Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Duchovní mistři

Śrī Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než spojená podoba Śrī Rādhy a Kṛṣṇy. Je životem těch oddaných, kteří přísně následují Śrīlu Rūpu Gosvāmīho. Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī jsou dva hlavní následovníci Śrīly Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, nejdůvěrnějšího služebníka Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, v mládí známého jako Viśvambhara. Přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho byl Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty, Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, je přímým žákem Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Přímý žák Śrīly Kṛṣṇadáse Kavirāje Gosvāmīho, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, přijal jako svého služebníka Śrīlu Viśvanātha Cakravartīho. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura přijal Śrīlu Jagannātha dāse Bābājīho, duchovního mistra Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura, a ten zase Śrīlu Gaurakiśora dāse Bābājīho, duchovního mistra Oṁ Viṣṇupādy Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho Mahārāje, božského mistra naší maličkosti.

Protože náležíme k tomuto řetězci učednické posloupnosti od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bude toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty obsahovat jen zbytky jídla, které původně jedl samotný Pán, a ne nějaké nové výplody našich titěrných mozků. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu není součástí světské úrovně tří kvalit přírody, ale transcendentální úrovně, která je mimo dosah nedokonalého smyslového vnímání živé bytosti. Ani nejvzdělanější světský učenec se nemůže přiblížit transcendentální úrovni, dokud se v náladě poslušnosti neodevzdá transcendentálnímu zvuku, neboť pouze v této náladě může realizovat poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To, co zde bude popsáno, tedy nemá nic společného s experimentálními myšlenkami vytvořenými liknavou myslí zvyklou spekulovat. Náplní této knihy není žádný výplod mysli, ale skutečný duchovní zážitek, který může člověk realizovat jen přijetím učednické posloupnosti popsané výše. Jakákoliv odchylka znemožní čtenářovi pochopit tajemství Śrī Caitanya-caritāmṛty, která je transcendentální knihou určenou pro postgraduální studium pro toho, kdo uvedl do praxe veškerou védskou literaturu, jako jsou Upaniṣady a Vedānta-sūtra a jejich přirozené komentáře Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā.

Toto vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty předkládáme ke studiu upřímným učencům, kteří skutečně hledají Absolutní Pravdu. Není to arogantní učenost mentálního spekulanta, ale upřímná snaha sloužit pokynům nadřízené autority, což je duší této skromné snahy. A protože se tato kniha ani trochu neodchyluje od zjevených písem, bude každý, kdo následuje učednickou posloupnost, schopen realizovat její podstatu jednoduše metodou naslouchání.

Na začátku první kapitoly Śrī Caitanya-caritāmṛty je čtrnáct sanskrtských veršů, které popisují Absolutní Pravdu. Tři další sanskrtské verše popisují hlavní Božstva z Vrindávanu: Śrī Rādhā-Madana-mohana, Śrī Rādhā-Govindadevu a Śrī Rādhā-Gopīnāthajīho. První z těchto čtrnácti veršů je symbolickým představením Nejvyšší Pravdy a celá první kapitola je ve skutečnosti věnována tomuto jedinému verši, který líčí Pána Caitanyu v Jeho šesti transcendentálních expanzích.

Prvním popsaným projevením Pána je duchovní mistr, který se zjevuje ve dvou úplných částech, zvaných zasvěcující duchovní mistr a poučující duchovní mistr. Protože jsou oba projevy Nejvyšší Pravdy, jsou totožní. Dále jsou popsáni oddaní, a ti se také dělí do dvou skupin, na studenty a absolventy. Následují inkarnace (avatārové) Pána, které, jak je vysvětleno, se od Pána neliší. Tyto inkarnace jsou trojího druhu: inkarnace energie Pána, inkarnace Jeho vlastností a inkarnace Jeho autority. V této souvislosti se zmiňují přímá projevení Kṛṣṇy a Jeho projevení za účelem transcendentálních zábav. Poté se hovoří o energiích Pána, z nichž jsou popsány tři hlavní projevy: společnice v království Boha (Vaikuṇṭě), královny z Dváraka-dhámu a dívky z Vradža-dhámu, které jsou na nejvyšší úrovni ze všech. Nakonec je pojednáno o samotném Nejvyšším Pánu, zdroji všech těchto expanzí.

Pán Śrī Kṛṣṇa a Jeho úplné expanze patří do kategorie samotného Pána, energetického zdroje, Absolutní Pravdy, kdežto Jeho oddaní a věční společníci jsou Jeho energie. Energie a její zdroj se od sebe ve své podstatě neliší, ale protože se jejich funkce projevují různě, zároveň se liší. Absolutní Pravda je tak projevena různorodě v jednotě. Tato filosofická pravda, která je v souladu s Vedānta-sūtrou, se nazývá acintya-bhedābheda-tattva, čili pojetí současné totožnosti a rozdílnosti. V závěrečné části této kapitoly je také popsáno transcendentální postavení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Śrīly Nityānandy Prabhua s odkazem na výše zmíněná teistická fakta.

Verš

vande gurūn īśa-bhaktān
īśam īśāvatārakān
tat-prakāśāṁś ca tac-chaktīḥ
kṛṣṇa-caitanya-saṁjñakam

Synonyma

vande — skládám uctivé poklony; gurūn — duchovním mistrům; īśa-bhaktān — oddaným Nejvyššího Pána; īśam — Nejvyššímu Pánu; īśa-avatārakān — inkarnacím Nejvyššího Pána; tat — Nejvyššího Pána; prakāśān — projevením; ca — a; tat — Nejvyššího Pána; śaktīḥ — energiím; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saṁjñakam — který se jmenuje.

Překlad

Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, Jeho úplným částem, Jeho energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanya-
nityānandau sahoditau
gauḍodaye puṣpavantau
citrau śan-dau tamo-nudau

Synonyma

vande — skládám uctivé poklony; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi; nityānandau — a Pánu Nityānandovi; saha-uditau — současně vyšli; gauḍa-udaye — na východním obzoru Gaudy; puṣpavantau — slunce a měsíc společně; citrau — úžasní; śam-dau — udílející požehnání; tamaḥ-nudau — rozptylující temnotu.

Překlad

Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.

Verš

yad advaitaṁ brahmopaniṣadi tad apy asya tanu-bhā
ya ātmāntar-yāmī puruṣa iti so ’syāṁśa-vibhavaḥ
ṣaḍ-aiśvaryaiḥ pūrṇo ya iha bhagavān sa svayam ayaṁ
na caitanyāt krṣṇāj jagati para-tattvaṁ param iha

Synonyma

yat — to, co; advaitam — nedvojný; brahma — neosobní Brahman; upaniṣadi — v Upaniṣadách; tat — toto; api — jistě; asya — Jeho; tanu-bhā — záře Jeho transcendentálního těla; yaḥ — kdo; ātmā — Nadduše; antaḥ-yāmī — Pán sídlící v nitru; puruṣaḥ — nejvyšší poživatel; iti — tak; saḥ — On; asya — Jeho; aṁśa-vibhavaḥ — úplná expanze; ṣaṭ-aiśvaryaiḥ — se všemi šesti vznešenými atributy; pūrṇaḥ — úplný; yaḥ — kdo; iha — zde; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; saḥ — On; svayam — osobně; ayam — tento; na — ne; caitanyāt — než Pán Caitanya; kṛṣṇāt — než Pán Kṛṣṇa; jagati — v tomto světě; para — vyšší; tattvam — pravda; param — další; iha — zde.

Překlad

To, co Upaniṣady popisují jako neosobní Brahman, není nic jiného než záře Jeho těla, a Pán známý jako Nadduše není nic jiného než Jeho lokalizovaná úplná část. Pán Caitanya je samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, který v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy. To On je Absolutní Pravda a žádná jiná pravda se Mu nevyrovná ani Ho nepředčí.

Verš

anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ

Synonyma

anarpita — neudělené; carīm — bylo dříve; cirāt — dlouhou dobu; karuṇayā — z bezpříčinné milosti; avatīrṇaḥ — sestoupil; kalau — ve věku Kali; samarpayitum — udělit; unnata — vznešenou: ujjvala-rasām – milostnou náladu; sva-bhakti — služby Jemu samotnému; śriyam — poklad; hariḥ — Nejvyšší Pán; puraṭa — než zlato; sundara — krásnější; dyuti — záře; kadamba — množstvím; sandīpitaḥ — zapálený; sadā — vždy; hṛdaya-kandare — v hloubi srdce; sphuratu — nechť se zjeví; vaḥ — vašem; śacī-nandanaḥ — syn matky Śacī.

Překlad

Kéž se tento Pán, známý jako syn Śrīmatī Śacī-devī, transcendentálně usídlí v nejniternějších komnatách vašeho srdce. Ze své bezpříčinné milosti se zjevil ve věku Kali, zářící barvou tekutého zlata, aby rozdával to, co žádná inkarnace nikdy předtím: nejvznešenější a zářící náladu oddané služby, náladu milostné lásky.

Verš

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; praṇaya — lásky; vikṛtiḥ — proměna; hlādinī śaktiḥ — energie blaženosti; asmāt — z toho; eka-ātmānau — oba té samé totožnosti; api — přestože; bhuvi — na Zemi; purā — věčně; deha-bhedam — oddělené podoby; gatau — získali; tau — tito dva; caitanya-ākhyam — známý jako Śrī Caitanya; prakaṭam — projeveni; adhunā — nyní; tat-dvayam — Oni dva; ca — a; aikyam — spojení; āptam — získali; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — rozpoložení; dyuti — jas; su-valitam — který je ozdoben; naumi — skládám poklony; kṛṣṇa-svarūpam — tomu, který se neliší od Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Láskyplné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy jsou transcendentálními projevy Pánovy vnitřní energie blaženosti. Rādhā a Kṛṣṇa sice mají stejnou totožnost, ale navždy se rozdělili. Nyní se tyto dvě transcendentální osobnosti opět spojily v podobě Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi. Klaním se tomu, jenž se zjevil s náladou a barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī, přestože je Kṛṣṇa samotný.

Verš

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Synonyma

śrī-rādhāyāḥ — Śrīmatī Radhārāṇī; praṇaya-mahimā — velikost lásky; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; anayā — touto (Rādhou); eva — sama; āsvādyaḥ — vychutnávaná; yena — touto láskou; adbhuta-madhurimā — úžasně sladkou; kīdṛśaḥ — jakou; — nebo; madīyaḥ — Mne; saukhyam — štěstí; ca — a; asyāḥ — Její; mat-anubhavataḥ — z poznání Mojí sladkosti; kīdṛśam — jakého druhu; — nebo; iti — takto; lobhāt — z touhy; tat — Její; bhāva-āḍhyaḥ — bohatě obdařený emocemi; samajani — narodil se; śacī-garbha — z lůna Śrīmatī Śacī-devī; sindhau — v oceánu; hari — Pán Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc.

Překlad

Nejvyšší Pán Hari, oplývající bohatými emocemi Śrīmatī Rādhārāṇī, se zjevil z lůna Śrīmatī Śacīdevī, stejně jako se měsíc zjevuje z oceánu, protože chtěl pochopit slávu lásky Śrī Rādhy, svoje úžasné vlastnosti, které jedině Ona vychutnává ve své lásce k Němu, a také štěstí, které cítí, když prožívá sladkost Jeho lásky.

Verš

saṅkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī
garbhoda-śāyī ca payo ’bdhi-śāyī
śeṣaś ca yasyāṁśa-kalāḥ sa nityā-
nandākhya-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu

Synonyma

saṅkarṣaṇaḥ — Mahā-Saṅkarṣaṇa v duchovním nebi; kāraṇa-toya-śāyī — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu ležící v Příčinném oceánu; garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu, který leží uvnitř vesmíru v oceánu Garbhodaka; ca — a; payaḥ-abdhi-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, který leží v oceánu mléka; śeṣaḥ — Śeṣa-nāga, lůžko Viṣṇua; ca — a; yasya — jehož; aṁśa — úplné části; kalāḥ — a části úplných částí; saḥ — On; nityānanda-ākhya — Pán známý jako Nityānanda; rāmaḥ — Pán Balarāma; śaraṇam — útočiště; mama — moje; astu — nechť je.

Překlad

Nechť je Śrī Nityānanda Rāma předmětem mých neustálých vzpomínek. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa-nāga a Viṣṇuové ležící na oceánu Kāraṇa, Garbha a oceánu mléka, jsou Jeho úplné části a části Jeho úplných částí.

Verš

māyātīte vyāpi-vaikuṇṭha-loke
pūrṇaiśvarye śrī-catur-vyūha-madhye
rūpaṁ yasyodbhāti saṅkarṣaṇākhyaṁ
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

māyā-atīte — za hranicemi hmotného stvoření; vyāpi — šířící se všude; vaikuṇṭha-loke — v duchovním světě, Vaikuṇṭhaloce; pūrṇa-aiśvarye — s veškerým majestátem; śrī-catuḥ-vyūha-madhye — ve čtveřici expanzí (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha); rūpam — podoba; yasya — jehož; udbhāti — zjevuje se; saṅkarṣaṇa-ākhyam — znám jako Saṅkarṣaṇa; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Odevzdávám se lotosovým nohám Pána Nityānandy, jenž je v rámci catur-vyūhy (kterou tvoří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha) známý jako Saṅkarṣaṇa. Vlastní veškerý majestát a sídlí na Vaikuṇṭhaloce, daleko za hmotným stvořením.

Verš

māyā-bhartājāṇḍa-saṅghāśrayāṅgaḥ
śete sākṣāt kāraṇāmbhodhi-madhye
yasyaikāṁśaḥ śrī-pumān ādi-devas
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

māyā-bhartā — vládce klamné energie; aja-aṇḍa-saṅgha — mnoha vesmírů; āśraya — útočiště; aṅgaḥ — jehož tělo; śete — On leží; sākṣāt — přímo; kāraṇa-ambhodhi-madhye — uprostřed Příčinného oceánu; yasya — jehož; eka-aṁśaḥ — jedna část; śrī-pumān — Nejvyšší Osoba; ādi-devaḥ — původní inkarnace puruṣi; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Śrī Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož částečným zastoupením je Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu ležící v oceánu Kāraṇa, původní puruṣa, pán klamné energie a útočiště všech vesmírů.

Verš

yasyāṁśāṁśaḥ śrīla-garbhoda-śāyī
yan-nābhy-abjaṁ loka-saṅghāta-nālam
loka-sraṣṭuḥ sūtikā-dhāma dhātus
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

yasya — jehož; aṁśa-aṁśaḥ — část úplné části; śrīla-garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; yat — z jehož; nābhi-abjam — lotos z pupku; loka-saṅghāta — mnoha planet; nālam — má stonek, který je místem spočinutí; loka-sraṣṭuḥ — Pána Brahmy, stvořitele všech planet; sūtikā-dhāma — místo zrození; dhātuḥ — stvořitele; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož úplnou částí je Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Z pupku tohoto Viṣṇua vyrůstá lotos, na kterém se rodí Brahmā, tvůrce vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu spočívá nesčetné množství planet.

Verš

yasyāṁśāṁśāṁśaḥ parātmākhilānāṁ
poṣṭā viṣṇur bhāti dugdhābdhi-śāyī
kṣauṇī-bhartā yat-kalā so ’py anantas
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

yasya — jehož; aṁśa-aṁśa-aṁśaḥ — část části úplné části; para-ātmā — Nadduše; akhilānām — všech živých bytostí; poṣṭā — udržovatel; viṣṇuḥ — Viṣṇu; bhāti — zjevuje se; dugdha-abdhi-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; kṣauṇī-bhartā — který drží Zemi; yat — jehož; kalā — část části; saḥ — On; api — jistě; anantaḥ — Śeṣa-nāga; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Skládám uctivé poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož druhotnou částí je Viṣṇu ležící v oceánu mléka. Tento Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší všech živých bytostí a udržovatelem všech vesmírů. Śeṣa-nāga je Jeho další částí.

Verš

mahā-viṣṇur jagat-kartā
māyayā yaḥ sṛjaty adaḥ
tasyāvatāra evāyam
advaitācārya īśvaraḥ

Synonyma

mahā-viṣṇuḥ — Mahā-Viṣṇu, původce činné příčiny; jagat-kartā — stvořitel vesmíru; māyayā — pomocí matoucí energie; yaḥ — kdo; sṛjati — tvoří; adaḥ — tento vesmír; tasya — Jeho; avatāraḥ — inkarnace; eva — jistě; ayam — tento; advaita-ācāryaḥ — Advaita Ācārya; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, původce hmotné příčiny.

Překlad

Pán Advaita Ācārya je inkarnací Mahā-Viṣṇua, jehož hlavní úlohou je stvořit kosmický svět skrze činnosti māyi.

Verš

advaitaṁ hariṇādvaitād
ācāryaṁ bhakti-śaṁsanāt
bhaktāvatāram īśaṁ tam
advaitācāryam āśraye

Synonyma

advaitam — známý jako Advaita; hariṇā — s Pánem Harim; advaitāt — jelikož je totožný; ācāryam — známý jako Ācārya; bhakti-śaṁsanāt — jelikož šíří oddanou službu Śrī Kṛṣṇovi; bhakta-avatāram — inkarnaci oddaného; īśam — Nejvyššímu Pánu; tam — Jemu; advaita-ācāryam — Advaitovi Ācāryovi; āśraye — odevzdávám se.

Překlad

Je nazýván Advaita, protože se neliší od Hariho, Nejvyššího Pána. Ācārya se mu říká proto, že šíří oddanou službu. Je to Pán a zároveň inkarnace Pánova oddaného. Proto se uchyluji pod Jeho ochranu.

Verš

pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇaṁ
bhakta-rūpa-svarūpakam
bhaktāvatāraṁ bhaktākhyaṁ
namāmi bhakta-śaktikam

Synonyma

pañca-tattva-ātmakam — který v sobě zahrnuje pět transcendentálních témat; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; bhakta-rūpa — v podobě oddaného; sva-rūpakam — jako expanze oddaného; bhakta-avatāram — jako inkarnace oddaného; bhakta-ākhyam — známý jako oddaný; namāmi — skládám poklony; bhakta-śaktikam — energie Nejvyšší Osobnosti Božství, která dodává energii oddanému.

Překlad

Skládám uctivé poklony Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, který se neliší od svých podob oddaného, inkarnace oddaného, expanze oddaného, čistého oddaného a energie oddanosti.

Verš

jayatāṁ suratau paṅgor
mama manda-mater gatī
mat-sarvasva-padāmbhojau
rādhā-madana-mohanau

Synonyma

jayatām — sláva; su-ratau — velice milostiví nebo spojení milostnou láskou; paṅgoḥ — chromého; mama — mě; manda-mateḥ — pošetilého; gatī — útočiště; mat — moje; sarva-sva — všechno; pada-ambhojau — jejichž lotosové nohy; rādhā-madana-mohanau — Rādhārāṇī a Madana-mohana.

Překlad

Sláva Rádě a Madana-mohanovi, kteří jsou nekonečně milostiví! Vedou mne, i když jsem chromý a pošetilý, a Jejich lotosové nohy jsou pro mne vším.

Verš

dīvyad-vṛndāraṇya-kalpa-drumādhaḥ-
śrīmad-ratnāgāra-siṁhāsana-sthau
śrīmad-rādhā-śrīla-govinda-devau
preṣṭhālībhiḥ sevyamānau smarāmi

Synonyma

dīvyat — zářícím; vṛndā-araṇya — ve Vrindávanu; kalpa-druma — stromem přání; adhaḥ — pod; śrīmat — nesmírně krásném; ratna-āgāra — v chrámu z drahokamů; siṁha-āsana-sthau — sedící na trůnu; śrīmat — velice krásná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; śrīla-govinda-devau — a Śrī Govindadeva; preṣṭha-ālībhiḥ — svými nejdůvěrnějšími společnicemi; sevyamānau — obsluhováni; smarāmi — vzpomínám.

Překlad

Śrī Śrī Rādhā-Govinda sedí ve Vrindávanu na zářícím trůnu v chrámu z drahokamů, pod stromem, který plní všechna přání, a obsluhují je jejich nejdůvěrnější společnice. Pokorně se Jim klaním.

Verš

śrīmān rāsa-rasārambhī
vaṁśīvaṭa-taṭa-sthitaḥ
karṣan veṇu-svanair gopīr
gopī-nāthaḥ śriye ’stu naḥ

Synonyma

śrī-mān — převelice krásného; rāsa — tance rāsa; rasa — nálady; ārambhī — ten, kdo je původcem; vaṁśī-vaṭa — Vanšívat; taṭa — na břehu; sthitaḥ — stojící; karṣan — přitahující; veṇu — flétny; svanaiḥ — tóny; gopīḥ — pasačky krav; gopī-nāthaḥ — Śrī Gopīnātha; śriye — požehnání; astu — nechť je; naḥ — naše.

Překlad

Śrī Śrīla Gopīnātha, který je původcem transcendentální nálady tance rāsa, stojí na břehu u Vanšívatu a tóny své slavné flétny poutá pozornost pasaček krav. Nechť nám všichni dají svá požehnání.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi a Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Śrí Gaury (Pána Caitanyi)!

Verš

ei tina ṭhākura gauḍīyāke kariyāchena ātmasāt
e tinera caraṇa vandoṅ, tine mora nātha

Synonyma

ei — tato; tina — tři; ṭhākura — Božstva; gauḍīyāke — gauḍīya-vaiṣṇavů; kariyāchena — učinila; ātmasāt — upoutala na sebe; e — těchto; tinera — tří; caraṇa — lotosové nohy; vandoṅ — uctívám; tine — tato tři; mora — moji; nātha — Pánové.

Překlad

Tato tři Božstva Vrindávanu (Madana-mohana, Govinda a Gopīnātha) upoutala duše gauḍīya-vaiṣṇavů (následovníků Pána Caitanyi). Uctívám lotosové nohy těchto tří Božstev, protože jsou Pány mého srdce.

Význam

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty se uctivě klaní třem Božstvům z Vrindávanu, která nesou jména Śrī Rādhā-Madana-mohana, Śrī Rādhā-Govindadeva a Śrī Rādhā-Gopīnāthajī. Tato tři Božstva jsou vším pro bengálské neboli gaudské vaiṣṇavy, jež mají přirozený sklon žít ve Vrindávanu. Gauḍīya-vaiṣṇavové, kteří přísně následují principy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, uctívají Božstvo zpíváním transcendentálních tónů určených k rozvinutí vědomí transcendentálních vztahů s Nejvyšším Pánem, opětování nálad (ras) vzájemné náklonnosti a které mají nakonec pomoci k dosažení vytouženého úspěchu v láskyplné službě. Zmíněná tři Božstva jsou uctívána ve třech různých stádiích pokročilosti oddaného. Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua tato pravidla přistupování k Pánu přísně dodržují.

Gauḍīya-vaiṣṇavové vnímají konečný cíl ve védských hymnech, které se skládají z osmnácti transcendentálních slabik opěvujících Kṛṣṇu jako Madana-mohana, Govindu a Gopījana-vallabhu. Śrī Madana-mohana okouzluje Amora, boha lásky, Govinda přináší potěšení smyslům a kravám, a Gopījana-vallabha je transcendentální milenec gopī. Kṛṣṇa sám má vedle jmen Madana-mohana, Govinda a Gopījana-vallabha ještě nespočet dalších jmen, a to podle různých zábav, kterým se věnuje se svými oddanými.

Tato tři Božstva, Madana-mohana, Govinda a Gopījana-vallabha, mají zvláštní vlastnosti. Uctívání Madana-mohana probíhá na úrovni obnovení našeho zapomenutého vztahu s Osobností Božství. V hmotném světě totiž nyní žijeme v naprostém zapomnění na náš věčný vztah s Nejvyšším Pánem. Slovo paṅgoḥ se vztahuje na toho, kdo není schopen se sám pohybovat, a manda-mateḥ je ten, kdo je méně inteligentní, jelikož je příliš pohroužený v materialistických činnostech. Pro takové osoby je lepší neusilovat o úspěch v plodonosných činnostech či mentální spekulaci, ale raději se odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství. To je dokonalost života – jednoduše se odevzdat Nejvyššímu. Na počátku duchovního života tedy musíme uctívat Madana-mohana, aby nás začal přitahovat, a tak odstranil naši připoutanost k hmotnému uspokojování smyslů. Tento vztah s Madana-mohanem je pro začínající oddané nezbytný. Chce-li potom oddaný sloužit Pánu se silnou připoutaností k Němu, uctívá na úrovni transcendentální služby Govindu. Govinda je zdrojem veškerých radostí. Pokud pak dotyčný dosáhne milostí Kṛṣṇy a oddaných dokonalosti v oddané službě, může Kṛṣṇu vnímat jako Gopījana-vallabhu, Božstvo, které těší vradžské dívky.

Na základě toho, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil tuto náladu oddané služby na třech úrovních, instalovali ve Vrindávanu různí Gosvāmī tato uctívaná Božstva. Jsou nesmírně drahá všem místním gauḍīya-vaiṣṇavům, kteří alespoň jedenkrát denně navštěvují Jejich chrámy. Kromě chrámů těchto tří hlavních Božstev bylo ve Vrindávanu založeno mnoho dalších chrámů, mezi něž patří například chrám Rādhā-Dāmodara založený Jīvou Gosvāmīm, chrám Śyāmasundara založený Śyāmānandou Gosvāmīm, chrám Gokulānandy založený Lokanāthem Gosvāmīm a chrám Rādhā-ramaṇa založený Gopālem Bhaṭṭou Gosvāmīm. Existuje tam sedm hlavních chrámů, více než čtyři sta let starých, které jsou mezi stávajícími pěti tisíci chrámy ve Vrindávanu nejdůležitější.

Slovo gauḍīya se vztahuje na část Indie, která se nachází mezi jižním úbočím Himálaje a severním úbočím pohoří Vindhja a jmenuje se Árjávarta neboli země āryů. Tato část země se dělí na pět provincií zvaných Paňča-gaudadéš: Sárasvata (Kašmír a Paňdžáb), Kánjakubdža (Uttarpradéš, včetně současného města Lakhnaú), Madhja-gauda (Madhjapradéš), Maithila (Bihár a část Bengálska) a Utkala (část Bengálska a celá Urísa). Bengálsku se někdy říká Gaudadéš; zčásti proto, že tvoří část Maithily, a také proto, že hlavní město hindského krále Rāje Lakṣmaṇa Seny se nazývalo Gauda. Toto staré hlavní město vešlo později ve známost pod jménem Gaudapur a nakonec jako Májápur.

Uḍiyā je označení pro oddané z Urísy, gauḍīya jsou oddaní z Bengálska a oddaní z jižní Indie jsou známí jako drávidští oddaní. Stejně jako je pět provincií v Árjávartě, je i jižní Indie, zvaná Dákšinátja, rozdělena na pět provincií, kterým se říká Paňča-dravida. Zde se narodili jak čtyři vaiṣṇavští ācāryové, kteří jsou velkými autoritami čtyř vaiṣṇavských posloupností, tak i Śrīpāda Śaṅkarācārya z māyāvādské školy. Z těchto čtyř vaiṣṇavských ācāryů, které gauḍīya-vaiṣṇavové uznávají, se Śrī Rāmānuja Ācārya zjevil v jižní části Ándhrapradéše v Mahábhútapurí, Śrī Madhva Ācārya v Pádžakam (nedaleko Vimánagiri) v okrese Mangalúr, Śrī Viṣṇu Svāmī se zjevil v Pándji a Śrī Nimbārka v Mungéra-pataně zcela na jihu.

Třebaže se Śrī Caitanya Mahāprabhu začlenil do učednické posloupnosti Madhvy Ācāryi, vaiṣṇavové Jeho školy neuznávají tattva-vādī, kteří se k Madhvově sampradāyi také hlásí. Vaiṣṇavové z Bengálska se raději prohlašují za gauḍīya-vaiṣṇavy, aby se zřetelně odlišili od tattva-vādské větve Madhvových následovníků. Śrī Madhva Ācārya je známý i jako Śrī Gauḍa-pūrṇānanda, takže Mādhva-gauḍīya-sampradāya je pro učednickou posloupnost gauḍských vaiṣṇavů naprosto vyhovující jméno. Náš duchovní mistr, Oṁ Viṣṇupāda Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, přijal zasvěcení v Mādhva-gauḍīya-sampradāyi.

Verš

granthera ārambhe kari ‘maṅgalācaraṇa’
guru, vaiṣṇava, bhagavān, — tinera smaraṇa

Synonyma

granthera — této knihy; ārambhe — na začátku; kari — činím; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně; guru — duchovního mistra; vaiṣṇava — oddaných Pána; bhagavān — Nejvyšší Osobnosti Božství; tinera — těchto tří; smaraṇa — vzpomínání.

Překlad

Na začátku tohoto vyprávění jsem vzýval požehnání duchovního mistra, oddaných Pána a Osobnosti Božství tím, že jsem na ně vzpomínal.

Verš

tinera smaraṇe haya vighna-vināśana
anāyāse haya nija vāñchita-pūraṇa

Synonyma

tinera — těchto tří; smaraṇe — vzpomínáním; haya — nastane; vighna-vināśana — zničení všech nesnází; anāyāse — velmi snadno; haya — nastane; nija — našeho vlastního; vāñchita — vytouženého cíle; pūraṇa — naplnění.

Překlad

Takové vzpomínání zničí všechny nesnáze a umožní člověku snadno splnit jeho touhy.

Verš

se maṅgalācaraṇa haya tri-vidha prakāra
vastu-nirdeśa, āśīrvāda, namaskāra

Synonyma

se — toto; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně; haya — je; tri-vidha — trojího druhu; prakāra — druhy činností; vastu-nirdeśa — určení cíle; āśīḥ-vāda — požehnání; namaḥ-kāra — poklony.

Překlad

Vzývání zahrnuje tři druhy činností: určení cíle, udílení požehnání a skládání poklon.

Verš

prathama dui śloke iṣṭa-deva-namaskāra
sāmānya-viśeṣa-rūpe dui ta’ prakāra

Synonyma

prathama — v prvních; dui — dvou; śloke — verších; iṣṭa-deva — uctívané Božstvo; namaskāra — poklony; sāmānya — obecně; viśeṣa-rūpe — a konkrétně; dui — dva; ta' — určitě; prakāra — způsoby.

Překlad

První dva verše skládají obecně i konkrétně poklony Pánu, který je cílem uctívání.

Verš

tṛtīya ślokete kari vastura nirdeśa
yāhā ha-ite jāni para-tattvera uddeśa

Synonyma

tṛtīya ślokete — ve třetím verši; kari — činím; vastura — cíle; nirdeśa — vyjádření; yāhā ha-ite — z něhož; jāni — chápu; para-tattvera — Absolutní Pravdy; uddeśa — rozpoznání.

Překlad

Ve třetím verši poukazuji na Absolutní Pravdu, jež je konečnou podstatou. Na základě tohoto popisu si lze představit Nejvyšší Pravdu.

Verš

caturtha ślokete kari jagate āśīrvāda
sarvatra māgiye kṛṣṇa-caitanya-prasāda

Synonyma

caturtha — čtvrtém; ślokete — ve verši; kari — činím; jagate — světu; āśīḥ-vāda — požehnání; sarvatra — všude; māgiye — žádám; kṛṣṇa-caitanya — Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua; prasāda — milost.

Překlad

Ve čtvrtém verši jsem Pána požádal o požehnání pro celý svět tím, že jsem se modlil k Pánu Caitanyovi, aby všem udělil milost.

Verš

sei śloke kahi bāhyāvatāra-kāraṇa
pañca ṣaṣṭha śloke kahi mūla-prayojana

Synonyma

sei śloke — v tom samém verši; kahi — říkám; bāhya — vnější; avatāra — pro inkarnaci Pána Caitanyi; kāraṇa — důvod; pañca — pátý; ṣaṣṭha — a šestý; śloke — ve verších; kahi — říkám; mūla — hlavní; prayojana — účel.

Překlad

V témže verši jsem také vysvětlil vnější důvod sestoupení Pána Caitanyi, ale v pátém a šestém verši vysvětluji hlavní důvod Jeho příchodu.

Verš

ei chaya śloke kahi caitanyera tattva
āra pañca śloke nityānandera mahattva

Synonyma

ei — těchto; chaya — šesti; śloke — ve verších; kahi — popisuji; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tattva — pravdu; āra — dále; pañca śloke — v pěti verších; nityānandera — Pána Nityānandy; mahattva — slávu.

Překlad

V těchto šesti verších jsem popsal pravdu o Pánu Caitanyovi, zatímco v dalších pěti popisuji slávu Pána Nityānandy.

Verš

āra dui śloke advaita-tattvākhyāna
āra eka śloke pañca-tattvera vyākhyāna

Synonyma

āra — dále; dui śloke — ve dvou verších; advaita — Śrī Advaity Prabhua; tattva — pravdy; ākhyāna — popis; āra — dále; eka śloke — v jednom verši; pañca-tattvera — Pañca-tattvy; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

Další dva verše popisují pravdu o Advaitovi Prabhuovi a následující verš popisuje Pañca-tattvu (Pána, Jeho úplnou část, inkarnaci, energie a Jeho oddané).

Verš

ei caudda śloke kari maṅgalācaraṇa
taṅhi madhye kahi saba vastu-nirūpaṇa

Synonyma

ei caudda śloke — v těchto čtrnácti verších; kari — činím; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně; taṅhi — proto v tom; madhye — v; kahi — mluvím; saba — všechen; vastu — obsah; nirūpaṇa — popis.

Překlad

Těchto čtrnáct veršů tedy obsahuje vzývání přízně a popisuje Nejvyšší Pravdu.

Verš

saba śrotā-vaiṣṇavere kari’ namaskāra
ei saba ślokera kari artha-vicāra

Synonyma

saba — všem; śrotā — posluchačům; vaiṣṇavere — vaiṣṇavům; kari' — skládám; namaskāra — poklony; ei saba ślokera — všech těchto (čtrnácti) veršů; kari — provádím; artha — významu; vicāra — rozbor.

Překlad

Nyní, když začínám podrobně vysvětlovat význam všech těchto veršů, skládám poklony všem svým vaiṣṇavským čtenářům.

Verš

sakala vaiṣṇava, śuna kari’ eka-mana
caitanya-kṛṣṇera śāstra-mata-nirūpaṇa

Synonyma

sakala — všichni; vaiṣṇava — ó oddaní Pána; śuna — prosím slyšte; kari' — činící; eka-mana — bedlivou pozornost; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; śāstra — odkaz na písma; mata — podle; nirūpaṇa — rozhodnutí.

Překlad

Žádám všechny vaiṣṇavské čtenáře, aby toto vyprávění o Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi četli a poslouchali s bedlivou pozorností, tak, jak nabádají zjevená písma.

Význam

Pán Caitanya je Absolutní Pravda, samotný Kṛṣṇa. To je podloženo důkazy z hodnověrných duchovních písem. Někdy lidé přijímají nějakého člověka jako Boha na základě svých náladových sentimentů a bez odkazu na zjevená písma, ale autor Caitanya-caritāmṛty dokazuje všechny své výroky citováním śāster. Tak ustanovuje fakt, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

kṛṣṇa, guru, bhakta, śakti, avatāra, prakāśa
kṛṣṇa ei chaya-rūpe karena vilāsa

Synonyma

kṛṣṇa — Nejvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa; guru — duchovní mistři; bhakta — oddaní; śakti — energie; avatāra — inkarnace; prakāśa — úplné části; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ei chaya-rūpe — v těchto šesti podobách; karena vilāsa — užívá si.

Překlad

Pán Kṛṣṇa si užívá tak, že se projevuje jako duchovní mistři, oddaní, různé energie, inkarnace a úplné části. Všech šest je zároveň jeden a tentýž Kṛṣṇa.

Verš

ei chaya tattvera kari caraṇa vandana
prathame sāmānye kari maṅgalācaraṇa

Synonyma

ei — těchto; chaya — šesti; tattvera — expanzí; kari — činím; caraṇa — lotosové nohy; vandana — modlitby; prathame — nejdříve; sāmānye — obecně; kari — činím; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně.

Překlad

Uctívám tedy lotosové nohy těchto šesti projevů jedné pravdy tím, že je žádám o požehnání.

Verš

vande gurūn īśa-bhaktān
īśam īśāvatārakān
tat-prakāśāṁś ca tac-chaktīḥ
kṛṣṇa-caitanya-saṁjñakam

Synonyma

vande — skládám uctivé poklony; gurūn — duchovním mistrům; īśa-bhaktān — oddaným Nejvyššího Pána; īśam — Nejvyššímu Pánu; īśa-avatārakān — inkarnacím Nejvyššího Pána; tat — Nejvyššího Pána; prakāśān — projevením; tat — Nejvyššího Pána; śaktīḥ — energiím; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saṁjñakam — který se jmenuje.

Překlad

Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, úplným částem, energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.

Význam

Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī složil tento sanskrtský verš jako úvod své knihy, a nyní ho podrobně vysvětlí. Skládá v něm uctivé poklony šesti principům Absolutní Pravdy. Gurūn je množné číslo, protože každý, kdo dává duchovní pokyny založené na zjevených písmech, je přijímán jako duchovní mistr. Zatímco jiní pomáhají tak, že začátečníkům ukazují cestu, guru, který někoho jako první zasvětí do mahā-mantry, se nazývá zasvěcující duchovní mistr a světci, kteří dávají pokyny umožňující pokrok ve vědomí Kṛṣṇy, se nazývají poučující duchovní mistři. Duchovní mistři, kteří zasvěcují a kteří dávají pokyny, jsou stejnými projevy Kṛṣṇy, i když jednají různě. Jejich úkolem je vést podmíněné duše zpátky domů, zpátky k Bohu. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto řadí jak Nityānandu Prabhua, tak šest Gosvāmīch do kategorie gurua.

Slova īśa-bhaktān označují oddané Pána, jako je Śrī Śrīvāsa a všichni ostatní takoví následovníci, jež představují energie Pána a kvalitativně se od Něho neliší. Slovo īśāvatārakān označuje ācāryi, jako je Advaita Prabhu, Pánův avatāra. Slova tat-prakāśān označují přímou expanzi Nejvyšší Osobnosti Božství Nityānandu Prabhua a zasvěcujícího duchovního mistra. Slova tat-chaktīḥ se vztahují na duchovní energie (śakti) Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Do této kategorie vnitřní energie patří Gadādhara, Dāmodara a Jagadānanda.

I když se těchto šest principů projevuje různě, zaslouží stejné uctívání. Kṛṣṇadāsa Kavirāja začíná tím, že jim skládá poklony, aby nás naučil, jak uctívat Pána Caitanyu. Vnější energie Boha, zvaná māyā, se nemůže zdržovat v blízkosti Pána, stejně jako temnota nemůže zůstat tam, kde je světlo; na druhou stranu však tato temnota, která jen iluzorně a dočasně zakrývá světlo, nemůže existovat nezávisle na světle.

Verš

mantra-guru āra yata śikṣā-guru-gaṇa
tāṅhāra caraṇa āge kariye vandana

Synonyma

mantra-guru — zasvěcující duchovní mistr; āra — a také; yata — tolik, kolik (jich je); śikṣā-guru-gaṇa — všichni poučující duchovní mistři; tāṅhāra — jich všech; caraṇa — lotosovým nohám; āge — nejprve; kariye — skládám; vandana — uctivé poklony.

Překlad

Nejdříve skládám uctivé poklony u lotosových nohou mého zasvěcujícího duchovního mistra a všech duchovních mistrů, kteří mi dávají pokyny.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī ve své práci zvané Bhakti-sandarbha (202) píše, že cílem všech vaiṣṇavů je neznečištěná oddaná služba a že je třeba ji provádět ve společnosti dalších oddaných. Když se člověk sdružuje s oddanými Pána Kṛṣṇy, rozvine smysl pro vědomí Kṛṣṇy, a tak začne tíhnout k láskyplné službě Pánu. To je způsob, jak se přiblížit k Nejvyššímu Pánu postupným oceňováním oddané služby. Ten, kdo touží po ryzí oddané službě, se musí sdružovat s oddanými Śrī Kṛṣṇy, protože pouze díky takové společnosti může podmíněná duše získat chuť pro transcendentální lásku, čímž obnoví svůj věčný vztah k Bohu v Jeho určité podobě a s určitou transcendentální náladou (rasou), která jí věčně náleží.

Znát Nejvyšší Absolutní Pravdu může ten, kdo díky činnostem vykonávaným s vědomím Kṛṣṇy rozvinul lásku ke Kṛṣṇovi. Avšak ten, kdo se snaží Bohu porozumět pouze pomocí logických argumentů, neuspěje a ani nerozvine chuť pro ryzí oddanost. Tajemství spočívá v pokorném naslouchání těm, kteří vědu o Bohu dokonale znají, a také v tom, že začneme sloužit v náladě, která je usměrňována duchovním učitelem. Oddaný, kterého již přitahuje jméno, podoba, vlastnosti atd. Nejvyššího Pána, bude veden ve svém určitém stylu oddané služby; nemá zapotřebí mařit čas a přibližovat se k Pánovi pomocí logiky. Zkušený duchovní mistr dobře ví, jak zaměstnat energii svého žáka v transcendentální láskyplné službě Pánu, a tak oddaného zaměstnává určitou oddanou službou v souladu s jeho sklony. Zasvěcujícího duchovního mistra musí mít oddaný pouze jednoho, protože písma přijetí více než jednoho vždy zakazují. Co se však týče duchovních mistrů, kteří udílejí pokyny, jejich množství není nijak omezeno. Běžné je, že duchovní mistr, který žáka neustále poučuje o duchovní vědě, se později stane i jeho zasvěcujícím duchovním mistrem.

Je třeba mít neustále na paměti, že člověk, který se zdráhá přijmout duchovního mistra a zasvěcení, ve své snaze vrátit se zpátky k Bohu jistě ztroskotá. Ten, kdo není náležitě zasvěcený, se může představovat jako velký oddaný, ale ve skutečnosti se na své cestě k duchovní realizaci nutně setká s mnoha úskalími, což vyústí v pokračování jeho hmotné existence bez jakékoliv úlevy. Taková bezmocná osoba je přirovnána k lodi bez kormidla, protože taková loď nemůže nikdy doplout ke svému cíli. Přijmout duchovního mistra je tedy nevyhnutelné, pokud vůbec chce získat přízeň Pána. Služba duchovnímu mistrovi je základ. Není-li možné sloužit duchovnímu mistrovi přímo, musí mu oddaný sloužit vzpomínáním na jeho pokyny. Mezi duchovním mistrem a jeho pokyny není rozdíl. V jeho nepřítomnosti by tedy jeho nařízení měla být tím, na co je žák hrdý. Jestliže si někdo myslí, že už se s nikým, včetně duchovního mistra, nemusí radit, dopouští se přestupku u lotosových nohou Pána. Takový provinilec se nikdy nemůže vrátit zpátky k Bohu. Povinností upřímného člověka je tedy přijmout pravého duchovního mistra, jak nařizují śāstry. Śrīla Jīva Gosvāmī radí, abychom nepřijímali duchovního mistra jen na základě rodových, zaběhlých společenských či náboženských zvyklostí. Abychom mohli dělat skutečný pokrok v duchovním chápání, měli bychom se jednoduše snažit najít opravdu kvalifikovaného duchovního mistra.

Verš

śrī-rūpa, sanātana, bhaṭṭa-raghunātha
śrī-jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa-raghunātha

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; sanātana — Sanātana Gosvāmī; bhaṭṭa-raghunātha — Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī; śrī-jīva — Śrīla Jīva Gosvāmī; gopāla-bhaṭṭa — Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī; dāsa-raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī.

Překlad

Duchovní mistři, kteří mi dávají pokyny, jsou Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrí Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī a Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī.

Verš

ei chaya guru — śikṣā-guru ye āmāra
tāṅ’-sabāra pāda-padme koṭi namaskāra

Synonyma

ei — těchto; chaya — šest; guru — duchovních mistrů; śikṣā-guru — duchovní mistři udílející pokyny; ye — kteří jsou; āmāra — moji; tāṅ'-sabāra — jich všech; pāda-padme — lotosovým nohám; koṭi — deset miliónů; namaskāra — uctivých poklon.

Překlad

To je mých šest poučujících duchovních mistrů, a proto u jejich lotosových nohou skládám milióny uctivých poklon.

Význam

Tím, že autor přijímá šest Gosvāmīch jako své poučující duchovní mistry, dává jasně najevo, že by nikdo neměl být uznán jako gauḍīya-vaiṣṇava, pokud jim také není oddán.

Verš

bhagavānera bhakta yata śrīvāsa pradhāna
tāṅ’-sabhāra pāda-padme sahasra praṇāma

Synonyma

bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhakta — oddaní; yata — tolik, kolik (jich jen je); śrīvāsa pradhāna — v čele se Śrī Śrīvāsem; tāṅ'-sabhāra — jich všech; pāda-padme — lotosovým nohám; sahasra — tisíce; praṇāma — uctivých poklon.

Překlad

Oddaných Pána je nespočet a Śrīvāsa Ṭhākura je mezi nimi nejpřednější. Skládám tisíce uctivých poklon u jejich lotosových nohou.

Verš

advaita ācārya — prabhura aṁśa-avatāra
tāṅra pāda-padme koṭi praṇati āmāra

Synonyma

advaita ācārya — Advaita Ācārya; prabhura — Nejvyššího Pána; aṁśa — částečná; avatāra — inkarnace; tāṅra — Jeho; pāda-padme — lotosovým nohám; koṭi — deset miliónů; praṇati — uctivých poklon; āmāra — mých.

Překlad

Miliónkrát se s úctou klaním u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi, protože je částečnou inkarnací Pána.

Verš

nityānanda-rāya — prabhura svarūpa-prakāśa
tāṅra pāda-padma vando yāṅra muñi dāsa

Synonyma

nityānanda-rāya — Pán Nityānanda; prabhura — Nejvyššího Pána; sva-rūpa-prakāśa — osobní projevení; tāṅra — Jeho; pāda-padma — lotosovým nohám; vando — skládám uctivé poklony; yāṅra — jehož; muñi — jsem; dāsa — služebník.

Překlad

Śrīla Nityānanda Rāma, který je úplnou expanzí Pána, mě zasvětil, a proto se s úctou klaním u Jeho lotosových nohou.

Verš

gadādhara-paṇḍitādi — prabhura nija-śakti
tāṅ’-sabāra caraṇe mora sahasra praṇati

Synonyma

gadādhara-paṇḍita-ādi — v čele se Śrī Gadādharem Paṇḍitem; prabhura — Nejvyššího Pána; nija-śakti — vnitřní energie; tāṅ'-sabāra — jich všech; caraṇe — lotosovým nohám; mora — moje; sahasra — tisíceré; praṇati — uctivé poklony.

Překlad

Skládám uctivé poklony vnitřním energiím Pána, z nichž je Śrī Gadādhara Prabhu nejpřednější.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu svayaṁ-bhagavān
tāṅhāra padāravinde ananta praṇāma

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; prabhu — Nejvyšší Pán; svayam-bhagavān — který je původní Osobnost Božství; tāṅhāra — Jeho; pada-aravinde — lotosovým nohám; ananta — nesčetné; praṇāma — uctivé poklony.

Překlad

Skládám nespočetné poklony u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, protože je to samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Verš

sāvaraṇe prabhure kariyā namaskāra
ei chaya teṅho yaiche — kariye vicāra

Synonyma

sa-āvaraṇe — s Jeho společníky; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kariyā — když jsem učinil; namaskāra — uctivé poklony; ei — těchto; chaya — šest; teṅho — On; yaiche — čím jsou; kariye — činím; vicāra — diskuse.

Překlad

Poté, co jsem složil poklony Pánu a všem Jeho společníkům, pokusím se nyní vysvětlit těchto šest druhů rozmanitosti v jednotě.

Význam

Je mnoho ryzích oddaných Nejvyšší Osobnosti Božství, a všichni jsou považováni za společníky Pána. Kṛṣṇa by měl být uctíván společně se svými oddanými. Rozličné principy tedy představují věčný Pánův doprovod, jehož prostřednictvím se lze přiblížit k Absolutní Pravdě.

Verš

yadyapi āmāra guru — caitanyera dāsa
tathāpi jāniye āmi tāṅhāra prakāśa

Synonyma

yadyapi — i když; āmāra — můj; guru — duchovní mistr; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; dāsa — služebník; tathāpi — přesto; jāniye — vím; āmi — já; tāṅhāra — Pána; prakāśa — přímé projevení.

Překlad

I když svého duchovního mistra znám jako služebníka Śrī Caitanyi, vím také, že je úplným projevením Pána.

Význam

Každá živá bytost je svou podstatou služebníkem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a duchovní mistr také. Přesto je duchovní mistr přímým projevením Pána. S tímto přesvědčením může žák pokročit v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. A protože je duchovní mistr Kṛṣṇovým projevením, neliší se od Něho.

Původním duchovním mistrem je Pán Nityānanda, samotný Balarāma, první přímé projevení neboli expanze Kṛṣṇy. Pomáhá Pánu Kṛṣṇovi v Jeho zábavách a je Jeho služebníkem.

Každá živá bytost je věčným služebníkem Śrī Kṛṣṇy Caitanyi; ničím jiným tedy nemůže být ani duchovní mistr. Věčnou povinností duchovního mistra je rozšiřovat službu Pánu tím, že učí žáky služebnickému přístupu. Duchovní mistr nikdy nevystupuje jako samotný Nejvyšší Pán; je považován za Pánova zástupce. Zjevená písma zakazují vydávat se za Boha, ale pravý duchovní mistr si jako velice věrný a důvěrný služebník Pána zasluhuje stejnou úctu jako Kṛṣṇa.

Verš

guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe

Synonyma

guru — duchovní mistr; kṛṣṇa-rūpa — stejně dobrý jako Kṛṣṇa; hana — je; śāstrera — zjevených písem; pramāṇe — podle svědectví; guru-rūpe — v podobě duchovního mistra; kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; kṛpā — milost; karena — rozdává; bhakta-gaṇe — svým oddaným.

Překlad

Duchovní mistr se podle rozvážného názoru všech zjevených písem neliší od Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa tak v podobě duchovního mistra osvobozuje své oddané.

Význam

Vztah žáka ke svému duchovnímu mistru je stejně dobrý jako jeho vztah s Nejvyšším Pánem. Duchovní mistr se sice vždy představuje jako nejpokornější služebník Osobnosti Božství, ale žák ho musí vidět jako projeveného zástupce Boha.

Verš

ācāryaṁ māṁ vijānīyān
nāvamanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta
sarva-deva-mayo guruḥ

Synonyma

ācāryam — duchovní mistr; mām — Já; vijānīyāt — má být znám; na avamanyeta — nikdo by neměl zneuctít; karhicit — kdykoliv; na — nikdy; martya-buddhyā — s představou, že je to obyčejný člověk; asūyeta — závidět; sarva-deva — všech polobohů; mayaḥ — zástupce; guruḥ — duchovní mistr.

Překlad

„Je třeba vědět, že ācārya jsem vlastně Já, a nikdy se mu nesmí projevovat jakákoliv neúcta. Nikdo by ho neměl považovat za obyčejného člověka a závidět mu, protože je zástupcem všech polobohů.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.17.27). Vyslovil ho Pán Kṛṣṇa, když se Jej Uddhava dotazoval na čtyři třídy a čtyři duchovní stavy ve společnosti. Pán hovořil zvláště o tom, jak by se měl chovat brahmacārī, o kterého se stará duchovní mistr. Duchovní mistr si neužívá věcí, které mu žáci dávají. Je jako rodič. Tak jako dítě nemůže dospět bez pozorné péče svých rodičů, nemůže se nikdo povznést na úroveň transcendentální služby bez péče duchovního mistra.

Duchovní mistr se také nazývá ācārya neboli transcendentální profesor duchovní vědy. Manu-saṁhitā (2.140) vysvětluje povinnosti ācāryi takto: pravý duchovní mistr se ujímá svých žáků, učí je védskému poznání se všemi jeho spletitostmi a dává jim druhé zrození. Obřad, který se provádí při zasvěcení žáka do studia duchovní vědy, se nazývá upanīti neboli slavnost, která žáka více sblíží s duchovním mistrem. Ten, kdo se nemůže sblížit s duchovním mistrem, nemůže mít posvátnou šňůru, což naznačuje, že je śūdrou. Posvátná šňůra na těle brāhmaṇy, kṣatriyi nebo vaiśyi je symbolem zasvěcení duchovním mistrem; pokud ji někdo nosí jenom proto, aby dal najevo svůj urozený původ, nemá žádnou hodnotu. Povinností duchovního mistra je zasvětit žáka obřadným předáním posvátné šňůry a teprve po vykonání této saṁskāry neboli očistného obřadu začne duchovní mistr žáka skutečně učit Védy. Ani tomu, kdo se narodil jako śūdra, není tato možnost duchovního zasvěcení upřena za předpokladu, že si získá uznání duchovního mistra, který je řádně autorizovaný udělit žákovi právo být brāhmaṇou, pokud ho k tomu shledá dokonale způsobilým. Ve Vāyu Purāṇě je ācārya definován jako ten, kdo zná význam veškeré védské literatury, dokáže ho vysvětlit, řídí se pravidly Véd a učí žáka jednat stejným způsobem.

Osobnost Božství se projevuje jako duchovní mistr jen díky svému nezměrnému soucitu. V jednání ācāryi proto nenajdeme žádné jiné činnosti než transcendentální láskyplnou službu Pánu. Je tedy Nejvyšší Sloužící Osobnost Božství. Proto je prospěšné se odevzdat takovému neochvějnému oddanému, jenž je nazýván āśraya-vigraha neboli projevení či podoba Pána, u něhož člověk musí přijmout útočiště.

Vydává-li se někdo za ācāryu, aniž má vůči Pánu služebnický postoj, je považován za provinilce, který se dopustil prohřešku, a tento urážlivý postoj mu znemožňuje být ācāryou. Pravý duchovní mistr se vždy věnuje ryzí oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Duchovní mistr, který splňuje tato kritéria, je přímým projevem Pána a skutečným zástupcem Śrī Nityānandy Prabhua. Takový duchovní mistr je známý jako ācāryadeva. Světští lidé, kteří jsou ovlivnění závistivou povahou a nespokojení, protože ve všem hledají smyslový požitek, skutečného ācāryu kritizují. Závidět pravému ācāryovi však znamená závidět samotnému Pánu, protože se ve skutečnosti neliší od Osobnosti Božství. Takový postoj bude mít na transcendentální realizaci ničivé účinky.

Jak již bylo řečeno, žák by měl duchovního mistra vždy ctít jako projevení Śrī Kṛṣṇy, ale zároveň by měl mít vždy na paměti, že duchovní mistr není nikdy oprávněn napodobovat transcendentální zábavy Pána. Falešní duchovní mistři se vydávají za totožné se Śrī Kṛṣṇou ve všech ohledech, aby zneužívali sentimenty svých žáků. Tito impersonalisté však své žáky pouze matou, protože jejich konečným cílem je splynout s Pánem. To je v rozporu s principy oddané služby.

Skutečnou védskou filosofií je acintya-bhedābheda-tattva, která učí, že vše je s Pánem, Osobností Božství, totožné, a zároveň se od Něho vše liší. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī potvrzuje, že toto je opravdové postavení pravého duchovního mistra, a říká, že bychom na duchovního mistra měli vždy myslet v rámci jeho důvěrného vztahu s Mukundou (Śrī Kṛṣṇou). Śrīla Jīva Gosvāmī ve svém díle Bhakti-sandarbha (213) jasně vysvětluje, že když se čistý oddaný dívá na duchovního mistra a na Pána Śivu jako na osoby rovné Osobnosti Božství, je to proto, že je vidí jako velice drahé Pánu, ne s Ním totožné ve všech ohledech. Stejná fakta potvrdili, kráčejíce ve stopách Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho a Śrīly Jīvy Gosvāmīho, i pozdější ācāryové, jako je Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura. Ten ve svých modlitbách k duchovnímu mistrovi potvrzuje, že všechna zjevená písma pokládají duchovního mistra za totožného s Osobností Božství, protože je velice drahým a důvěrným společníkem Pána. Gauḍīya-vaiṣṇavové proto Śrīlu Gurudevu (duchovního mistra) uctívají v tomto světle – jako služebníka Osobnosti Božství. Duchovní mistr je tedy ve všech dávných písmech o oddané službě i v novějších písních Śrīly Narottama dāse Ṭhākura, Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura a dalších ryzích vaiṣṇavů, vždy považován buď za jednu z důvěrných společnic Śrīmatī Rādhārāṇī, nebo za projevené zastoupení Śrīly Nityānandy Prabhua.

Verš

śikṣā-guruke ta’ jāni kṛṣṇera svarūpa
antaryāmī, bhakta-śreṣṭha, — ei dui rūpa

Synonyma

śikṣā-guruke — poučujícího duchovního mistra; ta' — skutečně; jāni — znám; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; sva-rūpa — přímý zástupce; antaryāmī — Nadduše v nitru; bhakta-śreṣṭha — nejlepší oddaný; ei — tyto; dui — dvě; rūpa — podoby.

Překlad

Je třeba vědět, že poučující duchovní mistr je Kṛṣṇa osobně. Pán Kṛṣṇa se totiž projevuje jako Nadduše a jako největší oddaný Pána.

Význam

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī říká, že poučující duchovní mistr je pravým zástupcem Śrī Kṛṣṇy. Ten, kdo nás učí zevnitř i zvenku jako poučující duchovní mistr, je samotný Śrī Kṛṣṇa. Zevnitř nás učí jako Nadduše, náš věčný společník, a zvenčí nás učí Bhagavad-gītu jako poučující duchovní mistr. Existují dva druhy poučujících duchovních mistrů. Jedním je osvobozená osoba, plně pohroužená do meditace v rámci oddané služby, a dalším je ten, kdo svými důležitými pokyny probouzí žákovo duchovní vědomí. Takto jsou v rámci vědy o oddanosti pokyny rozděleny s ohledem na objektivní a subjektivní postupy chápání. Ten, kdo je ācārya v pravém slova smyslu a je autorizován Kṛṣṇou, žáka obohatí úplným duchovním poznáním, a tak ho probudí k činnostem oddané služby.

Když se díky poznání od seberealizovaného duchovního mistra člověk zapojí do služby Pánu Viṣṇuovi, začíná jeho praktická oddaná služba. Způsoby takové oddané služby jsou známé jako abhidheya neboli činnosti, které je člověk povinen konat. Naším jediným útočištěm je Nejvyšší Pán, a ten, kdo učí, jak ke Kṛṣṇovi dospět, je prakticky činnou podobou Nejvyššího Pána. Mezi Pánem, který poskytuje útočiště, zasvěcujícím duchovním mistrem a poučujícím duchovním mistrem není rozdíl. Jestliže mezi nimi někdo z hlouposti rozlišuje, dopouští se při oddané službě přestupku.

Śrīla Sanātana Gosvāmī je takový ideální duchovní mistr, protože nám zprostředkovává útočiště u lotosových nohou Madana-mohana. I když ten, kdo zapomněl na svůj vztah s Nejvyšší Osobností Božství, není schopen cestovat po Vrindávanu, milostí Sanātany Gosvāmīho může tuto možnost získat, a obdržet tak veškerý duchovní prospěch. Śrī Govindajī jedná přesně jako śikṣā-guru (poučující duchovní mistr), jelikož vysvětluje Arjunovi Bhagavad-gītu, a je původním učitelem, protože nám poskytuje pokyny, jak Mu máme sloužit, a také nám k této službě dává příležitost. Zasvěcující duchovní mistr je osobním projevením vigrahy Śrīly Madana-mohana, kdežto poučující duchovní mistr je osobním zástupcem vigrahy Śrīly Govindadevy. Obě tato Božstva jsou uctívána ve Vrindávanu. Śrīla Gopīnātha je pak vyvrcholením přitažlivosti v duchovní realizaci.

Verš

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

Synonyma

na eva — vůbec ne; upayanti — schopni vyjádřit; apacitim — svůj vděk; kavayaḥ — učení oddaní; tava — Tvoji; īśa — ó Pane; brahma-āyuṣā — s životem stejně dlouhým, jako má Pán Brahmā; api — přestože; kṛtam — ušlechtilé dílo; ṛddha — zvětšená; mudaḥ — radost; smarantaḥ — vzpomínající; yaḥ — kdo; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; tanu-bhṛtām — těch, kdo jsou vtěleni; aśubham — neštěstí; vidhunvan — odstraňuje; ācārya — duchovního mistra; caittya — Nadduše; vapuṣā — podobami; sva — vlastní; gatim — cestu; vyanakti — ukazuje.

Překlad

„Ó můj Pane! Zjevuješ se ve dvou podobách – vně jako ācārya a uvnitř jako Nadduše – abys vtělenou živou bytost vysvobodil tím, že jí ukazuješ, jak k Tobě může dospět. Transcendentální básníci a znalci duchovní vědy by Ti za to nemohli plně vyjádřit svůj vděk, ani kdyby jejich životy byly tak dlouhé jako Brahmův.“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.6), který vyslovil Śrī Uddhava poté, co od Śrī Kṛṣṇy vyslechl všechny nezbytné pokyny o yoze.

Verš

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Synonyma

teṣām — těm; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — oddanou službou; prīti-pūrvakam — v láskyplné extázi; dadāmi — dávám; buddhi- yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přicházejí; te — oni

Překlad

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“

Význam

Tento verš z Bhagavad-gīty (10.10) jasně říká, jak Govindadeva poučuje své pravé oddané. Pán prohlašuje, že ty, kdo se bez ustání věnují transcendentální láskyplné službě Jemu, osvítí teistickým poznáním, a tak je obdaří připoutaností k sobě. Toto probuzení božského vědomí oddaného okouzluje, a on pak vychutnává svou věčnou transcendentální náladu. Je však uděleno pouze těm, kdo jsou díky oddané službě přesvědčeni o transcendentální povaze Osobnosti Božství. Oni vědí, že Nejvyšší Pravda, zcela duchovní a všemocná osoba, nemá sobě rovného, má zcela transcendentální smysly a je zdrojem všech projevů. Tito čistí oddaní, kteří jsou vždy pohrouženi v poznání o Kṛṣṇovi a ve vědomí Kṛṣṇy, si vyměňují myšlenky a realizace stejně, tak jako si významní vědci vyměňují svoje názory a výsledky svého bádání ve vědeckých akademiích. Tyto výměny myšlenek ve vztahu ke Kṛṣṇovi Pána těší, a proto Pán tyto oddané obdaří úplným osvícením.

Verš

yathā brahmaṇe bhagavān
svayam upadiśyānubhāvitavān

Synonyma

yathā — stejně jako; brahmaṇe — Pánu Brahmovi; bhagavān — Nejvyšší Pán; svayam — sám; upadiśya — když poučil; anubhāvitavān — umožnil vnímat.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, (svayaṁ bhagavān) učil Brahmu a dovedl jej k seberealizaci.

Význam

Anglické přísloví „Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami“ lze vztáhnout i na transcendentální úroveň. Ve zjevených písmech je popsáno mnoho případů, kdy Osobnost Božství jedná jako duchovní mistr zevnitř. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, byl tím duchovním mistrem, který poučil Brahmu, původní živou bytost v tomto vesmíru. Poté, co byl Brahmā stvořen, nedokázal použít svoji tvořivou energii pro uspořádání vesmíru. Nejprve bylo slyšet pouze zvuk, slovo tapa, které vybízí k askezi pro dosažení duchovní realizace. Člověk by se měl v zájmu duchovní realizace stranit smyslového požitku a dobrovolně přijímat všechny druhy nesnází. Tomu se říká tapasya. Požitkář nemůže nikdy realizovat Boha, božskost ani vědu podávající teistické poznání. Když se tedy Brahmā poté, co ho Śrī Kṛṣṇa zasvětil zvukovou vibrací tapa, začal věnovat askezi, uspokojil tak Viṣṇua, a díky tomu byl schopen na základě vlastní transcendentální realizace zhlédnout transcendentální svět, Śrī Vaikuṇṭhu. Moderní věda dovede komunikovat pomocí hmotných vynálezů, jako je rádio, televize a počítače, ale věda, kterou svou askezí rozvinul Śrī Brahmā, původní otec lidstva, byla ještě subtilnější. Jednou se materialističtí vědci budou moci také dozvědět, jak můžeme komunikovat se světem Vaikuṇṭhy. Pán Brahmā se dotazoval na energii Nejvyššího Pána, který odpověděl následujícími šesti výroky. Tyto pokyny, zde opsané ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.31–36), předal Pán, Osobnost Božství, v roli svrchovaného duchovního mistra.

Verš

jñānaṁ parama-guhyaṁ me
yad vijñāna-samanvitam
sa-rahasyaṁ tad-aṅgaṁ ca
gṛhāṇa gaditaṁ mayā

Synonyma

jñānam — poznání; parama — krajně; guhyam — důvěrné; me — o Mně; yat — které; vijñāna — realizací; samanvitam — plně obdařen; sa-rahasyam — spolu s tajemstvím; tat — k tomu; aṅgam — dodatky; ca — a; gṛhāṇa — snaž se přijmout; gaditam — vysvětlené; mayā — Mnou.

Překlad

„Vyslechni prosím pozorně, co ti povím, protože transcendentální poznání o Mně je nejenom vědecké, ale také plné tajemství.“

Význam

Transcendentální poznání o Śrī Kṛṣṇovi je hlubší než neosobní poznání o Brahmanu, protože zahrnuje poznání nejen o Jeho podobě a osobnosti, ale také o všem, co se k Němu vztahuje. Neexistuje nic, co by nemělo vztah ke Śrī Kṛṣṇovi. V tomto smyslu neexistuje nic než Śrī Kṛṣṇa, a přesto nic kromě Jeho původní osoby není Śrī Kṛṣṇa. Toto poznání představuje celou transcendentální vědu a Viṣṇu chtěl Brahmājīho s touto vědou plně seznámit. Tajemství tohoto poznání vrcholí v osobní připoutanosti k Pánu, která s sebou přináší odpoutanost od všeho, co není Kṛṣṇa. Existuje devět možných transcendentálních způsobů, jak tohoto stádia dosáhnout: naslouchání, opěvování, vzpomínání, sloužení lotosovým nohám Pána, uctívání, modlení se, osobní služba, přátelení se s Pánem a obětování všeho Jemu. To jsou různé části té samé oddané služby, která je plná transcendentálního tajemství. Pán řekl Brahmovi, že mu toto tajemství vyjevuje ze své milosti, protože s ním je spokojen.

Verš

yāvān ahaṁ yathā-bhāvo
yad-rūpa-guṇa-karmakaḥ
tathaiva tattva-vijñānam
astu te mad-anugrahāt

Synonyma

yāvān — takový, jaký jsem ve své věčné podobě; aham — Já; yathā — jakýmkoliv způsobem; bhāvaḥ — transcendentální existence; yat — jakékoliv; rūpa — různé podoby a barvy; guṇa — vlastnosti; karmakaḥ — činnosti; tathā eva — přesně tak; tattva-vijñānam — skutečná realizace; astu — nechť je; te — tvoje; mat — Mojí; anugrahāt — bezpříčinnou milostí.

Překlad

„Díky Mojí bezpříčinné milosti buď osvícen pravdou o Mé osobnosti a Mých projeveních, vlastnostech a zábavách.“

Význam

Transcendentální osobní podoby Pána jsou tajemné, tak jako znaky těchto podob, které se naprosto liší od všeho, co je stvořeno z hmotných prvků. Nesčetné podoby Pána, jako Śyāmasundara, Nārāyaṇa, Rāma, Gaurasundara; barvy těchto podob (bílá, červená, žlutá, śyāma neboli barva temného mraku a další); Jeho vlastnosti: pro čisté oddané pozorná Osobnost Božství a pro suché spekulanty neosobní Brahman; Jeho neobvyklé činnosti, jako je zvednutí hory Góvardhanu, uzavření manželství s více než šestnácti tisíci královnami z Dváraky a tanec rāsa s dívkami z Vradži, kdy se expandoval do tolika podob, kolik bylo dívek – všechny tyto a nespočetné množství dalších neobvyklých činností a vlastností jsou tajemné. Jeden jejich aspekt je podán ve vědeckém poznání Bhagavad-gīty, kterou čtou a oceňují všechny skupiny učenců po celém světě a která má tolik výkladů, kolik jen je empirických filosofů. Brahmovi byla pravda o těchto tajemstvích zjevena sestupným procesem, bez pomoci procesu vzestupného. Pánova milost sestupuje k oddaným, jako je Brahmā, a od Brahmy k Nāradovi, od Nārady k Vyāsovi, od Vyāsadevy k Śukadevovi a tak dále prostřednictvím pravého řetězce učednické posloupnosti. Tajemství o Pánu nelze odhalit naší světskou snahou, protože jsou zjevena pouze pravým oddaným, a to Pánovou milostí. Tato tajemství jsou postupně zjevována různým druhům oddaných a úměrně postupnému rozvoji jejich služebnického postoje. Jinými slovy, impersonalisté nemohou proniknout do tajemné oblasti transcendence, kde je Nejvyšší Pravda transcendentální osobou nijak nedotčenou hmotnými prvky, protože závisejí na síle svého ubohého poznání a chorobných spekulativních návyků a chybí jim pokora a služba formou naslouchání, opěvování a ostatních činností zmíněných dříve. Je-li nám odhaleno tajemství o Pánu, pozbude důležitosti neosobní aspekt, který realizují běžní spiritualisté, jež se snaží vstoupit do duchovní oblasti ze světské úrovně.

Verš

aham evāsam evāgre
nānyad yat sad-asat param
paścād ahaṁ yad etac ca
yo ’vaśiṣyeta so ’smy aham

Synonyma

aham — Já, Osobnost Božství; eva — jistě; āsam — existoval; eva — pouze; agre — před stvořením; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; yat — což; sat — následek; asat — příčina; param — nejvyšší; paścāt — na konci; aham — Já; yat — které; etat — toto stvoření; ca — také; yaḥ — kdo; avaśiṣyeta — zůstane; saḥ — to; asmi — jsem; aham — Já, Osobnost Božství.

Překlad

„Před stvořením vesmíru existuji jen Já. Nic hmotného, ať hrubého, jemného, či primárního, neexistuje. Po stvoření jsem to pouze Já, kdo existuje ve všem, a po zničení jsem to opět jen Já, kdo navěky zůstává.“

Význam

Aham znamená „já“. Když tedy někdo říká aham, „já“, musí mít osobnost. Māyāvādští filosofové prohlašují, že slovo aham se vztahuje na neosobní Brahman. Tito māyāvādī jsou velice pyšní na svoje znalosti gramatiky, avšak každý, kdo se v gramatice skutečně vyzná, ví, že aham znamená „já“ a že „já“ se vztahuje k osobnosti. Proto když Osobnost Božství promlouvá k Brahmovi, používá slovo aham při popisu své duchovní podoby. Toto slovo má tedy zcela specifický význam; nejedná se o neurčitý pojem, který můžeme vykládat, jak se nám zlíbí. Když Kṛṣṇa říká aham, nevztahuje se to na nic jiného než na Nejvyšší Osobnost Božství.

Hmotné prvky neexistují před stvořením ani po jeho zničení; v té době existuje pouze Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a Jeho společníci. To potvrzuje védská literatura: vāsudevo vā idam agra āsīn na brahmā na ca śaṅkaraḥ. Tato mantra říká, že před stvořením neexistoval ani Brahmā, ani Śiva, ale pouze Viṣṇu. Viṣṇu je přítomen ve svém sídle, které se nazývá Vaikuṇṭha. V duchovním nebi je nesčetné množství Vaikuṇṭh a na každé z nich sídlí Viṣṇu se svými společníky a svým osobním majetkem. Také v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že i když je stvoření pravidelně ničeno, existuje ovšem ještě jiné sídlo, které nikdy zkáze nepodléhá. Slovo „stvoření“ se vztahuje k hmotnému stvoření, protože v duchovním světě ke stvoření a ničení nedochází. Vše tam existuje věčně.

Pán zde sděluje, že před stvořením hmotného světa existoval v úplnosti se všemi svými transcendentálními atributy: s veškerou silou, bohatstvím, krásou, poznáním, slávou a odříkáním. Pokud myslíme na krále, jsou v tom automaticky zahrnuti jeho tajemníci, ministři, generálové, paláce a tak dále. Když má takový majestát král, majestát Nejvyšší Osobnosti Božství si můžeme jen představovat. Když tedy Pán řekne aham, znamená to, že existuje v plné síle včetně všech atributů.

Slovo yat se týká Brahmanu, Pánovy neosobní záře. Brahma-saṁhitā (5.40) uvádí: tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtam – tato záře Brahmanu se šíří neomezeně. Absolutní Pravdou je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a záře Jeho energie, Brahman, se šíří neomezeně, stejně jako se z lokalizované planety Slunce neomezeně šíří sluneční paprsky. Z této energie Brahmanu se projevuje stvoření, podobně jako se mrak projeví ze sluneční záře. Z mraku pochází déšť, z deště vegetace a z ní ovoce a květiny, které jsou základem výživy pro mnoho dalších druhů života. Stejným způsobem je tělesná záře Nejvyššího Pána příčinou vzniku nekonečného množství vesmírů. Záře zvaná Brahman je neosobní, ale jejím původem je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Žije ve svém sídle, na Vaikuṇṭě, a z Něho tato brahmajyoti vychází. Pán není v žádném případě neosobní. Protože impersonalisté nejsou schopni poznat zdroj energie Brahmanu, mylně se domnívají, že Brahman je konečným a absolutním cílem. V Upaniṣadách je však vysvětleno, že musíme proniknout neosobní září, abychom mohli spatřit tvář Nejvyššího Pána. Kdo chce dosáhnout zdroje slunečních paprsků, musí cestovat skrze ně, dokud nedospěje na Slunce a pak se setká s božstvem, které Slunci vládne. Absolutní Pravda je Nejvyšší Osoba, Bhagavān, což vysvětluje Śrīmad-Bhāgavatam.

Slovo sat znamená „následek“, slovo asat „příčina“ a param označuje konečnou přičinu, která je transcendentální vůči příčině i následku. Příčina stvoření se nazývá mahat-tattva neboli souhrn hmotné energie a její následek je samotné stvoření. Na počátku však ani příčina, ani následek neexistovaly; vzešly z Nejvyšší Osobnosti Božství, stejně jako čas. To je řečeno ve Vedānta-sūtře (janmādy asya yataḥ). Původem vesmírného projevu, mahat-tattvy, je Osobnost Božství, což je potvrzeno v celém Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán říká: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ – „Jsem zdrojem všech projevů.“ Hmotný vesmír je svou povahou dočasný, a proto je někdy projevený, a někdy ne. Jeho energie však vychází z Nejvyššího Absolutního Pána. Před stvořením tedy ani příčina, ani následek neexistovaly. Existoval však Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, s veškerým svým majestátem a energií.

Slova paścād aham vyjadřují, že Pán dále existuje po zničení vesmírného projevu, kdy je nadále osobně přítomný na Vaikuṇṭhách. Také v průběhu stvoření Pán žije na Vaikuṇṭhách takový, jaký je, přičemž je zároveň přítomný v hmotných vesmírech jako Nadduše. To potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.37): goloka eva nivasati – přestože je dokonale a věčně přítomný na Goloce Vṛndāvanu ve Vaikuṇṭě, je všudypřítomný, akhilātma-bhūtaḥ. Tato podoba Pána, která prostupuje vším, se nazývá Nadduše. V Bhagavad-gītě je řečeno: ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ – vesmírné stvoření je projevem energie Nejvyššího Pána. Hmotné prvky (země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego) jsou projevem Pánovy nižší energie a živé bytosti jsou Jeho vyšší energie. A protože se Pánovy energie neliší od Něho samotného, je vše, co existuje, ve skutečnosti Kṛṣṇa, avšak ve své neosobní podobě. Sluneční záře, sluneční světlo a teplo se od Slunce neliší, i když jsou to zároveň jeho oddělené energie. Podobně jsou jak vesmírný projev, tak živé bytosti energie Pána, a jako takové jsou s Ním zároveň totožné a zároveň se od Něho liší. Pán tedy říká „jsem vším“, protože vše je Jeho energie, a tudíž se od Něho neliší.

Slova yo 'vaśiṣyeta so 'smy aham vyjadřují, že po zániku stvoření zbyde pouze Pán. Duchovní projev nikdy nezaniká. Patří k vnitřní energii Nejvyššího Pána a existuje věčně. Poté, co je vnější projev zničen, duchovní činnosti na Goloce a ostatních Vaikuṇṭhalokách pokračují, neomezené hmotným časem, který v duchovním světě neexistuje. Proto se v Bhagavad-gītě (15.6) uvádí: yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama – „To sídlo, ze kterého se nikdo nevrací do tohoto hmotného světa, je svrchovaným sídlem Pána.“

Verš

ṛte ’rthaṁ yat pratīyeta
na pratīyeta cātmani
tad vidyād ātmano māyāṁ
yathābhāso yathā tamaḥ

Synonyma

ṛte — bez; artham — hodnoty; yat — to, co; pratīyeta — zdá se být; na — ne; pratīyeta — zdá se být; ca — jistě; ātmani — ve vztahu ke Mně; tat — to; vidyāt — musíš vědět; ātmanaḥ — Moje; māyām — energie klamu; yathā — stejně jako; ābhāsaḥ — odraz; yathā — stejně jako; tamaḥ — temnota.

Překlad

„Cokoliv se jeví jako pravda nezávisle na Mně, je zajisté Moje energie klamu, protože beze Mně nic existovat nemůže. Je to jako odraz skutečného světla ve stínu. Ve světle totiž nejsou ani stíny, ani odrazy.“

Význam

V předchozím verši byla popsána Absolutní Pravda a její povaha. Abychom ji mohli skutečně pochopit, musíme pochopit také pravdu relativní. Zde je tedy tato relativní pravda popsána. Nazývá se māyā neboli hmotná příroda. Māyā neexistuje nezávisle, ale méně inteligentní lidé jsou uchváceni úžasnými činnostmi māyi, aniž by tušili, že za vším stojí řízení Nejvyššího Pána. V Bhagavad-gītě (9.10) je řečeno: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram – hmotná příroda jedná a vytváří pohyblivé i nehybné živé bytosti pouze díky tomu, že na ni dohlíží Kṛṣṇa.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je opravdová povaha māyi, iluzivní existence hmotného projevu, jasně popsána. Absolutní Pravda je podstata a relativní pravda existenčně závisí na svém vztahu s ní. Protože māyā znamená energie, je vysvětleno, že relativní pravda je energií Absolutní Pravdy. Jelikož je těžké pochopit rozdíl mezi absolutní a relativní pravdou, lze pro vyjasnění použít následující příklad. Absolutní Pravdu můžeme přirovnat ke slunci, které je vnímáno prostřednictvím dvou relativních pravd: odrazu a temnoty. Temnota je nepřítomnost světla a odraz je promítnutí světla do temnoty. Ani temnota, ani odraz neexistují nezávisle. Temnota vzniká, když je zadrženo sluneční světlo. Postavíme-li se například čelem ke slunci, naše záda budou v temnotě. Protože tedy temnota existuje pouze v nepřítomnosti slunce, je vůči slunci relativní. Duchovní svět je přirovnán ke skutečné sluneční záři a tento hmotný svět k temným oblastem, kde slunce není vidět.

Pokud tedy hmotný projev vypadá jako úžasný, je to díky zvrácenému odrazu nejvyšší sluneční záře, Absolutní Pravdy, jak potvrzuje Vedānta-sūtra. Vše, co zde můžeme vidět, má svoji podstatu v Absolutním. Tak jako je temnota daleko od slunce, je také hmotný svět daleko od duchovního. Védská literatura nás vede k tomu, abychom se nenechali uchvátit temnými oblastmi (tamaḥ), ale raději se snažili dosáhnout zářících oblastí Absolutního (yogī-dhāma).

Duchovní svět je jasně osvětlený, zatímco hmotný svět zahaluje temnota. A protože je hmotný svět svojí povahou temný, je třeba tuto temnotu rozptylovat slunečním či měsíčním svitem, nebo různými druhy umělých světel, zvláště v noci. Proto Nejvyšší Pán zařídil existenci slunečního a měsíčního světla. Jeho sídlo však není třeba osvětlovat sluncem, měsícem či elektřinou, jak popisuje Bhagavad-gītā (15.6), protože tam vše vydává vlastní záři.

To, co je relativní, dočasné a vzdálené od Absolutní Pravdy, se nazývá māyā neboli nevědomost. Bhagavad-gītā vysvětluje, že tato nevědomost se projevuje dvěma způsoby. Nižší iluze je neživá hmota a vyšší iluze je živá bytost. Živé bytosti ovšem můžeme nazvat iluzorními pouze tehdy, jsou-li zapleteny v iluzorních strukturách a činnostech hmotného světa. Ve skutečnosti živé bytosti iluzorní nejsou, protože jsou částmi Pánovy vyšší energie, a pokud nechtějí, nemusí být pokryty māyou. Činnosti živých bytostí v duchovním království tedy nejsou iluzorní; jsou to skutečné, věčné činnosti osvobozených duší.

Verš

yathā mahānti bhūtāni
bhūteṣūccāvaceṣv anu
praviṣṭāny apraviṣṭāni
tathā teṣu na teṣv aham

Synonyma

yathā — jako; mahānti — vesmírné; bhūtāni — prvky; bhūteṣu — v živých bytostech; ucca-avaceṣu — gigantické i nepatrné; anu — po; praviṣṭāni — přebývající uvnitř; apraviṣṭāni — přebývající vně; tathā — tak; teṣu — v nich; na — ne; teṣu — v nich; aham — Já.

Překlad

„Tak jako hmotné prvky vstoupí do těl všech živých bytostí, a přesto zůstanou vně, i Já existuji ve všech hmotných stvořeních, ale zároveň v nich nejsem.“

Význam

Hrubohmotné prvky (země, voda, oheň, vzduch a éter) se spojují s jemnohmotnými (myslí, inteligencí a falešným egem), aby v tomto světě vytvořily těla, ale přesto se nacházejí i mimo ně. Všechny hmotné výtvory nejsou ničím jiným než sloučeninou či kombinací těchto hmotných prvků v různých poměrech. Tyto prvky tedy existují vně i uvnitř těla. Éter například existuje v prostoru, ale rovněž prostupuje tělem. Podobně i Nejvyšší Pán, který je příčinou hmotné energie, žije jak v hmotném světě, tak i mimo něj. Bez Jeho přítomnosti v hmotném světě by se nemohlo rozvíjet vesmírné tělo, tak jako by se nemohlo rozvíjet fyzické tělo bez přítomnosti duše. Celý hmotný projev se rozvíjí a existuje jen díky tomu, že do něho vstupuje Nejvyšší Osobnost Božství jako Paramātmā neboli Nadduše. Osobnost Božství tak ve své všudypřítomné podobě Paramātmy vstupuje do každé bytosti, od největší až po tu nejnepatrnější. Pánovu existenci může realizovat ten, kdo je ochoten se podřídit, a tudíž se stát odevzdanou duší. S rozvojem podřízenosti roste úměrně i duchovní realizace, díky které se lze osobně setkat s Nejvyšším Pánem, tak jako se dva lidé setkají tváří v tvář.

Díky rozvoji transcendentální připoutanosti k Nejvyššímu Pánu vnímá odevzdaná duše přítomnost svého milovaného Pána všude a všechny její smysly jsou zaměstnány službou Jemu. Její oči jsou zaměstnány díváním se na překrásný pár Śrī Rādhu a Kṛṣṇu, jak sedí na ozdobeném trůnu pod stromem přání v transcendentální zemi Vrindávanu. Její nos je zaměstnán čicháním duchovní vůně lotosových nohou Pána, její uši jsou zaměstnány nasloucháním poselství z Vaikuṇṭhy a její ruce objímají lotosové nohy Pána a Jeho společníků. Takto se Pán projevuje svému čistému oddanému zevnitř i zvenčí. To je jedno z tajemství vztahů založených na oddanosti, ve kterých jsou oddaný a Pán spjati pouty spontánní lásky. Dosáhnout této lásky by mělo být cílem života každé živé bytosti.

Verš

etāvad eva jijñāsyaṁ
tattva-jijñāsunātmanaḥ
anvaya-vyatirekābhyāṁ
yat syāt sarvatra sarvadā

Synonyma

etāvat — až k této; eva — jistotě; jijñāsyam — které se mají týkat otázky; tattva — Absolutní Pravdy; jijñāsunā — studentem; ātmanaḥ — Nejvyššího Já; anvaya — přímo; vyatirekābhyām — a nepřímo; yat — cokoliv; syāt — to může být; sarvatra — všude; sarvadā — vždy.

Překlad

„Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“

Význam

Ti, kteří se vážně zajímají o poznání transcendentálního světa, jenž leží daleko za hmotným stvořením, musí přijít za pravým duchovním mistrem, aby se od něho tuto vědu učili jak přímo, tak i nepřímo. Člověk se musí seznámit nejen s prostředky, kterými lze vytouženého cíle dosáhnout, ale také s tím, co může být takovému pokroku na překážku. Student se musí učit tuto vědu se všemi jejími aspekty od duchovního mistra, protože ten ví, jak usměrňovat návyky začínajícího žáka.

Blahobyt má různé stupně. Štěstí, které zažívá obyčejný člověk věnující se usilovné materialistické práci, je na nejnižší úrovni, protože se vztahuje k tělu. Nejvyšším stupněm tohoto tělesného štěstí je dosáhnout zbožnými činnostmi nebeské úrovně, království tvořivých bohů vládnoucích silami, které jim byly propůjčeny. Představa pohodlného života v nebi je však zanedbatelná ve srovnání se štěstím zažívaným v neosobním Brahmanu, a tato brahmānanda, duchovní blaženost získaná z neosobního Brahmanu, je jako trocha vody v otisku kopýtka telete ve srovnání s oceánem lásky k Bohu. Když tedy někdo rozvine čistou lásku k Bohu, styk s Osobností Božství mu poskytne oceán transcendentálního štěstí. Stát se způsobilým pro dosažení této životní úrovně je nejvyšší dokonalost.

Je třeba se snažit zakoupit lístek na cestu zpátky domů, zpátky k Bohu. Cenou, kterou je třeba za něj zaplatit, je intenzivní přání ho mít. Takové přání se však neprobudí snadno, a to ani po mnoha tisících životů neustálého provádění zbožných činností. Všechny světské vztahy budou zcela jistě časem přerušeny, ale jakmile navážeme vztah s Osobností Božství v určité rase, nebude přerušen nikdy, ani po zničení hmotného světa.

Měli bychom tedy skrze průzračné médium duchovního mistra pochopit, že Nejvyšší Pán je včetně své transcendentální duchovní povahy přítomný všude a že vztahy živých bytostí s Pánem také přímo či nepřímo existují všude, dokonce i v tomto hmotném světě. V duchovním světě existuje pět druhů vztahů s Nejvyšším Pánem: śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. V hmotném světě se nacházejí zvrácené odrazy těchto ras. Pozemky, domov, nábytek a ostatní neživé hmotné předměty jsou zapojeny ve vztahu śānta neboli neutrálního a pasivního postoje, kdežto služebníci jednají ve vztahu dāsya. Vztah mezi přáteli se nazývá sakhya, náklonnost rodičů k dětem je vātsalya a madhurya jsou milostné styky. Těchto pět vztahů v hmotném světě jsou zvrácené odrazy původních čistých citů vůči Nejvyšší Osobnosti Božství, které bychom měli pod vedením pravého duchovního mistra pochopit a přivést k dokonalosti. V hmotném světě přinášejí zvrácené rasy zklamání. Pokud je však znovu navážeme s Pánem Kṛṣṇou, výsledkem bude věčný, blažený život.

Z tohoto a tří předchozích veršů Caitanya-caritāmṛty, které byly vybrány ze Śrīmad-Bhāgavatamu, můžeme pochopit misionářské činnosti Pána Caitanyi. Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje osmnáct tisíc veršů, které jsou shrnuty v těchto čtyřech, počínaje aham evāsam evāgre (53) a konče yat syāt sarvatra sarvadā (56). Ve verši 53, což je první z nich, je vysvětlena transcendentální povaha Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Druhý verš (54) dále vysvětluje, že Pán je povznesený nad činnosti hmotné energie, māyi. I když jsou živé bytosti nedílnými částmi Pána Kṛṣṇy, mají sklon podléhat vnější energii, a proto jsou v hmotném světě uzavřeny do těl z hmotné energie, přestože jsou duchovní. V tomto verši je také vysvětlen věčný vztah živých bytostí k Nejvyššímu Pánu. Další verš (55) říká, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je díky svým nepochopitelným energiím s živými bytostmi a hmotnou energií zároveň totožný, a zároveň se od nich liší. Toto poznání se nazývá acintya-bhedābheda-tattva. Když se živá bytost Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi odevzdá, může k Němu rozvinout přirozenou transcendentální lásku. Tento proces odevzdání se by měl být pro lidskou bytost předmětem prvořadého zájmu. V dalším verši (56) je řečeno, že podmíněná duše musí nakonec přijít za pravým duchovním mistrem a snažit se dokonale pochopit hmotné i duchovní světy a svoje vlastní věčné postavení. Slova anvaya-vyatirekābhyām, „přímo a nepřímo“, naznačují, že student se musí učit proces oddané služby v jeho dvou aspektech: přímo vykonávat oddanou službu a nepřímo se vyhýbat tomu, co by mu bránilo v pokroku.

Verš

cintāmaṇir jayati somagirir gurur me
śikṣā-guruś ca bhagavān śikhi-piñcha-mauliḥ
yat-pāda-kalpataru-pallava-śekhareṣu
līlā-svayaṁvara-rasaṁ labhate jayaśrīḥ

Synonyma

cintāmaṇiḥ jayati — sláva Cintāmaṇi; soma-giriḥ — Somagiri (zasvěcující guru); guruḥ — duchovní mistr; me — můj; śikṣā-guruḥ — poučující duchovní mistr; ca — a; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; śikhi-piñcha — s pavími pery; mauliḥ — jehož hlava; yat — jehož; pāda — lotosových nohou; kalpataru — jako stromy přání; pallava — jako čerstvé lístky; śekhareṣu — u nehtů na nohou; līlā-svayam-vara — milostných zábav; rasam — nálada; labhate — získává; jaya-śrīḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Sláva Cintāmaṇi a mému zasvěcujícímu duchovnímu mistrovi Somagirimu. Sláva mému poučujícímu duchovnímu mistrovi, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž ve své koruně nosí paví pera. Ve stínu Jeho lotosových nohou, které jsou jako stromy přání, si Jayaśrī (Rādhārāṇī) užívá transcendentálních nálad věčné společnice.“

Význam

Toto je verš z Kṛṣṇa-karṇāmṛty, kterou sepsal velký vaiṣṇavský sannyāsī Bilvamaṅgala Ṭhākura, známý také jako Līlāśuka. Žil po sedm set let ve Vrindávanu blízko Brahma-kundu, dodnes existujícího jezírka, a silně toužil po tom, aby mohl vstoupit do věčných zábav Pána. Celý příběh Bilvamaṅgaly Ṭhākura je popsán v knize Śrī-vallabha-digvijaya. Narodil se v osmém století éry Śaka v provincii Dravida a byl hlavním žákem Viṣṇu Svāmīho. Na seznamu chrámů a klášterů uchovávaném v Śaṅkarācāryově klášteře ve Dvárace je o Bilvamaṅgalovi zmínka jako o zakladateli tamního chrámu Dvārakādhīśi. Službu svým Božstvům svěřil Harimu Brahmacārīmu, žákovi Vallabhy Bhaṭṭy.

Bilvamaṅgala Ṭhākura do transcendentálních zábav Pána Kṛṣṇy doopravdy vstoupil a své transcendentální zážitky zaznamenal v knize nazvané Kṛṣṇa-karṇāmṛta. Na jejím začátku skládá poklony svým různým duchovním mistrům a je třeba si všimnout, že uctívá všechny stejně. Prvním jmenovaným duchovním mistrem je Cintāmaṇi, která byla jedním z jeho poučujících duchovních mistrů, protože mu jako první ukázala duchovní cestu. Tato prostitutka, se kterou měl Bilvamaṅgala v mládí důvěrný vztah, mu dala inspiraci vydat se na cestu oddané služby, a jelikož ho přesvědčila, aby se vzdal hmotné existence a snažil se o dokonalost tím, že bude milovat Kṛṣṇu, vzdává nejdříve úctu jí. Dále vzdává úctu svému zasvěcujícímu duchovnímu mistrovi Somagirimu a potom Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který byl také jeho poučujícím duchovním mistrem. Výslovně se zde zmiňuje o Bhagavānovi, jenž má ve své koruně paví pera, protože Pán Vrindávanu, pasáček krav Kṛṣṇa, si chodil s Bilvamaṅgalou povídat a nosil mu mléko. Bilvamaṅgala ve svém chvalozpěvu na Śrī Kṛṣṇu, Osobnost Božství, uvádí, že Jayaśrī, bohyně štěstí Śrīmatī Rādhārāṇī, přijímá útočiště ve stínu Jeho lotosových nohou, aby si užívala transcendentální rasy snoubenecké lásky. Celé dílo Kṛṣṇa-karṇāmṛta je zasvěceno transcendentálním zábavám Śrī Kṛṣṇy a Śrīmatī Rādhārāṇī. Tuto knihu mohou číst a pochopit pouze ti nejpokročilejší oddaní Śrī Kṛṣṇy.

Verš

jīve sākṣāt nāhi tāte guru caittya-rūpe
śikṣā-guru haya kṛṣṇa-mahānta-svarūpe

Synonyma

jīve — živou bytostí; sākṣāt — přímá zkušenost; nāhi — není; tāte — proto; guru — duchovní mistr; caittya-rūpe — v podobě Nadduše; śikṣā-guru — duchovní mistr, který dává pokyny; haya — zjevuje se; kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mahānta — nejpřednějšího z oddaných; sva-rūpe — v podobě.

Překlad

Jelikož nedokážeme zrakem vnímat přítomnost Nadduše, zjevuje se před námi jako osvobozený oddaný. Takový duchovní mistr není nikdo jiný než samotný Kṛṣṇa.

Význam

Podmíněná duše se nemůže s Kṛṣṇou, Nejvyšší Osobností Božství, přímo setkat. Stane-li se však upřímným oddaným a vážně se začne věnovat oddané službě, Pán Kṛṣṇa pošle poučujícího duchovního mistra, aby jí projevil přízeň a probudil její spící sklon sloužit Nejvyššímu. Zatímco se učitel zjeví vnějším smyslům této šťastné podmíněné duše, caittya-guru, Kṛṣṇa, sídlící jako duchovní mistr v srdci živé bytosti, vede tohoto oddaného zevnitř.

Verš

tato duḥsaṅgam utsṛjya
satsu sajjeta buddhi-mān
santa evāsya chindanti
mano-vyāsaṅgam uktibhiḥ

Synonyma

tataḥ — proto; duḥsaṅgam — špatné společnosti; utsṛjya — zříkající se; satsu — s oddanými; sajjeta — měl by se sdružovat; buddhi-mān — inteligentní člověk; santaḥ — oddaní; eva — jistě; asya — jeho; chindanti — odseknou; manaḥ-vyāsaṅgam — nepříznivá pouta; uktibhiḥ — svými pokyny.

Překlad

„Člověk by se tedy měl vyhýbat špatné společnosti a sdružovat se pouze s oddanými. Tito světci totiž mohou svými realizovanými pokyny rozseknout uzel, který nás poutá k činnostem nepříznivým pro oddanou službu.“

Význam

Tento verš, který se objevuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.26.26), přednesl Pán Kṛṣṇa Uddhavovi v textu známém jako Uddhava-gīta. Rozhovor se týkal příběhu Purūravy a nebeské kurtizány Urvaśī. Když Urvaśī Purūravu opustila, byl odloučením těžce zasažen a musel se učit, jak svůj smutek překonat.

Zde je naznačeno, že pokud se chceme naučit transcendentální vědě, je nezbytně nutné vyhýbat se společnosti nežádoucích osob a vždy vyhledávat společnost světců a mudrců, kteří nám mohou předat transcendentální poznání. Mocná slova těchto realizovaných duší pronikají do srdce a odstraňují pochyby nashromážděné za celá léta strávená v nežádoucí společnosti. Existují dva druhy osob, jejichž společnost je pro začínajícího oddaného nežádoucí: (1) naprostí materialisté, kteří se neustále věnují uspokojování smyslů, a (2) nevěřící, kteří neslouží Nejvyšší Osobnosti Božství, ale svým smyslům a mentálním rozmarům podle svých spekulativních návyků. Inteligentní lidé toužící po transcendentální realizaci by se měli obezřetně vyhýbat jejich společnosti.

Verš

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Synonyma

satām — oddaných; prasaṅgāt — díky důvěrné společnosti; mama — o Mně; vīrya-saṁvidaḥ — rozhovory plné duchovní síly; bhavanti — stanou se; hṛt — srdci; karṇa — a uším; rasa-āyanāḥ — zdroj sladkosti; kathāḥ — hovory; tat — jejich; joṣaṇāt — správným kultivováním; āśu — rychle; apavarga — osvobození; vartmani — na cestě; śraddhā — víra; ratiḥ — náklonnost; bhaktiḥ — láska; anukramiṣyati — přijde jedno po druhém.

Překlad

„Duchovně mocné poselství Nejvyššího Pána může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velice příjemné. Naslouchá-li člověk oddaným, rychle se ocitne na cestě duchovních zážitků, a tak postupně dosáhne pevné víry, jež se později rozvine v náklonnost a oddanost.“

Význam

Tento verš se objevuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25), kde Śrī Kapiladeva odpovídá na otázky své matky Devahūti ohledně procesu oddané služby. S pokrokem v duchovních činnostech se proces stává čím dál jasnějším a více a více inspirujícím. Dokud nezískáme toto duchovní povzbuzení následováním pokynů duchovního mistra, není možné dělat pokrok. Rozvíjení chuti k vykonávání těchto pokynů je tedy testem naší oddané služby. Nejdříve musíme rozvíjet důvěru posloucháním výkladů vědy o oddané službě od kvalifikovaného duchovního mistra. Když se takto sdružujeme s oddanými a snažíme se osvojit si ve svém životě pokyny, které jsme od duchovního mistra dostali, oddaná služba potom odstraní naše pochyby a ostatní překážky. S tím, jak pokračujeme v naslouchání poselstvím Boha, se v nás rozvíjí silná připoutanost k transcendentální službě, a půjdeme-li neochvějně tímto směrem, budeme zcela jistě povýšeni na úroveň spontánní lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

īśvara-svarūpa bhakta tāṅra adhiṣṭhāna
bhaktera hṛdaye kṛṣṇera satata viśrāma

Synonyma

īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svarūpa — totožný s; bhakta — čistý oddaný; tāṅra — Jeho; adhiṣṭhāna — sídlo; bhaktera — oddaného; hṛdaye — v srdci; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; satata — vždy; viśrāma — místo pobytu.

Překlad

Čistý oddaný, neustále zaměstnaný láskyplnou službou Pánu, je s Pánem, jenž vždy sídlí v jeho srdci, totožný.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá sobě rovného, a proto je všemocný. Mezi Jeho nepochopitelnými energiemi jsou tři hlavní, a oddaný je považován za jednu z těchto energií, nikdy ne za jejich zdroj. Zdrojem je vždy Nejvyšší Pán. Jeho energie s Ním mají vztah věčné služby. Živá bytost v podmíněném stavu může milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra odhalit svoji schopnost sloužit Absolutní Pravdě. Pán se pak osobně zjeví v jejím srdci a ona může poznat, že Kṛṣṇa sídlí v srdci každého čistého oddaného. Kṛṣṇa ve skutečnosti sídlí v srdci každé živé bytosti, ale jenom oddaný může tuto skutečnost realizovat.

Verš

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

Synonyma

sādhavaḥ — světci; hṛdayam — srdce; mahyam — Moje; sādhūnām — světců; hṛdayam — srdce; tu — opravdu; aham — Já; mat — než Mě; anyat — jiné; te — oni; na — ne; jānanti — znají; na — ani; aham — Já; tebhyaḥ — než je; manāk — nepatrně; api — dokonce.

Překlad

„Světci jsou Mé srdce a pouze Já jsem jejich srdcem. Neznají nikoho jiného než Mě, a Já proto neuznávám za vlastní nikoho jiného než je.“

Význam

Tento verš se nachází ve Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68) v souvislosti s nedorozuměním, k němuž došlo mezi Durvāsou Munim a Mahārājem Ambarīṣem. Na základě tohoto nedorozumění se Durvāsa Muni pokusil krále zabít, když vtom se na scéně objevila Sudarśana cakra, Pánova slavná zbraň, aby oddaného krále ochránila. Jakmile Sudarśana cakra Durvāsu napadla, začal ze strachu před ní prchat a hledal útočiště u všech velkých polobohů v nebi. Ani jeden z nich ho nebyl schopen ochránit, a tak se Durvāsā Muni modlil k Pánu Viṣṇuovi o prominutí. Ten mu však poradil, že chce-li získat odpuštění, musí o ně požádat Mahārāje Ambarīṣe, a ne Jeho. V této souvislosti vyslovil Pán Viṣṇu tento verš.

Pán se může celým svým srdcem starat o svoje oddané, protože je úplný a nemá žádné problémy. Jeho starostí je, jak povznést a ochránit všechny ty, kteří přijali útočiště u Jeho nohou. Stejnou zodpovědnost přebírá také duchovní mistr. Starostí pravého duchovního mistra je, jak mohou oddaní, kteří se mu odevzdali jako Pánovu zástupci, dělat pokrok v oddané službě. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vždy dbá o ty ze svých oddaných, kteří se uchýlili k Jeho lotosovým nohám a jsou plně pohrouženi v rozvíjení poznání o Něm.

Verš

bhavad-vidhā bhāgavatās
tīrtha-bhūtāḥ svayaṁ vibho
tīrthī-kurvanti tīrthāni
svāntaḥ-sthena gadā-bhṛtā

Synonyma

bhavat — ty, vznešený; vidhāḥ — jako; bhāgavatāḥ — oddaní; tīrtha — svatá poutní místa; bhūtāḥ — existující; svayam — sami; vibho — ó mocný; tīrthī-kurvanti — mění na svatá poutní místa; tīrthāni — svatá místa; sva-antaḥ-sthena — sídlící v jejich srdcích; gadā-bhṛtā — Osobností Božství.

Překlad

„Velcí světci, jako jsi ty, jsou sami o sobě poutními místy. Díky své čistotě jsou neustálými společníky Pána, a proto jsou schopni očišťovat dokonce i poutní místa.“

Význam

Tento verš je uveden ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.13.10) – Mahārāja Yudhiṣṭhira oslovil Viduru, když tohoto svého svatého strýce vítal po jeho návratu ze svatých poutních míst. Mahārāja Yudhiṣṭhira řekl Vidurovi, že čistí oddaní, jako je on, jsou zosobněním svatých míst, protože Nejvyšší Osobnost Božství je vždy s nimi, v jejich srdcích. Hříšní lidé se v jejich společnosti očistí od reakcí za své hříchy, takže kamkoliv čistý oddaný přijde, tam je svaté poutní místo. Svatá místa jsou důležitá díky tomu, že se tam zdržují čistí oddaní.

Verš

sei bhakta-gaṇa haya dvi-vidha prakāra
pāriṣad-gaṇa eka, sādhaka-gaṇa āra

Synonyma

sei — tito; bhakta-gaṇa — oddaní; haya — jsou; dvi-vidha — dvojího; prakāra — druhu; pāriṣat-gaṇa — skuteční oddaní; eka — jeden; sādhaka-gaṇa — nastávající oddaní; āra — ten druhý.

Překlad

Takoví čistí oddaní jsou dvojího druhu: osobní společníci (pāriṣatové) a začínající oddaní (sādhakové).

Význam

Za osobní společníky Pána jsou považováni dokonalí oddaní, zatímco oddaní, kteří o dokonalost teprve usilují, se nazývají začátečníci. Mezi společníky Pána jsou jedni přitahováni majestátem Osobnosti Božství, zatímco druzí Jeho snoubeneckou láskou. Ti první jsou umístěni do oblasti Vaikuṇṭhy, aby se mohli věnovat oddané službě s úctou, a ti druzí do Vrindávanu, aby mohli přímo sloužit Śrī Kṛṣṇovi.

Verš

īśvarera avatāra e-tina prakāra
aṁśa-avatāra, āra guṇa-avatāra
śaktyāveśa-avatāra — tṛtīya e-mata
aṁśa-avatāra — puruṣa-matsyādika yata

Synonyma

īśvarera — Nejvyššího Pána; avatāra — inkarnace; e-tina — tyto tři; prakāra — druhy; aṁśa-avatāra — částečné inkarnace; āra — a; guṇa-avatāra — kvalitativní inkarnace; śakti-āveśa-avatāra — zmocněné inkarnace; tṛtīya — třetí; e-mata — tak; aṁśa-avatāra — částečné inkarnace; puruṣa — tři inkarnace puruṣi; matsya — inkarnace v podobě ryby; ādika — a tak dále; yata — všechny.

Překlad

Existují tři kategorie inkarnací Boha: částečné inkarnace, kvalitativní inkarnace a zmocněné inkarnace. Puruṣové a Matsya jsou příklady částečných inkarnací.

Verš

brahmā viṣṇu śiva — tina guṇāvatāre gaṇi
śakty-āveśa — sanakādi, pṛthu, vyāsa-muni

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; viṣṇu — Pán Viṣṇu; śiva — Pán Śiva; tina — tři; guṇa-avatāre — mezi inkarnace, jež ovládají tři kvality hmotné přírody; gaṇi — počítám; śakti-āveśa — zmocněné inkarnace; sanaka-ādi — čtyři Kumārové; pṛthu — král Pṛthu; vyāsa-muni — Vyāsadeva.

Překlad

Kvalitativními inkarnacemi jsou Brahmā, Viṣṇu a Śiva. Mezi zmocněné inkarnace patří například Kumārové, král Pṛthu a Mahā-muni Vyāsa (sestavitel Véd).

Verš

dui-rūpe haya bhagavānera prakāśa
eke ta’ prakāśa haya, āre ta’ vilāsa

Synonyma

dui-rūpe — ve dvou podobách; haya — jsou; bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; prakāśa — projevení; eke — v jednom; ta' — jistě; prakāśa — projevení; haya — je; āre — v druhých; ta' — jistě; vilāsa — věnující se zábavám.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, se projevuje ve dvou druzích podob: prakāśa a vilāsa.

Význam

Nejvyšší Pán Śrī Kṛṣṇa expanduje svoje osobní podoby ve dvou hlavních kategoriích. Podoby prakāśa projevuje za účelem vlastních zábav a jsou přesně stejné jako On. Když se Pán Kṛṣṇa oženil se 16 000 královnami ve Dvárace, udělal to ve svých 16 000 expanzích prakāśa. Také během tance rāsa se expandoval do stejných podob prakāśa, aby tančil po boku každé z gopī zároveň. Když však Pán projeví svoje expanze vilāsa, ty se od Něho tělesným vzhledem poněkud liší. První Kṛṣṇovou expanzí druhu vilāsa je Pán Balarāma, ze kterého se dále expandují čtyřruké podoby Nārāyaṇa na Vaikuṇṭě. Mezi podobami Śrī Kṛṣṇy a Balarāmy není žádný rozdíl, pouze se liší barvou pleti. Podobně Śrī Nārāyaṇa na Vaikuṇṭě má čtyři ruce, kdežto Kṛṣṇa má pouze dvě. Expanze Pána, které projevují takovéto tělesné rozdíly, jsou známé jako vilāsa-vigrahy.

Verš

eka-i vigraha yadi haya bahu-rūpa
ākāre ta’ bheda nāhi, eka-i svarūpa
mahiṣī-vivāhe, yaiche yaiche kaila rāsa
ihāke kahiye kṛṣṇera mukhya ‘prakāśa’

Synonyma

eka-i — ta samá; vigraha — osoba; yadi — jestliže; haya — stane se; bahu-rūpa — mnoha podobami; ākāre — ve vzhledu; ta' — jistě; bheda — rozdíl; nāhi — není; eka-i — jedna; sva-rūpa — totožnost; mahiṣī — s královnami z Dváraky; vivāhe — v manželství; yaiche yaiche — stejně tak; kaila — učinil; rāsa — tanec rāsa; ihāke — toto; kahiye — říkám; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; mukhya — hlavní; prakāśa — projevené podoby.

Překlad

Expanduje-li se Pán, Osobnost Božství, do mnoha podob, které se od Něho svými rysy neliší, tak, jak to Pán Kṛṣṇa udělal, když se oženil se 16 000 královnami a když tančil tanec rāsa, nazývají se tyto Pánovy podoby „projevené“ (prakāśa-vigraha).

Verš

citraṁ bataitad ekena
vapuṣā yugapat pṛthak
gṛheṣu dvy-aṣṭa-sāhasraṁ
striya eka udāvahat

Synonyma

citram — úžasné; bata — ó; etat — toto; ekena — jednou; vapuṣā — podobou; yugapat — zároveň; pṛthak — odděleně; gṛheṣu — v domech; dvi-aṣṭa-sāhasram — šestnáct tisíc; striyaḥ — všechny tyto královny; ekaḥ — jeden Śrī Kṛṣṇa; udāvahat — přijal za manželky.

Překlad

„Je úžasné, že se Pán Śrī Kṛṣṇa, jenž nemá sobě rovného, expandoval na 16 000 stejných podob, aby se oženil se 16 000 královnami v jejich domovech.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.69.2).

Verš

rāsotsavaḥ sampravṛtto
gopī-maṇḍala-maṇḍitaḥ
yogeśvareṇa kṛṣṇena
tāsāṁ madhye dvayor dvayoḥ

Synonyma

rāsa-utsavaḥ — slavnost tance rāsa; sampravṛttaḥ — byla zahájena; gopī-maṇḍala — skupinkami gopī; maṇḍitaḥ — ozdobený; yoga-īśvareṇa — Pánem veškerých mystických sil; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; tāsām — v jejich; madhye — středu; dvayoḥ dvayoḥ — každých dvou.

Překlad

„Když Pán Kṛṣṇa obklopený skupinkami pasaček zahájil radovánky tance rāsa, vstoupil tento Pán veškerých mystických sil mezi každé dvě dívky.“

Význam

Tento verš je také citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.3).

Verš

praviṣṭena gṛhītānāṁ
kaṇṭhe sva-nikaṭaṁ striyaḥ
yaṁ manyeran nabhas tāvad
vimāna-śata-saṅkulam
divaukasāṁ sa-dārāṇām
aty-autsukya-bhṛtātmanām
tato dundubhayo nedur
nipetuḥ puṣpa-vṛṣṭayaḥ

Synonyma

praviṣṭena — vstoupil; gṛhītānām — těch objímajících; kaṇṭhe — kolem krku; sva-nikaṭam — vedle sebe; striyaḥgopī; yam — které; manyeran — myslely; nabhaḥ — nebe; tāvat — okamžitě; vimāna — letadel; śata — stovkami; saṅkulam — zaplněné; diva-okasām — polobohů; sa-dārāṇām — s jejich manželkami; ati-autsukya — dychtivostí; bhṛta-ātmanām — jejichž mysli byly naplněné; tataḥ — potom; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — zněly; nipetuḥ — padaly; puṣpa-vṛṣṭayaḥ — spršky květů.

Překlad

„Poté, co se takto pasačky s Kṛṣṇou spojily, každá z nich si myslela, že Kṛṣṇa toužebně objímá pouze ji. Obyvatelé nebes, velice dychtiví vidět tento tanec, létali se svými ženami po nebi ve stovkách letadel, aby zhlédli tuto úžasnou Pánovu zábavu. Shazovali spršky květů a sladce hráli na své bubny.“

Význam

Toto je další citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.3–4).

Verš

anekatra prakaṭatā
rūpasyaikasya yaikadā
sarvathā tat-svarūpaiva
sa prakāśa itīryate

Synonyma

anekatra — na mnoha místech; prakaṭatā — projevení; rūpasya — podoby; ekasya — jedné; — jež; ekadā — najednou; sarvathā — v každém ohledu; tat — Jeho; sva-rūpa — vlastní podoba; eva — jistě; saḥ — tato; prakāśaḥ — projevená podoba; iti — tak; īryate — nazývá se.

Překlad

„Projeví-li se zároveň nesčetné množství podob Pána se stejnými rysy, nazývají se prakāśa-vigrahy.“

Význam

Toto je citát z Laghu-bhāgavatāmṛty (1.21), kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

eka-i vigraha kintu ākāre haya āna
aneka prakāśa haya, ‘vilāsa’ tāra nāma

Synonyma

eka-i — jedna; vigraha — podoba; kintu — ale; ākāre — vzhledem; haya — je; āna — jiná; aneka — mnoho; prakāśa — projevení; haya — vypadá; vilāsa — podoba za účelem zábav; tāra — tohoto; nāma — jména.

Překlad

Liší-li se však tyto nesčetné podoby nepatrně jedna od druhé, nazývají se vilāsa-vigrahy.

Verš

svarūpam anyākāraṁ yat
tasya bhāti vilāsataḥ
prāyeṇātma-samaṁ śaktyā
sa vilāso nigadyate

Synonyma

sva-rūpam — Pánova vlastní podoba; anya — jiné; ākāram — tělesné rysy; yat — jež; tasya — Jeho; bhāti — vypadají; vilāsataḥ — z příslušných zábav; prāyeṇa — téměř; ātma-samam — sobě podobné; śaktyā — působením Jeho energie; saḥ — to; vilāsaḥ — podoba vilāsa (pro zábavy); nigadyate — se nazývá.

Překlad

„Projeví-li Pán svojí nepochopitelnou energií nesčetné podoby s různými rysy, říká se jim vilāsa-vigrahy.“

Význam

To je další citát z Laghu-bhāgavatāmṛty (1.15).

Verš

yaiche baladeva, paravyome nārāyaṇa
yaiche vāsudeva pradyumnādi saṅkarṣaṇa

Synonyma

yaiche — stejně jako; baladeva — Baladeva; para-vyome — v duchovním nebi; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; yaiche — stejně jako; vāsudeva — Vāsudeva; pradyumna-ādi — Pradyumna a tak dále; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa.

Překlad

Příkladem těchto podob typu vilāsa-vigraha je Baladeva, Nārāyaṇa ve Vaikuṇṭha-dhāmu a catur-vyūha – Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha.

Verš

īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān

Synonyma

īśvarera — Nejvyššího Pána; śakti — energie; haya — je; e-tina — tyto tři; prakāra — druhy; eka — jedna; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí na Vaikuṇṭě; pure — ve Dvárace; mahiṣī-gaṇa — královny; āra — a; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇagopī; āra — a; sabhāte — mezi jimi všemi; pradhāna — hlavní; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, syn krále Vradži; yā'te — protože; svayam — osobně; bhagavān — původní Pán.

Překlad

Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭě, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.

Verš

svayaṁ-rūpa kṛṣṇera kāya-vyūha — tāṅra sama
bhakta sahite haya tāṅhāra āvaraṇa

Synonyma

svayam-rūpa — Jeho vlastní původní podoba (dvourukého Kṛṣṇy); kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kāya-vyūha — osobní expanze; tāṅra — s Ním; sama — stejné; bhakta — oddaní; sahite — jimi doprovázen; haya — jsou; tāṅhāra — Jeho; āvaraṇa — doprovod.

Překlad

Osobní společníci původního Pána, Śrī Kṛṣṇy, jsou Jeho oddaní, kteří se od Něho neliší. S tímto svým doprovodem oddaných je úplný.

Význam

Śrī Kṛṣṇa a Jeho různé osobní expanze se od sebe, co se týče potenciální síly, neliší. Tyto expanze jsou ve styku s dalšími, druhotnými neboli služebnickými expanzemi, kterým se říká oddaní.

Verš

bhakta ādi krame kaila sabhāra vandana
e-sabhāra vandana sarva-śubhera kāraṇa

Synonyma

bhakta — oddaní; ādi — a tak dále; krame — za účelem; kaila — učinil; sabhāra — shromáždění; vandana — uctívání; e-sabhāra — tohoto shromáždění; vandana — uctívání; sarva-śubhera — všeho příznivého; kāraṇa — zdroj.

Překlad

Nyní jsem uctil oddané všech úrovní. Jejich uctívání je zdrojem všeho příznivého.

Význam

Pokud se chceme modlit k Pánu, měli bychom se nejprve modlit k Jeho oddaným a společníkům.

Verš

prathama śloke kahi sāmānya maṅgalācaraṇa
dvitīya ślokete kari viśeṣa vandana

Synonyma

prathama — prvním; śloke — ve verši; kahi — vyjadřuji; sāmānya — obecné; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně; dvitīya — druhý; ślokete — ve verši; kari — činím; viśeṣa — konkrétní; vandana — přednášení modliteb.

Překlad

V prvním verši jsem vzýval přízeň obecně, ale v druhém jsem se modlil k Pánu v konkrétní podobě.

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanya-
nityānandau sahoditau
gauḍodaye puṣpavantau
citrau śan-dau tamo-nudau

Synonyma

vande — uctivě se klaním; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi; nityānandau — a Pánu Nityānandovi; saha-uditau — zároveň vyšli; gauḍa- udaye — na východním obzoru Gaudy; puṣpavantau — slunce a měsíc společně; citrau — úžasní; śam-dau — udílející požehnání; tamo-nudau — rozptylující temnotu.

Překlad

„Skládám uctivé poklony Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Vyšli zároveň na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.“

Verš

vraje ye vihare pūrve kṛṣṇa-balarāma
koṭī-sūrya-candra jini doṅhāra nija-dhāma
sei dui jagatere ha-iyā sadaya
gauḍadeśe pūrva-śaile karilā udaya

Synonyma

vraje — ve Vradži (Vrindávanu); ye — kdo; vihare — hráli si; pūrve — dříve; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; balarāma — Pán Balarāma; koṭī — milióny; sūrya — sluncí; candra — měsíců; jini — překonávající; doṅhāra — těchto dvou; nija-dhāma — záře; sei — tito; dui — dva; jagatere — pro vesmír; ha-iyā — stávající se; sa-daya — soucitní; gauḍa-deśe — v gaudské zemi; pūrva-śaile — na východním obzoru; karilā — učinili; udaya — vyšli.

Překlad

Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇa a Balarāma, kteří se dříve zjevili ve Vrindávanu a zářili miliónkrát více než slunce a měsíc, ze svého soucitu nad pokleslým stavem světa vyšli nad východní obzor Gaudadéše (Západního Bengálska).

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya āra prabhu nityānanda
yāṅhāra prakāśe sarva jagat ānanda

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya; āra — a; prabhu nityānanda — Pán Nityānanda; yāṅhāra — jejichž; prakāśe — při zjevení; sarva — celý; jagat — svět; ānanda — plný štěstí.

Překlad

Zjevení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi a Prabhua Nityānandy naplnilo celý svět štěstím.

Verš

sūrya-candra hare yaiche saba andhakāra
vastu prakāśiyā kare dharmera pracāra
ei mata dui bhāi jīvera ajñāna-
tamo-nāśa kari’ kaila tattva-vastu-dāna

Synonyma

sūrya-candra — slunce a měsíc; hare — odhánějí; yaiche — stejně jako; saba — všechnu; andhakāra — temnotu; vastu — pravdu; prakāśiyā — projevující; kare — činí; dharmera — vrozené povahy; pracāra — kázání; ei mata — takto; dui — dva; bhāi — bratři; jīvera — živé bytosti; ajñāna — nevědomosti; tamaḥ — temnoty; nāśa — zničení; kari' — provádějící; kaila — učinili; tattva-vastu — Absolutní Pravdy; dāna — dar.

Překlad

Tito dva bratři rozptylují temnotu nevědomosti, která halí živé bytosti, a seznamují je s poznáním Absolutní Pravdy tak, jako slunce a měsíc svým východem rozptylují temnotu a vyjevují vše v pravém světle.

Verš

ajñāna-tamera nāma kahiye ‘kaitava’
dharma-artha-kāma-mokṣa-vāñchā ādi saba

Synonyma

ajñāna-tamera — temnoty nevědomosti; nāma — jméno; kahiye — nazývám; kaitava — podvádění; dharma — zbožnost; artha — ekonomický rozvoj; kāma — uspokojování smyslů; mokṣa — osvobození; vāñchā — touha po; ādi — a tak dále; saba — vše.

Překlad

Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození.

Verš

dharmaḥ projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate ’tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

Synonyma

dharmaḥ — zbožnost; projjhita — zcela zavržena; kaitavaḥ — s ploduchtivým záměrem; atra — zde; paramaḥ — nejvyšší; nirmatsarāṇām — se stoprocentně čistým srdcem; satām — oddaných; vedyam — má být chápána; vāstavam — skutečná; atra — zde; vastu — podstata; śiva-dam — dávající dobro; tāpa-traya — trojího utrpení; unmūlanam — jež způsobuje vymýcení; śrīmat — překrásné; bhāgavate — v této Bhāgavata Purāṇě; mahā-muni — velkým mudrcem (Vyāsadevou); kṛte — sestavené; kim — co; — skutečně; paraiḥ — s jinými; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; sadyaḥ — okamžitě; hṛdi — v srdci; avarudhyate — je uvězněn; atra — zde; kṛtibhiḥ — zbožnými lidmi; śuśrūṣubhiḥ — toužícími naslouchat; tat-kṣaṇāt — bez prodlení.

Překlad

„Vznešené písmo zvané Śrīmad-Bhāgavatam, sestavené Mahā-munim Vyāsadevou z původních čtyř veršů, popisuje ty nejvznešenější oddané s dobrým srdcem a úplně zavrhuje podvádění v podobě hmotně motivované zbožnosti. Vyzdvihuje nejvyšší princip věčného náboženství, který může opravdu odstranit trojí utrpení živých bytostí a přinést nejvyšší požehnání v podobě úplného blahobytu a poznání. Ti, kdo jsou ochotni naslouchat tomuto písmu s pokorným služebnickým postojem, jsou schopni okamžitě uvěznit Nejvyššího Pána ve vlastním srdci. Proto není potřeba žádného jiného písma, než je tento Śrīmad-Bhāgavatam.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2). Slova mahā-muni-kṛte vyjadřují, že Śrīmad-Bhāgavatam sestavil velký mudrc Vyāsadeva, který je také někdy nazýván Nārāyaṇa Mahā-muni, jelikož je inkarnací Śrī Nārāyaṇa. Vyāsadeva proto není obyčejný člověk, ale zmocněnec Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrīmad-Bhāgavatam sestavil proto, aby představil některé ze zábav Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho oddaných.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je jasně popsán rozdíl mezi skutečným náboženstvím a tím, které jen něco předstírá. Podle tohoto původního a pravého komentáře k Vedānta-sūtře existuje mnoho druhů předstírané víry, které se tváří jako náboženství, přičemž na skutečnou podstatu náboženství neberou ohledy. Skutečné náboženství je vrozenou vlastností živé bytosti, kdežto předstírané náboženství je formou nevědomosti, která za jistých nepříznivých okolností uměle pokrývá čisté vědomí duše. Když umělé náboženství z mentální úrovně vládne, to skutečné zůstává v latentním stavu. Živá bytost je však může probudit, bude-li naslouchat s čistým srdcem.

Cesta náboženství, kterou předepisuje Śrīmad-Bhāgavatam, se od všech podob nedokonalé zbožnosti liší. Náboženství můžeme rozdělit do následujících tří skupin: (1) cesta ploduchtivého jednání, (2) cesta poznání a mystických sil, (3) cesta uctívání a oddané služby.

Cesta plodonosného jednání (karma-kāṇḍa) je podvod, i když je ozdobena náboženskými obřady určenými k vylepšení našich hmotných podmínek, protože nám nemůže dopomoci k úlevě od hmotné existence a dosažení nejvyššího cíle. Živá bytost neustále tvrdě zápasí, aby se zbavila utrpení hmotné existence, ale cesta ploduchtivého jednání ji dovede buď k dočasnému štěstí, nebo k dočasnému neštěstí v této hmotné existenci. Zbožná ploduchtivá činnost nám umožní dočasně cítit hmotné štěstí, zatímco hříšné činnosti nás zavedou do strastiplné hmotné chudoby a bídy. I kdybychom se však ocitli uprostřed toho nejdokonalejšího hmotného štěstí, neosvobodí nás to od utrpení zrození, smrti, stáří a nemocí. I hmotně šťastný člověk tedy potřebuje věčnou úlevu, kterou mu světská zbožnost v podobě ploduchtivého jednání nemůže nikdy přinést.

Cesty rozvoje poznání (jñāna-mārga) a rozvoje mystických sil (yoga-mārga) jsou podobně riskantní, protože nikdo neví, kde se následováním těchto nejistých metod ocitne. Empirický filosof, který hledá duchovní poznání, se může usilovně snažit spekulovat po mnoho a mnoho životů, ale dokud nedosáhne nejčistší kvality dobra – jinými slovy dokud netranscenduje úroveň hmotné spekulace – není možné, aby pochopil, že vše pochází z Vāsudevy, Osobnosti Božství. Jeho připoutanost k neosobnímu rysu Nejvyššího Pána mu brání postoupit na transcendentální úroveň chápání zvanou vasudeva, a tak musí kvůli nečistému stavu své mysli znovu poklesnout na úroveň hmotné existence i poté, co dosáhl nejvyššího stádia osvobození. K tomuto poklesnutí dochází kvůli tomu, že nevyužije svoje právo na oddanou službu Pánu.

Co se týče mystických sil yogīch, ty jsou také pouhými hmotnými pouty na cestě seberealizace. Jeden německý učenec, který se v Indii stal oddaným Pána, prohlásil, že materialistická věda již dosáhla chvályhodného pokroku v napodobení mystických sil yogīch. Tento učenec tedy nepřijel do Indie proto, aby se učil yogovou metodu rozvoje mystických sil, ale proto, aby se naučil cestu transcendentální láskyplné služby Nejvyššímu Pánu, tak, jak je popsána ve vznešeném Śrīmad-Bhāgavatamu. Mystické síly mohou yogīho učinit hmotně mocným, a tak mu poskytnout dočasnou úlevu od utrpení zrození, smrti, stáří a nemoci – což dokáží i jiné materialistické vědní obory – ale nemají tu moc zbavit ho jich trvale. Podle bhāgavatské školy je tedy tato cesta náboženství také jen způsob, jak podvést své následovníky. V Bhagavad-gītě je nejvznešenější a nejmocnější yogī jasně definován: je to ten, který dokáže v srdci neustále vzpomínat na Nejvyššího Pána a s láskou Mu slouží.

Cesta uctívání nesčetných devů, polobohů spravujících vesmír, je ještě riskantnější a nejistější než výše zmíněné procesy karma-kāṇḍa a jñāna-kāṇḍa. Tento systém uctívání mnoha bohů, jako je Durgā, Śiva, Gaṇeśa, Sūrya a neosobní podoba Viṣṇua, přijímají lidé zcela zaslepení horečnou touhou po uspokojení smyslů. Pokud je toto uctívání správně provedeno, co se týče obřadů, které jsou uvedeny v śāstrāch a které je v dnešní době bídy a nouze velice těžké provádět, jistě může splnit naše touhy po smyslovém požitku, ale úspěch dosažený těmito metodami je pomíjivý a dobrý leda pro méně inteligentní osoby. To je výrok Bhagavad-gīty. Žádný duševně zdravý člověk by se neměl s tak dočasnými výhodami spokojit.

Žádná ze tří výše zmíněných náboženských cest nemůže člověka osvobodit od tří druhů utrpení hmotné existence, jimiž jsou utrpení způsobená tělem a myslí, jinými živými bytostmi a polobohy. Proces náboženství popsaný ve Śrīmad-Bhāgavatamu však svým následovníkům trvalou úlevu od tří druhů utrpení přinést může. Bhāgavatam totiž popisuje nejvyšší podobu náboženství, návrat živé bytosti do jejího původního postavení transcendentální láskyplné služby Nejvyššímu Pánu, jež je prostá nákazy tužbami po uspokojení smyslů, ploduchtivém jednání a rozvoji poznání za účelem splynutí s Absolutním a totožnosti s Nejvyšším Pánem.

Za podvod tedy musí být považován jakýkoliv proces náboženství založený na hrubém či subtilním uspokojování smyslů, protože není schopen poskytnout svým následovníkům trvalou ochranu. V tomto ohledu je důležité slovo projjhita. Pra- znamená „úplné“ a ujjhita vyjadřuje zavržení. Zbožnost v podobě ploduchtivého jednání je přímo metodou hrubého uspokojování smyslů, kdežto proces rozvoje duchovního poznání s cílem splynout s Absolutním je metodou subtilního uspokojování smyslů. Veškerá taková předstíraná zbožnost, založená na hrubém či subtilním uspokojování smyslů, je v procesu bhāgavata-dharmy neboli transcendentálního náboženství, které je věčnou úlohou živé bytosti, zcela zavržena.

Bhāgavata-dharma, princip náboženství, který je popsaný ve Śrīmad-Bhāgavatamu a jehož předběžnou studií je Bhagavad-gītā, je určen osvobozeným osobám nejvyššího řádu, jež nepřikládají žádný význam uspokojování smyslů, jež podporují náboženství založená na podvodu. Nejpřednějším zájmem těch, kdo jednají pro plody, těch, kdo se touží povznést na vyšší planety, empirických filosofů a těch, kdo touží po osvobození, je vylepšení svého hmotného postavení. Oddaní Pána však žádné podobné sobecké touhy nemají. Slouží Nejvyššímu Pánu jen proto, aby Ho potěšili. Śrī Arjuna chtěl uspokojit svoje smysly tak, že se chtěl stát nenásilným a zbožným mužem, a proto se nejdříve rozhodl nebojovat. Když si však zcela osvojil principy bhāgavata-dharmy, které vrcholí úplným odevzdáním se vůli Nejvyššího Pána, změnil svoje rozhodnutí a souhlasil s tím, že bude bojovat pro Pánovo potěšení. Tehdy řekl:

naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā
tvat-prasādān mayācyuta
sthito 'smi gata-sandehaḥ
kariṣye vacanaṁ tava

„Můj milý Kṛṣṇo, jenž nikdy nepoklesneš, má iluze je nyní pryč. Tvojí milostí se mi vrátila paměť. Nyní jsem neochvějný a zbavený pochyb a jsem připraven jednat podle Tvých pokynů.“ (Bg. 18.73) Mít takové čisté vědomí je přirozeným stavem živé bytosti. Každý takzvaný náboženský proces neslučující se s tímto ryze duchovním postavením živé bytosti tudíž musí být považován za náboženský proces založený na podvodu.

Pravou podobou náboženství je láskyplná služba Bohu. Tento vztah živé bytosti s Absolutní Osobností Božství založený na službě je věčný. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je popsán jako vastu neboli Podstata a živé bytosti jsou popsány jako vāstavové neboli nespočetné vzorky Podstaty na úrovni relativní existence. Vztah částí podstaty s Nejvyšší Podstatou nemůže být nikdy zničen, protože je to věčná vlastnost, která je živé bytosti vrozená.

Ve styku s hmotnou přírodou projevují živé bytosti různé příznaky onemocnění hmotným vědomím. Vyléčit tuto nemoc je nejvyšším cílem lidského života. Léčebnému procesu se říká bhāgavata-dharma či sanātana-dharma, skutečné náboženství a to je popsáno na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu. Takže každý, kdo díky svým zbožným činnostem z minulých životů dychtí naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu, okamžitě realizuje přítomnost Nejvyššího Pána ve svém srdci, a tak splní poslání svého života.

Verš

tāra madhye mokṣa-vāñchā kaitava-pradhāna
yāhā haite kṛṣṇa-bhakti haya antardhāna

Synonyma

tāra — nich; madhye — z; mokṣa-vāñchā — touha po splynutí s Nejvyšším; kaitava — z procesů založených na podvodu; pradhāna — hlavní; yāhā haite — z něhož; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Pánu Kṛṣṇovi; haya — stane se; antardhāna — zmizí.

Překlad

Největším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí.

Význam

Touha splynout s neosobním Brahmanem je nejsubtilnější podobou ateismu. Jakmile je člověk k tomuto ateismu pod rouškou osvobození vybízen, zcela ztratí schopnost jít cestou oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

“pra-śabdena mokṣābhisandhir api nirastaḥ” iti

Synonyma

pra-śabdena — předponou pra; mokṣa-abhisandhiḥ — záměr osvobození; api — zajisté; nirastaḥ — zrušen; iti — tak.

Překlad

„Předpona ,prà (v tomto probíraném verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu) vyjadřuje, že touha po osvobození je zde zcela zavržena.“

Význam

Toto je poznámka Śrīdhara Svāmīho, význačného komentátora Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kṛṣṇa-bhaktira bādhaka — yata śubhāśubha karma
seha eka jīvera ajñāna-tamo-dharma

Synonyma

kṛṣṇa-bhaktira — oddané služby Kṛṣṇovi; bādhaka — překážka; yata — veškeré; śubha-aśubha — příznivé i nepříznivé; karma — činnost; seha — tato; eka — jedna; jīvera — živé bytosti; ajñāna-tamaḥ — temnoty nevědomosti; dharma — povaha.

Překlad

Všechny druhy činností, ať příznivé či nepříznivé, jsou na úrovni temnoty nevědomosti, jsou-li na překážku vykonávání transcendentální láskyplné služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Význam

Poetické přirovnání Pána Caitanyi a Pána Nityānandy ke slunci a měsíci je velice významné. Živé bytosti jsou duchovní jiskry a jejich přirozeným postavením je oddaně sloužit Nejvyššímu Pánu s plným vědomím Kṛṣṇy. Takzvané zbožné i jiné obřadní činnosti, zbožné či bezbožné, stejně jako touha uniknout z hmotné existence, to vše je považováno za pokryvy těchto duchovních jisker. Živé bytosti se těchto zbytečných pokryvů musí zbavit a plně se zapojit do rozvoje vědomí Kṛṣṇy. Záměrem zjevení Pána Caitanyi a Pána Nityānandy je rozptýlit tuto temnotu v duši. Než se zjevili, bylo vědomí Kṛṣṇy živých bytostí zahaleno všemi těmito zbytečnými činnostmi, ale po zjevení těchto dvou bratrů se srdce lidí očišťují a znovu zaujímají pravé postavení na úrovni vědomí Kṛṣṇy.

Verš

yāṅhāra prasāde ei tamo haya nāśa
tamo nāśa kari’ kare tattvera prakāśa

Synonyma

yāṅhāra — jejichž; prasāde — milostí; ei — tato; tamaḥ — temnota; haya — je; nāśa — zničena; tamaḥ — temnoty; nāśa — zničení; kari' — po vykonání; kare — činí; tattvera — pravdy; prakāśa — odhalení.

Překlad

Milostí Pána Caitanyi a Pána Nityānandy je odstraněna temnota nevědomosti a zjevena pravda.

Verš

tattva-vastu — kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti, prema-rūpa
nāma-saṅkīrtana — saba ānanda-svarūpa

Synonyma

tattva-vastu — Absolutní Pravda; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; prema-rūpa — která nabývá podoby lásky vůči Pánu Kṛṣṇovi; nāma-saṅkīrtana — společné zpívání svatého jména; saba — veškeré; ānanda — blaženosti; svarūpa — totožnost.

Překlad

Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré blaženosti.

Verš

sūrya candra bāhirera tamaḥ se vināśe
bahir-vastu ghaṭa-paṭa-ādi se prakāśe

Synonyma

sūrya — slunce; candra — měsíc; bāhirera — vnějšího světa; tamaḥ — temnota; se — oni; vināśe — ničí; bahiḥ-vastu — vnější věci; ghaṭa — nádoby na vodu; paṭa-ādi — talíře a tak dále; se — oni; prakāśe — vyjeví.

Překlad

Slunce a měsíc rozptylují temnotu vnějšího světa, čímž vyjevují vnější hmotné objekty, jako jsou nádoby a talíře.

Verš

dui bhāi hṛdayera kṣāli’ andhakāra
dui bhāgavata-saṅge karāna sākṣātkāra

Synonyma

dui — dva; bhāi — bratři; hṛdayera — srdce; kṣāli' — očišťující; andhakāra — temnotu; dui bhāgavata — dvou bhāgavatů; saṅge — společností; karāna — příčina; sākṣāt-kāra — setkání.

Překlad

Tito dva bratři (Pán Caitanya a Pán Nityānanda) však rozptylují temnotu v hloubi srdce, a tím člověku pomáhají setkat se se dvěma druhy bhāgavatů (osobami a věcmi se vztahem k Osobnosti Božství).

Verš

eka bhāgavata baḍa — bhāgavata-śāstra
āra bhāgavata — bhakta bhakti-rasa-pātra

Synonyma

eka — jeden; bhāgavata — ve vztahu s Nejvyšším Pánem; baḍa — velký; bhāgavata-śāstraŚrīmad-Bhāgavatam; āra — druhý; bhāgavata — ve vztahu s Nejvyšším Pánem; bhakta — čistý oddaný; bhakti-rasa — nálady oddanosti; pātra — příjemce.

Překlad

Jedním z bhāgavatů je vznešené písmo Śrīmad-Bhāgavatam a druhým je čistý oddaný, který je pohroužený v náladách láskyplné oddanosti.

Verš

dui bhāgavata dvārā diyā bhakti-rasa
tāṅhāra hṛdaye tāṅra preme haya vaśa

Synonyma

dui — dva; bhāgavata — bhāgavatové; dvārā — skrze; diyā — dávající; bhakti-rasa — inspiraci oddanosti; tāṅhāra — Jeho oddaného; hṛdaye — v srdci; tāṅra — jeho; preme — láskou; haya — přijde; vaśa — pod kontrolu.

Překlad

Skrze činnosti těchto dvou bhāgavatů Pán vnukne nálady transcendentální láskyplné služby do srdce živé bytosti, což způsobí, že Pán, který je v srdci svého oddaného, začne být ovládán jeho láskou.

Verš

eka adbhuta — sama-kāle doṅhāra prakāśa
āra adbhuta — citta-guhāra tamaḥ kare nāśa

Synonyma

eka — jedna; adbhuta — úžasná věc; sama-kāle — zároveň; doṅhāra — obou; prakāśa — projevení; āra — druhá; adbhuta — úžasná věc; citta-guhāra — z hloubi srdce; tamaḥ — temnoty; kare — provádějí; nāśa — zničení.

Překlad

Prvním divem je, že se oba bratři zjevují najednou, a druhým je, že osvětlují i ty nejhlubší zákoutí srdce.

Verš

ei candra sūrya dui parama sadaya
jagatera bhāgye gauḍe karilā udaya

Synonyma

ei — tito; candra — měsíc; sūrya — slunce; dui — dva; parama — velice; sa-daya — milostiví; jagatera — lidí tohoto světa; bhāgye — ve prospěch; gauḍe — v zemi Gauda; karilā — učinili; udaya — zjevení.

Překlad

Ti dva, slunce a měsíc, jsou velice milostiví k lidem tohoto světa, a tak se pro dobro všech zjevili na obzoru Bengálska.

Význam

Dávné a slavné hlavní město dynastie Senů, které bylo známé jako Gaudadéš nebo Gauda, stálo v dnešním okrese Málda. Později bylo přemístěno na devátý, prostřední ostrov Navadvípu na západním břehu Gangy, jenž je dnes známý jako Májápur, tehdy nazývaný Gaudapur. Pán Caitanya se zjevil právě zde a Pán Nityānanda se zde k Němu připojil poté, co sem přišel z okresu Bírbhúm. Zjevili se na obzoru Gaudadéše, aby šířili vědu o vědomí Kṛṣṇy, a je předpovězeno, že stejně jako se slunce a měsíc postupně pohybují směrem na západ, tak i toto hnutí, které před pěti sty lety započali, se Jejich milostí dostane i k západním civilizacím.

Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu rozptylují pět druhů nevědomosti podmíněných duší. Ty jsou popsány v Mahābhāratě, Udyoga-parvě, 43 takto: (1) Považovat tělo za své pravé já, (2) považovat hmotné uspokojování smyslů za svoje měřítko požitku, (3) trpět úzkostí kvůli ztotožňování se s hmotou, (4) naříkat, (5) myslet si, že existuje něco vyššího než Absolutní Pravda. Těchto pět druhů nevědomosti učení Pána Caitanyi odstraňuje. Je třeba vědět, že vše, co vidíme či jinak vnímáme, není nic jiného než projev energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Vše je projevem Kṛṣṇy.

Verš

sei dui prabhura kari caraṇa vandana
yāṅhā ha-ite vighna-nāśa abhīṣṭa-pūraṇa

Synonyma

sei — těchto; dui — dvou; prabhura — Pánů; kari — činím; caraṇa — nohy; vandana — poklony; yāṅhā ha-ite — z nichž; vighna-nāśa — zničení překážek; abhīṣṭa-pūraṇa — splnění tužeb.

Překlad

Uctívejme tedy posvátné nohy těchto dvou Pánů. Tak se můžeme zbavit všech nesnází na cestě seberealizace.

Verš

ei dui śloke kaila maṅgala-vandana
tṛtīya ślokera artha śuna sarva-jana

Synonyma

ei — těchto; dui — dvou; śloke — ve verších; kaila — učinil jsem; maṅgala — příznivé; vandana — poklony; tṛtīya — třetího; ślokera — verše; artha — význam; śuna — prosím slyšte; sarva-jana — všichni.

Překlad

Těmito dvěma verši (1. a 2. veršem této kapitoly) jsem vzýval přízeň těchto dvou Pánů, a nyní si prosím pozorně vyslechněte význam třetího verše.

Verš

vaktavya-bāhulya, grantha-vistārera ḍare
vistāre nā varṇi, sārārtha kahi alpākṣare

Synonyma

vaktavya — slov, která mají být řečena; bāhulya — rozvinutí; grantha — této knihy; vistārera — ze značného rozsahu; ḍare — ze strachu; vistāre — v rozšířené podobě; — ne; varṇi — popíši; sāra-artha — základní význam; kahi — říkám; alpa-akṣare — v několika slovech.

Překlad

Protože mám strach, aby tato kniha nebyla příliš obsáhlá, záměrně se vyhýbám obšírným popisům. Popíši to podstatné tak stručně, jak jen to bude možné.

Verš

“mitaṁ ca sāraṁ ca vaco hi vāgmitā” iti

Synonyma

mitam — stručná; ca — a; sāram — podstatná; ca — a; vacaḥ — řeč; hi — zajisté; vāg-mitā — výřečnost; iti — tak.

Překlad

„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.“

Verš

śunile khaṇḍibe cittera ajñānādi doṣa
kṛṣṇe gāḍha prema habe, pāibe santoṣa

Synonyma

śunile — bude-li naslouchat; khaṇḍibe — odstraní; cittera — ze srdce; ajñāna-ādi — nevědomosti a tak dále; doṣa — nedostatky; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; gāḍha — hluboká; prema — láska; habe — bude; pāibe — získá; santoṣa — uspokojení.

Překlad

Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z nevědomosti, čímž dosáhneme hluboké lásky ke Kṛṣṇovi. To je cesta pokoje.

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-mahattva
tāṅra bhakta-bhakti-nāma-prema-rasa-tattva
bhinna bhinna likhiyāchi kariyā vicāra
śunile jānibe saba vastu-tattva-sāra

Synonyma

śrī-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandy; advaita — Śrī Advaity; mahattva — vznešenost; tāṅra — Jejich; bhakta — oddaní; bhakti — oddanost; nāma — jména; prema — láska; rasa — nálady; tattva — skutečná povaha; bhinna bhinna — různé; likhiyāchi — píši; kariyā — činící; vicāra — uvážení; śunile — vyslechne-li; jānibe — bude znát; saba — veškerou; vastu-tattva-sāra — podstatu Absolutní Pravdy.

Překlad

Ten, kdo trpělivě naslouchá o slávě Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Śrī Nityānandy Prabhua a Śrī Advaity Prabhua, o Jejich oddaných, duchovních činnostech, jménech, proslulosti a o různých náladách Jejich transcendentálních láskyplných výměn, se dozví podstatu Absolutní Pravdy. Proto jsem to vše popsal (v Caitanya-caritāmṛtě) s použitím logiky a soudného uvažování.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, ve které jsou popsáni duchovní mistři.