Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.48

Verš

naivopayanty apacitiṁ kavayas taveśa
brahmāyuṣāpi kṛtam ṛddha-mudaḥ smarantaḥ
yo ’ntar bahis tanu-bhṛtām aśubhaṁ vidhunvann
ācārya-caittya-vapuṣā sva-gatiṁ vyanakti

Synonyma

na eva — vůbec ne; upayanti — schopni vyjádřit; apacitim — svůj vděk; kavayaḥ — učení oddaní; tava — Tvoji; īśa — ó Pane; brahma-āyuṣā — s životem stejně dlouhým, jako má Pán Brahmā; api — přestože; kṛtam — ušlechtilé dílo; ṛddha — zvětšená; mudaḥ — radost; smarantaḥ — vzpomínající; yaḥ — kdo; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; tanu-bhṛtām — těch, kdo jsou vtěleni; aśubham — neštěstí; vidhunvan — odstraňuje; ācārya — duchovního mistra; caittya — Nadduše; vapuṣā — podobami; sva — vlastní; gatim — cestu; vyanakti — ukazuje.

Překlad

„Ó můj Pane! Zjevuješ se ve dvou podobách – vně jako ācārya a uvnitř jako Nadduše – abys vtělenou živou bytost vysvobodil tím, že jí ukazuješ, jak k Tobě může dospět. Transcendentální básníci a znalci duchovní vědy by Ti za to nemohli plně vyjádřit svůj vděk, ani kdyby jejich životy byly tak dlouhé jako Brahmův.“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.6), který vyslovil Śrī Uddhava poté, co od Śrī Kṛṣṇy vyslechl všechny nezbytné pokyny o yoze.