Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.47-48

Verš

subhadro bhadrabāhuś ca
durmado bhadra eva ca
pauravyās tanayā hy ete
bhūtādyā dvādaśābhavan
nandopananda-kṛtaka-
śūrādyā madirātmajāḥ
kauśalyā keśinaṁ tv ekam
asūta kula-nandanam

Synonyma

subhadraḥ — Subhadra; bhadrabāhuḥ — Bhadrabāhu; ca — a; durmadaḥ — Durmada; bhadraḥ — Bhadra; eva — jistě; ca — také; pauravyāḥ — manželky jménem Pauravī; tanayāḥ — synové; hi — jistě; ete — ti všichni; bhūta- ādyāḥ — v čele s Bhūtou; dvādaśa — dvanáct; abhavan — narodili se; nanda-upananda-kṛtaka-śūra-ādyāḥ — Nanda, Upananda, Kṛtaka, Śūra a další; madirā-ātmajāḥ — synové Madiry; kauśalyā — Kauśalyā; keśinam — syna, který se jmenoval Keśī; tu ekam — pouze jednoho; asūta — porodila; kula-nandanam — syna.

Překlad

Z lůna Pauravī vzešlo dvanáct synů, mezi něž patřili Bhūta, Subhadra, Bhadrabāhu, Durmada a Bhadra. Nanda, Upananda, Kṛtaka, Śūra a další se narodili z lůna Madiry. Bhadrā (Kauśalyā) porodila jediného syna, který se jmenoval Keśī.