Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Sanātana Gosvāmī navštěvuje Pána v Džagannáth Purí

Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje čtvrtou kapitolu ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následovně. Śrīla Sanātana Gosvāmī šel sám z Mathury do Džagannáth Purí navštívit Pána Caitanyu. Protože se však během putování po cestě přes les Džhárkhand koupal ve špatné vodě a neměl každý den dostatek jídla, dostal nemoc, která způsobovala svědění celého jeho těla. Hodně tímto svěděním trpěl, a tak se rozhodl, že se v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua vrhne pod kola Jagannāthova vozu a spáchá tak sebevraždu.

Po příchodu do Džagannáth Purí zůstal Sanātana Gosvāmī nějaký čas v péči Haridāse Ṭhākura a Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, že ho vidí. Pán mu řekl o smrti jeho mladšího bratra Anupamy, který měl velkou víru v lotosové nohy Pána Rāmacandry. Jednoho dne Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Tvoje rozhodnutí spáchat sebevraždu pochází z kvality nevědomosti. Lásku k Bohu nelze získat pouhou sebevraždou. Svůj život a tělo jsi již zasvětil službě Mně, proto ti tvé tělo nepatří a nemáš ani právo spáchat sebevraždu. Musím skrze tvé tělo vykonat hodně oddané služby. Chci, abys kázal oddanou službu a šel do Vrindávanu odhalit ztracená posvátná místa.“ Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu promluvil a pak odešel. Haridāsa Ṭhākura a Sanātana Gosvāmī o tomto tématu potom dlouho hovořili.

Jednoho dne zavolal Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho na místo zvané Jaméšvara-tóta. Sanātana Gosvāmī za Pánem přišel po pláži podél moře. Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sanātany Gosvāmīho zeptal, kudy přišel, a on odpověděl: „Po cestě okolo brány Simha-dvára Jagannāthova chrámu chodí mnoho služebníků Pána Jagannātha, tak jsem šel raději po pláži.“ Sanātana Gosvāmī si nebyl vědom toho, že se mu od horkého písku udělaly na nohou palčivé puchýře. Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi rád slyšel, jak velkou úctu Sanātana Gosvāmī chová vůči chrámu Pána Śrī Jagannātha.

Sanātana Gosvāmī měl kvůli své nemoci po celém těle mokvající boláky, a tak Śrī Caitanyu Mahāprabhua neobjímal. Pán ho však vždy násilím obejmul. Sanātana Gosvāmī z toho byl velmi nešťastný a ptal se Jagadānandy Paṇḍita, co má dělat. Jagadānanda mu poradil, aby se po Jagannāthově slavnosti vrátil do Vrindávanu, ale jakmile se o tom dozvěděl Śrī Caitanya Mahāprabhu, Jagadānandu Paṇḍita pokáral a upozornil ho na to, že Sanātana Gosvāmī je starší než on a také učenější. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu, že je čistý oddaný, a tak Mu jeho tělesný stav není vůbec na obtíž. Protože byl sannyāsī, nepovažoval jedno tělo za lepší než druhé. Řekl mu také, že o něho i o ostatní oddané pečuje jako otec. Hnis vytékající ze Sanātanovy svědící kůže proto Pána vůbec neovlivňoval. Pán Sanātanu Gosvāmīho poté, co k němu takto promluvil, znovu obejmul, a toto objetí Sanātanu zbavilo jeho nemoci. Pán mu nařídil, aby s Ním ten rok zůstal, a po příští slavnosti Ratha-yātrā Sanātana Gosvāmī opustil Purušóttama-kšétru a vrátil se do Vrindávanu.

Śrī Rūpa Gosvāmī se po setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem vrátil do Bengálska, kde zůstal celý jeden rok. Všechny peníze, které měl, rozdělil mezi příbuzné, brāhmaṇy a chrámy, čímž se všeho zřekl a vrátil se do Vrindávanu, aby se tam sešel se Sanātanou Gosvāmīm.

Po vyprávění těchto událostí předložil Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī seznam hlavních knih Sanātany Gosvāmīho, Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Jīvy Gosvāmīho.

Text 1:
Sanātana Gosvāmī se vrátil z Vrindávanu a Śrī Caitanya Mahāprabhu ho láskyplně zachránil od jeho odhodlání spáchat sebevraždu. Poté, co jej vyzkoušel, Śrī Caitanya Mahāprabhu očistil jeho tělo.
Text 2:
Sláva Pánu Caitanyovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!
Text 3:
Zatímco se Śrīla Rūpa Gosvāmī vracel z Džagannáth Purí do Bengálska, Sanātana Gosvāmī šel z Mathury do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.
Text 4:
Sanātana Gosvāmī šel sám cestou přes les Džhárkhand ve střední Indii. Někdy se postil a někdy jedl.
Text 5:
Ze špatné vody v lese Džhárkhand a z půstů dostal Sanātana Gosvāmī nemoc, která způsobovala svědění a hnisající boláky po celém těle.
Text 6:
Sanātana Gosvāmī zklamaně uvažoval: „Jsem nízké kasty a moje tělo se nedá použít pro oddanou službu.“
Text 7:
„Pokud půjdu do Džagannáth Purí, nebudu moci navštívit Pána Jagannātha a Śrī Caitanyu Mahāprabhua také nebudu moci vždy vidět.“
Text 8:
„Slyšel jsem, že Śrī Caitanya Mahāprabhu bydlí nedaleko Jagannāthova chrámu. Já ale nebudu mít sílu se k chrámu přiblížit.“
Text 9:
„Obvykle tam chodí za svými povinnostmi služebníci Pána Jagannātha, a kdyby se mě dotkli, dopustil bych se přestupku.“
Text 10:
„Pokud své tělo obětuji na dobrém místě, s mým neštěstím bude konec a dosáhnu vznešené další existence.“
Text 11:
„Vzdám se tohoto těla pod koly vozu Pána Jagannātha při slavnosti Ratha-yātrā, kdy Pán vychází z chrámu.“
Text 12:
„Po zhlédnutí Pána Jagannātha se vzdám svého těla pod koly vozu v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To bude největší požehnání mého života.“
Text 13:
S tímto rozhodnutím šel Sanātana Gosvāmī do Níláčaly. Tam se od lidí nechal nasměrovat až k obydlí Haridāse Ṭhākura.
Text 14:
Uctil lotosové nohy Haridāse Ṭhākura, který ho znal, a tak ho obejmul.
Text 15:
Sanātana Gosvāmī nesmírně toužil zhlédnout lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Haridāsa Ṭhākura proto řekl: „Pán sem brzy přijde.“
Text 16:
A právě v tu chvíli tam společně se svými dalšími oddanými přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívit Haridāse Ṭhākura poté, co se byl v chrámu Pána Jagannātha podívat na obětování upala-bhogy (ranního občerstvení).
Text 17:
Jakmile Haridāsa Ṭhākura a Sanātana Gosvāmī uviděli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, okamžitě padli k zemi jako tyče, aby se Pánu poklonili. Pán zvedl Haridāse a obejmul ho.
Text 18:
Haridāsa Ṭhākura řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Zde se Ti klaní Sanātana Gosvāmī.“ Pán Caitanya byl velice překvapený, že tam Sanātanu Gosvāmīho vidí.
Text 19:
Śrī Caitanya Mahāprabhu vykročil, aby obejmul i Sanātanu, ale on ustoupil a promluvil následovně:
Text 20:
„Můj Pane, prosím nedotýkej se mě. Padám ke Tvým lotosovým nohám. Jsem nejnižší z lidí, protože jsem se narodil v nízké kastě. Kromě toho mám po celém těle infekci.“
Text 21:
Śrī Caitanya Mahāprabhu však Sanātanu Gosvāmīho násilím objal a tekutina z mokvajících boláků se tak dotkla Jeho transcendentálního těla.
Text 22:
Pán představil Sanātanovi Gosvāmīmu všechny oddané, a ten se s úctou poklonil u lotosových nohou každého z nich.
Text 23:
Pán se se svými oddanými posadil na vyvýšené místo a Haridāsa Ṭhākura se Sanātanou Gosvāmīm si sedli níž.
Text 24:
Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sanātany Gosvāmīho zeptal, jak se mu daří, a Sanātana odpověděl: „Protože jsem teď spatřil Tvé lotosové nohy, všechno je příznivé.“
Text 25:
Pán se zeptal, jak se daří všem vaiṣṇavům z Mathury, a Sanātana Gosvāmī Mu sdělil, že jsou všichni zdraví a šťastní.
Text 26:
Śrī Caitanya Mahāprabhu sdělil Sanātanovi Gosvāmīmu: „Śrīla Rūpa Gosvāmī tu byl deset měsíců a právě před deseti dny odešel do Bengálska.“
Text 27:
„Tvůj bratr Anupama je nyní po smrti. Byl to velmi dobrý oddaný, který měl pevnou víru v Raghunātha (Pána Rāmacandru).“
Text 28:
Sanātana Gosvāmī řekl: „Narodil jsem se v nízké rodině, která se dopouští různých bezbožných činností, jež porušují nařízení písem.“
Text 29:
„Můj Pane, Tys mě bez nenávisti vůči naší rodině přijal za svého služebníka. Je to jen Tvoje milost, že mou rodinu potkalo štěstí.“
Text 30:
„Můj mladší bratr Anupama byl již od útlého dětství velkým oddaným Raghunātha (Pána Rāmacandry) a uctíval Ho s nesmírným odhodláním.“
Text 31:
„Neustále zpíval svaté jméno Raghunātha a meditoval o Něm. Bez ustání naslouchal o Pánových činnostech z Rāmāyaṇy a opěvoval je.“
Text 32:
„Rūpa a já jsme jeho starší bratři. Byl neustále s námi.“
Text 33:
„Poslouchal s námi Śrīmad-Bhāgavatam a hovory o Pánu Kṛṣṇovi a my jsme ho oba zkoušeli.“
Text 34:
„Říkali jsme mu: ,Drahý Vallabho, prosím poslouchej. Pán Kṛṣṇa je svrchovaně přitažlivý. Jeho krása, sladkost a láskyplné zábavy jsou neomezené.̀  “
Text 35:
„  ,Věnuj se s námi oddané službě Kṛṣṇovi. My tři bratři budeme zůstávat spolu a budeme se těšit z rozhovorů o zábavách Pána Kṛṣṇy.̀  “
Text 36:
„Znovu a znovu jsme k němu takto promlouvali a on díky tomuto přesvědčování a z úcty k nám nějak obrátil svou mysl k našim pokynům.“
Text 37:
„Vallabha odpověděl: ,Moji drazí bratři, jak bych mohl neuposlechnout vaše pokyny? Zasvěťte mě do Kṛṣṇa-mantry, abych mohl vykonávat oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi.̀  “
Text 38:
„V noci potom, co to řekl, uvažoval: ,Jak se dokáži vzdát lotosových nohou Pána Raghunātha?̀  “
Text 39:
„Celou noc byl vzhůru a plakal. Ráno za námi přišel a přednesl svoji žádost.
Text 40:
„  ,Prodal jsem svou hlavu lotosovým nohám Pána Rāmacandry a teď ji nedokážu vzít zpět. Bylo by to pro mě příliš bolestivé.̀  “
Text 41:
„  ,Buďte ke mně prosím oba milostiví a dejte mi takové pokyny, abych mohl život za životem sloužit lotosovým nohám Pána Raghunātha.̀  “
Text 42:
„  ,Já se lotosových nohou Pána Raghunātha nedokáži vzdát. Srdce mi puká už při pomyšlení na to, že bych se jich měl vzdát.̀  “
Text 43:
„Když jsme to vyslechli, oba jsme ho objali a povzbudili jsme ho slovy: ,Jsi velký svatý oddaný, protože tvoje odhodlání v oddané službě je pevné.̀ Takto jsme ho chválili.“
Text 44:
„Můj drahý Pane, rodina, které udělíš byť jen trochu své milosti, je vždy požehnaná, protože tato milost odstraní veškeré utrpení.“
Text 45:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Podobná věc se stala s Murārim Guptou. Kdysi jsem ho zkoušel a jeho odhodlání bylo stejné.“
Text 46:
„Slavný je takový oddaný, který se nevzdá útočiště u svého Pána, a slavný je takový Pán, který neopustí svého služebníka.“
Text 47:
„Jestliže služebník nešťastnou náhodou poklesne a odejde někam jinam, slavný je pak ten pán, který ho chytí za vlasy a přivede zpátky.“
Text 48:
„Je velmi dobře, že jsi sem přišel. Nyní zůstaň v této místnosti s Haridāsem Ṭhākurem.“
Text 49:
„Oba jste odborníky v chápání nálad oddané služby Pánu Kṛṣṇovi. Měli byste si proto i nadále vychutnávat tyto činnosti a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.“
Text 50:
Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, a potom se zvedl a odešel. Po Govindovi jim poslal prasādam.
Text 51:
Sanātana Gosvāmī tak zůstal v péči Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Často se díval na kolo na vrcholku Jagannāthova chrámu a s úctou se klaněl.
Text 52:
Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil každý den na návštěvu k těmto dvěma velkým oddaným a nějakou dobu s nimi vždy probíral témata o Kṛṣṇovi.
Text 53:
Prasādam z chrámu Pána Jagannātha bylo té nejvyšší kvality. Śrī Caitanya Mahāprabhu je vždy přinesl a dal těmto dvěma oddaným.
Text 54:
Jednoho dne, když za nimi Pán přišel, začal znenadání promlouvat k Sanātanovi Gosvāmīmu:
Text 55:
„Můj drahý Sanātano,“ řekl, „kdybych mohl dosáhnout Kṛṣṇy spácháním sebevraždy, neváhal bych ani okamžik vzdát se miliónů těl.“
Text 56:
„Měl bys vědět, že Kṛṣṇy není možné dosáhnout pouhým vzdáním se těla. Kṛṣṇy lze dosáhnout oddanou službou. Jiný způsob, jak Ho dosáhnout, neexistuje.“
Text 57:
„Činnosti, jako je sebevražda, jsou ovlivněné kvalitou nevědomosti, a pod vlivem nevědomosti a vášně nelze pochopit, kdo je Kṛṣṇa.“
Text 58:
„Bez vykonávání oddané služby nelze probudit svou spící lásku ke Kṛṣṇovi, a jiný způsob, jak Jej dosáhnout, než probuzení této dřímající lásky neexistuje.“
Text 59:
„(Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṇga-yogy (systému mystické yogy pro ovládnutí smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀  “
Text 60:
„Kroky, jako je sebevražda, jsou příčinami hříchu. Takovými činy oddaný nikdy útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy nezíská.“
Text 61:
„Vznešený oddaný si někdy chce vzít život z pocitu odloučení od Kṛṣṇy. Díky této extatické lásce se však s Kṛṣṇou setká, a tehdy už si život vzít nemůže.“
Text 62:
„Ten, kdo je do Kṛṣṇy hluboce zamilovaný, nedokáže snést odloučení od Pána. Takový oddaný chce proto zemřít.“
Text 63:
„  ,Ó Ty s lotosovýma očima, velké osobnosti jako Pána Śiva touží po koupeli v prachu Tvých lotosových nohou, aby odehnaly nevědomost. Když nedostanu Tvou milost, přijmu sliby, které zkrátí délku mého života, a je-li tak možné dosáhnout Tvé milosti, budu se takto vzdávat těl po stovky životů.̀  “
Text 64:
„  ,Drahý Kṛṣṇo, svými úsměvnými pohledy a melodickou řečí jsi v našich srdcích zažehl oheň chtivých tužeb. Nyní bys měl tento oheň uhasit proudem nektaru ze svých rtů tak, že nás budeš líbat. Udělej to prosím. Jinak, drahý příteli, z odloučení od Tebe spálí oheň, který máme v srdcích, naše těla na popel. V meditaci si pak budeme činit nároky na útočiště u Tvých lotosových nohou.̀  “
Text 65:
Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Vzdej se všech svých nesmyslných tužeb, protože ty nejsou příznivé pro získání útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. Věnuj se zpívání a naslouchání! Potom nepochybně brzy dosáhneš útočiště u Kṛṣṇy.“
Text 66:
„Neznamená to, že ten, kdo se narodil v nízké rodině, nemůže vykonávat oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi, ale člověk také není způsobilý k oddané službě jen tím, že se narodil v urozené rodině brāhmaṇů.“
Text 67:
„Každý, kdo začne s oddanou službou, je vznešený, kdežto neoddaný je vždy odsouzeníhodný a odporný. Při vykonávání oddané služby Pánu se proto postavení rodiny člověka nebere v úvahu.“
Text 68:
„Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy příznivě nakloněný pokorným, ale aristokraté, učenci a boháči jsou neustále pyšní na svá postavení.“
Text 69:
„  ,Pokud se někdo narodil v rodině brāhmaṇů a má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností, ale není oddaný lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, jenž má pupek podobný lotosu, nevyrovná se caṇḍālovi, který svoji mysl, slova, činy, majetek a život zasvětil službě Pánu. Pouze se narodit v rodině brāhmaṇů nebo mít brāhmaṇské vlastnosti nestačí. Člověk se musí stát čistým oddaným Pána. Śva-paca neboli caṇḍāla, který je oddaným, osvobodí nejen sebe, ale také celou svoji rodinu, kdežto neoddaný brāhmaṇa, který má jen brāhmaṇské vlastnosti, nedokáže očistit ani sebe, natož svoji rodinu.̀  “
Text 70:
„Mezi způsoby oddané služby je devět předepsaných druhů těmi nejlepšími, protože mají velkou moc předat Kṛṣṇu a extatickou lásku k Němu.“
Text 71:
„Nejdůležitějším z těchto devíti způsobů oddané služby je neustálé zpívání svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá a vyhýbá se zároveň deseti druhům přestupků, snadno dosáhne té nejcennější lásky k Bohu.“
Text 72:
Když to Sanātana Gosvāmī slyšel, nesmírně ho to překvapilo. Pochopil: „Śrī Caitanya Mahāprabhu příliš neoceňuje moje rozhodnutí spáchat sebevraždu.“
Text 73:
Sanātana Gosvāmī dospěl k závěru: „Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, který zná vše z minulosti, současnosti i budoucnosti, mi zakázal spáchat sebevraždu.“ Potom padl na zem, dotkl se lotosových nohou Pána a řekl následující slova:
Text 74:
„Můj Pane, jsi vševědoucí, milostivý, nezávislý Nejvyšší Pán. Jako dřevěný nástroj tančím, jak mě vedeš.“
Text 75:
„Jsem nízkého původu. Ve skutečnosti jsem ten nejnižší. Jsem zatracen, protože mám všechny vlastnosti hříšného člověka. K čemu bude dobré, když mne budeš udržovat naživu?“
Text 76:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tvoje tělo je Můj majetek. Už ses Mi odevzdal, a proto na své tělo už nemáš nárok.“
Text 77:
„Proč chceš zničit majetek někoho jiného? Nevíš snad, co je správné, a co ne?“
Text 78:
„Tvoje tělo je Můj hlavní nástroj pro vykonání mnoha potřebných činností. Skrze tvé tělo splním mnoho úkolů.“
Text 79:
„Definuješ hlavní zásady oddaného, oddané služby, lásky k Bohu, vaiṣṇavské povinnosti a vaiṣṇavské vlastnosti.“
Text 80:
„Vysvětlíš také oddanou službu Kṛṣṇovi, založíš střediska pro rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi, odhalíš ztracená poutní místa a budeš učit lidi, jak přijmout stav odříkání.“
Text 81:
„Mathura-Vrindávan je Moje vlastní, Mně velmi drahé sídlo. Je toho hodně, co tam chci vykonat pro kázání vědomí Kṛṣṇy.“
Text 82:
„Na pokyn své matky jsem se usadil tady v Džagannáth Purí. Proto nemohu jít do Mathury nebo Vrindávanu učit tam lidi žít podle náboženských zásad.“
Text 83:
„Veškerou tuto práci musím vykonat skrze tvé tělo, ale ty se ho chceš vzdát. Jak to mohu tolerovat?“
Text 84:
Sanātana Gosvāmī tehdy Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „S úctou se Ti klaním. Nikdo nerozumí hlubokým myšlenkám, které rozvíjíš ve svém srdci.“
Text 85:
„Dřevěná loutka zpívá a tančí podle vůle kouzelníka, aniž by věděla, jak se to děje.“
Text 86:
„Můj drahý Pane, ten, koho roztančíš, tančí podle Tvého přání, ale sám neví, jak tančí ani kdo ho roztančil.“
Text 87:
Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Haridāsovi Ṭhākurovi: „Můj drahý Haridāsi, prosím poslouchej. Tento ušlechtilý muž chce zničit majetek někoho jiného.“
Text 88:
„Ten, komu je svěřen cizí majetek, ho nerozdá ani nepoužije pro své vlastní účely. Řekni mu proto, aby takové nezákonné věci nedělal.“
Text 89:
Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Jsme neprávem pyšní na svoje schopnosti. Ve skutečnosti nechápeme Tvoje hluboké záměry.“
Text 90:
„Dokud nám to nesdělíš, nebudeme vědět, jaký je Tvůj záměr ani co chceš skrze koho vykonat.“
Text 91:
„Můj drahý Pane, protože jsi Ty, velká osobnost, Sanātanu Gosvāmīho přijal, je velmi požehnaný. Nikdo nemá takové štěstí jako on.“
Text 92:
Śrī Caitanya Mahāprabhu nato Haridāse Ṭhākura i Sanātanu Gosvāmīho objal a poté vstal a odešel vykonat své polední povinnosti.
Text 93:
„Můj drahý Sanātano,“ řekl Haridāsa Ṭhākura a obejmul ho, „tvé štěstí nezná hranic.“
Text 94:
„Śrī Caitanya Mahāprabhu považuje tvé tělo za své vlastnictví. Nikdo proto nemůže mít stejné štěstí jako ty.“
Text 95:
„To, co Śrī Caitanya Mahāprabhu nemůže udělat vlastním tělem, chce učinit skrze tebe a chce to udělat v Mathuře.“
Text 96:
„Vše, co si Nejvyšší Osobnost Božství přeje, abychom učinili, bude úspěšné. Podle mého zralého názoru je to tvé velké štěstí.“
Text 97:
„Ze slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua je mi jasné, že chce, abys napsal knihy o závěrech oddané služby a o usměrňujících zásadách zjištěných ze zjevených písem.“
Text 98:
„Moje tělo se ke službě Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi použít nedalo. Je proto k ničemu, přestože se narodilo v Indii.“
Text 99:
Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Ó Haridāsi Ṭhākure, kdo se ti vyrovná? Jsi jedním ze společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a proto jsi nejpožehnanější ze všech.“
Text 100:
„Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kvůli které sestoupil jako inkarnace, je šířit důležitost zpívání svatého jména Pána. Nyní, místo aby to dělal sám, ji šíří skrze tebe.“
Text 101:
„Můj drahý pane, každý den pronášíš 300 000 svatých jmen a každému říkáš o důležitosti tohoto zpívání.“
Text 102:
„Někteří se chovají příkladně, ale nešíří vědomí Kṛṣṇy, zatímco jiní kážou, ale nechovají se správně.“
Text 103:
„Ty však svým chováním a svým kázáním vykonáváš obě povinnosti najednou. Jsi proto duchovním mistrem celého světa, neboť jsi ten nejpokročilejší oddaný na světě.“
Text 104:
Oba trávili čas rozhovory o tématech týkajících se Kṛṣṇy, a tak společně zakoušeli radost ze života.
Text 105:
Během Ratha-yātry přišli všichni oddaní z Bengálska, aby se této slavnosti vozů zúčastnili, tak jako dříve.
Text 106:
Při slavnosti Ratha-yātrā Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu tančil před Jagannāthovým vozem. Když to Sanātana Gosvāmī viděl, jeho mysl byla naplněna úžasem.
Text 107:
Pánovi oddaní z Bengálska zůstali v Džagannáth Purí po čtyři měsíce období dešťů a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jim všem Sanātanu Gosvāmīho představil.
Text 108-110:
Śrī Caitanya Mahāprabhu představil Sanātanu Gosvāmīho těmto a dalším vybraným oddaným: Advaitovi Ācāryovi, Nityānandovi Prabhuovi, Śrīvāsovi Ṭhākurovi, Vakreśvarovi Paṇḍitovi, Vāsudevovi Dattovi, Murārimu Guptovi, Rāghavovi Paṇḍitovi, Dāmodarovi Paṇḍitovi, Paramānandovi Purīmu, Brahmānandovi Bhāratīmu, Svarūpovi Dāmodarovi, Gadādharovi Paṇḍitovi, Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, Rāmānandovi Rāyovi, Jagadānandovi Paṇḍitovi, Śaṅkarovi Paṇḍitovi, Kāśīśvarovi a Govindovi.
Text 111:
Pán Sanātanu Gosvāmīho požádal, aby se každému z oddaných náležitým způsobem poklonil. Tak jim všem Sanātanu Gosvāmīho představil jen proto, aby ho učinil příjemcem jejich milosti.
Text 112:
Sanātana Gosvāmī byl všem drahý díky svým vznešeným vlastnostem a učenosti. Podle svého postavení jej tedy obdařili svou milostí, přátelstvím a úctou.
Text 113:
Po slavnosti Ratha-yātrā se všichni ostatní oddaní vrátili do Bengálska a Sanātana Gosvāmī zůstal pod ochranou lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 114:
Sanātana Gosvāmī s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zhlédl slavnost Dola-yātrā. Tak se v Pánově společnosti zvětšovala jeho blaženost.
Text 115:
Sanātana Gosvāmī přišel do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua na přelomu dubna a května, a v květnu až červnu ho Śrī Caitanya Mahāprabhu zkoušel.
Text 116:
V tom samém měsíci přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu do zahrady Yameśvary (Pána Śivy), kde na žádost oddaných přijal prasādam.
Text 117:
V poledne, když přišel čas oběda, Pán zavolal Sanātanu Gosvāmīho, jehož radost se tím ještě zvětšila.
Text 118:
V poledne byl písek na pláži rozpálený jako oheň, ale Sanātana Gosvāmī si přesto zvolil tuto cestu.
Text 119:
Jelikož byl Sanātana Gosvāmī celý bez sebe radostí z toho, že ho Pán zavolal, ani necítil, že ho do nohou pálí horký písek.
Text 120:
Kvůli žáru měl nohy samý puchýř, ale přesto šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Tam zjistil, že Pán odpočívá po obědě.
Text 121:
Govinda dal Sanātanovi Gosvāmīmu podnos se zbytky jídla Pána Caitanyi. Ten prasādam snědl a odebral se za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.
Text 122:
Pán se zeptal: „Kterou cestou jsi přišel?“ Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Přišel jsem cestou po pláži.“
Text 123:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jak to, že jsi šel po pláži, když je tam tak horký písek? Proč jsi nepřišel cestou okolo brány Simha-dvára, která je příjemně chladivá?“
Text 124:
„Musíš mít z toho horkého písku na chodidlech puchýře. A teď nemůžeš chodit. Jak jsi to mohl vydržet?“
Text 125:
Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Necítil jsem žádnou velkou bolest. Ani jsem nevěděl, že se mi nějaké puchýře ztoho žáru udělaly.“
Text 126:
„Já nemám právo chodit okolo Simha-dváry, protože tam neustále přecházejí služebníci Pána Jagannātha.“
Text 127:
„Tito služebníci bez přestání přicházejí a odcházejí. Kdybych se jich dotkl, byl by se mnou konec.“
Text 128:
Když si Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl všechny tyto podrobnosti, s velkým potěšením řekl toto:
Text 129-130:
„Můj drahý Sanātano, i když jsi osvoboditel celého vesmíru a polobozi i velcí světci se očistí, když se tě dotknou, vlastností oddaného je dodržovat a ochraňovat vaiṣṇavskou etiketu. Udržování vaiṣṇavské etikety je ozdobou oddaného.“
Text 131:
„Z toho, kdo porušuje pravidla etikety, si lidé tropí žerty, a to je jeho konec v tomto i příštím světě.“
Text 132:
„Dodržováním etikety jsi potěšil Mou mysl. Kdo jiný než ty by mohl dát tento příklad?“
Text 133:
Śrī Caitanya Mahāprabhu pak Sanātanu Gosvāmīho obejmul, a hnis vytékající z boláků na Sanātanově těle potřísnil tělo Pána.
Text 134:
Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho objímal, i když Mu to Sanātana opakovaně zakazoval. Jeho tělo tak bylo potřísněné hnisem ze Sanātanova těla, což Sanātanu nesmírně rmoutilo.
Text 135:
Služebník i Pán se potom vrátili do svých obydlí. Dalšího dne přišel Sanātanu Gosvāmīho navštívit Jagadānanda Paṇḍita.
Text 136:
Jagadānanda Paṇḍita a Sanātana Gosvāmī si spolu sedli, a když začali hovořit o Kṛṣṇovi, Sanātana Gosvāmī řekl Jagadānandovi Paṇḍitovi o příčině svého neštěstí.
Text 137:
„Přišel jsem, abych pohledem na Śrī Caitanyu Mahāprabhua zmenšil své utrpení, ale Pán mi nedovolil udělat, co jsem měl na mysli.“
Text 138:
„I když Mu to zakazuji, Śrī Caitanya Mahāprabhu mě přesto objímá, a Jeho tělo je potom znečištěné hnisem z mých boláků.“
Text 139:
„Dopouštím se tak přestupků u Jeho lotosových nohou, od kterých mě nic neosvobodí. Zároveň nemohu vidět Pána Jagannātha, a to mi způsobuje velký zármutek.“
Text 140:
„Přišel jsem vzájmu svého dobra, ale nyní vidím, že získávám naprostý opak. Nevím, ani nejsem schopen zjistit, jaký prospěch z toho budu mít.“
Text 141:
Jagadānanda Paṇḍita řekl: „Nejvhodnějším místem pro tebe je Vrindávan. Po slavnosti Ratha-yātrā se tam můžeš vrátit.“
Text 142:
„Pán vám oběma bratrům již nařídil, abyste se usadili ve Vrindávanu. Tam dosáhnete veškerého štěstí.“
Text 143:
„Účel tvého příchodu už je splněný, protože jsi viděl lotosové nohy Pána. Po zhlédnutí Pána Jagannātha na ratha-yātrovém voze tedy můžeš odejít.“
Text 144:
Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Dobře jsi mi poradil. Zajisté tam půjdu, protože to je místo, které mi Pán přidělil, abych tam žil.“
Text 145:
Po tomto rozhovoru se Sanātana Gosvāmī i Jagadānanda Paṇḍita vrátili ke svým povinnostem. Následující den přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívit Haridāse a Sanātanu Gosvāmīho.
Text 146:
Haridāsa Ṭhākura se uctivě poklonil u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán jej v extázi lásky objal.
Text 147:
Sanātana Gosvāmī skládal poklony a daṇḍavaty na dálku, ale Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ho znovu a znovu volal, aby ho mohl obejmout.
Text 148:
Sanātana Gosvāmī se obával, aby se nedopouštěl nějakých přestupků, a tak se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nepřibližoval. Pán se však vydal za ním.
Text 149:
Sanātana Gosvāmī couval, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu ho chytil a násilím ho obejmul.
Text 150:
Pán je potom oba vzal a posadili se na posvěceném místě. Sanātana Gosvāmī, jenž byl pokročilý v odříkání, potom promluvil.
Text 151:
„Přišel jsem získat nějaký prospěch,“ řekl, „ale vidím, že získávám pravý opak. Nejsem způsobilý sloužit. Den za dnem se jen dopouštím přestupků.“
Text 152:
„Jsem nízkého původu a jsem nečistým zdrojem hříšných činností. Jestli se mne Pane dotkneš, dojde zmé strany kvelkému přestupku.“
Text 153:
„Z mých svědících boláků navíc vytéká krev, která třísní Tvé tělo, ale Ty se mne přesto násilím dotýkáš.“
Text 154:
„Můj drahý Pane, ani trochu se neštítíš dotýkat se mého těla, které je v hrozném stavu. Tento přestupek zničí vše, co pro mne bylo příznivé.“
Text 155:
„Proto vidím, že pobytem zde nic příznivého nezískám. Dovol mi prosím, abych se po slavnosti Ratha-yātrā mohl vrátit do Vrindávanu.“
Text 156:
„Ptal jsem se na názor Jagadānandy Paṇḍita a on mi také poradil, abych se vrátil do Vrindávanu.“
Text 157:
Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, rozhněval se a začal Jagadānandu Paṇḍita kárat.
Text 158:
„Jagā (Jagadānanda Paṇḍita) je pouze nový hoch, ale tak zpyšněl, že se považuje za způsobilého poučovat osoby, jako jsi ty.“
Text 159:
„Jak v oblasti duchovního pokroku, tak i v běžných záležitostech jsi na úrovni jeho duchovního mistra. On však, aniž by znal svou cenu, se tě opovažuje poučovat.“
Text 160:
„Můj drahý Sanātano, protože jsi autorizovaná osoba, jsi na úrovni Mého rádce. Jagā tě ale chce poučovat, a to není nic jiného než drzost nevychovaného chlapce.“
Text 161:
Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu takto Jagadānandu Paṇḍita káral, Sanātana Gosvāmī padl k Pánovým nohám a řekl: „Nyní chápu, jaké štěstí Jagadānanda má.“
Text 162:
„Chápu také své neštěstí. V tomto světě nemá nikdo takové štěstí jako Jagadānanda.“
Text 163:
„Pane, Jagadānandovi umožňuješ pít nektar láskyplných vztahů, kdežto mně, tím že mne uctivým způsobem opěvuješ, dáváš pít hořký džus plodů nimba a niśindā.“
Text 164:
„To je mým neštěstím, že jsi mne nepřijal za jednoho ze svých blízkých. Ty jsi však zcela nezávislý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.“
Text 165:
Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, trochu se zastyděl. Jen proto, aby Sanātanu Gosvāmīho uspokojil, řekl následující slova.
Text 166:
„Můj drahý Sanātano, prosím nemysli si, že je Mi Jagadānanda dražší než ty. Porušování etikety však nemohu snášet.“
Text 167:
„Ty jsi zkušenou autoritou na śāstry, kdežto Jagā je jen pouhý mladý chlapec.“
Text 168:
„Ty máš schopnost přesvědčit i Mě. Tolikrát už jsi Mě přesvědčil ohledně běžného chování i oddané služby.“
Text 169:
„To, že tě Jagā poučuje, je pro Mě nesnesitelné, proto ho kárám.“
Text 170:
„Nechválím tě proto, že bys se Mnou postrádal důvěrný vztah, ale proto, že jsi skutečně tak kvalifikovaný, že člověk nemůže jinak než chválit tvé vznešené vlastnosti.“
Text 171:
„I když člověk cítí náklonnost vůči mnoha osobám, podle povahy jednotlivých vztahů se probouzejí různé druhy extatické lásky.“
Text 172:
„Ty své tělo považuješ za nebezpečné a děsivé, ale Já si myslím, že je jako nektar.“
Text 173:
„Tvé tělo je ve skutečnosti transcendentální, nikdy ne hmotné. Ty však o něm uvažuješ v rámci hmotného pojetí.“
Text 174:
„Tvé tělo bych neopomíjel, ani kdyby bylo hmotné, protože hmotné tělo by se nemělo považovat ani za dobré, ani za špatné.“
Text 175:
„  ,Cokoliv, co nevnímáme ve vztahu s Kṛṣṇou, je třeba chápat jako iluzi (māyu). Žádná z iluzí vyřčených slovy nebo vnímaných myslí není skutečná. A protože je iluze neskutečná, není rozdíl mezi tím, co považujeme za dobré a co za špatné. V hovorech o Absolutní Pravdě takové spekulace nemají místo.`  “
Text 176:
„Veškerá pojetí dobra a zla v hmotném světě jsou mentální spekulace. Říkat o něčem ,To je dobré̀ a o něčem ,To je špatné̀, je proto vždy chyba.“
Text 177:
„  ,Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.̀  “
Text 178:
„  ,Ten, kdo je zcela spokojený díky získanému poznání, které prakticky uplatnil v životě, je neustále odhodlaný a neochvějný ve svém duchovním postavení, zcela ovládá své smysly a vidí hroudy, kameny a zlato na stejné úrovni, je dokonalý yogī.̀  “
Text 179:
,  „Jsem ve stavu odříkání, a proto je Mou povinností nerozlišovat a být vyrovnaný. Se svým poznáním musím stejně přistupovat k santálové pastě i špinavému blátu.̀  “
Text 180:
„Z toho důvodu tě nemohu zavrhnout. Kdybych k tobě choval zášť, odchýlil bych se od své předepsané povinnosti.“
Text 181:
Haridāsa řekl: „Můj drahý Pane, to, co jsi řekl, se týká vnějších formalit a já to neuznávám.“
Text 182:
„Můj Pane, jsme všichni pokleslí, ale Ty jsi nás přijal, protože máš tu vlastnost, že jsi milostivý k pokleslým. To je známé po celém světě.“
Text 183:
Pán Caitanya se usmál a řekl: „Haridāsi a Sanātano, poslouchejte. Nyní řeknu pravdu o tom, jak je k vám Moje mysl připoutaná.“
Text 184:
„Můj drahý Haridāsi a Sanātano, pro Mě jste malí chlapci, které musím opatrovat. Opatrovatel nikdy nebere vážně přestupky toho, koho opatruje.“
Text 185:
„O sobě si vždy myslím, že si nezasloužím žádnou úctu, ale vás vždy z náklonnosti považuji za své malé děti.“
Text 186:
„Když se výkaly a moč dítěte dotýkají těla matky, necítí k dítěti žádnou nenávist. Naopak je šťastná, že je může umýt.“
Text 187:
„Výkaly a moč dítěte připadají matce jako santálová pasta. Podobně ani Já nechovám k Sanātanovi nenávist, i když se Mého těla dotýká odporný hnis vytékající z jeho boláků.“
Text 188:
Haridāsa Ṭhākura řekl: „Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství a jsi k nám nesmírně milostivý. Nikdo nemůže pochopit, co se nachází ve Tvém hluboce milujícím srdci.“
Text 189:
„Objal jsi i Vāsudevu, který měl lepru a tělo zachvácené červy. Jsi tak laskavý, že jsi ho objal i v takovém stavu.“
Text 190:
„Tvým objetím získal tělo tak krásné, jako má Amor. Nedokážeme pochopit vlny Tvé milosti.“
Text 191:
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tělo oddaného není nikdy hmotné. Je považováno za transcendentální, plné duchovní blaženosti.“
Text 192:
„V čase zasvěcení, když se oddaný zcela odevzdá službě Pánu, ho Kṛṣṇa přijme za stejně dobrého, jako je On sám.“
Text 193:
„Oddaný pak v tomto těle, které bylo přeměněno na transcendentální, slouží lotosovým nohám Pána.“
Text 194:
„  ,Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností, zasvětí svůj život plnění Mých nařízení a jedná podle Mých rad. Tak dosáhne způsobilosti vychutnávat si transcendentální blaženost pocházející z výměny láskyplných nálad se Mnou.̀  “
Text 195:
„Kṛṣṇa nějakým způsobem projevil na těle Sanātany Gosvāmīho tyto boláky a poslal ho sem, aby Mě vyzkoušel.“
Text 196:
„Kdybych cítil k Sanātanovi Gosvāmīmu odpor a neobjal ho, byl bych jistě potrestán za přestupky vůči Kṛṣṇovi.“
Text 197:
„Sanātana Gosvāmī je jedním z Kṛṣṇových společníků. Na jeho těle nemůže nic zapáchat. Hned první den, kdy jsem ho objal, jsem ucítil vůni catuḥsamy (směsi santálové pasty, kafru, aguru a pižma).“
Text 198:
Ve skutečnosti však tělo Sanātany Gosvāmīho vydávalo vůni santálové pasty teprve poté, co ho Śrī Caitanya Mahāprabhu obejmul.
Text 199:
Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Můj drahý Sanātano, nebuď smutný, protože kdykoliv tě obejmu, zažívám velkou radost.“
Text 200:
„Zůstaň jeden rok se Mnou v Džagannáth Purí a potom tě pošlu do Vrindávanu.“
Text 201:
Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho znovu obejmul. Sanātanovy boláky tak okamžitě zmizely a celé jeho tělo získalo barvu zlata.
Text 202:
Když Haridāsa Ṭhākura viděl tu změnu, s úžasem Pánovi řekl: „To je Tvoje zábava.“
Text 203:
„Můj drahý Pane, Ty jsi přiměl Sanātanu Gosvāmīho, aby pil vodu z Džárkhandu, a ve skutečnosti jsi to byl Ty, kdo na jeho těle následně projevil ty svědící boláky.“
Text 204:
„Vyvolal jsi tyto svědící boláky, a tak jsi Sanātanu Gosvāmīho zkoušel. Tvým transcendentálním zábavám nemůže nikdo porozumět.“
Text 205:
Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse Ṭhākura i Sanātanu Gosvāmīho objal a vrátil se do svého sídla. Haridāsa Ṭhākura se Sanātanou Gosvāmīm pak ve velké extázi lásky hovořil o Pánových transcendentálních vlastnostech.
Text 206:
Sanātana Gosvāmī takto zůstal v péči Śrī Caitanyi Mahāprabhua a rozmlouval s Haridāsem Ṭhākurem o Jeho transcendentálních vlastnostech.
Text 207:
Po zhlédnutí slavnosti Dola-yātrā Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho beze zbytku poučil o tom, co má ve Vrindávanu dělat, a rozloučil se s ním.
Text 208:
Výjev odloučení, který se odehrál, když se Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu rozešli, byl tak dojemný, že se to zde nedá popsat.
Text 209:
Sanātana Gosvāmī se rozhodl jít do Vrindávanu stejnou lesní cestou, kterou šel předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Text 210:
Sanātana Gosvāmī si podle vyprávění Balabhadry Bhaṭṭācāryi zapsal všechny vesnice, řeky a hory, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy.
Text 211:
Sanātana Gosvāmī se setkal se všemi oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua a potom putoval stejnou cestou, po které šel Śrī Caitanya Mahāprabhu, a navštěvoval místa, kterými Pán procházel.
Text 212:
Jakmile Sanātana Gosvāmī navštívil nějaké místo, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu cestou prováděl své zábavy, ihned ho naplnila extatická láska.
Text 213:
Tak došel Sanātana Gosvāmī až do Vrindávanu. Později přišel Rūpa Gosvāmī a setkal se s ním.
Text 214:
Śrīla Rūpa Gosvāmī se zdržel rok v Bengálsku, protože své peníze rozděloval mezi příbuzné, které chtěl zabezpečit v jejich postavení.
Text 215:
Vzal všechny peníze, které v Bengálsku našetřil, a rozdělil je mezi své příbuzné, brāhmaṇy a chrámy.
Text 216:
Poté, co dokončil všechny úkoly, které měl na mysli, se naprosto spokojený vrátil do Vrindávanu.
Text 217:
Bratři se setkali ve Vrindávanu, kde potom zůstali, aby plnili vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 218:
Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī shromáždili mnoho zjevených písem a na základě důkazů z těchto písem odhalili všechna ztracená poutní místa. Tak založili chrámy pro uctívání Pána Kṛṣṇy.
Text 219:
Śrīla Sanātana Gosvāmī sestavil Bṛhad-bhāgavatāmṛtu. Z této knihy můžeme pochopit, kdo je oddaný, co je proces oddané služby a kdo je Kṛṣṇa, Absolutní Pravda.
Text 220:
Śrīla Sanātana Gosvāmī napsal komentář k desátému zpěvu známý jako Daśama-ṭippanī, ze kterého můžeme porozumět transcendentálním zábavám a extatické lásce k Pánu Kṛṣṇovi.
Text 221:
Sepsal také Hari-bhakti-vilāsu, ze které můžeme porozumět standardnímu chování oddaného a plnému rozsahu povinností vaiṣṇavy.
Text 222:
Śrīla Sanātana Gosvāmī také sestavil mnoho dalších knih. Kdo je dokáže spočítat? Základním principem všech těchto knih je ukázat nám, jak milovat Madana-mohana a Govindajīho.
Text 223:
Také Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal mnoho knih a mezi nimi nejslavnější je Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Z této knihy můžeme pochopit podstatu oddané služby Kṛṣṇovi a transcendentální nálady, které lze z této služby získat.
Text 224:
Śrīla Rūpa Gosvāmī dále napsal knihu jménem Ujjvala-nīlamaṇi, ze které můžeme do nejvyšší možné míry porozumět milostným vztahům Śrī Śrī Rādhy a Kṛṣṇy.
Text 225:
Śrīla Rūpa Gosvāmī také složil dvě důležité divadelní hry s názvy Vidagdha-mādhava a Lalita-mādhava, ze kterých můžeme pochopit veškeré nálady pramenící ze zábav Pána Kṛṣṇy.
Text 226:
Śrīla Rūpa Gosvāmī sestavil 100 000 veršů, počínaje knihou s názvem Dāna-keli-kaumudī. Ve všech těchto písmech obšírně vysvětlil transcendentální nálady vrindávanských činností.
Text 227:
Syn Śrī Vallabhy neboli Anupamy, mladšího bratra Śrīly Rūpy Gosvāmīho, byl velký učenec jménem Śrīla Jīva Gosvāmī.
Text 228:
Śrīla Jīva Gosvāmī se všeho zřekl a odešel do Vrindávanu. Později také napsal mnoho knih o oddané službě a rozšířil kázání.
Text 229:
Zásadním dílem Śrīly Jīvy Gosvāmīho je kniha s názvem Bhāgavata-sandarbha neboli Ṣaṭ-sandarbha, která je esencí všech písem. Z této knihy lze získat konečné pochopení oddané služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství.
Text 230:
Napsal také knihu s názvem Gopāla-campū, která je esencí veškerých védských písem. V této knize vyjevil extatické láskyplné výměny a zábavy Rādhy a Kṛṣṇy ve Vrindávanu.
Text 231:
V Ṣaṭ-sandarbě Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil skutečnosti o transcendentální lásce ke Kṛṣṇovi. Ve všech svých knihách tak vypsal 400 000 veršů.
Text 232:
Když chtěl Jīva Gosvāmī odejít z Bengálska do Mathury, požádal o svolení Śrīlu Nityānandu Prabhua.
Text 233:
Díky vztahu Jīvy Gosvāmīho s Rūpou Gosvāmīm a Sanātanou Gosvāmīm, ke kterým Śrī Caitanya Mahāprabhu choval velkou náklonnost, položil Pán Nityānanda Prabhu své nohy na hlavu Śrīly Jīvy Gosvāmīho a obejmul ho.
Text 234:
Pán Nityānanda Prabhu nařídil: „Ano, co nejdříve odejdi do Vrindávanu. To místo Śrī Caitanya Mahāprabhu přidělil tvé rodině, tvému otci a strýcům, a proto tam musíš okamžitě odejít.“
Text 235:
Na pokyn Nityānandy Prabhua tedy odešel do Vrindávanu a opravdu se mu podařilo dosáhnout ovoce tohoto pokynu, protože dlouhou dobu sepisoval mnoho knih a kázal odtamtud učení o bhakti.
Text 236:
Tito tři – Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Jīva Gosvāmī – jsou mými duchovními mistry, stejně jako Raghunātha dāsa Gosvāmī. Modlím se proto u jejich lotosových nohou, neboť jsem jejich služebník.
Text 237:
Takto jsem popsal, jak se Pán znovu setkal se Sanātanou Gosvāmīm. Nasloucháním o této události mohu porozumět Pánově touze.
Text 238:
Tyto vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako cukrová třtina, kterou lze žvýkat a vychutnávat si tak transcendentální šťávu.
Text 239:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.