Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Duchovní mistři

Śrī Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než spojená podoba Śrī Rādhy a Kṛṣṇy. Je životem těch oddaných, kteří přísně následují Śrīlu Rūpu Gosvāmīho. Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī jsou dva hlavní následovníci Śrīly Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, nejdůvěrnějšího služebníka Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, v mládí známého jako Viśvambhara. Přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho byl Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, je přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Přímý žák Śrīly Kṛṣṇadáse Kavirāje Gosvāmīho, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, přijal jako svého služebníka Śrīlu Viśvanātha Cakravartīho. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura přijal Śrīlu Jagannātha dāse Bābājīho, duchovního mistra Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura, a ten zase Śrīlu Gaurakiśora dāse Bābājīho, duchovního mistra Oṁ Viṣṇupādy Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho Mahārāje, božského mistra naší maličkosti.

Protože náležíme k tomuto řetězci učednické posloupnosti od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bude toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty obsahovat jen zbytky jídla, které původně jedl samotný Pán, a ne nějaké nové výplody našich titěrných mozků. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu není součástí světské úrovně tří kvalit přírody, ale transcendentální úrovně, která je mimo dosah nedokonalého smyslového vnímání živé bytosti. Ani nejvzdělanější světský učenec se nemůže přiblížit transcendentální úrovni, dokud se v náladě poslušnosti neodevzdá transcendentálnímu zvuku, neboť pouze v této náladě může realizovat poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To, co zde bude popsáno, tedy nemá nic společného s experimentálními myšlenkami vytvořenými liknavou myslí zvyklou spekulovat. Náplní této knihy není žádný výplod mysli, ale skutečný duchovní zážitek, který může člověk realizovat jen přijetím učednické posloupnosti popsané výše. Jakákoliv odchylka znemožní čtenářovi pochopit tajemství Śrī Caitanya-caritāmṛty, která je transcendentální knihou určenou pro postgraduální studium pro toho, kdo uvedl do praxe veškerou védskou literaturu, jako jsou Upaniṣady a Vedānta-sūtra a jejich přirozené komentáře Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā.

Toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty předkládáme ke studiu upřímným učencům, kteří skutečně hledají Absolutní Pravdu. Není to arogantní učenost mentálního spekulanta, ale upřímná snaha sloužit pokynům nadřízené autority, což je duší této skromné snahy. A protože se tato kniha ani trochu neodchyluje od zjevených písem, bude každý, kdo následuje učednickou posloupnost, schopen realizovat její podstatu jednoduše metodou naslouchání.

Na začátku první kapitoly Śrī Caitanya-caritāmṛty je čtrnáct sanskrtských veršů, které popisují Absolutní Pravdu. Tři další sanskrtské verše popisují hlavní Božstva z Vrindávanu: Śrī Rādhā-Madana-mohana, Śrī Rādhā-Govindadevu a Śrī Rādhā-Gopīnāthajīho. První z těchto čtrnácti veršů je symbolickým představením Nejvyšší Pravdy a celá první kapitola je ve skutečnosti věnována tomuto jedinému verši, který líčí Pána Caitanyu v Jeho šesti transcendentálních expanzích.

Prvním popsaným projevením Pána je duchovní mistr, který se zjevuje ve dvou úplných částech, zvaných zasvěcující duchovní mistr a poučující duchovní mistr. Protože jsou oba projevy Nejvyšší Pravdy, jsou totožní. Dále jsou popsáni oddaní, a ti se také dělí do dvou skupin, na studenty a absolventy. Následují inkarnace (avatārové) Pána, které, jak je vysvětleno, se od Pána neliší. Tyto inkarnace jsou trojího druhu: inkarnace energie Pána, inkarnace Jeho vlastností a inkarnace Jeho autority. V této souvislosti se zmiňují přímá projevení Kṛṣṇy a Jeho projevení za účelem transcendentálních zábav. Poté se hovoří o energiích Pána, z nichž jsou popsány tři hlavní projevy: společnice v království Boha (Vaikuṇṭě), královny z Dváraka-dhámu a dívky z Vradža-dhámu, které jsou na nejvyšší úrovni ze všech. Nakonec je pojednáno o samotném Nejvyšším Pánu, zdroji všech těchto expanzí.

Pán Śrī Kṛṣṇa a Jeho úplné expanze patří do kategorie samotného Pána, energetického zdroje, Absolutní Pravdy, kdežto Jeho oddaní a věční společníci jsou Jeho energie. Energie a její zdroj se od sebe ve své podstatě neliší, ale protože se jejich funkce projevují různě, zároveň se liší. Absolutní Pravda je tak projevena různorodě v jednotě. Tato filosofická pravda, která je v souladu s Vedānta-sūtrou, se nazývá acintya-bhedābheda-tattva, čili pojetí současné totožnosti a rozdílnosti. V závěrečné části této kapitoly je také popsáno transcendentální postavení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Śrīly Nityānandy Prabhua s odkazem na výše zmíněná teistická fakta.

Text 1:
Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, Jeho úplným částem, Jeho energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.
Text 2:
Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.
Text 3:
To, co Upaniṣady popisují jako neosobní Brahman, není nic jiného než záře Jeho těla, a Pán známý jako Nadduše není nic jiného než Jeho lokalizovaná úplná část. Pán Caitanya je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, který v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy. To On je Absolutní Pravda a žádná jiná pravda se Mu nevyrovná ani Ho nepředčí.
Text 4:
Kéž se tento Pán, známý jako syn Śrīmatī Śacī-devī, transcendentálně usídlí v nejniternějších komnatách vašeho srdce. Ze své bezpříčinné milosti se zjevil ve věku Kali, zářící barvou tekutého zlata, aby rozdával to, co žádná inkarnace nikdy předtím: nejvznešenější a zářící náladu oddané služby, náladu milostné lásky.
Text 5:
Láskyplné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy jsou transcendentálními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. Rādhā a Kṛṣṇa sice mají stejnou totožnost, ale navždy se rozdělili. Nyní se tyto dvě transcendentální osobnosti opět spojily v podobě Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. Klaním se tomu, jenž se zjevil s náladou a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, přestože je Kṛṣṇa samotný.
Text 6:
Nejvyšší Pán Hari, oplývající bohatými emocemi Śrīmatī Rādhārāṇī, se zjevil z lůna Śrīmatī Śacīdevī, stejně jako se měsíc zjevuje z oceánu, protože chtěl pochopit slávu lásky Śrī Rādhy, svoje úžasné vlastnosti, které jedině Ona vychutnává ve své lásce k Němu, a také štěstí, které cítí, když prožívá sladkost Jeho lásky.
Text 7:
Nechť je Śrī Nityānanda Rāma předmětem mých neustálých vzpomínek. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa-nāga a Viṣṇuové ležící na oceánu Kāraṇa, Garbha a oceánu mléka, jsou Jeho úplné části a části Jeho úplných částí.
Text 8:
Odevzdávám se lotosovým nohám Pána Nityānandy, jenž je v rámci catur-vyūhy (kterou tvoří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) známý jako Saṅkarṣaṇa. Vlastní veškerý majestát a sídlí na Vaikuṇṭhaloce, daleko za hmotným stvořením.
Text 9:
Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož částečným zastoupením je Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu ležící v oceánu Kāraṇa, původní puruṣa, pán klamné energie a útočiště všech vesmírů.
Text 10:
Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož úplnou částí je Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Z pupku tohoto Viṣṇua vyrůstá lotos, na kterém se rodí Brahmā, tvůrce vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu spočívá nesčetné množství planet.
Text 11:
Skládám uctivé poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož druhotnou částí je Viṣṇu ležící v oceánu mléka. Tento Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší všech živých bytostí a udržovatelem všech vesmírů. Śeṣa-nāga je Jeho další částí.
Text 12:
Pán Advaita Ācārya je inkarnací Mahā-Viṣṇua, jehož hlavní úlohou je stvořit kosmický svět skrze činnosti māyi.
Text 13:
Je nazýván Advaita, protože se neliší od Hariho, Nejvyššího Pána. Ācārya se mu říká proto, že šíří oddanou službu. Je to Pán a zároveň inkarnace Pánova oddaného. Proto se uchyluji pod Jeho ochranu.
Text 14:
Skládám uctivé poklony Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, který se neliší od svých podob oddaného, inkarnace oddaného, expanze oddaného, čistého oddaného a energie oddanosti.
Text 15:
Sláva Rádě a Madana-mohanovi, kteří jsou nekonečně milostiví! Vedou mne, i když jsem chromý a pošetilý, a Jejich lotosové nohy jsou pro mne vším.
Text 16:
Śrī Śrī Rādhā-Govinda sedí ve Vrindávanu na zářícím trůnu v chrámu z drahokamů, pod stromem, který plní všechna přání, a obsluhují je jejich nejdůvěrnější společnice. Pokorně se Jim klaním.
Text 17:
Śrī Śrīla Gopīnātha, který je původcem transcendentální nálady tance rāsa, stojí na břehu u Vanšívatu a tóny své slavné flétny poutá pozornost pasaček krav. Nechť nám všichni dají svá požehnání.
Text 18:
Sláva Śrī Caitanyovi a Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Śrí Gaury (Pána Caitanyi)!
Text 19:
Tato tři Božstva Vrindávanu (Madana-mohana, Govinda a Gopīnātha) upoutala duše gauḍīya-vaiṣṇavů (následovníků Pána Caitanyi). Uctívám lotosové nohy těchto tří Božstev, protože jsou Pány mého srdce.
Text 20:
Na začátku tohoto vyprávění jsem vzýval požehnání duchovního mistra, oddaných Pána a Osobnosti Božství tím, že jsem na ně vzpomínal.
Text 21:
Takové vzpomínání zničí všechny nesnáze a umožní člověku snadno splnit jeho touhy.
Text 22:
Vzývání zahrnuje tři druhy činností: určení cíle, udílení požehnání a skládání poklon.
Text 23:
První dva verše skládají obecně i konkrétně poklony Pánu, který je cílem uctívání.
Text 24:
Ve třetím verši poukazuji na Absolutní Pravdu, jež je konečnou podstatou. Na základě tohoto popisu si lze představit Nejvyšší Pravdu.
Text 25:
Ve čtvrtém verši jsem Pána požádal o požehnání pro celý svět tím, že jsem se modlil k Pánu Caitanyovi, aby všem udělil milost.
Text 26:
V témže verši jsem také vysvětlil vnější důvod sestoupení Pána Caitanyi, ale v pátém a šestém verši vysvětluji hlavní důvod Jeho příchodu.
Text 27:
V těchto šesti verších jsem popsal pravdu o Pánu Caitanyovi, zatímco v dalších pěti popisuji slávu Pána Nityānandy.
Text 28:
Další dva verše popisují pravdu o Advaitovi Prabhuovi a následující verš popisuje Pañca-tattvu (Pána, Jeho úplnou část, inkarnaci, energie a Jeho oddané).
Text 29:
Těchto čtrnáct veršů tedy obsahuje vzývání přízně a popisuje Nejvyšší Pravdu.
Text 30:
Nyní, když začínám podrobně vysvětlovat význam všech těchto veršů, skládám poklony všem svým vaiṣṇavským čtenářům.
Text 31:
Žádám všechny vaiṣṇavské čtenáře, aby toto vyprávění o Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi četli a poslouchali s bedlivou pozorností, tak, jak nabádají zjevená písma.
Text 32:
Pán Kṛṣṇa si užívá tak, že se projevuje jako duchovní mistři, oddaní, různé energie, inkarnace a úplné části. Všech šest je zároveň jeden a tentýž Kṛṣṇa.
Text 33:
Uctívám tedy lotosové nohy těchto šesti projevů jedné pravdy tím, že je žádám o požehnání.
Text 34:
Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, úplným částem, energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.
Text 35:
Nejdříve skládám uctivé poklony u lotosových nohou mého zasvěcujícího duchovního mistra a všech duchovních mistrů, kteří mi dávají pokyny.
Text 36:
Duchovní mistři, kteří mi dávají pokyny, jsou Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrí Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī a Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī.
Text 37:
To je mých šest poučujících duchovních mistrů, a proto u jejich lotosových nohou skládám milióny uctivých poklon.
Text 38:
Oddaných Pána je nespočet a Śrīvāsa Ṭhākura je mezi nimi nejpřednější. Skládám tisíce uctivých poklon u jejich lotosových nohou.
Text 39:
Miliónkrát se s úctou klaním u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi, protože je částečnou inkarnací Pána.
Text 40:
Śrīla Nityānanda Rāma, který je úplnou expanzí Pána, mě zasvětil, a proto se s úctou klaním u Jeho lotosových nohou.
Text 41:
Skládám uctivé poklony vnitřním energiím Pána, z nichž je Śrī Gadādhara Prabhu nejpřednější.
Text 42:
Skládám nespočetné poklony u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, protože je to samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.
Text 43:
Poté, co jsem složil poklony Pánu a všem Jeho společníkům, pokusím se nyní vysvětlit těchto šest druhů rozmanitosti v jednotě.
Text 44:
I když svého duchovního mistra znám jako služebníka Śrī Caitanyi, vím také, že je úplným projevením Pána.
Text 45:
Duchovní mistr se podle rozvážného názoru všech zjevených písem neliší od Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa tak v podobě duchovního mistra osvobozuje své oddané.
Text 46:
„Je třeba vědět, že ācārya jsem vlastně Já, a nikdy se mu nesmí projevovat jakákoliv neúcta. Nikdo by ho neměl považovat za obyčejného člověka a závidět mu, protože je zástupcem všech polobohů.“
Text 47:
Je třeba vědět, že poučující duchovní mistr je Kṛṣṇa osobně. Pán Kṛṣṇa se totiž projevuje jako Nadduše a jako největší oddaný Pána.
Text 48:
„Ó můj Pane! Zjevuješ se ve dvou podobách – vně jako ācārya a uvnitř jako Nadduše – abys vtělenou živou bytost vysvobodil tím, že jí ukazuješ, jak k Tobě může dospět. Transcendentální básníci a znalci duchovní vědy by Ti za to nemohli plně vyjádřit svůj vděk, ani kdyby jejich životy byly tak dlouhé jako Brahmův.“
Text 49:
„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“
Text 50:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, (svayaṁ bhagavān) učil Brahmu a dovedl jej k seberealizaci.
Text 51:
„Vyslechni prosím pozorně, co ti povím, protože transcendentální poznání o Mně je nejenom vědecké, ale také plné tajemství.“
Text 52:
„Díky Mojí bezpříčinné milosti buď osvícen pravdou o Mé osobnosti a Mých projeveních, vlastnostech a zábavách.“
Text 53:
„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to opět jen Já, kdo navěky zůstává.“
Text 54:
„Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Moje energie klamu, protože beze Mně nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného světla ve stínu. Ve světle totiž nejsou ani stíny, ani odrazy.“
Text 55:
„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“
Text 56:
„Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“
Text 57:
„Sláva Cintāmaṇi a mému zasvěcujícímu duchovnímu mistrovi Somagirimu. Sláva mému poučujícímu duchovnímu mistrovi, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž ve své koruně nosí paví pera. Ve stínu Jeho lotosových nohou, které jsou jako stromy přání, si Jayaśrī (Rādhārāṇī) užívá transcendentálních nálad věčné společnice.“
Text 58:
Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa.
Text 59:
„Člověk by se tedy měl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito světci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem nepříznivým pro oddanou službu.“
Text 60:
„Duchovně mocné poselství Nejvyššího Pána může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li člověk oddaným, rychle se ocitne na cestě duchovních zážitků, a tak postupně dosáhne pevné víry, jež se později rozvine v náklonnost a oddanost.“
Text 61:
Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný.
Text 62:
„Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem. Neznají nikoho jiného než Mě, a Já proto neuznávám za vlastní nikoho jiného než je.“
Text 63:
„Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“
Text 64:
Takoví čistí oddaní jsou dvojího druhu: osobní společníci (pāriṣatové) a začínající oddaní (sādhakové).
Text 65 - 66:
Existují tři kategorie inkarnací Boha: částečné inkarnace, kvalitativní inkarnace a zmocněné inkarnace. Puruṣové a Matsya jsou příklady částečných inkarnací.
Text 67:
Kvalitativními inkarnacemi jsou Brahmā, Viṣṇu a Śiva. Mezi zmocněné inkarnace patří například Kumārové, král Pṛthu a Mahā-muni Vyāsa (sestavitel Véd).
Text 68:
Pán, Osobnost Božství, se projevuje ve dvou druzích podob: prakāśa a vilāsa.
Text 69 - 70:
Expanduje-li se Pán, Osobnost Božství, do mnoha podob, které se od Něho svými rysy neliší, tak, jak to Pán Kṛṣṇa udělal, když se oženil se 16 000 královnami a když tančil tanec rāsa, nazývají se tyto Pánovy podoby „projevené“ (prakāśa-vigraha).
Text 71:
„Je úžasné, že se Pán Śrī Kṛṣṇa, jenž nemá sobě rovného, expandoval na 16 000 stejných podob, aby se oženil se 16 000 královnami v jejich domovech.“
Text 72:
„Když Pán Kṛṣṇa obklopený skupinkami pasaček zahájil radovánky tance rāsa, vstoupil tento Pán veškerých mystických sil mezi každé dvě dívky.“
Text 73 - 74:
„Poté, co se takto pasačky s Kṛṣṇou spojily, každá z nich si myslela, že Kṛṣṇa toužebně objímá pouze ji. Obyvatelé nebes, velice dychtiví vidět tento tanec, létali se svými ženami po nebi ve stovkách letadel, aby zhlédli tuto úžasnou Pánovu zábavu. Shazovali spršky květů a sladce hráli na své bubny.“
Text 75:
„Projeví-li se zároveň nesčetné množství podob Pána se stejnými rysy, nazývají se prakāśa-vigrahy.“
Text 76:
Liší-li se však tyto nesčetné podoby nepatrně jedna od druhé, nazývají se vilāsa-vigrahy.
Text 77:
„Projeví-li Pán svojí nepochopitelnou energií nesčetné podoby s různými rysy, říká se jim vilāsa-vigrahy.“
Text 78:
Příkladem těchto podob typu vilāsa-vigraha je Baladeva, Nārāyaṇa ve Vaikuṇṭha-dhāmu a catur-vyūha – Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha.
Text 79 - 80:
Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭě, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.
Text 81:
Osobní společníci původního Pána, Śrī Kṛṣṇy, jsou Jeho oddaní, kteří se od Něho neliší. S tímto svým doprovodem oddaných je úplný.
Text 82:
Nyní jsem uctil oddané všech úrovní. Jejich uctívání je zdrojem všeho příznivého.
Text 83:
V prvním verši jsem vzýval přízeň obecně, ale v druhém jsem se modlil k Pánu v konkrétní podobě.
Text 84:
„Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.“
Text 85 - 86:
Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇa a Balarāma, kteří se dříve zjevili ve Vrindávanu a zářili miliónkrát více než slunce a měsíc, ze svého soucitu nad pokleslým stavem světa vyšli nad východní obzor Gaudadéše (Západního Bengálska).
Text 87:
Zjevení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi a Prabhua Nityānandy naplnilo celý svět štěstím.
Text 88 - 89:
Tito dva bratři rozptylují temnotu nevědomosti, která halí živé bytosti, a seznamují je s poznáním Absolutní Pravdy tak, jako slunce a měsíc svým východem rozptylují temnotu a vyjevují vše v pravém světle.
Text 90:
Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození.
Text 91:
„Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje podvádění v podobě hmotně motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip věčného náboženství, který může opravdu odstranit trojí utrpení živých bytostí a přinést nejvyšší požehnání v podobě úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotni naslouchat tomuto písmu s pokorným služebnickým postojem, jsou schopni okamžitě uvěznit Nejvyššího Pána ve vlastním srdci. Proto není potřeba žádného jiného písma, než je tento Śrīmad-Bhāgavatam.“
Text 92:
Největším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí.
Text 93:
„Předpona ,prà (v tomto probíraném verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu) vyjadřuje, že touha po osvobození je zde zcela zavržena.“
Text 94:
Všechny druhy činností, ať příznivé či nepříznivé, jsou na úrovni temnoty nevědomosti, jsou-li na překážku vykonávání transcendentální láskyplné služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.
Text 95:
Milostí Pána Caitanyi a Pána Nityānandy je odstraněna temnota nevědomosti a zjevena pravda.
Text 96:
Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré blaženosti.
Text 97:
Slunce a měsíc rozptylují temnotu vnějšího světa, čímž vyjevují vnější hmotné objekty, jako jsou nádoby a talíře.
Text 98:
Tito dva bratři (Pán Caitanya a Pán Nityānanda) však rozptylují temnotu v hloubi srdce, a tím člověku pomáhají setkat se se dvěma druhy bhāgavatů (osobami a věcmi se vztahem k Osobnosti Božství).
Text 99:
Jedním z bhāgavatů je vznešené písmo Śrīmad-Bhāgavatam a druhým je čistý oddaný, který je pohroužený v náladách láskyplné oddanosti.
Text 100:
Skrze činnosti těchto dvou bhāgavatů Pán vnukne nálady transcendentální láskyplné služby do srdce živé bytosti, což způsobí, že Pán, který je v srdci svého oddaného, začne být ovládán jeho láskou.
Text 101:
Prvním divem je, že se oba bratři zjevují najednou, a druhým je, že osvětlují i ty nejhlubší zákoutí srdce.
Text 102:
Ti dva, slunce a měsíc, jsou velice milostiví k lidem tohoto světa, a tak se pro dobro všech zjevili na obzoru Bengálska.
Text 103:
Uctívejme tedy posvátné nohy těchto dvou Pánů. Tak se můžeme zbavit všech nesnází na cestě seberealizace.
Text 104:
Těmito dvěma verši (1. a 2. veršem této kapitoly) jsem vzýval přízeň těchto dvou Pánů, a nyní si prosím pozorně vyslechněte význam třetího verše.
Text 105:
Protože mám strach, aby tato kniha nebyla příliš obsáhlá, záměrně se vyhýbám obšírným popisům. Popíši to podstatné tak stručně, jak jen to bude možné.
Text 106:
„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.“
Text 107:
Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z nevědomosti, čímž dosáhneme hluboké lásky ke Kṛṣṇovi. To je cesta pokoje.
Text 108 - 109:
Ten, kdo trpělivě naslouchá o slávě Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Śrī Nityānandy Prabhua a Śrī Advaity Prabhua, o Jejich oddaných, duchovních činnostech, jménech, proslulosti a o různých náladách Jejich transcendentálních láskyplných výměn, se dozví podstatu Absolutní Pravdy. Proto jsem to vše popsal (v Caitanya-caritāmṛtě) s použitím logiky a soudného uvažování.
Text 110:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.