Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství

Vidarbha měl tři syny, kteří se jmenovali Kuśa, Kratha a Romapāda. Romapāda rozšířil svoji dynastii o syny a vnuky zvané Babhru, Kṛti, Uśika, Cedi a Caidya, a ti všichni se později stali králi. Vidarbhův syn Kratha měl syna Kuntiho, z jehož rodu vzešlo mnoho potomků: Vṛṣṇi, Nirvṛti, Daśārha, Vyoma, Jīmūta, Vikṛti, Bhīmaratha, Navaratha, Daśaratha, Śakuni, Karambhi, Devarāta, Devakṣatra, Madhu, Kuruvaśa, Anu, Puruhotra, Ayu a Sātvata. Sātvata měl sedm synů. Jedním z nich byl Devāvṛdha, jehož synem byl Babhru. Dalším synem Sātvaty byl Mahābhoja, zakladatel Bhojské dynastie. Dalším byl Vṛṣṇi, který měl syna Yudhājita. Jeho synové se jmenovali Anamitra a Śini a Anamitrovými syny byli Nighna a další Śini. Potomky Śiniho byli Satyaka, Yuyudhāna, Jaya, Kuṇi a Yugandhara. Dalším synem Anamitry byl Vṛṣṇi. Vṛṣṇiho synem byl Śvaphalka, jemuž se narodil Akrūra a dvanáct dalších synů. Akrūra měl dva syny, kteří se jmenovali Devavān a Upadeva. Syn Andhaky jménem Kukura založil dynastii, k níž patřili Vahni, Vilomā, Kapotaromā, Anu, Andhaka, Dundubhi, Avidyota, Punarvasu a Āhuka. Āhuka měl dva syny, Devaku a Ugrasenu. Čtyřmi syny Devaky byli Devavān, Upadeva, Sudeva a Devavardhana a jeho sedmi dcerami byly Dhṛtadevā, Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā a Devakī. Se všemi sedmi se oženil Vasudeva. Ugrasena měl devět synů jménem Kaṁsa, Sunāmā, Nyagrodha, Kaṅka, Śaṅku, Suhū, Rāṣṭrapāla, Dhṛṣṭi a Tuṣṭimān a také pět dcer, které se jmenovaly Kaṁsā, Kaṁsavatī, Kaṅkā, Śūrabhū a Rāṣṭrapālikā. Se všemi dcerami Ugraseny se oženili Vasudevovi mladší bratři.

Vidūratha, syn Citrarathy, měl syna jménem Śūra. Tomu se narodilo deset synů, z nichž hlavním byl Vasudeva. Jednu ze svých pěti dcer, Pṛthu, dal Śūra svému příteli Kuntimu, a proto dostala jméno Kuntī. Ještě jako panna porodila Karṇu a později se vdala za Mahārāje Pāṇḍua.

Vṛddhaśarmā se oženil s dcerou Śūry Śrutadevou, které se narodil Dantavakra. Dhṛṣṭaketu se oženil s Śūrovou dcerou Śrutakīrti, s níž měl pět synů. Jayasena se oženil s Śūrovou dcerou Rājādhidevī. Král Cedi-deśe, Damaghoṣa, se oženil s dcerou Śūry Śrutaśravou, jíž se narodil Śiśupāla.

Devabhāga počal se svou ženou jménem Kaṁsā Citraketua a Bṛhadbalu a Devaśravā s Kaṁsavatī zplodil Suvīru a Iṣumāna. Kaṅkovi a Kaṅce se narodili Baka, Satyajit a Purujit a Sṛñjayovi s Rāṣṭrapālikou Vṛṣa a Durmarṣaṇa. Śyāmaka se svou ženou Śūrabhūmi zplodil Harikeśu a Hiraṇyākṣu. Vatsaka počal s Miśrakeśī Vṛku, jemuž se narodili synové zvaní Takṣa, Puṣkara a Śāla. Samīkovi synové se jmenovali Sumitra a Arjunapāla a Ānakovi se narodili Ṛtadhāmā s Jayou.

Vasudeva měl mnoho manželek, z nichž Devakī a Rohiṇī byly nejdůležitější. Rohiṇī se narodil Baladeva a po něm i Gada, Sāraṇa, Durmada, Vipula, Dhruva, Kṛta a další. S ostatními manželkami měl Vasudeva ještě mnoho jiných synů. Osmým synem, který měl přijít na svět z lůna Devakī, byl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž celý svět zbavil démonského břemene. Tato kapitola končí oslavou Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Vidarbha zplodil v lůně dívky, kterou přivezl jeho otec, tři syny-Kuśu, Krathu a Romapādu. Ten se v jeho dynastii těšil největší oblibě.
Sloka 2:
Synem Romapādy byl Babhru, jemuž se narodil syn jménem Kṛti. Synem Kṛtiho byl Uśika a jeho synem byl Cedi. Cedimu se narodil král zvaný Caidya a další.
Sloka 3-4:
Synem Krathy byl Kunti, synem Kuntiho Vṛṣṇi, synem Vṛṣṇiho Nirvṛti a jeho synem byl Daśārha. Daśārha měl syna Vyomu, Vyoma Jīmūtu, Jīmūta Vikṛtiho, Vikṛti Bhīmarathu, Bhīmaratha Navarathu a Navaratha Daśarathu.
Sloka 5:
Daśaratha měl syna, který se jmenoval Śakuni, a tomu se narodil Karambhi. Synem Karambhiho byl Devarāta, jehož synem byl Devakṣatra. Synem Devakṣatry byl Madhu a jeho synem zase Kuruvaśa, jemuž se narodil syn jménem Anu.
Sloka 6-8:
Synem Anua byl Puruhotra, Puruhotrovým synem Ayu a synem Ayua Sātvata. Sātvata měl sedm synů, ó velký králi Árjů, kteří se jmenovali Bhajamāna, Bhaji, Divya, Vṛṣṇi, Devāvṛdha, Andhaka a Mahābhoja. Bhajamānovi porodila jedna z jeho manželek tři syny-Nimlociho, Kiṅkaṇu a Dhṛṣṭiho a jeho druhá žena mu porodila další tři syny-Śatājita, Sahasrājita a Ayutājita.
Sloka 9:
Synem Devāvṛdhy byl Babhru. O Devāvṛdhovi a Babhruovi pojednávají dvě slavné modlitby, jež pěli naši předkové a jež jsme nepřímo zaslechli i my. Dodnes slyším tytéž modlitby popisující jejich vlastnosti (neboť to, co bylo možné slyšet dříve, se zpívá i nadále).
Sloka 10-11:
“Babhru je považován za nejlepší z lidských bytostí a Devāvṛdha za rovného polobohům. Díky společnosti Babhrua a Devāvṛdhy všichni jejich potomci, kterých bylo celkem 14 065, získali osvobození.” V dynastii krále Mahābhoji, jenž byl nesmírně zbožný, se narodili králové rodu Bhoja.
Sloka 12:
Ó králi, Mahārāji Parīkṣite, který dovedeš pokořit své nepřátele, syny Vṛṣṇiho byli Sumitra a Yudhājit. Yudhājit měl syny Śiniho a Anamitru a Anamitra syna jménem Nighna.
Sloka 13:
Nighna měl dva syny, Satrājita a Prasenu. Další syn Anamitry se jmenoval také Śini a jeho synem byl Satyaka.
Sloka 14:
Synem Satyaky byl Yuyudhāna, jehož syn se jmenoval Jaya. Jayovi se narodil syn jménem Kuṇi a Kuṇimu syn jménem Yugandhara. Dalším synem Anamitry byl Vṛṣṇi.
Sloka 15:
Syny Vṛṣṇiho byli Śvaphalka a Citraratha. Śvaphalka se svou ženou Gāndinī přivedli na svět Akrūru. Akrūra byl nejstarší syn, ale měli spolu ještě dvanáct dalších synů, kteří byli všichni velmi slavní.
Sloka 16-18:
Jména těchto dvanácti synů jsou: Āsaṅga, Sārameya, Mṛdura, Mṛduvit, Giri, Dharmavṛddha, Sukarmā, Kṣetropekṣa, Arimardana, Śatrughna, Gandhamāda a Pratibāhu. Tito bratři měli ještě sestru jménem Sucārā. Dva synové Akrūry se jmenovali Devavān a Upadeva. Citraratha měl mnoho synů v čele s Pṛthuem a Vidūrathou, a ti všichni patřili k dynastii Vṛṣṇiho.
Sloka 19:
Kukura, Bhajamāna, Śuci a Kambalabarhiṣa byli čtyři synové Andhaky. Synem Kukury byl Vahni a jeho synem byl Vilomā.
Sloka 20:
Syn Vilomy se jmenoval Kapotaromā a jeho synem byl Anu, jehož přítelem byl Tumburu. Synem Anua byl Andhaka. Synem Andhaky se stal Dundubhi a synem Dundubhiho Avidyota. Tomu se pak narodil syn jménem Punarvasu.
Sloka 21-23:
Punarvasu měl syna Āhuku a dceru Āhukī a Āhuka měl dva syny, Devaku a Ugrasenu. Devaka měl čtyři syny, kteří se jmenovali Devavān, Upadeva, Sudeva a Devavardhana, a také sedm dcer, které se jmenovaly Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā, Devakī a Dhṛtadevā. Dhṛtadevā z nich byla nejstarší. Se všemi těmito sestrami se oženil Kṛṣṇův otec Vasudeva.
Sloka 24:
Syny Ugraseny byli Kaṁsa, Sunāmā, Nyagrodha, Kaṅka, Śaṅku, Suhū, Rāṣṭrapāla, Dhṛṣṭi a Tuṣṭimān.
Sloka 25:
Kaṁsā, Kaṁsavatī, Kaṅkā, Śūrabhū a Rāṣṭrapālikā byly Ugrasenovy dcery, jež se staly manželkami mladších bratrů Vasudevy.
Sloka 26:
Citrarathovi se narodil Vidūratha, Vidūrathovi Śūra a Śūrovi Bhajamāna. Synem Bhajamāny byl Śini, synem Śiniho Bhoja a synem Bhoji Hṛdika.
Sloka 27:
Třemi syny Hṛdiky byli Devamīḍha, Śatadhanu a Kṛtavarmā. Synem Devamīḍhy byl Śūra, jehož manželka se jmenovala Māriṣā.
Sloka 28-31:
S Māriṣou zplodil král Śūra deset synů: Vasudevu, Devabhāgu, Devaśravu, Ānaku, Sṛñjayu, Śyāmaku, Kaṅku, Śamīku, Vatsaku a Vṛku. Všichni byli zbožní a bez poskvrny. Když se narodil Vasudeva, polobozi na nebeských planetách hráli na kotle, a proto se tomuto muži, jenž poskytl příhodné místo pro zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, říkalo také Ānakadundubhi. Jeho sestrami bylo pět dcer krále Śūry, které se jmenovaly Pṛthā, Śrutadevā, Śrutakīrti, Śrutaśravā a Rājādhidevī. Další jméno Pṛthy bylo Kuntī, protože ji Śūra daroval svému příteli Kuntimu, který neměl žádné potomky.
Sloka 32:
Jednou Pṛthā svojí službou uspokojila Durvāsu, když byl na návštěvě v domě jejího otce Kuntiho. Dostala za to mystickou schopnost, pomocí níž mohla zavolat kteréhokoliv poloboha. Zbožná Kuntī si chtěla vyzkoušet moc této mystické síly, a proto ihned zavolala boha Slunce.
Sloka 33:
Jakmile Kuntī zavolala poloboha, jenž vládne Slunci, okamžitě se před ní objevil. Byla velice překvapená a řekla mu: “Jen jsem zkoušela účinnost této mystické síly. Promiň, že jsem tě volala zbytečně. Prosím, vrať se a odpusť mi.”
Sloka 34:
Bůh Slunce řekl: “Ó krásná Pṛtho, s polobohy se nemůžeš setkat nadarmo. Předám ti do lůna své semeno a porodíš syna. Jelikož jsi ještě svobodná dívka, zařídím, aby tvé panenství zůstalo nedotčené.”
Sloka 35:
Poté, co takto bůh Slunce promluvil, vypustil semeno do lůna Pṛthy a vrátil se do nebeského království. Hned nato se Kuntī narodilo dítě, jež vypadalo jako druhý bůh Slunce.
Sloka 36:
Kuntī se bála, že ji budou lidé pomlouvat, a proto musela s těžkým srdcem zapudit city, které ji k jejímu dítěti poutaly. Neochotně je uložila do košíku a pustila po proudu řeky. Později se s Kuntī oženil tvůj praděd, zbožný a chrabrý král Pāṇḍu.
Sloka 37:
Vṛddhaśarmā, král Karūṣi, se oženil s Kuntinou sestrou Śrutadevou a z jejího lůna přišel na svět Dantavakra. Kvůli kletbě mudrců vedených Sanakou se Dantavakra v dřívějších dobách narodil jako syn Diti jménem Hiraṇyākṣa.
Sloka 38:
Dhṛṣṭaketu, král Kekayi, se oženil se Śrutakīrti, další Kuntinou sestrou. Śrutakīrti porodila pět synů počínaje Santardanou.
Sloka 39:
S Rājādhidevī, další sestrou Kuntí, počal Jayasena dva syny, přezdívané Vinda a Anuvinda. Se Śrutaśravou se oženil král státu Cedi, jehož jméno bylo Damaghoṣa.
Sloka 40:
Synem Śrutaśravy byl Śiśupāla, jehož zrození již bylo popsáno (v sedmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu). Bratru Vasudevy Devabhāgovi dala jeho žena Kaṁsā dva syny, kteří se jmenovali Citraketu a Bṛhadbala.
Sloka 41:
Vasudevův bratr jménem Devaśravā se oženil s Kaṁsavatī, s níž zplodil dva syny zvané Suvīra a Iṣumān. Třemi syny, jež zplodil Kaṅka se svou ženou zvanou Kaṅkā, byli Baka, Satyajit a Purujit.
Sloka 42:
Král Sṛñjaya měl se svou ženou Rāṣṭrapālikou Vṛṣu, Durmarṣaṇu a další syny. Král Śyāmaka zplodil se svou ženou Śūrabhūmi dva syny, známé jako Harikeśa a Hiraṇyākṣa.
Sloka 43:
Poté počal král Vatsaka se svou manželkou Miśrakeśī, jež byla Apsarou, syny, z nichž prvním byl Vṛka. Ten zplodil se svou ženou Durvākṣī Takṣu, Puṣkaru, Śālu a další.
Sloka 44:
Samīkovi se z lůna jeho manželky Sudāmanī narodil Sumitra, Arjunapāla a další synové. Král Ānaka zplodil se svou ženou Karṇikou dva syny-Ṛtadhāmu a Jayu.
Sloka 45:
Manželkami Ānakadundubhiho (Vasudevy) byly Devakī, Pauravī, Rohiṇī, Bhadrā, Madirā, Rocanā, Ilā a další. Hlavní z nich byla Devakī.
Sloka 46:
S Rohiṇī počal Vasudeva syny, jako byl Bala, Gada, Sāraṇa, Durmada, Vipula, Dhruva, Kṛta a další.
Sloka 47-48:
Z lůna Pauravī vzešlo dvanáct synů, mezi něž patřili Bhūta, Subhadra, Bhadrabāhu, Durmada a Bhadra. Nanda, Upananda, Kṛtaka, Śūra a další se narodili z lůna Madiry. Bhadrā (Kauśalyā) porodila jediného syna, který se jmenoval Keśī.
Sloka 49:
S jinou ze svých manželek, jejíž jméno bylo Rocanā, zplodil Vasudeva Hastu, Hemāṅgadu a další syny. A se svou ženou Ilou zplodil syny v čele s Uruvalkou, kteří patřili k hlavním osobnostem v Yaduovské dynastii.
Sloka 50:
Z lůna Dhṛtadevy, jiné Ānakadundubhiho (Vasudevovy) manželky, vzešel syn jménem Vipṛṣṭha. Syny další Vasudevovy ženy zvané Śāntidevā byli Praśama, Prasita a další.
Sloka 51:
Vasudeva měl také manželku jménem Upadevā, která byla matkou deseti synů, počínaje Rājanyou, Kalpou a Varṣou. Śrīdevā, další manželka, měla šest synů, jako byli například Vasu, Haṁsa a Suvaṁśa.
Sloka 52:
Devarakṣitě se z Vasudevova semene narodilo devět synů, v jejichž čele stál Gadā. Vasudeva, který byl zosobněným náboženstvím, měl také ženu zvanou Sahadevā, s níž počal osm synů počínaje Śrutou a Pravarou.
Sloka 53-55:
Osm synů Sahadevy, jako byli Pravara a Śruta, bylo přesnými inkarnacemi osmi Vasuů na nebeských planetách. Vasudeva počal také osm vysoce kvalifikovaných synů v lůně Devakī. Jmenovali se Kīrtimān, Suṣeṇa, Bhadrasena, Ṛju, Sammardana, Bhadra a Saṅkarṣaṇa, vládce a hadí inkarnace. Osmým synem se stal samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství-Kṛṣṇa. Jediná dcera, požehnaná Subhadrā, byla tvojí babičkou.
Sloka 56:
Svrchovaný vládce, Osobnost Božství Śrī Hari, se zjevuje ze své vlastní vůle, kdykoliv upadají zásady náboženství a vzrůstá bezbožnost.
Sloka 57:
Ó králi, Mahārāji Parīkṣite, kromě Pánovy osobní touhy neexistuje žádná jiná příčina Jeho zjevení, odchodu ani činností. Jako Nadduše ví všechno. Neexistuje proto nic, co by Ho ovlivňovalo; dokonce ani výsledky plodonosného jednání.
Sloka 58:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se prostřednictvím své hmotné energie věnuje stvoření, udržování a zničení tohoto vesmírného projevu jen proto, aby svým soucitem vysvobodil živou bytost a ukončil její rození, umírání a pokračování v hmotném životě. Umožňuje jí tak vrátit se domů, zpátky k Bohu.
Sloka 59:
I když se démoni, kteří se zmocňují vlády, oblékají jako vládci, neznají vládní povinnosti. Proto spolu tito démoni, disponující velkou vojenskou silou, řízením Boha bojují, a tak se zmenšuje břemeno Země. Démoni z vůle Nejvyššího rozšiřují svůj vojenský arzenál, aby se snížil jejich počet a oddaní měli možnost rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.
Sloka 60:
Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, ve spolupráci se Saṅkarṣaṇem neboli Baladevou konal činnosti vymykající se chápání i takových osobností, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva. (Uspořádal například bitvu na Kurukṣetře, aby zabil mnoho démonů a přinesl úlevu celému světu.)
Sloka 61:
Aby projevil bezpříčinnou milost oddaným, kteří se narodí v tomto věku Kali, jednal tak, že prostým vzpomínáním na Něho se oddaný zbaví všeho nářku a neštěstí spojeného s hmotnou existencí. (Jinými slovy—Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, svým jednáním zajistil, aby se přijetím pokynů k dosažení vědomí Kṛṣṇy uvedených v Bhagavad-gītě mohli všichni budoucí oddaní zbavit strastí hmotné existence.)
Sloka 62:
Prostým vnímáním slávy Pána očištěným transcendentálním sluchem se Pánovi oddaní okamžitě zbavují silných hmotných tužeb a přestávají se zabývat plodonosnými činnostmi.
Sloka 63-64:
Pán Kṛṣṇa prováděl různé činnosti s podporou potomků Bhoji, Vṛṣṇiho, Andhaky, Madhua, Śūraseny, Daśārhy, Kurua, Sṛñjayi a Pāṇḍua. Svými příjemnými úsměvy, láskyplným chováním, pokyny a neobyčejnými zábavami, jako například zvednutím kopce Govardhanu, těšil Pán ve svém transcendentálním těle celou lidskou společnost.
Sloka 65:
Kṛṣṇův obličej je ozdobený šperky, jako jsou náušnice ve tvaru žraloků. Má překrásné uši, zářivé líce a úsměv, který okouzlí každého. Kdokoliv uvidí Pána Kṛṣṇu, je svědkem slavnosti. Jeho obličej a tělo dokonale uspokojí pohled všech, ale oddaní se hněvají na stvořitele za vyrušení způsobované mrkáním.
Sloka 66:
Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, známý jako līlā-puruṣottama, se zjevil jako syn Vasudevy. Ihned však opustil domov svého otce a odešel do Vṛndāvanu rozvíjet láskyplné vztahy se svými důvěrnými oddanými. Ve Vṛndāvanu též zabil mnoho démonů a potom se vrátil do Dvāraky, kde podle védských zásad přijal mnoho manželek-těch nejlepších z žen. Zplodil s nimi stovky synů a prováděl oběti uctívající Jeho samotného. Jednal tak proto, aby stanovil zásady rodinného života.
Sloka 67:
Poté Pán Śrī Kṛṣṇa způsobil nedorozumění mezi rodinnými příslušníky, aby zmenšil zátěž světa. Pouhým svým pohledem zahubil v bitvě na Kurukṣetře všechny démonské krále a pak vyhlásil Arjunovo vítězství. Nakonec předal Uddhavovi pokyny o transcendentálním životě a oddanosti a poté se ve své původní podobě vrátil do svého sídla.