Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45

Verš

yānīha viśva-vilayodbhava-vṛtti-hetuḥ
karmāṇy ananya-viṣayāṇi harīś cakāra
yas tv aṅga gāyati śṛṇoty anumodate vā
bhaktir bhaved bhagavati hy apavarga-mārge

Synonyma

yāni — které; iha — v tomto svĕtĕ; viśva — vesmíru; vilaya — zničení; udbhava — stvoření; vṛtti — a udržování; hetuḥ — On, který je příčinou; karmāṇi — činnosti; ananya — nikoho jiného; viṣayāṇi — činnosti; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; cakāra — vykonal; yaḥ — kdokoliv; tu — vskutku; aṅga — můj milý králi; gāyati — zpívá; śṛṇoti — slyší; anumodate — schvaluje; — nebo; bhaktiḥ — oddanost; bhavet — vzrůstá; bhagavati — k Nejvyššímu Pánu; hi — vskutku; apavarga — osvobození; mārge — cesta k nĕmuž.

Překlad

Pán Hari je konečná příčina stvoření, udržování a zničení vesmíru. Můj milý králi, každý, kdo zpívá nebo naslouchá o mimořádných činnostech, které vykonal v tomto svĕtĕ a které nelze napodobovat, či je jen oceňuje, zajisté vyvine oddanost k Nejvyššímu Pánu, dárci osvobození.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvedl různé významy slova ananya-viṣayāṇi. Tento výraz může znamenat, že Pán ve Dvārace konal činnosti, které byly neobvyklé i pro Jeho úplné expanze, o ostatních nemluvĕ. Nebo lze tento výraz chápat tak, že znamená, že Pán vykonal tyto činnosti kvůli svým čistým, výlučným oddaným. V každém případĕ ten, kdo pronáší nebo slyší popisy tĕchto zábav, bude jistĕ rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy a, jak Śrīla Prabhupāda píše: „bude moci bez potíží projít cestou osvobození a okusit nektar lotosových nohou Pána Kṛṣṇy“. Śrīla Prabhupāda dále poukazuje na to, že slovo anumodate zde znamená, že ten, kdo „podporuje kazatele hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy“ také získá zde zmínĕný prospĕch.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Nārada Muni navštĕvuje paláce Pána Kṛṣṇy ve Dvārace.“