Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.43

Verš

ity artha-kāma-dharmeṣu
kṛṣṇena śraddhitātmanā
samyak sabhājitaḥ prītas
tam evānusmaran yayau

Synonyma

iti — takto; artha — vĕcmi vhodnými pro ekonomický rozvoj; kāma — smyslového požitku; dharmeṣu — a náboženství; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; śraddhita — plné víry; ātmanā — jehož srdce; samyak — zevrubnĕ; sabhājitaḥ — uctĕný; prītaḥ — potĕšený; tam — Ho; eva — vskutku; anusmaran — vždy vzpomínající na; yayau — odešel.

Překlad

Pán Kṛṣṇa Nāradu velmi uctil a s vírou mu vĕnoval dary týkající se ekonomického blahobytu, smyslového požitku a náboženských povinností. Plnĕ spokojený mudrc odešel a neustále vzpomínal na Pána.

Význam

Śrīla Prabhupāda uvádí v knize Kṛṣṇa, že spojení artha-kāma-dharmeṣu vyjadřuje, že se Pán Kṛṣṇa choval jako bĕžný hospodář hluboce se zajímající o ekonomický rozvoj, smyslový požitek a náboženské povinnosti. Nārada chápal Pánův zámĕr a byl nanejvýš potĕšen vzorným chováním Śrī Kṛṣṇy. Tímto způsobem plnĕ osvĕžen ve svém čistém vĕdomí Kṛṣṇy odešel.