Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.10

Verš

devahūtir uvāca
rāddhaṁ bata dvija-vṛṣaitad amogha-yoga-
māyādhipe tvayi vibho tad avaimi bhartaḥ
yas te ’bhyadhāyi samayaḥ sakṛd aṅga-saṅgo
bhūyād garīyasi guṇaḥ prasavaḥ satīnām

Synonyma

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; rāddham — bylo dosaženo; bata — vskutku; dvija-vṛṣa — ó nejlepší z brāhmaṇů; etat — toho; amogha — spolehlivě působící; yoga-māyā — mystických sil; adhipe — pán; tvayi — v tobě; vibho — ó veliký; tat — to; avaimi — vím; bhartaḥ — ó manželi; yaḥ — ten, který; te — tebou; abhyadhāyi — byl dán; samayaḥ — slib; sakṛt — jednou; aṅga-saṅgaḥ — tělesné spojení; bhūyāt — kéž je; garīyasi — je-li velice slavný; guṇaḥ — mimořádná hodnota; prasavaḥ — potomstvo; satīnām — počestné ženy.

Překlad

Śrī Devahūti řekla: Můj milý manželi, ó nejlepší z brāhmaṇů, vím, že jsi dosáhl dokonalosti a jsi pánem všech spolehlivě působících mystických sil, protože tě chrání yogamāyā, transcendentální energie. Nyní by se však mělo naplnit naše tělesné spojení, jak jsi kdysi slíbil, neboť pro počestnou ženu slavného manžela představují děti mimořádnou hodnotu.

Význam

Devahūti vyjádřila své štěstí slovem bata, neboť věděla, že její manžel je ve velmi vznešeném, transcendentálním postavení a pod ochranou yogamāyi. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, velké duše, mahātmové, nespadají pod vládu hmotné energie. Nejvyšší Pán má dvě energie, hmotnou a duchovní. Živé bytosti představují okrajovou energii. Každá bytost může jakožto okrajová energie spadat pod vládu hmotné energie nebo duchovní energie (yogamāyi). Kardama Muni byl velká duše, a proto byl pod vlivem duchovní energie, což znamená, že byl přímo spojen s Nejvyšším Pánem. Známkou toho je vědomí Kṛṣṇy, neustálá oddaná služba. Devahūti to věděla, ale přesto si velice přála získat z tělesného spojení s mudrcem syna. Připomněla svému manželovi, co slíbil jejím rodičům: “Zůstanu s Devahūti, pouze dokud neotěhotní.” Připomněla mu, že mít dítě s velkou osobností je pro počestnou ženu velice slavné. Chtěla být těhotná a prosila o to. Slovo strī znamená “expanze”. Tělesným spojením manželů se expandují jejich vlastnosti — děti, které se narodí dobrým rodičům, jsou expanzemi jejich charakterů. Kardama Muni i Devahūti byli duchovně pokročilí, a proto si Devahūti od začátku přála, aby nejprve otěhotněla a potom byla obdarována milostí Boha a láskou k Bohu. Pro ženu je velkou ctižádostí mít syna se stejnými vlastnostmi, jaké má její vysoce kvalifikovaný manžel. Jelikož Devahūti měla to štěstí, že jejím manželem byl Kardama Muni, chtěla s ním také mít dítě.