Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.9-12

Verš

viṣṭabdhaṁ vidruma-stambhair
vaidūrya-phalakottamaiḥ
indranīla-mayaiḥ kuḍyair
jagatyā cāhata-tviṣā
vitānair nirmitais tvaṣṭrā
muktā-dāma-vilambibhiḥ
dāntair āsana-paryaṅkair
maṇy-uttama-pariṣkṛtaiḥ
dāsībhir niṣka-kaṇṭhībhiḥ
su-vāsobhir alaṅkṛtam
pumbhiḥ sa-kañcukoṣṇīṣa
su-vastra-maṇi-kuṇḍalaiḥ
ratna-pradīpa-nikara-dyutibhir nirasta-
dhvāntaṁ vicitra-valabhīṣu śikhaṇḍino ’ṅga
nṛtyanti yatra vihitāguru-dhūpam akṣair
niryāntam īkṣya ghana-buddhaya unnadantaḥ

Synonyma

viṣṭabdham — podpíraly; vidruma — z korálu; stambhaiḥ — sloupy; vaidūrya — z drahokamů vaidūrya; phalaka — ozdobnými rytinami; uttamaiḥ — vynikajícími; indranīla-mayaiḥ — vykládanými safíry; kuḍyaiḥ — se zdmi; jagatyā — podlahou; ca — a; ahata — neustálý; tviṣā — jejíž lesk; vitānaiḥ — baldachýny; nirmitaiḥ — postavené; tvaṣṭrā — Viśvakarmou; muktā-dāma — ze šňůr perel; vilambibhiḥ — se závĕsy; dāntaiḥ — ze slonoviny; āsana — sedadly; paryaṅkaiḥ — a lůžky; maṇi — drahokamy; uttama — nanejvýš skvostnými; pariṣkṛtaiḥ — ozdobenými; dāsībhiḥ — služebnicemi; niṣka — medailónky; kaṇṭhībhiḥ — na jejichž hrdlech; su-vāsobhiḥ — vkusnĕ odĕnými; alaṅkṛtam — ozdobenými; pumbhiḥ — muži; sa-kañcuka — v brnĕní; uṣṇīṣa — turbany; su-vastra — pĕkné odĕvy; maṇi — drahokamové; kuṇḍalaiḥ — a náušnice; ratna — drahokamy vykládaných; pradīpa — lamp; nikara — mnoha; dyutibhiḥ — svĕtlem; nirasta — rozptýlená; dhvāntam — temnota; vicitra — různorodých; valabhīṣu — na okrajích střechy; śikhaṇḍinaḥ — pávi; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); nṛtyanti — tančí; yatra — kde; vihita — umístĕné; aguru — z aguru; dhūpam — vonné tyčinky; akṣaiḥ — malými otvory v mřížových oknech; niryāntam — linoucí se ven; īkṣya — vidící; ghana — mrak; buddhayaḥ — považující za; unnadantaḥ — hlasitĕ křičící.

Překlad

Palác podpíraly korálové sloupy ozdobnĕ vykládané drahokamy vaidūrya. Zdi pokrývaly safíry a podlahy zářily neustálým leskem. V tomto paláci Tvaṣṭā ozdobil baldachýny zavĕšenými šňůrami perel a byla tam také sedadla a lůžka ze slonoviny a cenných drahokamů. V pohotovosti bylo mnoho vkusnĕ odĕných služebnic s medailónky na hrdlech a také stráže v brnĕní s turbany, pĕknými uniformami a náušnicemi z drahokamů. Záře mnoha drahokamy vykládaných lamp rozptylovala veškerou temnotu v paláci. Můj milý králi, na ozdobených okrajích střechy tančili hlasitĕ křičící pávi, kteří vidĕli dým vonných tyčinek z aguru linoucí se otvory mřížových oken a spletli si je s mrakem.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Doutnalo tam tolik vonných tyčinek a pryskyřic, že se voňavý kouř linul okny ven. Pávi sedící na schodech si obláčky kouře spletli s mraky, a takto ošálení začali radostnĕ tančit. Bylo tam mnoho služebnic a všechny mĕly zlaté náhrdelníky, náramky a nádherná sārī. Bylo tam také mnoho služebníků pĕknĕ oblečených do plášťů a turbanů, s náušnicemi z drahokamů. Všichni byli velice krásní a vĕnovali se různým domácím povinnostem.“