Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Strom přání oddané služby

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje devátou kapitolu ve své knize Amṛta-pravāha-bhāṣya následovně. Popisováním „bhakti jako stromu, který plní všechna přání“ vytvořil autor v této kapitole Śrī Caitanya-caritāmṛty obrazné přirovnání. Pána Caitanyu Mahāprabhua, známého také jako Viśvambhara, zde považuje za zahradníka, pečujícího o tento strom, protože On je tou hlavní osobou, která ho má na starosti. Jako nejvyšší poživatel ovoce tohoto stromu sám ochutnával a také ho rozdával. Semínko tohoto stromu bylo nejdříve zaseto v Navadvípu, rodišti Pána Caitanyi Mahāprabhua, a potom byl tento strom přenesen do Purušóttama-kšétry (Džagannáth Purí) a nakonec do Vrindávanu. Toto semínko přineslo první ovoce ve Śrīlovi Mādhavendrovi Purīm a potom v jeho žákovi Śrī Īśvarovi Purīm. Obrazně je zde Śrī Caitanya Mahāprabhu popsán jako samotný strom a také jako kmen tohoto stromu. Paramānanda Purī a osm dalších velkých sannyāsīch jsou jako rozrostlé kořeny tohoto stromu. Z hlavního kmene vyrůstají dvě nosné větve, Advaita Prabhu a Śrī Nityānanda Prabhu, a z nich rostou další větve a větvičky. Tento strom obrůstá celý svět a jeho ovoce se má rozdávat každému. Strom Pána Caitanyi Mahāprabhua tak opájí celý svět. Je třeba si uvědomit, že se jedná o podobenství, jež má za cíl vysvětlit misi Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Text 1:
S úctou se klaním duchovnímu mistrovi celého světa, Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, díky jehož milosti může i pes přeplavat širý oceán.
Text 2:
Sláva Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi, známému jako Gaurahari! Sláva Advaitovi Ācāryovi a Nityānandovi Prabhuovi!
Text 3:
Sláva oddaným Pána Caitanyi v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Myslím na jejich lotosové nohy, abych mohl uskutečnit všechny své touhy.
Text 4:
Myslím také na šest Gosvāmīch – Rūpu, Sanātanu, Bhaṭṭu Raghunātha, Śrī Jīvu, Gopāla Bhaṭṭu a Dāse Raghunātha.
Text 5:
Je to jenom milostí všech těchto vaiṣṇavů a guruů, že se vůbec mohu pokusit psát o zábavách a vlastnostech Pána Caitanyi Mahāprabhua. Ať je znám, nebo ne, píši tuto knihu, abych se očistil.
Text 6:
Přijímám útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Caitanyi Mahāprabhua. On samotný je stromem transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi, zároveň zahradníkem a také tím, kdo tyto plody rozdává a pochutnává si na nich.
Text 7:
Pán Caitanya uvažoval: „Mé jméno je Viśvambhara neboli ,ten, kdo udržuje celý vesmír̀. Toto jméno nabude významu, pokud celý vesmír dokáži naplnit láskou k Bohu.“
Text 8:
S těmito myšlenkami se ujal práce zahradníka a začal v Navadvípu vysazovat zahradu.
Text 9:
Pán tak přinesl na Zemi strom přání oddané služby a stal se jeho pěstitelem. Zasadil semínko a pokropil jej vodou své vůle.
Text 10:
Sláva Śrī Mādhavendrovi Purīmu, který je pokladnicí veškeré oddané služby Kṛṣṇovi! Je stromem přání oddané služby a je to on, v kom semínko oddané služby přineslo svůj první plod.
Text 11:
Semínko dále uzrálo v podobě Śrī Īśvary Purīho a potom se kmenem tohoto stromu oddané služby stal samotný zahradník, Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Text 12:
Působením svých nepochopitelných energií se Pán stal zahradníkem, kmenem a větvemi zároveň.
Text 13 - 15:
Paramānanda Purī, Keśava Bhāratī, Brahmānanda Purī a Brahmānanda Bhāratī, Śrī Viṣṇu Purī, Keśava Purī, Kṛṣṇānanda Purī, Śrī Nṛsiṁha Tīrtha a Sukhānanda Purī – všech těchto devět sannyāsīch bylo jako kořeny, které vyrostly z kmene tohoto stromu. Strom díky tomu pevně stál na těchto devíti kořenech.
Text 16:
Strom Śrī Caitanyi Mahāprabhua stál pevně, protože jako hlavní kořen měl rozvážného Paramānandu Purīho a dalších osm kořenů rostlo v osmi směrech.
Text 17:
Z kmene vyrostlo mnoho větví a z nich nespočet dalších.
Text 18:
Tak větve Caitanyova stromu vytvořily korunu neboli společnost, jejíž velké větve pokryly celý vesmír.
Text 19:
Z každé větve rostly stovky menších větví. Nikdo nemůže spočítat, kolik větví tak vyrostlo.
Text 20:
Pokusím se vyjmenovat alespoň ty nejpřednější z nespočetných větví. Slyšte prosím popis Caitanyova stromu.
Text 21:
Na vrcholu se kmen stromu rozdvojil. Jeden kmen dostal jméno Śrī Advaita Prabhu a ten druhý Śrī Nityānanda Prabhu.
Text 22:
Z těchto dvou kmenů vyrostlo mnoho větších a menších větví, které pokryly celý svět.
Text 23:
Tyto větve, menší větve a jejich větvičky se rozrostly tak, že je ve skutečnosti nikdo nedokáže popsat.
Text 24:
Tak se žáci, jejich žáci a jejich obdivovatelé šířili po celém světě a není možné je všechny vyčíslit.
Text 25:
Stejně jako velký fíkovník nese plody po celém svém těle, tak přinesla plody i každá část stromu oddané služby.
Text 26:
A protože je Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu původní kmen tohoto stromu, chuť ovoce, které vyrostlo na jeho větších i menších větvích, překonala chuť nektaru.
Text 27:
Ovoce dozrálo, zesládlo a bylo jako nektar. Zahradník, Śrī Caitanya Mahāprabhu, je rozdával, aniž by za ně chtěl zaplatit.
Text 28:
Veškeré bohatství tří světů se svou cenou nevyrovná hodnotě ani jednoho nektarového plodu oddané služby.
Text 29:
Caitanya Mahāprabhu rozdával ovoce oddané služby bez ohledu na to, kdo o ně žádal a kdo ne či kdo byl a kdo nebyl způsobilý ho přijmout.
Text 30:
Transcendentální zahradník Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdával ovoce plnými hrstmi na všechny strany, a když chudí a hladoví lidé toto ovoce jedli, zahradník se potěšeně usmíval.
Text 31:
Pán Caitanya oslovil rozličné větší a menší větve stromu oddané služby takto:
Text 32:
„Jelikož je tento strom oddané služby transcendentální, může každá z jeho částí vykonávat činnosti všech ostatních. A i když se stromy obyčejně nehýbou, tento strom se hýbe.“
Text 33:
„Všechny části tohoto stromu jsou duchovně vědomé, a jak se rozrůstají, šíří se po celém světě.“
Text 34:
„Já jsem jediný zahradník. Kolik míst mohu navštívit? Kolik plodů mohu natrhat a rozdat?“
Text 35:
„Trhat a rozdávat ovoce sám bude velmi pracné, a navíc mám obavy, že někteří dostanou, a někteří ne.“
Text 36:
„Nařizuji proto každému člověku v tomto vesmíru, aby přijal toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a všude ho šířil.“
Text 37:
„Jsem jediný zahradník. Když toto ovoce nerozdám, co s ním budu dělat? Kolik ho mohu sám sníst?“
Text 38:
„Díky transcendentální touze Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je tento strom kropen vodou, a tak na něm rostou nesčetné plody lásky k Bohu.“
Text 39:
„Šiřte toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Nechť lidé jedí toto ovoce, a tak se nakonec zbaví stáří a smrti.“
Text 40:
„Budou-li se tyto plody rozdávat po celém světě, prosluji všude jako zbožný člověk, a lidé tak budou s velkou radostí opěvovat Mé jméno.“
Text 41:
„Ten, kdo se narodil jako lidská bytost v Indii (Bhárata-varše), by měl dovést svůj vlastní život k úspěchu a pracovat ve prospěch všech ostatních lidí.“
Text 42:
„,Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospěch druhých.̀“
Text 43:
„,Inteligentní člověk musí svojí prací, myšlenkami a slovy vykonávat činnosti, které budou prospěšné všem živým bytostem v tomto i příštím životě.̀“
Text 44:
„Jsem jenom zahradník. Nemám ani království, ani velké bohatství. Mám jen nějaké ovoce a květy, které chci využít tak, abych v životě dosáhl zbožnosti.“
Text 45:
„I když jednám jako zahradník, chci být také strom, protože tak mohu prospět všem.“
Text 46:
„,Jen se podívejte, jak tyto stromy pečují o každou živou bytost! Jejich zrození je úspěšné. Chovají se jako velké osobnosti, protože nikdo z těch, kdo strom o něco požádají, neodejde zklamaný.̀“
Text 47:
Potomci tohoto stromu (oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua) měli velkou radost z toho, že dostali přímo od Pána toto nařízení.
Text 48:
Ovoce lásky k Bohu, které oddaní rozdávají po celém světě, je tak lahodné, že každý, kdo ho ochutná, je okamžitě omámen.
Text 49:
Ovoce lásky k Bohu, které Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdává, je tak omamné, že každý, kdo ho sní a naplní si jím břicho, po něm okamžitě zešílí a sám od sebe začne zpívat, tančit, smát se a radovat se.
Text 50:
Když tento velký zahradník Śrī Caitanya Mahāprabhu vidí, jak lidé zpívají, tančí a smějí se, a že někteří z nich se válejí po zemi a někteří vydávají hlasité zvuky, s potěšením se usmívá.
Text 51:
Velký zahradník Pán Caitanya toto ovoce sám jí a následkem toho je neustále šílený, jakoby bezmocný a zmatený.
Text 52:
Svým saṅkīrtanovým hnutím Pán pobláznil každého stejně, jako je On sám. Nenacházíme nikoho, kdo by Jeho saṅkīrtanovým hnutím nebyl omámen.
Text 53:
Lidé, kteří dříve Pána Caitanyu Mahāprabhua pomlouvali a říkali o Něm, že je opilec, toto ovoce také snědli a začali tančit a křičet: „Výborně! Výborně!“
Text 54:
Poté, co jsem popsal Pánovo rozdávání ovoce lásky k Bohu, bych chtěl popsat různé větve stromu Pána Caitanyi Mahāprabhua.
Text 55:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.