Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Požehnání manželkám brāhmaṇů

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa poté, co poslal pasáčky žebrat o jídlo, projevil milost manželkám jistých brāhmaṇů provádĕjících obĕť a v samotných brāhmaṇech vzbudil výčitky svĕdomí.

Když pasáčci dostali velký hlad, zeptali se Śrī Kṛṣṇy, jak obstarat jídlo, a On je poslal, aby nĕjaké vyžebrali od skupiny brāhmaṇů, kteří nedaleko provádĕli svou obĕť. Tito brāhmaṇové ale chlapce ignorovali, neboť si mysleli, že Śrī Kṛṣṇa je obyčejná lidská bytost. Chlapci se vrátili zklamaní, ale Pán je poslal ještĕ jednou s doporučením, aby o jídlo požádali manželky onĕch brāhmaṇů. Tyto ženy slyšely o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech a byly k Nĕmu velmi připoutané. Jakmile se tedy dozvĕdĕly, že je nablízku, hned za Ním pospíchaly se všemi čtyřmi druhy jídla. Tímto způsobem se Śrī Kṛṣṇovi odevzdaly.

Kṛṣṇa ženám řekl, že transcendentální lásku k Nĕmu lze vyvinout zhlížením Jeho podoby Božstva v chrámu, meditováním o Nĕm a opĕvováním Jeho slávy, ale že pouhým zdržováním se v Jeho fyzické přítomnosti tohoto výsledku nelze dosáhnout. Vysvĕtlil jim, že jejich povinností jako žen v domácnosti je pomáhat manželům provádĕt obĕti. Dal jim tedy pokyn, aby se vrátily do svých domovů.

Poté, co ženy odešly zpátky domů, jejich manželé brāhmaṇové ihned pocítili výčitky svĕdomí a naříkali: „U toho, kdo se staví nepřátelsky vůči Kṛṣṇovi, jsou všechna tři jeho zrození – ze semene, bráhmanské i obĕtní – prokletá. Oproti tomu tyto ženy, které se nepodrobily očistným procesům bráhmanské třídy, neprovádĕly žádnou askezi ani zbožné obřady, svou oddaností Kṛṣṇovi snadno přesekly pouta smrti.

Každá touha Pána Kṛṣṇy se beze zbytku splní a Jeho žebrání o jídlo bylo tedy jen milosrdenstvím vůči nám brāhmaṇům. Všechny plody védských obĕtí – a ostatnĕ všechny vĕci na Zemi – jsou Jeho bohatstvím, ale my jsme si to ve své nevĕdomosti nedokázali uvĕdomit.“

Poté, co takto promluvili, se všichni brāhmaṇové poklonili Pánu Śrī Kṛṣṇovi s nadĕjí, že odčiní svůj přestupek. Kvůli strachu z krále Kaṁsy se však osobnĕ za Pánem nevydali.

Verš

śrī-gopa ūcuḥ
rāma rāma mahā-bāho
kṛṣṇa duṣṭa-nibarhaṇa
eṣā vai bādhate kṣun nas
tac-chāntiṁ kartum arhathaḥ

Synonyma

śrī-gopāḥ ūcuḥ — pasáčci řekli; rāma rāma — ó Pane Rāmo, Pane Rāmo; mahā-bāho — ó ty, který máš mocné paže; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; duṣṭa — zlovolných; nibarhaṇa — ó ničiteli; eṣā — tento; vai — jistĕ; bādhate — trápí; kṣut — hlad; naḥ — nás; tat-śāntim — jeho zahnání; kartum arhathaḥ — mĕli byste udĕlat.

Překlad

Pasáčci řekli: Ó Rāmo, Rāmo mocných paží! Ó Kṛṣṇo, který ničíš zlovolné! Trápí nás hlad a mĕli byste s tím nĕco udĕlat.

Význam

Pasáčci žertem naznačili, že když Śrī Kṛṣṇa přemáhá vše špatné, mĕl by také přemoci jejich hlad a obstarat jim jídlo. V tomto výroku vidíme důvĕrné láskyplné přátelství pasáčků s Nejvyšší Osobností Božství.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti vijñāpito gopair
bhagavān devakī-sutaḥ
bhaktāyā vipra-bhāryāyāḥ
prasīdann idam abravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; vijñāpitaḥ — informovaný; gopaiḥ — pasáčky; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — syn Devakī; bhaktāyāḥ — své oddané; vipra-bhāryāyāḥ — manželky brāhmaṇů; prasīdan — jelikož chtĕl uspokojit; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když pasáčci takto naléhali, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, syn Devakī, s touhou potĕšit své jisté oddané, manželky brāhmaṇů, odpovĕdĕl tímto způsobem.

Verš

prayāta deva-yajanaṁ
brāhmaṇā brahma-vādinaḥ
satram āṅgirasaṁ nāma
hy āsate svarga-kāmyayā

Synonyma

prayāta — prosím jdĕte; deva-yajanam — k obĕtišti; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; brahma-vādinaḥ — následovníci védských pokynů; satram — obĕť; āṅgirasam nāma — zvanou Āṅgirasa; hi — jistĕ; āsate — nyní konají; svarga-kāmyayā — s cílem dostat se do nebe.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Jdĕte prosím k obĕtišti, kde skupina brāhmaṇů znalých védských pokynů nyní provádí obĕť Āṅgirasa, aby se dostali do nebe.

Verš

tatra gatvaudanaṁ gopā
yācatāsmad-visarjitāḥ
kīrtayanto bhagavata
āryasya mama cābhidhām

Synonyma

tatra — tam; gatvā — až půjdete; odanam — o jídlo; gopāḥ — Moji drazí pasáčci; yācata — jen požádejte; asmat — Námi; visarjitāḥ — vyslaní; kīrtayantaḥ — oznamte; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; āryasya — staršího; mama — Moje; ca — také; abhidhām — jméno.

Překlad

Až tam přijdete, Moji drazí pasáčci, jednoduše požádejte o nĕjaké jídlo. Sdĕlte jim jméno Mého staršího bratra, Nejvyššího Pána Balarāmy, a také Mé jméno, a zmiňte, že jsme vás poslali My.

Význam

Pán Kṛṣṇa povzbuzoval své přátele, aby se nestydĕli požádat o milodar. Kdyby chlapci mĕli pocit, že nejsou oprávnĕní se na tak ctihodné brāhmaṇy osobnĕ obracet, Pán jim řekl, ať zmíní jména Balarāmy a Kṛṣṇy, svatá jména Boha.

Verš

ity ādiṣṭā bhagavatā
gatvā yācanta te tathā
kṛtāñjali-puṭā viprān
daṇḍa-vat patitā bhuvi

Synonyma

iti — tĕmito slovy; ādiṣṭaḥ — určeni; bhagavatā — Nejvyšším Pánem Kṛṣṇou; gatvā — šli; ayācanta — žebrali; te — oni; tathā — tím způsobem; kṛta-añjali-puṭāḥ — s dlanĕmi sepjatými v pokorné prosbĕ; viprān — vůči brāhmaṇům; daṇḍa-vat — jako tyče; patitāḥ — poté, co padli; bhuvi — na zem.

Překlad

Na tento pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství tam pasáčci šli a přednesli svou žádost. Stáli před brāhmaṇy s dlanĕmi sepjatými v pokorné prosbĕ a potom padli na zem, aby jim vzdali úctu.

Verš

he bhūmi-devāḥ śṛṇuta
kṛṣṇasyādeśa-kāriṇaḥ
prāptāñ jānīta bhadraṁ vo
gopān no rāma-coditān

Synonyma

he bhūmi-devāḥ — ó pozemští bohové; śṛṇuta — prosím vyslyšte nás; kṛṣṇasya ādeśa — Kṛṣṇova pokynu; kāriṇaḥ — vykonavatele; prāptān — kteří přišli; jānīta — prosím vezmĕte na vĕdomí; bhadram — vše dobré; vaḥ — k vám; gopān — pasáčky; naḥ — nás; rāma-coditān — které poslal Pán Rāma.

Překlad

(Pasáčci řekli:) Ó pozemští bohové, prosím vyslyšte nás. My pasáčci plníme Kṛṣṇovy pokyny a sem nás posílá Balarāma. Přejeme vám vše dobré. Prosím vezmĕte na vĕdomí náš příchod.

Význam

Výraz bhūmi-devāḥ, „bohové na Zemi“, se zde vztahuje na brāhmaṇy, kteří mají vĕrnĕ zastupovat vůli Nejvyššího Pána. Filosofie vĕdomí Kṛṣṇy není nĕjakou primitivní polyteistickou doktrínou prohlašující, že lidské bytosti na Zemi jsou bohové. Je to vĕda, která sleduje původ autority od samotné Absolutní Pravdy, Śrī Kṛṣṇy. Autorita a moc Boha se přirozenĕ šíří s tím, jak se šíří Jeho stvoření, a na Zemi Pánovu vůli a autoritu zastupují očištĕní, osvícení lidé zvaní brāhmaṇové.

Tato událost ilustruje, že obřadní brāhmaṇové, na které se pasáčci obrátili se svou prosbou, nebyli vůbec patřičnĕ osvícení, a tedy nechápali postavení Kṛṣṇy a Balarāmy ani Jejich důvĕrných společníků. Tato zábava vlastnĕ odhaluje domýšlivé postavení takzvaných brāhmaṇů, kteří nejsou vĕrní oddaní Nejvyššího Pána.

Verš

gāś cārayantāv avidūra odanaṁ
rāmācyutau vo laṣato bubhukṣitau
tayor dvijā odanam arthinor yadi
śraddhā ca vo yacchata dharma-vittamāḥ

Synonyma

gāḥ — své krávy; cārayantau — pasoucí; avidūre — nedaleko; odanam — jídlo; rāma-acyutau — Pán Rāma a Pán Acyuta; vaḥ — od vás; laṣataḥ — chtĕjí; bubhukṣitau — jelikož mají hlad; tayoḥ — pro Nĕ; dvijāḥ — ó brāhmaṇové; odanam — jídlo; arthinoḥ — žebrající; yadi — jestliže; śraddhā — nĕjaká víra; ca — a; vaḥ — u vás; yacchata — prosím dejte; dharma-vit-tamāḥ — ó nejlepší znalci náboženských zásad.

Překlad

Pán Rāma a Pán Acyuta pasou nedaleko odsud své krávy. Mají hlad a chtĕjí, abyste Jim dali trochu svého jídla. Máte-li víru, dejte Jim tedy prosím nĕjaké jídlo, ó brāhmaṇové, ó nejlepší ze znalců náboženství.

Význam

Pasáčci pochybovali o štĕdrosti brāhmaṇů, a proto použili slovo bubhukṣitau, které vyjadřuje, že Kṛṣṇa a Balarāma mají hlad. Chlapci předpokládali, že brāhmaṇové znají védský pokyn annasya kṣuditaṁ pātram – „Každý, kdo má hlad, je vhodný příjemce jídla jako milodaru.“ Pokud by však brāhmaṇové neuznali autoritu Kṛṣṇy a Balarāmy, jejich titul dvija by byl chápán jen jako „ti, kdo se narodili dvĕma rodičům“ (dvi – dvĕma, ja – narození), ne jako „dvojzrození“. Když brāhmaṇové na počáteční žádost pasáčků nereagovali, chlapci je s trochou sarkasmu oslovili výrazem dharma-vit-tamāḥ, „ó nejlepší ze znalců náboženství“.

Verš

dīkṣāyāḥ paśu-saṁsthāyāḥ
sautrāmaṇyāś ca sattamāḥ
anyatra dīkṣitasyāpi
nānnam aśnan hi duṣyati

Synonyma

dīkṣāyāḥ — počínaje zasvĕcením do obĕti; paśu-saṁsthāyāḥ — až po obĕtování zvířete; sautrāmaṇyāḥ — mimo obĕť zvanou Sautrāmaṇi; ca — a; sat-tamāḥ — ó nejčistší; anyatra — jinde; dīkṣitasya — toho, kdo byl zasvĕcen do obĕti; api — ani; na — ne; annam — jídla; aśnan — jedení; hi — jistĕ; duṣyati — způsobuje přestupek.

Překlad

S výjimkou doby od zasvĕcení konatele obĕti a samotným obĕtováním zvířete, ó nejčistší brāhmaṇové, se ani zasvĕcený neznečistí jedením, alespoň pokud se nejedná o obĕť Sautrāmaṇi.

Význam

Pasáčci předvídali možnou námitku brāhmaṇů, že jim nemohou dát žádné jídlo, protože sami ještĕ nejedli, a že knĕz zasvĕcený do konání obĕti by nemĕl jíst. Proto chlapci pokornĕ přednesli brāhmaṇům různé technické podrobnosti o obřadní obĕti. Pasáčkům nebyly formality védské kultury neznámé, ale jejich pravým zámĕrem bylo jednoduše s láskou sloužit Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

iti te bhagavad-yācñāṁ
śṛṇvanto ’pi na śuśruvuḥ
kṣudrāśā bhūri-karmāṇo
bāliśā vṛddha-māninaḥ

Synonyma

iti — takto; te — oni, brāhmaṇové; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; yācñām — žádost; śṛṇvantaḥ — slyšící; api — ačkoliv; na śuśruvuḥ — neslyšeli; kṣudra-āśāḥ — zabraní do nicotných tužeb; bhūri-karmāṇaḥ — zapletení ve složitých obřadních činnostech; bāliśāḥ — dĕtinští pošetilci; vṛddha-māninaḥ — pokládající se za moudré muže.

Překlad

Brāhmaṇové slyšeli tuto žádost Nejvyšší Osobnosti Božství, ale odmítli jí vĕnovat pozornost. Byli totiž plní nicotných tužeb a zapletení ve složitých obřadech. I když si o sobĕ mysleli, že jsou pokročilí ve védské učenosti, ve skutečnosti to byli nezkušení pošetilci.

Význam

Tito dĕtinští brāhmaṇové byli plní nicotných tužeb, jako je například touha dosáhnout hmotného nebe, a proto nepostřehli jedinečnou transcendentální příležitost, kterou jim nabídl příchod osobních přátel Kṛṣṇy. V současné dobĕ se lidé po celém svĕtĕ honí za hmotným pokrokem jako šílení a kvůli tomu nejsou schopni slyšet poselství Nejvyššího Pána Kṛṣṇy, které se šíří díky misionářským činnostem hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. Časy se příliš nezmĕnily a pyšní, materialističtí knĕží na Zemi stále převládají.

Verš

deśaḥ kālaḥ pṛthag dravyaṁ
mantra-tantrartvijo ’gnayaḥ
devatā yajamānaś ca
kratur dharmaś ca yan-mayaḥ
taṁ brahma paramaṁ sākṣād
bhagavantam adhokṣajam
manuṣya-dṛṣṭyā duṣprajñā
martyātmāno na menire

Synonyma

deśaḥ — místo; kālaḥ — čas; pṛthak dravyam — konkrétní příslušenství; mantra — védské hymny; tantra — předepsané obřady; ṛtvijaḥ — knĕží; agnayaḥ — obĕtní ohnĕ; devatāḥ — vládnoucí polobozi; yajamānaḥ — konatel obĕti; ca — a; kratuḥ — obĕtina; dharmaḥ — neviditelná moc plodů; ca — a; yat — jehož; mayaḥ — tvořící; tam — Jeho; brahma paramam — Nejvyšší Absolutní Pravdu; sākṣāt — přímo projevenou; bhagavantam — Osobnost Božství; adhokṣajam — transcendentální vůči hmotným smyslům; manuṣya-dṛṣṭyā — jelikož v Nĕm vidĕli obyčejného človĕka; duṣprajñāḥ — se zkaženou inteligencí; martya-ātmānaḥ — mylnĕ se ztotožňující s hmotným tĕlem; na menire — patřičnĕ neuctili.

Překlad

I když jednotlivé složky obĕti – místo, čas, konkrétní příslušenství, mantry, obřady, knĕží, ohnĕ, polobozi, konatel, obĕtina a zatím ještĕ neviditelný prospĕch – jsou jen různými aspekty Jeho majestátu, brāhmaṇové se svou zkaženou inteligencí vidĕli Pána Kṛṣṇu jako obyčejnou lidskou bytost. Nerozpoznali, že je Nejvyšší Absolutní Pravda, přímo projevená Osobnost Božství, již obvykle nelze vnímat hmotnými smysly. Jelikož byli zmatení tím, jak se mylnĕ ztotožňovali se smrtelným tĕlem, neprojevili Mu náležitou úctu.

Význam

Obřadní brāhmaṇové nechápali, proč by se obĕtní jídlo mĕlo dávat Pánu Kṛṣṇovi, jehož považovali za obyčejnou lidskou bytost. Tak jako osoba s růžovými brýlemi vidí celý svĕt růžovĕ, podmínĕná duše se svĕtským pohledem vidí i samotného Boha svĕtsky, a tak ztrácí příležitost vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

na te yad om iti procur
na neti ca parantapa
gopā nirāśāḥ pratyetya
tathocuḥ kṛṣṇa-rāmayoḥ

Synonyma

na — ne; te — oni; yat — když; om — „budiž“; iti — takto; procuḥ — promluvili; na — ne; na — „ne“; iti — takto; ca — ani; parantapa — ó přemožiteli nepřátel, Parīkṣite Mahārāji; gopāḥ — pasáčci; nirāśāḥ — odrazeni; pratyetya — poté, co se vrátili; tathā — tak; ūcuḥ — popsali; kṛṣṇa-rāmayoḥ — Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Rāmovi.

Překlad

Když se brāhmaṇové nezmohli ani na jednoduché „ano“ nebo „ne“, ó přemožiteli nepřátel (Parīkṣite), pasáčci se zklamanĕ vrátili ke Kṛṣṇovi a Rāmovi a zpravili Je o tom.

Verš

tad upākarṇya bhagavān
prahasya jagad-īśvaraḥ
vyājahāra punar gopān
darśayan laukikīṁ gatim

Synonyma

tat — to; upākarṇya — když slyšel; bhagavān — Nejvyšší Pán; prahasya — smĕjící se; jagat-īśvaraḥ — vládce celého vesmíru; vyājahāra — oslovil; punaḥ — znovu; gopān — pasáčky; darśayan — ukazující; laukikīm — bĕžného svĕta; gatim — chod.

Překlad

Když Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, uslyšel, co se stalo, jen se zasmál. Takto pasáčkům ukázal, jak lidé v tomto svĕtĕ jednají a potom je znovu oslovil.

Význam

Smíchem Pán Kṛṣṇa pasáčkům naznačil, že se na obřadní brāhmaṇy nemusejí hnĕvat, ale mĕli by chápat, že ten, kdo žebrá, bude často odmítnut.

Verš

māṁ jñāpayata patnībhyaḥ
sa-saṅkarṣaṇam āgatam
dāsyanti kāmam annaṁ vaḥ
snigdhā mayy uṣitā dhiyā

Synonyma

mām — Mĕ; jñāpayata — prosím ohlaste; patnībhyaḥ — manželkám; sa-saṅkarṣaṇam — společnĕ s Pánem Balarāmou; āgatam — který přišel; dāsyanti — dají; kāmam — kolik si budete přát; annam — jídlo; vaḥ — vám; snigdhāḥ — milující; mayi — ve Mnĕ; uṣitāḥ — prodlévající; dhiyā — svou inteligencí.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Povĕzte manželkám brāhmaṇů, že jsem sem přišel s Pánem Saṅkarṣaṇem. Jistĕ vám dají všechno jídlo, co budete chtít, protože Mĕ mají velmi rády a svou inteligencí ve skutečnosti prodlévají jen ve Mnĕ.

Význam

Fyzicky se sice manželky brāhmaṇů zdržovaly doma, ale v duchu prodlévaly v Nejvyšším Pánu Kṛṣṇovi díky silné lásce k Nĕmu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa nechtĕl, aby pasáčci řekli manželkám brāhmaṇů, že má hlad, protože vĕdĕl, že tyto oddané ženy by to velmi zarmoutilo. S radostí však dají všechno vyžádané jídlo z pouhé lásky k Pánu Kṛṣṇovi. Na zákazy svých manželů nebudou dbát, protože svou transcendentální inteligencí prodlévají v Pánu.

Verš

gatvātha patnī-śālāyāṁ
dṛṣṭvāsīnāḥ sv-alaṅkṛtāḥ
natvā dvija-satīr gopāḥ
praśritā idam abruvan

Synonyma

gatvā — když šli; atha — pak; patnī-śālāyām — do domu brāhmaṇských žen; dṛṣṭvā — když je vidĕli; asīnāḥ — sedící; su-alaṅkṛtāḥ — pĕknĕ ozdobené; natvā — poté, co se poklonili; dvija-satīḥ — počestným manželkám brāhmaṇů; gopāḥ — pasáčci; praśritāḥ — pokornĕ; idam — toto; abruvan — řekli.

Překlad

Pasáčkové pak šli do domu, kde bydlely manželky brāhmaṇů. Tam chlapci uvidĕli tyto počestné ženy sedĕt zkrášlené pĕknými ozdobami. Poté, co se brāhmaṇským ženám poklonili, oslovili je s veškerou pokorou.

Verš

namo vo vipra-patnībhyo
nibodhata vacāṁsi naḥ
ito ’vidūre caratā
kṛṣṇeneheṣitā vayam

Synonyma

namaḥ — poklony; vaḥ — vám; vipra-patnībhyaḥ — manželkám brāhmaṇů; nibodhata — prosím slyšte; vacāṁsi — slova; naḥ — naše; itaḥ — odsud; avidūre — nedaleko; caratā — jenž jde; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; iha — sem; iṣitāḥ — poslaní; vayam — my.

Překlad

(Pasáčkové řekli:) Klaníme se vám, ó manželky učených brāhmaṇů. Vyslechnĕte laskavĕ naše slova. Posílá nás sem Pán Kṛṣṇa, jenž prochází nedaleko odsud.

Verš

gāś cārayan sa gopālaiḥ
sa-rāmo dūram āgataḥ
bubhukṣitasya tasyānnaṁ
sānugasya pradīyatām

Synonyma

gāḥ — krávy; cārayan — pasoucí; saḥ — On; gopālaiḥ — ve společnosti pasáčků; sa-rāmaḥ — společnĕ s Pánem Balarāmou; dūram — zdaleka; āgataḥ — přišel; bubhukṣitasya — který má hlad; tasya — pro Nĕj; annam — jídlo; sa-anugasya — i s Jeho společníky; pradīyatām — bylo by vhodné dát.

Překlad

Má za sebou dlouhou cestu, jak s pasáčky a Pánem Balarāmou pase krávy. Teď má hlad, tak by bylo vhodné dát Mu a Jeho společníkům nĕco k jídlu.

Verš

śrutvācyutam upāyātaṁ
nityaṁ tad-darśanotsukāḥ
tat-kathākṣipta-manaso
babhūvur jāta-sambhramāḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšely; acyutam — Pán Kṛṣṇa; upāyātam — že přišel nedaleko; nityam — neustále; tat-darśana — spatřit Ho; utsukāḥ — dychtící; tat-kathā — Jeho popisy; ākṣpita — okouzlené; manasaḥ — jejich mysli; babhūvuḥ — staly se; jāta-sambhramāḥ — vzrušené.

Překlad

Manželky brāhmaṇů stále dychtily vidĕt Kṛṣṇu, neboť jejich mysli okouzlily Jeho popisy. Jakmile tedy uslyšely, že přišel, velmi je to vzrušilo.

Verš

catur-vidhaṁ bahu-guṇam
annam ādāya bhājanaiḥ
abhisasruḥ priyaṁ sarvāḥ
samudram iva nimnagāḥ

Synonyma

catuḥ-vidham — čtyř druhů (to, co se žvýká; to, co se pije; to, co se líže, a to, co se saje); bahu-guṇam — s mnoha bohatými chutĕmi a vůnĕmi; annam — jídlo; ādāya — přinášející; bhājanaiḥ — ve velkých nádobách; abhisasruḥ — vydaly se; priyam — za svým milým; sarvāḥ — všechny; samudram — k oceánu; iva — jako; nimna-gāḥ — řeky.

Překlad

Všechny ženy vzaly velké nádoby se čtyřmi druhy jídel bohatých na jemné chutĕ a vůnĕ a vydaly se na setkání se svým milým, tak jako řeky plynou k moři.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že manželky brāhmaṇů pociťovaly milostné zalíbení v Kṛṣṇovi, jako kdyby byl jejich milencem, a proto je nic nemohlo zadržet, když chvátaly, aby Ho vidĕly.

Verš

niṣidhyamānāḥ patibhir
bhrātṛbhir bandhubhiḥ sutaiḥ
bhagavaty uttama-śloke
dīrgha-śruta-dhṛtāśayāḥ
yamunopavane ’śoka
nava-pallava-maṇḍite
vicarantaṁ vṛtaṁ gopaiḥ
sāgrajaṁ dadṛśuḥ striyaḥ

Synonyma

niṣidhyamānāḥ — i když jim bylo zakazováno; patibhiḥ — jejich manželi; bhrātṛbhiḥ — jejich bratry; bandhubhiḥ — dalšími příbuznými; sutaiḥ — a jejich syny; bhagavati — nasmĕrované k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; uttama-śloke — jehož opĕvují transcendentální hymny; dīrgha — po dlouhou dobu; śruta — díky naslouchání; dhṛta — získané; āśayāḥ — jejichž očekávání; yamunā-upavane — v zahradĕ podél řeky Yamuny; aśoka-nava-pallava — poupaty stromů aśoka; maṇḍite — vyzdobené; vicarantam — procházejícího se; vṛtam — obklopeného; gopaiḥ — pasáčky; sa-agrajam — s Jeho starším bratrem; dadṛśuḥ — uvidĕly; striyaḥ — ženy.

Překlad

I když se jim manželé, bratři, synové a další příbuzní snažili zakázat za Pánem jít, jejich nadĕje, že uvidí Kṛṣṇu, rozvinuté hojným nasloucháním o Jeho transcendentálních vlastnostech, zvítĕzily. U řeky Yamuny, v zahradĕ ozdobené poupaty stromů aśoka, Ho spatřily procházet se ve společnosti pasáčků a svého staršího bratra Balarāmy.

Verš

śyāmaṁ hiraṇya-paridhiṁ vanamālya-barha-
dhātu-pravāla-naṭa-veṣam anavratāṁse
vinyasta-hastam itareṇa dhunānam abjaṁ
karṇotpalālaka-kapola-mukhābja-hāsam

Synonyma

śyāmam — tmavĕ modré pleti; hiraṇya — zlaté; paridhim — jehož šaty; vana-mālya — s lesní girlandou; barha — pavím perem; dhātu — barevnými minerály; pravāla — a vĕtvičkami s poupaty; naṭa — jako tanečníka na jevišti; veṣam — oblečeného; anuvrata — přítele; aṁse — na rameni; vinyasta — položená; hastam — Jeho ruka; itareṇa — druhou; dhunānam — točící; abjam — lotosem; karṇa — na uších; utpala — lekníny; alaka-kapola — s vlasy splývajícími přes tváře; mukha-abja — na svém lotosovém obličeji; hāsam — s úsmĕvem.

Překlad

Mĕl tmavĕ modrou pleť a zlaté šaty. Byl oblečený jako divadelní tanečník ozdobený pavím perem, barevnými minerály, vĕtvičkami s poupaty a girlandou z lesních kvĕtů a listů. Jednu ruku mĕl položenou na rameni přítele a druhou si pohrával s lotosem. Uši Mu zdobily lekníny, vlasy Mu splývaly přes tváře a na Jeho lotosovém obličeji zářil úsmĕv.

Verš

prāyaḥ-śruta-priyatamodaya-karṇa-pūrair
yasmin nimagna-manasas tam athākṣi-randraiḥ
antaḥ praveśya su-ciraṁ parirabhya tāpaṁ
prājñaṁ yathābhimatayo vijahur narendra

Synonyma

prāyaḥ — opakovanĕ; śruta — vyslechnutá; priya-tama — jejich nejdražšího; udaya — sláva; karṇa-pūraiḥ — jež byla ozdobou jejich uší; yasmin — v nĕmž; nimagna — pohroužené; manasaḥ — jejich mysli; tam — Jeho; atha — pak; akṣi-randhraiḥ — štĕrbinami svých očí; antaḥ — dovnitř; praveśya — poté, co nechaly vstoupit; su-ciram — dlouho; parirabhya — když objímaly; tāpam — svého utrpení; prājñam — niterné vĕdomí; yathā — jako; abhimatayaḥ — funkcí falešného ega; vijahuḥ — zbavily se; nara-indra — ó vládce lidí.

Překlad

Ó vládce lidí, tyto brāhmaṇské ženy po dlouhou dobu naslouchaly o svém milovaném Kṛṣṇovi a Jeho sláva stále zdobila jejich uši, neboť jejich mysli byly v Nĕm trvale pohroužené. Nyní Ho přimĕly k tomu, aby jim skrze oční štĕrbiny vstoupil do srdcí a tam Ho pak dlouho objímaly. Tímto způsobem se konečnĕ zbavily bolesti z odloučení od Nĕho, tak jako se mudrci zbavují úzkosti vyvolané falešným egem tím, že se ztotožňují se svým nejniternĕjším vĕdomím.

Verš

tās tathā tyakta-sarvāśāḥ
prāptā ātma-didṛkṣayā
vijñāyākhila-dṛg-draṣṭā
prāha prahasitānanaḥ

Synonyma

tāḥ — ty ženy; tathā — v tomto stavu; tyakta-sarva-āśāḥ — poté, co se vzdaly všech hmotných tužeb; prāptāḥ — jež přišly; ātma-didṛkṣayā — s touhou vidĕt Ho; vijñāya — chápající; akhila-dṛk — představy všech bytostí; draṣṭā — ten, kdo vidí; prāha — promluvil; prahasita-ānanaḥ — s úsmĕvem na tváři.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, jenž vnímá myšlenky všech bytostí, chápal, že se tyto ženy vzdaly veškerých svĕtských nadĕjí a přišly tam jen proto, aby Ho vidĕly. S úsmĕvem na tváři je tedy oslovil.

Verš

svāgataṁ vo mahā-bhāgā
āsyatāṁ karavāma kim
yan no didṛkṣayā prāptā
upapannam idaṁ hi vaḥ

Synonyma

su-āgatam — příznivé uvítání; vaḥ — vám; mahā-bhāgāḥ — ó požehnané ženy; āsyatām — prosím pojďte se posadit; karavāma — mohu udĕlat; kim — co; yat — protože; naḥ — Nás; didṛkṣayā — s touhou vidĕt; prāptāḥ — přišly jste; upapannam — vhodné; idam — toto; hi — jistĕ; vaḥ — z vaší strany.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy. Prosím posaďte se a udĕlejte si pohodlí. Co pro vás mohu udĕlat? Je nanejvýš vhodné, že jste sem přišly, abyste Mne vidĕly.

Význam

Śrī Kṛṣṇa uvítal manželky brāhmaṇů podobnĕ, jako uvítal gopī, které s Ním přišly v noci tancovat. I tyto ženy dokázaly svou čistou lásku k Nĕmu tím, že překonaly mnoho překážek, aby Ho spatřily. Slovo upapannam vyjadřuje, že jejich chování nebylo vůbec nevhodné, přestože odmítly příkazy svých manželů, neboť ti se jim snažili bránit v jejich láskyplné službĕ Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

nanv addhā mayi kurvanti
kuśalāḥ svārtha-darśinaḥ
ahaituky avyavahitāṁ
bhaktim ātma-priye yathā

Synonyma

nanu — jistĕ; addhā — přímo; mayi — Mnĕ; kurvanti — konají; kuśalāḥ — zkušení; sva-artha — svůj pravý zájem; darśinaḥ — kdo vidí; ahaitukī — nemotivovanou; avyavahitām — nepřerušovanou; bhaktim — oddanou službu; ātma — duši; priye — který jsem nanejvýš drahý; yathā — náležitĕ.

Překlad

Zkušené osobnosti, jež vidí svůj pravý zájem, poskytují nemotivovanou a nepřerušovanou oddanou službu přímo Mnĕ, protože jsem duši nanejvýš drahý.

Význam

Nejvyšší Pán sdĕlil manželkám brāhmaṇů, že nejen ony, ale všichni lidé, kteří chápou, co je v jejich pravém zájmu, se vĕnují duchovnímu procesu láskyplné služby Pánu. Pán Kṛṣṇa je ātma-priya, pravý cíl lásky pro každého. I když má každý jedinec svůj osobitý vkus a svou svobodu, každá živá bytost je v konečném smyslu duchovní jiskrou Nejvyšší Osobnosti Božství; proto je prvořadé láskyplné zalíbení každé bytosti přirozenĕ určené pro Pána Śrī Kṛṣṇu. Láskyplná služba Pánu má být ahaitukī, bez osobní motivace, a avyavahitā, nenarušovaná mentální spekulací, sobeckými touhami nebo jakýmikoli zvraty v čase a okolnostech.

Verš

prāṇa-buddhi-manaḥ-svātma
dārāpatya-dhanādayaḥ
yat-samparkāt priyā āsaṁs
tataḥ ko nv aparaḥ priyaḥ

Synonyma

prāṇa — životní síla; buddhi — inteligence; manaḥ — mysl; sva — příbuzní; ātma — tĕlo; dāra — manželka; apatya — dĕti; dhana — majetek; ādayaḥ — a tak dále; yat — s čím (vlastním já); samparkāt — díky styku; priyāḥ — drazí; āsan — stávají se; tataḥ — než to; kaḥ — jaký; nu — jistĕ; aparaḥ — jiný; priyaḥ — drahý objekt.

Překlad

Jedinĕ díky styku se svým já je drahý životní vzduch, inteligence, mysl, přátelé, tĕlo, manželka, dĕti, majetek a tak dále. Jaký objekt tedy může být dražší než vlastní já?

Význam

Slovo yat-samparkāt v tomto verši označuje styk s individuálním vlastním já a v konečném smyslu s Nejvyšším Já, s Pánem, který je původem individuální živé bytosti. Rozvíjením vĕdomí Kṛṣṇy osoba automaticky dosahuje seberealizace a její životní síla, inteligence, mysl, příbuzní, tĕlo, rodina i majetek se klíčovým vlivem vĕdomí Kṛṣṇy obohacují a prozařují. Dĕje se tak proto, že vĕdomí Kṛṣṇy znamená optimální, nejúčinnĕjší spojení individuálního já, jež je čisté vĕdomí, s Nejvyšším Já a svrchovaným vĕdomím, Kṛṣṇou.

Verš

tad yāta deva-yajanaṁ
patayo vo dvijātayaḥ
sva-satraṁ pārayiṣyanti
yuṣmābhir gṛha-medhinaḥ

Synonyma

tat — proto; yāta — jdĕte; deva-yajanam — k místu obĕti; patayaḥ — manželé; vaḥ — vaši; dvi-jātayaḥbrāhmaṇové; sva-satram — své obĕti; pārayiṣyanti — budou moci dokončit; yuṣmābhiḥ — společnĕ s vámi; gṛha-medhinaḥ — hospodáři.

Překlad

Mĕli byste se tedy vrátit k obĕtnímu místu, protože vaši manželé, učení brāhmaṇové, jsou hospodáři a potřebují vaši pomoc, aby své obĕti mohli dokončit.

Verš

śrī-patnya ūcuḥ
maivaṁ vibho ’rhati bhavān gadituṁ nr-śaṁsaṁ
satyaṁ kuruṣva nigamaṁ tava pāda-mūlam
prāptā vayaṁ tulasi-dāma padāvasṛṣṭaṁ
keśair nivoḍhum atilaṅghya samasta-bandhūn

Synonyma

śrī-patnyaḥ ūcuḥ — manželky brāhmaṇů řekly; — ne; evam — takto; vibho — ó všemocný Pane; arhati — mĕl bys; bhavān — Ty; gaditum — hovořit; nṛ-śaṁsam — hrubĕ; satyam — pravdivým; kuruṣva — prosím učiň; nigamam — slib daný ve zjeveném písmu; tava — Tvých; pāda-mūlam — k chodidlům lotosových nohou; prāptāḥ — když jsme dospĕly; vayam — my; tulasi-dāma — girlandu z lístků tulasī; padā — z Tvých nohou; avasṛṣṭam — spadlou; keśaiḥ — na svých vlasech; nivoḍhum — abychom nosily; atilaṅghya — poté, co jsme odvrhly; samasta — všechny; bandhūn — příbuzné.

Překlad

Manželky brāhmaṇů odpovĕdĕly: Ó všemocný, neříkej prosím taková krutá slova. Mĕl bys radĕji splnit svůj slib, že budeš vždy laskavĕ opĕtovat jednání svých oddaných. Teď, když jsme dospĕly k Tvým lotosovým nohám, si pouze přejeme zůstat tady v lese, abychom mohly na hlavách nosit girlandy z lístků tulasī, které spadnou z Tvých lotosových nohou. Jsme připravené se vzdát všech hmotných vztahů.

Význam

Zde říkají manželky brāhmaṇů nĕco podobného tomu, co říkají gopī na začátku tance rāsa (Bhāg. 10.29.31), když je Pán Kṛṣṇa také posílá domů. Výrok gopī začíná jako tento verš slovy maivaṁ vibho 'rhati bhavān gadituṁ nṛ-śaṁsam.

Nigama se vztahuje na védskou literaturu, která uvádí, že ten, kdo se odevzdá u lotosových nohou Pána, se nevrací do tohoto hmotného svĕta. Manželky brāhmaṇů tedy na Pána naléhaly, že od Nĕho není čestné, aby jim nařizoval, ať se vrátí ke svým materialistickým manželům, když se odevzdaly Jemu.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura mohl Pán Kṛṣṇa manželkám brāhmaṇů namítnout: „Jste mladé ženy z ušlechtilého brāhmaṇského společenství, tak jak se můžete odevzdat u nohou pouhého pasáčka krav?“

Na to mohly odpovĕdĕt: „My už jsme odevzdané u Tvých lotosových nohou a přejeme si být Tvými služebnicemi, takže si přece nebudeme udržovat klamnou totožnost členek takzvaného společenství brāhmaṇů. To můžeš snadno zjistit z našich slov.“

Pán Kṛṣṇa mohl odvĕtit: „Já jsem pasáček a ke Mnĕ se jako služebnice a milenky hodí dĕvčata, která se starají o krávy, gopī.“

Na to mohly ženy říct: „To je pravda, nechť jimi jsou. Nechť mají přednost, pokud se stydíš před svými příbuznými dĕlat si služebnice z brāhmaṇských žen. Určitĕ Tĕ nechceme přivádĕt do rozpaků. Nebudeme chodit do Tvé vesnice, ale radĕji zůstaneme ve Vṛndāvanu, tak jako vládnoucí božstva lesa. Jen si přejeme byť i sebemenším spojením s Tebou dovést své životy k dokonalosti.“

Duchovní vhled Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura nám tady vyjevuje, že manželky brāhmaṇů byly ochotné zůstat v povzdálí a jen přijímat lístky tulasī, jež spadnou z lotosových nohou Kṛṣṇy nebo jež rozšlápnou Jeho milenky, až je Pán bude objímat.

Mladé brāhmaṇské ženy chtĕly nosit tyto lístky tulasī na hlavách. Vzdávaly se tak touhy stát se Kṛṣṇovými důvĕrnými milenkami či služebnicemi (neboť vĕdĕly, že toto postavení je tĕžké získat) a prosily, aby mohly zůstat ve vṛndāvanském lese. Kdyby se jich tehdy Pán zeptal: „A co na to řeknou vaši rodinní příslušníci?“ odpovĕdĕly by: „Již jsme transcendovaly naše takzvané příbuzné, protože vidíme Tebe, Nejvyššího Pána, tváří v tvář.“

Verš

gṛhṇanti no na patayaḥ pitarau sutā vā
na bhrātṛ-bandhu-suhṛdaḥ kuta eva cānye
tasmād bhavat-prapadayoḥ patitātmanāṁ no
nānyā bhaved gatir arindama tad vidhehi

Synonyma

gṛhṇanti — přijmou; naḥ — nás; na — ne; patayaḥ — naši manželé; pitarau — otcové; sutāḥ — synové; — nebo; na — ne; bhrātṛ — bratři; bandhu — jiní příbuzní; suhṛdaḥ — a přátelé; kutaḥ — jak potom; eva — jistĕ; ca — a; anye — jiní lidé; tasmāt — proto; bhavat — Tvých; prapadayoḥ — u špiček lotosových nohou; patita — padlá; ātmanām — jejichž tĕla; naḥ — pro nás; na — ne; anyā — jakýkoliv jiný; bhavet — může být; gatiḥ — cíl; arim-dama — ó přemožiteli nepřátel; tat — to; vidhehi — nám laskavĕ dej.

Překlad

Naši manželé, otcové, synové, bratři a jiní příbuzní a přátelé nás již zpátky nepřijmou a kdo jiný by nám chtĕl poskytnout útočištĕ? Jelikož jsme tedy padly ke Tvým lotosovým nohám a nemáme, kam jinam jít, splň nám prosím naši touhu, ó přemožiteli nepřátel.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura to komentuje takto: „Manželky brāhmaṇů již od útlého mládí poslouchaly o kráse, vlastnostech a sladkosti Pána Kṛṣṇy od žen z vesnice Vṛndāvanu a také od prodavaček kvĕtin, arekových oříšků a dalších. Na základĕ toho stále cítily extatickou lásku ke Kṛṣṇovi a nedbaly na o své domácí povinnosti. Jejich manželé je vidĕli tak, že se odchylují od řádného způsobu života, a proto vůči nim chovali podezření a jak jen to šlo se jim vyhýbali. Nyní byly manželky brāhmaṇů připravené se formálnĕ zříct svých takzvaných rodin a bližních. Byly velmi rozrušené, naříkaly a klanĕly se Pánu Kṛṣṇovi tak, že pokládaly hlavy na Jeho lotosové nohy. V tomto stavu se zalknutými hlasy pronesly tento verš. Prosily, aby jim Pán Kṛṣṇa požehnal, že On sám bude jejich jediným cílem a že On jako přemožitel nepřátel porazí všechny jejich nepřátele – tĕžkosti, které jim brání v dosažení Pána.“

Manželky brāhmaṇů chtĕly jednoduše sloužit Pánu Kṛṣṇovi. To je čisté vĕdomí Kṛṣṇy ve stavu extatické lásky k Bohu.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
patayo nābhyasūyeran
pitṛ-bhrātṛ-sutādayaḥ
lokāś ca vo mayopetā
devā apy anumanvate

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; patayaḥ — vaši manželé; na abhyasūyeran — nebudou nepřátelští; pitṛ-bhrātṛ-suta-ādayaḥ — vaši otcové, bratři, synové a ostatní; lokāḥ — veřejnost; ca — také; vaḥ — vůči vám; mayā — Mnou; upetāḥ — poučení; devāḥ — polobozi; api — dokonce; anumanvate — vás budou vidĕt v příznivém svĕtle.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, odpovĕdĕl: Buďte si jisté, že vaši manželé se k vám nebudou chovat nepřátelsky, tak jako vaši otcové, bratři, synové, jiní příbuzní či veřejnost. Osobnĕ je poučím, jaká je situace. Dokonce i polobozi vám dají najevo svou přízeň.

Verš

na prītaye ’nurāgāya
hy aṅga-saṅgo nṛṇām iha
tan mano mayi yuñjānā
acirān mām avāpsyatha

Synonyma

na — ne; prītaye — pro uspokojení; anurāgāya — v zájmu láskyplného zalíbení; hi — jistĕ; aṅga-saṅgaḥ — tĕlesný styk; nṛṇām — pro lidi; iha — v tomto svĕtĕ; tat — proto; manaḥ — své mysli; mayi — na Mĕ; yuñjānāḥ — upírající; acirāt — velmi brzy; mām — Mĕ; avāpsyatha — dosáhnete.

Překlad

Kdybyste se Mnou zůstávaly v tĕlesném styku, lidi v tomto svĕtĕ by to jistĕ netĕšilo a ani pro vás by to nebyl nejlepší způsob, jak posílit vaši lásku ke Mnĕ. Mĕly byste na Mĕ radĕji upírat své mysli, a tak Mĕ velmi brzy dosáhnete.

Význam

Pán poukázal na to, že obyčejní lidé by nemĕli porozumĕní pro láskyplný vztah mezi Pánem Kṛṣṇou, který navenek vystupoval jako pasáček krav, a ženami ze společenství brāhmaṇů. Navíc oddanost a láska brāhmaṇských žen se bude nejlépe rozvíjet v odloučení. Po všech stránkách by tedy bylo nejlepší, kdyby i nadále upíraly mysl na Pána Kṛṣṇu a tímto způsobem pokračovaly v procesu, který praktikovaly celý život. Pán a Jeho pravý zástupce, duchovní mistr, zkušenĕ zamĕstnávají Pánovy oddané různými druhy služby, aby se všichni mohli rychle vrátit k Jeho lotosovým nohám.

Verš

śravaṇād darśanād dhyānān
mayi bhāvo ’nukīrtanāt
na tathā sannikarṣeṇa
pratiyāta tato gṛhān

Synonyma

śravaṇāt — z naslouchání; darśanāt — ze zhlížení podoby Božstva; dhyānāt — z meditace; mayi — ke Mnĕ; bhāvaḥ — láska; anukīrtanāt — z opĕvování Mých jmen a vlastností; na — ne; tathā — stejným způsobem; sannikarṣeṇa — z osobní blízkosti; pratiyāta — vraťte se; tataḥ — proto; gṛhān — do svých domovů.

Překlad

Láska ke Mnĕ se vyvíjí nasloucháním o Mnĕ, zhlížením Mé podoby Božstva, meditací o Mnĕ a opĕvováním Mých jmen a slávy, ne fyzickou blízkostí. Proto se prosím vraťte do svých domovů.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktā dvija-patnyas tā
yajña-vāṭaṁ punar gatāḥ
te cānasūyavas tābhiḥ
strībhiḥ satram apārayan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — tĕmito slovy; uktāḥ — oslovené; dvija-patnyaḥ — manželky brāhmaṇů; tāḥ — ony; yajña-vāṭam — na místo obĕti; punaḥ — znovu; gatāḥ — šly; te — oni, jejich manželé; ca — a; anasūyavaḥ — bez nepřátelství; tābhiḥ — společnĕ s nimi; strībhiḥ — svými manželkami; satram — obĕť; apārayan — dokončili.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl: Na tento pokyn se manželky brāhmaṇů vrátily na místo obĕti. Brāhmaṇové nevidĕli na chování svých manželek nic špatného a společnĕ s nimi obĕť dokončili.

Význam

Manželky brāhmaṇů uposlechly pokyn Pána Kṛṣṇy a vrátily se k obĕtišti svých manželů, zatímco gopī navzdory Kṛṣṇovu pokynu, aby šly domů, zůstaly v lese, kde s Ním tančily bĕhem úplňkové noci. Jak gopī, tak manželky brāhmaṇů dosáhly čisté lásky k Bohu.

Verš

tatraikā vidhṛtā bhartrā
bhagavantaṁ yathā-śrutam
hṛḍopaguhya vijahau
dehaṁ karmānubandhanam

Synonyma

tatra — tam; ekā — jedna z nich; vidhṛtā — zadržená násilím; bhartrā — svým manželem; bhagavantam — Nejvyššího Pána, Śrī Kṛṣṇu; yathā-śrutam — jak o Nĕm slyšela od ostatních; hṛdā — v srdci; upaguhya — poté, co objala; vijahau — opustila; deham — své hmotné tĕlo; karma-anubandhanam — které je základem pout k hmotnému jednání.

Překlad

Jednu z žen manžel násilím zadržel. Když slyšela ostatní popisovat Nejvyššího Pána Kṛṣṇu, objala Ho v srdci a opustila své hmotné tĕlo, které je základem pout k hmotnému jednání.

Význam

Žena, o které se zde píše, byla Pánu Kṛṣṇovi zvláštĕ oddaná. Poté, co opustila své hmotné tĕlo, získala ihned tĕlo duchovní a zmizela z místa obĕti, aby se připojila k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

bhagavān api govindas
tenaivānnena gopakān
catur-vidhenāśayitvā
svayaṁ ca bubhuje prabhuḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; api — navíc; govindaḥ — Pán Govinda; tena — tím; eva — právĕ; annena — jídlem; gopakān — pasáčky; catuḥ-vidhena — čtyř druhů; aśayitvā — poté, co nakrmil; svayam — sám; ca — a; bubhuje — najedl se; prabhuḥ — Všemocný.

Překlad

Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství, nakrmil pasáčky oním jídlem čtyř druhů a potom se najedl sám všemocný Pán.

Verš

evaṁ līlā-nara-vapur
nr-lokam anuśīlayan
reme go-gopa-gopīnāṁ
ramayan rūpa-vāk-kṛtaiḥ

Synonyma

evam — takto; līlā — za účelem zábav; nara — zjevující se jako lidská bytost; vapuḥ — jehož transcendentální tĕlo; nṛ-lokam — lidskou společnost; anuśīlayan — napodobující; reme — radoval se; go — krávy; gopa — pasáčky; gopīnām — pasačky; ramayan — tĕšící; rūpa — svou krásou; vāk — slovy; kṛtaiḥ — a činy.

Překlad

Takto Nejvyšší Pán, jenž se zjevil jako lidská bytost, aby se vĕnoval svým zábavám, napodoboval činnosti lidské společnosti. S radostí tĕšil své krávy, přátele pasáčky a přítelkynĕ gopī svojí krásou, slovy a činy.

Verš

athānusmṛtya viprās te
anvatapyan kṛtāgasaḥ
yad viśveśvarayor yācñām
ahanma nṛ-viḍambayoḥ

Synonyma

atha — potom; anusmṛtya — když přišli k rozumu; viprāḥbrāhmaṇové; te — oni; anvatapyan — pocítili hlubokou lítost; kṛta-agasaḥ — neboť se zachovali hříšnĕ; yat — protože; viśva-īśvarayoḥ — dvou Pánů vesmíru, Kṛṣṇy a Balarāmy; yācñām — pokorné prosbĕ; ahanma — nedopřáli jsme sluchu; nr-viḍambayoḥ — tĕch, kteří se klamnĕ zjevili jako lidské bytosti.

Překlad

Brāhmaṇové pak přišli k rozumu a pocítili hlubokou lítost. Mysleli si: „Zhřešili jsme, protože jsme odmítli žádost dvou Pánů vesmíru, kteří se klamnĕ zjevili jako obyčejné lidské bytosti.“

Význam

Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma nechtĕli brāhmaṇy oklamat – žádali je o jídlo otevřenĕ. Brāhmaṇové spíše oklamali sami sebe, což vyjadřuje sanskrtské slovo nṛ-viḍambayoḥ, které znamená, že Kṛṣṇa a Balarāma působí matoucím dojmem na obyčejného človĕka, jenž Je považuje rovnĕž za lidské bytosti. Jelikož však manželky brāhmaṇů byly velké oddané Pána, pošetilí brāhmaṇové získali duchovní prospĕch a nakonec přišli k rozumu.

Verš

dṛṣṭvā strīṇāṁ bhagavati
kṛṣṇe bhaktim alaukikīm
ātmānaṁ ca tayā hīnam
anutaptā vyagarhayan

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕli; strīṇām — svých manželek; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇe — Śrī Kṛṣṇovi; bhaktim — čistou oddanost; alaukikīm — transcendentální tomuto svĕtu; ātmānam — sebe; ca — a; tayā — o ni; hīnam — ochuzené; anutaptāḥ — bĕdující; vyagarhayan — odsuzovali se.

Překlad

Brāhmaṇové si všimli čisté, transcendentální oddanosti svých manželek Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, a vidĕli, že oni sami ji postrádají. Zoufale toho litovali a začali se odsuzovat.

Verš

dhig janma nas tri-vṛd yat tad
dhig vrataṁ dhig bahu-jñatām
dhik kulaṁ dhik kriyā-dākṣyaṁ
vimukhā ye tv adhokṣaje

Synonyma

dhik — k čertu; janma — se zrozením; naḥ — naším; tri-vṛt — trojím (poprvé rodičům, podruhé při bráhmanském zasvĕcení a potřetí při zasvĕcení do konání védských obĕtí); yat tat — s tím vším; dhik — k čertu; vratam — s naším slibem (celibátu); dhik — k čertu; bahu-jñatām — s naším rozsáhlým poznáním; dhik — k čertu; kulam — s naším ušlechtilým původem; dhik — k čertu; kriyā-dākṣyam — s naší zkušeností v konání obřadů; vimukhaḥ — nepřátelští; ye — kteří; tu — ale; adhokṣaje — vůči transcendentální Osobnosti Božství.

Překlad

(Brāhmaṇové řekli:) K čertu s naším trojím zrozením, slibem celibátu a rozsáhlou učeností! K čertu s naším ušlechtilým původem a zkušeností v konání obřadních obĕtí! Budiž to vše zavrženo, neboť jsme se zachovali nepřátelsky vůči transcendentální Osobnosti Božství.

Význam

Jak je uvedeno výše ve vysvĕtlivkách, slova tri-vṛḍ janma neboli „trojí zrození“ se vztahují na 1) tĕlesné zrození, 2) bráhmanské zasvĕcení a 3) zasvĕcení do konání védské obĕti. To vše je zbytečné, pokud osoba nezná Absolutní Pravdu, Nejvyššího Pána Kṛṣṇu.

Verš

nūnaṁ bhagavato māyā
yoginām api mohinī
yad vayaṁ guravo nṛṇāṁ
svārthe muhyāmahe dvijāḥ

Synonyma

nūnam — jistĕ; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; māyā — klamná energie; yoginām — pro velké mystiky; api — dokonce i; mohinī — je matoucí; yat — jelikož; vayam — my; guravaḥ — duchovní učitelé; nṛṇām — celé společnosti; sva-arthe — ohlednĕ našeho pravého zájmu; muhyāmahe — byli jsme zmateni; dvijāḥbrāhmaṇové.

Překlad

Klamná energie Nejvyššího Pána jistĕ mate i velké mystiky, o nás nemluvĕ. Jako brāhmaṇové bychom mĕli být duchovními učiteli všech lidských tříd a přitom jsme byli zmatení ohlednĕ našeho pravého zájmu.

Verš

aho paśyata nārīṇām
api kṛṣṇe jagad-gurau
duranta-bhāvaṁ yo ’vidhyan
mṛtyu-pāśān gṛhābhidhān

Synonyma

aho paśyata — jen pohleďte; nārīṇām — tĕchto žen; api — dokonce i; kṛṣṇe — vůči Pánu Kṛṣṇovi; jagat-gurau — duchovnímu učiteli celého vesmíru; duranta — neomezenou; bhāvam — na oddanost; yaḥ — která; avidhyat — přetrhala; mṛtyu — smrti; pāśān — pouta; gṛha-abhidhān — známá jako rodinný život.

Překlad

Jen pohleďte na neomezenou lásku, kterou tyto ženy vyvinuly vůči Pánu Kṛṣṇovi, duchovnímu učiteli celého vesmíru! Ta láska pro nĕ přetrhala i samotná pouta smrti – lpĕní na rodinném životĕ.

Význam

Navenek byli manželé, otcové, tcháni a tak dále guruy neboli učiteli tĕchto žen. Ony však dosáhly dokonalosti vĕdomí Kṛṣṇy, zatímco muži upadli do temnoty nevĕdomosti.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura projevovaly ženy po návratu domů příznaky transcendentální extáze – chvĕly se, ronily slzy, ježily se jim chlupy, bledly, zalknutými hlasy volaly „Ó Kṛṣṇo, ó potĕšení mého života!“ a podobnĕ.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále uvádí, že nĕkdo může namítat, že není vhodné, aby žena milovala kohokoliv jiného než svého manžela, ale zde manželé sami upozorňují, že jsou guruy jen jako napodobení Nejvyššího Pána, jenž je jagad-guru, učitel a duchovní mistr celého vesmíru. Manželé si všimli, že jejich ženy poté, co přivedly k dokonalosti svou transcendentální připoutanost ke Kṛṣṇovi, nemĕly již ani špetku připoutanosti k domovu, manželovi, dĕtem a tak dále. Od toho dne proto přijali tyto ženy jako své duchovní učitele hodné uctívání a přestali je považovat za své manželky či své vlastnictví.

Verš

nāsāṁ dvijāti-saṁskāro
na nivāso gurāv api
na tapo nātma-mīmāṁsā
na śaucaṁ na kriyāḥ śubhāḥ
tathāpi hy uttamaḥ-śloke
kṛṣṇe yogeśvareśvare
bhaktir dṛḍhā na cāsmākaṁ
saṁskārādimatām api

Synonyma

na — není; āsām — u nich; dvijāti-saṁskāraḥ — očistné obřady pro dvojzrozené třídy společnosti; na — ani; nivāsaḥ — sídlo; gurau — v āśramu duchovního učitele (tedy příprava brahmacārīho); api — dokonce; na — ne; tapaḥ — provádĕní askeze; na — ne; ātma-mīmāṁsā — filosofické dotazování se na realitu vlastního já; na — ne; śaucam — očistné obřady; na — žádné; kriyāḥ — obřadní činnosti; śubhāḥ — zbožné; tathā api — přesto; hi — jistĕ; uttamaḥ-śloke — jehož slávu opĕvují vznešené mantry z Véd; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; yoga-īśvara-īśvare — nejvyššímu vládci všech vládců mystických sil; bhaktiḥ — čistá oddaná služba; dṛḍhā — neochvĕjná; na — ne; ca — oproti tomu; asmākam — nás; saṁskāra-ādi-matām — kteří máme za sebou očistu a tak dále; api — přestože.

Překlad

Tyto ženy nikdy nepodstoupily očistné obřady dvojzrozených tříd, ani nežily jako brahmacārī v āśramu duchovního učitele, ani neprovádĕly askezi, ani nezkoumaly povahu vlastního já, neřídily se formalitami ohlednĕ čistoty a neprovádĕly zbožné obřady. Přesto jsou neochvĕjnĕ oddané Pánu Kṛṣṇovi, jehož slávu opĕvují vznešené hymny Véd a jenž je nejvyšším vládcem všech vládců mystických sil. My oproti tomu tuto oddanost Pánu nemáme, přestože jsme všechny tyto procesy provádĕli.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho si manželé nebyli vĕdomi toho, že se jejich ženy příležitostnĕ stýkaly s obyvateli Vṛndāvanu, například kvĕtinářkami, a naslouchaly o kráse a vlastnostech Kṛṣṇy. Brāhmaṇové žasli nad láskyplnou oddaností svých manželek Kṛṣṇovi a neuvĕdomovali si, že se tato oddanost vyvinula jako výsledek naslouchání a rozmlouvání o Pánovi ve společnosti Jeho čistých oddaných.

Verš

nanu svārtha-vimūḍhānāṁ
pramattānāṁ gṛhehayā
aho naḥ smārayām āsa
gopa-vākyaiḥ satāṁ gatiḥ

Synonyma

nanu — jistĕ; sva-artha — ohlednĕ svého pravého prospĕchu; vimūḍhānām — kteří jsme byli zmatení; pramattānām — kteří jsme byli opojení; gṛha-īhayā — svým zaopatřováním domácnosti; aho — ó; naḥ — nám; smārayām āsa — připomnĕl; gopa-vākyaiḥ — slovy pasáčků; satām — transcendentálních duší; gatiḥ — konečný cíl.

Překlad

Ve své posedlosti péčí o domácnost jsme se úplnĕ odchýlili od pravého cíle života. Ale podívejte, jak nám nyní Pán slovy tĕchto prostých pasáčků připomnĕl konečný cíl všech pravých transcendentalistů.

Verš

anyathā pūrṇa-kāmasya
kaivalyādy-aśiṣāṁ pateḥ
īśitavyaiḥ kim asmābhir
īśasyaitad viḍambanam

Synonyma

anyathā — jinak; pūrṇa-kāmasya — toho, jehož každá touha je splnĕna; kaivalya — osvobození; ādi — a dalších; āśiṣām — požehnání; pateḥ — vládce; īśitavyaiḥ — s tĕmi, jimž je souzeno být ovládáni; kim — jaká; asmābhiḥ — s námi; īśasya — toho, jenž je absolutním vládcem; etat — tato; viḍambanam — klamná hra.

Překlad

Proč by jinak nejvyšší vládce, jehož každá touha je předem splnĕna a jenž je vládcem osvobození a všech ostatních transcendentálních požehnání, hrál s námi, kteří Mu vĕčnĕ podléháme, tuto klamnou hru?

Význam

I když je Pán Kṛṣṇa Absolutní Pravdou, pokornĕ poslal své přátele pasáčky, aby od brāhmaṇů vyžebrali jídlo. Tímto jednáním odhalil pošetilou povýšenost brāhmaṇů a prosadil slávu své transcendentální krásy tím, že jejich vlastní manželky přimĕl odevzdat se u Jeho lotosových nohou.

Verš

hitvānyān bhajate yaṁ śrīḥ
pāda-sparśāśayāsakṛt
svātma-doṣāpavargeṇa
tad-yācñā jana-mohinī

Synonyma

hitvā — vzdávající se; anyān — jiných; bhajate — uctívá; yam — kterého Pána; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; pāda-sparśa — po doteku Jeho lotosových nohou; āśayā — s touhou; asakṛt — neustále; sva-ātma — sebe; doṣa — chyb (přelétavosti a pýchy); apavargeṇa — zříkající se; tat — Jeho; yācñā — žebrání; jana — obyčejné lidi; mohinī — matoucí.

Překlad

S nadĕjí na dotek Jeho lotosových nohou bohynĕ štĕstí neustále uctívá jen Jeho, opomíjí všechny ostatní a zříká se své pýchy a přelétavosti. To, že On žebrá, musí každého udivit.

Význam

Nejvyšší vládce samotné bohynĕ štĕstí samozřejmĕ nemusí žebrat o jídlo, jak zde poukazují brāhmaṇové, kteří konečnĕ začali projevovat pravou duchovní inteligenci.

Verš

deśaḥ kālaḥ pṛthag dravyaṁ
mantra-tantrartvijo ’gnayaḥ
devatā yajamānaś ca
kratur dharmaś ca yan-mayaḥ
sa eva bhagavān sākṣād
viṣṇur yogeśvareśvaraḥ
jāto yaduṣv ity āśṛṇma
hy api mūḍhā na vidmahe

Synonyma

deśaḥ — místo; kālaḥ — čas; pṛthak dravyam — různé potřeby pro obĕť; mantra — védské hymny; tantra — předepsané obřady; ṛtvijaḥ — knĕží; agnayaḥ — a obĕtní ohnĕ; devatā — vládnoucí božstva; yajamānaḥ — konatel; ca — a; kratuḥ — obĕtina; dharmaḥ — zbožná reakce; ca — a; yat — jehož; mayaḥ — tvořící; saḥ — On; eva — jistĕ; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; yoga-īśvara-īśvaraḥ — Pán všech mystických vládců; jātaḥ — narozený; yaduṣu — v yaduovské dynastii; iti — takto; āśṛṇma — slyšeli jsme; hi — jistĕ; api — nicménĕ; mūḍhāḥ — pošetilí; na vidmahe — nechápali jsme.

Překlad

Všechny aspekty obĕti – příznivé místo a čas, rozmanité potřeby, védské hymny, předepsané obřady, knĕží a obĕtní ohnĕ, polobozi, patron obĕti, obĕtina i dosažené zbožné výsledky – to vše jsou jen projevy Jeho majestátu. Přestože jsme slyšeli, že se Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán všech mystických vládců, narodil v yaduovské dynastii, byli jsme tak pošetilí, že jsme nepoznali, že Śrī Kṛṣṇa není nikdo jiný než On.

Verš

tasmai namo bhagavate
kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
yan-māyā-mohita-dhiyo
bhramāmaḥ karma-vartmasu

Synonyma

tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; akuṇṭha-medhase — jehož inteligence není nikdy omezená; yat-māyā — jehož klamnou energií; mohita — zmatené; dhiyaḥ — jejichž mysli; bhramāmaḥ — bloudíme; karma-vartmasu — po cestách plodonosného jednání.

Překlad

Klaníme se Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Jeho inteligence není nikdy zmatená, kdežto my, ošálení Jeho silou klamu, jen bloudíme po cestách plodonosného jednání.

Verš

sa vai na ādyaḥ puruṣaḥ
sva-māyā-mohitātmanām
avijñatānubhāvānāṁ
kṣantum arhaty atikramam

Synonyma

saḥ — On; vai — vskutku; naḥ — náš; ādyaḥ — prvotní Pán; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sva-mayā-mohita-ātmanām — tĕch, jejichž mysli byly zmatené Jeho klamnou energií; avijñāta — kteří nechápali; anubhāvānām — Jeho vliv; kṣantum — odpustit; arhati — mĕl by; atikramam — přestupek.

Překlad

Byli jsme zmatení klamnou energií Pána Kṛṣṇy, a proto jsme nechápali Jeho vliv původní Osobnosti Božství. Nyní doufáme, že nám náš přestupek laskavĕ odpustí.

Verš

iti svāgham anusmṛtya
kṛṣṇe te kṛta-helanāḥ
didṛkṣavo vrajam atha
kaṁsād bhītā na cācalan

Synonyma

iti — takto; sva-agham — o svém přestupku; anusmṛtya — zpĕtnĕ přemýšlející; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; te — oni; kṛta-helanāḥ — kteří projevili pohrdání; didṛkṣavaḥ — toužící spatřit; vrajam — do vesnice Nandy Mahārāje; atha — potom; kaṁsāt — z Kaṁsy; bhītāḥ — kvůli strachu; na — ne; ca — a; acalan — šli.

Překlad

Když takto zpĕtnĕ přemýšleli o hříchu, kterého se dopustili tím, že nebrali ohled na Kṛṣṇu, velmi Ho zatoužili spatřit. Báli se ale krále Kaṁsy, a proto se neopovážili jít do Vraji.

Význam

Když si brāhmaṇové uvĕdomili, jakého přestupku se proti Pánu Kṛṣṇovi dopustili, a konečnĕ docenili Jeho všemohoucí postavení, přirozenĕ chtĕli spĕchat do Vraji a odevzdat se u Jeho lotosových nohou. Báli se však toho, že Kaṁsa by je jistĕ zabil, až by mu špehové donesli zprávu, že šli za Kṛṣṇou. Jejich manželky byly pohroužené v extatickém vĕdomí Kṛṣṇy, a tak šly za Kṛṣṇou dĕj se co dĕj, tak jako gopī putovaly v hluboké noci lesem plným divokých zvířat, jen aby mohly s Pánem tancovat. Brāhmaṇové ale nebyli na tak pokročilé úrovni vĕdomí Kṛṣṇy, a protože byli ochromeni strachem z Kaṁsy, nemohli vidĕt Pána tváří v tvář.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvacáté třetí kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Požehnání manželkám brāhmaṇů“.