Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Vidurovy otázky

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co se král Vidura, veliký oddaný, vzdal pohodlí svého domova a odešel do lesa, položil Jeho Milosti Maitreyovi Ṛṣimu tuto otázku.
Sloka 2:
Co říci více o domu Pāṇḍuovců? Śrī Kṛṣṇa, Pán všeho, jednal jako váš prostředník. Přicházel do toho domu, jako kdyby byl Jeho vlastní, a o Duryodhanův dům se nezajímal.
Sloka 3:
Král se zeptal Śukadeva Gosvāmīho: Kde a kdy proběhlo setkání a rozhovor světce Vidury s Jeho Milostí Maitreyou Munim? Laskavě nám to popiš, můj pane.
Sloka 4:
Světec Vidura byl velký a čistý oddaný Pána, a otázky, které kladl Jeho Milosti Ṛṣimu Maitreyovi, proto byly jistě velice případné, na nejvyšší úrovni a doporučené učenými kruhy.
Sloka 5:
Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Velký mudrc Śukadeva Gosvāmī byl velice zkušený a byl s králem plně spokojen. Na jeho otázku mu proto odpověděl: “Prosím, naslouchej pozorně.”
Sloka 6:
Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Král Dhṛtarāṣṭra byl zaslepený bezbožnými touhami zaopatřit své vlastní nečestné syny, a proto zapálil lakem napuštěný dům, aby jeho osiřelí synovci, Pāṇḍuovci, uhořeli.
Sloka 7:
Král nezabránil svému synovi Duḥśāsanovi v jeho odporném činu, kdy uchopil za vlasy Draupadī, manželku zbožného krále Yudhiṣṭhira, přestože jí slzy smývaly červený prášek na jejích ňadrech.
Sloka 8:
Yudhiṣṭhira, který od narození neměl žádného nepřítele, byl nečestně poražen v kostkách. Jelikož však slíbil, že bude vždy držet své slovo, odešel do lesa. Když se v pravý čas vrátil a žádal zpět svůj právoplatný podíl na království, Dhṛtarāṣṭra, který byl zahalen iluzí, mu ho odmítl vydat.
Sloka 9:
Pán Kṛṣṇa, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa, a přestože někteří (jako Bhīṣma) vnímali Jeho slova jako čistý nektar, u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana) nebral slova Pána Kṛṣṇy příliš vážně.
Sloka 10:
Když Viduru pozval jeho starší bratr (Dhṛtarāṣṭra), aby se s ním poradil, Vidura vstoupil do jeho domu a dal mu přesné pokyny. Jeho rada je dobře známá a zkušení ministři státu s jeho pokyny souhlasili.
Sloka 11:
(Vidura řekl:) Nyní musíš vrátit oprávněný podíl Yudhiṣṭhirovi, který nemá nepřátel a který snášel nevýslovná utrpení, způsobená tvými přestupky. Čeká na to se svými mladšími bratry, mezi nimiž je také pomstychtivý Bhīma, dýchající ztěžka jako had. Jistě z něho máš strach.
Sloka 12:
Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, přijal syny Pṛthy jako Své příbuzné a všichni králové světa jsou s Ním. Je přítomný ve Svém domě s celou Svojí rodinou, s králi a princi yaduovské dynastie, kteří přemohli neomezený počet vládců, a je jejich Pánem.
Sloka 13:
Staráš se o Duryodhanu, zosobněnou neúctu, jako o svého neomylného syna, přestože chová závist vůči Pánu Kṛṣṇovi. Jelikož pečuješ o neoddaného Kṛṣṇy, ztratil jsi všechny příznivé vlastnosti. Co nejrychleji se zbav tohoto neštěstí! Bude to jen pro dobro celé rodiny.
Sloka 14:
Když Vidura, jehož charakteru si vážili ctihodní lidé, takto promluvil, osopil se na něj Duryodhana, který kypěl zlostí a rty se mu třásly. Duryodhana byl ve spolku s Karṇou, svými mladšími bratry a strýcem z matčiny strany, Śakunim.
Sloka 15:
Kdo ho sem pozval, tohoto syna služebné? Je tak nečestný, že špehuje v zájmu nepřítele ty, kteří ho živili, když vyrůstal. Okamžitě ho vyžeň z paláce a ponech mu jen jeho dech.
Sloka 16:
Takto zasažen šípy skrze uši do hloubi srdce, Vidura opřel svůj luk o dveře a opustil bratrův palác. Ničeho nelitoval, neboť pokládal působení vnější energie za svrchované.
Sloka 17:
Vidura se díky své zbožnosti narodil mezi zbožnými Kuruovci. Po odchodu z Hastināpuru se uchýlil na mnohá poutní místa, známá jako lotosové nohy Pána. Cestoval po svatých místech, kde jsou umístěny tisíce transcendentálních podob Pána, s touhou dosáhnout vysokého stupně zbožného života.
Sloka 18:
Sám začal cestovat po různých svatých místech, jako je Ayodhyā, Dvārakā a Mathurā, s myšlenkami pouze na Kṛṣṇu. Cestoval tam, kde vzduch, hory, sady, řeky a jezera jsou čisté a bez hříchů a kde podoby Neomezeného zdobí chrámy. Tak pokračoval ve své pouti.
Sloka 19:
Když takto křížem krážem putoval po Zemi, plnil jen povinnosti pro potěšení Nejvyššího Pána Hariho. Jeho činnosti byly čisté a nezávislé. I když měl na sobě oděv potulného mnicha a rozcuchané vlasy a neměl ani lůžko na spaní, byl neustále posvěcován koupelemi na svatých místech a žádný z jeho příbuzných ho nikdy nespatřil.
Sloka 20:
Během svých cest po všech poutních místech Bhāratavarṣi navštívil Prabhāsakṣetru. Tehdy byl králem Mahārāja Yudhiṣṭhira a ovládal celý svět jedinou vojenskou silou a pod jedinou vlajkou.
Sloka 21:
Na poutním místě Prabhāsa se dozvěděl, že všichni jeho příbuzní zemřeli následkem vášnivého násilí, stejně jako celý les shoří při požáru, který vznikne třením bambusů. Poté pokračoval na západ, kde teče řeka Sarasvatī.
Sloka 22:
Na břehu řeky Sarasvatī bylo jedenáct poutních míst: (1) Trita, (2) Uśanā, (3) Manu, (4) Pṛthu, (5) Agni, (6) Asita, (7) Vāyu, (8) Sudāsa, (9) Go, (10) Guha a (11) Śrāddhadeva. Vidura je všechny navštívil a řádně vykonal náležité rituály.
Sloka 23:
Bylo tam také mnoho dalších chrámů s různými podobami Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, které založili velcí mudrci a polobozi. Tyto chrámy byly označeny hlavními symboly Pána a neustále každému připomínaly původní Osobnost Božství, Pána Kṛṣṇu.
Sloka 24:
Poté procházel velice bohatými provinciemi, jako je Surat, Sauvīra a Matsya, a oblastí Západní Indie zvanou Kurujāṅgala. Nakonec dospěl k břehům Yamuny, kde se shodou okolností setkal s Uddhavou, velkým oddaným Pána Kṛṣṇy.
Sloka 25:
Z velké lásky a hlubokého dojetí potom Vidura objal Uddhavu, stálého společníka Pána Kṛṣṇy a dříve velkého studenta u Bṛhaspatiho, a začal se ptát, co je nového v rodině Pána Kṛṣṇy, Osobnosti Božství.
Sloka 26:
Prosím, řekni mi, zdali se původní Osobnosti Božství, které inkarnovaly na žádost Brahmy (narozeného z lotosového květu z Pána) a pozdvihly životní úroveň světa, neboť zlepšily situaci všech — zdali se mají v domě Śūraseny dobře.
Sloka 27:
(Prosím, řekni mi,) zdali se daří dobře nejlepšímu příteli Kuruovců, našemu švagrovi Vasudevovi. Je nesmírně velkorysý. Ke svým sestrám se chová jako otec a vždy dokáže uspokojit svoje manželky.
Sloka 28:
Ó Uddhavo, prosím, řekni mi, jak se má Pradyumna, hlavní velitel Yaduovců, který byl v předchozím životě Amorem? Rukmiṇī ho porodila jako syna Pána Kṛṣṇy milostí brāhmaṇů, které uspokojila.
Sloka 29:
Ó můj příteli, řekni mi, zda se má dobře Ugrasena, král Sātvatů, Vṛṣṇiů, Bhojů a Dāśārhů. Odešel daleko za hranice svého království a vzdal se všech nadějí na svůj královský trůn, ale Pán Kṛṣṇa ho na něj opět dosadil.
Sloka 30:
Ó urozený, vede se dobře Sāmbovi? Vypadá přesně jako syn Osobnosti Božství. V minulém životě se narodil jako Kārttikeya z lůna manželky Pána Śivy a nyní se narodil z lůna Jāmbavatī, nejspanilejší mezi manželkami Pána Kṛṣṇy.
Sloka 31:
Ó Uddhavo, vede se dobře Yuyudhānovi? Naučil se od Arjuny dokonale vojenskému umění a dosáhl transcendentálního cíle, jakého stěží dosahují i velcí sannyāsīni.
Sloka 32:

Prosím, řekni mi, zda se má dobře Akrūra, syn Śvaphalky. Je to bezchybná duše odevzdaná Osobnosti Božství. Jednou ztratil svoji mentální vyrovnanost v extázi transcendentální lásky a padl na cestě do prachu, který nesl otisky nohou Pána Kṛṣṇy.

Sloka 33:
Tak jako Vedy obsahují cíl všech obětí, dcera krále Devaka-bhoji počala ve svém lůně Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako matka polobohů. Daří se jí (Devakī) dobře?
Sloka 34:
Mohu se tě zeptat, zda se Aniruddha má dobře? Plní všechna přání čistých oddaných a je odedávna pokládán za příčinu Ṛg Vedy, stvořitele mysli a čtvrtou úplnou expanzi Viṣṇua.
Sloka 35:
Ó rozvážný, co dělají jiní, jako Hṛdīka, Cārudeṣṇa, Gada a syn Satyabhāmy, pro které je Pán Śrī Kṛṣṇa jejich vlastní duší, a kteří proto přesně následují jeho cestu — mají se dobře?
Sloka 36:
Chci se tě také zeptat, zda Mahārāja Yudhiṣṭhira nyní spravuje království podle náboženských zásad a s úctou k náboženství. Duryodhana dříve planul závistí, protože Yudhiṣṭhira byl pod ochranou paží Kṛṣṇy a Arjuny, jako kdyby to byly paže jeho samotného.
Sloka 37:
(Prosím, řekni mi,) zdali nepřemožitelný Bhīma, který se podobá kobře, vylil svůj dlouho zadržovaný vztek na hříšníky? Bitevní pole nemohlo snést ani úžasnou hru jeho kyje, když vykročil na cestu.
Sloka 38:
(Prosím, řekni mi,) zdali se má dobře Arjuna, jehož luk nese jméno Gāṇḍīva a který je slavný mezi bojovníky na vozech tím, jak vítězí nad svými nepřáteli. Jednou uspokojil Pána Śivu svojí záplavou šípů, když se Śiva vydával za neznámého lovce.
Sloka 39:
Mají se dobře bratři-dvojčata, kteří jsou pod ochranou svých bratrů? Tak jako je oko vždy chráněno očním víčkem, jsou oni pod ochranou synů Pṛthy, kteří vybojovali zpět své právoplatné království z rukou nepřátelského Duryodhany, stejně jako Garuḍa vytrhl nektar z úst Indry, pána blesku.
Sloka 40:
Ó můj pane, je Pṛthā stále naživu? Žila pouze kvůli svým dětem, jež ztratily otce, neboť jinak by nemohla žít bez krále Pāṇḍua, který byl největším vojevůdcem a sám dobyl čtyři směry pouze za pomoci druhého luku.
Sloka 41:
Ó vznešený, musím jen naříkat nad ním (Dhṛtarāṣṭrou), který se po smrti svého bratra postavil proti jeho vůli. Přestože mu přeji jen dobro, vyhnal mě z mého domu, protože se začal chovat stejně jako jeho synové.
Sloka 42:
Nedivím se tomu, když cestuji po světě neviděn druhými. Činnosti Osobnosti Božství, které se podobají činnostem obyčejného člověka v tomto světě smrtelníků, matou mnoho lidí, ale já Jeho milostí znám Jeho velikost, a jsem proto dokonale šťastný.
Sloka 43:
I když (Kṛṣṇa) je Pán a vždy chce zmírnit neštěstí trpících, nezabíjel Kuruovce, přestože páchali všemožné hříchy a přestože viděl, jak další králové stále zneklidňují Zemi mocnými vojenskými přesuny, které vykonávali na povel tří druhů falešné pýchy.
Sloka 44:
Pán se zjevil, aby zahubil domýšlivé lidi. Jeho činnosti jsou transcendentální a vykonává je pro pochopení všech. Je transcendentální všem hmotným kvalitám — za jakým účelem by jinak sestupoval na Zemi?
Sloka 45:
Proto tě prosím, ó můj příteli, vyprávěj o slávě Pána, který má být opěvován na poutních místech. Je nezrozený, a přesto se ze Své bezpříčinné milosti zjevuje odevzdaným vládcům všech částí vesmíru. Pouze v jejich zájmu se zjevil v rodině Svých čistých oddaných, Yaduovců.