Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.15

Verš

gatvātha patnī-śālāyāṁ
dṛṣṭvāsīnāḥ sv-alaṅkṛtāḥ
natvā dvija-satīr gopāḥ
praśritā idam abruvan

Synonyma

gatvā — když šli; atha — pak; patnī-śālāyām — do domu brāhmaṇských žen; dṛṣṭvā — když je vidĕli; asīnāḥ — sedící; su-alaṅkṛtāḥ — pĕknĕ ozdobené; natvā — poté, co se poklonili; dvija-satīḥ — počestným manželkám brāhmaṇů; gopāḥ — pasáčci; praśritāḥ — pokornĕ; idam — toto; abruvan — řekli.

Překlad

Pasáčkové pak šli do domu, kde bydlely manželky brāhmaṇů. Tam chlapci uvidĕli tyto počestné ženy sedĕt zkrášlené pĕknými ozdobami. Poté, co se brāhmaṇským ženám poklonili, oslovili je s veškerou pokorou.