Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

Nārada Muni navštĕvuje paláce Pána Kṛṣṇy ve Dvārace

Tato kapitola vypráví, jak Nārada Muni užasl při pohledu na domácí zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy a jak se k Pánu modlil.

Po zabití démona Naraky se Pán Kṛṣṇa oženil se šestnácti tisíci dívkami zároveň a mudrc Nārada chtĕl sledovat Pánovy rozmanité činnosti v této jedinečné rodinné situaci. Vydal se tedy do Dvāraky, kde vstoupil do jednoho ze šestnácti tisíc paláců a vidĕl bohyni Rukmiṇī osobnĕ sloužit Śrī Kṛṣṇovi, navzdory tomu, že byla ve společnosti tisíců služebnic. Jakmile si Pán Kṛṣṇa Nārady všiml, vstal ze svého lůžka, mudrci se poklonil a usadil ho na své vlastní sedadlo. Potom Pán umyl Nāradovy nohy a pokropil si vodou hlavu. Takové bylo Pánovo příkladné chování.

Po krátkém rozhovoru s Pánem odešel Nārada do dalšího z Jeho paláců, kde mudrc vidĕl Śrī Kṛṣṇu hrát v kostky se svou královnou a Uddhavou. Když odtamtud odešel do dalšího paláce, našel Pána Kṛṣṇu, jak rozmazluje svá batolata. V dalším paláci Ho vidĕl chystat se do koupele, v dalším konat ohňové obĕti, v dalším krmit brāhmaṇy a v dalším jíst zbytky jídla zanechaného brāhmaṇy. V jednom paláci Pán provádĕl polední obřady, v dalším tiše pronášel Gāyatrī mantru, v dalším spal na svém lůžku, v dalším se radil se svými ministry a v ještĕ dalším si hrál ve vodĕ se svými společnicemi. Nĕkde Pán rozdával milodary brāhmaṇům, na dalším místĕ žertoval a smál se se svou společnicí, na ještĕ jiném místĕ meditoval o Nadduši, nĕkde sloužil svým duchovním mistrům, na dalším místĕ připravoval svatby svých synů a dcer, nĕkde jinde vyjíždĕl na lov zvířat a jinde se pohyboval v přestrojení, aby zjistil, co si obyvatelé myslí.

Poté, co to vše Nārada vidĕl, oslovil Pána Kṛṣṇu: „Jen protože jsem sloužil Tvým lotosovým nohám, mohu pochopit tyto rozmanitosti Tvé energie Yogamāyi, které obyčejné živé bytosti zmatené klamem nemohou ani začít vnímat. Jsem tedy nanejvýš požehnaný a pouze toužím cestovat po všech třech svĕtech a opĕvovat slávu Tvých zábav, které očišťují všechny svĕty.“

Śrī Kṛṣṇa požádal Nāradu, aby nebyl zmaten svou vizí Pánova transcendentálního majestátu, a popsal mu zámĕry svých příchodů do tohoto svĕta. Potom mudrce řádnĕ uctil podle náboženských zásad a Nārada odešel za neustálé meditace o Nejvyšší Osobnosti Božství.

Sloka 1-6:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Nārada Muni se doslechl, že Pán Kṛṣṇa zabil Narakāsuru a sám se oženil s mnoha nevĕstami, a tak zatoužil vidĕt Pána v této situaci. Myslel si: „Je naprosto úžasné, že se Pán Kṛṣṇa v jediném tĕle zároveň oženil se šestnácti tisíci ženami, s každou v jiném paláci.“ Mudrc mezi polobohy se tedy dychtivĕ odebral do Dvāraky. Mĕstem se rozléhaly hlasy ptáků a včel poletujících parky a zahradami určenými k zábavĕ, zatímco v jezírcích plných kvetoucích lotosů indīvara, ambhoja, kahlāra, kumuda a utpala znĕl křik labutí a jeřábů. Dvārakā se pyšnila devíti sty tisíci královskými paláci z křišťálu a stříbra a skvostnĕ ozdobenými obrovskými smaragdy. V tĕchto palácích byl nábytek vykládaný zlatem a drahokamy. Doprava se pohybovala dobře navrženým systémem bulvárů, cest, křižovatel a tržišť a toto okouzlující mĕsto zdobilo mnoho snĕmoven a chrámů polobohů. Cesty, dvory, obchodní třídy a obytné terasy byly pokropeny vodou a zastínĕny před slunečním žárem prapory vlajícími na stožárech.
Sloka 7-8:
Ve mĕstĕ Dvārace byl krásný soukromý areál uctívaný vládci planet. Tento okrsek, kde polobůh Viśvakarmā ukázal veškerou svou božskou dovednost, byl sídlem Pána Hariho, a byl tedy nádhernĕ ozdoben šestnácti tisíci paláci královen Pána Kṛṣṇy. Nārada Muni vstoupil do jednoho z tĕchto rozlehlých paláců.
Sloka 9-12:
Palác podpíraly korálové sloupy ozdobnĕ vykládané drahokamy vaidūrya. Zdi pokrývaly safíry a podlahy zářily neustálým leskem. V tomto paláci Tvaṣṭā ozdobil baldachýny zavĕšenými šňůrami perel a byla tam také sedadla a lůžka ze slonoviny a cenných drahokamů. V pohotovosti bylo mnoho vkusnĕ odĕných služebnic s medailónky na hrdlech a také stráže v brnĕní s turbany, pĕknými uniformami a náušnicemi z drahokamů. Záře mnoha drahokamy vykládaných lamp rozptylovala veškerou temnotu v paláci. Můj milý králi, na ozdobených okrajích střechy tančili hlasitĕ křičící pávi, kteří vidĕli dým vonných tyčinek z aguru linoucí se otvory mřížových oken a spletli si je s mrakem.
Sloka 13:
V tom paláci učený brāhmaṇa vidĕl Pána Sātvatů, Śrī Kṛṣṇu, s Jeho manželkou, která Ho ovívala vĕjířem z jačí oháňky se zlatou rukojetí. Takto Mu osobnĕ sloužila, třebaže ji neustále doprovázelo tisíc služebnic, které se jí vyrovnaly osobní povahou, krásou, mládím a pĕknými šaty.
Sloka 14:
Nejvyšší Pán je nejvĕtší podporovatel náboženských zásad. Když si tedy Nārady všiml, ihned vstal z lůžka bohynĕ Śrī, poklonil se svou korunou ozdobenou hlavou u Nāradových nohou, sepjal ruce a usadil mudrce na své vlastní sedadlo.
Sloka 15:
Pán Kṛṣṇa vykoupal Nāradovy nohy a potom si tou vodou pokropil hlavu. Ačkoliv je svrchovaná duchovní autorita vesmíru a vládce svých oddaných, slušelo se, aby se choval tímto způsobem, protože Jeho jméno je Brahmaṇya-deva, „Pán, který má v oblibĕ bṛāhmaṇy“. Tak Śrī Kṛṣṇa uctil mudrce Nāradu vykoupáním jeho nohou, třebaže voda, která koupe Jeho vlastní nohy, se stává Gangou, svrchovanou svatyní.
Sloka 16:
Po dokonalém uctívání velkého mudrce polobohů podle védských předpisů Pán Kṛṣṇa, samotný původní mudrc – Nārāyaṇa, přítel Nary – hovořil s Nāradou a Pánova umĕřená řeč byla sladká jako nektar. Nakonec se zeptal Nārady: „Co pro tebe můžeme udĕlat, Náš pane a vládce?“
Sloka 17:
Śrī Nārada pravil: Ó všemocný Pane, není překvapující, že Ty, vládce všech svĕtů, projevuješ přátelství všem lidem, a přesto přemáháš nenávistné. Jak dobře víme, sestupuješ ze své vůle, abys udĕlil nejvyšší dobro tomuto vesmíru jeho udržováním a ochranou. Tvá sláva je proto opĕvovaná široko daleko.
Sloka 18:
Nyní jsem spatřil Tvé nohy, které udĕlují osvobození Tvým oddaným, o nichž i Pán Brahmā a ostatní vznešené osobnosti s nesmírnou inteligencí mohou pouze meditovat ve svém srdci, a ke kterým se ti, jež poklesli do studny hmotné existence, uchylují pro osvobození. Prosím projev mi svou přízeň, abych na Tebe mohl při svých cestách neustále myslet. Prosím dej mi schopnost na Tebe vzpomínat.
Sloka 19:
Nārada potom vstoupil do paláce další z manželek Pána Kṛṣṇy, můj milý králi. Dychtil být svĕdkem duchovní energie vládce všech vládců mystických sil.
Sloka 20-22:
Tam spatřil Pán hrající v kostky se svou milovanou společnicí a se svým přítelem Uddhavou. Pán Kṛṣṇa uctil Nāradu povstáním, nabídnutím sedadla, a tak dále, a potom, jako kdyby to nevĕdĕl, se ho zeptal: „Kdy jsi dorazil? Co mohou potřebné osoby jako My udĕlat pro ty, kdo jsou úplní sami o sobĕ? V každém případĕ, Můj milý brāhmaṇo, prosím učiň Můj život příznivým.“ Takto oslovený Nārada užasl. Pouze tiše vstal a odešel do dalšího paláce.
Sloka 23:
Tentokrát uvidĕl Pána Kṛṣṇu jako milujícího otce, který hladí své malé dĕti. Odtamtud šel do dalšího paláce, kde vidĕl, jak se Pán Kṛṣṇa připravuje na koupel.
Sloka 24:
Na jednom místĕ Pán obĕtoval do obĕtních ohňů, na dalším uctíval pomocí pĕti mahā-yajñí, na dalším krmil brāhmaṇy a na ještĕ dalším jedl zbytky jídla zanechaného brāhmaṇy.
Sloka 25:
Nĕkde Pán Kṛṣṇa následoval obřady pro uctívání za soumraku mlčením a tichým pronášením Gāyatrī mantry a jinde se pohyboval s mečem a štítem na místech vyhrazených pro cvičení s mečem.
Sloka 26:
Na jednom místĕ Pán Gadāgraja jezdil na koních, slonech a na kočárech a na dalším místĕ odpočíval na svém lůžku, zatímco pĕvci chválili Jeho slávu.
Sloka 27:
V nĕkterých palácích se radil o důležitých záležitostech se svými ministry, jako byl Uddhava. V jednom paláci Ho Nārada našel obklopeného mnoha mladými kurtizánami, jak si užívá v bazénu.
Sloka 28:
Nĕkde rozdával pĕknĕ ozdobené krávy vznešeným brāhmaṇům a jinde poslouchal příznivé vyprávĕní eposů a Purāṇ.
Sloka 29:
Nĕkde našel Pána Kṛṣṇu tĕšit se s manželkou tak, že si vymĕňovali žertovná slova. Jinde Ho našel vykonávat se svou ženou náboženské obřady. Nĕkde našel Kṛṣṇu, jak se zabývá otázkami ekonomického rozvoje. Nĕkde jinde Ho vidĕl užívat si rodinného života podle usmĕrňujících zásad śāster.
Sloka 30:
Nĕkde sedĕl sám a meditoval o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, který je transcendentální hmotné přírodĕ, a nĕkde konal prostou službu starším tím, že je obdarovával vytouženými vĕcmi a uctíval je.
Sloka 31:
Na jednom místĕ plánoval bitvy po poradách s nĕkterými ze svých rádců a na dalším místĕ uzavíral mír. Nĕkde Pán Keśava a Pán Balarāma společnĕ uvažovali o blahu zbožných lidí.
Sloka 32:
Nārada vidĕl Pána Kṛṣṇu, jak v patřičnou dobu zařizuje pro své syny a dcery svatby s vhodnými nevĕstami a ženichy, a svatební obřady se konaly s velkou slávou.
Sloka 33:
Nārada pozoroval, jak Śrī Kṛṣṇa, vládce všech vládců yogy, nechával posílat své dcery a zetĕ pryč a také jak je nechával vítat zpĕt doma bĕhem velkých oslav svátků. Všichni obyvatelé nad tĕmito oslavami žasli.
Sloka 34:
Nĕkde uctíval všechny polobohy nákladnými obĕťmi a jinde plnil své náboženské povinnosti prací pro veřejné blaho, jako stavĕní studní, veřejných parků a klášterů.
Sloka 35:
Na dalším místĕ byl na lovecké výpravĕ. Sedĕl na svém Sindhī koni a v doprovodu nejstatečnĕjších Yaduovců zabíjel zvířata určená pro obĕť.
Sloka 36:
Nĕkde se Kṛṣṇa, Pán mystické síly, pohyboval v přestrojení mezi domovy ministrů a ostatních obyvatel, aby poznal, co si každý z nich myslí.
Sloka 37:
Když tedy Nārada vidĕl tento projev Pánovy Yogamāyi, mírnĕ se zasmál a potom oslovil Pána Hṛṣīkeśu, který přijímal chování lidské bytosti.
Sloka 38:
(Nārada pravil:) Nyní rozumíme Tvým mystickým energiím, které jsou obtížnĕ pochopitelné i pro velké mystiky, ó Nejvyšší Duše, vládce všech mystických sil. Tvé energie jsem dokázal vnímat pouze službou Tvým nohám.
Sloka 39:
Ó Pane, prosím dovol mi odejít. Budu cestovat po svĕtech, které jsou zaplaveny Tvou slávou a hlasitĕ opĕvovat Tvé zábavy, které očišťují vesmír.
Sloka 40:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó brāhmaṇo, jsem mluvčí, vykonavatel a schvalovatel náboženství. Dodržuji náboženské zásady, abych jim učil svĕt, Mé dítĕ, tak nebuď vyveden z míry.
Sloka 41:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto v každém paláci Nārada vidĕl Pána ve Jeho stejné osobní podobĕ následujícího transcendentální zásady náboženství, které očišťují ty, kdo se zabývají domácími záležitostmi.
Sloka 42:
Poté, co mudrc opakovanĕ vidĕl rozsáhlý mystický projev Pána Kṛṣṇy, jehož moc je neomezená, byl ohromen a nevycházel z údivu.
Sloka 43:
Pán Kṛṣṇa Nāradu velmi uctil a s vírou mu vĕnoval dary týkající se ekonomického blahobytu, smyslového požitku a náboženských povinností. Plnĕ spokojený mudrc odešel a neustále vzpomínal na Pána.
Sloka 44:
Tímto způsobem Pán Nārāyaṇa napodoboval jednání bĕžných lidí a projevoval své božské energie pro blaho všech bytostí. Tak si užíval, milý králi, ve společnosti svých šestnácti tisíc vznešených společnic, které Pánu sloužily svými stydlivými, láskyplnými pohledy a smíchem.
Sloka 45:
Pán Hari je konečná příčina stvoření, udržování a zničení vesmíru. Můj milý králi, každý, kdo zpívá nebo naslouchá o mimořádných činnostech, které vykonal v tomto svĕtĕ a které nelze napodobovat, či je jen oceňuje, zajisté vyvine oddanost k Nejvyššímu Pánu, dárci osvobození.