Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Devahūtin nářek

Sloka 1:
Maitreya pokračoval: Když její rodiče odjeli, počestná Devahūti, která chápala touhy svého manžela, mu neustále sloužila s velikou láskou, stejně jako svému muži slouží Bhavānī, manželka Pána Śivy.
Sloka 2:
Ó Viduro, Devahūti sloužila svému manželovi s důvěrností a velikou úctou, s ovládnutými smysly, s láskou a sladkými slovy.
Sloka 3:
Těšila svého mocného manžela svou rozumnou a pilnou prací. Zbavila se všeho chtíče, pýchy, závisti, chamtivosti, hříšných činností a ješitnosti.
Sloka 4-5:
Dcera Manua byla plně oddaná svému manželovi a pohlížela na něj, jakoby převyšoval prozřetelnost. Očekávala od něho proto velká požehnání. Sloužila mu po dlouhou dobu a zeslábla a zhubla svým zbožným odříkáním. Když Kardama, nejlepší z nebeských mudrců, viděl její stav, zaplavil ho soucit a promluvil k ní hlasem zalknutým velikou láskou.
Sloka 6:
Kardama Muni řekl: Ó ctihodná dcero Svāyambhuvy Manua, jsem s tebou dnes velice spokojen pro tvoji velkou oddanost a dokonalou láskyplnou službu. Jelikož tělo je vtěleným bytostem velice drahé, žasnu nad tím, jak své tělo zanedbáváš, abys ho používala pro mě.
Sloka 7:
Kardama Muni pokračoval: Svým náboženským životem v odříkání, meditaci a vědomí Kṛṣṇy jsem získal Pánova požehnání, která nedoprovází strach ani nářek. Ačkoliv jsi je ještě nepocítila, všechna ti je nabídnu, protože mi věrně sloužíš. Pohleď na ně. Dávám ti nyní transcendentální pohled, abys viděla jejich krásu.
Sloka 8:
Kardama Muni pokračoval: K čemu jsou jiné druhy požitku než Pánova milost? Všechen hmotný prospěch, který člověk získá, je zničen pouhým pohybem obočí Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaností svému manželovi jsi získala a můžeš užívat transcendentální dary, které zřídkakdy dostávají lidé pyšní na svůj aristokratický původ a hmotné vlastnictví.
Sloka 9:
Když nevinná Devahūti slyšela řeč svého manžela, který svým poznáním překonal všechny transcendentální vědy, byla velice spokojená. Její usměvavá tvář zářila lehce stydlivým pohledem a promluvila hlasem zalknutým velikou pokorou a láskou.
Sloka 10:
Śrī Devahūti řekla: Můj milý manželi, ó nejlepší z brāhmaṇů, vím, že jsi dosáhl dokonalosti a jsi pánem všech spolehlivě působících mystických sil, protože tě chrání yogamāyā, transcendentální energie. Nyní by se však mělo naplnit naše tělesné spojení, jak jsi kdysi slíbil, neboť pro počestnou ženu slavného manžela představují děti mimořádnou hodnotu.
Sloka 11:
Devahūti pokračovala: Můj milý pane, jsem vzrušená touhou po tobě. Zařiď tedy prosím, co je třeba podle písem učinit, aby pro tebe bylo přijatelné mé hubené tělo, vyzáblé neuspokojenou vášní. Také prosím, můj pane, uvažuj o domě, který by byl pro tento účel vhodný.
Sloka 12:
Maitreya pokračoval: Ó Viduro, mudrc Kardama chtěl potěšit svou milovanou ženu. Uplatnil svou jógovou sílu a okamžitě vytvořil vzdušný zámek, který mohl cestovat podle jeho vůle.
Sloka 13:
Byla to úžasná stavba, vyzdobená šperky všeho druhu, okrášlená sloupy z drahých kamenů a schopná plnit všechna přání. Byla vybavena veškerým nábytkem a bohatstvím, kterého s časem přibývalo.
Sloka 14-15:
Zámek měl veškeré potřebné vybavení a byl příjemný ve všech ročních obdobích. Celý ho zdobily vlajky, girlandy a umělecká díla různých barev. Dále byl zkrášlený věnci kouzelných květin, které přitahovaly sladce bzučící včely, a gobelíny z lněného plátna, hedvábí a různých dalších látek.
Sloka 16:
Palác s lůžky, pohovkami, vějíři a sedátky, odděleně rozmístěnými v sedmi patrech, vypadal úchvatně.
Sloka 17:
Jeho krásu zvyšovaly umělecké rytiny na různých místech na stěnách. Podlaha byla ze smaragdu, s vyvýšenými korálovými pódii.
Sloka 18:
Palác byl překrásný, s korálovými prahy ve vchodech a dveřmi ozdobenými diamanty. Zlaté věžičky byly korunami jeho safírových kopulí.
Sloka 19:
S nejvybranějšími rubíny, zasazenými v diamantových stěnách, vypadal, jako kdyby měl oči. Byly v něm úžasné baldachýny a drahocenné zlaté brány.
Sloka 20:
Na různých místech paláce byla hejna živých labutí a holubů a také mnoho umělých labutí a holubů, kteří vypadali jako živí, takže skutečné labutě nad nimi znovu a znovu létaly, protože je považovaly za živé ptáky, jako byly ony samy. Palác tak zněl hlasy těchto ptáků.
Sloka 21:
Zámek měl místa pro zábavu, komnaty pro odpočinek, ložnice a vnitřní a vnější nádvoří, navržená s ohledem na pohodlí. To vše udivovalo mudrce samotného.
Sloka 22:
Když Kardama Muni viděl Devahūti, jak hledí na obrovský, bohatý palác, ale v srdci je nešťastná, chápal její pocity, protože dokázal číst srdce každého. Osobně proto svoji manželku oslovil.
Sloka 23:
Má milá Devahūti, vypadáš velice polekaně. Nejprve se vykoupej v jezeře Bindu-sarovara, které stvořil Samotný Pán Viṣṇu a které může člověku splnit všechny jeho touhy, a potom nastup do tohoto letadla.
Sloka 24:
Devahūti, která měla lotosové oči, přijala manželův pokyn. Se svými špinavými šaty a rozcuchanými vlasy nebyla příliš přitažlivá.
Sloka 25:
Tělo měla pokryté silným nánosem špíny a její prsa byla vybledlá. Ponořila se však do jezera, které obsahovalo posvátné vody řeky Sarasvatī.
Sloka 26:
V domě uvnitř tohoto jezera spatřila tisíc dívek, všechny v rozkvětu mládí a vonící jako lotosy.
Sloka 27:
Jakmile ji dívky uviděly, okamžitě vstaly a pravily se sepjatýma rukama: “Jsme tvoje služebnice. Řekni nám, co pro tebe můžeme udělat.”
Sloka 28:
Dívky se k Devahūti chovaly velice uctivě. Ujaly se jí, a poté, co ji vykoupaly za použití drahých olejů a mastí, předložily jí pěkné nové šaty, jež zářily čistotou.
Sloka 29:
Potom ji ozdobily prvotřídními, jasně zářícími drahocennými šperky. Dále jí nabídly jídlo, které mělo všechny dobré vlastnosti, a sladký omamný nápoj, zvaný āsavam.
Sloka 30:
Potom spatřila v zrcadle svůj odraz. Její tělo bylo zbaveno veškeré špíny a zdobila ji girlanda. Byla oblečená do šatů bez jediné poskvrny, ozdobená příznivými znaky tilaku a služky jí sloužily s velikou úctou.
Sloka 31:
Byla celá umytá, včetně hlavy, a tělo měla okrášlené různými ozdobami. Na krku měla zvláštní nárdelník s medailónem, kolem zápěstí náramky a kolem kotníků cinkající nákotníčky ze zlata.
Sloka 32:
Kolem boků měla zlatý opasek, posetý mnoha šperky, a dále byla ozdobená drahocenným perlovým náhrdelníkem a různými příznivými látkami.
Sloka 33:
Její tvář zářila krásnými zuby a kouzelným obočím. Oči s půvabně vlhkými koutky překonávaly krásu lotosových poupat. Cely obličej Devahūti lemovaly tmavé vlnité vlasy.
Sloka 34:
Když pomyslela na svého manžela Kardamu Muniho, nejlepšího z mudrců, který jí byl velice drahý, okamžitě se i se všemi služebnými ocitla na místě, kde se nacházel.
Sloka 35:
Užasla, když zjistila, že je v doprovodu tisíce služebnic u svého manžela a že byla svědkem působení jeho jógové síly.
Sloka 36-37:
Mudrc viděl, že Devahūti je čistě vykoupaná a září, jako kdyby to již nebyla jeho dřívější žena. Získala znovu svoji původní krásu královské dcery. Byla oblečena v přepychových šatech, její okouzlující ňadra byla řádně stažena a čekalo na ni tisíc dívek z rodu Gandharvů. Ó hubiteli nepřítele, Kardama pociťoval rostoucí lásku a posadil Devahūti do vzdušného zámku.
Sloka 38:
I když byl mudrc zdánlivě připoutaný ke své milované manželce, které sloužily dívky z rodu Gandharvů, neztratil svoji slávu, jež spočívala v jeho sebeovládání. Kardama Muni a jeho manželka ve vzdušném zámku kouzelně zářili jako měsíc na nebi uprostřed hvězd, díky němuž v noci řady lilií v jezerech otevírají své květy.
Sloka 39:
Cestoval ve svém vzdušném zámku do rozkošných údolí hory Meru, jejichž krásu ještě zvyšovaly chladivé, mírné a voňavé vánky, podněcující vášeň. V těchto údolích obvykle tráví příjemné chvíle Kuvera, pokladník bohů, obklopený krásnými ženami a opěvovaný Siddhy. Kardama Muni, doprovázen krásnými dívkami a svou manželkou, tam také odešel a užíval si po mnoho a mnoho let.
Sloka 40:
Uspokojován svou manželkou si užíval ve vzdušném zámku nejen na hoře Meru, ale také v různých zahradách, které se jmenovaly Vaiśrambhaka, Surasana, Nandana, Puṣpabhadraka a Caitrarathya, a u jezera Mānasa-sarovara.
Sloka 41:
Takto cestoval po různých planetách, stejně jako se vzduch bez překážek šíří všemi směry. Ve svém velkém a zářícím vzdušném zámku, který létal podle jeho touhy, křižoval nebe, a překonával tak dokonce i polobohy.
Sloka 42:
Co je obtížné získat pro odhodlané lidi, kteří přijali útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství? Nohy Pána jsou pramenem posvátných řek, jako je Ganga, které ukončují nebezpečí hmotného života.
Sloka 43:
Velký yogī Kardama Muni ukázal své manželce vesmírnou kouli a její různé struktury, plné mnoha divů, a poté se vrátil do své poustevny.
Sloka 44:
Po návratu do poustevny se rozdělil na devět osobností, jen aby dal požitek Devahūti, dceři Manua, která toužila po sexu. Takto si s ní užíval po mnoho a mnoho let, které uběhly jako jediný okamžik.
Sloka 45:
V onom vzdušném zámku, na prvotřídním lůžku zvyšujícím pohlavní touhu a ve společnosti svého pohledného manžela, si Devahūti ani nevšimla, kolik času uplynulo.
Sloka 46:
Oba toužili po sexuálním požitku, a zatímco si takto užívali za pomoci mystických sil, sto podzimů uplynulo jako krátká chvíle.
Sloka 47:
Mocný Kardama Muni znal srdce každého a uměl splnit všechny touhy. Jako znalec duše považoval Devahūti za polovinu svého těla. Rozdělil se do devíti podob a oplodnil ji devíti dávkami semene.
Sloka 48:
Hned potom, tentýž den, Devahūti porodila devět děvčátek. Všechna okouzlovala každou částí těla a voněla jako červený lotosový květ.
Sloka 49:
Když viděla svého manžela, jak se chystá odejít z domova, navenek se usmívala, ale v srdci byla neklidná a zarmoucená.
Sloka 50:
Stála a rýpala do země nohou zářící leskem jejích nehtů, které se podobaly perlám. Se skloněnou hlavou potlačovala slzy a okouzlujícím hlasem pomalu promluvila.
Sloka 51:
Śrī Devahūti řekla: Můj pane, splnil jsi všechny sliby, které jsi mi dal, ale protože jsem tobě odevzdanou duší, měl bys mě také zbavit strachu.
Sloka 52:
Můj milý brāhmaṇo, pokud jde o tvé dcery, ty si pro sebe najdou vhodné manžely a odejdou s nimi do jejich domovů. Ale kdo poskytne útěchu mně, až odejdeš jako sannyāsī?
Sloka 53:
Dosud jsme pouze promarnili spoustu času smyslovým požitkem a zanedbávali jsme rozvoj poznání o Nejvyšším Pánu.
Sloka 54:
Neznala jsem tvé transcendentální postavení a milovala jsem tě na úrovni smyslové připoutanosti. Nechť mě přesto má citová závislost, kterou jsem k tobě vyvinula, zbaví všeho strachu.
Sloka 55:
Společný život za účelem smyslového požitku je cestou vedoucí do hmotného zajetí. Společnost se svatou osobou však vede k osvobození, a to i v případě, že chybí poznání.
Sloka 56:
Každý, jehož práce nevede k dosažení úrovně náboženského života, každý, jehož náboženské obřady neústí v odříkání, a každý, kdo se věnuje odříkání, které ho nevede k oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, musí být považován za mrtvého, přestože dýchá.
Sloka 57:
Můj pane, jistě jsem byla důkladně oklamána nepřekonatelnou iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť i když jsem získala tvoji společnost, která uděluje osvobození z hmotného otroctví, vůbec jsem o toto osvobození neusilovala.