeno obětování a začal obřad ārati.
Text 122:
Po skončení ārati se Mādhavendra Purī poklonil Božstvu a odešel z chrámu, aniž by s někým ještě promluvil.
Text 123:
Mādhavendra Purī nikdy nežebral. Byl zcela nepřipoutaný a lhostejný k hmotným věcem. Pokud mu někdo dal něco k jídlu, aniž by žebral, najedl se. Pokud ne, pak držel půst.
Text 124:
Paramahaṁsa, jako je Mādhavendra Purī, je vždy spokojený v láskyplné službě Pánu. Hmotný hlad a žízeň mu v jeho činnostech nemohou zabránit. Když chtěl ochutnat trochu sladké rýže obětované Božstvu, považoval to za přestupek, protože chtěl jíst to, co se právě obětovalo Božstvu.
Text 125:
Mādhavendra Purī odešel z chrámu, posadil se v prázdné vesnické tržnici a dal se do zpěvu. Mezitím v chrámu kněz uložil Božstvo k odpočinku.
Text 126:
Kněz dokončil svoje denní povinnosti a šel si odpočinout. Ve snu viděl, jak k němu přišlo Božstvo Gopīnātha a promluvilo následovně.
Text 127:
„Ó knězi, vstaň prosím a otevři chrámové dveře. Schoval jsem jednu misku sladké rýže pro sannyāsīho Mādhavendru Purīho.“
Text 128:
„Tato nádoba sladké rýže je hned za cípem Mých šatů. Díky Mým trikům jsi ji neviděl.“
Text 129:
„Na prázdném tržišti sedí sannyāsī jménem Mādhavendra Purī. Vezmi prosím tuto misku sladké rýže zpoza Mne a dones mu ji.“
Text 130:
Kněz se probudil ze sna, okamžitě vstal a uvážil, že bude dobré se před vstupem do místnosti Božstev vykoupat. Potom otevřel chrámové dveře.
Text 131:
Podle pokynů Božstva kněz našel misku sladké rýže za cípem šatů. Vzal ji a utřel místo, kde stála. Potom vyšel z chrámu.
Text 132:
Zavřel dveře chrámu a s nádobou sladké rýže vyrazil do vsi. Hledal Mādhavendru Purīho a u každého stánku volal jeho jméno.
Text 133:
S nádobou sladké rýže v ruce kněz volal: „Nechť prosím přijde ten, kdo se jmenuje Mādhavendra Purī, a vezme si tuto nádobu sladké rýže! Gopīnātha ji pro tebe ukradl!“
Text 134:
Kněz pokračoval: „Nechť prosím sannyāsī jménem Mādhavendra Purī přijde, vezme si tuto misku sladké rýže a s velkou radostí přijme prasādam! Jsi ten nejšťastnější člověk v těchto třech světech!“
Text 135:
Mādhavendra Purī to uslyšel, a tak přišel a představil se. Kněz mu předal nádobu sladké rýže a potom se mu poklonil tak, že před ním padl na zem.
Text 136:
Jakmile Śrī Mādhavendra Purī vyslechl celý příběh o misce sladké rýže, pohroužil se okamžitě do extáze lásky ke Kṛṣṇovi.
Text 137:
Když kněz viděl u Mādhavendry Purīho tyto příznaky láskyplné extáze, žasl. Pochopil, proč je mu Kṛṣṇa tak zavázaný, a bylo mu jasné, že Kṛṣṇův čin byl na místě.
Text 138:
Kněz se Mādhavendrovi Purīmu poklonil a vrátil se zpět do chrámu. Mādhavendra Purī potom v extázi snědl sladkou rýži, kterou mu Kṛṣṇa dal.
Text 139:
Potom misku umyl a rozbil ji na kousky, které zavázal do svého svrchního oděvu, a tak je pečlivě uschoval.
Text 140:
Každý den Mādhavendra Purī snědl jeden kousek této hliněné misky, což ho okamžitě uvedlo do stavu extáze. Toto jsou úžasné příběhy.
Text 141:
Poté, co Mādhavendra Purī rozbil misku a svázal střepy do cípu svého oděvu, pomyslel si: „Pán mi dal misku sladké rýže, a když o tom lidé ráno uslyší, shromáždí se jich tu davy.“
Text 142:
S těmito myšlenkami se Śrī Mādhavendra Purī na místě poklonil Gopīnāthovi a nad ránem opustil Remunu.
Text 143:
Mādhavendra Purī šel a šel, až došel do Džagannáth Purí, známého také jako Níláčala. Tam uviděl Pána Jagannātha, a přemohla ho láskyplná extáze.
Text 144:
Mādhavendra Purī, přemožený extází lásky k Bohu, chvílemi stál a chvílemi padal, chvílemi se smál, tančil a zpíval. Tak prožíval transcendentální blaženost z pohledu na Božstvo Jagannātha.
Text 145:
Lidé v Džagannáth Purí už znali transcendentální pověst Mādhavendry Purīho dříve, než tam přišel. Celé zástupy proto přicházely a různými způsoby mu s oddaností projevovaly úctu.
Text 146:
I když se to člověku nemusí líbit, jeho pověst jde řízením osudu s ním. Transcendentální pověst oddaného je ve skutečnosti známá po celém světě.
Text 147:
Ze strachu před svou pověstí (pratiṣthā) Mādhavendra Purī uprchl z Remuny. Pověst získaná láskou k Bohu je však tak vznešená, že oddaného všude doprovází.
Text 148:
Lidé Mādhavendru Purīho uctívali jako velkého oddaného, a tak chtěl Džagannáth Purí opustit. To by mu však znemožnilo obstarat santálové dřevo pro Božstvo Gopāla.
Text 149:
Všem služebníkům Pána Jagannātha a všem velkým oddaným, kteří tam byli, vyprávěl Śrī Mādhavendra Purī příběh o zjevení Śrī Gopāla.
Text 150:
Jakmile se oddaní v Džagannáth Purí dozvěděli, že si Božstvo Gopāla přeje santālové dřevo, s radostí se je všichni snažili zajistit.
Text 151:
Ti, kdo se znali s vládními úředníky, je navštívili a poprosili je o kafr a santálové dřevo, které pak snesli dohromady.
Text 152:
Mādhavendra Purī dostal jednoho brāhmaṇu a jednoho služebníka, aby mu pomohli santálové dřevo nést. Dostal také prostředky na úhradu nezbytných cestovních výloh.
Text 153:
Aby ho cestou nezadržovali výběrčí poplatků, dostal Mādhavendra Purī do rukou nezbytná potvrzení od vládních úředníků.
Text 154:
Takto se Mādhavendra Purī vydal s nákladem santálového dřeva do Vrindávanu, a po několika dnech přišel znovu do vesnice Remuny a tamního Gopīnāthova chrámu.
Text 155:
Když Mādhavendra Purī přišel do Gopīnāthova chrámu, mnohokrát se u Pánových lotosových nohou poklonil. V extázi lásky pak bez ustání tančil a zpíval.
Text 156:
Jakmile Mādhavendru Purīho znovu uviděl Gopīnāthův kněz, projevil mu veškerou úctu. Nabídl mu také prasādam ze sladké rýže a přiměl ho, aby je snědl.
Text 157:
Mādhavendra Purī té noci spal v chrámu a k ránu měl další sen.
Text 158:
Mādhavendrovi Purīmu se zdálo, že za ním přišel Gopāla a řekl: „Ó Mādhavendro Purī, veškeré santálové dřevo a kafr jsem již dostal.“
Text 159:
„Nyní jen všechno to santálové dřevo s kafrem rozmělni a touto pastou každý den potírej tělo Gopīnātha, dokud pasta nedojde.“
Text 160:
„Mezi Mým a Gopīnāthovým tělem není rozdíl. Jsou jedno a totéž. Rozetřeš-li tedy santálovou pastu na tělo Gopīnātha, přirozeně tím potřeš i Moje tělo, a tak se sníží Má tělesná teplota.“
Text 161:
„Neváhej jednat podle Mého nařízení. Věř Mi a udělej, co je třeba.“
Text 162:
Poté, co Gopāla dal tyto pokyny, zmizel a Mādhavendra Purī se probudil. Okamžitě zavolal všechny Gopīnāthovy služebníky, a ti k němu přišli.
Text 163:
Mādhavendra Purī řekl: „Potírejte tělo Gopīnātha tímto kafrem a santálem, které jsem přinesl pro Gopāla ve Vrindávanu. Dělejte to pravidelně každý den.“
Text 164:
„Bude-li tato santálová pasta rozetřena po těle Gopīnātha, Gopāla to ochladí. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je koneckonců zcela nezávislý a Jeho nařízení je všemocné.“
Text 165:
Gopīnāthovi služebníci měli velkou radost, když slyšeli, že se veškerou touto santálovou pastou bude v létě potírat tělo Gopīnātha.
Text 166:
Mādhavendra Purī řekl: „Tito dva pomocníci budou pravidelně připravovat santálovou pastu. Vy přiveďte na pomoc ještě další dva lidi a já je zaplatím.“
Text 167:
Gopīnāthajī tak denně dostával santálovou pastu a Jeho služebníky to velice těšilo.
Text 168:
Takto bylo santálovou pastou potíráno tělo Gopīnātha, dokud zásoby nedošly. Mādhavendra Purī tam do té doby zůstal.
Text 169:
Na konci léta se Mādhavendra Purī vrátil do Džagannáth Purí, kde strávil celé období Cāturmāsyi ve stavu velké blaženosti.
Text 170:
Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osobně vychvaloval nektarové vlastnosti Mādhavendry Purīho, a když to vše líčil oddaným, sám si to vychutnával.
Text 171:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Nityānandu Prabhua, aby posoudil, je-li někdo jiný v tomto světě tak požehnaný jako Mādhavendra Purī.
Text 172:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mādhavendra Purī byl tak požehnaný, že se před ním Kṛṣṇa osobně objevil pod záminkou přinesení mléka. Třikrát dal Pán Mādhavendrovi Purīmu ve snu pokyny.“
Text 173:
„Jelikož byl Pán Kṛṣṇa Mādhavendrovi Purīmu zavázaný za jeho lásku, zjevil se osobně jako Božstvo Gopāla a osvobodil celý svět tím, že přijal jeho službu.“
Text 174:
„Pán Gopīnātha ukradl pro Mādhavendru Purīho nádobu sladké rýže, a tak se stal známým jako Kṣīra-corā (zloděj, který ukradl sladkou rýži).“
Text 175:
„Mādhavendra Purī santálovou pastou potíral tělo Gopīnātha, díky čemuž ho zaplavila láska k Bohu.“
Text 176:
„Bylo velmi těžké cestovat s kafrem a santálovým dřevem po oblastech Indie, kde vládli muslimové, a Mādhavendra Purī by se kvůli tomu mohl dostat do nesnází. Božstvo Gopāla to vědělo.“
Text 177:
„Pán je ke svým oddaným nesmírně milostivý a připoutaný, a tak byla snaha Mādhavendry Purīho úspěšně dovršena, když santálovou pastou potřel Gopīnātha.“
Text 178:
Caitanya Mahāprabhu předložil úroveň silné lásky Mādhavendry Purīho Nityānandovi Prabhuovi k posouzení a řekl: „Všechny jeho láskyplné činnosti jsou neobyčejné. Člověk žasne, když slyší o jeho činnostech.“
Text 179:
Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Śrī Mādhavendra Purī zůstával sám, byl zcela odpoutaný a vždy tichý. Byl lhostejný ke všemu hmotnému a kvůli strachu z hovorů o světských věcech žil bez společníka.“
Text 180:
„Po obdržení transcendentálních pokynů od Gopāla cestovala tato velká osobnost tisíce kilometrů, jen aby vyžebrala santálové dřevo.“
Text 181:
„I když byl Mādhavendra Purī hladový, nikdy si neřekl o jídlo. Tato odříkavá osoba nesla pro Śrī Gopāla náklad santálového dřeva.“
Text 182:
„Bez ohledu na své osobní pohodlí nesl Mādhavendra Purī jeden maund (asi 37kg) santálového dřeva a dvacet tol (asi čtvrt kilogramu) kafru, aby jimi potřel tělo Gopāla. Tato transcendentální radost mu stačila.“
Text 183:
„Jelikož existovala omezení vztahující se na vývoz santálového dřeva z Urísy, celník náklad zabavil. Mādhavendra Purī mu však ukázal vládní povolení, a tak se vyhnul potížím.“
Text 184:
„Mādhavendra Purī neměl žádný strach z dlouhé cesty do Vrindávanu přes země ovládané muslimy, plné nesčetného množství stráží.“
Text 185:
„Přestože byl Mādhavendra Purī úplně bez peněz, vůbec se nebál výběrčích mýta. Jediným požitkem pro něho bylo nést náklad santálového dřeva pro Gopāla do Vrindávanu.“
Text 186:
„To je přirozený výsledek hluboké lásky k Bohu. Oddaný nebere v úvahu osobní nepohodlí ani překážky. Za všech okolností chce sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.“
Text 187:
„Śrī Gopāla chtěl ukázat, jak silná je láska Mādhavendry Purīho ke Kṛṣṇovi, a proto ho požádal, aby šel do Níláčaly a přinesl santálové dřevo a kafr.“
Text 188:
„S velkými nesnázemi a námahou donesl Mādhavendra Purī náklad santálového dřeva do Remuny. Přesto byl naprosto šťastný a žádné těžkosti si nepřipouštěl.“
Text 189:
„Gopāla, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nařídil Mādhavendrovi Purīmu přinést santálové dřevo z Níláčaly, aby vyzkoušel jeho silnou lásku. Mādhavendra Purī v této zkoušce obstál a Pán mu projevil velkou milost.“
Text 190:
„Takové chování projevené v láskyplné službě mezi oddaným a jeho milovaným objektem, Śrī Kṛṣṇou, je transcendentální. Obyčejný člověk tomu nemůže porozumět; ani pro to nemá schopnosti.“
Text 191:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom přečetl známý verš od Mādhavendry Purīho. Tento verš je jako měsíc, který šíří záři po celém světě.
Text 192:
Tak jako se vůně malajského santálového dřeva zvětší neustálým třením, i naše pochopení tohoto verše se zvětší rozjímáním o něm.
Text 193:
Tak jako je Kaustubha-maṇi považován za nejvzácnější mezi drahými kameny, je tento verš považován za nejlepší báseň pojednávající o náladách oddané služby.
Text 194:
Tento verš ve skutečnosti vyslovila přímo samotná Śrīmatī Rādhārāṇī, a pouze Její milostí se projevil ve slovech Mādhavendry Purīho.
Text 195:
Pouze Śrī Caitanya Mahāprabhu si dokázal vychutnat tento verš. Není čtvrtá osoba, která by byla schopná ho pochopit.
Text 196:
Na konci své hmotné existence Mādhavendra Purī znovu a znovu recitoval tento verš, a tak dosáhl nejvyššího životního cíle.
Text 197:
„Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tě znovu uvidím? Protože Tě nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce je zneklidněné. Ó nejdražší, co teď mám dělat?“
Text 198:
Po přednesení tohoto verše Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě upadl v bezvědomí na zem. Zažíval extázi a ztratil nad sebou vládu.
Text 199:
Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu padl v extázi lásky na zem, Pán Nityānanda Ho rychle zvedl a položil si Ho na klín. Caitanya Mahāprabhu pak s pláčem opět vstal.
Text 200:
Pán projevoval extatické emoce a začal běhat sem a tam, přičemž vydával hlasité zvuky. Chvílemi se smál, chvílemi plakal a chvílemi tančil a zpíval.
Text 201:
Pán Caitanya Mahāprabhu nebyl schopný vyslovit celý verš a opakoval pouze „Ayi dīna! Ayi dīna!“ Nemohl mluvit a z očí Mu tekly proudy slz.
Text 202:
Na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo vidět chvění, pocení, slzy štěstí, šok, zblednutí, zklamání, mrzutost, ztrátu paměti, pýchu, radost a pokoru.
Text 203:
Tento verš odkryl dveře extatické lásky, a když byly odhalené, všichni Gopīnāthovi služebníci viděli Caitanyu Mahāprabhua, jak tančí v extázi.
Text 204:
Když se okolo Śrī Caitanyi Mahāprabhua shluklo mnoho lidí, probral se k vnějšímu vědomí. Mezitím bylo dokončeno obětování Božstvu a bylo slyšet hlasité ārati.
Text 205:
Potom kněz uložil Božstva ke spánku a vyšel z chrámu, aby Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi nabídl všech dvanáct misek sladké rýže.
Text 206:
Když byly všechny misky se sladkou rýží, zbytky zanechané Gopīnāthem, postaveny před Śrī Caitanyu Mahāprabhua, měl z toho velkou radost. Pět misek přijal, aby dal najíst oddaným.
Text 207:
Sedm zbývajících misek přistrčil a vrátil knězi. Těch pět, které Pán přijal, pak rozdal mezi pět oddaných a všichni se najedli prasādam.
Text 208:
Jelikož se Śrī Caitanya Mahāprabhu neliší od Božstva Gopīnātha, ty misky sladké rýže již ochutnal a snědl. Aby však projevil oddanou službu, jedl sladkou rýži z misek znovu jako oddaný.
Text 209:
Tu noc Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil v chrámu při společném zpívání. Ráno pak po zhlédnutí maṅgala-ārati odešel.
Text 210:
Takto si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vlastními ústy vychutnával transcendentální vlastnosti Gopālajīho, Gopīnātha i Śrī Mādhavendry Purīho.
Text 211:
Zde jsem popsal transcendentální slávu náklonnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua k Jeho oddaným a nejzazší mez extatické lásky k Bohu.
Text 212:
Ten, kdo toto vyprávění poslouchá s vírou a oddaností, získá poklad lásky k Bohu u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy.
Text 213:
Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.