Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Požehnání manželkám brāhmaṇů

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa poté, co poslal pasáčky žebrat o jídlo, projevil milost manželkám jistých brāhmaṇů provádĕjících obĕť a v samotných brāhmaṇech vzbudil výčitky svĕdomí.

Když pasáčci dostali velký hlad, zeptali se Śrī Kṛṣṇy, jak obstarat jídlo, a On je poslal, aby nĕjaké vyžebrali od skupiny brāhmaṇů, kteří nedaleko provádĕli svou obĕť. Tito brāhmaṇové ale chlapce ignorovali, neboť si mysleli, že Śrī Kṛṣṇa je obyčejná lidská bytost. Chlapci se vrátili zklamaní, ale Pán je poslal ještĕ jednou s doporučením, aby o jídlo požádali manželky onĕch brāhmaṇů. Tyto ženy slyšely o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech a byly k Nĕmu velmi připoutané. Jakmile se tedy dozvĕdĕly, že je nablízku, hned za Ním pospíchaly se všemi čtyřmi druhy jídla. Tímto způsobem se Śrī Kṛṣṇovi odevzdaly.

Kṛṣṇa ženám řekl, že transcendentální lásku k Nĕmu lze vyvinout zhlížením Jeho podoby Božstva v chrámu, meditováním o Nĕm a opĕvováním Jeho slávy, ale že pouhým zdržováním se v Jeho fyzické přítomnosti tohoto výsledku nelze dosáhnout. Vysvĕtlil jim, že jejich povinností jako žen v domácnosti je pomáhat manželům provádĕt obĕti. Dal jim tedy pokyn, aby se vrátily do svých domovů.

Poté, co ženy odešly zpátky domů, jejich manželé brāhmaṇové ihned pocítili výčitky svĕdomí a naříkali: „U toho, kdo se staví nepřátelsky vůči Kṛṣṇovi, jsou všechna tři jeho zrození – ze semene, bráhmanské i obĕtní – prokletá. Oproti tomu tyto ženy, které se nepodrobily očistným procesům bráhmanské třídy, neprovádĕly žádnou askezi ani zbožné obřady, svou oddaností Kṛṣṇovi snadno přesekly pouta smrti.

Každá touha Pána Kṛṣṇy se beze zbytku splní a Jeho žebrání o jídlo bylo tedy jen milosrdenstvím vůči nám brāhmaṇům. Všechny plody védských obĕtí – a ostatnĕ všechny vĕci na Zemi – jsou Jeho bohatstvím, ale my jsme si to ve své nevĕdomosti nedokázali uvĕdomit.“

Poté, co takto promluvili, se všichni brāhmaṇové poklonili Pánu Śrī Kṛṣṇovi s nadĕjí, že odčiní svůj přestupek. Kvůli strachu z krále Kaṁsy se však osobnĕ za Pánem nevydali.

Sloka 1:
Pasáčci řekli: Ó Rāmo, Rāmo mocných paží! Ó Kṛṣṇo, který ničíš zlovolné! Trápí nás hlad a mĕli byste s tím nĕco udĕlat.
Sloka 2:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Když pasáčci takto naléhali, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, syn Devakī, s touhou potĕšit své jisté oddané, manželky brāhmaṇů, odpovĕdĕl tímto způsobem.
Sloka 3:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Jdĕte prosím k obĕtišti, kde skupina brāhmaṇů znalých védských pokynů nyní provádí obĕť Āṅgirasa, aby se dostali do nebe.
Sloka 4:
Až tam přijdete, Moji drazí pasáčci, jednoduše požádejte o nĕjaké jídlo. Sdĕlte jim jméno Mého staršího bratra, Nejvyššího Pána Balarāmy, a také Mé jméno, a zmiňte, že jsme vás poslali My.
Sloka 5:
Na tento pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství tam pasáčci šli a přednesli svou žádost. Stáli před brāhmaṇy s dlanĕmi sepjatými v pokorné prosbĕ a potom padli na zem, aby jim vzdali úctu.
Sloka 6:
(Pasáčci řekli:) Ó pozemští bohové, prosím vyslyšte nás. My pasáčci plníme Kṛṣṇovy pokyny a sem nás posílá Balarāma. Přejeme vám vše dobré. Prosím vezmĕte na vĕdomí náš příchod.
Sloka 7:
Pán Rāma a Pán Acyuta pasou nedaleko odsud své krávy. Mají hlad a chtĕjí, abyste Jim dali trochu svého jídla. Máte-li víru, dejte Jim tedy prosím nĕjaké jídlo, ó brāhmaṇové, ó nejlepší ze znalců náboženství.
Sloka 8:
S výjimkou doby od zasvĕcení konatele obĕti a samotným obĕtováním zvířete, ó nejčistší brāhmaṇové, se ani zasvĕcený neznečistí jedením, alespoň pokud se nejedná o obĕť Sautrāmaṇi.
Sloka 9:
Brāhmaṇové slyšeli tuto žádost Nejvyšší Osobnosti Božství, ale odmítli jí vĕnovat pozornost. Byli totiž plní nicotných tužeb a zapletení ve složitých obřadech. I když si o sobĕ mysleli, že jsou pokročilí ve védské učenosti, ve skutečnosti to byli nezkušení pošetilci.
Sloka 10-11:
I když jednotlivé složky obĕti – místo, čas, konkrétní příslušenství, mantry, obřady, knĕží, ohnĕ, polobozi, konatel, obĕtina a zatím ještĕ neviditelný prospĕch – jsou jen různými aspekty Jeho majestátu, brāhmaṇové se svou zkaženou inteligencí vidĕli Pána Kṛṣṇu jako obyčejnou lidskou bytost. Nerozpoznali, že je Nejvyšší Absolutní Pravda, přímo projevená Osobnost Božství, již obvykle nelze vnímat hmotnými smysly. Jelikož byli zmatení tím, jak se mylnĕ ztotožňovali se smrtelným tĕlem, neprojevili Mu náležitou úctu.
Sloka 12:
Když se brāhmaṇové nezmohli ani na jednoduché „ano“ nebo „ne“, ó přemožiteli nepřátel (Parīkṣite), pasáčci se zklamanĕ vrátili ke Kṛṣṇovi a Rāmovi a zpravili Je o tom.
Sloka 13:
Když Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, uslyšel, co se stalo, jen se zasmál. Takto pasáčkům ukázal, jak lidé v tomto svĕtĕ jednají a potom je znovu oslovil.
Sloka 14:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Povĕzte manželkám brāhmaṇů, že jsem sem přišel s Pánem Saṅkarṣaṇem. Jistĕ vám dají všechno jídlo, co budete chtít, protože Mĕ mají velmi rády a svou inteligencí ve skutečnosti prodlévají jen ve Mnĕ.
Sloka 15:
Pasáčkové pak šli do domu, kde bydlely manželky brāhmaṇů. Tam chlapci uvidĕli tyto počestné ženy sedĕt zkrášlené pĕknými ozdobami. Poté, co se brāhmaṇským ženám poklonili, oslovili je s veškerou pokorou.
Sloka 16:
(Pasáčkové řekli:) Klaníme se vám, ó manželky učených brāhmaṇů. Vyslechnĕte laskavĕ naše slova. Posílá nás sem Pán Kṛṣṇa, jenž prochází nedaleko odsud.
Sloka 17:
Má za sebou dlouhou cestu, jak s pasáčky a Pánem Balarāmou pase krávy. Teď má hlad, tak by bylo vhodné dát Mu a Jeho společníkům nĕco k jídlu.
Sloka 18:
Manželky brāhmaṇů stále dychtily vidĕt Kṛṣṇu, neboť jejich mysli okouzlily Jeho popisy. Jakmile tedy uslyšely, že přišel, velmi je to vzrušilo.
Sloka 19:
Všechny ženy vzaly velké nádoby se čtyřmi druhy jídel bohatých na jemné chutĕ a vůnĕ a vydaly se na setkání se svým milým, tak jako řeky plynou k moři.
Sloka 20-21:
I když se jim manželé, bratři, synové a další příbuzní snažili zakázat za Pánem jít, jejich nadĕje, že uvidí Kṛṣṇu, rozvinuté hojným nasloucháním o Jeho transcendentálních vlastnostech, zvítĕzily. U řeky Yamuny, v zahradĕ ozdobené poupaty stromů aśoka, Ho spatřily procházet se ve společnosti pasáčků a svého staršího bratra Balarāmy.
Sloka 22:
Mĕl tmavĕ modrou pleť a zlaté šaty. Byl oblečený jako divadelní tanečník ozdobený pavím perem, barevnými minerály, vĕtvičkami s poupaty a girlandou z lesních kvĕtů a listů. Jednu ruku mĕl položenou na rameni přítele a druhou si pohrával s lotosem. Uši Mu zdobily lekníny, vlasy Mu splývaly přes tváře a na Jeho lotosovém obličeji zářil úsmĕv.
Sloka 23:
Ó vládce lidí, tyto brāhmaṇské ženy po dlouhou dobu naslouchaly o svém milovaném Kṛṣṇovi a Jeho sláva stále zdobila jejich uši, neboť jejich mysli byly v Nĕm trvale pohroužené. Nyní Ho přimĕly k tomu, aby jim skrze oční štĕrbiny vstoupil do srdcí a tam Ho pak dlouho objímaly. Tímto způsobem se konečnĕ zbavily bolesti z odloučení od Nĕho, tak jako se mudrci zbavují úzkosti vyvolané falešným egem tím, že se ztotožňují se svým nejniternĕjším vĕdomím.
Sloka 24:
Pán Kṛṣṇa, jenž vnímá myšlenky všech bytostí, chápal, že se tyto ženy vzdaly veškerých svĕtských nadĕjí a přišly tam jen proto, aby Ho vidĕly. S úsmĕvem na tváři je tedy oslovil.
Sloka 25:
(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy. Prosím posaďte se a udĕlejte si pohodlí. Co pro vás mohu udĕlat? Je nanejvýš vhodné, že jste sem přišly, abyste Mne vidĕly.
Sloka 26:
Zkušené osobnosti, jež vidí svůj pravý zájem, poskytují nemotivovanou a nepřerušovanou oddanou službu přímo Mnĕ, protože jsem duši nanejvýš drahý.
Sloka 27:
Jedinĕ díky styku se svým já je drahý životní vzduch, inteligence, mysl, přátelé, tĕlo, manželka, dĕti, majetek a tak dále. Jaký objekt tedy může být dražší než vlastní já?
Sloka 28:
Mĕli byste se tedy vrátit k obĕtnímu místu, protože vaši manželé, učení brāhmaṇové, jsou hospodáři a potřebují vaši pomoc, aby své obĕti mohli dokončit.
Sloka 29:
Manželky brāhmaṇů odpovĕdĕly: Ó všemocný, neříkej prosím taková krutá slova. Mĕl bys radĕji splnit svůj slib, že budeš vždy laskavĕ opĕtovat jednání svých oddaných. Teď, když jsme dospĕly k Tvým lotosovým nohám, si pouze přejeme zůstat tady v lese, abychom mohly na hlavách nosit girlandy z lístků tulasī, které spadnou z Tvých lotosových nohou. Jsme připravené se vzdát všech hmotných vztahů.
Sloka 30:
Naši manželé, otcové, synové, bratři a jiní příbuzní a přátelé nás již zpátky nepřijmou a kdo jiný by nám chtĕl poskytnout útočištĕ? Jelikož jsme tedy padly ke Tvým lotosovým nohám a nemáme, kam jinam jít, splň nám prosím naši touhu, ó přemožiteli nepřátel.
Sloka 31:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, odpovĕdĕl: Buďte si jisté, že vaši manželé se k vám nebudou chovat nepřátelsky, tak jako vaši otcové, bratři, synové, jiní příbuzní či veřejnost. Osobnĕ je poučím, jaká je situace. Dokonce i polobozi vám dají najevo svou přízeň.
Sloka 32:
Kdybyste se Mnou zůstávaly v tĕlesném styku, lidi v tomto svĕtĕ by to jistĕ netĕšilo a ani pro vás by to nebyl nejlepší způsob, jak posílit vaši lásku ke Mnĕ. Mĕly byste na Mĕ radĕji upírat své mysli, a tak Mĕ velmi brzy dosáhnete.
Sloka 33:
Láska ke Mnĕ se vyvíjí nasloucháním o Mnĕ, zhlížením Mé podoby Božstva, meditací o Mnĕ a opĕvováním Mých jmen a slávy, ne fyzickou blízkostí. Proto se prosím vraťte do svých domovů.
Sloka 34:
Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl: Na tento pokyn se manželky brāhmaṇů vrátily na místo obĕti. Brāhmaṇové nevidĕli na chování svých manželek nic špatného a společnĕ s nimi obĕť dokončili.
Sloka 35:
Jednu z žen manžel násilím zadržel. Když slyšela ostatní popisovat Nejvyššího Pána Kṛṣṇu, objala Ho v srdci a opustila své hmotné tĕlo, které je základem pout k hmotnému jednání.
Sloka 36:
Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství, nakrmil pasáčky oním jídlem čtyř druhů a potom se najedl sám všemocný Pán.
Sloka 37:
Takto Nejvyšší Pán, jenž se zjevil jako lidská bytost, aby se vĕnoval svým zábavám, napodoboval činnosti lidské společnosti. S radostí tĕšil své krávy, přátele pasáčky a přítelkynĕ gopī svojí krásou, slovy a činy.
Sloka 38:
Brāhmaṇové pak přišli k rozumu a pocítili hlubokou lítost. Mysleli si: „Zhřešili jsme, protože jsme odmítli žádost dvou Pánů vesmíru, kteří se klamnĕ zjevili jako obyčejné lidské bytosti.“
Sloka 39:
Brāhmaṇové si všimli čisté, transcendentální oddanosti svých manželek Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, a vidĕli, že oni sami ji postrádají. Zoufale toho litovali a začali se odsuzovat.
Sloka 40:
(Brāhmaṇové řekli:) K čertu s naším trojím zrozením, slibem celibátu a rozsáhlou učeností! K čertu s naším ušlechtilým původem a zkušeností v konání obřadních obĕtí! Budiž to vše zavrženo, neboť jsme se zachovali nepřátelsky vůči transcendentální Osobnosti Božství.
Sloka 41:
Klamná energie Nejvyššího Pána jistĕ mate i velké mystiky, o nás nemluvĕ. Jako brāhmaṇové bychom mĕli být duchovními učiteli všech lidských tříd a přitom jsme byli zmatení ohlednĕ našeho pravého zájmu.
Sloka 42:
Jen pohleďte na neomezenou lásku, kterou tyto ženy vyvinuly vůči Pánu Kṛṣṇovi, duchovnímu učiteli celého vesmíru! Ta láska pro nĕ přetrhala i samotná pouta smrti – lpĕní na rodinném životĕ.
Sloka 43-44:
Tyto ženy nikdy nepodstoupily očistné obřady dvojzrozených tříd, ani nežily jako brahmacārī v āśramu duchovního učitele, ani neprovádĕly askezi, ani nezkoumaly povahu vlastního já, neřídily se formalitami ohlednĕ čistoty a neprovádĕly zbožné obřady. Přesto jsou neochvĕjnĕ oddané Pánu Kṛṣṇovi, jehož slávu opĕvují vznešené hymny Véd a jenž je nejvyšším vládcem všech vládců mystických sil. My oproti tomu tuto oddanost Pánu nemáme, přestože jsme všechny tyto procesy provádĕli.
Sloka 45:
Ve své posedlosti péčí o domácnost jsme se úplnĕ odchýlili od pravého cíle života. Ale podívejte, jak nám nyní Pán slovy tĕchto prostých pasáčků připomnĕl konečný cíl všech pravých transcendentalistů.
Sloka 46:
Proč by jinak nejvyšší vládce, jehož každá touha je předem splnĕna a jenž je vládcem osvobození a všech ostatních transcendentálních požehnání, hrál s námi, kteří Mu vĕčnĕ podléháme, tuto klamnou hru?
Sloka 47:
S nadĕjí na dotek Jeho lotosových nohou bohynĕ štĕstí neustále uctívá jen Jeho, opomíjí všechny ostatní a zříká se své pýchy a přelétavosti. To, že On žebrá, musí každého udivit.
Sloka 48-49:
Všechny aspekty obĕti – příznivé místo a čas, rozmanité potřeby, védské hymny, předepsané obřady, knĕží a obĕtní ohnĕ, polobozi, patron obĕti, obĕtina i dosažené zbožné výsledky – to vše jsou jen projevy Jeho majestátu. Přestože jsme slyšeli, že se Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán všech mystických vládců, narodil v yaduovské dynastii, byli jsme tak pošetilí, že jsme nepoznali, že Śrī Kṛṣṇa není nikdo jiný než On.
Sloka 50:
Klaníme se Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Jeho inteligence není nikdy zmatená, kdežto my, ošálení Jeho silou klamu, jen bloudíme po cestách plodonosného jednání.
Sloka 51:
Byli jsme zmatení klamnou energií Pána Kṛṣṇy, a proto jsme nechápali Jeho vliv původní Osobnosti Božství. Nyní doufáme, že nám náš přestupek laskavĕ odpustí.
Sloka 52:
Když takto zpĕtnĕ přemýšleli o hříchu, kterého se dopustili tím, že nebrali ohled na Kṛṣṇu, velmi Ho zatoužili spatřit. Báli se ale krále Kaṁsy, a proto se neopovážili jít do Vraji.