Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.48-49

Verš

deśaḥ kālaḥ pṛthag dravyaṁ
mantra-tantrartvijo ’gnayaḥ
devatā yajamānaś ca
kratur dharmaś ca yan-mayaḥ
sa eva bhagavān sākṣād
viṣṇur yogeśvareśvaraḥ
jāto yaduṣv ity āśṛṇma
hy api mūḍhā na vidmahe

Synonyma

deśaḥ — místo; kālaḥ — čas; pṛthak dravyam — různé potřeby pro obĕť; mantra — védské hymny; tantra — předepsané obřady; ṛtvijaḥ — knĕží; agnayaḥ — a obĕtní ohnĕ; devatā — vládnoucí božstva; yajamānaḥ — konatel; ca — a; kratuḥ — obĕtina; dharmaḥ — zbožná reakce; ca — a; yat — jehož; mayaḥ — tvořící; saḥ — On; eva — jistĕ; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; yoga-īśvara-īśvaraḥ — Pán všech mystických vládců; jātaḥ — narozený; yaduṣu — v yaduovské dynastii; iti — takto; āśṛṇma — slyšeli jsme; hi — jistĕ; api — nicménĕ; mūḍhāḥ — pošetilí; na vidmahe — nechápali jsme.

Překlad

Všechny aspekty obĕti – příznivé místo a čas, rozmanité potřeby, védské hymny, předepsané obřady, knĕží a obĕtní ohnĕ, polobozi, patron obĕti, obĕtina i dosažené zbožné výsledky – to vše jsou jen projevy Jeho majestátu. Přestože jsme slyšeli, že se Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán všech mystických vládců, narodil v yaduovské dynastii, byli jsme tak pošetilí, že jsme nepoznali, že Śrī Kṛṣṇa není nikdo jiný než On.