Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

ГЛАВА ШОСТА

Rozhovor mezi Nāradou a Vyāsadevem

В’ясадева розмовляє з Нарадою

Sloka 1:
Sūta řekl: Ó brāhmaṇové, když Vyāsadeva, inkarnace Boha a syn Satyavatī, takto vyslyšel vše o narození a činnostech Śrī Nārady, otázal se následovně.
ВІРШ 1:
Сута сказав: О брахмани, втілення Бога В’ясадева, син Сат’яваті, вислухав історію народження та життя Шрі Наради, а тоді запитав його.
Sloka 2:
Śrī Vyāsadeva řekl: Co jsi (Nārado) činil poté, když odešli velcí mudrci, kteří tě učili vědeckému transcendentálnímu poznání, nežli jsi se narodil v tomto životě?
ВІРШ 2:
Шрі В’ясадева спитав: Що робив ти [Нарада] до твого теперішнього народження після того, як пішли ті великі мудреці, що вчили тебе науки трансцендентного пізнання?
Sloka 3:
Ó synu Brahmy, jakým způsobem jsi žil po zasvěcení? Jak jsi obdržel toto tělo, poté co jsi po určité době opustil staré?
ВІРШ 3:
О сину Брахми, як ти жив після посвячення і як одержав це тіло, покинувши належного часу старе?
Sloka 4:
Ó velký mudrci, čas postupně zničí vše. Jak je možné, že tyto události, které se odehrály před současným dnem Brahmy, jsou stále čerstvé ve tvé paměti, nedotknuté časem?
ВІРШ 4:
О великий мудрецю, час в належний строк руйнує все. Тож як ці події, що сталися ще до теперішнього дня Брахми, залишилися в твоїй пам’яті свіжі і незаторкнуті плином часу?
Sloka 5:
Śrī Nārada řekl: Velcí mudrci, kteří mne obdařili vědeckým poznáním transcendence, odešli na jiná místa, a tak jsem musel dále žít bez nich.
ВІРШ 5:
Шрі Нарада відповів: Далі, по тому, як великі мудреці, що передали мені наукове знання про трансцендентне, вирушили до інших місць, моє життя склалося так.
Sloka 6:
Byl jsem jediný syn své matky, která byla prostou ženou a navíc služkou. Jelikož jsem byl jejím jediným potomkem, neměla nikoho jiného, kdo by ji opatroval, a tak mne svázala poutem citové náklonnosti.
ВІРШ 6:
Я був єдиний син у матері, простої жінки й служниці на додачу, а що крім мене, єдиного сина, їй не було за кого більше дбати, вона зв’язала мене путами своєї любови.
Sloka 7:
Chtěla se o mne patřičně postarat, ale jelikož nebyla nezávislá, nic pro mne nemohla udělat. Svět je pod dokonalou vládou Svrchovaného Pána a my všichni jsme jako dřevěné loutky v rukou loutkáře.
ВІРШ 7:
Вона хотіла забезпечити мене усім потрібним, але, бувши залежною, не могла нічого для мене зробити. Світ цілковито підкорений владі Верховного Господа, тому всі в ньому наче ляльки в руках ляльковика.
Sloka 8:
Když jsem byl jen pětileté dítě, žil jsem v bráhmanské škole. Závisel jsem na mateřské lásce a neznal žádnou jinou zem.
ВІРШ 8:
Я, тоді ще п’ятирічний, жив у школі для брахман. Любов матері зв’язувала мене, і я геть нічого не знав за інші краї.
Sloka 9:
Když má ubohá matka šla jednou v noci podojit krávu, pod vlivem svrchovaného času jí uštkl do nohy had.
ВІРШ 9:
Якось, коли моя бідолашна мати вийшла ввечері подоїти корову, її, виконуючи волю верховного часу, вжалила в ногу змія.
Sloka 10:
Přijal jsem tuto událost jako zvláštní milost Pána, který vždy žehná Svým oddaným, a s takovými myšlenkami jsem se vypravil směrem na sever.
ВІРШ 10:
Я зрозумів це як особливу милість Господа, що завжди бажає добра Своїм відданим, і з цією думкою рушив на північ.
Sloka 11:
Když jsem odešel, putoval jsem přes mnohé kvetoucí metropole, města, vesnice, statky s bohatstvím zvířat, doly, zemědělské oblasti, údolí, zahrady květin, sady a lesy.
ВІРШ 11:
Дорогою я проходив повз численні квітучі столиці, міста, села, ферми, рудні, лани, долини, квітники, розсадники дерев та незаймані ліси.
Sloka 12:
Putoval jsem přes kopce a hory s velkými zásobami nerostů jako je zlato, stříbro a měď, krajinami vodních nádrží plných nádherných lotosových květů, jaké vyhledávají obyvatelé nebes a které jsou ozdobené neklidnými včelami a zpívajícími ptáky.
ВІРШ 12:
Я йшов через пагорби та гори, в яких було багато родовищ різноманітних мінералів    —    золота, срібла, міді; минав водойми, в яких квітли прекрасні лотоси, гідні небожителів, а навколо літали сп’янілі бджоли й співали птахи.
Sloka 13:
Putoval jsem sám mnohými lesy kapradin, bambusu, rákosí, ostré trávy, plevele a jeskyní, které byly pro osamoceného člověka takřka neproniknutelné. Zavítal jsem také do hlubokých, temných a strašidelně nebezpečných lesů, které byly rejdišti hadů, sov a šakalů.
ВІРШ 13:
Сам-один, я проходив через численні зарості тростини, бамбука, очерету, гострої трави й бур’яну, пробирався печерами, через які пройти самому дуже важко. Я заходив у глухі, темні, жаскі й небезпечні хащі, місця грищ змій, сов та шакалів.
Sloka 14:
Tímto putováním jsem se cítil unaven na těle i na mysli, a měl jsem žízeň a hlad. Vykoupal jsem se tedy v říční zátoce a napil jsem se vody. Styk s vodou mne osvěžil a smyl moji únavu.
ВІРШ 14:
Мандри втомили мене, мої тіло і розум, я чув спрагу та голод. Тоді я омився в річковій затоці й напився води. Її дотик зняв геть усю мою втому.
Sloka 15:
Poté jsem v neobydleném lese ve stínu banyánovníku začal za pomoci své inteligence meditovat o Nadduši, která je v nitru, jak jsem se tomu naučil od osvobozených duší.
ВІРШ 15:
По тому в лісі, де не було ні душі, всівшись у затінку бан’яна, використовуючи інтелект, я почав медитувати на Наддушу в собі, як навчився того від звільнених душ.
Sloka 16:
Jakmile jsem začal meditovat o lotosových nohách Osobnosti Božství s myslí přeměněnou účinkem transcendentální lásky, slzy mi kanuly z očí a Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, se okamžitě zjevil na lotosu mého srdce.
ВІРШ 16:
Я зосередив на лотосових стопах Бога-Особи свій розум, що його перемінила трансцендентна любов, з моїх очей заструмували сльози, і одразу Бог-Особа Шрі Крішна з’явився на лотосі мого серця.
Sloka 17:
Ó Vyāsadeve, v tom okamžiku jsem byl zcela unesen pocity štěstí a každá část mého těla navzájem nezávisle ožila. Pohroužen v oceánu extáze, jsem nebyl schopen vidět sebe ani Pána.
ВІРШ 17:
О В’ясадево, тої миті все моє єство виповнило відчуття щастя, і всі члени мого тіла одне по одному ожили. Занурений в океан екстазу, я згубив з ока і себе, і Господа.
Sloka 18:
Transcendentální podoba Pána, taková jaká je, uspokojuje touhy mysli a ihned odstraňuje všechny její rozpory. Jakmile jsem tuto podobu ztratil, náhle jsem vstal a byl jsem rozrušen, jak tomu obvykle bývá, když ztratíme něco vytouženého.
ВІРШ 18:
Трансцендентна форма Господа, яка вона є, задовольняє прагнення розуму і враз очищує його від усіх суперечливих думок. Несподівано втративши з ока цю форму, я у великім хвилюванні підхопився, як звичайно буває, коли людина втрачає щось дуже жадане для неї.
Sloka 19:
Toužil jsem znovu vidět tuto transcendentální podobu Pána, avšak přes veškeré pokusy soustředit se na srdce s dychtivým očekáváním, že ji znovu spatřím, jsem Pána už nenalezl. Zmocnila se mě přirozeně nespokojenost a byl jsem nesmírně zklamaný.
ВІРШ 19:
Я жадав знову бачити Його, але хоч як зосереджувався на серці, прагнучи ще раз зріти трансцендентну форму Господа, я вже не бачив її. Від того мною запанував відчай.
Sloka 20:
Když Pán, Osobnost Božství transcendentální všem světským popisům, viděl mé snahy na tom osamělém místě, vážně ke mně promluvil příjemnými slovy, která zmírnila můj zármutek.
ВІРШ 20:
Аби розрадити мене, що старався медитувати на відлюдді, трансцендентний до всіх матеріальних описів Бог-Особа промовив повні змісту і приємні слова.
Sloka 21:
Ó Nārado (pravil Pán), lituji, ale v tomto životě Mne už víckrát neuvidíš. Ti, kteří ještě nedovršili svoji službu a kteří nejsou zcela zbaveni veškeré hmotné nákazy, Mne stěží mohou vidět.
ВІРШ 21:
Нарадо [мовив Господь], на жаль, за цього життя ти більше не побачиш Мене. Тим, хто в своєму служінні недосконалі і ще не вповні звільнились від матеріальних вад, не дано бачити Мене.
Sloka 22:
Ó ctnostný, mohl jsi Mě uzřít pouze jednou, aby tvá touha po Mně vzrostla, neboť čím více po Mně toužíš, tím více budeš oproštěn od všech hmotných přání.
ВІРШ 22:
О доброчесний, Я появив Себе тобі один-єдиний раз, та й то лише для того, щоб ти сильніше жадав Мене, бо що сильніше ти прагнутимеш до Мене, то більше звільнятимешся від матеріальних бажань.
Sloka 23:
Službou Absolutní Pravdě, byť jen na několik dní, se inteligence oddaného pevně ustálí a soustředí se na Mě. Důsledkem toho se stane Mým společníkem v transcendentálním světě poté, co tyto žalostné hmotné světy ponechá za sebou.
ВІРШ 23:
Навіть кількох днів служіння Абсолютній Істині досить, щоб інтелект відданого усталився й зосередився на Мені. Від того часу відданий розвивається далі, щоб зрештою, покинувши ці повні скорботи матеріальні світи, стати Моїм супутником у трансцендентному світі.
Sloka 24:
Inteligence zaměstnaná v oddanosti Mně nemůže být nikdy zmařena. I v době stvoření či v době zničení zůstane Mojí milostí tvoje paměť zachována.
ВІРШ 24:
Інтелект  , відданий Мені  , вовіки незнищенний  . Моєю ласкою навіть творення і знищення не перервуть твоєї пам’яті.
Sloka 25:
Pán, svrchovaná autorita, zosobněný zvukem a neviděný očima, ale navýsost podivuhodný, pak přestal hovořit. S pocitem vděčnosti jsem Mu vzdal svoji úctu a sklonil jsem hlavu.
ВІРШ 25:
На цьому верховний владика, уособлений в звуці й невидимий для очей, найбільше диво з усіх див, перервав Свою мову. Я ж на знак глибокої подяки шанобливо схилив перед Ним голову.
Sloka 26:
Začal jsem tedy opěvovat svaté jméno a slávu Pána a nestaral jsem se o formality hmotného světa. Takové opěvování transcendentálních zábav Pána a vzpomínání na ně přináší všechna požehnání. Takto jsem putoval po celé Zemi, plně spokojený, skromný a nezávistivý.
ВІРШ 26:
Я почав безнастанно, знову й знову повторювати святе ім’я Господа і оспівувати Його славу, не дбаючи ні за які умовності матеріального світу. Той, хто оспівує й пам’ятає трансцендентні ігри Господа, отримує з того найвищу користь. Так я, смиренно і беззаздрісно, повністю задоволений, мандрував усією землею.
Sloka 27:
Ó brāhmaṇo Vyāsadeve, nastal můj čas a já, který jsem byl plně pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu a tudíž zbavený veškeré připoutanosti a zcela oproštěn od hmotné nákazy, jsem potkal svou smrt, jako se zároveň objevují blesk a záře.
ВІРШ 27:
І так, о брахмано В’ясадево, належного часу я, думаючи тільки про Крішну, а тому ні до чого не прив’язаний і повністю вільний від матеріального забруднення, зустрів смерть, як спалах, що невіддільний від блискавки.
Sloka 28:
Obdařen transcendentálním tělem vhodným pro společníky Osobnosti Božství jsem opustil tělo, které se skládá z pěti hmotných prvků, a tím se zastavily všechny výsledky vykonané plodonosné práce (karmy).
ВІРШ 28:
Я покинув тіло, складене з п’яти матеріальних елементів, й отримав трансцендентне тіло, гідне супутника Бога-Особи. Так усі накопичені наслідки моєї діяльности задля плодів [карма] були знищені.
Sloka 29:
Na konci věku, když Pán Nārāyaṇa, Osobnost Božství, ulehl do vod zničení, začal do Něho vstupovat Brahmā spolu se všemi tvořivými prvky. I já jsem vstoupil skrze Jeho dýchání.
ВІРШ 29:
На кінці епохи, коли Бог-Особа Господь Нараяна поклався на води заглади, Брахма разом з усіма твірними елементами почав входити у Нього, і я теж увійшов у Нараяну з Його віддихом.
Sloka 30:
Po 4 300 000 000 slunečních letech, když se Brahmā vůlí Pána probudil, aby znovu začal tvořit, byli z transcendentálního těla Pána stvořeni všichni ṛṣiové jako Marīci, Aṅgirā, Atri a další. Já jsem se zjevil spolu s nimi.
ВІРШ 30:
По 4 300 000 000 сонячних років Брахма встав зі сну, щоб за Господньою волею знову творити, і тоді з трансцендентного тіла Господа були створені всі ріші: Марічі, Анґіра, Атрі та інші, і я з’явився разом із ними.
Sloka 31:
Od té doby mohu milostí všemohoucího Viṣṇua cestovat bez omezení všude po transcendentálním světě i ve třech oddílech hmotného světa. To proto, že jsem stálý v nepřerušené oddané službě Pánu.
ВІРШ 31:
Від того часу з ласки всемогутнього Вішну я безборонно подорожую і трансцендентним світом, і трьома сферами матеріального світу. Мені це даровано тому, що я втверджений у неперервному відданому служінні Господеві.
Sloka 32:
Takto tedy putuji a neustále zpívám transcendentální poselství o slávě Pána za doprovodu tohoto nástroje zvaného vīṇā, který je nabitý transcendentálním zvukem a který mi daroval Pán Kṛṣṇa.
ВІРШ 32:
Отак я й подорожую, завжди виспівуючи трансцендентне послання Господньої слави, і супроводжую свій спів грою на віні, що її, заряджену трансцендентним звуком, подарував мені Господь Крішна.
Sloka 33:
Svrchovaný Pán Śrī Kṛṣṇa, o Jehož slávě a skutcích je potěšením naslouchat, se okamžitě zjeví na mém srdci, jako kdybych Ho zavolal, jakmile začnu opěvovat Jeho svaté činnosti.
ВІРШ 33:
Верховний Господь Шрі Крішна, опис славетних розваг якого дає слухові втіху, наче на поклик, з’являється на троні мого серця, щойно я почну оспівувати Його святі діяння.
Sloka 34:
Je to má osobní zkušenost, že ti, kteří jsou stále naplněni starostmi a úzkostí, protože touží po spojení smyslů s jejich předměty, mohou překonat oceán nevědomosti na příhodném plavidle, jímž je nepřetržité opěvování transcendentálních činností Osobnosti Božství.
ВІРШ 34:
На власному досвіді я переконався, що ті, хто завжди переповнені тривогами і турботами від бажання поєднувати чуття з їхніми об’єктами, можуть перетнути океан невігластва на найбільш придатному для цього кораблі, що ним є постійне оспівування трансцендентних діянь Верховного Господа.
Sloka 35:
Je pravda, že omezováním smyslů za pomoci systému yogy se lze zbavit útrap způsobených touhou a chtíčem, avšak to nestačí k tomu, aby duše byla spokojená. Tuto spokojenost dává oddaná služba Osobnosti Božství.
ВІРШ 35:
Через йоґу людина може й опанувати свої чуття, і тоді прагнення та хіть вже не турбуватимуть її, але самого цього замало, щоб задовольнити душу. Задоволення може дати лише служіння Богові-Особі.
Sloka 36:
Ó Vyāsadeve, jsi oproštěn od všech hříchů. Proto jsem ti vysvětlil své zrození a počínání, které mne vedlo k seberealizaci, jak jsi mě žádal. To vše přinese osobní spokojenost i tobě.
ВІРШ 36:
О В’ясадево, ти повністю вільний од гріха. Ти прохав мене розповісти про себе    —    і ось я оповів тобі за своє народження та про те, що робив, аби пізнати себе. Це й тобі допоможе знайти вдоволення.
Sloka 37:
Sūta Gosvāmī řekl: Když to dořekl, Śrīla Nārada Muni Vyāsadeva opustil. Rozezněl vīṇu, svůj hudební nástroj, a vydal se putovat po své vůli.
ВІРШ 37:
Сута Ґосвамі сказав: По тій мові Шріла Нарада Муні покинув товариство В’ясадеви і, граючи на своїй віні, рушив мандрувати, куди бажав.
Sloka 38:
Všechna sláva a úspěch Śrīlovi Nāradovi Munimu za to, že oslavuje skutky Osobnosti Božství! On sám se z nich raduje a přináší tím radost také všem nešťastným duším ve vesmíru.
ВІРШ 38:
Хвала, хвала Шрілі Нараді Муні і хай завжди щастить йому в усьому, адже він оспівує діяння Бога-Особи, насолоджуючись цим сам і даруючи радість усім стражденним душам усесвіту.