Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Večerní otěhotnění Diti

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Vidura, který složil svůj slib, slyšel od velkého mudrce Maitreyi o Pánově inkarnaci v podobě Varāhy, prosil ho se sepjatýma rukama, aby vyprávěl o dalších činnostech Pána, protože ještě zdaleka nebyl uspokojen.
Sloka 2:
Śrī Vidura řekl: Ó nejlepší z mudrců, slyšel jsem v učednické posloupnosti, že Pán, Osobnost Božství, ve stejné podobě obětí (jako Pán Kanec) zabil prvního démona Hiraṇyākṣu.
Sloka 3:
Ó brāhmaṇo, co bylo příčinou boje mezi démonským králem a Pánem Kancem, když Pán projevil svoji zábavu a zdvihal Zemi?
Sloka 4:
Moje mysl je velice zvídavá, a naslouchání popisu Pánova zjevení mě proto stále ještě neuspokojilo. Vyprávěj proto, prosím, víc a víc oddanému, který má plnou víru.
Sloka 5:
Velký mudrc Maitreya řekl: Ó válečníku, otázka, kterou jsi mi položil, je hodna oddaného, protože se týká inkarnace Osobnosti Božství. Pán je původcem osvobození z řetězu zrození a smrti pro všechny, kterým je jinak dáno zemřít.
Sloka 6:
Když syn krále Uttānapādy (Dhruva) vyslechl tyto příběhy od mudrce Nārady a poučil se z nich o Osobnosti Božství, vystoupil do Pánova sídla a stoupl si přitom smrti na hlavu.
Sloka 7:
Historii boje mezi Pánem v podobě kance a démonem Hiraṇyākṣou jsem slyšel před mnoha lety, když ji na žádost ostatních polobohů vyprávěl hlavní polobůh, Brahmā.
Sloka 8:
Diti, dcera Dakṣi, vzrušená sexuální touhou, navečer úpěnlivě prosila svého manžela Kaśyapu, syna Marīciho, aby s ní měl pohlavní styk a počal s ní dítě.
Sloka 9:
Slunce zapadalo a mudrc seděl v tranzu poté, co nabídl obětiny Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi, Jehož jazykem je obětní oheň.
Sloka 10:
Na tom místě krásná Diti projevila svoji touhu: Ó můj učený pane, Amor vytahuje své šípy a nemilosrdně na mě útočí, jako když šílený slon lomcuje banánovým stromem.
Sloka 11:
Buď ke mně proto laskavý a prokaž mi všechnu svoji milost. Chci mít syny a jsem velice nešťastná, když vidím bohatství svých spolumanželek. Pokud mi vyhovíš, budeš také šťastný.
Sloka 12:
Žena sklízí na světě úctu díky požehnání svého manžela a manžel jako ty bude slavný, když bude mít další děti, protože tvým posláním je zvětšovat počet živých bytostí.
Sloka 13:
Náš otec, nejvznešenější Dakṣa, který miloval své dcery, se v dávných dnech každé z nás ptal, koho bychom chtěly za manžela.
Sloka 14:
Když náš otec Dakṣa, který nám přál to nejlepší, poznal naše přání, dal třináct svých dcer za ženy tobě a všechny jsme ti od té doby věrné.
Sloka 15:
Můj pane s lotosovýma očima, prosím požehnej mi tím, že splníš moji touhu. Přijde-li člověk v tísni za velkou osobností, jeho žádosti by nikdy neměly vyznít naprázdno.
Sloka 16:
Ó hrdino (Viduro), syn Marīciho vhodnými slovy uklidnil chtíčem znečištěnou Diti, která byla nešťastná a příliš mluvila.
Sloka 17:
Má nebohá ženo, ihned ti splním každou touhu, která ti je drahá, protože kdo jiný než ty je zdrojem tří dokonalostí vedoucích k osvobození?
Sloka 18:
Stejně jako může člověk překonat oceán se zaoceánskou lodí, může životem s manželkou překonat hmotný oceán, který je plný nebezpečí.
Sloka 19:
Ó ctihodná ženo, manželka je natolik nápomocná, že se nazývá lepší polovinou mužova těla, protože má svůj podíl na všech jeho příznivých činnostech. Muž, který svěří své manželce všechny povinnosti, může žít beze strachu.
Sloka 20:
Stejně jako velitel pevnosti snadno porazí najíždějící drancíře, člověk, který se uchýlí k manželce, může porazit smysly, které jsou v jiných společenských stavech neporazitelné.
Sloka 21:
Ó královno domu, nedokážeme jednat jako ty a ani ti nemůžeme oplatit, co pro nás děláš, i kdybychom se o to snažili celý svůj život nebo dokonce i po smrti. Není možné se ti odvděčit a neumí to ani lidé, kteří dokáží ocenit vlastnosti druhých.
Sloka 22:
I když se ti nemohu odvděčit, ihned uspokojím tvoji sexuální touhu, abys mohla mít děti. Musíš ale jen chvíli počkat, aby mě druzí nehaněli.
Sloka 23:
Tato denní doba je velice nepříznivá, protože se během ní objevují hrůzostrašní duchové a stálí společníci pána duchů.
Sloka 24:
Pán Śiva, král duchů, cestuje v tuto dobu na hřbetě svého býka v doprovodu mnoha duchů, o něž se stará.
Sloka 25:
Tělo Pána Śivy je načervenalé a bez poskvrny, ale je pokryté popelem. Jeho vlasy jsou zaprášené od zvířeného prachu z krematoria. Je mladším bratrem tvého manžela a dívá se třema očima.
Sloka 26:
Pán Śiva nepokládá nikoho za svého příbuzného, a přesto neexistuje nikdo, kdo by s ním nebyl spojený. Nikoho nevyvyšuje a nikoho nehaní. Pokorně uctíváme zbytky jeho jídla a slibujeme přijímat od něho vše, co odmítne.
Sloka 27:
I když není nikdo v hmotném světě Pánu Śivovi roven, nikdo ho nepřevyšuje a jeho bezchybný charakter je příkladem pro velké duše, které chtějí zničit rozsáhlé množství nevědomosti, on přesto stále vystupuje jako ďábel, aby osvobodil všechny oddané Pána.
Sloka 28:
Politováníhodní hlupáci se mu smějí, neboť nevědí, že je zaměstnán sám v sobě. Tito hloupí lidé jen shánějí šaty, ozdoby, girlandy a masti pro své tělo, které je potravou psů.
Sloka 29:
Polobozi, jako je Brahmā, se řídí jeho příkladem při provádění náboženských obřadů. Vládne hmotné energii, která je příčinou stvoření hmotného světa. Je na vysoké úrovni, a jeho ďábelské vlastnosti jsou tedy pouhou maskou.
Sloka 30:
Maitreya řekl: Diti slyšela upozornění svého manžela, ale Amor ji pobízel k sexuálnímu požitku. Chytila proto velkého bráhmanského mudrce za oděv jako nestydatá prostitutka.
Sloka 31:
Chápal, co jeho žena chce, a byl nucen vykonat zakázaný čin. Poklonil se ctihodnému osudu a ulehl s ní na osamoceném místě.
Sloka 32:
Poté se brāhmaṇa vykoupal ve vodě a ovládl svou řeč tím, že se pohroužil do tranzu, ve kterém meditoval o věčné záři a polohlasně pronášel posvátné verše Gāyatrī.
Sloka 33:
Ó synu Bharatovy rodiny, Diti poté přišla za svým manželem se svěšenou hlavou a vyčítala si svůj špatný čin. Promluvila následovně.
Sloka 34:
Krásná Diti řekla: Můj milý brāhmaṇo, prosím pomoz, aby Pán Śiva, pán všech živých bytostí, nezabil mé dítě kvůli velkému přestupku, kterého jsem se proti němu dopustila.
Sloka 35:
Skládám poklony zlostnému Pánu Śivovi, velkému polobohu, který zároveň nahání hrůzu a zároveň plní všechna hmotná přání. Je příznivě nakloněný každému a dokáže odpouštět, ale jeho hněv ho může přimět k okamžitému trestu.
Sloka 36:
Kéž je s námi spokojen, protože je mým švagrem, manželem mé sestry Satī. Je také pánem, kterého uctívají všechny ženy. Oplývá veškerým bohatstvím a umí prokazovat milost ženám, kterým odpouštějí i necivilizovaní lovci.
Sloka 37:
Maitreya řekl: Velký mudrc Kaśyapa oslovil svoji ženu, která se třásla strachem, že se její manžel urazil. Chápala, že ho odvedla od jeho každodenní povinnosti pronášet večerní modlitby, ale zároveň přála svým dětem blaho na světě.
Sloka 38:
Učený mudrc Kaśyapa řekl: Všechno bylo nepříznivé, protože tvoje mysl byla znečištěná, došlo ke zneuctění daného času, zanedbala jsi mé pokyny a nevšímala sis polobohů.
Sloka 39:
Ó má namyšlená ženo, z tvého zatraceného lůna se narodí dva synové, kteří budou všemi opovrhovat. Nešťastná ženo, obyvatelé všech tří světů kvůli nim budou bez ustání naříkat!
Sloka 40:
Budou zabíjet ubohé, bezúhonné živé bytosti, mučit ženy a vyvolávat zlobu velkých duší.
Sloka 41:
Tehdy sestoupí Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, který je příznivcem všech živých bytostí, a ukončí jejich životy, stejně jako Indra rozbíjí hory svými blesky.
Sloka 42:
Diti řekla: To, že mé syny vlastníma rukama šlechetně zabije Osobnost Božství se Svojí zbraní Sudarśanou, je velice příznivé. Ó můj manželi, kéž nezemřou hněvem oddaných brāhmaṇů!
Sloka 43:
Tomu, koho zatratili brāhmaṇové nebo kdo stále nahání strach druhým živým bytostem, neprokazují přízeň ani obyvatelé pekla, ani ostatní bytosti druhu, ve kterém se narodil.
Sloka 44-45:
Učený Kaśyapa řekl: Díky tvému nářku, pokání a správnému uvažování a také díky tvé neochvějné víře v Nejvyšší Osobnost Božství a úctě k Pánu Śivovi a ke mně, bude jeden ze synů (Prahlāda) tvého syna (Hiraṇyakaśipua) uznávaným oddaným Pána a bude proslulý stejně jako Osobnost Božství.
Sloka 46:
Světci se budou snažit kráčet v jeho stopách a napodobovat jeho charakter tím, že se budou zbavovat nepřátelského uvažování, stejně jako se zlato zbavuje nižší kvality očistnými metodami.
Sloka 47:
Všichni s ním budou spokojeni, protože Nejvyšší Pán, svrchovaný vládce vesmíru, je vždy spokojen s oddaným, který netouží po ničem jiném než po Něm.
Sloka 48:
Tento prvotřídní oddaný Pána bude mít velkou inteligenci a velký vliv a bude největší z velkých duší. Díky své pokročilé oddané službě bude setrvávat v transcendentální extázi a po opuštění tohoto hmotného světa vstoupí do duchovního nebe.
Sloka 49:
Bude mít velice mravnou povahu a všechny dobré vlastnosti, bude smutný z neštěstí druhých, radovat se z jejich štěstí a nebude mít žádné nepřátele. Ukončí nářek ve všech vesmírech, tak jako příjemný měsíc střídá letní slunce.
Sloka 50:
Tvůj vnuk bude schopen vidět uvnitř i vně Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, Jehož manželkou je krásná bohyně štěstí. Pán projevuje podobu, kterou chce Jeho oddaný vidět, a obličej Mu vždy zdobí krásné náušnice.
Sloka 51:
Mudrc Maitreya řekl: Když Diti slyšela, že její vnuk bude velkým oddaným a že její syny zabije Kṛṣṇa, byla ve své mysli velice spokojená.