Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.20-21

Verš

niṣidhyamānāḥ patibhir
bhrātṛbhir bandhubhiḥ sutaiḥ
bhagavaty uttama-śloke
dīrgha-śruta-dhṛtāśayāḥ
yamunopavane ’śoka
nava-pallava-maṇḍite
vicarantaṁ vṛtaṁ gopaiḥ
sāgrajaṁ dadṛśuḥ striyaḥ

Synonyma

niṣidhyamānāḥ — i když jim bylo zakazováno; patibhiḥ — jejich manželi; bhrātṛbhiḥ — jejich bratry; bandhubhiḥ — dalšími příbuznými; sutaiḥ — a jejich syny; bhagavati — nasmĕrované k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; uttama-śloke — jehož opĕvují transcendentální hymny; dīrgha — po dlouhou dobu; śruta — díky naslouchání; dhṛta — získané; āśayāḥ — jejichž očekávání; yamunā-upavane — v zahradĕ podél řeky Yamuny; aśoka-nava-pallava — poupaty stromů aśoka; maṇḍite — vyzdobené; vicarantam — procházejícího se; vṛtam — obklopeného; gopaiḥ — pasáčky; sa-agrajam — s Jeho starším bratrem; dadṛśuḥ — uvidĕly; striyaḥ — ženy.

Překlad

I když se jim manželé, bratři, synové a další příbuzní snažili zakázat za Pánem jít, jejich nadĕje, že uvidí Kṛṣṇu, rozvinuté hojným nasloucháním o Jeho transcendentálních vlastnostech, zvítĕzily. U řeky Yamuny, v zahradĕ ozdobené poupaty stromů aśoka, Ho spatřily procházet se ve společnosti pasáčků a svého staršího bratra Balarāmy.