Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62

Verš

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

Synonyma

sādhavaḥ — světci; hṛdayam — srdce; mahyam — Moje; sādhūnām — světců; hṛdayam — srdce; tu — opravdu; aham — Já; mat — než Mě; anyat — jiné; te — oni; na — ne; jānanti — znají; na — ani; aham — Já; tebhyaḥ — než je; manāk — nepatrně; api — dokonce.

Překlad

„Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem. Neznají nikoho jiného než Mě, a Já proto neuznávám za vlastní nikoho jiného než je.“

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) v souvislosti s nedorozuměním, k němuž došlo mezi Durvāsou Munim a Mahārājem Ambarīṣem. Na základě tohoto nedorozumění se Durvāsa Muni pokusil krále zabít, když vtom se na scéně objevila Sudarśana cakra, Pánova slavná zbraň, aby oddaného krále ochránila. Jakmile Sudarśana cakra Durvāsu napadla, začal ze strachu před ní prchat a hledal útočiště u všech velkých polobohů v nebi. Ani jeden z nich ho nebyl schopen ochránit, a tak se Durvāsā Muni modlil k Pánu Viṣṇuovi o prominutí. Ten mu však poradil, že chce-li získat odpuštění, musí o ně požádat Mahārāje Ambarīṣe, a ne Jeho. V této souvislosti vyslovil Pán Viṣṇu tento verš.

Pán se může celým svým srdcem starat o svoje oddané, protože je úplný a nemá žádné problémy. Jeho starostí je, jak povznést a ochránit všechny ty, kteří přijali útočiště u Jeho nohou. Stejnou zodpovědnost přebírá také duchovní mistr. Starostí pravého duchovního mistra je, jak mohou oddaní, kteří se mu odevzdali jako Pánovu zástupci, dělat pokrok v oddané službě. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vždy dbá o ty ze svých oddaných, kteří se uchýlili k Jeho lotosovým nohám a jsou plně pohrouženi v rozvíjení poznání o Něm.