Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Autor dostává pokyny od Kṛṣṇy a gurua

Osmou kapitolu Śrī Caitanya-caritāmṛty shrnuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. V této kapitole je popsána sláva Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy a je zde také vysvětleno, že ten, kdo se při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry dopouští přestupků, nedosáhne lásku k Bohu, ani kdyby zpíval mnoho let. V této souvislosti Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura varuje před umělým předváděním tělesných projevů zvaných aṣṭa-sāttvika-vikāra. To je také přestupek. Je třeba vážně a upřímně pokračovat ve zpívání jmen Pañca-tattvy: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Všichni tito ācāryové pak tomuto oddanému udělí svoji bezpříčinnou milost a postupně očistí jeho srdce. Když je skutečně očištěný, přirozeně bude při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry zažívat extázi. Předtím, než byla sepsána Śrī Caitanya-caritāmṛta, napsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura knihu jménem Śrī Caitanya-bhāgavata. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v Śrī Caitanya-caritāmṛtě popisuje pouze témata, která Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své Śrī Caitanya-bhāgavatě nepopsal. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī odešel v pokročilém věku do Vrindávanu a na pokyn Śrī Madana-mohanajīho napsal Śrī Caitanya-caritāmṛtu, jejíž transcendentální blaženost tak nyní můžeme vychutnávat.

Text 1:
Vzdávám úctu Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož vůlí jsem se stal tančícím psem a najednou začal psát Śrī Caitanya-caritāmṛtu, i když jsem jen hlupák.
Text 2:
Uctivě se klaním Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, známému jako Gaurasundara. Uctivě se také klaním Nityānandovi Prabhuovi, který je neustále naprosto blažený.
Text 3:
Uctivě se klaním Advaitovi Ācāryovi, jenž je velice milostivý, a také se klaním vznešené osobnosti a vzdělanému učenci Gadādharovi Paṇḍitovi.
Text 4:
Uctivě se klaním Śrīvāsovi Paṇḍitovi a všem ostatním oddaným Pána. S úctou před nimi padám k zemi a uctívám jejich lotosové nohy.
Text 5:
Díky vzpomínání na lotosové nohy Pañca-tattvy se němý stane básníkem, chromý hory překročí a slepec spatří hvězdy na nebi.
Text 6:
Vzdělávání se takzvaných učenců, jež nevěří výrokům Śrī Caitanya- caritāmṛty, je jako hlasité kvákání žab.
Text 7:
Ten, kdo neuznává slávu Pañca-tattvy, ale přesto předstírá oddanou službu Kṛṣṇovi, nikdy nedosáhne Kṛṣṇovy milosti, ani neudělá pokrok ke konečnému cíli.
Text 8:
Dříve králové jako Jarāsandha (Kaṁsův tchán) přísně vykonávali zavedené védské obřady, a tak uctívali Pána Viṣṇua.
Text 9:
Ten, kdo neuznává Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství, je zajisté démon. Za démona musí být považován i každý, kdo neuznává, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Kṛṣṇa, stejný Nejvyšší Pán.
Text 10:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval: „Pokud Mne lidé neuznají, budou všichni zničeni.“ A tak nejmilostivější Pán přijal sannyās.
Text 11:
„Pokud se Mi někdo pokloní, byť jen proto, že Mne bude považovat za obyčejného sannyāsīho, jeho hmotné utrpení se zmenší a nakonec získá osvobození.“
Text 12:
Ten, kdo tomuto milostivému Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi neprokazuje úctu nebo Jej neuctívá, musí být považován za démona, i kdyby byl ve společnosti považován za velmi vznešeného.
Text 13:
Proto zvedám ruce a znovu říkám: Ó přátelé, lidské bytosti, uctívejte prosím bez zbytečných argumentů Śrī Caitanyu a Nityānandu!
Text 14:
Logici prohlašují: „Dokud člověk nedosáhne pochopení skrze logiku a argumenty, jak se může rozhodnout, které Božstvo je hodné toho být uctíváno?“
Text 15:
Zajímá-li vás opravdu logika a argumenty, použijte je prosím ve vztahu k milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když to uděláte, budete překvapeni, jak je to úžasné.
Text 16:
Člověk obtěžkaný deseti přestupky proti zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry nedosáhne lásky k Bohu, která je konečným cílem zpívání svatého jména, ani po mnoha životech takové snahy.
Text 17:
„Rozvojem filosofického poznání lze pochopit vlastní duchovní postavení, a tak být osvobozen, a prováděním obětí a zbožných činností lze dosáhnout smyslového požitku na vyšších planetárních soustavách. Oddaná služba Pánu je ale tak vzácná, že ji nelze získat ani po vykonání stovek a tisíců takových obětí.“
Text 18:
Jestliže chce oddaný od Pána osvobození nebo hmotný smyslový požitek, Kṛṣṇa mu to okamžitě dá. Čistou oddanou službu však skrývá.
Text 19:
(Velký mudrc Śukadeva řekl:) „Můj drahý Mahārāji Parīkṣite, Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa je vždy připraven vám pomoci. Je vaším vládcem, guruem, Bohem, velice drahým přítelem i hlavou vaší rodiny, a přesto někdy jedná jako váš rodinný služebník nebo posel. Máte velké štěstí, protože tento vztah je možný pouze díky bhakti-yoze. Pán může snadno udělit osvobození (mukti), ale bhakti-yogu tak snadno nedává, protože tímto procesem si Jej oddaný zaváže.“
Text 20:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu volně rozdával lásku ke Kṛṣṇovi všude a všem, dokonce i těm nejpokleslejším, jako byli Jagāi a Mādhāi. Co potom říci o těch, kdo už byli zbožní a vznešení?
Text 21:
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, naprosto nezávislý. Přestože jde o to nejtajnější požehnání, může rozdávat lásku k Bohu každému bez rozdílu.
Text 22:
Každý, ať rouhač, nebo nevinný, kdo dokonce i dnes zpívá śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda, je okamžitě zaplaven extází a jeho oči se zalijí slzami.
Text 23:
Pouhým mluvením o Nityānandovi Prabhuovi člověk probudí svoji lásku ke Kṛṣṇovi. Celé jeho tělo je vzrušené extází a z očí mu tečou slzy jako proudy Gangy.
Text 24:
Při zpívání Hare Kṛṣṇa se musí brát v úvahu přestupky, a tak pouhé zpívání Hare Kṛṣṇa extázi nezpůsobí.
Text 25:
„Pokud se srdce toho, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, nezmění, slzy mu netečou z očí, tělo se mu nechvěje a chlupy na těle se mu neježí, rozumí se, že má srdce ze železa. Důvodem jsou přestupky u lotosových nohou Pánova svatého jména.“
Text 26:
Všechny hříšné reakce jsou zničeny pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry bez přestupků. Tak se projeví čistá oddaná služba, jež je příčinou lásky k Bohu.
Text 27:
Když se skutečně probudí transcendentální láskyplná služba Kṛṣṇovi, způsobí v těle přeměny, jako je pocení, třesení, bušení srdce, selhávání hlasu a slzy v očích.
Text 28:
Výsledkem zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je tak velký duchovní pokrok, že ukončí naši hmotnou existenci a zároveň získáme lásku k Bohu. Svaté jméno Kṛṣṇy je tak mocné, že i když jej zazpíváme jen jednou, snadno přijdeme k tomuto transcendentálnímu bohatství.
Text 29 - 30:
Pokud někdo zpívá toto vznešené svaté jméno Pána znovu a znovu, ale jeho láska k Nejvyššímu se nerozvíjí a v očích nemá slzy, je jasné, že kvůli přestupkům při zpívání semínko svatého jména Kṛṣṇy neklíčí.
Text 31:
Pokud však alespoň s nepatrnou vírou zpívá svatá jména Pána Caitanyi a Nityānandy, je ode všech přestupků rychle očištěn. Jakmile potom zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, cítí extázi lásky k Bohu.
Text 32:
Śrī Caitanya Mahāprabhu, nezávislý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je velice šlechetný. Nikdo nemůže být osvobozen, aniž by Jej uctíval.
Text 33:
Ó hlupáci, čtěte Śrī Caitanya-maṅgalu! Čtením této knihy poznáte veškerou slávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 34:
Ṭhākura Vṛndāvana dāsa vylíčil zábavy Pána Śrī Caitanyi, tak jako Śrīla Vyāsadeva sepsal všechny zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy ve Śrīmad-Bhāgavatamu.
Text 35:
Ṭhākura Vṛndāvana dāsa sepsal Śrī Caitanya-maṅgalu. Naslouchání této knize odstraní veškeré neštěstí.
Text 36:
Čtením Śrī Caitanya-maṅgaly může člověk pochopit veškerou slávu a pravdu o Pánu Caitanyovi a Nityānandovi a dospět ke konečnému závěru oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.
Text 37:
Ve Śrī Caitanya-maṅgale (později známé jako Śrī Caitanya-bhāgavata) předložil Śrī Vṛndāvana dāsa Ṭhākura závěr a podstatu oddané služby tak, že citoval autoritativní výroky Śrīmad-Bhāgavatamu.
Text 38:
Dokonce i velký ateista se okamžitě stane velkým oddaným, bude-li poslouchat Śrī Caitanya-maṅgalu.
Text 39:
Téma této knihy je tak vznešené, že to vypadá, jako kdyby skrze dílo Śrī Vṛndāvana dāse Ṭhākura osobně promlouval Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Text 40:
Miliónkrát se klaním u lotosových nohou Vṛndāvana dāse Ṭhākura, protože nikdo jiný nemohl napsat tak úžasnou knihu pro vysvobození všech pokleslých duší.
Text 41:
Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura se narodil z lůna Nārāyaṇī, jež věčně jí zbytky jídla Caitanyi Mahāprabhua.
Text 42:
Jak úžasně popsal zábavy Pána Caitanyi! Každý ve třech světech, kdo to zaslechne, se očistí.
Text 43:
Naléhavě vás všechny žádám, přijměte způsob oddané služby, který nám předali Pán Caitanya a Nityānanda. Osvobodíte se tak od utrpení hmotné existence a nakonec dosáhnete láskyplné služby Pánu.
Text 44:
Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura napsal Śrī Caitanya-maṅgalu a v ní popsal zábavy Pána Caitanyi v každém ohledu.
Text 45:
Nejdříve všechny Pánovy zábavy shrnul a později je živě a podrobně rozepsal.
Text 46:
Zábavy Pána Caitanyi jsou neomezené a nepředstavitelné. Kniha se proto jejich popisováním rozrostla.
Text 47:
Když viděl, jak jsou rozsáhlé, měl později pocit, že některé nepopsal dostatečně.
Text 48:
Extaticky popsal zábavy Pána Nityānandy, ale pozdější zábavy Caitanyi Mahāprabhua zůstaly nepopsány.
Text 49:
Všichni oddaní z Vrindávanu však velice dychtili o těchto zábavách slyšet.
Text 50:
Na slavném poutním místě ve Vrindávanu stojí pod stromy přání zlatý trůn posázený drahokamy.
Text 51:
Na tom trůnu sedí syn Nandy Mahārāje, Śrī Govindadeva, transcendentální Amor.
Text 52:
Govindovi se tam různými způsoby okázale slouží. Jeho oblečení, ozdoby a vše ostatní je transcendentální.
Text 53:
V Govindajīho chrámu Pánu neustále s oddaností slouží tisíce služebníků. Tuto službu nelze popsat ani tisíci úst.
Text 54:
Vedoucím služebníkem tam byl Śrī Haridāsa Paṇḍita. Jeho vlastnosti a sláva jsou známé po celém světě.
Text 55:
Byl laskavý, tolerantní, mírný, velkodušný, vážný, sladké mluvy a ve svém jednání velice rozvážný.
Text 56:
Byl ke každému uctivý a jednal ve prospěch všech. Diplomacie, žárlivost a zášť byly jeho srdci neznámé.
Text 57:
V jeho těle se nacházelo padesát vlastností Pána Kṛṣṇy.
Text 58:
„Všechny dobré vlastnosti Kṛṣṇy a polobohů jsou neustále projeveny u toho, kdo má neochvějnou oddanou víru v Kṛṣṇu. Ten však, kdo oddanost k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství postrádá, nemá žádné dobré vlastnosti, protože je na základě svých mentálních představ zaneprázdněn hmotným bytím, které je vnějším rysem Pána.“
Text 59:
Ananta Ācārya byl žákem Gadādhara Paṇḍita. Jeho tělo bylo vždy pohroužené v lásce k Bohu. Byl velkorysý a ve všech ohledech pokročilý.
Text 60:
Ananta Ācārya byl studnicí všech dobrých vlastností; nikdo nedokáže odhadnout jeho vznešenost. Paṇḍita Haridāsa byl jeho milovaný žák.
Text 61:
Paṇḍita Haridāsa měl velkou víru v Pána Caitanyu a Nityānandu. Nacházel proto velké uspokojení v Jejich zábavách a vlastnostech.
Text 62:
Vždy přijímal dobré vlastnosti vaiṣṇavů a nikdy na nich nehledal chyby. Své srdce i duši zaměstnával pouze tak, aby je uspokojil.
Text 63:
Neustále naslouchal četbě Śrī Caitanya-maṅgaly a všichni ostatní vaiṣṇavové ji jeho milostí poslouchali také.
Text 64:
Jako měsíc v úplňku ozařoval celé shromáždění vaiṣṇavů recitováním Śrī Caitanya-maṅgaly a nektarem svých vlastností zvyšoval jejich transcendentální blaženost.
Text 65:
Ze své bezpříčinné milosti mi nařídil psát o posledních zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
Text 66:
Govinda Gosāñi, kněz sloužící Pánu Govindovi ve Vrindávanu, byl žákem Kāśīśvary Gosvāmīho. Žádný služebník nebyl Božstvu Govindy dražší.
Text 67:
Śrī Yādāvācārya Gosāñi, stálý společník Śrī Rūpy Gosvāmīho, také velice nadšeně naslouchal zábavám Pána Caitanyi a opěvoval je.
Text 68:
Bhugarbha Gosāñi, žák Paṇḍita Gosāñiho, byl neustále pohroužený ve vyprávění o Pánu Caitanyovi a nic jiného neznal.
Text 69:
Mezi jeho žáky patřili Caitanya dāsa, který byl knězem Božstva Govindy, Mukundānanda Cakravartī a velký oddaný Kṛṣṇadāsa.
Text 70:
Mezi žáky Ananty Ācāryi byl Śivānanda Cakravartī, v jehož srdci neustále přebývali Pán Caitanya a Nityānanda.
Text 71:
Ve Vrindávanu žilo také mnoho dalších velkých oddaných, kteří si přáli naslouchat o posledních zábavách Pána Caitanyi.
Text 72:
Všichni tito oddaní mně milostivě nařídili, abych sepsal poslední zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. I když nemám kapku studu, jen díky jejich pokynu se pokouším psát tuto Caitanya-caritāmṛtu.
Text 73:
Přestože jsem dostal pokyn od vaiṣṇavů, v srdci jsem stále ještě pociťoval úzkost, a tak jsem šel do chrámu Madana-mohana ve Vrindávanu, abych také Jeho požádal o svolení.
Text 74:
Když jsem navštívil chrám Madana-mohana, lotosovým nohám Pána tam sloužil kněz Gosāñi dāsa. Začal jsem se modlit u Pánových lotosových nohou.
Text 75:
Když jsem Pána žádal o svolení, sklouzla z Jeho krku girlanda.
Text 76:
Jakmile se to stalo, všichni přítomní vaiṣṇavové hlasitě volali „Haribol!“ a kněz Gosāñi dāsa tu girlandu přinesl a pověsil mi ji na krk.
Text 77:
Byl jsem velice šťastný, že mám girlandu jako projev Pánova pokynu, a na místě jsem začal se psaním této knihy.
Text 78:
Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve skutečnosti nepíši já, ale diktuje mi ji Śrī Madana-mohana. Moje psaní je jako opakování papouška.
Text 79:
Tak jako kejklíř roztančí dřevěnou loutku, i já píši tak, jak mi Madana-gopāla nařídí.
Text 80:
Přijímám jako své rodinné Božstvo Madana-mohana, jehož služebníky jsou Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrī Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī.
Text 81:
Modlitbou u lotosových nohou Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura jsem získal jeho svolení a po obdržení jeho pokynu se pokouším psát tuto příznivou knihu.
Text 82:
Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je zmocněným kronikářem zábav Pána Caitanyi. Bez jeho milosti proto nikdo nemůže tyto zábavy popsat.
Text 83:
Jsem hloupý, pocházím z nízko postavené rodiny, jsem zcela bezvýznamný a neustále toužím po hmotném požitku. Přesto jsem díky pokynu vaiṣṇavů velice nadšený psát tuto transcendentální knihu.
Text 84:
Lotosové nohy Śrī Rūpy Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho jsou zdrojem mé síly. Vzpomínání na jejich lotosové nohy může splnit všechny touhy.
Text 85:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.